(ES) č. 2580/2001Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu

Publikováno: Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 70-75 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. prosince 2001 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 28. prosince 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001

ze dne 27. prosince 2001

o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60, 301 a 308 této smlouvy,

s ohledem na společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu [1], přijatý Radou dne 27. prosince 2001,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Na svém mimořádném zasedání dne 21. září 2001 prohlásila Evropská rada, že terorismus představuje skutečnou výzvu pro svět a pro Evropu a že boj proti terorismu bude prioritním cílem Evropské unie.

(2) Evropská rada prohlásila, že rozhodujícím aspektem v boji proti terorismu je zabránění financování terorismu, a vyzvala Radu, aby přijala potřebná opatření pro boj proti jakékoli formě financování teroristických aktivit.

(3) Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rozhodla dne 28. září 2001 v rezoluci 1373(2001), že by všechny státy měly zmrazit finanční prostředky a jiné finanční nebo hospodářské zdroje osob, které páchají teroristické činy nebo se je pokusí spáchat nebo se zúčastní takových činů nebo napomáhají jejich spáchání.

(4) Dále Rada bezpečnosti rozhodla, že by měla být přijata opatření s cílem znepřístupnit finanční prostředky a jiné finanční nebo hospodářské zdroje těmto osobám, a zakázat poskytování finančních nebo jiných souvisejících služeb ve prospěch takových osob.

(5) Je nutné, aby Společenství přijalo opatření potřebná k provedení aspektů SZBP obsažených ve společném postoji 2001/931/SZBP.

(6) Toto nařízení představuje opatření potřebné na úrovni Společenství, které doplňuje správní a soudní postupy proti teroristickým organizacím v Evropské unii a ve třetích zemích.

(7) Pro účely tohoto nařízení zahrnuje území Společenství všechna území členských států, na která se vztahuje Smlouva, za podmínek stanovených ve Smlouvě.

(8) S ohledem na ochranu zájmů Společenství mohou být uděleny určité výjimky.

(9) Pokud jde o postup vytvoření a změn seznamu uvedeného v čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení, měla by Rada s ohledem na zvláštní prostředky, které mají její členové k tomuto účelu k dispozici, sama vykonávat odpovídající prováděcí pravomoci.

(10) Je třeba zabránit obcházení tohoto nařízení vhodným systémem informování a v případě potřeby pomocí nápravných opatření, včetně dalších právních předpisů Společenství.

(11) Příslušné orgány členských států by měly v případě potřeby mít pravomoc k zajištění dodržování tohoto nařízení.

(12) Členské státy by měly stanovit pravidla o sankcích použitelných při jednání porušujícím toto nařízení a zajistit, aby tyto sankce byly uplatňovány. Tato sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

(13) Komise a členské státy by se měly navzájem informovat o opatřeních přijatých na základě tohoto nařízení a předávat si další významné informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením.

(14) Seznam uvedený v čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení může zahrnovat osoby a subjekty, které jsou spojené se třetími zeměmi nebo k nim mají vztah, jakož i osoby a subjekty, na něž se soustředí aspekty SZBP uvedené ve společném postoji 2001/931/SZBP. Pro přijetí ustanovení tohoto nařízení, která se týkají druhé uvedené skupiny osob a subjektů, nestanoví Smlouva jiné pravomoci než uvedené v článku 308.

(15) Evropské společenství již provedlo rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1267(1999) a 1333(2000) přijetím nařízení (ES) č. 467/2001 [3], kterým se zmrazuje majetek určitých osob a skupin, a proto se toto nařízení na tyto osoby a skupiny nevztahuje,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1. "finančními prostředky a jinými finančními a hospodářskými zdroji" majetek všeho druhu, hmotný i nehmotný, movitý i nemovitý, bez ohledu na způsob jeho získání, a právní dokumenty nebo nástroje v jakékoli formě, včetně elektronické a digitální, které dokládají vlastnictví takového majetku nebo podíl na něm, včetně bankovních úvěrů, cestovních šeků, bankovních šeků, platebních příkazů, akcií, cenných papírů, dluhopisů, směnek a akreditivů;

2. "zmrazením finančních prostředků a jiných finančních a hospodářských zdrojů" zabránění jakémukoli pohybu, převodu, změně, využití finančních prostředků nebo nakládání s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, částky, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

3. "finančními službami" veškeré služby finanční povahy, včetně všech pojišťovacích služeb a služeb souvisejících s pojištěním a všech bankovních a jiných finančních služeb (kromě pojištění):

Pojišťovací služby a služby související s pojištěním

i) přímé pojištění (včetně spolupojištění):

A) životní pojištění;

B) neživotní pojištění;

ii) zajištění a retrocese;

iii) zprostředkování pojištění, například makléřství a agentury;

iv) doplňkové služby k pojištění, například služby v oborech poradenství, pojistná matematika, posouzení rizika a vyrovnání nároků.

Bankovní a jiné finanční služby (kromě pojištění)

v) přijímání vkladů a jiných vratných peněžních prostředků;

vi) půjčky všech typů, včetně spotřebitelského úvěru, hypotečního úvěru, faktoringu a financování obchodní transakce;

vii) finanční leasing;

viii) všechny služby týkající se plateb a převodů peněz, včetně úvěrových, platebních a podobných karet, cestovních šeků a bankovních směnek;

ix) záruky a závazky;

x) obchodování na vlastní účet nebo na účet zákazníků, ať už na burze, na přepážkovém trhu nebo jinak, s těmito prostředky:

A) nástroje peněžního trhu (včetně šeků, směnek, vkladových certifikátů);

B) devizy;

C) odvozené produkty, včetně termínovaných obchodů (futures) a opcí;

D) nástroje využívající směnných kursů a úrokových sazeb, včetně takových produktů jako swapy a dohody o termínování kursů;

E) převoditelné cenné papíry;

F) ostatní obchodovatelné nástroje a finanční majetek, včetně drahých kovů;

xi) účast při vydávání všech druhů cenných papírů, včetně upisování a investování jako prostředník (veřejně i soukromě), a poskytování služeb souvisejících s takovým vydáváním;

xii) peněžní makléřství;

xiii) správa majetku, například správa hotovosti nebo portfolia, všechny formy správy kolektivního investování, správa penzijního fondu, schovatelské, deponentní a opatrovatelské služby;

xiv) služby při vyrovnání a zúčtování finančního majetku, včetně cenných papírů, derivátů a jiných obchodovatelných nástrojů;

xv) poskytnutí a předání finančních informací a zpracování finančních údajů a s tím spojeného programového vybavení dodavateli jiných finančních služeb;

xvi) poradenství, zprostředkování a jiné doplňkové finanční služby ke všem činnostem uvedeným v podbodech v) až xv), včetně úvěrových referencí a analýzy, investičních studií a investičního poradenství, studia a poradenství, které se týkají portfolia, poradenství k akvizicím a k restrukturalizaci a strategii společnosti;

4. "teroristickým činem" teroristický čin podle definice uvedené v čl. 1 odst. 3 společného postoje 2001/931/SZBP;

5. "vlastnictvím právnické osoby, skupiny nebo subjektu" držení 50 % nebo více vlastnických práv k určité právnické osobě, skupině nebo subjektu, nebo vlastnictví většinového podílu;

6. "kontrolou právnické osoby, skupiny nebo subjektu":

a) právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů správních, řídících nebo dozorčích orgánů takové právnické osoby, skupiny nebo subjektu;

b) jmenování pouze jako výsledek uplatnění svých hlasovacích práv většiny členů správních, řídících nebo dozorčích orgánů nějaké právnické osoby, skupiny nebo subjektu, kteří byli ve funkci během současného a předcházejícího účetního období;

c) kontrola většiny hlasovacích práv akcionářů nebo držitelů podílů v této právnické osobě, skupině nebo subjektu na základě dohody s ostatními akcionáři nebo držiteli podílů nějaké právnické osoby, skupiny nebo subjektu;

d) právo výkonu dominantního vlivu nad právnickou osobou, skupinou nebo subjektem na základě dohody uzavřené s touto právnickou osobou, skupinou nebo subjektem nebo na základě jejich zakládací smlouvy nebo stanov, pokud právní předpisy, kterými se tato právnická osoba, skupina nebo subjekt řídí, dovolují, aby tato právnická osoba, skupina nebo subjekt byly předmětem takové dohody nebo takového ustanovení;

e) moc vykonávat dominantní vliv podle písmene d), aniž se jedná o držitele tohoto práva;

f) právo používat veškerý majetek určité právnické osoby, skupiny nebo subjektu, nebo jeho část;

g) řízení podnikání určité právnické osoby, skupiny nebo subjektu na jednotném základě a zveřejňující konsolidovanou účetní závěrku;

h) společná a nerozdílná odpovědnost za finanční závazky určité právnické osoby, skupiny nebo subjektu, nebo ručení za ně.

Článek 2

1. Pokud není podle článků 5 a 6 povoleno jinak,

a) všechny finanční prostředky a jiné finanční a hospodářské zdroje patřící některé fyzické nebo právnické osobě, skupině nebo subjektu uvedeným v seznamu podle odstavce 3 nebo jimi vlastněné nebo držené se zmrazují;

b) žádné finanční prostředky ani jiné finanční a hospodářské zdroje nesmějí být ani přímo, ani nepřímo zpřístupněny žádné fyzické ani právnické osobě, skupině nebo subjektu uvedeným v seznamu podle odstavce 3 nebo v jejich prospěch.

2. Pokud není v článcích 5 a 6 povoleno jinak, zakazuje se poskytovat finanční služby fyzické nebo právnické osobě, skupině nebo subjektu uvedeným v seznamu podle odstavce 3 nebo v jejich prospěch.

3. Rada jednomyslně vypracuje, přezkoumává a mění seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje toto nařízení, v souladu s čl. 1 odst. 4, 5 a 6 společného postoje 2001/931/SZBP; tento seznam obsahuje

i) fyzické osoby, které páchají teroristické činy nebo se je pokusí spáchat, účastní se takových činů nebo napomáhají jejich spáchání;

ii) právnické osoby, skupiny nebo subjekty, které páchají teroristické činy nebo se je pokusí spáchat, účastní se takových činů nebo napomáhají jejich spáchání;

iii) právnické osoby, skupiny nebo subjekty vlastněné nebo kontrolované jednou fyzickou nebo právnickou osobou, skupinou nebo subjektem nebo více fyzickými nebo právnickými osobami, skupinami nebo subjekty uvedenými v bodech i) a ii), nebo

iv) fyzické nebo právnické osoby, skupiny nebo subjekty jednající jménem nebo na pokyn jedné fyzické nebo právnické osoby, skupiny nebo subjektu nebo několika fyzických nebo právnických osob, skupin nebo subjektů uvedených v bodech i) a ii).

Článek 3

1. Vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo účinkem je přímo nebo nepřímo obejít článek 2 je zakázána.

2. Jakékoli informace o tom, že ustanovení tohoto nařízení jsou nebo byla obcházena se oznámí Komisi a příslušným orgánům členských států uvedeným v příloze.

Článek 4

1. Aniž jsou dotčena použitelná pravidla týkající se ohlašování, důvěrnosti a profesního tajemství a článek 284 Smlouvy, musí banky, jiné finanční instituce, pojišťovny a jiné subjekty a osoby

- okamžitě poskytnout každou informaci, která usnadní plnění tohoto nařízení, například o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 2 a o transakcích provedených podle článků 5 a 6,

- příslušným orgánům členských států uvedených v příloze, kde mají sídlo nebo kde se nacházejí, a

- prostřednictvím těchto příslušných orgánů Komisi,

- spolupracovat s příslušnými orgány uvedenými v příloze při jakémkoli ověřování těchto informací.

2. Veškeré informace poskytnuté nebo získané v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, ke kterým byly poskytnuty nebo získány.

3. Veškeré informace získané přímo Komisí se zpřístupní příslušným orgánům dotčených členských států a Radě.

Článek 5

1. Ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. b) se nevztahují na připisování úroků ze zmrazených účtů na tyto účty. Tyto úroky budou rovněž zmrazeny.

2. S cílem zabránit teroristickým činům mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze za okolností, které považují za vhodné, udělit zvláštní povolení k

1. použití zmrazených finančních prostředků pro nezbytné lidské potřeby fyzické osoby uvedené v seznamu podle čl. 2 odst. 3 nebo jeho rodinného příslušníka, včetně zejména plateb za potraviny, léky, nájemné nebo hypotéku na nemovitost sloužící k bydlení rodiny a poplatky a výdaje týkající se lékařského ošetření členů této rodiny, které mají být zaplaceny ve Společenství;

2. platbám ze zmrazených účtů na tyto účely:

a) platba daní, povinného pojistného a poplatků za veřejné služby, například plyn, vodu, elektřinu a telekomunikace, které mají být zaplaceny ve Společenství, a

b) platba poplatků za vedení účtů dlužných finanční instituci ve Společenství;

3. platbám osobě, subjektu nebo organizaci uvedeným v seznamu podle čl. 2 odst. 3, dlužným na základě smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly před vstupem tohoto nařízení v platnost, pokud jsou tyto platby uskutečněny na zmrazený účet v rámci Společenství.

3. Žádosti o povolení se podávají příslušnému orgánu členského státu, na jehož území byly finanční prostředky nebo jiné finanční nebo hospodářské zdroje zmrazeny.

Článek 6

1. Aniž je dotčen článek 2 a s cílem chránit zájmy Společenství, což zahrnuje zájmy jeho občanů a dalších zde pobývajících osob, mohou po konzultaci s ostatními členskými státy, Radou a Komisí v souladu s odstavcem 2 příslušné orgány členského státu udělit zvláštní povolení

- k uvolnění zmrazených finančních prostředků nebo jiných finančních nebo hospodářských zdrojů,

- ke zpřístupnění finančních prostředků nebo jiných finančních nebo hospodářských zdrojů osobě, subjektu nebo organizaci uvedeným v seznamu podle čl. 2 odst. 3, nebo

- k poskytnutí finančních služeb takové osobě, takovému subjektu nebo organizaci.

2. Příslušný orgán, který obdrží žádost o povolení podle odstavce 1, uvědomí Radu, Komisi a příslušné orgány ostatních členských států uvedené v příloze o důvodech, proč má v úmyslu buď zamítnout žádost, nebo udělit zvláštní povolení, a informuje je o podmínkách, které považuje za nezbytné k zabránění financování teroristických činů.

Příslušný orgán, který má v úmyslu udělit zvláštní povolení, náležitě zohlední připomínky podané během dvou týdnů ostatními členskými státy, Radou a Komisí.

Článek 7

Komise je oprávněna změnit přílohu na základě informací předaných členskými státy.

Článek 8

Členské státy, Rada a Komise se navzájem informují o opatřeních přijatých na základě tohoto nařízení a předávají si navzájem důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace získané v souladu s články 3 a 4 a informace týkající se porušení tohoto nařízení, obtíží při jeho uplatňování nebo rozsudků vydaných vnitrostátními soudy.

Článek 9

Každý členský stát stanoví sankce, které budou uloženy při porušení tohoto nařízení. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 10

Toto nařízení je použitelné:

1. na území Společenství, včetně jeho vzdušného prostoru,

2. na palubě jakéhokoli letadla nebo plavidla v pravomoci členského státu,

3. pro jakoukoli jinde pobývající osobu, která je státním příslušníkem některého členského státu,

4. pro jakoukoli právnickou osobu, skupinu nebo subjekt založené nebo zřízené podle právních předpisů členského státu,

5. pro jakoukoli právnickou osobu, skupinu nebo subjekt podnikající v rámci Společenství.

Článek 11

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

2. Do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Komise zprávu o dopadu tohoto nařízení a v případě potřeby navrhne jeho změny.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. prosince 2001

Za Radu

předseda

L. Michel

[1] Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93.

[2] Stanovisko ze dne 13. prosince 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. L 67, 9.3.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ PODLE ČLÁNKŮ 3, 4 A 5

BELGIE

Ministère des finances

Trésorerie

avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

DÁNSKO

Erhvervsfremmestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK-2100 København Ø

Tel.(45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

NĚMECKO

- ve věcech zmrazení finančních prostředků:

Deutsche Bundesbank

Wilhelm Eppsteinstr.14

D-60431 Frankfurt/Main

Tel.(00-49-69) 95 66

- ve věcech pojištění:

Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV)

Graurheindorfer S.108

D-53117 Bonn

Tel.(00-49-228) 42 28

ŘECKO

Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5 Nikis str.

GR-105 63 Athens

Tel.(00-30-1) 333 27 81-2

Fax (00-30-1) 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Διεύθνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5, 10562 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: (00-30-1) 333 27 81-2

Φαξ: (00-30-1) 333 27 93

ŠPANĚLSKO

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiores Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana; 162

E-28046 Madrid

Tel. (00-34) 91349 39 83

Fax (00-34) 91349 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (00-34) 912 09 95 11

Fax (00-34) 912 09 96 56

FRANCIE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tel. (33-1) 44 87 17 17

Fax (33-1) 53 18 36 15

IRSKO

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 408 24 92

ITÁLIE

Ministero dell`Economia e delle Finanze

LUCEMBURSKO

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tel. (352) 478-1 nebo 478-2350

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3 rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

NIZOZEMSKO

Ministerie van Financiën

Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Tel. (31-70) 342 82 27

Fax (31-70) 342 79 05

RAKOUSKO

- Článek 3

Bundesministerium für Inneres – Bundeskriminalamt

A-1090 Wien

Josef-Holaubek-Platz 1

Tel. (+431) 313 45-0

Fax (431) 313 45-85290

- Článek 4

Oestereichische Nationalbank

A-1090 Wien

Otto-Wagner-Platz 3

Tel.(+431) 404 20-0

Fax (431) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres – Bundeskriminalamt

A-1090 Wien

Josef-Holaubek-Platz 1

Tel. (+431) 313 45-0

Fax (431) 313 45-85290

- Článek 5

Oestereichische Nationalbank

A-1090 Wien

Otto-Wagner-Platz 3

Tel. (+431) 404 20-0

Fax (431) 404 20-73 99

PORTUGALSKO

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351-1) 882 32 40/47

Fax: (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351-21) 394 60 72

Fax: (351-21) 394 60 73

FINSKO

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176

SF-00161 Helsinki

Tel. (358-9) 13 41 51

Fax (358-9) 13 41 57 07 a (358-9) 62 98 40

ŠVÉDSKO

- Článek 3

Rikspolisstyrelsen (RPS)

Box 12256

102 26 Stockholm

Tel. 08-401 90 00

Fax 08-401 99 00

- Články 4 a 6

Finanzinspektionen

Box 7831

103 98 Stockholm

Tel. 08-787 80 00

Fax 08-24 13 35

- Článek 5

Riksförsäkringsverket (RFV)

103 51 Stockholm

Tel. 08-786 90 00

Fax 08-411 27 89

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

HM Treasury

International Financial Services Team

19 Allington Towers

London SW1E 5EB

United Kingdom

Tel.: (44-207) 270 55 50

Fax: (44-207) 270 43 65

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel.(44-207) 601 46 07

Fax (44-207) 601 43 09

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate CFSP

Unit A.2/Mr A.de Vries

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel.: (32-2) 295 68 80

Fax: (32-2) 296 75 63

E-mail: [email protected]

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU