2002/105/ES, ESUO, Euratom2002/105/ES, ESUO, Euratom: Rozhodnutí Rady ze dne 28. ledna 2002 o pořadí pro výkon předsednictví Rady

Publikováno: Úř. věst. L 39, 9.2.2002, s. 17-17 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 28. ledna 2002 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. ledna 2002 Nabývá účinnosti: 28. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Rady

ze dne 28. ledna 2002

o pořadí pro výkon předsednictví Rady

(2002/105/ES, ESUO, Euratom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 203 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství uhlí a oceli, a zejména na čl. 27 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 116 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 1. ledna 1995, kterým se stanoví pořadí pro výkon předsednictví Rady [1], a zejména na čl. 1 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh Německa a Finska ze dne 18. ledna 2002,

vzhledem k těmto důvodům:

Toto rozhodnutí nepředjímá žádné další změny pořadí výkonu předsednictví, které Rada případně přijme, zejména ve spojitosti s přístupem nových členských států k Unii,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Období, ve kterých budou Německo a Finsko vykonávat předsednictví Rady v průběhu druhých šesti měsíců roku 2006 a prvních šesti měsíců roku 2007, se zaměňují.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 28. ledna 2002.

Za Radu

předseda

J. Piqué i Camps

[1] Úř. věst. L 1, 1.1.1995, s. 220.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU