(ES) č. 1667/2002NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1667/2002 ze dne 19. září 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení

Publikováno: Úř. věst. L 252, 20.9.2002, s. 8-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. září 2002 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. října 2002 Nabývá účinnosti: 1. října 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 1667/2002

ze dne 19. září 2002,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 509/2002 [2], a zejména na čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1151/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se stanoví některé koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a upravují, jako autonomní a přechodné opatření, některé zemědělské koncese stanovené v Evropské dohodě s Estonskem [3], a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1361/2002 ze dne 22. července 2002, kterým se stanoví některé koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a upravují, jako autonomní a přechodné opatření, některé zemědělské koncese stanovené v Evropské dohodě s Litvou [4], a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1362/2002 ze dne 22. července 2002, kterým se stanoví některé koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a upravují, jako autonomní a přechodné opatření, některé zemědělské koncese stanovené v Evropské dohodě s Lotyšskem [5], a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1408/2002 ze dne 29. července 2002, kterým se stanoví některé koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a upravují, jako autonomní a přechodné opatření, některé zemědělské koncese stanovené v Evropské dohodě s Maďarskem [6], a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 [7], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1165/2002 [8], stanoví mimo jiné prováděcí pravidla týkající se dovozního režimu v odvětví mléka a mléčných výrobků, stanoveného v Evropských dohodách mezi Společenstvím na jedné straně a některými středoevropskými a východoevropskými zeměmi na straně druhé. Uvedené nařízení je třeba změnit za účelem provádění koncesí stanovených nařízeními (ES) č. 1151/2002, (ES) č. 1361/2002, (ES) č. 1362/2002 a (ES) č. 1408/2002.

(2) Je třeba otevřít nové kvóty dne 1. října 2002 a znovu otevřít stávající kvóty, pokud jsou množství vyplývající z nových kvót vyšší než množství otevřená v červenci 2002. Dovozní kvóty stanovené nařízením (ES) č. 2535/2001 se obvykle otevírají dne 1. července, a proto je nezbytné stanovit odchylku od článků 6, 12 a 14 uvedeného nařízení.

(3) Některé nové kvóty se týkají omezených množství, což způsobuje, že čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 2535/2001 nelze použít. Toto ustanovení je tudíž třeba upravit.

(4) Vracení dovozních cel u produktů uvedených v částech 8 a 9 přílohy I nařízení (ES) č. 2535/2001, ve znění platném před vstupem tohoto nařízení v platnost, a dovezených na základě licencí používaných ode dne 1. července 2002, se provádí podle článků 878 až 898 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [9], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 444/2002 [10].

(5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1. V čl. 5 se písm. b) nahrazuje tímto:

"b) kvót stanovených v nařízeních (ES) č. 2290/2000, (ES) č. 2433/2000, (ES) č. 2434/2000, (ES) č. 2435/2000, (ES) č. 2475/2000, (ES) č. 2851/2000, (ES) č. 1151/2002, (ES) č. 1361/2002, (ES) č. 1362/2002 a (ES) č. 1408/2002."

2. V čl. 13 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

"Žádost o licenci se vztahuje nejvýše na 10 % množství stanoveného na půlroční období uvedené v článku 6 a musí zahrnovat nejméně deset tun."

3. V příloze I části B se body 4, 7, 8 a 9 nahrazují zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

1. Odchylně od článku 6 a čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 2535/2001, žádosti o dovozní licence na období od 1. července do 31. prosince 2002 mohou být podávány od 1. do 10. října na kvóty otevřené dne 1. října 2002 a uvedené v příloze I části B bodech 4, 7, 8 a 9 uvedeného nařízení.

Žádost o licenci se vztahuje nejvýše na 10 % množství kvóty otevřené dne 1. října 2002 a musí zahrnovat nejméně 10 tun.

2. Odchylně od článku 12 nařízení (ES) č. 2535/2001, hospodářské subjekty, které ve lhůtě pro podávání žádostí od 1. do 10. července 2002 podaly žádost o dovozní licenci v rámci jedné z kvót uvedených v příloze I části B bodech 4, 7, 8 a 9 zmíněného nařízení, mohou podat další žádost na stejnou kvótu na základě tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. října 2002.

Čl. 1 odst. 3 se použije ode dne 1. července 2002, s výjimkou otevření kvót 09.4776, 09.4777 a 09.4778 uvedených v příloze I části B bodu 1 nařízení (ES) č. 2535/2001.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. září 2002.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48.

[2] Úř. věst. L 79, 22.3.2002, s. 15.

[3] Úř. věst. L 170, 29.6.2002, s. 15.

[4] Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 1.

[5] Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 13.

[6] Úř. věst. L 205, 2.8.2002, s. 9.

[7] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29.

[8] Úř. věst. L 170, 29.6.2002, s. 49.

[9] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

[10] Úř. věst. L 68, 12.3.2002, s. 11.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I B

4. Produkty pocházející z Madărska

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Použitelné clo (v % DNV) | Roční množství (v tunách) 1. 7. 2002–30. 6. 2003 | Množství otevřená dne 1. 7. 2002 | Množství otevřená dne 1. 10. 2002 | Množství | Roční nárůst od 1. 7. 2003 |

09.4775 | 04010402 | | Bez cla | 1300 | 227,5 | 422,5 | 650 | 130 |

09.4776 | –– | | Bez cla | 50 | – | 25 | 25 | 10 |

09.4777 | 0404 | | Bez cla | 50 | – | 25 | 25 | 10 |

09.4778 | 0405101104051019040510300405105004051090040520900405901004059090 | | Bez cla | 300 | – | 150 | 150 | 30 |

09.4733 | 0406 | | Bez cla | 4200 | 2100 | – | 2100 | 350 |

7. Produkty pocházející z Estonska

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Použitelné clo (v % DNV) | Roční množství (v tunách) 1. 7. 2002–30. 6. 2003 | Množství otevřená dne 1. 7. 2002 | Množství otevřená dne 1. 10. 2002 | Množství | Roční nárůst od 1. 7. 2003 |

09.4578 | 0401 | | Bez cla | 800 | 400 | – | 400 | 150 |

09.4546 | 0402101904022119 | | Bez cla | 14000 | 8000 | | 6000 | 0 |

09.4579 | 04031011–04031039 | | Bez cla | 800 | 240 | 160 | 400 | 240 |

09.4580 | 04039059040390610403906304039069 | | Bez cla | 1120 | 560 | – | 560 | 210 |

09.4547 | 0405101104051019 | | Bez cla | 4800 | 2400 | – | 2400 | 900 |

09.4582 | 040610 | | Bez cla | 1120 | 560 | – | 560 | 210 |

09.4581 | 040620040630040640040690 | | Bez cla | 4000 | 1600 | 400 | 2000 | 1200 |

8. Produkty pocházející z Lotyšska

Kvóta | Kód KN | Popis | Použitelné clo (v % DNV) | Roční množství (v tunách) 1. 7. 2002–30. 6. 2003 | Množství otevřená dne 1. 7. 2002 | Množství otevřená dne 1. 10. 2002 | Množství | Roční nárůst od 1. 7. 2003 |

09.4872 | 0401 | | Bez cla | 200 | – | 100 | 100 | 20 |

09.4873 | 0402 | | Bez cla | 3800 | 2525 | – | 1275 | 0 |

09.4874 | –– | | Bez cla | 100 | | 50 | 50 | 10 |

09.4551 | 0405101104051019040510300405105004051090040520900405901004059090 | | Bez cla | 2255 | 1127,5 | – | 1127,5 | 190 |

09.4552 | 0406 | | Bez cla | 5000 | 1800 | 700 | 2500 | 500 |

9. Produkty pocházející z Litvy

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Použitelné clo (v % DNV) | Roční množství (v tunách) 1. 7. 2002–30. 6. 2003 | Množství otevřená dne 1. 7. 2002 | Množství otevřená dne 1. 10. 2002 | Množství | Roční nárůst od 1. 7. 2003 |

09.4862 | 0401 | | Bez cla | 3000 | – | 1500 | 1500 | 300 |

09.4863 | 0402 | | Bez cla | 6350 | 3150 | 25 | 3175 | 635 |

09.4864 | – – | | Bez cla | 300 | | 150 | 150 | 30 |

09.4865 | 0404 | | Bez cla | 2000 | – | 1000 | 1000 | 200 |

09.4866 | 0405101104051019040510300405105004051090040520900405901004059090 | | Bez cla | 2100 | 1050 | – | 1050 | 210 |

09.4557 | 0406 | | Bez cla | 7200 | 3600 | – | 3600 | 600 |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU