(ES) č. 1991/2002Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1991/2002 ze dne 8. října 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 308, 9.11.2002, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. října 2002 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 10. listopadu 2002 Nabývá účinnosti: 10. listopadu 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/1700 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1991/2002

ze dne 8. října 2002,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Rady (ES) č. 577/98 [4] stanoví minimální požadavky na výběrové šetření pracovních sil určené k získání srovnatelných statistických informací o úrovni, struktuře a vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti v členských státech.

(2) Urychlené provádění průběžného výběrového šetření pracovních sil všemi členskými státy, které vyžaduje nařízení (ES) č. 577/98, bylo považováno za prioritní akci v akčním plánu o statistických požadavcích hospodářské a měnové unie schváleném Radou dne 19. ledna 2001.

(3) Od vstupu nařízení (ES) č. 577/98 v platnost uplynula dostatečně dlouhá doba, která umožnila všem členským státům přijmout ustanovení a závazky potřebné k úplnému provedení uvedeného nařízení. Avšak ne všechny členské státy přijaly taková ustanovení a závazky. Proto by měla odchylka, která umožňuje členským státům omezit se na roční zjišťování, podléhat lhůtě.

(4) Opatření nezbytná k provádění nařízení (ES) č. 577/98 je třeba přijmout v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [5].

(5) Je proto třeba změnit nařízení (ES) č. 577/98.

(6) Výbor pro statistické programy zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [6], byl konzultován v souladu s článkem 3 uvedeného rozhodnutí,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení Rady (ES) č. 577/98 se mění takto:

1. V článku 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

"Zjišťováním se rozumí průběžné zjišťování poskytující čtvrtletní a roční výsledky; avšak během přechodného období nepřesahujícího rok 2002 smějí členské státy, které nejsou schopny průběžné zjišťování provést, provádět pouze roční zjišťování na jaře.

Odchylně se přechodné období prodlužuje

a) do roku 2003 v případě Itálie;

b) do roku 2004 v případě Německa za předpokladu, že Německo předloží náhradní čtvrtletní odhady hlavních souhrnných ukazatelů výběrového šetření pracovních sil a roční průměrné odhady některých stanovených souhrnných ukazatelů výběrového šetření pracovních sil."

2. Článek 8 se nahrazuje tímto:

"Článek 8

Postup

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy zřízený článkem 1 rozhodnutí Rady č. 89/382/EHS, Euratom [7].

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [8] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůta uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 8. října 2002.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

T. Pedersen

[1] Úř. věst. C 270 E, 25.9.2001, s. 23.

[2] Úř. věst. C 48, 21.2.2002, s. 67.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 11. prosince 2001 (Úř. věst. C 177 E, 25.7.2002, s. 30), společný postoj Rady ze dne 15. dubna 2002 (Úř. věst. C 145 E, 18.6.2002, s. 122) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. června 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3.

[5] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

[7] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

[8] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU