2002/55/ESROZHODNUTÍ RADY ze dne 21. ledna 2002 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou o obchodu s vínem (2002/55/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 28, 30.1.2002, s. 133-133 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 21. ledna 2002 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 21. ledna 2002 Nabývá účinnosti: 21. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Rady

ze dne 21. ledna 2002

o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou o obchodu s vínem

(2002/55/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s první větou prvního pododstavce čl. 300 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rada rozhodla rozhodnutím 1999/753/ES [1], že Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé [2] (dále jen "dohoda ORS") vstoupí prozatímně v platnost dnem 1. ledna 2000.

(2) Příloha X dohody ORS obsahuje výměnu dopisů mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou, kterou se stanoví roční celní kvóta osvobozená od cla ve výši 32 milionů litrů jihoafrického vína dováženého v lahvích. Tato celní kvóta je zahrnuta v seznamu 6 přílohy IV dohody ORS.

(3) Komise sjednala s Jihoafrickou republikou jménem Společenství dohodu o obchodu s vínem.

(4) Závěry těchto jednání vyžadují úpravu celní kvóty uvedené v dohodě ORS.

(5) Dohodu ve formě výměny dopisů je proto třeba schválit,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou o obchodu s vínem se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody ve formě výměny dopisů se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu ve formě výměny dopisů zavazující Společenství.

V Bruselu dne 21. ledna 2002.

Za Radu

Předseda

M. Arias Cañete

[1] Úř. věst. L 311, 4.12.1999, s. 1.

[2] Úř. věst. L 311, 4.12.1999, s. 3.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU