2002/39/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/39/ES ze dne 10. června 2002, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otevření hospodářské soutěže poštovních služeb Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 176, 5.7.2002, s. 21-25 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 10. června 2002 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 5. července 2002 Nabývá účinnosti: 5. července 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/39/ES

ze dne 10. června 2002,

kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otevření hospodářské soutěže poštovních služeb Společenství

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2, článek 55 a článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů [3],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [4],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rada v usnesení ze dne 7. února 1994 o rozvoji poštovních služeb Společenství [5] určila jako jeden z hlavních cílů poštovní politiky Společenství zavedení další postupné řízené liberalizace poštovního trhu do souladu se zaručením trvalého poskytování všeobecné poštovní služby.

(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby [6] stanovila zákonný rámec pro poštovní odvětví ve Společenství včetně opatření k zaručení všeobecných poštovních služeb a stanovení maximálních limitů vyhrazených poštovních služeb, které členské státy mohou pro své poskytovatele všeobecných poštovních služeb stanovit s ohledem na zachování všeobecné poštovní služby, a časový plán pro přijímání rozhodnutí o dalším otevírání trhu pro hospodářskou soutěž za účelem vytváření jednotného trhu poštovních služeb.

(3) Článek 16 Smlouvy zdůrazňuje místo, které služby obecného hospodářského zájmu zaujímají mezi společnými hodnotami Unie, jakož i jejich význam při podpoře sociální a územní soudržnosti. Dále článek uvádí potřebu zajistit, aby zásady a podmínky pro fungování těchto služeb umožňovaly naplnění jejich úkolů.

(4) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. ledna 1999 [7] a ze dne 18. února 2000 [8] o evropských poštovních službách zdůrazňují sociální a hospodářskou důležitost poštovních služeb a potřebu zachovat vysokou kvalitu všeobecné poštovní služby.

(5) Opatření v této oblasti mají být určena takovým způsobem, aby sociální úkoly Společenství ve shodě s článkem 2 Smlouvy, totiž vysoká úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany, byly rovněž považovány za cíle.

(6) Poštovní síť na venkově, zejména v horských a ostrovních oblastech, hraje významnou úlohu při začleňování podniků do národního nebo mezinárodního hospodářství a při zachovávání sociální a zaměstnanostní soudržnosti v horských a ostrovních oblastech venkova. Kromě toho mohou venkovské poštovní úřady v horských a ostrovních oblastech zajišťovat zásadní infrastrukturní síť umožňující univerzální přístup k novým telekomunikačním technologiím.

(7) Evropská rada na zasedání 23. a 24. března 2000 v Lisabonu uvedla v závěrech předsednictví dvě rozhodnutí vztahující se k poštovním službám, jimiž jsou Komise, Rada a členské státy vyzývány k akcím v souladu s jejich příslušnými pravomocemi. Jde o tato opatření: za prvé do konce roku 2000 stanovit strategii k odstranění překážek provozování poštovních služeb a za druhé urychlit liberalizaci v oblastech, jako jsou poštovní služby, přičemž stanoveným cílem je dosáhnout plně fungujícího trhu těchto služeb.

(8) Evropská rada na zasedání v Lisabonu rovněž považovala za zásadní, aby v rámci vnitřního trhu a hospodářství založeného na znalostech byly plně brány v úvahu ustanovení Smlouvy vztahující se k službám v obecném hospodářském zájmu a k podnikům pověřeným provozováním těchto služeb.

(9) Komise vypracovala důkladný přehled o poštovním odvětví Společenství, zadala studie o hospodářském, sociálním a technologickém pokroku v něm a rovněž uskutečnila rozsáhlé konzultace se zúčastněnými stranami.

(10) Poštovní odvětví Společenství vyžaduje moderní zákonný rámec, který směřuje zejména k posílení vnitřního trhu poštovních služeb. Rostoucí konkurenceschopnost by měla poštovnímu odvětví umožnit začlenit se do alternativních metod komunikace a umožnit, aby kvalita poskytovaných služeb byla zdokonalována v souladu se stále se zvyšujícími požadavky uživatelů.

(11) Základní cíl důsledně v celém Společenství zabezpečovat trvalé poskytování všeobecných poštovních služeb odpovídající požadavkům kvality definovaným členskými státy v souladu článkem 3 směrnice 97/67/ES lze zabezpečit, jestliže je v této oblasti zachována možnost vyhrazovat určité služby a zároveň dostatečná svoboda poskytovat služby zajišťuje jejich vysokou efektivnost.

(12) Nárůst poptávky v rámci poštovního odvětví jako celku předvídaný pro střednědobý časový horizont by mohl vyrovnat ztrátu tržního podílu, který poskytovatelé všeobecné poštovní služby mohou utrpět v důsledku dalšího otevření trhu, a tudíž dále zabezpečovat všeobecnou poštovní službu.

(13) K nejdůležitějším faktorům, které vyvolávají změnu postihující zaměstnanost v poštovním odvětví, patří technický rozvoj a tlak trhu na zvyšování efektivnosti; samotné otevření trhu hraje méně výraznou roli. Otevření trhu pomůže rozšířit celkový rozsah poštovních trhů a veškeré snížení úrovně zaměstnanosti u poskytovatelů všeobecné poštovní služby v důsledku těchto opatření (nebo v důsledku jejich očekávání) bude patrně vyrovnáno výsledným nárůstem zaměstnanosti u soukromých provozovatelů a u nových příchozích na trh.

(14) Je účelné zřídit na úrovni Společenství časový plán pro postupné a řízené otevření trhu listovních zásilek hospodářské soutěži, což poskytne všem poskytovatelům všeobecné poštovní služby čas zavést další opatření k modernizaci a restrukturalizaci, která jsou nutná k zajištění dlouhodobé životaschopnosti v nových tržních podmínkách. Vhodná lhůta je rovněž potřebná, aby členské státy mohly otevřenějšímu prostředí přizpůsobit svou právní úpravu. Pro další otevření trhu je proto vhodné stanovit postupný přístup spočívající v přechodných fázích, které představují zásadní, ale řízené otevření trhu, následovaný přezkumem a návrhem, který případně potvrdí rok 2009 jako termín dosažení vnitřního trhu poštovních služeb nebo na základě výsledků přezkumu určí jiný vhodný postup k dosažení tohoto cíle.

(15) Je vhodné zajistit, aby nové fáze otevření trhu přinesly členským státům podstatný pokrok a zároveň pro ně byly uskutečnitelné a rovněž aby zajišťovaly zachování všeobecné poštovní služby.

(16) Všeobecné snížení hmotnostního limitu na 100 gramů v roce 2003 a 50 gramů v roce 2006 u služeb, které lze vyhradit pro poskytovatele všeobecné poštovní služby, v kombinaci s úplnou liberalizací trhu pro odchozí přeshraniční zásilky s možnými výjimkami v míře nezbytné k zajištění poskytování všeobecné poštovní služby, představují poměrně jednoduché a kontrolovatelné, nicméně významné fáze.

(17) Obyčejné listovní zásilky vážící 50 až 350 gramů se na celkových poštovních příjmech poskytovatelů všeobecné poštovní služby ve Společenství v průměru podílí přibližně 16 %, z čehož 9 % odpovídá obyčejným listovním zásilkám vážícím 100 až 350 gramů. Odchozí přeshraniční listovní zásilky vážící méně než 50 gramů činí v průměru přibližně další 3 % z celkových poštovních příjmů poskytovatelů všeobecné poštovní služby.

(18) Pro služby, které lze vyhradit, jsou stanoveny cenové limity od roku 2003 ve výši trojnásobku a od roku 2006 ve výši dvouapůlnásobku veřejné sazby za listovní zásilku prvního stupně hmotnosti nejrychlejší kategorie obyčejných listovních zásilek, případně v kombinaci se 100gramovými a 50gramovými hmotnostními limity.

(19) Adresné reklamní zásilky již představují ve většině členských států dynamický a rostoucí trh s podstatnými vyhlídkami na růst, přičemž i ve zbývajících členských státech je značný růstový potenciál. Trh adresných reklamních zásilek v šesti členských státech je hospodářské soutěži již velmi otevřen. Zlepšení pružnosti služeb a cenové politiky následkem hospodářské soutěže by zlepšilo postavení adresných reklamních zásilek vůči jiným komunikačním mediím, což by jako vedlejší produkt mohlo vést ke zvýšení počtu poštovních zásilek a posílit postavení poštovního odvětví jako celek. Nicméně v míře, která je pro poskytování všeobecné poštovní služby nezbytná, je třeba zajistit, aby adresné reklamní zásilky mohly být nadále vyhrazenou poštovnou službou v rámci výše uvedených hmotnostních a cenových limitů.

(20) Odchozí přeshraniční zásilky představují v průměru 3 % z celkových poštovních příjmů. Otevření této části trhu ve všech členských státech, s výjimkami nezbytnými k zajištění poskytování všeobecné poštovní služby, by umožnilo různým poštovním provozovatelům sběr, třídění a přepravu veškerých odchozích přeshraničních zásilek.

(21) Otevření příchozích přeshraničních zásilek hospodářské soutěži by umožnilo obcházení limitů 100 gramů v roce 2003 a 50 gramů v roce 2006 přemístěním místa podání určitého podílu hromadné domácí pošty, což by znemožnilo předvídat účinky tohoto otevření. Určení původu listovních zásilek by představovalo dodatečné obtíže při prosazování předpisů. Hmotnostní limity 100 gramů a 50 gramů pro obyčejné příchozí přeshraniční listovní zásilky a pro adresné reklamní zásilky, stejně jako pro domácí obyčejné listovní zásilky jsou účelné, protože nepředstavují riziko obcházení předpisů pomocí popsaného způsobu ani prostřednictvím umělého zvýšení hmotnosti jednotlivých listovních zásilek.

(22) Stanovit nyní časový plán dalších kroků směrem k úplnému dosažení vnitřního trhu poštovních služeb je důležité jak pro dlouhodobou životaschopnost všeobecné poštovní služby, tak pro pokračující rozvoj moderních a účinných poštovních služeb.

(23) Je přiměřené nadále členským státům povolit vyhrazení určitých poštovních služeb vlastním poskytovatelům všeobecné poštovní služby. Tato opatření umožní poskytovatelům všeobecné poštovní služby dokončit proces přizpůsobení jejich činností a lidských zdrojů podmínkám větší hospodářské soutěže bez narušení jejich finanční rovnováhy a tím bez ohrožení zabezpečování všeobecné poštovní služby.

(24) Je účelné definovat nové hmotnostní a cenové limity a související služby a zajistit další přezkum a rozhodnutí potvrzující případně rok 2009 jako datum dosažení vnitřního trhu poštovních služeb nebo určit jiný vhodný postup k dosažení tohoto cíle na základě výsledků přezkumu.

(25) Opatření přijatá členskými státy včetně zřízení vyrovnávacího fondu nebo jakékoliv změny v jeho fungování nebo jakékoliv jeho realizace nebo jakékoliv platby z tohoto fondu mohou zahrnovat pomoc poskytnutou členským státem nebo prostřednictvím státních zdrojů v jakékoliv formě ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy, přičemž je třeba tato opatření předem oznámit Komisi ve shodě s čl. 88 odst. 3 uvedené smlouvy.

(26) Postup udělování licencí soutěžitelům v oblasti všeobecné poštovní služby lze vázat na požadavky zavazující nabyvatele licencí přispívat k zajišťování všeobecné poštovní služby.

(27) Směrnice 97/67/ES stanoví, že členské státy mají pro poštovní odvětví určit jeden nebo více národních regulačních orgánů právně oddělených od poštovních provozovatelů a provozně na nich nezávislých. S ohledem na dynamiku evropských poštovních trhů má být uznávána a podporována důležitost úlohy národních regulačních orgánů, zejména jejich úkolů zajišťujících respektování vyhrazených služeb, s výjimkou členských států, ve kterých nejsou žádné služby vyhrazeny. Článek 9 směrnice 97/67/ES umožňuje členským státům jít dále, než určují cíle této směrnice.

(28) Pro národní regulační orgány může být účelné spojit zavádění licencí s požadavky, aby držitelé licencí měli k dispozici průhledné, jednoduché a nenákladné postupy pro projednávání stížností svých zákazníků bez ohledu na to, zda se tyto stížnosti vztahují na služby poskytovatele všeobecné poštovní služby nebo na ty provozovatele, kteří jsou držiteli oprávnění, včetně jednotlivých držitelů licencí. Dále by mohlo být účelné, aby tyto postupy byly k dispozici uživatelům poštovních služeb, ať již jde o všeobecné poštovní služby či nikoliv. Tyto postupy mají zahrnovat postupy pro určování odpovědnosti v případech ztráty nebo poškození poštovních zásilek.

(29) Poskytovatelé všeobecné poštovní služby obvykle poskytují služby, jako například služby obchodním zákazníkům, sjednocování pošty pro různé zákazníky a odesílatele hromadných zásilek, čímž se umožňuje těmto klientům vstupovat do hlavního poštovního proudu na různých místech a za různých podmínek oproti službě pro obyčejné listovní zásilky. Poskytovatelé všeobecné poštovní služby by při tom měli dodržovat zásady průhlednosti a nediskriminace jak ve vztahu k různým třetím osobám, tak mezi třetími osobami a poskytovateli všeobecné poštovní služby poskytujícími rovnocenné služby. Rovněž je nezbytné dát tyto služby k dispozici soukromým zákazníkům, kteří posílají poštu za srovnatelných podmínek, aby při poskytování služeb nedocházelo k diskriminaci.

(30) V zájmu informovanosti Evropského parlamentu a Rady o vývoji na vnitřním trhu poštovních služeb by měla Komise těmto institucím pravidelně podávat zprávu o uplatňování této směrnice.

(31) Je účelné prodloužit použitelnost směrnice 97/67/ES do 31. prosince 2008. Schvalovací postupy stanovené v členských státech v souladu se směrnicí 97/67/ES by tímto termínem neměly být dotčeny.

(32) Je proto třeba změnit směrnici 97/67/ES.

(33) Touto směrnicí není dotčeno uplatňování pravidel uvedených ve Smlouvě týkajících se hospodářské soutěže a volného poskytování služeb, jak je vysvětleno zejména ve sdělení Komise o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v odvětví poštovních služeb a o posuzování určitých státních opatření vztahujících se k poštovním službám [9],

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 97/67/ES se mění takto:

1. Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

1. V míře nutné pro zajištění zachování všeobecných služeb mohou členské státy nadále vyhrazovat služby poskytovateli (poskytovatelům) všeobecných služeb. Tyto služby jsou omezeny na výběr, třídění, přepravu a dodání vnitrostátních listovních zásilek a příchozích přeshraničních listovních zásilek, ať s urychleným dodáním či nikoli, a to v rámci následujících hmotnostních a cenových limitů.

Od 1. ledna 2003 je hmotnostní limit 100 gramů a od 1. ledna 2006 je hmotnostní limit 50 gramů. Hmotnostní limit stanovený od 1. ledna 2003 se nepoužije, je-li cena stejná nebo vyšší než trojnásobek veřejné sazby za listovní zásilku prvního stupně hmotnosti nejrychlejší kategorie, a hmotnostní limit stanovený od 1. ledna 2006 se nepoužije, je-li cena stejná nebo vyšší než dvouapůlnásobek této sazby.

V případě bezplatné poštovní služby pro nevidomé a částečně vidoucí osoby mohou být povoleny výjimky v omezeních hmotnosti a ceny.

V míře nutné pro zajištění poskytování všeobecné poštovní služby mohou být adresné reklamní zásilky nadále vyhrazené v rámci stejných hmotnostních a cenových limitů.

V míře nezbytné pro zajištění poskytování všeobecné poštovní služby, například pokud již byly určité úseky poštovní činnosti liberalizovány nebo vzhledem k určitým charakteristikám specifickým pro poštovní služby v členském státě, mohou být odchozí přeshraniční zásilky nadále vyhrazené v rámci stejných hmotnostních a cenových limitů.

2. Výměnu dokumentů nelze vyhradit.

3. Komise dokončí výhledovou studii, která pro každý členský stát zhodnotí vliv úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb v roce 2009 na všeobecnou poštovní službu. Na základě závěrů studie předloží Komise do 31. prosince 2006 Evropskému parlamentu a Radě zprávu doprovázenou návrhem na případné potvrzení roku 2009 jako termínu dosažení vnitřního trhu poštovních služeb nebo určujícím jiný vhodný postup na základě závěrů studie."

2. V článku 12 se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— kdykoliv poskytovatelé všeobecné poštovní služby použijí zvláštní sazby, například ve službách pro podniky, odesílatele hromadné pošty nebo sjednocování pošty od různých zákazníků, uplatňují zásady průhlednosti a nediskriminace jak s ohledem na sazby, tak na související podmínky. Tyto sazby zohledňují náklady, kterým se lze vyhnout ve srovnání s obyčejnou službou nabízející celý rozsah činností zahrnujících výběr, přepravu, třídění a dodání jednotlivých poštovních zásilek, a spolu se souvisejícími podmínkami platí sazby stejně ve vztahu k různým třetím osobám, tak i mezi třetími osobami a poskytovateli všeobecné poštovní služby poskytujícími rovnocenné služby. Všechny sazby tohoto typu jsou k dispozici soukromým zákazníkům, kteří posílají poštu za srovnatelných podmínek,

— křížové dotace všeobecné poštovní služby nespadající do vyhrazené oblasti z příjmů služeb spadajících do vyhrazené oblasti jsou zakázány, kromě případů, kde je to nezbytné ke splnění specifických povinností všeobecné poštovní služby uložených v oblasti hospodářské soutěže; kromě členských států, kde neexistují vyhrazené služby, přijmou národní regulační orgány opatření k tomuto účelu a informují o nich Komisi."

3. V článku 19 se první a druhý pododstavec nahrazují tímto:

"Členské státy zajistí stanovení transparentních, jednoduchých a nenákladných postupů pro projednávání reklamací uživatelů pro případ ztráty, poškození, úbytku obsahu nebo nesouladu s normami kvality (včetně postupů určování odpovědnosti v případech, na kterých se podílí více než jeden provozovatel).

Členské státy mohou zajistit, aby tato zásada byla rovněž uplatňována na příjemce služeb, kteří jsou

- mimo oblast působnosti všeobecné poštovní služby definované v článku 3 a

- v oblasti působnosti všeobecné poštovní služby definované v článku 3, ale nezajišťované poskytovatelem všeobecné poštovní služby.

Členské státy přijmou opatření k zajištění, aby tyto postupy umožňovaly spravedlivé a rychlé řešení sporů s poskytnutím odškodnění nebo náhrady v oprávněných případech."

4. V článku 22 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

"Zvláštním úkolem národních regulačních orgánů je zajišťovat soulad s povinnostmi plynoucími z této směrnice a v případě potřeby zřídit kontroly a specifické postupy zajišťující respektování vyhrazených služeb. Mohou být rovněž pověřeny zajišťováním souladu s pravidly hospodářské soutěže v poštovním odvětví."

5. Článek 23 se nahrazuje tímto:

"Článek 23

Aniž je dotčen článek 7, podá Komise každé dva roky, přičemž poprvé nejpozději do 31. prosince 2004, Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice, včetně souvisejících informací o vývoji v odvětví, zejména z hospodářských, sociálních, pracovních a technologických hledisek, jakož i o kvalitě služby. Zprávu v případě potřeby doplní návrhy Evropskému parlamentu a Radě."

6. Článek 27 se nahrazuje tímto:

"Článek 27

Ustanovení této směrnice s výjimkou článku 26 se použijí do 31. prosince 2008, nebude-li rozhodnuto jinak v souladu s čl. 7 odst. 3. Schvalovací postupy popsané v článku 9 nejsou tímto termínem dotčeny."

Článek 2

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 2002. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 10. června 2002.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

J. Piqué I Camps

[1] Úř. věst. C 337 E, 28.11.2000, s. 220 aÚř. věst. C 180 E, 26.6.2001, s. 291.

[2] Úř. věst. C 116, 20.4.2001, s. 99.

[3] Úř. věst. C 144, 16.5.2001, s. 20.

[4] Stanovisko Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. prosince 2000 (Úř. věst. C 232, 17.8.2001, s. 287), společný postoj Rady ze dne 6. prosince 2001 (Úř. věst. C 110 E, 7.5.2002, s. 37) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. března 2002 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 7. května 2002.

[5] Úř. věst. C 48, 16.2.1994, s. 3.

[6] Úř. věst. L 15, 21.1.1998, s. 14.

[7] Úř. věst. C 104, 14.4.1999, s. 134.

[8] Úř. věst. C 339, 29.11.2000, s. 297.

[9] Úř. věst. C 39, 6.2.1998, s. 2.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU