2002/54/ESSMĚRNICE RADY 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh

Publikováno: Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 12-32 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 13. června 2002 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 9. srpna 2002 Nabývá účinnosti: 9. srpna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady 2002/54/ES

ze dne 13. června 2002

o uvádění osiva řepy na trh

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 66/400/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy na trh [2] byla opakovaně a podstatně změněna [3]. Z důvodu jasnosti a účelnosti by uvedená směrnice měla být kodifikována.

(2) Produkce cukrové a krmné řepy (dále jen "řepy") zaujímá v zemědělství Společenství významné místo.

(3) Uspokojivé výsledky při pěstování řepy závisí do značné míry na použití vhodného osiva.

(4) Větší výnosnosti při pěstování řepy ve Společenství bude dosaženo, pokud členské státy budou při výběrů odrůd povolených pro uvádění na trh uplatňovat jednotná a co nejpřísnější pravidla. Proto směrnice Rady 2002/53/ES [4] stanoví Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin.

(5) Je žádoucí vytvořit na základě zkušeností se systémy členských států a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj jednotný systém uznávání pro Společenství. V souvislosti s konsolidací vnitřního trhu by se systém Společenství měl uplatňovat na produkci určenou k uvedení na trh a na uvádění na trh ve Společenství, aniž by členským státům poskytoval možnost jednostranně se od něj odchýlit způsobem, který by bránil volnému pohybu osiv ve Společenství.

(6) Obecně by mělo být uvádění osiva řepy na trh povoleno pouze tehdy, bylo-li v souladu s pravidly pro uznávání úředně přezkoušeno a uznáno jako základní osivo nebo certifikované osivo. Volba termínů "základní osivo" a "certifikované osivo" vychází ze stávající mezinárodní terminologie. Za určitých podmínek by mělo být možné uvést na trh šlechtitelské osivo generací předcházejících základnímu osivu a nezpracované osivo.

(7) Pravidla Společenství by se neměla vztahovat na osivo, které je prokazatelně určeno k vývozu do třetích zemí.

(8) Ke zlepšení jakosti osiva řepy ve Společenství musí být stanoveny určité podmínky týkající se zejména polyploidicity, jednoklíčkovosti, segmentace, technické čistoty, klíčivosti a vlhkosti.

(9) K zajištění pravosti osiva musí být stanovena pravidla Společenství pro balení, odběr vzorků, uzavírání a označování. Za tímto účelem musí návěsky uvádět údaje nezbytné pro výkon úřední kontroly a pro informování zemědělců, a musí odkazovat na uznání v rámci Společenství.

(10) Měla by být stanovena pravidla pro uvádění na trh chemicky ošetřeného osiva a osiva vhodného pro ekologické zemědělství, a pravidla pro zachování genetických zdrojů rostlin, které umožní zachování odrůd ohrožených genetickou erozí využitím in situ.

(11) Aniž jsou dotčena ustanovení článku 14 Smlouvy, měly by být za určitých podmínek povoleny odchylky. Členské státy, které využijí odchylek, by si měly při kontrole vzájemně poskytovat správní pomoc.

(12) Členské státy by měly přijmout vhodná kontrolní opatření, aby bylo při uvádění osiva na trh zajištěno dodržování jakostních požadavků a předpisů o zachování pravosti.

(13) Uvádění na trh osiva, které tyto podmínky splňuje, by mělo podléhat pouze těm omezením, která stanoví pravidla Společenství, aniž je dotčen článek 30 Smlouvy.

(14) Je nezbytné, aby osivo, které bylo v jiné zemi získáno množením základního osiva uznaného v některém členském státě, bylo za určitých podmínek uznáno za osivo rozmnožené v daném členském státě.

(15) Je žádoucí stanovit, že osivo řepy sklizené ve třetích zemích může být uváděno na trh ve Společenství pouze tehdy, pokud poskytuje stejné záruky jako osivo, které bylo úředně uznáno ve Společenství a které je v souladu s pravidly Společenství.

(16) V obdobích, kdy dochází k obtížím v zásobování certifikovaným osivem různých kategorií, lze dočasně povolit uvést na trh kategorii osiva, která podléhá méně přísným požadavkům, a odrůdy osiva, které nejsou zahrnuty do společného katalogu odrůd, ani do národního katalogu odrůd.

(17) Za účelem harmonizace technických metod uznávání používaných v členských státech a proto, aby bylo možné porovnávat osiva uznaná ve Společenství a osiva pocházející ze třetích zemí, by měly být v členských státech zavedeny srovnávací zkoušky Společenství pro každoroční následné kontroly osiv kategorie "certifikované osivo".

(18) Je žádoucí uspořádat časově omezené testy, aby se nalezla lepší náhradní řešení pro některé prvky uznávacích postupů přijatých na základě této směrnice.

(19) V souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [5] by měla být přijata opatření nutná k provedení této směrnice.

(20) Touto směrnicí nejsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v příloze V části B,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice se vztahuje na produkci osiva řepy určeného k uvedení na trh a na jeho uvádění na trh ve Společenství.

Nevztahuje se na osivo řepy, které je prokazatelně určeno k vývozu do třetích zemí.

Článek 2

1. Pro účely této směrnice se rozumí:

a) "uvedením na trh" prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji a každé zcizení, dodání nebo převod osiva ve prospěch třetí osoby, za úplatu nebo bezplatně, k obchodnímu využití.

Za uvedení na trh se nepovažuje takové nakládání s osivem, jehož účelem není obchodní využití odrůdy, například tato jednání:

- dodání osiva úředním zkušebnám a kontrolním subjektům,

- dodání osiva poskytovatelům služeb za účelem zpracování nebo balení, pokud poskytovatel služeb nenabývá k dodanému osivu žádná práva.

Za uvedení na trh se za určitých podmínek nepovažuje dodání osiva poskytovatelům služeb na výrobu určitých zemědělských surovin k průmyslovým účelům nebo na množení osiva k tomuto účelu, pokud poskytovatel služeb nenabývá k dodanému osivu nebo materiálu z něj žádná práva. Dodavatel osiva předloží uznávajícímu orgánu kopii příslušných částí smlouvy uzavřené s poskytovatelem služeb a tato smlouva musí odkazovat na normy a podmínky, které dodané osivo splňuje.

Prováděcí pravidla k tomuto ustanovení se stanoví postupem podle čl. 28 odst. 2;

b) "řepou" cukrová řepa a krmná řepa druhu Beta vulgaris L.;

c) "základním osivem" osivo,

i) které bylo vypěstováno na odpovědnost pěstitele podle přísných zásad šlechtění odrůdy;

ii) které je určeno k produkci osiva kategorie "certifikované osivo";

iii) které, s výhradou článku 5, vyhovuje požadavkům na základní osivo stanoveným v příloze I, a

iv) u kterého bylo úřední zkouškou zjištěno splnění výše uvedených požadavků;

d) "certifikovaným osivem" osivo,

i) které pochází bezprostředně ze základního osiva;

ii) které je určeno k produkci řepy;

iii) které, s výhradou čl. 5 písm. b), vyhovuje požadavkům na certifikované osivo stanoveným v příloze 1, a

iv) - u kterého bylo úřední zkouškou zjištěno splnění výše uvedených požadavků, nebo

- u kterého bylo v případě podmínek stanovených v příloze I části A úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění těchto požadavků;

e) "jednoklíčkovým osivem" geneticky jednoklíčkové osivo;

f) "osivem pro přesný výsev" osivo určené pro použití k přesnému výsevu, které v souladu s přílohou I částí B bodem 3 písm. b) podbody bb) a cc) dává jedinou sazečku;

g) "úředními opatřeními" opatření přijatá

i) státními orgány nebo

ii) právnickou osobou zřízenou na základě veřejného nebo soukromého práva, jednající jménem státu nebo

iii) v případě pomocných činností, které rovněž podléhají dohledu státu, přísežnou fyzickou osobou

za předpokladu, že osoby uvedené v bodech ii) a iii) nemají osobní zájem na výsledku těchto opatření;

h) "malými baleními ES" balení, která obsahují tato certifikovaná osiva:

i) jednoklíčkové osivo nebo osivo pro přesný výsev: do celkového počtu 100000 klubíček či semen nebo do celkové čisté hmotnosti 2,5 kg, s výjimkou případných granulovaných pesticidů, granulovacích látek nebo jiných tuhých přídavných látek;

ii) osiva s výjimkou jednoklíčkového osiva a osiva pro přesný výsev: do celkové čisté hmotnosti 10 kg, s výjimkou případných granulovaných pesticidů, granulovacích látek nebo jiných tuhých přídavných látek.

2. Typy odrůd, včetně komponentů, určené k uznání podle této směrnice lze určit a definovat postupem podle čl. 28 odst. 2.

3. Provádění zkoušky pod úředním dohledem podle odst. 1 písm. d) bodu iv) druhé odrážky vyhovuje těmto požadavkům:

a) inspektoři:

i) mají nezbytnou odbornou způsobilost;

ii) nemají na provádění zkoušek osobní zájem;

iii) jsou úředně schváleni orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva, přičemž toto schválení je podmíněno buď složením přísahy nebo podepsáním písemného prohlášení, v němž se zavazují dodržovat pravidla platná pro úřední zkoušky;

iv) provádějí zkoušky pod úředním dohledem podle pravidel platných pro úřední zkoušky;

b) množitelské porosty, které jsou předmětem inspekce, vzešly z osiva, které bylo podrobeno úřední následné kontrole s uspokojivými výsledky;

c) část množitelských porostů je předmětem inspekce prováděné úředními inspektory. Tato část činí 10 % u samosprašných porostů a 20 % u cizosprašných porostů, a 5 % nebo 15 % u druhů, pro které členské státy stanoví úřední laboratorní vyšetření odrůdové pravosti a odrůdové čistoty podle morfologických a fyziologických znaků nebo případně biochemickou analýzou;

d) část vzorků partií osiva sklizeného z množitelských porostů je odebrána pro úřední následné kontroly a případně pro laboratorní vyšetření osiva týkající se odrůdové pravosti a odrůdové čistoty.

Členské státy stanoví sankce, které se ukládají za porušení pravidel uvedených v prvním pododstavci o zkouškách pod úředním dohledem. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Mezi sankce lze zařadit to, že inspektorům při úmyslném nebo nedbalostním porušení pravidel platných pro úřední zkoušky orgán příslušný pro uznávání osiva odebere úřední schválení podle písmena a) bodu iii) prvního pododstavce. V takovém případě se zruší provedená uznání přezkoušeného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.

4. Další opatření pro provádění zkoušek pod úředním dohledem mohou být přijata postupem podle čl. 28 odst. 2.

Až do přijetí těchto opatření platí podmínky článku 2 rozhodnutí Komise 89/540/EHS [6].

Článek 3

1. Členské státy stanoví, že na trh lze uvádět pouze osivo řepy, které bylo úředně uznáno jako "základní osivo" nebo "certifikované osivo".

2. Členské státy zajistí, aby úřední zkoušky osiva probíhaly v souladu s obvyklými mezinárodními metodami, pokud takové metody existují.

Článek 4

Aniž je dotčen čl. 3 odst. 1, členské státy stanoví, že na trh může být uváděno:

- šlechtitelské osivo generací předcházejících základnímu osivu a

- nezpracované osivo uváděné na trh ke zpracování, pokud je zajištěna pravost tohoto osiva.

Článek 5

Členské státy mohou odchylně od článku 3 povolit,

a) aby bylo úředně uznáno a uváděno na trh základní osivo, které nevyhovuje požadavkům klíčivosti stanoveným v příloze I; za tímto účelem se přijmou veškerá nezbytná opatření, aby dodavatel zaručil určitou klíčivost, kterou při uvádění na trh uvede na zvláštní návěsce, která musí obsahovat jeho jméno, adresu a číslo partie;

b) aby v zájmu rychlejšího zásobování osivem bylo úředně uznáno a uváděno na trh až po prvního obchodního příjemce osivo kategorií "základní osivo" nebo "certifikované osivo", u kterého dosud nebyly ukončeny úřední zkoušky týkající se vyhovění požadavkům klíčivosti stanoveným v příloze I. Uznání se provede pouze po předložení předběžného protokolu o analýze osiva a za podmínky, že je uvedeno jméno a adresa prvního příjemce; budou přijata veškerá nezbytná opatření, aby dodavatel zaručil klíčivost vyplývající z předběžné analýzy; tuto klíčivost uvede dodavatel při uvádění na trh na zvláštní návěsce, která musí obsahovat jeho jméno a adresu a číslo partie.

S výjimkou případů množení mimo Společenství uvedených v článku 22 se tato ustanovení nevztahují na osivo dovážené ze třetích zemí.

Členské státy, které využijí odchylky podle písmena a) nebo b), si při kontrole vzájemně poskytují správní pomoc.

Článek 6

1. Aniž je dotčen čl. 3 odst. 1, mohou členské státy povolit producentům usazeným na svém území, aby uváděli na trh:

a) malá množství osiva pro vědecké účely nebo pro účely šlechtění;

b) přiměřená množství osiva pro jiné testovací nebo pokusné účely, pokud osivo náleží k odrůdě, pro kterou byla v daném členském státě podána žádost o zápis do katalogu odrůd.

V případě geneticky modifikovaného materiálu může být povolení uděleno pouze tehdy, pokud byla učiněna veškerá vhodná opatření k tomu, aby se předešlo nepříznivým účinkům na lidské zdraví a na životní prostředí. Na posuzování rizika pro životní prostředí, které je k tomuto účelu třeba provést, se použije přiměřeně čl. 7 odst. 4 směrnice 2002/53/ES.

2. Účely, pro které lze udělit povolení podle odst. 1 písm. b), předpisy o označování balení, množství a podmínky, za kterých mohou členské státy povolení udělovat, se stanoví postupem podle čl. 28 odst. 2.

3. Povolení, která členské státy udělily producentům usazeným na svém území pro účely uvedené v odstavci 1 před 14. prosincem 1998, zůstávají v platnosti do doby, než budou přijaty předpisy uvedené v odstavci 2. Od uvedeného okamžiku musí být všechna povolení v souladu s předpisy přijatými podle odstavce 2.

Článek 7

Pokud jde o požadavky uvedené v příloze I, mohou členské státy stanovit pro uznávání tuzemské produkce dodatečné nebo přísnější požadavky.

Článek 8

Členské státy stanoví, že popis genetických komponent, pokud se vyžaduje, je na žádost pěstitele považován za důvěrný.

Článek 9

1. Členské státy stanoví, že v průběhu kontroly odrůd a při zkouškách osiva pro uznání musí být vzorky odebírány úředně pomocí vhodných metod.

2. Při zkouškách osiva pro uznání musí být vzorky odebírány z homogenních partií; maximální hmotnost partie a minimální hmotnost vzorku jsou uvedeny v příloze II.

Článek 10

1. Členské státy stanoví, že základní a certifikované osivo smí být uváděno na trh pouze v dostatečně homogenních partiích a v uzavřených baleních, která jsou opatřena uzávěrem a označena podle článků 11, 12 nebo 13.

2. Členské státy mohou pro prodej malých množství konečnému spotřebiteli stanovit odchylky od odstavce 1 týkající se balení, uzávěru a označování.

Článek 11

1. Členské státy stanoví, že balení základního a certifikovaného osiva, s výjimkou certifikovaného osiva v podobě malých balení ES, musí být uzavřena úředně nebo pod úředním dohledem tak, aby nemohla být otevřena bez znehodnocení uzávěru nebo bez zanechání stop po manipulaci na úřední návěsce podle článku 12 nebo na balení.

Aby bylo uzavření zajištěno, musí uzavírací systém zahrnovat alespoň buď připevnění úřední návěsky, nebo připevnění úřední plomby.

Opatření uvedená v druhém pododstavci nejsou nezbytná, pokud se použije uzavírací systém na jedno použití.

Postupem podle čl. 28 odst. 2 lze stanovit, zda určitý uzavírací systém vyhovuje tomuto odstavci.

2. Členské státy stanoví, že s výjimkou malých balení ES, smějí být balení jednou nebo víckrát znovu uzavřena pouze úředně nebo pod úředním dohledem. V takovém případě se na návěsce podle článku 12 uvede také údaj o posledním uzavření, datum a orgán, který toto uzavření provedl.

3. Členské státy stanoví, že malá balení ES musí být uzavřena tak, aby nemohla být otevřena bez znehodnocení uzávěru nebo bez zanechání stop po manipulaci na návěsce nebo balení. Postupem podle čl. 28 odst. 2 lze stanovit, zda určitý uzavírací systém vyhovuje tomuto odstavci. Balení smějí být jednou nebo víckrát znovu otevřena pouze pod úředním dohledem.

Článek 12

Členské státy stanoví, že balení základního a certifikovaného osiva, s výjimkou certifikovaného osiva v podobě malých balení ES:

a) musí být na vnější straně opatřena nepoužitou úřední návěskou, která splňuje podmínky stanovené v příloze III části A a obsahuje údaje v některém z úředních jazyků Společenství. Barva návěsky je pro základní osivo bílá a pro certifikované osivo modrá. Pokud se používá přivazovací návěska, musí být její připevnění ve všech případech zajištěno úřední plombou. Pokud v případech uvedených v čl. 5 písm. a) základní osivo nevyhovuje požadavkům klíčivosti stanoveným v příloze I, vyznačí se tato skutečnost na návěsce. Použití úředních nálepek je povoleno. Postupem podle čl. 28 odst. 2 lze povolit tisk předepsaných údajů na obal nesmazatelnou barvou pod úředním dohledem na základě vzoru stanoveného pro návěsku;

b) musí obsahovat úřední doložku v barvě návěsky obsahující alespoň údaje stanovené pro návěsku v příloze III části A oddílu I bodech 3, 5, 6, 11 a 12. Doložka musí být vypracována tak, aby nebyla zaměnitelná s úřední návěskou podle písmene a). Tato doložka není požadována, pokud jsou údaje na obalu vytištěny nesmazatelnou barvou nebo pokud se v souladu s písmenem a) použije nálepka nebo návěska z neroztržitelného materiálu.

Článek 13

1. Členské státy stanoví, že malá balení ES:

a) musí být na vnější straně opatřena návěskou dodavatele podle přílohy III části B, tištěným nápisem nebo otiskem razítka v některém z úředních jazyků Společenství; u průhledných obalů může být návěska umístěna uvnitř, pokud je čitelná skrze obal; barva návěsky je pro základní osivo bílá a pro certifikované osivo modrá;

b) musí nést na vnější straně nebo na návěsce dodavatele podle písmene a) úředně přidělené pořadové číslo; pokud se použije úřední nálepka, je barva nálepky pro základní osivo bílá a pro certifikované osivo modrá; způsoby vyznačení pořadového čísla mohou být stanoveny postupem podle čl. 28 odst. 2.

2. Členské státy mohou stanovit, že pro označování malých balení ES balených na jejich území musí být používána úřední nálepka obsahující všechny nebo některé údaje uvedené v příloze III části B; pokud jsou tyto údaje uvedeny na nálepce, není vyžadováno značení podle odst. 1 písm. a).

Článek 14

Členské státy mohou stanovit, že se malá balení ES certifikovaného osiva na žádost uzavírají a označují úředně nebo pod úředním dohledem podle čl. 11 odst. 1 a článku 12.

Článek 15

Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k tomu, aby u malých balení byla zajištěna kontrola pravosti osiva, zejména při dělení partií osiva. K tomuto účelu mohou vyžadovat, aby malá balení rozdělovaná na jejich území byla uzavírána úředně nebo pod úředním dohledem.

Článek 16

1. Postupem podle čl. 28 odst. 2 lze stanovit, že balení základního nebo certifikovaného osiva všech kategorií musí být opatřena návěskou dodavatele (jež může být odlišná od úřední návěsky nebo může mít podobu údajů dodavatele natištěných na obalu) i v jiných případech, než které stanoví tato směrnice. Údaje, které musí návěska obsahovat, budou rovněž stanoveny postupem podle čl. 28 odst. 2.

2. Návěska podle odstavce 1 musí být vypracována tak, aby nebyla zaměnitelná s úřední návěskou podle článku 12.

Článek 17

U osiva geneticky modifikované odrůdy musí být na každé návěsce, úřední nebo jiné, nebo na každém úředním nebo jiném doprovodném dokladu podle této směrnice zřetelně vyznačeno, že se jedná o geneticky modifikovanou odrůdu.

Článek 18

Členské státy stanoví, že každé chemické ošetření základního nebo certifikovaného osiva musí být uvedeno buď na úřední návěsce nebo na návěsce dodavatele, a na balení nebo uvnitř balení.

Článek 19

Aby byla nalezena možnost zlepšení některých ustanovení této směrnice, lze postupem podle čl. 28 odst. 2 rozhodnout, že se za zvláštních podmínek uspořádají na úrovni Společenství časově omezené testy.

V rámci takovýchto testů mohou být členské státy osvobozeny od určitých povinností stanovených v této směrnici. Rozsah osvobození se stanoví odkazem na požadavky, kterých se osvobození týká. Trvání jednoho testu nepřekročí sedm let.

Článek 20

Členské státy zajistí, aby uvádění osiva na trh podle závazných nebo nezávazných ustanovení této směrnice podléhalo pouze těm omezením na základě jeho vlastností, opatření o zkouškách, označování a uzavírání, která stanoví tato nebo jiná směrnice.

Článek 21

Šlechtitelské osivo generací předcházejících základnímu osivu lze uvádět na trh podle článku 4 první odrážky za podmínky, že:

a) je orgán příslušný k uznávání zkontroloval v souladu s předpisy pro uznávání základního osiva;

b) se nachází v balení v souladu s touto směrnicí a

c) balení jsou opatřena úřední návěskou uvádějící alespoň tyto údaje:

- uznávající orgán a členský stát nebo jejich zkratky,

- číslo partie,

- měsíc a rok uzavření, nebo

- měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání,

- druh, uvedený alespoň latinským písmem pod svým botanickým názvem, případně zkráceně a bez jmen autorů, nebo obecným názvem anebo obojím; údaj, zda se jedná o cukrovou nebo krmnou řepu,

- odrůda uvedená alespoň latinským písmem,

- označení "osivo předcházející základnímu osivu",

- počet předchozích generací osiva kategorie "certifikované osivo".

Návěska je bílá se šikmým fialovým pruhem.

Článek 22

1. Členské státy stanoví, že osivo řepy, které

- pochází bezprostředně ze základního osiva úředně uznaného v jednom nebo více členských státech nebo ve třetí zemi, u níž byla určena rovnocennost podle čl. 23 odst. 1 písm. b), a

- bylo sklizeno v jiném členském státě,

musí být na žádost, a aniž je dotčena směrnice 2002/53/ES, úředně uznáno jako certifikované osivo v každém členském státě, pokud bylo podrobeno přehlídce vyhovující požadavkům stanoveným v příloze I části A pro danou kategorii, a pokud bylo úředními zkouškami ověřeno, že splňuje požadavky na certifikované osivo stanovené v příloze I části B.

Pochází-li v těchto případech osivo přímo z úředně uznaného osiva generací předcházejících základnímu osivu, mohou členské státy povolit také úřední uznávání jako základní osivo, pokud jsou splněny požadavky stanovené pro základní osivo.

2. Osivo řepy, které bylo sklizeno ve Společenství a které je určeno k uznání podle odstavce 1, je:

- zabaleno podle čl. 11 odst. 1 a opatřeno úřední návěskou podle přílohy IV části A a B a

- provázeno úřední doložkou podle přílohy IV části C.

Ustanovení prvního pododstavce týkající se balení a opatřování návěskou se případně nepoužijí, pokud orgány odpovědné za inspekci, orgány, které vypracovaly podklady pro uznání osiva, které dosud nebylo s konečnou platností uznáno, a orgány odpovědné za uznávání jsou totožné, nebo pokud se dohodnou na výjimce.

3. Členské státy rovněž stanoví, že osivo řepy, které

- pochází přímo ze základního osiva úředně uznaného v jednom nebo více členských státech nebo ve třetí zemi, u níž byla určena rovnocennost podle čl. 23 odst. 1 písm. b), a

- bylo sklizeno ve třetí zemi,

musí být na žádost úředně uznáno jako certifikované osivo v každém členském státě, ve kterém bylo vyprodukováno nebo úředně uznáno základní osivo, pokud bylo podrobeno přehlídce vyhovující požadavkům na certifikované osivo stanoveným v rozhodnutí o rovnocennosti přijatém podle čl. 23 odst. 1 písm. a), a pokud bylo úředními zkouškami ověřeno, že splňuje požadavky na certifikované osivo stanovené v příloze I části B. Ostatní členské státy mohou rovněž povolit úřední uznávání tohoto osiva.

Článek 23

1. Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou určí, zda:

a) v případě uvedeném v článku 22 inspekce prováděné v některé třetí zemi vyhovují požadavkům stanoveným v příloze I části A;

b) osivo řepy sklizené v některé třetí zemi, které poskytuje stejné záruky vlastností a opatření provedených k jeho zkoušení, zajištění jeho pravosti, označování a kontroly, je v tomto ohledu rovnocenné základními osivu nebo certifikovanému osivu, které bylo sklizeno ve Společenství a které odpovídá této směrnici.

2. Odstavec 1 se použije rovněž v případě nového členského státu ode dne jeho přistoupení až do dne, do kterého musí uvést v platnost své právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.

Článek 24

1. K překonání přechodných obtíží ve všeobecném zásobování základním nebo certifikovaným osivem ve Společenství, které nelze odstranit jinak, může být postupem podle čl. 28 odst. 2 rozhodnuto, že členské státy povolí na stanovené období na celém území Společenství uvádění na trh osiva kategorie vyhovující méně přísným požadavkům nebo osiva odrůd nezapsaných ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin nebo v národních katalozích odrůd jednotlivých členských států v množství nezbytném pro překonání zásobovacích obtíží.

2. Pokud jde o kategorii osiva určité odrůdy, použije se úřední návěska stanovená pro odpovídající kategorii; v případě osiva odrůd, které nejsou zapsány ve výše uvedených katalozích, je barva úřední návěsky hnědá. V každém případě musí být na návěsce uvedeno, že se jedná o osivo kategorie vyhovující méně přísným požadavkům.

3. Prováděcí pravidla k odstavci 1 mohou být stanovena postupem podle čl. 28 odst. 2.

Článek 25

1. Členské státy zajistí, aby osivo řepy bylo v průběhu uvádění na trh úředně kontrolováno, alespoň namátkově, s ohledem na dodržování požadavků a podmínek stanovených touto směrnicí.

2. Aniž je dotčen volný pohyb osiva ve Společenství, přijmou členské státy veškerá nezbytná opatření, aby jim při uvádění na trh množství přesahujících 2 kg osiva dovezeného ze třetí země byly uváděny tyto údaje:

a) druh;

b) odrůda;

c) kategorie;

d) země produkce a orgán úřední kontroly;

e) země odeslání;

f) dovozce;

g) množství osiva.

Způsob, jakým mají být tyto údaje uvedeny, může být stanoven postupem podle čl. 28 odst. 2.

Článek 26

1. Ve Společenství se provádějí srovnávací zkoušky Společenství pro následnou kontrolu vzorků certifikovaného osiva řepy. Při následné kontrole lze ověřit, zda byly dodrženy požadavky, kterým toto osivo musí vyhovovat. Provádění zkoušek a jejich výsledky podléhají dohledu výboru uvedenému v čl. 28 odst. 1.

2. Tyto srovnávací zkoušky slouží k harmonizaci technických metod uznávání, aby bylo dosaženo srovnatelnosti výsledků. Jakmile bude tohoto cíle dosaženo, bude o srovnávacích zkouškách každoročně podávána zpráva o činnosti, která se důvěrně sdělí členským státům a Komisi. Datum, ke kterému bude zpráva podána poprvé, stanoví Komise postupem podle čl. 28 odst. 2.

3. Komise přijme postupem podle čl. 28 odst. 2 opatření nezbytná k provádění srovnávacích zkoušek. Do srovnávacích zkoušek lze zahrnout osivo řepy sklizené ve třetích zemích.

Článek 27

Změny obsahu příloh, nezbytné s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků, se přijímají postupem podle čl. 28 odst. 2.

Článek 28

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví, zřízený podle článku 1 rozhodnutí Rady 66/399/EHS [7].

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 29

Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy odůvodněné ochranou života a zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví.

Článek 30

1. Postupem podle čl. 28 odst. 2 lze stanovit zvláštní podmínky pro zohlednění vývoje v těchto oblastech:

a) podmínky, za kterých lze uvádět na trh chemicky ošetřené osivo;

b) podmínky, za kterých lze osivo uvádět na trh s ohledem na zachování in situ a trvalé využívání genetických zdrojů rostlin, včetně směsí osiva z odrůd, které obsahují také odrůdy uvedené v článku 1 směrnice 2002/53/ES, jež jsou spojeny se specifickými přirozenými a polopřirozenými biotypy a jež jsou ohroženy genetickou erozí;

c) podmínky, za kterých lze uvádět na trh osivo vhodné pro ekologické zemědělství.

2. Zvláštní podmínky podle odst. 1 písm. b) zahrnují zejména tyto body:

a) původ osiva těchto druhů je znám a schválen orgány příslušnými v jednotlivých členských státech pro uvádění osiv na trh ve vymezených oblastech;

b) vhodná množstevní omezení.

Článek 31

Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Komise o tom uvědomí ostatní členské státy.

Článek 32

Nejpozději 1. února 2004 předloží Komise podrobné vyhodnocení týkající se zjednodušení postupu uznávání zavedeného článkem 1 směrnice 98/96/ES. Vyhodnocení se soustředí zejména na případné důsledky pro jakost osiva.

Článek 33

1. Směrnice 66/400/EHS ve znění směrnic uvedených v příloze V části A se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení stanovených v příloze V části B.

2. Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici a musí být vykládány v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze VI.

Článek 34

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 35

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 13. června 2002.

Za Radu

předseda

M. Rajoy Brey

[1] Stanovisko ze dne 9. dubna 2002 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2290/66. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 98/96/ES (Úř. věst. L 25, 1.2.1999, s. 27).

[3] Viz příloha V část A.

[4] Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.

[5] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Úř. věst. L 286, 4.10.1989, s. 24. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 96/336/ES (Úř. věst. L 128, 29.5.1996, s. 23).

[7] Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2289/66.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

PODMÍNKY PRO UZNÁVÁNÍ

A. Množitelský porost

1. Předchozí porosty na množitelské ploše byly slučitelné s produkcí osiva Beta vulgaris odrůdy daného porostu a pole je dostatečně prosto rostlin, jež vzešly z předchozích porostů.

2. Množitelský porost vykazuje dostatečnou odrůdovou pravost a odrůdovou čistotu.

3. Pěstitel osiva předloží uznávajícímu orgánu k přezkoušení veškeré generace dané odrůdy osiva.

4. U certifikovaného osiva všech kategorií se provede alespoň jedna inspekce v terénu, buď úřední, nebo pod úředním dohledem, a u základního osiva alespoň dvě úřední inspekce v terénu, jedna u sazeček a jedna u semenic.

5. Pěstební stav a vývojový stupeň množitelského porostu umožňují dostatečnou kontrolu odrůdové pravosti a odrůdové čistoty.

6. Minimální vzdálenost od sousedních zdrojů pylu je:

Množitelský porost | Minimální vzdálenost |

| |

1. | Pro produkci základního osiva: |

–od zdrojů pylu rodu Beta | 1000 m |

2. | Pro produkci certifikovaného osiva: | |

a)cukrové řepy: | |

–od všech níže neuvedených zdrojů pylu rodu Beta | 1000 m |

–je-li předpokládaný opylovač nebo jeden z předpokládaných opylovačů diploidní, od tetraploidních zdrojů pylu cukrové řepy | 600 m |

–je-li předpokládaný opylovač výlučně tetraploidní, od diploidních zdrojů pylu cukrové řepy | 600 m |

–od zdrojů pylu cukrové řepy, u nichž je ploidita neznámá | 600 m |

–je-li předpokládaný opylovač nebo jeden z předpokládaných opylovačů diploidní, od diploidních zdrojů pylu cukrové řepy | 300 m |

–je-li předpokládaný opylovač výlučně tetraploidní, od tetraploidních zdrojů pylu cukrové řepy | 300 m |

–mezi dvěma množitelskými poli pro produkci osiva cukrové řepy bez samčí sterility | 300 m |

b)krmné řepy: | |

–od všech níže neuvedených zdrojů pylu rodu Beta | 1000 m |

–je-li předpokládaný opylovač nebo jeden z předpokládaných opylovačů diploidní, od tetraploidních zdrojů pylu krmné řepy | 600 m |

–je-li předpokládaný opylovač výlučně tetraploidní, od diploidních zdrojů pylu krmné řepy | 600 m |

–od zdrojů pylu krmné řepy, u nichž je ploidita neznámá | 600 m |

–je-li předpokládaný opylovač nebo jeden z předpokládaných opylovačů diploidní, od diploidních zdrojů pylu krmné řepy | 300 m |

–je-li předpokládaný opylovač výlučně tetraploidní, od tetraploidních zdrojů pylu krmné řepy | 300 m |

–mezi dvěma množitelskými poli pro produkci osiva krmné řepy bez samčí sterility | 300 m |

Tyto vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení. Mezi množitelskými porosty s týmiž opylovači není nutná žádná izolace.

Ploidita u semenonosných a prášících částí množitelského porostu pro produkci osiva se stanoví podle Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin zřízeného na základě směrnice 2002/53/ES, nebo s ohledem na národní katalogy odrůd sestavené na základě uvedené směrnice. Pokud tyto údaje nejsou pro některou odrůdu uvedeny, pak se ploidita považuje za neznámou a je stanovena minimální izolační vzdálenost 600 m.

B. Osivo

1. Osivo vykazuje dostatečnou odrůdovou pravost a odrůdovou čistotu.

2. Výskyt chorob, které snižují užitnou hodnotu osiva, je omezen na nejnižší možnou míru.

3. Osivo dále vyhovuje těmto požadavkům:

| Minimální technická čistota (v % hmotnostních) | Minimální klíčivost (v % klubíček nebo čistých semen) | Maximální obsah vlhkosti (v % hmotnostních) |

aa)Cukrová řepa

–jednoklíčkové osivo | 97 | 80 | 15 |

–osivo pro přesný výsev | 97 | 75 | 15 |

–víceklíčkové osivo odrůd s více než 85 % diploidů | 97 | 73 | 15 |

–ostatní osivo | 97 | 68 | 15 |

bb)Krmná řepa

–víceklíčkové osivo odrůd s více než 85 % diploidů, jednoklíčkové osivo, osivo pro přesný výsev | 97 | 73 | 15 |

–ostatní osivo | 97 | 68 | 15 |

Podíl ostatního osiva nesmí být vyšší než 0,3 procent hmotnostních. |

b) dodatečné podmínky pro jednoklíčkové osivo a osivo pro přesný výsev:

aa) jednoklíčkové osivo:

Alespoň 90 % klíčících klubíček musí dávat jednu sazečku.

Množství klubíček dávajících tři nebo více sazeček nesmí překročit 5 % v přepočtu na klíčící klubíčka;

bb) osivo cukrové řepy pro přesný výsev:

Alespoň 70 % klíčících klubíček musí dávat jednu sazečku. Množství klubíček dávajících tři nebo více sazeček nesmí překročit 5 % v přepočtu na klíčící klubíčka;

cc) osivo krmné řepy pro přesný výsev:

U odrůd, u nichž podíl diploidů překračuje 85 %, dává alespoň 58 % klíčících klubíček jedinu sazečku. U všech ostatních osiv dává alespoň 63 % klíčících klubíček jedinou sazečku. Podíl klubíček dávajících tři nebo více sazeček nepřekročuje 5 % v přepočtu na klíčící klubíčka;

dd) u osiva kategorie "základní osivo" nepřekračuje hmotnostní podíl nečistot 1,0 %. U osiva kategorie "certifikované osivo" nepřekračuje tento podíl 0,5 %. U ošetřeného osiva obou kategorií se dodržování tohoto požadavku kontroluje na základě vzorků odebraných v souladu s čl. 9 odst. 1 z částečně loupaného (obrušovaného nebo rozmělněného) osiva, které ještě nebylo ošetřeno, aniž je dotčena úřední zkouška minimální technické čistoty ošetřeného osiva;

c) ostatní dodatečné podmínky:

Členské státy zajistí, aby osivo řepy bylo dováženo do oblastí, které jsou vhodnými postupy Společenství uznány za "prosté rizomanie" pouze tehdy, jestliže hmotnostní podíl nečistot nepřekračuje 0,5 %.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Maximální hmotnost partie: 20 tun

Minimální hmotnost vzorku: 500 gramů

Maximální hmotnost partie nesmí překročit 5 %.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

OZNAČOVÁNÍ

A. Úřední návěska

I. Povinné údaje

1. "Pravidla a normy ES".

2. Uznávající orgán a členský stát nebo jejich značky.

3. Číslo partie.

4. Měsíc a rok uzavření, vyjádřeno slovy: "uzavřeno… (měsíc a rok)", nebo

měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřeno slovy: "odběr vzorků proveden… (měsíc a rok)".

5. Druh uvedený alespoň latinským písmem pod svým botanickým názvem, případně zkráceně a bez jmen autorů, nebo obecným názvem anebo obojím; údaj, zda se jedná o cukrovou nebo krmnou řepu.

6. Odrůda uvedená alespoň latinským písmem.

7. Kategorie.

8. Země produkce.

9. Deklarovaná čistá nebo hrubá hmotnost nebo deklarovaný počet klubíček nebo čistých semen.

10. Pokud je vyznačena hmotnost a použijí se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh těchto přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností klubíček nebo čistých semen a celkovou hmotností.

11. U jednoklíčkového osiva: údaj "jednoklíčkové".

12. U osiva pro přesný výsev: údaj "pro přesný výsev".

13. Tam, kde byla přezkoušena alespoň klíčivost, lze uvést slova "přezkoušeno … (měsíc a rok)" a orgán odpovědný za toto přezkoušení. Tyto údaje mohou být uvedeny na úřední nálepce připevněné na úřední návěsce.

II. Minimální rozměry

110 mm x 67 mm.

B. Návěska dodavatele nebo nápis na balení (malé balení ES)

Povinné údaje

1. "Malé balení ES".

2. Jméno a adresa dodavatele odpovědného za označení nebo jeho identifikační značka.

3. Úředně přidělené pořadové číslo.

4. Orgán, který přidělil pořadové číslo, a členský stát nebo jejich značky.

5. Číslo, pokud úřední pořadové číslo neumožňuje identifikaci partie.

6. Druh uvedený alespoň latinským písmem; údaj, zda se jedná o cukrovou nebo krmnou řepu.

7. Odrůda uvedená alespoň latinským písmem.

8. "Kategorie".

9. Čistá nebo hrubá hmotnost klubíček nebo čistých semen.

10. Pokud je vyznačena hmotnost a použijí se granulované pesticidy, granulovací látky nebo jiné tuhé přídavné látky, druh těchto přídavných látek a přibližný poměr mezi hmotností klubíček nebo čistých semen a celkovou hmotností.

11. U jednoklíčkového osiva: údaj "jednoklíčkové".

12. U osiva pro přesný výsev: údaj "pro přesný výsev".

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

NÁVĚSKA A DOLOŽKA PRO DOSUD NEUZNANÉ OSIVO SKLIZENÉ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ

A. Povinné údaje na návěsce

- orgán příslušný k přehlídce a členský stát nebo jejich značky,

- druh uvedený alespoň latinským písmem pod svým botanickým názvem, případně zkráceně a bez jmen autorů, nebo obecným názvem anebo obojím; údaj, zda se jedná o cukrovou nebo krmnou řepu,

- odrůda uvedená alespoň latinským písmem,

- kategorie,

- číslo pole nebo partie,

- deklarovaná čistá nebo hrubá hmotnost,

- údaj "dosud neuznané osivo".

B. Barva návěsky

Barva návěsky je šedá.

C. Povinné údaje na doložce

- vystavující orgán,

- druh uvedený alespoň latinským písmem pod svým botanickým názvem, případně zkráceně a bez jmen autorů, nebo obecným názvem anebo obojím; údaj, zda se jedná o cukrovou nebo krmnou řepu,

- odrůda uvedená alespoň latinským písmem,

- kategorie,

- číslo použitého osiva a země, které toto osivo uznaly,

- číslo pole nebo partie,

- pěstební plocha partie, na kterou se potvrzení vztahuje,

- množství sklizeného osiva a počet balení,

- potvrzení, že množitelský porost, ze kterého osivo pochází, vyhověl stanoveným požadavkům,

- případně výsledky předběžné analýzy osiva.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

ČÁST A ZRUŠENÁ SMĚRNICE A JEJÍ NÁSLEDNÉ ZMĚNY

(podle článku 33)

Směrnice 66/400/EHS (Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2290/66) | |

Směrnice Rady 69/61/EHS (Úř. věst. L 48, 26.2.1969, s. 4) | |

Směrnice Rady 71/162/EHS (Úř. věst. L 87, 17.4.1971, s. 24) | pouze článek 1 |

Směrnice Rady 72/274/EHS (Úř. věst. L 171, 29.7.1972, s. 37) | pouze odkazy na ustanovení směrnice 66/400/EHS v článcích 1 a 2 |

Směrnice Rady 72/418/EHS (Úř. věst. L 287, 26.12.1972, s. 22) | pouze článek 1 |

Směrnice Rady 73/438/EHS (Úř. věst. L 356, 27.12.1973, s. 79) | pouze článek 1 |

Směrnice Rady 75/444/EHS (Úř. věst. L 196, 26.7.1975, s. 6) | pouze článek 1 |

Směrnice Komise 76/331/EHS (Úř. věst. L 83, 30.3.1976, s. 34) | |

Směrnice Rady 78/55/EHS (Úř. věst. L 16, 20.1.1978, s. 23) | pouze článek 1 |

Směrnice Rady 78/692/EHS (Úř. věst. L 236, 26.8.1978, s. 13) | pouze článek 1 |

Směrnice Komise 87/120/EHS (Úř. věst. L 49, 18.2.1987, s. 39) | pouze článek 1 |

Směrnice Komise 88/95/EHS (Úř. věst. L 56, 2.3.1988, s. 42) | |

Směrnice Rady 88/332/EHS (Úř. věst. L 151, 17.6.1988, s. 82) | pouze článek 1 |

Směrnice Rady 88/380/EHS (Úř. věst. L 187, 16.7.1988, s. 31) | pouze článek 1 |

Směrnice Rady 90/654/EHS (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 48) | pouze odkazy na ustanovení směrnice 66/400/EHS v článku 2 a příloha II oddíl 1 bod 1 písm. a) |

Směrnice Rady 96/72/ES (Úř. věst. L 304, 27.11.1996, s. 10) | pouze čl. 1 bod 1 |

Směrnice Rady 98/95/ES (Úř. věst. L 25, 1.2.1999, s. 1) | pouze článek 1 a čl. 9 odst. 2 |

Směrnice Rady 98/96/ES (Úř. věst. L 25, 1.2.1999, s. 27) | pouze článek 1, čl. 8 odst. 2 a článek 9 |

ČÁST B LHŮTY PRO PROVEDENÍ VE VNITROSTÁTNÍM PRÁVU

(podle článku 33)

Směrnice | Lhůta pro provedení |

Směrnice 66/400/EHS | 1. červenec 1968 (čl. 14 odst. 1) |

1. červenec 1969 (ostatní ustanovení) |

Směrnice 69/61/EHS | 1. červenec 19693 |

Směrnice 71/162/EHS | 1. červenec 1970 (čl. 1 odst. 3) |

1. červenec 1972 (čl. 1 odst. 1) |

1. červenec 1971 (ostatní ustanovení) |

Směrnice 72/274/EHS | 1. červenec 1972 (článek 1) |

1. leden 1973 (článek 2) |

Směrnice 72/418/EHS | 1. červenec 1973 |

Směrnice 73/438/EHS | 1. červenec 1973 (čl. 1 odst. 1) |

1. leden 1974 (čl. 1 odst. 2) |

Směrnice 75/444/EHS | 1. červenec 1977 |

Směrnice 76/331/EHS | 1. červenec 1978 (článek 1) |

1. červenec 1979 (ostatní ustanovení) |

Směrnice 78/55/EHS | 1. červenec 1979 |

Směrnice 78/692/EHS | 1. červenec 1977 (článek 1) |

1. červenec 1979 (ostatní ustanovení) |

Směrnice 87/120/EHS | 1. červenec 1988 |

Směrnice 88/95/EHS | 1. červenec 1988 |

Směrnice 88/332/EHS | |

Směrnice 88/380/EHS | 1. červenec 1992 (čl. 1 odst. 8) |

1. červenec 1990 (ostatní ustanovení) |

Směrnice 90/654/EHS | |

Směrnice 96/72/ES | 1. červenec 1997 |

Směrnice 98/95/ES | 1. únor 2000 (oprava, Úř. věst. L 126, 20.5.1999, s. 23) |

Směrnice 98/96/ES | 1. únor 2000 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 66/400/EHS | Tato směrnice |

Článek 1 | Čl. 1 první pododstavec |

Článek 18 | Čl. 1 druhý pododstavec |

Článek 1a | Čl. 2 odst. 1 písm. a) |

Čl. 2 odst. 1 bod A | Čl. 2 odst. 1 písm. b) |

Čl. 2 odst. 1 bod B písm. a) | Čl. 2 odst. 1 písm. c) bod i) |

Čl. 2 odst. 1 bod B písm. b) | Čl. 2 odst. 1 písm. c) bod ii) |

Čl. 2 odst. 1 bod B písm. c) | Čl. 2 odst. 1 písm. c) bod iii) |

Čl. 2 odst. 1 bod B písm. d) | Čl. 2 odst. 1 písm. c) bod iv) |

Čl. 2 odst. 1 bod C písm. a) | Čl. 2 odst. 1 písm. d) bod i) |

Čl. 2 odst. 1 bod C písm. b) | Čl. 2 odst. 1 písm. d) bod ii) |

Čl. 2 odst. 1 bod C písm. c) | Čl. 2 odst. 1 písm. d) bod iii) |

Čl. 2 odst. 1 bod C písm. d) podbod i) | Čl. 2 odst. 1 písm. d) bod iv) první odrážka |

Čl. 2 odst. 1 bod C písm. d) podbod ii) | Čl. 2 odst. 1 písm. d) bod iv) druhá odrážka |

Čl. 2 odst. 1 bod D | Čl. 2 odst. 1 písm. e) |

Čl. 2 odst. 1 bod E | Čl. 2 odst. 1 písm. f) |

Čl. 2 odst. 1 bod F písm. a) | Čl. 2 odst. 1 písm. g) bod i) |

Čl. 2 odst. 1 bod F písm. b) | Čl. 2 odst. 1 písm. g) bod ii) |

Čl. 2 odst. 1 bod F písm. c) | Čl. 2 odst. 1 písm. g) bod iii) |

Čl. 2 odst. 1 bod G, první odrážka | Čl. 2 odst. 1 písm. h) bod i) |

Čl. 2 odst. 1 bod G, druhá odrážka | Čl. 2 odst. 1 písm. h) bod ii) |

Čl. 2 odst. 1a | Čl. 2 odst. 2 |

Čl. 2 odst. 2 | – |

Čl. 2 odst. 3 bod i) | Čl. 2 odst. 3 první pododstavec písm. a) |

Čl. 2 odst. 3 bod i) písm. a) | Čl. 2 odst. 3 první pododstavec písm. a) bod i) |

Čl. 2 odst. 3 bod i) písm. b) | Čl. 2 odst. 3 první pododstavec písm. a) bod ii) |

Čl. 2 odst. 3 bod i) písm. c) | Čl. 2 odst. 3 první pododstavec písm. a) bod iii) |

Čl. 2 odst. 3 bod i) písm. d) | Čl. 2 odst. 3 první pododstavec písm. a) bod iv) |

Čl. 2 odst. 3 bod ii) | Čl. 2 odst. 3 první pododstavec písm. b) |

Čl. 2 odst. 3 bod iii) | Čl. 2 odst. 3 první pododstavec písm. c) |

Čl. 2 odst. 3 bod iv) | Čl. 2 odst. 3 první pododstavec písm. d) |

Čl. 2 odst. 3 bod v) | Čl. 2 odst. 3 druhý pododstavec |

Čl. 2 odst. 4 | Čl. 2 odst. 4 |

Článek 3 | Článek 3 |

Článek 3a | Článek 4 |

Článek 4 | Článek 5 |

Článek 4a | Článek 6 |

Článek 5 | Článek 7 |

Článek 6 | Článek 8 |

Článek 7 | Článek 9 |

Článek 9 | Článek 10 |

Článek 10 | Článek 11 |

Článek 11 | Článek 12 |

Článek 11a | Článek 13 |

Článek 11b | Článek 14 |

Článek 11c | Článek 15 |

Článek 12 | Článek 16 |

Článek 12a | Článek 17 |

Článek 13 | Článek 18 |

Článek 13a | Článek 19 |

Čl. 14 odst. 1 | Článek 20 |

– | – |

Článek 14a | Článek 21 |

Článek 15 | Článek 22 |

Čl. 16 odst. 1 | Čl. 23 odst. 1 |

Čl. 16 odst. 2 | – |

Čl. 16 odst. 3 | Čl. 23 odst. 2 |

Čl. 16 odst. 4 | – |

Článek 17 | Článek 24 |

Článek 19 | Článek 25 |

Článek 20 | Článek 26 |

Článek 21a | Článek 27 |

Článek 21 | Článek 28 |

Článek 22 | Článek 29 |

Čl. 22a odst. 1 | Čl. 30 odst. 1 |

Čl. 22a odst. 2 bod i) | Čl. 30 odst. 2 písm. a) |

Čl. 22a odst. 2 bod ii) | Čl. 30 odst. 2 písm. b) |

– | Článek 31 |

– | Článek 32 |

– | Článek 33 |

– | Článek 34 |

– | Článek 35 |

PŘÍLOHA I, část A bod 01 | PŘÍLOHA I, část A bod 1 |

PŘÍLOHA I, část A bod 1 | PŘÍLOHA I, část A bod 2 |

PŘÍLOHA I, část A bod 2 | PŘÍLOHA I, část A bod 3 |

PŘÍLOHA I, část A bod 3 | PŘÍLOHA I, část A bod 4 |

PŘÍLOHA I, část A bod 4 | PŘÍLOHA I, část A bod 5 |

PŘÍLOHA I, část A bod 5 | PŘÍLOHA I, část A bod 6 |

PŘÍLOHA I, část B bod 1 | PŘÍLOHA I, část B bod 1 |

PŘÍLOHA I, část B bod 2 | PŘÍLOHA I, část B bod 2 |

PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. a) | PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. a) |

PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. b) podpísmeno aa) | PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. b) podpísmeno aa) |

PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. b) podpísmeno aa) a) | PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. b) podpísmeno bb) |

PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. b) podpísmeno bb) | PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. b) podpísmeno cc) |

PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. b) podpísmeno cc) | PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. b) podpísmeno dd) |

PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. c) | PŘÍLOHA I, část B bod 3 písm. c) |

PŘÍLOHA II | PŘÍLOHA II |

PŘÍLOHA III, část A bod I.1 | PŘÍLOHA III, část A bod I.1 |

PŘÍLOHA III, část A bod I.2 | PŘÍLOHA III, část A bod I.2 |

PŘÍLOHA III, část A bod I.3 | PŘÍLOHA III, část A bod I.3 |

PŘÍLOHA III, část A bod I.3a | PŘÍLOHA III, část A bod I.4 |

PŘÍLOHA III, část A bod I.4 | PŘÍLOHA III, část A bod I.5 |

PŘÍLOHA III, část A bod I.5 | PŘÍLOHA III, část A bod I.6 |

PŘÍLOHA III, část A bod I.6 | PŘÍLOHA III, část A bod I.7 |

PŘÍLOHA III, část A bod I.7 | PŘÍLOHA III, část A bod I.8 |

PŘÍLOHA III, část A bod I.8 | PŘÍLOHA III, část A bod I.9 |

PŘÍLOHA III, část A bod I.9 | PŘÍLOHA III, část A bod I.10 |

PŘÍLOHA III, část A bod I.10 | PŘÍLOHA III, část A bod I.11 |

PŘÍLOHA III, část A bod I.11 | PŘÍLOHA III, část A bod I.12 |

PŘÍLOHA III, část A bod I.12 | PŘÍLOHA III, část A bod I.13 |

PŘÍLOHA III, část A bod II | PŘÍLOHA III, část A bod II |

PŘÍLOHA III, část B | PŘÍLOHA III, část B |

PŘÍLOHA IV | PŘÍLOHA IV |

– | PŘÍLOHA V |

– | PŘÍLOHA VI |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU