(ES) č. 1337/2002Nařízení Komise (ES) č. 1337/2002 ze dne 24. července 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 76/2002 o předchozí kontrole Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli spadajících do oblasti působnosti smluv o ESUO a ES a pocházejících z některých třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 195, 24.7.2002 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. července 2002 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. srpna 2002 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2002
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. března 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 1337/2002

ze dne 24. července 2002,

kterým se mění nařízení (ES) č. 76/2002 o předchozí kontrole Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli spadajících do oblasti působnosti smluv o ESUO a ES a pocházejících z některých třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3285/94 ze dne 22. prosince 1994 o společných pravidlech dovozu a o zrušení nařízení (ES) č. 518/94 [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2474/2000 [2], a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 519/94 ze dne 7. března 1994 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí a o zrušení nařízení (EHS) č. 1765/82, (EHS) 1766/82 a (EHS) 3420/83 [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1138/98 [4], a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,

po konzultacích v rámci výborů zřízených podle výše uvedených nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 20. března 2002 zavedly Spojené státy americké ochranné opatření "Section 201" v podobě celních kvót a dodatečných valorických cel v rozmezí od 8 % do 30 % na různé kategorie výrobků z oceli. Tato přísná americká omezení hrozí odkloněním velkého množství takových výrobků ze Spojených států amerických na trh Společenství a tím i poškozením výrobců ve Společenství.

(2) Nařízení Komise (ES) č. 560/2002 [5], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1287/2002 [6] uložilo prozatímní ochranná opatření proti dovozům patnácti kategorií výrobků z oceli poté, co Komise zaznamenala značný nárůst těchto dovozů v období od 1998 do 2001 a došla k předběžnému závěru, že tento nárůst dovozů za nízké ceny je jasným důkazem ohrožení výrobců ve Společenství. Komise dospěla rovněž k závěru, že zvýšené dovozy jsou způsobeny odkloněním obchodních toků následkem ochranářského postoje Spojených států amerických. Mimoto Komise provádí v současné době "ochranné" šetření týkající se výrobků, na něž se vztahují tato ochranná opatření, a šesti dalších kategorií výrobků.

(3) Statistické údaje zahraničního obchodu Společenství nejsou dostupné ve lhůtách stanovených nařízením Komise (ES) č. 1917/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1172/95, pokud se jedná o statistiku zahraničního obchodu [7], naposledy pozměněným nařízením (ES) č. 1669/2001 [8].

(4) Nařízení Komise (ES) č. 76/2002 [9] zavedlo předchozí kontrolu nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli, na které se vztahuje Smlouva o ESUO a Smlouva o ES. Výrobky spadající do oblasti působnosti uvedeného nařízení neodpovídají přesně výrobkům, kterých se týkají ochranná opatření Spojených států amerických. Navíc se nařízení nevztahuje na dovozy pocházející ze zemí náležejících k Evropskému sdružení volného obchodu (ESVO), zemí, jež jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP), nebo z Turecka. Je zřejmé, že jsou potřebné statistické údaje, které umožní rychlou analýzu dovozních trendů pro výrobky ze železa a oceli, které mohou být v důsledku výše uvedených opatření Spojených států amerických odkloněny na trh Společenství bez ohledu na jejich geografický původ.

(5) Předchozí kontrola musí být proto rozšířena, a to jak z hlediska dotyčných výrobků, tak i z hlediska geografického původu.

(6) Nařízení (ES) č. 76/2002 je třeba odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 76/2002 se mění takto:

1 V článku 1 se odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"1. Propuštění výrobků ze železa a oceli spadajících do oblasti působnosti Smlouvy o ESUO a Smlouvy o ES a uvedených na seznamu v příloze I do volného oběhu ve Společenství podléhá předchozí kontrole v souladu s články 11 a 12 nařízení (ES) č. 3285/94 a články 9 a 10 nařízení (ES) č. 519/94. Toto se vztahuje na dovozy pocházející ze všech třetích zemí. Avšak výrobky, které jsou předmětem dohody o dvojí kontrole uzavřené mezi třetími zeměmi a Společenstvím, podléhají podmínkám stanoveným uvedenou dohodou a nikoliv tomuto nařízení."

2. Příloha se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost osmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. července 2002.

Za Komisi

Pascal Lamy

člen Komise

[1] Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 53.

[2] Úř. věst. L 286, 11.11.2000, s. 1.

[3] Úř. věst. L 67, 10. 3. 1994, s. 89.

[4] Úř. věst. L 159, 3.6.1998, s. 1.

[5] Úř. věst. L 85, 28.3.2002, s. 1.

[6] Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 25.

[7] Úř. věst. L 229, 9.9.2000, s. 14.

[8] Úř. věst. L 244, 21.8.2001, s. 3.

[9] Úř. věst. L 16, 18.1.2002, s. 3.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA

List of products subject to prior surveillance

72071114

72081000

72082500

72082600

72082700

72083600

72083710

72083790

72083810

72083890

72083910

72083990

72084010

72084090

72085110

72085130

72085150

72085191

72085199

72085210

72085291

72085299

72085310

72085390

72085410

72085490

72089010

72089090 [1]

72091500

72091610

72091690

72091710

72091790

72091810

72091891

72091899

72092500

72092610

72092690

72092710

72092790

72092810

72092890

72099010

72099090

72101110

72101190 [2]

72101211

72101219

72101290 [3]

72102010

72102090 [4]

72103010

72103090 [5]

72104110

72104190 [6]

72104910

72104990 [7]

72105010

72105090 [8]

72106110

72106190 [9]

72106910

72106990 [10]

72107031

72107039

72107090 [11]

72109031

72109033

72109038

72109090 [12]

72111300

72111410

72111490

72111920

72111990

72112310

72112351

72112391 [13]

72112399 [14]

72112920

72112950 [15]

72112990 [16]

72119011

72119019 [17]

72119090 [18]

72121010

72121091

72121093 [19]

72121099 [20]

72122011

72122019 [21]

72122090 [22]

72123011

72123019 [23]

72123090 [24]

72124010

72124091

72124093 [25]

72124095 [26]

72124098 [27]

72125031

72125051

72125058 [28]

72125075 [29]

72125091 [30]

72125093 [31]

72125097 [32]

72125099 [33]

72126011

72126019 [34]

72126091

72126093 [35]

72126099 [36]

72131000

72132000

72139110

72139120

72139141

72139149

72139170

72139190

72139910

72139990

72142000

72143000

72149110

72149190

72149910

72149931

72149939

72149950

72149961

72149969

72149980

72149990

72159010

72161000

72162100

72162200

72163111

72163119

72163191

72163199

72163211

72163219

72163291

72163299

72163310

72163390

72164010

72164090

72165010

72165091

72165099

72169910

72210010

72210090

72221111

72221119

72221121

72221129

72221191

72221199

72221910

72221990

72222011 [37]

72222019 [38]

72222021 [39]

72222029 [40]

72222031 [41]

72222039 [42]

72222081 [43]

72222089 [44]

72223010

72223051 [45]

72223091 [46]

72223098 [47]

72224010

72224030

72224091 [48]

72224093 [49]

72224099 [50]

72230011 [51]

72230091 [52]

72230019 [53]

72230099 [54]

72251100

72251910

72251990

72252020

72252090

72253000

72254020

72254050

72254080

72255000

72259110

72259190 [55]

72259210

72259290 [56]

72259910

72259990 [57]

72261110

72261190 [58]

72261910

72261930

72261990 [59]

72269110

72269190

72269210

72269290 [60]

72269320

72269380 [61]

72269420

72269480 [62]

72269920

72269980 [63]

72279010

72281010

72281030

72282011

72282019

72282030

72283020

72283041

72283049

72283061

72283069

72283070

72283089

72286010

72287010

72287031

72288010

72288090

73011000 [64]

Celá položka KN 7304 [65]

Celá položka KN 7306 [66]

73079100 [67]

73079311 [68]

73079319 [69]

73079930 [70]

73079990 [71]

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTESLISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDERLISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATENΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝLIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIESLISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTESELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALILIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIESLISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTESLUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTAFÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques

Services "Licences"

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Fax: (32-2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken

Bestuur van de Economische Betrekkingen

Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Fax: (45) 35 46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn 1

Fax (49-61) 969 42 26

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ: (3010) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: (34) 915 63 18 23/(34) 913 49 38 31

FRANCE

Service des industries manufacturières

DIGITIP

12, rue Villiot — Bâtiment LE BERVIL

F-75572 Paris

Cedex 12

Fax: (33) 153 44 91 81

IRELAND

Department of Enterprise and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin

Ireland

Fax: (353-1) 631 28 26

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Telefax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax: (352) 46 61 38

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003,Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Außenwirtschaftsadministration

Landstrasser Hauptstraße 55-57

A-1030 Wien

Fax (43-1) 711 00 8386

PORTUGAL

Ministério da Economia

Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais

Alfândega de Lisboa, Largo do Terreiro do Trigo

P-1100 Lisboa

Fax: (351) 21881 42 61

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Faksi (358-9) 614 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FIN-00101 Helsingfors

Fax (358-9) 614 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium

PO Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

Cleveland

United Kingdom

Fax (44) 1642 533557

"

[1] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[2] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[3] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[4] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[5] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[6] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[7] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[8] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[9] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[10] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[11] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[12] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[13] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[14] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[15] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[16] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[17] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[18] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[19] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[20] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[21] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[22] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[23] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[24] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[25] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[26] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[27] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[28] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[29] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[30] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[31] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[32] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[33] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[34] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[35] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[36] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[37] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[38] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[39] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[40] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[41] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[42] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[43] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[44] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[45] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[46] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[47] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[48] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[49] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[50] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[51] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[52] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[53] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[54] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[55] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[56] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[57] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[58] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[59] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[60] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[61] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[62] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[63] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[64] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[65] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[66] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[67] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[68] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[69] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[70] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

[71] Výrobky, na které se vztahuje Smlouva o ES.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU