(ES) č. 886/2002NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 886/2002 ze dne 27. května 2002, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a kterým se uvedené nařízení mění

Publikováno: Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 30-36 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. května 2002 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. června 2002 Nabývá účinnosti: 1. června 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 886/2002

ze dne 27. května 2002,

kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a kterým se uvedené nařízení mění

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 509/2002 [2], a zejména na čl. 26 odst. 3, čl. 29 odst. 1 a článek 40 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dvoustranná dohoda uzavřená mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty, podepsaná v Lucemburku dne 21. června 1999 a schválená rozhodnutím Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom [3] (dále jen "dohoda se Švýcarskem"), se týká zejména otevření kvót a snížení cel pro některé mléčné výrobky pocházející ze Švýcarska. Je tedy třeba pozměnit nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 [4].

(2) Dohoda se Švýcarskem vstoupí v platnost dnem 1. června 2002. Nařízení (ES) č. 2535/2001 stanoví, že celní kvóty jsou spravovány po půlročních obdobích, která začínají dne 1. ledna a 1. července každého roku. Má-li být zajištěna koordinovanost a mají-li být dodržena roční množství stanovená v dohodě se Švýcarskem, je třeba spravovat kvóty stanovené v uvedené dohodě ve stejných časových intervalech.

(3) Článek 23 nařízení (ES) č. 2535/2001 stanoví pro některé sýry dovážené ze Švýcarska minimální cenu s dodáním na hranice, kterou je třeba dodržovat, aby u nich mohla být použita snížená cla, jakož i sankci pro případ nedodržení této ceny. Dohoda se Švýcarskem již nestanoví závaznou minimální cenu s dodáním na hranice, a proto je třeba uvedený článek zrušit.

(4) Hospodářským subjektům, které mají v úmyslu účastnit se přidělování kvót otevřených v rámci dohody se Švýcarském, je třeba umožnit, aby mohly splnitpodmínky pro schválení stanovené v článku 7 nařízení (ES) č. 2535/2001, a z tohoto důvodu je nezbytné prodloužit termín pro podávání žádostí o schválení.

(5) Evropsko-středomořská dohoda o přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 24. listopadu 1997 a schválená rozhodnutím Rady a Komise 2002/357/ES, ESUO [5] (dále jen "dohoda s Jordánskem"), stanoví zejména celní koncese pro některé druhy sýrů pocházejících z Jordánska. Tuto kvótu je třeba spravovat podle pravidel hlavy 2 kapitoly I nařízení (ES) č. 2535/2001, do nějž musí být vložena nezbytná ustanovení.

(6) V čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 2535/2001 jsou stanovena maximální množství, pro která mohou hospodářské subjekty podávat žádosti o licence. Čl. 16 odst. 2 stanoví, že Komise musí určit množství, která se připojí k disponibilnímu množství pro druhé období kvótového roku, pokud množství přidělená v prvním období jsou nižší než množství v tomto období disponibilní. Je třeba jasně stanovit, že v tomto případě musí být množství uvedená v článku 13 příslušným způsobem upravena.

(7) Článek 10 nařízení (ES) č. 2535/2001 stanoví, že příslušné orgány členských zemí sdělí Komisi seznam schválených hospodářských subjektů. K usnadnění identifikace každého žadatele je třeba upřesnit, jaké údaje má každý hospodářský subjekt sdělit.

(8) Na podporu spolupráce s kandidátskými zeměmi a maximálního využívání kvót a celních koncesí poskytovaných těmto zemím je také třeba umožnit, aby na žádost zainteresovaného státu byl tomuto státu poskytnut seznam schválených hospodářských subjektů, při současném dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů [6].

(9) Podle článku 18 nařízení (ES) č. 2535/2001 je žadatel o licenci povinen popsat produkty, které se mají dovézt, a v žádosti o licenci a v licenci musí být uvedeny přesné údaje týkající se zejména obsahu sušiny a tuku. Je běžné, že žádosti o dovozní licence v rámci celních kvót spravovaných podle ustanovení hlavy 2 kapitoly I značně převyšují disponibilní kvóty; v důsledku toho jsou koeficienty přidělení minimální a žadatelům se přidělují množství představující pouze zlomek požadovaných množství. Proto při podání žádosti nejsou hospodářské subjekty schopny uzavírat smlouvy a tudíž ještě neznají přesné složení produktů, které chtějí dovézt podle kódů uvedených v žádosti o licenci. Vzhledem k tomu, že hospodářské subjekty mají k dispozici údaje o přesném složení produktů až v okamžiku vyhotovení dovozního prohlášení, je třeba dotyčná ustanovení nahradit ustanovením, podle kterého je při vyřizování celních formalit dovozce povinen uvést v dovozním prohlášení obsah produktů.

(10) Má-li být umožněno sledování změn některých složek obsahu, je také třeba stanovit, že tyto údaje musí být předávány Komisi. Aby se však nekomplikovala činnost vnitrostátní správy, je třeba od příslušných orgánů požadovat, aby pouze předávaly údaje týkající se obsahu složek, které překračují referenční reprezentativní hodnoty. Z tohoto důvodu je třeba tyto hodnoty stanovit na základě obsahových hodnot definovaných v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [7], naposledy pozměněného nařízením Komise (ES) č. 796/2002 [8], a obsahových hodnot definovaných v příloze I oddílu 9 nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ze dne 17. prosince 1987, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady [9], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 749/2002 [10].

(11) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1. V článku 5 se vkládají nová písmena f) a g), která znějí:

"f) kvót stanovených v příloze 2 a v dodatku 1 přílohy 3 dohody o obchodu se zemědělskými produkty, uzavřené mezi Společenstvím a Švýcarskem dne 21. června 1999 [11];

g) kvóty stanovené v příloze protokolu 1 k dohodě s Jordánskem [12]."

2. V článku 6 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

"Množství uvedená v příloze I částech B, D a F se pro každý dovozní rok rozdělí rovným dílem na dvě půlroční období, která začínají 1. července a 1. ledna každého roku."

3. Článek 10 se nahrazuje tímto:

"Článek 10

1. Do 20. června každého roku členské státy sdělí v souladu s ustanoveními odstavce 3 seznam schválených hospodářských subjektů Komisi, která ho předá příslušným orgánům ostatních členských států.

Pouze hospodářské subjekty uvedené v seznamu jsou oprávněny podávat žádosti o licence během období od 1. července do 30. června následujícího roku v souladu s články 11 až 14.

2. Na žádost kandidátských zemí, pro které byla otevřena dovozní kvóta, jim může Komise předat seznam schválených hospodářských subjektů pod podmínkou, že hospodářské subjekty uvedené na seznamu s předáním souhlasí. Členské státy přijmou nezbytná ustanovení, která upraví způsob získávání souhlasu hospodářských subjektů.

3. Členské státy předají seznam schválených hospodářských subjektů podle vzoru uvedeného v příloze XIV; v části A této přílohy uvedou schválené hospodářské subjekty, které poskytly souhlas podle odstavce 2, a v části B této přílohy ostatní schválené hospodářské subjekty."

4. V článku 13 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Žádost o licenci se vztahuje nejméně na deset tun a nejvýše na 10 % množství stanoveného v rámci kvóty na půlroční období uvedené v článku 6.

V případě kvót uvedených v čl. 5 písm. c), d), e) a g) se však žádost o licenci vztahuje nejméně na deset tun a nejvýše na množství stanovené na každé období v souladu s článkem 6.

3. Množství, na která lze žádosti o licence podat a která jsou uvedena v odstavci 2, se zvýší o množství vyplývající z použití čl. 16 odst. 2 druhého pododstavce."

5. V čl. 18 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

"b) v kolonce 15, popis produktu uvedeného v příloze I, a není-li k dispozici, pak popis kombinované nomenklatury kódu KN uvedeného v dotyčné kvótě;".

6. Článek 19 se mění takto:

a) v odstavci 1 se vkládají nová písmena f) a g), která znějí:

"f) protokolu 3 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 22. července 1972 [13];

g) protokolu 3 k dohodě s Jordánskem;";

b) vkládá se nový odstavec 3, který zní:

"3. Při vyřizování celních formalit musí dovozce při dovozu sýrů uvedených v příloze XIII a dovážených v rámci kvót uvedených v článku 5 uvést v kolonce 31 dovozního prohlášení obsah sušiny v procentech hmotnostních, obsah tuku v sušině v procentech hmotnostních, případně rovněž obsah tuku v procentech hmotnostních. Pokud hodnoty uvedených složek obsahu překročí hodnoty uvedené v příloze XIII, příslušné orgány o tom co nejdříve informují Komisi a předají jí kopii dovozního prohlášení a kopii příslušné dovozní licence."

7. V čl. 20 odst. 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

"d) v dohodě o obchodu se zemědělskými produkty uzavřené mezi Společenstvím a Švýcarskem, příloha 2 a dodatek 1 přílohy 3."

8. Článek 23 se zrušuje.

9. Znění přílohy I tohoto nařízení se vkládá jako části F a G přílohy I.

10. Příloha II část D se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení.

11. Příloha III tohoto nařízení se vkládá jako příloha XIV.

12. Příloha IV tohoto nařízení se vkládá jako příloha XIII.

Článek 2

Odchylně od čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 2535/2001, žádosti o schválení týkající se kvót, které budou otevřeny dne 1. července 2002, se mohou podávat až do 10. června 2002.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 1 body 1, 2, 6 a) a 7 až 10 se však použijí ode dne 1. června 2002, s výjimkou ustanovení týkajících se dohody s Jordánskem. Body 4, 5, 6 b) a 12 se použijí ode dne 1. července 2002.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. května 2002.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48.

[2] Úř. věst. L 79, 22.3.2002, s. 15.

[3] Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1.

[4] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29.

[5] Úř. věst. L 129, 15.5.2002, s. 1.

[6] Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

[7] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

[8] Úř. věst. L 128, 15.5.2002, s. 8.

[9] Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1.

[10] Úř. věst. L 115, 1.5.2002, s. 20.

[11] Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132.

[12] Úř. věst. L 129, 15.5.2002, s. 3.

[13] Úř. věst. L 300, 31.12.1972, s. 189.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

"I. F

CELNÍ KVÓTY PODLE PŘÍLOH II A III DOHODY MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKEM O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Clo | Množství (v tunách) |

PEVNÁ KVÓTA |

2002 od 1.7.2002 do 30.6.2003 | 2003 a dále vždy od 1.7. do 30.6. |

09.4155 | ex040130 | Smetana o obsahu tuku vyšším než 6 % hmotnostních | Bez cla | 2167 (2000 + 167) | 2000 |

ex040310 | Jogurty, neochucené, bez přídavku ovoce nebo kakaa |

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Clo | PROGRESIVNÍ KVÓTA |

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 Od 1.7. do 31.5. | Od 1.6.2007 |

09.4156 | ex0406 | Sýry jiné než sýry uvedené v příloze II D | Bez cla | 3354 (3000 + 354) | 4250 | 5500 | 6750 | 7646 (8000 – 354) | Neomezeno |

I. G

CELNÍ KVÓTA PODLE PŘÍLOHY PROTOKOLU 1 K DOHODĚ O PŘIDRUŽENÍ MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A JORDÁNSKEM

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Clo | Množství (v tunách) |

2002 od 1.7. do 31.12. | 2003 a další od 1.1. do 31.12. |

roční | půlroční |

09.4159 | ex04069033 | Ovčí sýr | Bez cla | 100 | 100 | 50 |

ex04069050" |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

"II D

SNÍŽENÉ CLO PODLE PŘÍLOHY III DOHODY MEZI EVROPSKÝM SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKEM O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY

Kód KN | Popis | Clo (EUR/100 kg čisté hmotnosti) od 1. června |

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 a další |

04022911ex04049083 | Speciální mléko pro kojence, v hermeticky uzavřených přepravních obalech o čisté hmotnosti nejvýše 500 g, o obsahu tuku vyšším než 10 % hmotnostních | 43,80 | 43,80 | 43,80 | 43,80 | 43,80 | 43,80 |

ex040620 | Strouhané sýry nebo práškové sýry o obsahu vody nejvýše 400 g/kg sýra | Bez cla |

040630 | Tavené sýry | Bez cla |

ex04069013 | Ementál o obsahu tuku v sušině nejméně 45 % hmotnostních a zrající alespoň tři měsíce | 6,58 | 5,26 | 3,95 | 2,63 | 1,32 | 0 |

ex04069015 | Gruyère, Sbrinz o obsahu tuku v sušině nejméně 45 % hmotnostních a zrající alespoň tři měsíce | 6,58 | 5,26 | 3,95 | 2,63 | 1,32 | 0 |

ex04069017 | Bergkäse, Appenzell, o obsahu tuku v sušině nejméně 45 % hmotnostních a zrající alespoň tři měsíce | 6,58 | 5,26 | 3,95 | 2,63 | 1,32 | 0 |

ex04069018 | Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or, Tête-de-Moine o obsahu tuku v sušině nejméně 45 % hmotnostních a zrající: alespoň dva měsíce v případě sýru fromage fribourgeois,alespoň 18 dní v případě sýru Vacherin Mont d’Oralespoň tři měsíce v případě sýru Tête-de-Moine | Bez cla |

04069019 | Sýry glaris s bylinkami (tzv. "schabziger") vyráběné z odstředěného mléka s přidáním jemně mletých bylinek | Bez cla |

ex04069087 | Sýr Grisons | Bez cla |

04069025 | Tilsit | Bez cla" |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

"

„PŘÍLOHA XIV

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

"

PŘÍLOHA XIII

Kód KN | Popis | Obsah sušiny v procentech hmotnostních | Obsah tuku v sušině v procentech hmotnostních | Obsah tuku v procentech hmotnostních |

04061020 | Čerstvé sýry | 47 | 71 | |

040630 | Tavené sýry | | 56 | |

04069001 | Sýry ke zpracování | 63 | 50 | |

04069013 | Ementál | 62 | 47 | |

04069021 | Čedar | 63 | 50 | |

04069023 | Eidam | 55 | 42 | |

04069069 | Tvrdé sýry | 64 | 32 | |

04069078 | Gouda | 57 | 50 | |

04069081 | Cantal, Cheshire, Wensleydale atd. | 58 | 47 | |

04069086 | Ostatní sýry | 62 | 41 | |

04069087 | Ostatní sýry | 63 | 32 | |

04069099 | Ostatní sýry | | | 42 |

"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU