2002/86/ESSměrnice Komise 2002/86/ES ze dne 6. listopadu 2002, kterou se mění směrnice 2001/101/ES, pokud jde o datum, od něhož se zakazuje obchod s výrobky, které nejsou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES

Publikováno: Úř. věst. L 305, 7.11.2002, s. 19-19 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 6. listopadu 2002 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. listopadu 2002 Nabývá účinnosti: 27. listopadu 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise 2002/86/ES

ze dne 6. listopadu 2002,

kterou se mění směrnice 2001/101/ES, pokud jde o datum, od něhož se zakazuje obchod s výrobky, které nejsou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy [1], ve znění směrnice Komise 2001/101/ES [2], a zejména na první odrážku čl. 6 odst. 6 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Ustanovení směrnice 2001/101/ES, která se týkají označování výrobků obsahujících maso, jsou použitelná až ode dne, který následuje po konečném termínu provedení uvedené směrnice členskými státy.

(2) Po přijetí definice termínu "maso" pro účely označování musí dotčené hospodářské subjekty provést podstatné změny v označování těchto výrobků, zejména pokud jde o seznam složek, popřípadě rovněž o obsah masa.

(3) Vzhledem k velkému počtu takových výrobků na trhu a k množství malých a středních podniků, jichž se to týká, je žádoucí stanovit dostatečně dlouhé přechodné období umožňující uvést označování těchto výrobků do souladu se směrnicí 2001/101/ES.

(4) Je třeba rovněž poskytnout hospodářským subjektům možnost prodat na trhu výrobky, které byly označeny před uplynutím přechodného období a které nejsou označeny v souladu s výše uvedenými ustanoveními.

(5) Směrnici 2001/101/ES je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(6) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Článek 2 směrnice 2001/101/ES se nahrazuje tímto:

"Článek 2

1. Členské státy povolí obchod s výrobky, které jsou v souladu se směrnicí 2000/13/ES od 1. ledna 2003.

2. Členské státy zakáží s účinkem od 1. července 2003 obchod s výrobky, které nejsou v souladu se směrnicí 2000/13/ES.

Obchod s výrobky, které nejsou v souladu s uvedenou směrnicí a které byly označeny před 1. červencem 2003, je však povolen do vyčerpání zásob."

Článek 2

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 6. listopadu 2002.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29.

[2] Úř. věst. L 310, 28.11.2001, s. 19.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU