(ES) č. 1165/2002NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1165/2002 ze dne 28. června 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

Publikováno: Úř. věst. L 170, 29.6.2002, s. 49-50 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. června 2002 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. června 2002 Nabývá účinnosti: 1. července 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 1165/2002

ze dne 28. června 2002,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 509/2002 [2], a zejména na čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Čl. 4 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 [3] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 886/2002 [4] stanoví, že některé kódy KN se použijí pouze pro dovážené produkty, které pocházejí nebo jsou dováženy ze Švýcarska. Zařazení pod kódy KN 04069002 až 04069006 vyžaduje dodržování minimální ceny s dodáním na hranice, pokud mají mít dovozy do Společenství nárok na preferenční celní sazbu. Ode dne 1. června 2002, kdy vstoupila v platnost dvoustranná dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty, podepsaná v Lucemburku dne 21. června 1999 a schválená rozhodnutím Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom [5], nárok na preferenční celní sazbu již není podmíněn dodržováním minimální ceny s dodáním na hranice, a protože druhy sýrů uvedených kódů se nyní dovážejí pod kódy KN 04069013 až 04069017 uvedených v příloze II D nařízení (ES) č. 2535/2001, kódy KN 04069002 až 04069006 již nejsou potřebné. Má-li se předejít matení hospodářských subjektů a celních orgánů a má-li se vyřešit situace do doby, než budou tyto kódy vyškrtnuty z kombinované nomenklatury, je nezbytné uvedený článek upravit a stanovit přechodná pravidla pro licence vydané před nabytím účinnosti dohody se Švýcarskem.

(2) Článek 12 nařízení (ES) č. 2535/2001 stanoví, že každý hospodářský subjekt může podat pouze jednu žádost o licenci na stejnou kvótu uvedenou v integrovaném sazebníku Evropských společenství (TARIC). Čísla kvót uvedená v přílohách I.B.2 a I.B.3 zmíněného nařízení pro produkty pocházející z České republiky a ze Slovenska jsou shodná, protože tyto dvě země dříve tvořily jeden stát. Proto je třeba stanovit, že dotyčné kvóty musí být považovány za samostatné kvóty.

(3) Nařízení (ES) č. 2535/2001 je proto třeba změnit.

(4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1. v čl. 4 se odst. 2 nahrazuje tímto:

"2. Kódy KN 04062010 a 04069019 se použijí pouze pro dovážené produkty, které pocházejí nebo jsou dováženy ze Švýcarska v souladu s článkem 20."

2. v článku 4 se vkládá nový odstavec, který zní:

"3. Kódy KN 04069002 až 04069006 se podle tohoto nařízení nepoužijí. U dovozů uskutečněných po 1. červnu 2002 na základě licencí vydaných před tímto datem se produkty těchto kódů zařazují pod kódy KN 04069013 až 04069017 a použijí se u nich sazby stanovené v příloze II.D."

3. v článku 12 se v prvním pododstavci doplňuje nová věta, která zní:

"Kvóty uvedené v přílohách I.B.2 a I.B.3 a označené stejným číslem kvóty se však považují za samostatné kvóty."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. července 2002.

Čl. 1 bod 2 se však použije ode dne 1. června 2002.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. června 2002.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48.

[2] Úř. věst. L 79, 22.3.2002, s. 15.

[3] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29.

[4] Úř. věst.č. L 139, 29.05.2002, s. 30.

[5] Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU