2002/76/ESSMĚRNICE KOMISE 2002/76/ES ze dne 6. září 2002, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů (metsulfuron­methylu) v obilovinách a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 45-50 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 6. září 2002 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. září 2002 Nabývá účinnosti: 27. září 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise 2002/76/ES

ze dne 6. září 2002,

kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů (metsulfuron-methylu) v obilovinách a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2002/71/ES [2], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu [3], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2002/71/ES, a zejména na článek 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [4], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2002/64/ES [5], a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. f) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnicí Komise 2000/49/ES [6] byla do přílohy I směrnice 91/414/EHS zařazena účinná látka metsulfuron-methyl pro použití jako herbicid, aniž však byly upřesněny zvláštní podmínky, které mohou mít vliv na plodiny ošetřené přípravky na ochranu rostlin obsahujícími tuto účinnou látku.

(2) Dotyčná účinná látka byla zařazena do přílohy I směrnice 91/414/EHS na základě posouzení předložených informací týkajících se navrhovaného použití. Některé členské státy předložily v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS informace o tomto použití. Předložené informace byly posouzeny a jsou dostatečné pro stanovení určitých maximálních limitů reziduí (MLR).

(3) Pokud neexistují žádné maximální limity reziduí na úrovni Společenství ani dočasné maximální limity, stanoví členské státy podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS předtím, než budou moci vydat povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku, dočasné vnitrostátní maximální limity reziduí.

(4) Technické a vědecké hodnocení dotyčné účinné látky pro účely jejího zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS bylo uzavřeno formou hodnotící zprávy Komise. Zpráva byla dokončena dne 16. června 2000. V této zprávě byl přijatelný denní příjem (ADI) látky metsulfuron-methyl stanoven na 0,22 mg/kg tělesné hmotnosti na den. Celoživotní expozice spotřebitelů potravin ošetřených dotyčnou účinnou látkou byla odhadnuta a zhodnocena v souladu s postupy Společenství. Byly rovněž zohledněny pokyny Světové zdravotnické organizace [7] a stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny [8] k použité metodice. Bylo vypočteno, že maximální limity reziduí stanovené v této směrnici nevedou k překročení tohoto přijatelného denního příjmu. V průběhu hodnocení a diskuse, které předcházely zařazení látky metsulfuron-methyl do přílohy I směrnice 91/414/EHS, nebyly zaznamenány žádné akutní toxické účinky vyžadující stanovení akutní referenční dávky.

(5) K zajištění náležité ochrany spotřebitele proti expozici reziduím v produktech nebo na produktech, pro něž nebylo uděleno žádné povolení, je rozumné stanovit dočasné maximální limity reziduí na úrovni meze stanovitelnosti pro všechny produkty spadající do působnosti směrnic 86/362/EHS a 90/642/EHS.

(6) Stanovení takových dočasných maximálních limitů reziduí na úrovni Společenství nebrání tomu, aby členské státy stanovily dočasné maximální limity reziduí pro metsulfuron-methyl podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS a její přílohy VI. Doba čtyř let se považuje za dostatečnou pro povolení většiny dalších použití dotyčné účinné látky. Po uplynutí této doby by se dočasné maximální limity reziduí měly stát konečnými.

(7) Přílohy směrnic 86/362/EHS a 90/642/EHS by tedy měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(8) Komise oznámila návrh směrnice Světové obchodní organizaci a obdržené připomínky byly zohledněny při přípravě konečného znění směrnice. Na základě předložení přijatelných údajů Komise prozkoumá možnost stanovení přípustné odchylky od maximálních limitů reziduí u určitých kombinací pesticidu a plodiny pro dovoz.

(9) Tato směrnice je v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V příloze II části A směrnice 86/362/EHS se doplňují tyto maximální limity reziduí:

"Rezidua pesticidů | Maximální limity v mg/kg |

metsulfuron-methyl | 0,05 obiloviny |

Článek 2

Maximální limity reziduí uvedené pro metsulfuron-methyl v příloze této směrnice se doplňují do přílohy II směrnice 90/642/EHS.

Článek 3

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 2002. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Budou tyto předpisy používat od 1. ledna 2003.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 6. září 2002.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 37.

[2] Úř. věst. L 225, 22.8.2002, s. 21.

[3] Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71.

[4] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

[5] Úř. věst. L 189, 18.7.2002, s. 27.

[6] Úř. věst. L 197, 3.8.2000, s. 32.

[7] Pokyny pro odhad dietárního příjmu reziduí pesticidů (přepracované vydání), vypracované v rámci celosvětového systému monitorování životního prostředí – potravinového programu (GEMS/Food Programme) ve spolupráci s výborem pro přípravu kodexu reziduí pesticidů, vydané Světovou zdravotnickou organizací v roce 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

[8] Stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny k otázkám týkajícím se změny příloh směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS (stanovisko Vědeckého výboru pro rostliny ze dne 14. července 1998) (http://europa.eu.int./comm/food/fs/sc/index_en.html).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí | Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg) |

Metsulfuronmethyl |

1.Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, bez přídavku cukru; ořechy | 0,05 |

i)CITRUSOVÉ PLODY

Grapefruity | |

Citrony | |

Kyselé lajmy | |

Mandarinky (včetně klementin a podobných hybridů) | |

Pomeranče | |

Šedoky (pomela) | |

Ostatní | |

ii)OŘECHY (ve skořápce nebo jádra)

Mandle | |

Para ořechy | |

Kešu ořechy | |

Kaštany jedlé | |

Kokosové ořechy | |

Lískové ořechy | |

Makadamie | |

Pekanové ořechy | |

Piniové oříšky | |

Pistácie | |

Vlašské ořechy | |

Ostatní | |

iii)JÁDROVÉ OVOCE

Jablka | |

Hrušky | |

Kdoule | |

Ostatní | |

iv)PECKOVÉ OVOCE

Meruňky | |

Třešně a višně | |

Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů) | |

Švestky a slívy | |

Ostatní | |

v)BOBULOVÉ A DROBNÉ OVOCE

a)Hrozny révy vinné stolní a moštové

Hrozny stolní | |

Hrozny moštové | |

b)Jahody (kromě lesních) | |

c)Ovoce z keřů (kromě planě rostoucích)

Ostružiny | |

Ostružiny ostružiníku ježiníku | |

Ostružinomaliny | |

Maliny | |

Ostatní | |

d)Ostatní bobulové a drobné ovoce (kromě planě rostoucího)

Borůvky | |

Klikva | |

Rybíz (červený, bílý a černý) | |

Angrešt | |

Ostatní | |

e)Planě rostoucí bobulové ovoce | |

vi)RŮZNÉ

Avokádo | |

Banány | |

Datle | |

Fíky | |

Kiwi | |

Kumkvat | |

Liči | |

Mango | |

Olivy | |

Mučenka | |

Ananas | |

Granátová jablka | |

Ostatní | |

2.Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená | 0,05 |

i)KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA

Řepa salátová | |

Mrkev | |

Celer bulvový | |

Křen | |

Topinambury | |

Pastinák | |

Petržel kořenová | |

Ředkvička | |

Černý kořen | |

Batáty | |

Tuřín | |

Vodnice | |

Jam | |

Ostatní | |

ii)CIBULOVÁ ZELENINA

Česnek | |

Cibule kuchyňská | |

Šalotka | |

Cibule jarní | |

Ostatní | |

iii)PLODOVÁ ZELENINA

a)Lilkovité

Rajčata | |

Paprika zeleninová | |

Lilek | |

Ostatní | |

b)Tykvovité – s jedlou slupkou

Okurky salátové | |

Okurky nakládačky | |

Cukety | |

Ostatní | |

c)Tykvovité – s nejedlou slupkou

Melouny cukrové | |

Tykve | |

Melouny vodní | |

Ostatní | |

d)Kukuřice cukrová | |

iv)KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA

a)Košťálová zelenina vytvářející růžice

Brokolice | |

Květák | |

Ostatní | |

b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky

Kapusta růžičková | |

Kapusta hlávková a zelí hlávkové | |

Ostatní | |

c)Košťálová zelenina listová

Pekingské zelí | |

Kadeřávek | |

Ostatní | |

d)Kedlubny | |

v)LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY

a)Salát a podobná zelenina

Řeřicha setá | |

Polníček | |

Salát hlávkový | |

Endivie | |

Ostatní | |

b)Špenát a podobná zelenina

Špenát | |

Mangold (řapíky) | |

Ostatní | |

c)Potočnice lékařská | |

d)Čekanka salátová | |

e)Čerstvé bylinky

Kerblík | |

Pažitka | |

Petrželová nať | |

Celerová nať | |

Ostatní | |

vi)LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

Fazolové lusky | |

Vyluštěná fazolová semena | |

Hrachové lusky | |

Vyluštěná hrachová zrna | |

Ostatní | |

vii)ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

Chřest | |

Kardy | |

Celer řapíkatý | |

Fenykl sladký | |

Artyčoky | |

Pór | |

Reveň | |

Ostatní | |

viii)HOUBY

a)Žampiony pěstované | |

b)Žampiony volně rostoucí | |

3.Luštěniny | 0,05 |

Fazole | |

Čočka | |

Hrách | |

Ostatní | |

4.Olejnatá semena | 0,1 |

Lněná semena | |

Jádra podzemnice olejné | |

Mák | |

Sezamová semena | |

Slunečnicová semena | |

Semena řepky | |

Sojové boby | |

Hořčičná semena | |

Bavlníková semena | |

Ostatní | |

5.Brambory | 0,05 |

Konzumní brambory rané | |

Konzumní brambory pozdní | |

6.Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis) | 0,1 |

7.Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 0,1 |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU