2002/500/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. března 2002 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie o osvědčení uvedeném v bodu 6 Dohody o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína (oznámeno pod číslem K (2002) 665) (2002/500/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 169, 28.6.2002, s. 52-53 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 18. března 2002 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. března 2002 Nabývá účinnosti: 18. března 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 18. března 2002

o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie o osvědčení uvedeném v bodu 6 Dohody o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína

(oznámeno pod číslem K(2002)665)

(2002/500/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2001/916/ES [1] a 2001/917/ES [2] ze dne 3. prosince 2001 týkající se uzavření dodatkového protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé, a uzavření dodatkového protokolu, kterým se upravují obchodní aspekty Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie za účelem zohlednění výsledků jednání mezi stranami o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína, o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín a o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole označení lihovin a aromatizovaných nápojů, a zejména na článek 3 uvedených rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Uvedenými rozhodnutími uzavřela Komise s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie dodatkové protokoly zahrnující dohody o vzájemných preferenčních koncesích pro některá vína a o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole názvů vín a o vzájemném uznávání, ochraně a kontrole označení lihovin a aromatizovaných nápojů (dále jen "dodatkové protokoly o víně"). Dodatkové protokoly o víně se používají ode dne 1. ledna 2002.

(2) Podle bodu 6 přílohy I (dohody o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína) dodatkových protokolů o víně k dohodě o stabilizaci a přidružení, uzavřené dne 18. prosince 2001, a k prozatímní dohodě je poskytnutí koncesí podmíněno předložením osvědčení které potvrzuje, že dotyčné víno je v souladu s bodem 5 písm. b), a které vydal úřední subjekt uznaný oběma smluvními stranami uvedený ve společně vypracovaných seznamech.

(3) Komise jménem Společenství a Bývalá jugoslávská republika Jugoslávie v dodatkových protokolech o víně k dohodě o stabilizaci a přidružení a k prozatímní dohodě dohodly prováděcí pravidla týkající se uvedeného osvědčení. Proto by Komise měla uvedená pravidla ve formě výměny dopisů schválit.

(4) Opatření tohoto rozhodnutí a připojené výměny dopisů jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní sazebník,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie o osvědčení uvedeném v bodu 6 přílohy 1 dohody o vzájemných preferenčních obchodních koncesích pro některá vína se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova Komise Evropských společenství je zmocněn podepsat dohodu ve formě dopisů.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 18. března 2002.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s. 6.

[2] Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s. 24.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU