2002/887/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. listopadu 2002, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Japonska (oznámeno pod číslem K (2002) 4348) (2002/887/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 309, 12.11.2002, s. 8-12 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 8. listopadu 2002 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1001 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1217 Pozbývá platnosti: 15. září 2020

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 8. listopadu 2002,

kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L. původem z Japonska

(oznámeno pod číslem K(2002) 4348)

(2002/887/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2002/36/ES [2], a zejména na čl. 15 odst. 1 této směrnice,

s ohledem na návrh podaný Spojeným královstvím,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle směrnice 2000/29/ES rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L., kromě plodů a semen, které pocházejí z neevropských zemí, v zásadě nesmějí být dováženy do Společenství. Směrnice 2000/29/ES však povoluje odchylky od tohoto pravidla, pokud se prokáže, že nehrozí nebezpečí zavlečení škodlivých organismů.

(2) Od roku 1993 byly rozhodnutím Komise 93/452/EHS [3] na omezená období a za určitých podmínek povoleny odchylky od některých ustanovení směrnice 2000/29/ES pro rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L., původem z Japonska. Stalo se tak v důsledku vzájemné výměny informací mezi Komisí a Japonskem, která umožnila Komisi prokázat, že nehrozí žádné nebezpečí zavlečení škodlivých organizmů v souvislosti s dovozem uvedených rostlin, pokud jsou splněny zvláštní podmínky.

(3) Jelikož okolnosti odůvodňující povolení stále trvají a nejsou známy žádné nové údaje, která by byly důvodem k přezkoumání zvláštních podmínek, je vhodné platnost povolení prodloužit.

(4) Odchylky je proto vhodné povolit na omezené období za zvláštních podmínek.

(5) Rozhodnutí 93/452/EHS musí být proto zrušeno.

(6) Pokud se prokáže, že zvláštní podmínky nejsou dostatečné k tomu, aby zabránily zavlékání škodlivých organismů, nebo nejsou dodržovány, bude povolení udělené na základě tohoto rozhodnutí zrušeno.

(7) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy jsou zmocněny stanovit odchylky od čl. 4 odst. 1 směrnice 2000/29/ES, pokud jde o zákazy uvedené v příloze III části A bodu 1 této směrnice, pro rostliny Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a Pinus L., kromě plodů a semen, které pocházejí z Japonska.

Tyto odchylky se vztahují pouze na rostliny, které vedle požadavků stanovených v příloze I, příloze II a příloze IV části A kapitole I bodu 43 směrnice 2000/29/ES nebo odchylně od těchto požadavků splňují i podmínky stanovené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Do 1. srpna 2003 a 1. srpna 2004 poskytnou členské státy Komisi a ostatním členským státům údaje o množstvích dovezených před tímto datem na základě tohoto rozhodnutí a podrobnou technickou zprávu o kontrole a/nebo testech provedených na těchto rostlinách během karantény uvedené v bodu 10 přílohy.

Stejně tak každý členský stát, jiný než dovážející stát, do kterého byly rostliny dovezeny, poskytne Komisi a ostatním členským státům do 1. srpna 2003 a 1. srpna 2004 podrobnou technickou zprávu o kontrole a/nebo testech provedených na rostlinách dovezených před tímto datem během karantény uvedené v bodě 10 přílohy.

Článek 3

Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům všechny případy zásilek dovezených na jejich území na základě tohoto rozhodnutí, u kterých bylo později zjištěno, že nevyhovují podmínkám stanoveným v tomto rozhodnutí.

Článek 4

Členské státy mohou uplatňovat odchylky uvedené v článku 1 pro rostliny dovezené do Společenství v těchto obdobích:

Rostliny | Období |

Pinus: | 1. ledna 2003 – 31. prosince 2004 |

Chamaecyparis: | 1. ledna 2003 – 31. prosince 2004 |

Juniperus: | 15. listopadu 2002 – 31. března 2003 a 1. listopadu 2003 – 31. března 2004 |

Článek 5

Rozhodnutí 93/452/EHS se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2003.

Článek 6

Toto rozhodnutí se použije ode dne 15. listopadu 2002.

Článek 7

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. listopadu 2002.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

[2] Úř. věst. L 116, 3.5.2002, s. 16.

[3] Úř. věst. L 210, 21.8.1993, s. 29.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO ROSTLINY POCHÁZEJÍCÍ Z JAPONSKA, NA KTERÉ SE VZTAHUJE ODCHYLKA UVEDENÁ V ČLÁNKU 1 TOHOTO ROZHODNUTÍ

1. Musí se jednat o přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny rodu Chamaecyparis Spach, Juniperus L., nebo v případě rodu Pinus L. buď pouze o rostliny druhu Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr), nebo o rostliny tohoto druhu roubované na podnož druhů Pinus, jiných než Pinus parviflora Sieb. & Zucc. V druhém případě nesmí mít podnož žádné výhonky.

2. Celkový počet rostlin nesmí překročit množství stanovená dovážejícím členským státem s ohledem na dostupná karanténní zařízení.

3. Před vývozem do Evropského společenství musí být rostliny po dobu nejméně dvou po sobě jdoucích let pěstovány, udržovány a tvarovány v úředně registrovaných školkách s kontrolním režimem podléhajícím úřednímu dozoru. Roční seznamy registrovaných školek se předkládají Komisi do 31. října každého roku. Tyto seznamy jsou neprodleně předány členským státům. V seznamech je uveden počet rostlin pěstovaných v každé z těchto školek, pokud jsou podle podmínek stanovených v tomto rozhodnutí považovány za způsobilé k odeslání do Společenství.

4. V případě rostlin Juniperus musí být rostliny rodu Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. a Pyrus L., které byly po dva roky před jejich odesláním pěstovány ve výše uvedených školkách pro přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny nebo v jejich bezprostřední blízkosti, podrobeny nejméně šestkrát za rok ve vhodných intervalech úřední kontrole na přítomnost příslušných škodlivých organismů. V případě rostlin Chamaecyparis a Pinus musí být rostliny rodu Chamaecyparis Spach a rodu Pinus L., které byly pěstovány ve výše uvedených školkách pro přirozeně nebo uměle zakrslé rostliny nebo v jejich bezprostřední blízkosti, podrobeny nejméně šestkrát za rok ve vhodných intervalech úřední kontrole na přítomnost příslušných škodlivých organismů.

Příslušné škodlivé organismy jsou tyto:

a) v případě rostlin jalovce (Juniperus):

i) Aschistonyx eppoi Inouye;

ii) Gymnosporangium asiaticum Miyabe ex Yamada a G. yamadae Miyabe ex Yamada;

iii) Oligonychus perditus Pritchard et Baker;

iv) Popillia japonica Newman;

v) jakýkoliv jiný škodlivý organismus, o kterém není známo, že se vyskytuje ve Společenství;

b) v případě rostlin cypřišku (Chamaecyparis):

i) Popillia japonica Newman;

ii) jakýkoliv jiný škodlivý organismus, o kterém není známo, že se vyskytuje ve Společenství;

c) v případě rostlin borovice (Pinus):

i) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buehrer) Nickle et al.;

ii) Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton;

iii) Coleosporium paederiae;

iv) Coleosporium phellodendri Komr;

v) Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai;

vi) Dendrolimus spectabilis Hitler;

vii) Monochamus spp. (neevropský);

viii) Peridermium kurilense Diesel;

ix) Popillia japonica Newman;

x) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye;

xi) jakýkoliv jiný škodlivý organismus, o kterém není známo, že se vyskytuje ve Společenství.

Rostliny musejí být při těchto kontrolách shledány prostými výše uvedených škodlivých organismů. Napadené rostliny musejí být odstraněny. Ostatní rostliny musejí být účinně ošetřeny.

5. Každé zjištění příslušných škodlivých organismů uvedených v bodě 4 během kontrol provedených podle bodu 4 musí být úředně zaznamenáno a záznamy musejí být na žádost poskytnuty Komisi. Na základě zjištění kteréhokoli ze škodlivých organismů uvedených v bodě 4 je školce odebrán její statut podle bodu 3. Komise o tom musí být neprodleně informována. V takovém případě může být registrace obnovena až v následujícím roce.

6. Rostliny určené pro Společenství musejí nejméně po dobu stanovenou v bodě 3:

a) být přinejmenším po stejnou dobu nahrnkovány do květináčů, které jsou umístěny na regálech ve výšce nejméně 50 cm nad zemí, nebo na betonové podlaze, kem neproniknou háďátka, a která je dobře udržována a prostá zbytků rostlin;

b) během kontrol stanovených v bodě 4 být shledány prostými příslušných škodlivých organismů uvedených v bodě 4 a nesmí se na ně vztahovat opatření uvedená v bodu 5;

c) pokud patří do rodu Pinus L. a jsou naroubované na podnož druhů Pinus jiných než Pinus parviflora Sieb. & Zucc., mít podnož pocházející ze zdrojů úředně schválených jako zdravý materiál;

d) mít každá rozlišovací znak, který umožní identifikaci registrované školky a rok nahrnkování, a který bude oznámen úřednímu orgánu ochrany rostlin v Japonsku.

7. Úřední orgán ochrany rostlin v Japonsku zajistí možnost identifikace rostlin od okamžiku jejich odebrání ze školky až do okamžiku nakládky pro vývoz prostřednictvím zapečetění dopravních prostředků nebo jiným vhodným způsobem.

8. Rostliny a na nich ulpělý nebo k nim připojený pěstební substrát (dále jen "materiál") musejí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením vydaným v Japonsku v souladu s článkem 7 směrnice 2000/29/ES na základě kontroly stanovené v článku 6 této směrnice, která je zaměřena na podmínky v něm stanovené, zejména na nepřítomnost příslušných škodlivých organismů, a na požadavky uvedené v bodech 1 až 7.

V osvědčení musí být uvedeny tyto údaje:

a) název nebo názvy registrovaných školek;

b) znaky uvedené v bodě 6, pokud umožňují identifikaci registrované školky a rok nahrnování;

c) podrobnosti posledního ošetření provedeného před odesláním;

d) v kolonce "Dodatkové prohlášení" údaj "Tato zásilka splňuje podmínky stanovené v rozhodnutí 2002/887/ES".

9. Před dovozem do členského státu oznámí dovozce s dostatečným předstihem každý dovoz odpovědným úředním orgánům v dotyčném členském státě, stanoveným ve směrnici 2000/29/ES, s uvedením:

a) druhu materiálu;

b) množství;

c) ohlášeného data dovozu;

d) úředně schváleného místa, kde budou rostliny umístěny po dovozu v karanténě stanovené v bodě 10.

Dovozci jsou před dovozem úředně vyrozuměni o podmínkách stanovených v bodech 1 až 12.

10. Před propuštěním do volného oběhu materiál podléhá úřední karanténě po dovozu po dobu nejméně tří měsíců aktivního růstu v případě rostlin borovice (Pinus) a cypřišku (Chamaecyparis) a po dobu zahrnující aktivní období růstu od 1. dubna do 30. června v případě rostlin jalovce (Juniperus), a během této karantény musí být shledán prostým jakýchkoli příslušných škodlivých organismů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně znaku uvedeného v bodu 6 písm. d) u každé rostliny.

11. Karanténa po dovozu stanovená v bodu 10 musí být:

a) prováděna úředně schváleným a řádně vyškoleným personálem pod dozorem odpovědných úředních orgánů dotyčného členského státu, za případné pomoci odborníků uvedených v článku 21 směrnice 2000/29/ES a v souladu s postupem stanoveným v tomto článku;

b) prováděna na úředně schváleném místě, dostatečně vybaveném k zabránění šíření škodlivých organismů, kde může být materiál udržován tak, aby bylo vyloučeno jakékoliv riziko rozšíření škodlivých organismů;

c) prováděna u každého jedince materiálu:

i) vizuální prohlídkou po doručení a dále v pravidelných intervalech s ohledem na druh materiálu a jeho stadium vývoje během období karantény, zaměřenou na přítomnost škodlivých organismů nebo příznaků způsobených takovými škodlivými organismy;

ii) vhodným testováním všech příznaků zjištěných při vizuální prohlídce, aby byly identifikovány škodlivé organismy, které způsobily tyto příznaky.

12. Každá zásilka obsahující materiál, který nebyl během karantény po dovozu stanovené v bodě 10 shledán prostým příslušných škodlivých organismů, bude okamžitě pod úředním dozorem zničena.

13. Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům každé napadení příslušnými škodlivými organismy, které bylo potvrzeno během období karantény po dovozu stanovené v bodu 10. V takovém případě je příslušné japonské školce odebrán její statut podle bodu 3. Komise o tom neprodleně uvědomí Japonsko.

14. Každý materiál, který prošel karanténou po dovozu stanovenou v bodu 10 v dovážejícím členském státě a byl v jejím průběhu shledán prostým příslušných škodlivých organismů a který byl uchováván ve vhodných podmínkách, může být přemisťován v rámci Společenství pouze, pokud byl v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice 2000/29/ES vydán rostlinolékařský pas uvedený v článku 10 této směrnice, který byl připevněn k materiálu, jeho obalu nebo na dopravní prostředek přepravující tento materiál.

V rostlinolékařském pasu stanoveném v prvním pododstavci musí být uveden název země původu.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU