(ES) č. 881/2002Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu

Publikováno: Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9-22 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. května 2002 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. května 2002 Nabývá účinnosti: 30. května 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ES) č. 881/2002

ze dne 27. května 2002

o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60, 301 a 308 této smlouvy,

s ohledem na společný postoj 2002/402/SZBP o omezujících opatřeních proti Usámovi bin Ládinovi, členům organizace Al-Kajdá a Talibanu a dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny, a o zrušení společných postojů 96/746/SZBP, 1999/727/SZBP, 2001/154/SZBP a 2001/771/SZBP [1],

s ohledem na návrh Komise [2],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 16. ledna 2002 Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci 1390(2002), která konstatuje, že Taliban nereagoval na její požadavky stanovené v mnoha předchozích rezolucích, a odsuzuje Taliban za to, že dovolil, aby byl Afghánistán použit jako základna pro výcvik a činnosti teroristů a také odsuzuje síť Al-Kajdá a další teroristické skupiny s ní spojené za jejich teroristické činy a ničení majetku.

(2) Rada bezpečnosti rozhodla mimo jiné, že by měl být odvolán zákaz letů a některá omezení vývozu zavedená v Afghánistánu podle jejích rezolucí 1267(1999) a 1333(2000) a že by měl být upraven rozsah zmrazení prostředků a zákaz zpřístupnění prostředků, který byl zaveden podle těchto rezolucí. Také rozhodla, že má být použit zákaz poskytování určitých služeb vztahujících se k vojenským činnostem Talibanu a organizaci Al-Kajdá. Podle odstavce 3 rezoluce 1390(2002) přezkoumá tato opatření Rada bezpečnosti 12 měsíců po přijetí rezoluce a na konci tohoto období Rada bezpečnosti buď povolí, aby bylo v opatřeních pokračováno, nebo rozhodne o jejich zdokonalení.

(3) V této souvislosti Rada bezpečnosti připomněla závazek provést v plném rozsahu svou rezoluci 1373(2001), pokud jde o všechny členy Talibanu a organizace Al-Kajdá, ale také pokud jde o ty, kteří jsou s nimi spojeni a účastnili se na financování, plánování, podpoře, přípravě nebo provádění teroristických akcí.

(4) Tato opatření spadají do působnosti Smlouvy, a proto je nutné zejména s cílem vyhnout se narušení hospodářské soutěže, aby rozhodnutí Rady bezpečnosti byla provedena odpovídajícími právními předpisy Společenství, pokud jde o území Společenství. Pro účely tohoto nařízení se územím Společenství rozumí území, které zahrnuje území členských států, na které se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených.

(5) Aby byla v rámci Společenství vytvořena co nejvyšší právní jistota, je třeba zveřejnit jména a ostatní příslušné údaje týkající se fyzických nebo právnických osob, skupin nebo subjektů, jejichž prostředky mají být nadále zmrazeny podle určení orgánů OSN, a v rámci Společenství je třeba stanovit postup, podle kterého by se tyto seznamy měnily.

(6) Je třeba, aby byly příslušné orgány členských států v případě potřeby zmocněny zajistit soulad s tímto nařízením.

(7) Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1267(1999) stanoví, že příslušný Výbor OSN pro sankce může z humanitárních důvodů stanovit výjimky ze zmrazení prostředků. Proto musí být přijata ustanovení, která by umožňovala takové výjimky používat v rámci Společenství.

(8) Z důvodů účelnosti by měla být Komise zmocněna měnit přílohy tohoto nařízení na základě souvisejícího oznámení nebo informace poskytnuté Radou bezpečnosti OSN, příslušným Výborem OSN pro sankce a členskými státy.

(9) Je třeba, aby se Komise a členské státy navzájem informovaly o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a vyměňovaly si další důležité informace, které mají v souvislosti s tímto nařízením k dispozici, a spolupracovaly s příslušným Výborem OSN pro sankce, zejména tím, že mu budou dodávat informace.

(10) Je třeba, aby členské státy stanovily pravidla pro sankce použitelné za porušení tohoto nařízení a zajistily, aby byly uplatňovány. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

(11) S ohledem na úpravu zmrazení prostředků je nutné zajistit, aby mohly být sankce za porušení tohoto nařízení uvaleny ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

(12) S ohledem na opatření zavedená rezolucí 1390(2002) je nutné upravit opatření zavedená ve Společenství zrušením nařízení Rady (ES) č. 467/2001 [4] a přijetím nového nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se:

1. "prostředky" rozumí finanční aktiva a hospodářské výnosy jakéhokoli druhu, zejména hotovost, šeky, peněžní pohledávky, směnky, výběry z bankovních účtů, platební příkazy a jiné platební nástroje, vklady u finančních institucí nebo u jiných subjektů, zůstatky na účtech, dluhy a dluhopisy, veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje včetně akcií, certifikáty zastupující cenné papíry, obligace, bankovky, zástavy, dlužní úpisy, smlouvy o derivátech, úroky, dividendy a jiný příjem nebo hodnota zvyšovaná nebo vytvářená aktivy, úvěr, právo na vypořádání, záruky, záruky jistoty nebo jiné finanční závazky, akreditivy, nákladní listy, kupní smlouvy, dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích a zdrojích a jakýkoli jiný nástroj financování vývozu;

2. "hospodářskými zdroji" rozumí majetek jakéhokoli druhu, hmotný nebo nehmotný, movitý nebo nemovitý, který nepředstavuje vlastní prostředky, ale může být použit k získání prostředků, zboží a služeb;

3. "zmrazením prostředků" rozumí zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití nebo zacházení s prostředky jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

4. "zmrazením hospodářských zdrojů" rozumí zabránění jejich použití k obdržení prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, nájmem nebo zástavou.

Článek 2

1. Všechny prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzické nebo právnické osobě, skupině nebo subjektu určenému Výborem pro sankce a uvedenému v příloze I, nebo jsou v jeho vlastnictví nebo držbě, se zmrazují.

2. Žádné prostředky nesmějí být zpřístupněny přímo ani nepřímo právnické nebo fyzické osobě, skupině nebo subjektu označenému Výborem pro sankce a uvedenému v příloze I anebo v jeho prospěch.

3. Žádné hospodářské zdroje nesmějí být zpřístupněny přímo ani nepřímo fyzické nebo právnické osobě, skupině nebo subjektu označenému Výborem pro sankce a uvedenému v příloze I anebo v jeho prospěch, aby nebylo umožněno těmto osobám, skupinám nebo subjektům získat prostředky, zboží nebo služby.

Článek 3

Aniž jsou dotčeny pravomoci členských států při výkonu jejich veřejné moci, je zakázáno přímo nebo nepřímo poskytovat, prodávat, dodávat anebo převádět technické poradenství, pomoc nebo výcvik týkající se vojenských činností, včetně zejména výcviku a poradenství týkajícího se výroby, udržování a používání zbraní a jakéhokoli materiálu, který s nimi souvisí, kterékoli fyzické nebo právnické osobě, skupině nebo subjektu označenému Výborem pro sankce a uvedenému v příloze I.

Článek 4

1. Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejímž předmětem nebo účinkem je přímo nebo nepřímo obejít článek 2 nebo podporovat transakce stanovené v článku 3.

2. Každá informace, že toto nařízení je nebo bylo obcházeno, musí být oznámena příslušným orgánům členských států a přímo nebo prostřednictvím těchto příslušných orgánů Komisi.

Článek 5

1. Aniž jsou dotčena odpovídající pravidla pro ohlašování, důvěrnost a služební tajemství a článek 284 Smlouvy, jsou fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány povinny

a) neprodleně poskytnout každou informaci, která by usnadňovala dodržování tohoto nařízení, například účty a částky zmrazené podle článku 2, příslušným orgánům členských států uvedeným v příloze II, ve kterých mají bydliště nebo sídlo, a přímo nebo prostřednictvím těchto příslušných orgánů Komisi.

Zejména se poskytují dostupné informace o prostředcích nebo hospodářských zdrojích vlastněných nebo spravovaných osobami označenými Výborem pro sankce a uvedenými v příloze I během období šesti měsíců před vstupem tohoto nařízení v platnost;

b) spolupracovat s příslušnými orgány uvedenými v příloze II při každém ověřování těchto informací.

2. Každou informaci, která je poskytnuta nebo obdržena podle tohoto článku, lze použít pouze pro účely, pro které byla poskytnuta nebo přijata.

3. Každá dodatečná informace, kterou přijala přímo Komise, se předá příslušným orgánům dotyčných členských států.

Článek 6

Zmrazení prostředků, jiných finančních aktiv a hospodářských zdrojů v dobré víře, že tento postup je v souladu s tímto nařízením, nemá za následek odpovědnost žádného druhu pro fyzické nebo právnické osoby, skupiny nebo subjekty, které ji provádějí, nebo jejich ředitele nebo zaměstnanců, pokud se neprokáže, že zmrazení bylo způsobeno nedbalostí.

Článek 7

1. Komise je zmocněna

- měnit nebo doplňovat přílohu I na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo Výboru pro sankce a

- měnit přílohu II na základě informací sdělených členskými státy.

2. Aniž jsou dotčena práva a povinnosti členských států podle Charty OSN, udržuje Komise veškeré styky s Výborem pro sankce, které jsou nezbytné pro účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 8

Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si navzájem důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace obdržené podle článku 5, a pokud jde o porušování předpisů, obtíže s vynucováním a rozhodnutí vnitrostátních soudů.

Článek 9

Toto nařízení se použije bez ohledu na jakákoli udělená práva a povinnosti uložené jakoukoli podepsanou mezinárodní dohodou nebo uzavřenou smlouvou anebo jakoukoli licencí nebo povolením uděleným před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Článek 10

1. Každý členský stát stanoví sankce, které budou uloženy v případě porušení ustanovení tohoto nařízení. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2. Do přijetí právních předpisů za tímto účelem, pokud jsou nezbytné, jsou v případech porušení tohoto nařízení ukládány sankce stanovené členskými státy podle článku 13 nařízení (ES) č. 467/2001.

3. Každý členský stát odpovídá za zahájení soudního řízení proti kterékoli fyzické či právnické osobě, skupině nebo subjektu podléhajícímu jeho pravomoci v případech porušení kteréhokoli ze zákazů stanovených tímto nařízením takovou osobou, skupinou nebo subjektem.

Článek 11

Toto nařízení se vztahuje na

- území Společenství včetně jeho vzdušného prostoru,

- palubu každého letadla nebo plavidla podléhající pravomoci členského státu,

- každou osobu, která je státním příslušníkem členského státu, ať se nachází kdekoli,

- každou právnickou osobu, skupinu nebo subjekt založený nebo zřízený podle právních předpisů členského státu,

- každou právnickou osobu, skupinu nebo subjekt, který provozuje podnikatelskou činnost ve Společenství.

Článek 12

Zrušuje se nařízení (ES) č. 467/2001.

Článek 13

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. května 2002.

Za Radu

předseda

M. Arias Cañete

[1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 4.

[2] Návrh ze dne 6. března 2002 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

[3] Stanovisko ze dne 11. dubna 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[4] Úř. věst. L 67, 9.3.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Seznam osob, skupin a subjektů uvedený v článku 2

Právnické osoby, skupiny a subjekty

Aaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, druhé patro, Minneapolis, Minnesota, USA

Abu Sayyaf Group (také známa jako Al Harakat Al Islamiyya)

Afghan Support Committee (ASC), také znám jako Lajnat Ul Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya Ul Turath Al Islamia, a Ahya Ul Turas; kanceláře: hlavní sídlo — G. T. Road (pravděpodobně Grand Trunk Road), blízko Pushtoon Garhi Pabbi, Péšavár, Pákistán; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghánistán

Al Baraka Exchange L. L. C., PO Box 3313, Deira, Dubaj, Spojené arabské emiráty; PO Box 20066, Dubaj, Spojené arabské emiráty

Al-Kajdá/Islamic Army (také známa jako "The Base", Al Qaeda, Islamic Salvation Foundation, The Group for the Preservation of the Holy Sites, The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, síť Usámy bin Ládina, organizace Usámy bin Ládina)

Al Rashid Trust (také znám jako Al-Rasheed Trust):

- Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karáčí, Pákistán,

- Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pákisán,

- Kancelář Dha'rbi M'unin, naproti Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pákistán,

- Kancelář Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Péšavár, Pákistán,

- Kancelář Dha'rbi-M'unin, kancelář č. 3 Moti Plaza, blízko Liaqat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pákistán,

- Kancelář Dha'rbi-M'unin, nejvyšší patro, Dr Dawa Khan — chirurg zubní kliniky, Main Baxae, Mingora, Swat, Pákistán,

- operace v Afghánistánu: Herát, Džalálábád, Kábul, Kandahár, Mazáre Šaríf,

- také operace v Kosovu, Čečensku

Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (dříve známa jako Al Taqwa Trade, Property and Industry) (dříve známa jako Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (dříve známa jako Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Lichtenštejnsko

Al-Barakaat Bank, Mogadišo, Somálsko

Al-Barakaat Wiring Service 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, USA

Al-Barakaat, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, Spojené arabské emiráty

Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (také známa jako Barakat Bank of Somalia), Mogadišo, Somálsko; Bossasso, Somálsko

Al-Barakat Finance Group, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko

Al-Barakat Financial Holding Co., Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko

Al-Barakat Global Telecommunications (také známy jako Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko; Hargeysa, Somálsko

Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (také známy jako Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko

Al-Barakat International (také znám jako Baraco Co.), PO Box 2923, Dubaj, Spojené arabské emiráty

Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubaj, Spojené arabské emiráty

Al-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Jemen

Al-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)

A-Jihad/Egyptian Islamic Jihad (také znám jako Egyptian Al-Jihad, Egyptian Islamic Jihad, Jihad Group, New Jihad)

Al-Nur Honey Press Shops (také známy jako Al-Nur Honey Center), Sanaa, Jemen

Al-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Jemen; u svatyně vedle benzinové pumpy, Jamal Street, Taiz, Jemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Jemen; Al-Nasr Street, Doha, Katar

Armed Islamic Group (GIA) (také známa jako Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Armé)

Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Lichtenštejnsko

Asbat al-Ansar

Bank Al Taqwa Limited (také známa jako Al Taqwa Bank) (také známa jako Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahamy; c/o Arthur D. Hanna & Company, 10, Deveaux Street, Nassau, Bahamy

Baraka Trading Comany, PO Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty

Barakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, USA

Barakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty

Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko

Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Švédsko; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Švédsko

Baraat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, Švédsko

Barakaat International, Inc., 1929, South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota, USA

Barakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA; 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, Kanada

Barakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somálsko; Nakhiil, Somálsko; Huruuse, Somálsko; Raxmo, Somálsko; Ticis, Somálsko; Kowthar, Somálsko; Noobir, Somálsko; Bubaarag, Somálsko; Gufure, Somálsko; Xuuxuule, Somálsko; Ala Aamin, Somálsko; Guureeye, Somálsko; Najax, Somálsko; Carafaat, Somálsko

Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty

Barakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattle, Washington, USA

Barakat Banks and Remittances, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, Spojené arabské emiráty

Barakat Computer Consulting (BCC), Mogadišo, Somálsko

Barakat Consulting Group (BCG), Mogadišo, Somálsko

Barakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, USA

Barakat Global Telephone Company, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, Spojené arabské emiráty

Barakat International Companies (BICO), Mogadišo, Somálsko; Dubaj, Spojené arabské emiráty

Barakat Post Express (BPE), Mogadišo, Somálsko

Barakat Refreshment Company, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, Spojené arabské emiráty

Barakat Telecommunications Company Limited (také známa jako BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadišo, Somálsko; Kievitlaan 16, 't Veld, Noord-Holland, Nizozemsko

Barako Trading Company, L. L. C., PO Box 3313, Dubaj, Spojené arabské emiráty

De Afghanistan Momtaz Bank

Global Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, USA

Harakat Ul-Mujahidin/HUM (také znám jako Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)

Heyatul Ulya, Mogadišo, Somálsko

Islamic Army of Aden

Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) (také známo jako IMU)

Jaish-I-Momhammed (také znám jako Army of Mohammed), Pákistán

Jamyah Taawun Al-Islamia (také známa jako Society of Islamic Cooperation; také známa jako Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; také známa jako JIT), město Kandahár, Afghánistán

Libyan Islamic Fighting Group

Mamoun Darkazanli Import-Export Company (také známa jako Darkazanli Company, Darkazanli Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, Německo

Nada Management Organisation S. A. (dříve známa jako Al Taqwa Management Organisation S. A.), Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), Švýcarsko

Parka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubaj, Spojené arabské emiráty

RABITA TRUST, místnost 9A, druhé patro, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pákistán; Wares Colony, Lahore, Pákistán

Red Sea Barakat Company Limited, Mogadišo, Somálsko; Dubaj, Spojené arabské emiráty

Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), také znám jako Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; kanceláře: Pákistán a Afghánistán. Upozornění: budou jmenovány pouze pákistánské a afghánské kanceláře této společnosti

Salafist Group for Call and Combat (GSPC) (také známa jako Le Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat)

Somali International Relief Organization, 1806, Riverside Avenue, druhé patro, Minneapolis, Minnesota, USA

Somali Internet Company, Mogadišo, Somálsko

Somali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, Švédsko

Wafa Humanitarian Organisation (také známa jako Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house č. 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Péšavár, Pákistán; kanceláře v Saúdské Arábii, Kuwaitu a Spojených arabských emirátech

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b. H., Kärtner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vídeň, Rakousko

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Švýcarsko

Fyzické osoby

(funkce uvedené v závorkách odpovídají funkcím bývalého talibánského režimu v Afghánistánu)

Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (první tajemník, "generální konzulát" Talibanu, Kvéta)

Abd al-Hadi al-Iraqi (také znám jako Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)

Abdul Rahman Yasin (také znám jako Taha, Abdul Rahman S.; také znám jako Taher, Abdul Rahman S.; také znám jako YASIN, Abdul Rahman Said; také znám jako YASIN, Aboud); narozen dne 10. 4. 1960 v Bloomingtonu v Indianě v USA; číslo sociálního pojištění 156–92–9858 (USA); číslo cestovního pasu: 27082171 (USA) (vydaný dne 21. 6. 1992 v Ammánu, Jordánsko) nebo cestovní pas č. M0887925 (Irák); státní příslušník USA

Abdulah Ahmed Abdullah (také znám jako Abu Mariam; také znám jako Al-Masri, Abu Mohamed; také znám jako Saleh), Afghánistán; narozen roku 1963 v Egyptě; egyptský státní příslušník

Abdullkadir, Hussein Mahamud, Florencie, Itálie

Abu Hafs the Mauritanian (také znám jako Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); narozen dne 1. 1. 1975

Abu Zubaydah (také znám jako Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq); narozen dne 12. 3. 1971 v Rijádu v Saúdské Arábii

Aden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 Spanga, Švédsko, narozen dne 1. června 1968

Agha, Abdul Rahman (nejvyšší soudce Vojenského soudu)

Agha, Haji Abdul Manan (také znám jako Saiyid; Abd Al-Manam), Pákistán

Agha, Saed M. Azim, Maulavi (oddělení pasů a víz)

Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (ministr pro hadžu a náboženské záležitosti)

Ahmadi, Haji M., Mullah (ředitel Da Afghanistan Bank)

Ahmadulla, Qari (ministr pro bezpečnost (zpravodajské služby))

Ahmed Khalfan Ghailani (také znám jako Ahmed the Tanzanian; také znám jako Foopie; také znám jako Fupi; také znám jako Ahmad, Abu Bakr; také znám jako Ahmed, A; také znám jako Ahmed, Abubakar; také znám jako Ahmed, Abubakar K.; také znám jako Ahmed, Abubakar Khalfan; také znám jako Ahmed, Abubakary K.; také znám jako Ahmed, Ahmed Khalfan; také znám jako Al Tanzani, Ahmad; také znám jako Ali, Ahmed Khalfan; také znám jako Bakr, Abu; také znám jako Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; také znám jako Ghailani, Ahmed; také znám jako Ghilani, Ahmad Khalafan; také znám jako Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; také znám jako Khabar, Abu; také znám jako Khalfan, Ahmed; také znám jako Mohammed, Shariff Omar); narozen dne 14. 3. 1974 nebo 13. 4. 1974 nebo 14. 4. 1974 nebo 1. 8. 1970 na Zanzibaru v Tanzánii; tanzánský státní příslušník

Ahmed Mohammed Hamed Ali (také znám jako Abdurehman, Ahmed Mohammed; také znám jako Abu Fatima; také znám jako Abu Islam; také znám jako Abu Khadiijah; také znám jako Ahmed Hamed; také znám jako Ahmed The Egyptian; také znám jako Ahmed, Ahmed; také znám jako Al-Masri, Ahmad; také znám jako Al-Surir, Abu Islam; také znám jako Ali, Ahmed Mohammed; také znám jako Ali, Hamed; také znám jako Hemed, Ahmed; také znám jako Shieb, Ahmed; také znám jako Shuaib), Afghánistán; narozen v roce 1965 v Egyptě, egyptský státní příslušník

Akhund, Ahmed Jan, Mullah (ministr pro vodní hospodářství a elektrickou energii)

Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (ministr hornictví a průmyslu)

Akhund, Attiquallah, Maulavi (náměstek ministra zemědělství)

Akhund, Dadullah, Maulavi (ministr stavebnictví)

Akhund, Hadji Ubaidullah, Mullah (ministr obrany)

Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (ministr zdravotnictví)

Akhundzada, Mohammad Sediq (náměstek ministra pro mučedníky a repatriaci)

Al-Hamati, Muhammad (také znám jako Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; také znám jako Al-Makki, Abu Asim), Jemen

Al-Haq, Amin (také znám jako Amin, Muhammad; také znám jako Ah Haq, Dr Amin; také znám jako Ul-Haq, Dr Amin); narozen v roce 1960 v provincii Nangahár v Afghánistánu

Ali, Abbas Abdi, Mogadišo, Somálsko

Ali, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 17750 Spanga, Švédsko; narozen dne 1. ledna 1955

Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Švédsko, narozen dne 20. listopadu 1974

Al-Jadawi, Saqar; narozen kolem roku 1965; pravděpodobně jemenský a saúdskoarabský státní příslušník; poradce Usámy bin Ládina

Al-Jaziri, Abu Bakr; národnost: Alžířan; adresa: Péšavár, Pákistán — spojený s Afghan Support Committee

Al-Kadr, Ahmad Said (také znám jako Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi); narozen dne 1. 3. 1948 v Káhiře v Egyptě; pravděpodobně egyptský a kanadský státní příslušník

Allamuddin, Syed (druhý tajemník, "generální konzulát" Talibanu, Péšavár)

Al-Libi Abd Al Mushin, také znám jako Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — spojený s Afghan Support Committee a Revival of Islamic Heritage Society

Al-Qadi, Yasin (také znám jako Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; také znám jako Kahdi, Yasin), Jeddah, Saúdská Arábie

Al-Sharif, Sa'd; narozen kolem roku 1969 v Saúdské Arábii; švagr a osoba úzce spojená s Usámou bin Ládinem; údajně je vůdcem finační organizace Usámy bin Ládina

Amin, Aminullah, Maulavi (guvernér provincie Saripul)

Aminzai, Shams-us-Safa (tiskové středisko, ministerstvo zahraničních věcí)

Anafi, Nazirullah, Maulavi (obchodní atašé "velvyslanectví" Talibanu v Islámábádu)

Anas al-Liby (také znám jako Al-Libi, Anas; také znám jako Al-Raghie, Nazih; také znám jako Alraghie, Nazih Abdul Hamed; také znám jako Al-Sabai, Anas) Afghánistán; narozen dne 30. 3. 1964 nebo 14. 5. 1964 v Tripolisu v Libyi; libijský státní příslušník (fyzická osoba)

Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (správní záležitosti)

Aref, Arefullah, Mullah (náměstek ministra financí)

Asem, Esmatullah, Maulavi, generální tajemník Afghan Red Crescent Society (ARCS)

Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (náměstek ministra pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti)

Atiqullah, Hadji Molla (náměstek ministra veřejných prací)

Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Řím, Itálie

Aweys, Hassan Dahir (také znám jako Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (také znám jako Aweys, Shaykh, Hassan Dahir); narozen v roce 1935; somálský státní příslušník

Ayman Al-Zawahari (také znám jako Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); operační a vojenský vůdce skupiny Jihad; narozen dne 19. 6. 1951 v Gíze v Egyptě; číslo cestovního pasu: 1084010 (Egypt); nebo č. 19820215

Azizirahman (třetí náměstek "velvyslanectví" Talibanu v Abú Zabí)

Baqi, Abdul, Maulavi (konzulární oddělení, ministerstvo zahraničních věcí)

Baqi, Abdul, Mullah (náměstek ministra pro informace a kulturu)

Baradar, Mullah (náměstek ministra obrany)

Bari, Abdul, Maulavi (guvernér provincie Helmand)

Bin Marwan, Bilal; narozen v roce 1947

Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (také znám jako Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; také znám jako Ayadi Chafik, Ben Muhammad; také znám jako Aiadi, Ben Muhammad; také znám jako Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10–1415–80809, Mnichov, Německo; 129 Park Road, Londýn NW8, Anglie; 28 chaussée de Lille, Mouscron, Belgie; Darvingasse 1/2/58–60, Vídeň, Rakousko; Tunisko; narozen dne 21. 1. 1963 ve Safais (Sfax) v Tunisku

Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Německo; narozen dne 4. 8. 1958 v Aleppo v Sýrii; číslo cestovního pasu 1310636262 (Německo)

Daud, Mohammad (správní atašé "velvyslanectví" Talibanu v Islámábádu)

Delawar, Shahabuddin, Maulavi (náměstek Nejvyššího soudu)

Ehsanullah, Maulavi (náměstek ministra pro bezpečnost (zpravodajské služby))

Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (náměstek ministra hornictví a průmyslu)

Eshaq M. (guvernér provincie Laghman)

Ezatullah, Maulavi (náměstek ministra plánování)

Fahid Mohammed Ally Msalam (také znám jako Al-Kini, Usama; také znám jako Ally, Fahid Mohammed; také znám jako Msalam, Fahad Ally; také znám jako Msalam, Fahid Mohammed Ali; také znám jako Msalam, Mohammed Ally; také znám jako Musalaam, Fahid Mohammed Ali; také znám jako Salem, Fahid Muhamad Ali); narozen dne 19. 2. 1976 v Mombase v Keni; keňský státní příslušník

Faiz, Maulavi (oddělení informací, ministerstvo zahraničních věcí)

Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (náměstek ministra obchodu)

Fauzi, Habibullah (první tajemník/zástupce vedoucího mise, "velvyslanectví" Talibanu v Islámábádu)

Fazul Abdullah Mohammed (také znám jako Abdalla, Fazul; také znám jako Adballah, Fazul; také znám jako Aisaha, Abu; také znám jako Al Sudani, Abu Seif; také znám jako Ali, Fadel Abdallah Mohammed; také znám jako Fazul, Abdalla; také znám jako Fazul, Abdallah; také znám jako Fazul, Abdallah Mohammed; také znám jako Fazul, Haroon; také znám jako Fazul, Harun; také znám jako Haroon; také znám jako Haroun, Fadhil; také znám jako Harun; také znám jako Luqman, Abu; také znám jako Mohammed Fazul; také znám jako Mohammed, Fazul Abdilahi; také znám jako Mohammed, Fouad; také znám Muhamad, Fadil Abdallah); narozen dne 25. 8. 1972 nebo 25. 12. 1974 nebo 25. 2. 1974 v Moroni na Komorách; komorský nebo keňský státní příslušník

Ghafoor, Abdul, Maulavi (náměstek ministra zemědělství)

Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (obchodní atašé, "generální konzulát" Talibanu v Karáčí)

Hamdullah, Maulavi (repatriační atašé, "generální konzulát" Talibanu v Kvétě)

Hamidi, Zabihullah (náměstek ministra pro vysokoškolské vzdělávání)

Hamidullah, Mullah, ředitel letecké společnosti Ariana Afghan Airlines

Hamsudin, Maulavi (guvernér provincie Wardak (Maidan))

Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (náměstek ministra školství)

Hanif, Qari Din Mohammad (ministr plánování)

Haqani, Djallalouddine, Maulavi (ministr pohraničních záležitostí)

Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (náměstek ministra hornictví a průmyslu)

Haqqan, Sayyed, Maulavi (ministr pro správní záležitosti)

Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (náměstek ministra pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti)

Haqqani, Moslim, Maulavi (náměstek ministra pro hadžu a náboženské záležitosti)

Haqqani, Najibullah, Maulavi (náměstek ministra veřejných prací)

Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (první náměstek, Rada ministrů, guvernér provincie Kandahár)

Hijazi, Riad (také znám jako Hijazi, Raed M.; také znám jako Al-Hawen, Abu-Ahmad; také znám jako Almaghribi, Rashid (The Moroccan); také znám jako Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American); také znám jako Al-Shahid, Abu-Ahmad), Jordánsko; narozen v roce 1968 v Kalifornii v USA; číslo sociálního pojištění 548–91–5411

Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Švýcarsko; narozen dne 16. června 1938 v Damašku v Sýrii; švýcarský a tuniský státní příslušník

Homayoon, Mohammad, Eng. (náměstek ministra pro vodní hospodářství a elektrickou energii)

Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (náměstek ministra pro informace a kulturu (odpovědný za kulturu)

Hottak, M. Musa, Maulavi (náměstek ministra plánování)

Huber, Albert Friedrich Armand (také znám jako Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Švýcarsko, narozen v roce 1927

Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, USA; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, Kanada

Ibn Al-Shaykh Al-Libi

Islam, Muhammad (guvernér provincie Bamiyan)

Jabbar, Abdul, Maulavi (guvernér provincie Baghlan)

Jalal, Noor, Maulavi (náměstek ministra vnitra (odpovědný za správní záležitosti))

Jalil, Abdul, Mullah (náměstek ministra zahraničních věcí)

Jama, Garad (také znám jako Nor, Garad K.) (také znám jako Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, USA; 1806, Riverside Avenue, 2. patro, Minneapolis, Minnesota; narozen dne 26. června 1974

Jamal, Qudratullah, Maulavi (ministr informací)

Jan, Ahmad, Maulavi (guvernér provincie Zabol)

Janan, Mullah (guvernér provincie Fariab)

Jim'ale Ahmed Nur Ali (také znám jako Jimale, Ahmed Ali) (také znám jako Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (také znám jako Jumale, Ahmed Nur) (také znám jako Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dubaj, Spojené arabské emiráty; Mogadišo, Somálsko

Kabir, A., Maulavi (guvernér provincie Nangahár)

Kabir, Abdul, Maulavi (druhý náměstek, Rada ministrů, guvernér provincie Nangahár, předseda Východní zóny)

Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadišo, Somálsko

Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (generální konzul, "generální konzulát" Talibanu v Karáčí)

Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (guvernér provincie Herát)

Khaksar, Abdul Samad, Mullah (náměstek ministra vnitra (odpovědný za bezpečnost))

Kmalzada Shamsalah (druhý tajemník "velvyslanectví" Talibanu v Abú Zabí)

Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (také znám jako Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; také znám jako Ahmad, Mufti Rasheed; také znám jako Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karáčí, Pákistán

Madani, Jan Mohammad (chargé d'affaires, "velvyslanectví" Talibanu v Abú Zabí)

Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (guvernér provincie Logar)

Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (také znám jako Mahmood, Sultan Bashiruddin; také znám jako Mehmood, Dr. Bashir Uddin; také znám jako Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kábul, Afghánistán; narozen v roce 1937 nebo 1938 nebo 1939 nebo 1940 nebo 1941 nebo 1942 nebo 1943 nebo 1944 nebo 1945; pákistánský státní příslušník

Majeed, Abdul (také znám jako Majeed Chaudhry Abdul; také znám jako Majid, Abdul); narozen dne 15. dubna 1939; nebo v roce 1938; pákistánský státní příslušník

Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah

Manan, Mawlawi Abdul, Mr (obchodní atašé "velvyslanectví" Talibanu v Abú Zabí)

Mansour, Akhtar Mohammad (ministr civilního letectví a dopravy)

Mansour, Mohamed (také znám jako Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Švýcarsko; Zurich, Švýcarsko; narozen v roce 1928 v Egyptě nebo Spojených arabských emirátech

Mansour-Fattouh, Zeinab, Curych, Švýcarsko

Mansur, Abdul Latif, Maulavi (ministr zemědělství)

Mati, Mohammadullah, Maulavi (ministr veřejných prací)

Matiullah, Mullah, Kabul Custom House

Mazloom, Fazel M, Mullah (náměstek náčelníka generálního štábu)

Mohammad, Akhtar, Maulavi (atašé pro výchovu, "generální konzulát" Talibanu, Péšavár)

Mohammad, Dost, Mullah (guvernér provincie Ghazni)

Mohammad, Nazar, Maulavi (guvernér provincie Kunduz)

Mohammad, Nik, Maulavi (náměstek ministra obchodu)

Mohammad, Qari Din (ministr pro vysokoškolské vzdělávání)

Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (guvernér provincie Khost)

Momand, Qalamudin, Maulavi (náměstek ministra pro hadžu)

Monib, Abdul Hakim, Maulavi (náměstek ministra pohraničních záležitostí)

Motaqi, Amir Khan, Mullah (ministr školství)

Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (ministr financí)

Motmaen, Abdulhai (oddělení informací a kultury, Kandahár)

Muazen, Samiullah, Maulavi (náměstek Nejvyššího soudu)

Muhammad Atif (také znám jako Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir); narozen v roce 1956 v Alexandrii v Egypt; nebo v roce 1951

Muhammad 'Atif (také znám jako Abu Hafs); narozen (pravděpodobně) v roce 1944 v Egyptě; pravděpodobně egyptský státní příslušník; vysoký zástupce Usámy bin Ládina

Muhammad Salah (také znám jako Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)

Muhsin Musa Matwalli Atwah (také znám jako Abdel Rahman; také znám jako Abdul Rahman; také znám jako Al-Muhajir, Abdul Rahman; také znám jako Al-Namer, Mohammed K. A.), Afghánistán; narozen dne 19. 6. 1964 v Egyptě; egyptský státní příslušník

Mujahid, Abdul Hakim, "velvyslanec" Talibanu u OSN

Murad, Abdullah, Maulavi (generální konzul, "generální konzulát" Talibanu v Kvétě)

Mustafa Mohamed Fadhil (také znám jako Al Masri, Abd Al Wakil; také znám jako Al-Nubi, Abu; také znám jako Ali, Hassan; také znám jako Anis, Abu; také znám jako Elbishy, Moustafa Ali; také znám jako Fadil, Mustafa Muhamad; také znám jako Fazul, Mustafa; také znám jako Hussein; také znám jako Jihad, Abu; také znám jako Khalid; také znám jako Man, Nu; také znám jako Mohammed, Mustafa; také znám jako Yussrr, Abu); narozen dne 23. 6. 1976 v Káhiře V Egyptě; egyptský nebo keňský státní příslušník; keňský průkaz totožnosti 12773667; číslo série: 201735161

Mustasaed, Mullah (prezident Akademie věd)

Mutawakil, Abdul Wakil (ministr zahraničních věcí)

Muttaqi, Amir Khan (zástupce Talibanu při jednáních vedených v OSN)

Nada, Youssef (také znám jako Nada, Youssef M.) (také znám jako Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Itálie; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Švýcarsko; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Švýcarsko; narozen dne 17. května 1931 nebo 17. května 1937 v Alexandrii v Egyptě; tuniský státní příslušník

Naim, Mohammad, Mullah (náměstek ministra civilního letectví)

Najibullah, Maulavi (generální konzul, "generální konzulát" Talibanu v Péšaváru)

Nomani, Hamidullah, Maulavi (vysoký úředník ministerstva pro vysokoškolské vzdělávání)

Noorani, Mufti Mohammad Aleem (první tajemník, "generální konzulát" Talibanu v Karáčí)

Nuri, Maulavi Nurullah (guvernér provincie Balkh, předseda Severní zóny)

Nuristani, Rostam, Maulavi (náměstek ministra veřejných prací)

Nyazi, Manan, Mullah (guvernér provincie Kábul)

Omar, Mohammed, Mullah, vůdce věřících ("Amir ul-Mumineen"), Afghánistán

Omari, Alhaj M. Ibrahim (náměstek ministra zahraničních věcí)

Paktis, Abdul Satar, Dr, (oddělení protokolu, ministerstvo zahraničních věcí)

Qadeer, Abdul, General (vojenský atašé "velvyslanectví" Talibanu v Islámábádu)

Qalamuddin, Maulavi (předseda olympijského výboru)

Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (atašé pro repatriaci "velvyslanectví" Talibanu v Islámábád)

Rabbani, Mohammad, Mullah (předseda Řídící rady, předseda Rady ministrů)

Rahimi, Yar Mohammad Mullah (ministr spojů)

Rahmani, Arsalan, Maulavi (náměstek ministra pro vysokoškolské vzdělávání)

Rahmani, M. Hasan, Mullah (guvernér provincie Kandahár)

Rasul, M, Mullah (guvernér provincie Nimroz)

Rauf, Abdul, Mullah (náčelník ústředního armádního sboru)

Razaq, Abdul, Maulavi (ministr obchodu)

Razaq, Abdul, Mullah (ministr vnitra)

Reshad, Habibullah, Mullah (vedoucí oddělení vyšetřování)

Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (obchodní zástupce, "generální konzulát" Talibanu v Péšaváru)

Sadruddin, Alhaj, Mullah (primátor města Kábulu)

Safi, Rahmatullah, General (zástupce Talibanu v Evropě)

Salek, Abdulhai, Maulavi (guvernér provincie Urouzgan)

Sanani, Maulavi, vůdce Dar-ul-Efta

Saqib, Noor Mohammad (nejvyšší soudce Nejvyššího soudu)

Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (primátor města Kábulu)

Sayf al-Adl (také znám jako Saif Al-'Adil); narozen kolem roku 1963 v Egyptě; pravděpodobně egyptský státní příslušník; odpovídá za bezpečnost Usámy bin Ládina

Sayyed, Saiduddine, Maulavi (náměstek ministra práce a sociálních věcí)

Shafiq, A. Wahed, Maulavi (náměstek guvernéra provincie Kábul)

Shafiq, M, Mullah (guvernér provincie Samangan)

Shaheen, Mohammad Sohail (druhý tajemník "velvyslanectví" Talibanu v Islámábádu)

Shahidkhel, S. Ahmed, Maulavi (náměstek ministra školství)

Shams-ur-Rahman, Mullah (náměstek ministra zemědělství)

Sharif, Mohammad (náměstek ministra vnitra)

Shaykh Sai'id (také znám jako Mustafa Muhammad Ahmad); narozen v Egyptě

Sheikh Ahmed Salim Swedan (také znám jako Ahmed the Tall; také znám jako Ally, Ahmed; také znám jako Bahamad; také znám jako Bahamad, Sheik; také znám jako Bahamadi, Sheikh; také znám jako Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; také znám jako Swedan, Sheikh; také znám jako Swedan, Sheikh Ahmed Salem); narozen dne 9. 4. 1969 nebo 9. 4. 1960 v Mombase v Keni; keňský státní příslušník

Shenwary, Haji Abdul Ghafar (třetí tajemník "velvyslanectví" Talibanu v Karáčí)

Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (náměstek ministra spravedlnosti)

Siddiqmal, Mohammad Sarwar (třetí tajemník "velvyslanectví" Talibanu v Islámábád)

Stanekzai, Sher Abbas (náměstek ministra zdravotnictví)

Tahis, Hadji (náměstek ministra civilního letectví)

Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (ministr pro repatriaci)

Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (také znám jako Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi); narozen dne 15. 3. 1963 v Alexandrii v Egyptě

Tawana, Maulavi (guvernér provincie Paktia)

Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (náměstek ministra spojů)

Thirwat Salah Shihata (také znám jako Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat); narozen dne 29. 6. 1960 v Egyptě

Tufail, Mohammed (také znám jako Tufail, S. M.; také znám jako Tufail, Sheik Mohammed); pákistánský státní příslušník

Turab, Hidayatullah Abu (náměstek ministra civilního letectví)

Turabi, Nooruddin, Mullah (ministr spravedlnosti)

Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kábul, Afghánistán; Pákistán

Usama Bin Laden (také znám jako Usama Bin Muhammad bin Awad, také znám jako Osama Bin Laden; také znám jako Abu Abdallah Abd Al-Hakim); narozen dne 30. 7. 1957 v Džiddě v Saúdské Arábii; saúdskoarabská státní příslušnost odebrána, nyní úředně afghánský státní příslušník

Uthman, Omar Mahmoud (také znám jako Al-Filistini, Abu Qatada; také znám jako Takfiri, Abu Umar; také znám jako Abu Umar, Abu Omar; také znám jako Uthman, Al-Samman; také znám jako Umar, Abu Umar; také znám jako Uthman, Umar; také znám jako Abu Ismail), Londýn, Anglie; narozen dne 30. 12. 1960 nebo 13. 12. 1960

Wahab, Malawi Abdul Taliban ("chargé d'affaires" Talibanu v Rijádu)

Wahidyar, Ramatullah (náměstek ministra pro mučedníky a repatriaci)

Wali, Mohammad, Maulavi (ministr pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti)

Wali, Qari Abdul (první tajemník "generálního konzulátu" Talibanu v Péšaváru)

Walijan, Maulavi (guvernér provincie Jawzjan)

Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (náměstek ministra bezpečnosti (zpravodajské služby))

Waziri, M. Jawaz (oddělení OSN, ministerstvo zahraničních věcí)

Yaqoub, Mohammad, Maulavi (vedoucí BIA)

Yuldashev, Tohir (také znám jako Yuldashev, Takhir), Uzbekistán

Zaeef, Abdul Salam, Mullah (zvláštní a zplnomocněný velvyslanec, "velvyslanectví" Talibanu v Islámábádu)

Zaeef, Abdul Salam ("velvyslanec" Talibanu v Pákistánu)

Zahed, Abdul Rahman (náměstek ministra zahraničních věcí)

Zahid, Mohammad, Mullah (třetí tajemník "velvyslanectví" Talibanu v Islámábádu)

Zaief, Abdul Salam, Mullah (náměstek ministra hornictví a průmyslu)

Zia, Mohammad (také znám jako Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Péšavár, Pákistán; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Péšavár, Pákistán; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Péšavár, Pákistán

Zurmati, Maulavi Rahimullah (náměstek ministra pro informace a kulturu (odpovědný za publikování)

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Seznam příslušných orgánů uvedených v článku 5

BELGIE

Ministère des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B— 1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

Ministère des affaires économiques

Administration des relations économiques

Service Licences

60, rue Général Léman

B— 1040 Bruxelles

Fax (32-2) 230 83 22

Tel. (32-2) 206 58 11

DÁNSKO

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK— 2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

NĚMECKO

Deutsche Bundesbank

Postfach 100602

D— 60006 Frankfurt/Main

Tel. (49-69) 95 66-01

Fax (49-69) 560 10 71

ŘECKO

Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5-7 Nikis Street

GR— 101 80 Athens

Tel. (30-10) 333 27 81-2

Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5-7

GR— 101 80 Αδήνα

Τηλ. (30-10) 333 27 81-2

Φάξ. (30-10) 333 28 10/333 27 93

ŠPANĚLSKO

Dirección General de Comercio Inversiones

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E— 28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

Fax (34) 913 49 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E— 28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Fax (34) 912 09 96 56

FRANCIE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

F— 75572 Paris

Cedex 12

Tel. (33-1) 44 87 17 17

Fax (33-1) 53 18 36 15

IRSKO

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Ireland

Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Ireland

Tel. (353-1) 408 24 92

ITÁLIE

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Comitato di sicurezza finanziaria

Via XX Settembre 97

I– 00187 Roma

Email: [email protected]

Tel. (39 06) 4761 39 21

Fax (39 06) 4761 39 32

LUCEMBURSKO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L— 1016 Luxembourg

Tel. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L— 1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

NIZOZEMSKO

Ministerie van Financiën

Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tel. (31-70) 342 82 27

Fax (31-70) 342 79 05

RAKOUSKO

Oesterreichische Nationalbank

Otto-Wagner-Platz 3

A– 1090 Wien

Tel. (43-1) 404 20-0

Fax (43-1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A– 1090 Wien

Tel. (43-1) 313 45-0

Fax (43-1) 313 45–85290

PORTUGALSKO

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, no 1, C 2o

P— 1100 Lisboa

Tel. (351-1) 882 32 40/47

Fax (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais

Largo do Rivals

P— 1350-179 Lisboa

Tel. (351-21) 394 60 72

Fax (351-21) 394 60 73

FINSKO

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176

FIN— 00161 Helsinki

Tel. (358-9) 16 05 59 00

Fax (358-9) 16 05 57 07

ŠVÉDSKO

Pokud jde o článek 4:

Rikspolisstyrelsen (RPS)

Box 12256

SE— 102 26 Stockholm

Tel. (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

Pokud jde o článek 5:

Finansinspektionen

Box 7831

SE— 103 98 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

HM Treasury

International Financial Services Team

19 Allington Towers

London

SW1E 5EB

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 55 50

Fax (44-207) 270 43 65

Export Control and Non-Proliferation Directorate

Department of Trade and Industry

3-4 Abbey Orchard Street

London

SW1P 2JJ

United Kingdom

Tel. (44-207) 215 05 10

Fax (44-207) 215 05 11

Bank of England

Finacial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London

EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 46 07

Fax (44-207) 601 43 09

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2/Mr A. de Vries

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B— 1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 295 68 80

Fax (32-2) 296 75 63

E-mail: [email protected]

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU