(ES) č. 2557/2001Nařízení Komise (ES) č. 2557/2001 ze dne 28. prosince 2001, kterým se mění příloha V nařízení Rady (EHS) č. 259/1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole

Publikováno: Úř. věst. L 349, 31.12.2001, s. 1-39 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. prosince 2001 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2002 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 2557/2001

ze dne 28. prosince 2001,

kterým se mění příloha V nařízení Rady (EHS) č. 259/1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole [1], naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 1999/816/ES [2], a zejména na čl. 16 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Na základě rozhodnutí Rady 93/98/EHS [3] je Společenství od 7. února 1994 stranou Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování.

(2) Seznam nebezpečných odpadů byl přijat v souladu s čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech [4] ve znění směrnice 94/31/ES [5], a změněn na základě oznámení členských států. Nejnovější verze seznamu nebezpečných odpadů je součástí rozhodnutí Komise 2000/532/ES [6] naposledy pozměněného rozhodnutím Rady 2001/573/ES [7].

(3) Společenství schválilo rozhodnutí C(2001) 107 Rady OECD o revizi rozhodnutí C(92) 39 v konečném znění o kontrole přeshraničního pohybu odpadů určených k využití, včetně zejména části II přílohy 4 uvedeného rozhodnutí, ve které je uveden seznam odpadů podléhajících takzvanému žlutému kontrolnímu postupu uvedeného rozhodnutí.

(4) Rozhodnutí C(2001) 107 OECD včetně části II přílohy 4 uvedeného rozhodnutí je závazné pro členské státy a Společenství teprve po dokončení nezbytných postupů [8] Společenství. Je proto nezbytné zajistit, aby byly změny OECD ohledně části II přílohy 4 pro účely tohoto nařízení provedeny do právních předpisů Společenství od stejného data jako změny zahrnuté do nařízení 2000/532/ES, tedy od 1. ledna 2002.

(5) Příloha V nařízení Rady (EHS) č. 259/93 by měla být změněna, aby zajistila, že její části 2 a 3 plně zohlední nejnovější seznam nebezpečných odpadů přijatý v souladu s čl. 1 odst. 4 směrnice 91/689/EHS a nejnovější seznam odpadů přijatý Radou OECD a schválený Společenstvím.

(6) opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 18 směrnice 75/442/EHS,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha V nařízení Rady (EHS) č. 259/93 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2002.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. prosince 2001.

Za Komisi

Margot Wallström

členka Komise

[1] Úř. věst. L 30, 6.2.1992, s. 1.

[2] Úř. věst. L 316, 10.12.1999, s. 45.

[3] Úř. věst. L 39, 16.2.1993, s. 1.

[4] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20.

[5] Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 3.

[6] Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3.

[7] Úř. věst. L 203, 28.7.2001, s. 18.

[8] Závěry Rady ze dne 12. června 2001.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA V

Úvodní poznámky

1. Příloha V se použije, aniž je dotčena směrnice 75/442/EHS ve znění směrnice 91/156/EHS a směrnice 91/689/EHS.

2. Tato příloha se skládá ze tří částí, přičemž části 2 a 3 se použijí pouze tehdy, jestliže se nepoužije část 1. Proto pro určení, zda určitý odpad patří do přílohy V nařízení Rady (EHS) č. 259/93, je nutné nejprve zkontrolovat, zda je odpad uveden v části 1 přílohy V, a není-li tomu tak, zda je uveden v části 2, a není-li tomu tak, zda je uveden v části 3.

Část 1 je rozdělena do dvou podskupin. V seznamu A jsou uvedeny odpady, které jsou podle Basilejské úmluvy označeny jako nebezpečné, a proto se na ně vztahuje zákaz vývozu, a v seznamu B jsou uvedeny odpady, na které se zákaz vývozu nevztahuje.

Proto jestliže je odpad uveden v části 1, je nutné zkontrolovat, zda je uveden v seznamu A nebo v seznamu B. Pouze tehdy, jestliže odpad není uveden ani v seznamu A, ani v seznamu B v části 1, je nutné zkontrolovat, zda je uveden mezi nebezpečnými odpady části 2 nebo části 3. Je-li tomu tak, vztahuje se na něj zákaz vývozu.

3. Členské státy mohou ve výjimečných případech přijmout opatření a stanovit na základě listinných důkazů poskytnutých vhodným způsobem držitelem, aby určitý nebezpečný odpad v této příloze byl vyloučen ze zákazu vývozu uvedeného v čl. 16 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ve znění pozdějších předpisů, jestliže se u něj neprokáže žádná z vlastností uvedených v příloze III směrnice 91/689/EHS s ohledem, pokud jde o body H3 až H8, H10 a H11 uvedené přílohy, na mezní hodnoty stanovené rozhodnutím Komise 2000/532/ES ve znění pozdějších předpisů.

V takovém případě dotyčný členský stát uvědomí před přijetím rozhodnutí předpokládanou zemi dovozu. Členské státy oznámí takové případy Komisi před koncem každého kalendářního roku. Komise zašle informaci všem členským státům a sekretariátu Basilejské úmluvy. Na základě poskytnutých informací může Komise vznášet připomínky a podle potřeby podávat návrhy výboru zřízenému podle článku 18 směrnice 75/442/EHS za účelem přizpůsobení přílohy V nařízení Rady (EHS) č. 259/93.

4. Skutečnost, že odpad není uveden v této příloze jako nebezpečný, nebo je uveden v části 1 seznamu B, nebrání ve výjimečných případech označení takového odpadu za nebezpečný, a tudíž jeho zařazení do odpadu, na který se vztahuje zákaz vývozu uvedený v č. 16 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ve znění pozdějších předpisů, jestliže má některou z vlastností uvedených v příloze III směrnice 91/689/EHS s ohledem, pokud jde o body H3 až H8, H10 a H11 uvedené přílohy, na mezní hodnoty stanovené v rozhodnutí Komise 2000/532/ES ve znění pozdějších předpisů, jak stanoví čl. 1 odst. 4 druhá odrážka směrnice 91/689/EHS a v záhlaví přílohy II nařízení Rady (EHS) č. 259/93.

V takovém případě dotyčný členský stát uvědomí před přijetím rozhodnutí předpokládanou zemi dovozu. Členské státy oznámí takové případy Komisi před koncem každého kalendářního roku. Komise zašle informace všem členským státům a sekretariátu Basilejské úmluvy. Na základě poskytnutých informací může Komise vznášet připomínky a podle potřeby předkládat návrhy výboru zřízenému podle článku 18 směrnice 75/442/EHS za účelem přizpůsobení přílohy V nařízení Rady (EHS) č. 259/93.

ČÁST 1

Seznam A (Příloha VIII Basilejské úmluvy)

A1 | Odpad z kovů a obsahující kovy |

A1010 | Odpad z kovů a slitin některého z následujících kovů: antimonarzenberyliumkadmiumolovortuťselentelurthaliumale neobsahující odpady uvedené v seznamu B |

A1020 | Odpad obsahující jako složky nebo znečišťující látky, s výjimkou odpadu z kovů v pevné formě, kteroukoli z následujících látek: antimon, sloučeniny antimonuberylium, sloučeniny beryliakadmium, sloučeniny kadmiaolovo, sloučeniny olovaselen, sloučeniny selenutelur, sloučeniny teluru |

A1030 | Odpad obsahující jako složky nebo znečišťující látky kteroukoli z následujících látek: arzen, sloučeniny arzenurtuť, sloučeniny rtutithalium, sloučeniny thalia |

A1040 | Odpad obsahující jako složku kteroukoli z následujících látek: kovové karbonylyšestimocné sloučeniny chromu |

A1050 | Galvanické kaly |

A1060 | Odpadní kapaliny z moření kovů |

A1070 | Vyluhovací zbytky ze zpracování zinku, prach a kaly jako jarosit, hematit apod. |

A1080 | Odpadní zbytky zinku nezahrnuté do seznamu B obsahující olovo a kadmium v koncentracích dostatečných k tomu, aby vykazovaly vlastnosti uvedené v příloze III |

A1090 | Popele ze spalování izolačního měděného drátu |

A1100 | Prachy a zbytky z čisticích systémů plynů v pecích na tavení mědi |

A1110 | Použité elektrolytické roztoky z elektrické rafinace mědi a operací elektrického získávání |

A1120 | Odpadní kaly s výjimkou anodových kalů z elektrolytických čisticích systémů při elektrické rafinaci mědi a operací elektrického získávání |

A1130 | Použité leptací roztoky obsahující rozpuštěnou měď |

A1140 | Odpadní chlorid měďnatý a katalyzátory kyanidu měďnatého |

A1150 | Popel drahých kovů ze spalování desek tištěných spojů nezahrnutý do seznamu B [1] |

A1160 | Upotřebené olověné baterie obsahující kyselinu, celé nebo drcené |

A1170 | Netříděné použité baterie s výjimkou směsi pouze baterií ze seznamu B. Odpadní baterie neuvedené v seznamu B obsahující složky z přílohy I v takové míře, aby mohly být považovány za nebezpečné |

A1180 | Odpadní elektrická nebo elektronická zařízení nebo odpad [2] obsahující složky jako akumulátory a ostatní baterie zahrnuté do seznamu A, rtuťové spínače, sklo z obrazovek a další aktivované sklo a PCB kondenzátory nebo kontaminované látkami z přílohy I (tj. kadmiem, rtutí, olovem, polychlorovanými bifenyly) v takové míře, že vykazují některou z vlastností uvedených v příloze III (viz příslušná položka v seznamu B, B1110) [3] |

A2 | Odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické materiály |

A2010 | Skleněný odpad z katodových trubic a jiného aktivovaného skla |

A2020 | Odpadní anorganické fluorové sloučeniny ve formě kapalin nebo kalů, ale s výjimkou odpadů uvedených v seznamu B |

A2030 | Odpadní katalyzátory s výjimkou takových odpadů uvedených v seznamu B |

A2040 | Odpad ze sádry pocházející z chemických průmyslových procesů, jestliže obsahuje složky uvedené v příloze I v takové míře, že vykazují některé z nebezpečných vlastností uvedených v příloze III (viz příslušná položka v seznamu B, B2080) |

A2050 | Odpad z azbestu (prach a vlákna) |

A2060 | Popílek z uhelných elektráren obsahující látky z přílohy I v koncentracích dostatečných k tomu, aby vykazovaly vlastnosti uvedené v příloze III (viz příslušná položka v seznamu B, B2050) |

A3 | Odpad obsahující hlavně organické složky, které mohou obsahovat kovy a anorganické materiály |

A3010 | Odpad z výroby nebo zpracování petrolejového koksu nebo asfaltu |

A3020 | Odpadní minerální oleje nevhodné pro své původní použití |

A3030 | Odpad, který obsahuje kaly olovnatých antidetonačních sloučenin, který se z nich skládá nebo je jimi kontaminovaný |

A3040 | Odpad z teplonosných kapalin |

A3050 | Odpad z výroby, přípravy a používání pryskyřic, latexů, změkčovadel, klihů a lepidel s výjimkou takových odpadů uvedených v seznamu B (viz příslušná položka v seznamu B, B4020) |

A3060 | Odpad z nitrocelulosy |

A3070 | Odpad z fenolů, fenolové sloučeniny včetně chlorovaného fenolu, v podobě kapalin nebo kalů |

A3080 | Odpad z etherů, s výjimkou takových odpadů uvedených v seznamu B |

A3090 | Prach z kůže, popel, kaly a prášek z kůže obsahující šestimocné sloučeniny chromu nebo biocidy (viz příslušná položka v seznamu B, B3100) |

A3100 | Postružiny a jiný odpad z kůží nebo umělé kůže, které nejsou vhodné k výrobě koženého zboží, obsahující šestimocné sloučeniny chromu nebo biocidy (viz příslušná položka v seznamu B, B3090) |

A3110 | Odpad ze štětin a chlupů obsahující šestimocné sloučeniny chromu nebo biocidy nebo infekční látky (viz příslušná položka v seznamu B, B3110) |

A3120 | Odletové frakce z rozvlákňování |

A3130 | Odpadní organické sloučeniny fosforu |

A3140 | Odpadní nehalogenovaná organická rozpouštědla, s výjimkou takových odpadů uvedených v seznamu B |

A3150 | Odpadní halogenovaná organická rozpouštědla |

A3160 | Odpadní halogenované nebo nehalogenované nevodné destilační zbytky vznikající při regeneračních operacích organických sloučenin |

A3170 | Odpad vznikající z výroby alifatických halogenovaných uhlovodíků (jako je chlormethan, dichlorethan, vinylchlorid, vinylidenchlorid, allylchlorid a epichlorhydrin) |

A3180 | Odpady, látky nebo předměty obsahující polychlorovaný bifenyl (PCB), polychlorovaný terpenyl (PCT), polychlorovaný naftalen (PCN) nebo polybromovaný bifenyl (PBB) nebo jakýkoli jiný polybromovaný analog těchto sloučenin v relativním množství 50 mg.kg–1 nebo více než 50 mg.kg –1 [4] nebo jimi tvořené či kontaminované |

A3190 | Odpadní dehtové zbytky (s výjimkou asfaltových cementů) z rafinace, destilace a jakéhokoliv pyrolytického zpracování organických materiálů |

A4 | Odpady, které mohou obsahovat anorganické nebo organické složky |

A4010 | Odpad z výroby, přípravy nebo používání farmaceutických výrobků, s výjimkou odpadů uvedených v seznamu B |

A4020 | Nemocniční a příbuzný odpad; tj. odpad z lékařských, pečovatelských, zubních, veterinárních a podobných činností a odpad vytvářený v nemocnicích během výzkumu nebo léčby pacientů nebo během výzkumných projektů |

A4030 | Odpad z výroby, tvorby a používání biocidů a rostlinolékařských látek včetně odpadních pesticidů a herbicidů, které se nehodí pro dané účely, jsou prošlé nebo nevhodné pro původní použití [5] |

A4040 | Odpad z výroby, přípravy nebo použití chemických konzervačních látek na dřevo [6] |

A4050 | Odpad obsahující následující látky, jimi tvořený nebo kontaminovaný: anorganické kyanidy kromě zbytků obsahujících drahé kovy v pevné formě obsahující stopy anorganických kyanidůorganické kyanidy |

A4060 | Odpadní směsi a emulze oleje a vody, uhlovodíku a vody |

A4070 | Odpad z výroby, přípravy a používání inkoustů, barviv, pigmentů, barev, laků, nátěrů s výjimkou odpadů uvedených v seznamu B (viz příslušná položka v seznamu B, B 4010) |

A4080 | Odpad výbušného charakteru (s výjimkou takových odpadů uvedených v seznamu B) |

A4090 | Odpadní kyselé nebo zásadité roztoky, jiné než uvedené v odpovídající položce seznamu B (viz příslušná položka v seznamu B, B 2010) |

A4100 | Odpad z průmyslových čisticích zařízení na čištění odpadních plynů, s výjimkou takových odpadů uvedených v seznamu B |

A4110 | Odpad obsahující některou následující látku, jí tvořený nebo kontaminovaný: jakýkoli kongener polychlorovaného dibenzo-furanujakýkoli kongener polychlorovaného dibenzo-dioxinu |

A4120 | Odpad obsahující kontaminované peroxidy nebo jimi tvořený |

A4130 | Odpadní obaly nebo kontejnery obsahující látky z přílohy I v koncentracích dostatečných pro to, aby vykazovaly nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze III |

A4140 | Odpad obsahující nevhodné nebo prošlé [7] chemikálie, nebo jimi tvořený, odpovídající kategoriím přílohy I a vykazující nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze III |

A4150 | Odpadní chemické látky vznikající z výzkumných a vývojových nebo výukových činností, které nejsou stanoveny a/nebo jsou nové a jejich vliv na lidské zdraví a/nebo životní prostředí nejsou známy |

A4160 | Použité aktivní uhlí nezahrnuté do seznamu B (viz příslušná položka v seznamu B, B 2060) |

Seznam B (Příloha IX Basilejské úmluvy)

B1 | Odpad z kovů a s obsahem kovů |

B1010 | Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě: Drahé kovy (zlato, stříbro, platinová skupina, ale nikoli rtuť)Šrot ze železa a oceliŠrot z mědiŠrot z nikluŠrot z hliníkuŠrot ze zinkuŠrot z cínuŠrot z wolframuŠrot z molybdenuŠrot z tantaluŠrot z hořčíkuŠrot z kobaltuŠrot z vismutuŠrot z titanuŠrot ze zirkoniaŠrot z manganuŠrot z germaniaŠrot z vanaduŠrot z hafnia, india, niobu, rhenia a galiaŠrot z thoriaŠrot ze vzácných zemin |

B1020 | Čistý, nekontaminovaný kovový šrot včetně slitin, volně ložený (plechy, desky, trámy, tyče apod.): Šrot z antimonuŠrot z beryliaŠrot z kadmiaŠrot z olova (s výjimkou olověných baterií s kyselinou)Šrot ze selenuŠrot z teluru |

B1030 | Žáruvzdorné kovy obsahující zbytky |

B1040 | Odpadní montážní celky z výroby elektrické energie nekontaminované mazacími oleji, PCB nebo PCT v míře považované za nebezpečnou |

B1050 | Smíšený neželezný kovový šrot s těžkou frakcí neobsahující materiály z přílohy I v koncentracích dostatečných k tomu, aby vykazovaly vlastnosti uvedené v příloze III [8] |

B1060 | Odpad ze selenu a teluru v kovové elementární formě včetně prášku |

B1070 | Odpad z mědi a měděných slitin v dispergovatelné formě, pokud neobsahují složky přílohy I v takové míře, že vykazují vlastnosti uvedené v příloze III |

B1080 | Zinkový popel a zbytky včetně zbytků zinkových sloučenin v dispergovatelné formě, pokud neobsahují složky přílohy I v koncentracích, které vykazují vlastnosti uvedené v příloze III nebo nevykazují nebezpečné vlastnosti H4.3 [9] |

B1090 | Použité baterie splňující technické vlastnosti s výjimkou baterií vyrobených z olova, kadmia nebo mědi |

B1100 | Odpad s obsahem kovů, který vzniká při tavení, vytavování a rafinaci kovů: Odpad z tvrdého zinkuStěry a strusky s obsahem zinkuzinková struska z povrchu lázně z technologie žárového zinkování ponorem v deskách (> 90 % Zn)zinková struska ze dna lázně z technologie žárového zinkování ponorem v deskách (> 92 % Zn)zinková struska z lití pod tlakem (> 85 % Zn)zinková struska z procesu žárového zinkování ponorem — přetržitý proces, v deskách (> 92 % Zn)zinkové stěryhliníkové stěry (nebo pěny) s výjimkou solné struskystruska ze zpracování mědi pro další zpracování nebo rafinaci nedosahující arzen, olovo nebo kadmium v míře, ve které by vykazovaly nebezpečné vlastnosti přílohy IIIodpad z ohnivzdorných vyzdívek včetně nístějí pocházejících z vytavování mědistrusky ze zpracování drahých kovů a mědi pro další rafinacicínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5 % cínu |

B1110 | Elektrické a elektronické montážní celky: elektronické celky pouze z kovů nebo slitinodpadní elektrické nebo elektronické montážní celky nebo šrot [10] (včetně desek tištěných spojů) neobsahující složky jako akumulátory a ostatní baterie zahrnuté do seznamu A, rtuťové spínače, sklo z katodových trubic a jiné aktivované sklo a PCB kondenzátory nebo nekontaminované složkami z přílohy I (tj. kadmiem, rtutí, olovem, polychlorovaným bifenylem) nebo ze kterých byly tyto složky odstraněny v míře, že nevykazují vlastnosti obsažené v příloze III (viz příslušná položka v seznamu A, A1180)Elektrické a elektronické montážní celky (včetně desek plošných spojů, elektrických komponentů a drátů) určených pro přímé opětovné použití [11] a nikoli pro recyklaci nebo definitivní odstranění [12] |

B1120 | Upotřebené katalyzátory s výjimkou roztoků používaných jako katalyzátory obsahující některý z následujících kovů Přechodné kovy s výjimkou odpadních katalyzátorů (upotřebené katalyzátory, kapalné použité katalyzátory nebo jiné katalyzátory) v seznamu AskandiumvanadmangankobaltměďyttriumniobhafniumwolframtitanchromželezoniklzinekzirkoniummolybdentantalrheniumLanthanidy (kovy vzácných zemin):lanthanpraseodymsamariumgadoliniumdysprosiumerbiumytterbiumcerneodymeuropiumterbiumholmiumthuliumlutetium |

B1130 | Vyčištěné upotřebené katalyzátory s obsahem drahých kovů |

B1140 | Zbytky s obsahem drahých kovů v pevné formě, které obsahují stopy anorganických kyanidů |

B1150 | Odpad drahých kovů a slitin (zlato, stříbro, platinová skupina, ale nikoli rtuť) v dispergovatelné, nekapalné formě v příslušném balení a s příslušným označením |

B1160 | Popel drahých kovů ze spalování desek plošných spojů (viz příslušná položka v seznamu A, A1150) |

B1170 | Popel drahých kovů ze spalování fotografických filmů |

B1180 | Odpadní fotografické filmy obsahující halidy stříbra a kovové stříbro |

B1190 | Odpadní fotografický papír obsahující halidy stříbra a kovové stříbro |

B1200 | Granulovaná struska z výroby železa a oceli |

B1210 | Struska z výroby železa nebo oceli včetně strusek jako zdroje TiO2 nebo vanadu |

B1220 | Chemicky stabilizovaná struska z výroby zinku, která obsahuje značné množství železa (přes 20 %) a byla upravena podle průmyslových norem (např. DIN 4301), určená především pro stavební účely |

B1230 | Okuje z výroby železa a oceli |

B1240 | Okuje oxidu měďnatého |

B2 | Odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické materiály |

B2010 | Odpad z těžebních činností, v nedispergovatelné formě Odpad z přírodního grafituOdpady z břidlice, včetně odpadů z hrubého osekání, sekání, řezání nebo dělení jiným způsobemOdpad ze slídyOdpad z leucitu, nefelinu nebo nefelinickéhoho syenituOdpad ze živceOdpad z kazivceOdpad z oxidu křemičitého v pevné formě s výjimkou používaného ve slévárenství |

B2020 | Odpadní sklo v nedispergovatelné formě: Skleněné střepy a jiný skleněný odpad a úlomky, kromě skla z katodových trubic a jiného aktivovaného skla |

B2030 | Keramický odpad v nedispergovatelné formě: Odpad a úlomky z cermetu (kompozitů kovu a keramiky)Keramická vlákna jinde neuvedená nebo nezahrnutá |

B2040 | Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky: Částečně čištěný síran vápenatý z odsíření kouřových plynů (FGD)Odpad ze sádry vzniklý při demolici budovChemicky stabilizovaná struska z výroby mědi, která obsahuje značné množství železa (přes 20 %) a byla upravena podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), určená především pro stavební účely a jako brusný prostředekSíra v pevném stavuUhličitan vápenatý z výroby kyanamidu vápenatého (s hodnotou pH menší než 9)Sodík, draslík, chloridy vápníkuKarborundum (karbid křemíku)Úlomky betonuSkleněné střepy obsahující lithium-tantal a lithium-niob |

B2050 | Popílek z uhelných elektráren nezahrnutý do seznamu A (viz příslušná položka v seznamu A, A2060) |

B2060 | Upotřebené aktivní uhlí vznikající při úpravě pitné vody a v procesech zpracování potravin a při výrobě vitaminů (viz příslušná položka v seznamu A, A4160) |

B2070 | Struska fluoridu vápenatého |

B2080 | Odpad ze sádry vzniklý z procesů chemického průmyslu, nezahrnutý do seznamu A (viz příslušná položka v seznamu A, A2040) |

B2090 | Konce anod z výroby oceli nebo hliníku z petrolejového koksu nebo bitumenu a vyčištěné na normy normálního průmyslu (s výjimkou konců anod ze zásadité elektrolýzy chloru a metalurgického průmyslu) |

B2100 | Odpad z hydrátů hliníku a odpad z oxidu hlinitého a zbytky z výroby oxidu hlinitého s výjimkou materiálů používaných na čištění skla, flokulaci nebo filtraci |

B2110 | Neutralizovaný červený kal z výroby oxidu hlinitého (pH sníženo na méně než 11,5) |

B2120 | Odpadní kyselé nebo zásadité roztoky s pH vyšším než 2 a nižším než 11,5, které nejsou žíravé ani jinak nebezpečné (viz příslušná položka v seznamu A, A4090) |

B3 | Odpad obsahující hlavně organické složky, které mohou obsahovat kovy a anorganické materiály |

B3010 | Odpad z tuhých plastů: Následující plasty nebo směsi plastů, pokud nejsou smíchány s jinými odpady a jsou připravené ke specifikaci: Odpad z plastů z nehalogenovaných polymerů nebo kopolymerů zahrnující, ale neomezující se na [13]:ethylenstyrenpolypropylenpolyethylentereftalátakrylonitrilbutadienpolyacetalypolyamidypolybutylentereftalátpolykarbonátypolyetherypolyfenylensulfidyakrylové polymeryparafiny (C10-C13)polyuretany (neobsahující chlorofluorouhlíky)polysiloxanypolymethylmethakrylátpolyvinylalkoholpolyvinylbutyralpolyvinylacetátOdpad z vytvrzovaných pryskyřic nebo jejich kondenzační produkty, včetně následujících:močovinoformaldehydové pryskyřicefenolformaldehydové pryskyřicemelaminformaldehydové pryskyřiceepoxidové pryskyřicealkydové pryskyřicepolyamidyNásledující odpad z fluorovaných polymerů [14]:perfluorethylen/propylen (FEP)perfluoralkoxy alkan (PFA)perfluoralkoxy alkan (MFA)polyvinylfluorid (PVC)polyvinylidenefluorid (PVDF) |

B3020 | Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků Následující materiály, pokud nejsou smíšené s nebezpečným odpadem: Odpad a výmět z papíru a lepenky:neběleného silného papíru nebo lepenky nebo vlnitého papíru nebo vlnité lepenkyjiného papíru nebo lepenky; vyrobené hlavně z bělené buničiny nebarvené ve hmotěpapíru nebo lepenky, vyrobené hlavně z mechanické vlákniny (např. novin, časopisů a podobných tiskovin)ostatní včetně, ale neomezující se na:1.laminovanou lepenku2.netříděný odpad a výmět |

B3030 | Textilní odpad Následující materiály, pokud nejsou smíšeny s jinými odpady a jsou zpracovány podle norem: Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, přízového a rozvlákněného materiálu)nemykaný ani nečesanýostatníOdpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiáluvýčesky z vlny nebo jemných zvířecích chlupůostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupůodpad z hrubých zvířecích chlupůBavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu)odpad příze (včetně odpadních vláken)rozvlákněný materiálostatní bavlněný odpadKoudel a odpad ze lnuKoudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z konopí (Cannabis sativa L.)Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z juty a jiných textilních lýkových vláken (s výjimkou lnu, konopí a ramie)Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) ze sisalu a jiných textilních vláken rodu agaveKoudel, výčesky a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z kokosuKoudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z abaky (manilské konopí nebo Musa textilis Nee)Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z ramie a jiných rostlinných textilních vláken, jinde neuvedených ani nezahrnutýchOdpad ze syntetických a umělých vláken (včetně výčesků, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu):syntetických vlákenumělých vlákenObnošené oděvy a použité textilní výrobkyPoužité hadry, odpad z motouzů, provazů, lan a šňůr a opotřebované výrobky z motouzů, provazů, lan a šňůr z textilních materiálůtříděnéostatní |

B3040 | Pryžový odpad Následující materiály, pokud nejsou smíšené s jiným odpadem: Odpad a úlomky z tvrdé pryže (např. ebonit)Ostatní pryžový odpad (s výjimkou odpadů uvedených jinde) |

B3050 | Odpad z neimpregnovaného korku a dřeva Piliny, dřevěné štěpky nebo třísky, volné nebo upravené do svazků, briket, pelet nebo podobných tvarůKorkový odpad, drcený, granulovaný nebo na prach umletý korek |

B3060 | Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu Vinné kalySušený a sterilizovaný rostlinný odpad, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, používané ke krmení zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnutéDegras; zbytky ze zpracování živočišných tuků nebo živočišných a rostlinných voskůOdpad z kostí a rohoviny, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (avšak nepřiříznuté do tvaru), ošetřené kyselinou nebo zbavené klihuOdpad z rybKakaové skořápky, slupky a ostatní kakaový odpadOdpad ze zemědělsko-potravinářského průmyslu, kromě vedlejších produktů, které vyhovují vnitrostátním a mezinárodním požadavkům a normám pro lidskou spotřebu nebo spotřebu zvířat |

B3070 | Následující odpady: Odpad z vlasůOdpadní slámaDeaktivované mycelium z výroby penicilinu, používané jako krmivo |

B3080 | Odpadní postružiny a pryžový odpad |

B3090 | Postružiny a jiný odpad z kůží nebo umělé kůže, které nejsou vhodné k výrobě koženého zboží, s výjimkou kožedělných kalů, neobsahující šestimocné sloučeniny chromu a biocidy (viz příslušná položka v seznamu A, A3100) |

B3100 | Kožený prach, popel, kaly nebo moučky neobsahující šestimocné sloučeniny chromu a biocidy (viz příslušná položka v seznamu A, A3090) |

B3110 | Odpad z chlupů a vlny neobsahující šestimocné sloučeniny chromu nebo biocidy nebo infekční látky (viz příslušná položka v seznamu A, A3110) |

B3120 | Odpad obsahující potravinářská barviva |

B3130 | Odpadní polymerové ethery a odpadní neškodné monomerní ethery neschopné tvořit peroxidy |

B3140 | Použité pneumatiky s výjimkou pneumatik určených k operacím podle přílohy IV. A |

B4 | Odpad, který může obsahovat anorganické nebo organické složky |

B4010 | Odpad skládající se hlavně z vodných latexových barev, inkoustů a tvrdicích nátěrů neobsahující organická rozpouštědla, těžké kovy nebo biocidy v míře, ve které by byly považovány za nebezpečné (viz příslušná poznámka v seznamu A, A4070) |

B4020 | Odpad z výroby, přípravy a používání pryskyřic, latexů, změkčovadel, klihů a lepidel, neuvedený v seznamu A, bez rozpouštědel a ostatních znečišťujících látek v míře, ve které nevykazují vlastnosti uvedené v příloze III, tj. na bázi vody nebo klihy na bázi škrobu, dextrinu, celulosových etherů, polyvinylalkoholů (viz příslušná poznámka v seznamu A, A3050) |

B4030 | Použité fotoaparáty na jedno použití s bateriemi nezahrnutými do seznamu A. |

ČÁST 2

Odpady uvedené v příloze rozhodnutí Komise 2000/532/ES ve znění pozdějších předpisů. Odpady označené hvězdičkou jsou podle směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech [15] považovány za nebezpečné.

01 | ODPAD Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A FYZIKÁLNÍHO A CHEMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE |

01 01 | Odpad z těžby nerostů |

01 01 01 | Odpad z těžby rudných nerostů |

01 01 02 | Odpad z těžby nerudných nerostů |

01 03 | Odpad z dalšího fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů |

01 03 04* | Kyselinotvorná hlušina ze zpracování sirníkové rudy |

01 03 05* | Ostatní hlušina obsahující nebezpečné látky |

01 03 06 | Ostatní hlušina, neuvedená pod položkami 01 03 04 a 01 03 05 |

01 03 07* | Ostatní odpad obsahující nebezpečné látky z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů |

01 03 08 | Rudný prach neuvedený pod položkou 01 03 07 |

01 03 09 | Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod položkou 01 03 07 |

01 03 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

01 04 | Odpad z dalšího fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů |

01 04 07* | Odpad obsahující nebezpečné látky z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů |

01 04 08 | Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod položkou 01 04 07 |

01 04 09 | Odpadní písek a jíl |

01 04 10 | Rudný prach neuvedený pod položkou 01 04 07 |

01 04 11 | Odpad ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedený pod položkou 01 04 07 |

01 04 12 | Hlušina a další odpad z praní a čištění nerostů neuvedený pod položkami 01 04 07 a 01 04 11 |

01 04 13 | Odpad z řezání a broušení kamene neuvedený pod položkou 01 04 07 |

01 04 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

01 05 | Vrtné kaly a ostatní vrtný odpad |

01 05 04 | Vrtné kaly a odpad obsahující sladkou vodu |

01 05 05* | Vrtné kaly a odpad obsahující ropné látky |

01 05 06* | Vrtné kaly a další vrtný odpad obsahující nebezpečné látky |

01 05 07 | Vrtné kaly a odpad obsahující baryt neuvedené pod položkami 01 05 05 a 01 05 06 |

01 05 08 | Vrtné kaly a odpad obsahující chloridy neuvedené pod položkami 01 05 05 a 01 05 06 |

01 05 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

02 | ODPAD ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, PĚSTOVÁNÍ VODNÍCH KULTUR, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI, RYBOLOVU A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN |

02 01 | Odpad ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybolovu a pěstování vodních kultur |

02 01 01 | Kaly z praní a z čištění |

02 01 02 | Odpad z živočišných tkání |

02 01 03 | Odpad z rostlinných tkání |

02 01 04 | Odpadní plasty (kromě obalů) |

02 01 06 | Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy); kapalný odpad, sbíraný odděleně a zpracovávaný mimo místo vzniku |

02 01 07 | Odpad z lesnictví |

02 01 08* | Agrochemický odpad obsahující nebezpečné látky |

02 01 09 | Agrochemický odpad neuvedený pod položkou 02 01 08 |

02 01 10 | Odpadní kovy |

02 01 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

02 02 | Odpad z výroby a zpracování masa, ryb a ostatních potravin živočišného původu |

02 02 01 | Kaly z praní a z čištění |

02 02 02 | Odpad z živočišných tkání |

02 02 03 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |

02 02 04 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |

02 02 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

02 03 | Odpad z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpad z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy |

02 03 01 | Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace |

02 03 02 | Odpad z konzervačních činidel |

02 03 03 | Odpad z extrakce rozpouštědly |

02 03 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |

02 03 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |

02 03 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

02 04 | Odpad z cukrovarnictví |

02 04 01 | Zemina z čištění a praní řepy |

02 04 02 | Uhličitan vápenatý nevyhovující jakosti |

02 04 03 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |

02 04 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

02 05 | Odpad z mlékárenského průmyslu |

02 05 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |

02 05 02 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |

02 05 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

02 06 | Odpad z pekáren a výroby cukrovinek |

02 06 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |

02 06 02 | Odpad z konzervačních činidel |

02 06 03 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |

02 06 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

02 07 | Odpad z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa) |

02 07 01 | Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin |

02 07 02 | Odpad z destilace lihovin |

02 07 03 | Odpad z chemického zpracování |

02 07 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |

02 07 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |

02 07 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

03 | ODPAD ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY PAPÍRU, LEPENKY, CELULOSY, DESEK A NÁBYTKU |

03 01 | Odpad ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku |

03 01 01 | Odpadní kůra a korek |

03 01 04* | Piliny, hobliny, odřezky, odpadní dřevěné nebo dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky |

03 01 05 | Ostatní piliny, hobliny, odřezky, odpadní dřevěné nebo dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod položkou 03 01 04 |

03 01 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

03 02 | Odpad z impregnace dřeva |

03 02 01* | Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva |

03 02 02* | Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva |

03 02 03* | Organokovová činidla k impregnaci dřeva |

03 02 04* | Anorganická činidla k impregnaci dřeva |

03 02 05* | Ostatní činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky |

03 02 99 | Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená |

03 03 | Odpad z výroby a zpracování celulosy, papíru a lepenky |

03 03 01 | Odpadní kůra a dřevo |

03 03 02 | Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu) |

03 03 05 | Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru |

03 03 07 | Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky |

03 03 08 | Odpad ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci |

03 03 09 | Odpadní kaustifikační kal |

03 03 10 | Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy |

03 03 11 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 03 03 10 |

03 03 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

04 | ODPAD Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU |

04 01 | Odpad z kožedělného a kožešnického průmyslu |

04 01 01 | Odpadní klihovka a štípenka |

04 01 02 | Odpad z loužení |

04 01 03* | Odpad z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze |

04 01 04 | Činicí břečka obsahující chrom |

04 01 05 | Činicí břečka neobsahující chrom |

04 01 06 | Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku |

04 01 07 | Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku |

04 01 08 | Odpad z usní (odpadní holina, postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom |

04 01 09 | Odpad z úpravy a apretace |

04 01 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

04 02 | Odpad z textilního průmyslu |

04 02 09 | Odpad z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) |

04 02 10 | Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) |

04 02 14* | Odpad z apretace obsahující organická rozpouštědla |

04 02 15 | Ostatní odpad z apretace neuvedený pod položkou 04 02 14 |

04 02 16* | Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky |

04 02 17 | Ostatní barviva a pigmenty neuvedené pod položkou 04 02 16 |

04 02 19* | Kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku obsahující nebezpečné látky |

04 02 20 | Ostatní kaly z čištění odpadních vod na místě vzniku neuvedené pod položkou 04 02 19 |

04 02 21 | Odpad z nezpracovaných textilních vláken |

04 02 22 | Odpad ze zpracovaných textilních vláken |

04 02 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

05 | ODPAD ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ |

05 01 | Odpad ze zpracování ropy |

05 01 02* | Kaly z odsolovacích zařízení |

05 01 03* | Kaly ze dna nádrží na ropné látky |

05 01 04* | Kyselé alkylované kaly |

05 01 05* | Uniklé ropné látky |

05 01 06* | Ropné kaly z údržbářské činnosti v závodech a zařízeních |

05 01 07* | Kyselé dehty |

05 01 08* | Ostatní dehty |

05 01 09* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |

05 01 10 | Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 05 01 09 |

05 01 11* | Odpad z čištění pohonných hmot pomocí zásad |

05 01 12 | Ropa obsahující kyseliny |

05 02 13 | Kaly z napájecí vody pro kotle |

05 02 14 | Odpad z chladicích kolon |

05 04 15* | Upotřebené filtrační hlinky |

05 01 16 | Odpad obsahující síru z odsiřování ropy |

05 01 17 | Asfalt |

05 01 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

05 06 | Odpad z pyrolytického zpracování uhlí |

05 06 01* | Kyselé dehty |

05 06 03* | Ostatní dehty |

05 06 04 | Odpad z chladicích kolon |

05 06 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

05 07 | Odpad z čištění a z přepravy zemního plynu |

05 07 01* | Odpad obsahující rtuť |

05 07 02 | Odpad obsahující síru |

05 07 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

06 | ODPAD Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ |

06 01 | Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání (VZDP) kyselin |

06 01 01* | Kyselina sírová a kyselina siřičitá |

06 01 02* | Kyselina chlorovodíková |

06 01 03* | Kyselina fluorovodíková |

06 01 04* | Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá |

06 01 05* | Kyselina dusičná a kyselina dusitá |

06 01 06* | Ostatní kyseliny |

06 01 99* | Odpad jinak blíže neurčený |

06 02 | Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání (VZDP) alkálií |

06 02 01* | Hydroxid vápenatý |

06 02 03* | Hydroxid amonný |

06 02 04* | Hydroxid sodný a hydroxid draselný |

06 02 05* | Ostatní alkálie |

06 02 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

06 03 | Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání (VZDP) solí a jejich roztoků a oxidů kovů |

06 03 11* | Tuhé soli a roztoky obsahující kyanidy |

06 03 13* | Tuhé soli a roztoky obsahující těžké kovy |

06 03 14 | Tuhé soli a roztoky neuvedené pod položkami 06 03 11 a 06 03 13 |

06 03 15* | Oxidy kovů obsahující těžké kovy |

06 03 16 | Oxidy kovů neuvedené pod položkou 06 03 15 |

06 03 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

06 04 | Odpad obsahující kovy neuvedený pod položkou 06 03 |

06 04 03* | Odpad obsahující arzen |

06 04 04* | Odpad obsahující rtuť |

06 04 05* | Odpad obsahující ostatní těžké kovy |

06 04 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

06 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |

06 05 02* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |

06 05 03 | Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 06 05 02 |

06 06 | Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů |

06 06 02* | Odpad obsahující nebezpečné sulfidy |

06 06 03 | Odpad obsahující ostatní sulfidy neuvedené v 06 06 02 |

06 06 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

06 07 | Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů |

06 07 01* | Odpad obsahující azbest z elektrolýzy |

06 07 02* | Aktivní uhlí z výroby chloru |

06 07 03* | Kaly síranu barnatého obsahující rtuť |

06 07 04* | Roztoky a kyseliny, např. kontaktní kyselina |

06 07 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

06 08 | Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů |

06 08 02 | Odpad obsahující chlorosilany |

06 08 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

06 09 | Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání fosforečných sloučenin a z chemických procesů zpracování fosforu |

06 09 02 | Fosforečná struska |

06 09 03* | Reakční odpad na bázi vápníku obsahující nebezpečné látky nebo těmito látkami znečištěný |

06 09 04 | Ostatní reakční odpad na bázi vápníku neuvedený pod položkou 06 09 03 |

06 09 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

06 10 | Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin z chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv |

06 10 02* | Odpad obsahující nebezpečné látky |

06 10 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

06 11 | Odpad z výroby anorganických pigmentů a kalidel |

06 11 01 | Reakční odpad na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého |

06 11 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

06 13 | Odpad z ostatních anorganických chemických procesů |

06 13 01* | Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy |

06 13 02* | Upotřebené aktivní uhlí (kromě položky 06 07 02) |

06 13 03 | Saze z ropných surovin |

06 13 04* | Odpad ze zpracování azbestu |

06 13 05* | Saze |

06 13 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

07 | ODPAD Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ |

07 01 | Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání (VZDP) základních organických sloučenin |

07 01 01* | Vodné promývací kapaliny a matečné louhy |

07 01 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 01 04* | Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 01 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |

07 01 08* | Ostatní destilační a reakční zbytky |

07 01 09* | Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla |

07 01 10* | Ostatní filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla |

07 01 11* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |

07 01 12 | Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 01 11 |

07 01 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

07 02 | Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a umělých vláken |

07 02 01* | Vodné promývací kapaliny a matečné louhy |

07 02 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 02 04* | Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 02 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |

07 02 08* | Ostatní destilační a reakční zbytky |

07 02 09* | Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla |

07 02 10* | Ostatní filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla |

07 02 11* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |

07 02 12 | Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 02 11 |

07 02 13 | Odpad z plastů |

07 02 14* | Odpad z přísad obsahující nebezpečné látky |

07 02 15 | Odpad z přísad neuvedený pod položkou 07 02 14 |

07 02 16* | Odpad obsahující nebezpečný silikon |

07 02 17 | Odpad obsahující silikon neuvedený pod položkou 070216 |

07 02 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

07 03 | Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě čísla 06 11) |

07 03 01* | Vodné promývací kapaliny a matečné louhy |

07 03 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 03 04* | Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 03 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |

07 03 08* | Ostatní destilační a reakční zbytky |

07 03 09* | Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 03 10* | Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 03 11* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |

07 03 12 | Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 03 11 |

07 03 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

07 04 | Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání organických pesticidů (kromě položek 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě čísla 03 02) a dalších biocidů |

07 04 01* | Vodné promývací kapaliny a matečné louhy |

07 04 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 04 04* | Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 04 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |

07 04 08* | Ostatní destilační a reakční zbytky |

07 04 09* | Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 04 10* | Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 04 11* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |

07 04 12 | Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 04 11 |

07 04 13* | Tuhý odpad obsahující nebezpečné látky |

07 04 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

07 05 | Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků |

07 05 01* | Vodné promývací kapaliny a vodné matečné louhy |

07 05 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 05 04* | Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 05 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |

07 05 08* | Ostatní destilační a reakční zbytky |

07 05 09* | Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 05 10* | Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 05 11* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |

07 05 12 | Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 05 11 |

07 05 13* | Tuhý odpad obsahující nebezpečné látky |

07 05 14 | Tuhý odpad neuvedený pod položkou 07 05 13 |

07 05 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

07 06 | Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky |

07 06 01* | Vodné promývací kapaliny a matečné louhy |

07 06 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 06 04* | Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 06 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |

07 06 08* | Ostatní destilační a reakční zbytky |

07 06 09* | Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 06 10* | Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 06 11* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |

07 06 12 | Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 06 11 |

07 06 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

07 07 | Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků |

07 07 01* | Vodné promývací kapaliny a matečné louhy |

07 07 03* | Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 07 04* | Ostatní organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy |

07 07 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |

07 07 08* | Ostatní destilační a reakční zbytky |

07 07 09* | Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 07 10* | Ostatní filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |

07 07 11* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |

07 07 12 | Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 07 07 11 |

07 07 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

08 | ODPAD Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ (VZDP) NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV |

08 01 | Odpad z VZDP a odstraňování barev a laků |

08 01 11* | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

08 01 12 | Ostatní odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11 |

08 01 13* | Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

08 01 14 | Ostatní kaly z barev nebo z laků neuvedené pod položkou 08 01 13 |

08 01 15* | Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek |

08 01 16 | Ostatní vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod položkou 08 01 15 |

08 01 17* | Odpad z odstraňování barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

08 01 18 | Ostatní odpad z odstraňování barev nebo laků neuvedený pod položkou 08 01 17 |

08 01 19* | Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek |

08 01 20 | Ostatní vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod položkou 08 01 19 |

08 01 21* | Odpadní odstraňovače barev nebo laků |

08 01 99* | Odpad jinak blíže neurčený |

08 02 | Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů) |

08 02 01 | Odpadní práškové nátěrové hmoty |

08 02 02 | Vodné kaly obsahující keramické materiály |

08 02 03 | Vodné suspenze obsahující keramické materiály |

08 02 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

08 03 | Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev |

08 03 07 | Vodné kaly obsahující tiskařské barvy |

08 03 08 | Vodný kapalný odpad obsahující tiskařské barvy |

08 03 12* | Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky |

08 03 13 | Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod položkou 08 03 12 |

08 03 14* | Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky |

08 03 15 | Kaly tiskařských barev neuvedené pod položkou 08 03 14 |

08 03 16 | Odpadní leptací roztoky |

08 03 17* | Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky |

08 03 18 | Odpadní tiskařský toner neuvedený pod položkou 08 03 17 |

08 03 19* | Disperzní olej |

08 03 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

08 04 | Odpad z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsných výrobků) |

08 04 09* | Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

08 04 10 | Ostatní odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 09 |

08 04 11* | Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

08 04 12 | Ostatní kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod položkou 08 04 11 |

08 04 13* | Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

08 04 14 | Ostatní vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod položkou 08 04 13 |

08 04 15* | Vodný kapalný odpad obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami |

8 04 16 | Ostatní vodný kapalný odpad obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedený pod položkou 08 04 15 |

08 04 17* | Kalafunový olej |

08 04 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

08 05 | Odpad jinak blíže neurčený v kapitole 08 |

08 05 01* | Odpadní isokyanáty |

09 | ODPAD Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU |

09 01 | Odpad z fotografického průmyslu |

09 01 01* | Roztoky vodou ředitelných vývojek a aktivátorů |

09 01 02* | Roztoky vodou ředitelných vývojek ofsetových desek |

09 01 03* | Roztoky rozpouštědlových vývojek |

09 01 04* | Roztoky ustalovačů |

09 01 05* | Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů |

09 01 06* | Odpad obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku |

09 01 07 | Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra |

09 01 08 | Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra |

09 01 10 | Fotoaparáty na jedno použití bez baterií |

09 01 11* | Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie začleněné pod položkami 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03 |

09 01 12 | Fotoaparáty na jedno použití obsahující ostatní baterie neuvedené pod položkou 09 01 11 |

09 01 13* | Vodný kapalný odpad ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedený pod položkou 09 01 06 |

09 01 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

10 | ODPAD Z TEPELNÝCH PROCESŮ |

10 01 | Odpad z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě kapitoly 19) |

10 01 01 | Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod položkou 10 01 04) |

10 01 02 | Popílek ze spalování uhlí |

10 01 03 | Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva |

10 01 04* | Popílek a kotelní prach ze spalování ropy |

10 01 05 | Tuhé reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin |

10 01 07 | Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů |

10 01 09* | Kyselina sírová |

10 01 13* | Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých jako palivo |

10 01 14* | Škvára, struska a kotelní prach ze společného spalování odpadu obsahující nebezpečné látky |

10 01 15 | Škvára, struska a kotelní prach ze společného spalování odpadu neuvedené pod položkou 10 01 14 |

10 01 16* | Popílek ze společného spalování odpadu obsahující nebezpečné látky |

10 01 17 | Popílek ze společného spalování odpadu neuvedený pod položkou 10 01 16 |

10 01 18* | Odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky |

10 01 19 | Odpad z čištění plynu neuvedený pod položkami 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 |

10 01 20* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |

10 01 21 | Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 10 01 20 |

10 01 22* | Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky |

10 01 23 | Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod položkou 10 01 22 |

10 01 24 | Písky z fluidních lóží |

10 01 25 | Odpad ze skladování a z přípravy paliva tepelných elektráren |

10 01 26 | Odpad z čištění chladicí vody |

10 01 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

10 02 | Odpad z průmyslu železa a oceli |

10 02 01 | Odpad ze zpracování strusky |

10 02 02 | Nezpracovaná struska |

10 02 07* | Tuhý odpad z čištění plynů obsahující nebezpečné látky |

10 02 08 | Ostatní tuhý odpad z čištění plynů neuvedený pod položkou 10 02 07 |

10 02 10 | Okuje z válcování |

10 02 11* | Odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |

10 02 12 | Ostatní odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 02 11 |

10 02 13* | Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky |

10 02 14 | Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 02 13 |

10 02 15 | Ostatní kaly a filtrační koláče |

10 02 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

10 03 | Odpad z tepelné metalurgie hliníku |

10 03 02 | Odpadní anody |

10 03 04* | Strusky z prvního tavení |

10 03 05 | Odpadní oxid hlinitý |

10 03 08* | Solné strusky z druhého tavení |

10 03 09* | Černé stěry z druhého tavení |

10 03 15* | Stěry, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích |

10 03 16 | Ostatní stěry neuvedené pod položkou 10 03 15 |

10 03 17* | Odpad obsahující dehet z výroby anod |

10 03 18 | Odpad obsahující uhlík z výroby anod neuvedený pod položkou 10 03 17 |

10 03 19* | Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky |

10 03 20 | Prach ze spalin neuvedený pod položkou 10 03 19 |

10 03 21* | Ostatní částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky |

10 03 22 | Ostatní částice a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod položkou 10 03 21 |

10 03 23* | Tuhý odpad z čištění plynů obsahující nebezpečné látky |

10 03 24 | Tuhý odpad z čištění plynů neuvedený pod položkou 10 03 23 |

10 03 25* | Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky |

10 03 26 | Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod položkou 10 03 25 |

10 03 27* | Odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |

10 03 28 | Ostatní odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 03 27 |

10 03 29* | Odpad z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky |

10 03 30 | Odpad z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedený pod položkou 10 03 29 |

10 03 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

10 04 | Odpad z tepelné metalurgie olova |

10 04 01* | Strusky (z prvního a druhého tavení) |

10 04 02* | Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) |

10 04 03* | Arzeničnan vápenatý |

10 04 04* | Prach z čištění spalin |

10 04 05* | Ostatní částice a prach |

10 04 06* | Tuhý odpad z čištění plynu |

10 04 07* | Kaly a filtrační koláče z čištění plynu |

10 04 09* | Odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |

10 04 10 | Ostatní odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 04 09 |

10 04 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

10 05 | Odpad z tepelné metalurgie zinku |

10 05 01 | Strusky (z prvního a druhého tavení) |

10 05 03* | Prach z čištění spalin |

10 05 04 | Ostatní částice a prach |

10 05 05* | Tuhý odpad z čištění plynu |

10 05 06* | Kaly a filtrační koláče z čištění plynu |

10 05 08* | Odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |

10 05 09 | Ostatní odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 05 08 |

10 05 10* | Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích |

10 05 11 | Ostatní stěry a pěny neuvedené pod položkou 10 05 10 |

10 05 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

10 06 | Odpad z tepelné metalurgie mědi |

10 06 01 | Strusky (z prvního a druhého tavení) |

10 06 02 | Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) |

10 06 03* | Prach z čištění spalin |

10 06 04 | Ostatní částice a prach |

10 06 06* | Tuhý odpad z čištění plynu |

10 06 07* | Kaly a filtrační koláče z čištění plynu |

10 06 09* | Odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |

10 06 10 | Ostatní odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 06 09 |

10 06 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

10 07 | Odpad z tepelné metalurgie stříbra, zlata a platiny |

10 07 01 | Strusky (z prvního a druhého tavení) |

10 07 02 | Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) |

10 07 03 | Tuhý odpad z čištění plynu |

10 07 04 | Ostatní částice a prach |

10 07 05 | Kaly a filtrační koláče z čištění plynu |

10 07 07* | Odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |

10 07 08 | Ostatní odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 07 07 |

10 07 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

10 08 | Odpad z tepelné metalurgie ostatních neželezných kovů |

10 08 04 | Částice a prach |

10 08 08* | Solné strusky z prvního a druhého tavení |

10 08 09 | Ostatní strusky |

10 08 10* | Stěry a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou emitují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích |

10 05 11 | Ostatní stěry a pěny neuvedené pod položkou 10 08 10 |

10 08 12* | Odpad obsahující dehet z výroby anod |

10 08 13 | Odpad obsahující uhlík z výroby anod neuvedený pod položkou 10 08 12 |

10 08 14 | Odpadní anody |

10 08 15* | Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |

10 08 16 | Prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 08 15 |

10 08 17* | Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |

10 08 18 | Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 08 17 |

10 08 19* | Odpad z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |

10 08 20 | Ostatní odpad z čištění chladicí vody neuvedený pod položkou 10 08 19 |

10 08 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

10 09 | Odpad ze slévání železných odlitků |

10 09 03 | Pecní struska |

10 09 05* | Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky |

10 09 06 | Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod položkou 10 09 05 |

10 09 07* | Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky |

10 09 08 | Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod položkou 10 09 07 |

10 09 09* | Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |

10 09 10 | Prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 09 09 |

10 09 11* | Ostatní částice obsahující nebezpečné látky |

10 09 12 | Ostatní částice neuvedené pod položkou 10 09 11 |

10 09 13* | Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky |

10 09 14 | Odpadní pojiva neuvedené pod položkou 10 09 13 |

10 09 15* | Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky |

10 09 16 | Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod 10 09 15 |

10 09 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

10 10 | Odpad ze slévání odlitků neželezných kovů |

10 10 03 | Pecní struska |

10 10 05* | Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky |

10 10 06 | Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod položkou 10 10 05 |

10 10 07* | Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky |

10 10 08 | Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod položkou 10 10 07 |

10 10 09* | Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |

10 10 10 | Prach z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 10 09 |

10 10 11* | Ostatní částice obsahující nebezpečné látky |

10 10 12 | Ostatní částice neuvedené pod položkou 10 10 11 |

10 10 13* | Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky |

10 10 14 | Odpadní pojiva neuvedená pod položkou 10 10 13 |

10 10 15* | Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky |

10 10 16 | Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod 10 10 15 |

10 10 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

10 11 | Odpad z výroby skla a skleněných výrobků |

10 11 03 | Odpadní materiály na bázi skelných vláken |

10 11 05 | Částice a prach |

10 11 09* | Odpadní surová směs před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky |

10 11 10 | Odpadní surová směs před tepelným zpracováním neuvedená pod 10 11 09 |

10 11 11* | Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek) |

10 11 12 | Odpadní sklo neuvedené pod položkou 10 11 11 |

10 11 13* | Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky |

10 11 14 | Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod položkou 10 11 13 |

10 11 15* | Tuhý odpad z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |

10 11 16 | Tuhý odpad z čištění spalin neuvedený pod položkou 10 11 15 |

10 11 17* | Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |

10 11 18 | Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod položkou 10 11 17 |

10 11 19* | Tuhý odpad z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |

10 11 20 | Tuhý odpad z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedený pod položkou 10 11 19 |

10 11 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

10 12 | Odpad z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv |

10 12 01 | Odpadní surová směs před tepelným zpracováním |

10 12 03 | Částice a prach |

10 12 05 | Kaly a filtrační koláče z čištění plynů |

10 12 06 | Vyřazené formy |

10 12 08 | Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) |

10 12 09* | Tuhý odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky |

10 12 10 | Tuhý odpad z čištění plynu neuvedený pod položkou 10 12 19 |

10 12 11* | Odpad z glazování obsahující těžké kovy |

10 12 12 | Odpad z glazování neuvedený pod položkou 10 12 11 |

10 12 13 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |

10 12 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

10 13 | Odpad z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných |

10 13 01 | Odpad surové směsi před tepelným zpracováním |

10 13 04 | Odpad z kalcinace a hašení vápna |

10 13 06 | Částice a prach |

10 13 07 | Kaly a filtrační koláče z čištění plynu |

10 13 09* | Odpad z výroby azbestocementu obsahující azbest |

10 13 10 | Odpad z výroby azbestocementu neuvedený pod položkou 10 13 09 |

10 13 11 | Odpad z ostatních směsných materiálů na bázi cementu neuvedený pod položkami 10 13 09 a 10 13 10 |

10 13 12* | Tuhý odpad z čištění plynu obsahující nebezpečné látky |

10 13 13 | Tuhý odpad z čištění plynu neuvedený pod položkou 10 13 12 |

10 13 14 | Odpadní beton a betonový kal |

10 13 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

10 14 | Odpad z krematorií |

10 14 01* | Odpad z čištění plynu obsahující rtuť |

11 | ODPAD Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVU A JINÝCH MATERIÁLŮ; Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ |

11 01 | Odpad z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, pokovování zinkem, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace) |

11 01 05* | Kyselé mořicí roztoky |

11 01 06* | Kyseliny blíže nespecifikované |

11 01 07* | Alkalické mořicí roztoky |

11 01 08* | Kaly z fosfátování |

11 01 09* | Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky |

11 01 10 | Kaly a filtrační koláče neuvedené pod položkou 10 01 09 |

11 01 11* | Vodné výplachové kapaliny obsahující nebezpečné látky |

11 01 12 | Vodné výplachové kapaliny neuvedené pod položkou 11 01 11 |

11 01 13* | Odpad z odmašťování obsahující nebezpečné látky |

11 01 14 | Odpad z odmašťování neuvedený pod položkou 11 01 13 |

11 01 15* | Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky |

11 01 16* | Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů |

11 01 98* | Ostatní odpad obsahující nebezpečné látky |

11 01 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

11 02 | Odpad z hydrometalurgie neželezných kovů |

11 02 02* | Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu) |

11 02 03 | Odpad z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy |

11 02 05* | Odpad z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky |

11 02 06 | Odpad z hydrometalurgie mědi neuvedený pod položkou 11 02 05 |

11 02 07* | Ostatní odpad obsahující nebezpečné látky |

11 02 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

11 03 | Kaly a tuhý odpad z popouštěcích procesů |

11 03 01* | Odpad obsahující kyanid |

11 03 02* | Ostatní odpad |

11 05 | Odpad z galvanizace |

11 05 01 | Tvrdý zinek |

11 05 02 | Zinkový popel |

11 05 03* | Tuhý odpad z čištění plynu |

11 05 04* | Upotřebené tavidlo |

11 05 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

12 | ODPAD Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ |

12 01 | Odpad z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů |

12 01 01 | Piliny a třísky železných kovů |

12 01 02 | Částice a prach železných kovů |

12 01 03 | Piliny a třísky neželezných kovů |

12 01 04 | Částice a prach neželezných kovů |

12 01 05 | Ševingování a soustružení plastů |

12 01 06* | Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) |

12 01 07* | Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků) |

12 01 08* | Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny |

12 01 09* | Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny |

12 01 10* | Syntetické řezné oleje |

12 01 12* | Upotřebené vosky a tuky |

12 01 13 | Odpad ze svařování |

12 01 14* | Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky |

12 01 15 | Ostatní kaly z obrábění neuvedené pod položkou 12 01 14 |

12 01 16* | Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky |

12 01 17 | Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod položkou 12 01 16 |

12 01 18* | Kovový kal (kal brusný, honovací kal a kal z dohlazování) obsahující olej |

12 01 19* | Lehce biologicky rozložitelný řezný olej |

12 01 20* | Upotřebená brusná tělesa a brusné materiály obsahující nebezpečné látky |

12 01 21 | Upotřebená brusná tělesa a brusné materiály neuvedené pod položkou 12 01 20 |

12 01 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

12 03 | Odpad z procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě kapitoly 11) |

12 03 01 | Prací vody |

12 03 02* | Odpad z odmašťování vodní parou |

13 | ODPAD Z OLEJŮ A ODPAD Z KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ POKRMOVÝCH OLEJŮ A POLOŽEK V KAPITOLÁCH 05, 12 A 19) |

13 01 | Odpadní hydraulické oleje |

13 01 01* | Hydraulické oleje obsahující PCB [16] |

13 01 04* | Chlorované emulze |

13 01 05* | Nechlorované emulze |

13 01 09* | Chlorované hydraulické minerální oleje |

13 01 10* | Nechlorované hydraulické minerální oleje |

13 01 11* | Syntetické hydraulické oleje |

13 01 12* | Lehce biologicky rozložitelné hydraulické oleje |

13 01 13* | Ostatní hydraulické oleje |

13 02 | Odpadní motorové, převodové a mazací oleje |

13 02 04* | Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje |

13 02 05* | Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje |

13 02 06* | Syntetické motorové, převodové a mazací oleje |

13 02 07* | Lehce biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje |

13 02 08* | Ostatní motorové, převodové a mazací oleje |

13 03 | Odpadní izolační a teplonosné oleje |

13 03 01* | Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB |

13 03 06* | Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod položkou 13 03 01 |

13 03 07* | Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje |

13 03 08* | Syntetické izolační a teplonosné oleje |

13 03 09* | Lehce biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje |

13 03 10* | Ostatní izolační a teplonosné oleje |

13 04 | Oleje z lodního dna |

13 04 01* | Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby |

13 04 02* | Oleje z kanalizace přístavních mol |

13 04 03* | Oleje ze dna ostatních lodí |

13 05 | Odpad z odlučovačů oleje a vody |

13 05 01* | Tuhý podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje a vody |

13 05 02* | Kaly z odlučovačů oleje a vody |

13 05 03* | Kaly z lapačů nečistot |

13 05 06* | Olej z odlučovačů oleje a vody |

13 05 07* | Olejová voda z odlučovačů oleje a vody |

13 05 08* | Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje a vody |

13 07 | Odpad z kapalných paliv |

13 07 01* | Topný a dieselový olej |

13 07 02* | Motorový benzín |

03 07 03* | Ostatní paliva (včetně směsí) |

13 08 | Odpadní oleje blíže nespecifikované |

13 08 01* | Odsolené kaly nebo emulze |

13 08 02* | Ostatní emulze |

13 08 99* | Odpad jinak blíže neurčený |

14 | ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADICÍ A HNACÍ MÉDIA (KROMĚ KAPITOL 07 A 08) |

14 06 | Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů |

14 06 01* | Chlorfluorderiváty uhlovodíků, HCFC a HFC |

14 06 02* | Ostatní halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel |

14 06 03* | Ostatní rozpouštědla a směsi rozpouštědel |

14 06 04* | Kaly nebo tuhý odpad obsahující halogenovaná rozpouštědla |

14 06 05* | Kaly nebo tuhý odpad obsahující ostatní rozpouštědla |

15 | ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ |

15 01 | Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) |

15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly |

15 01 02 | Plastové obaly |

15 01 03 | Dřevěné obaly |

15 01 04 | Kovové obaly |

15 01 05 | Kombinované obaly |

15 01 06 | Směsné obaly |

15 01 07 | Skleněné obaly |

15 01 09 | Textilní obaly |

15 01 10* | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |

15 01 11* | Kovové obaly obsahující nebezpečnou tuhou pórovitou základní hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob |

15 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy |

15 02 02* | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami |

15 02 03 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod položkou 15 02 02 |

16 | ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ |

16 01 | Vozidla s ukončenou životností z různých druhů dopravy (včetně terénních strojů) a odpad z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby (kromě kapitol 13 a 14 a položek 16 06 a 16 08) |

16 01 03 | Pneumatiky s ukončenou životností |

16 01 04 | Vozidla s ukončenou životností |

16 01 06 | Vozidla s ukončenou životností kapalin a jiných nebezpečných složek |

16 01 07* | Olejové filtry |

16 01 08* | Součástky obsahující rtuť |

16 01 09* | Součástky obsahující PCB |

16 01 10* | Výbušné součásti (např. airbagy) |

16 01 11* | Brzdové destičky obsahující azbest |

16 01 12 | Brzdové destičky neuvedené pod položkou 16 01 11 |

16 01 13* | Brzdové kapaliny |

16 01 14* | Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky |

16 01 15 | Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod položkou 16 01 14 |

16 01 16 | Nádrže na zkapalněný plyn |

16 01 17 | Železné kovy |

16 01 18 | Neželezné kovy |

16 01 19 | Plasty |

16 01 20 | Sklo |

16 01 21* | Nebezpečné součástky neuvedené pod položkami 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14 |

16 01 22 | Součástky jinak blíže neurčené |

16 01 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

16 02 | Odpad z elektrického a elektronického zařízení |

16 02 09* | Transformátory a kondenzátory obsahující PCB |

16 02 10* | Ostatní vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod položkou 16 02 09 |

16 02 11* | Vyřazená zařízení obsahující chlorfluorderiváty uhlovodíků, HCFC, HFC |

16 02 12* | Vyřazená zařízení obsahující volný azbest |

16 02 13* | Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky [17] neuvedené pod položkami 16 02 09 až 16 02 12 |

16 02 14 | Vyřazená zařízení neuvedená pod položkami 16 02 09 až 16 02 13 |

16 02 15* | Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení |

16 02 16 | Ostatní složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod položkou 16 02 15 |

16 03 | Vadné šarže a nepoužité výrobky |

16 03 03* | Anorganický odpad obsahující nebezpečné látky |

16 03 04 | Anorganický odpad neuvedený pod položkou 16 03 03 |

16 03 05* | Organický odpad obsahující nebezpečné látky |

16 03 06 | Organický odpad neuvedený pod položkou 16 03 05 |

16 04 | Odpadní výbušniny |

16 04 01* | Odpadní munice |

16 04 02* | Odpad ze zábavné pyrotechniky |

16 04 03* | Ostatní odpadní výbušniny |

16 05 | Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie |

16 05 04* | Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky |

16 05 05 | Ostatní plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod položkou 16 05 04 |

16 05 06* | Laboratorní chemikálie, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující, včetně směsí laboratorních chemikálií |

16 05 07* | Vyřazené anorganické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující |

16 05 08* | Vyřazené organické chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující |

16 05 09 | Vyřazené chemikálie neuvedené pod položkami 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08 |

16 06 | Baterie a akumulátory |

16 06 01* | Olověné baterie |

16 06 02* | Nikl — kadmiové baterie |

16 06 03* | Baterie obsahující rtuť |

16 06 04 | Alkalické baterie (kromě položky 16 06 03) |

16 06 05 | Ostatní baterie a akumulátory |

16 06 06* | Odděleně sbírané elektrolyty z baterií a akumulátorů |

16 07 | Odpad z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě kapitol 05 a 13) |

16 07 08* | Odpad obsahující ropné látky |

16 07 09* | Odpad obsahující jiné nebezpečné látky |

16 07 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

16 08 | Upotřebené katalyzátory |

16 08 01 | Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě položky 16 08 07) |

16 08 02* | Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy [18]nebo jejich sloučeniny |

16 08 03 | Upotřebené katalyzátory obsahující ostatní přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů jinak blíže neurčené |

16 08 04 | Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě položky 16 08 07) |

16 08 05* | Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou |

16 08 06* | Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory |

16 08 07* | Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami |

16 09 | Oxidační látky |

16 09 01* | Manganistany, např. manganistan draselný |

16 09 02* | Chromany, např. chroman draselný, dvojchroman draselný nebo sodný |

16 09 03* | Peroxidy, např. peroxid vodíku |

16 02 04* | Oxidační látky jinak nespecifikované |

16 10 | Vodný kapalný odpad určený k úpravě mimo místo vzniku |

16 10 01* | Vodný kapalný odpad obsahující nebezpečné látky |

16 10 02 | Vodný kapalný odpad neuvedený pod položkou 16 10 01 |

16 10 03* | Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky |

16 10 04 | Vodné koncentráty neuvedené pod položkou 16 10 03 |

16 11 | Odpadní vyzdívky a žárovzdorné materiály |

16 11 01* | Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky |

16 11 02 | Ostatní vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod položkou 16 11 01 |

16 11 03* | Ostatní vyzdívky a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky |

16 11 04 | Ostatní vyzdívky a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod položkou 16 11 03 |

16 11 05* | Vyzdívky a žárovzdorné materiály z procesů nikoli metalurgických obsahující nebezpečné látky |

16 11 06 | Vyzdívky a žárovzdorné materiály z procesů nikoli metalurgických neuvedené pod položkou 16 11 05 |

17 | STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) |

17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika |

17 01 01 | Beton |

17 01 02 | Cihly |

17 01 03 | Tašky a keramické výrobky |

17 01 06* | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky |

17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod položkou 17 01 06 |

17 02 | Dřevo, sklo a plasty |

17 02 01 | Dřevo |

17 02 02 | Sklo |

17 02 03 | Plasty |

17 02 04* | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné |

17 03 | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu |

17 03 01* | Asfaltové směsi obsahující dehet |

17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod položkou 17 03 01 |

17 03 03* | Uhelný dehet a výrobky z dehtu |

17 04 | Kovy (včetně jejich slitin) |

17 04 01 | Měď, bronz, mosaz |

17 04 02 | Hliník |

17 04 03 | Olovo |

17 04 04 | Zinek |

17 04 05 | Železo a ocel |

17 04 06 | Cín |

17 04 07 | Směsné kovy |

17 04 09* | Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami |

17 04 10* | Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky |

17 04 11 | Kabely neuvedené pod položkou 17 04 10 |

17 05 | Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina |

17 05 03* | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky |

17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod položkou 17 05 03 |

17 05 05* | Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky |

17 05 06 | Vytěžená hlušina neuvedená pod položkou 17 05 05 |

17 05 07* | Traťový štěrkopísek obsahující nebezpečné látky |

17 05 08 | Traťový štěrkopísek neuvedený pod 17 05 07 |

17 06 | Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu |

17 06 01* | Izolační materiál s obsahem azbestu |

17 06 03* | Jiné izolační materiály, sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky obsahující |

17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod položkou 17 06 01 a 17 06 03 |

17 06 05* | Stavební materiály s obsahem azbestu |

17 08 | Stavební materiál na bázi sádry |

17 08 01* | Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami |

17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod položkou 17 08 01 |

17 09 | Jiný stavební a demoliční odpad |

17 09 01* | Stavební a demoliční odpad obsahující rtuť |

17 09 02* | Stavební a demoliční odpad obsahující polychlorované bifenyly (např. těsnicí materiály, podlahoviny na bázi pryskyřic, utěsněné zasklené dílce, kondenzátory obsahující polychlorované bifenyly) |

17 09 03* | Jiný stavební a demoliční odpad (včetně odpadních směsí) obsahující nebezpečné látky |

17 09 04 | Smíšený stavební a demoliční odpad neuvedený pod položkami 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 |

18 | ODPAD ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A/NEBO Z VÝZKUMU S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISÍ) |

18 01 | Odpad z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence lidských chorob |

18 01 01 | Ostré předměty (kromě položky 18 01 03) |

18 01 02 | Části těla a orgány včetně krevních sáčků a krevních konzerv (kromě položky 18 01 03) |

18 01 03* | Odpad, na jehož sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce |

18 01 04 | Odpad, na jehož sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci (např. obvazy, sádrové obvazy, ložní prádlo, oděvy na jedno použití, dětské pleny) |

18 01 06* | Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující |

18 01 07 | Chemikálie neuvedené pod položkou 18 01 06 |

18 01 08* | Cytotoxická a cytostatická léčiva |

18 01 09 | Ostatní léčiva neuvedená pod položkou 18 01 08 |

18 01 10* | Odpadní amalgám ze stomatologické péče |

18 02 | Odpad z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence chorob včetně zvířecích |

18 02 01 | Ostré předměty (kromě položky 18 02 02) |

18 02 02* | Odpad,, na jehož sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce |

18 02 03 | Odpad, na jehož sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce |

18 02 05* | Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující |

18 02 06 | Ostatní chemikálie neuvedené pod položkou 18 02 05 |

18 02 07* | Cytotoxická a cytostatická léčiva |

18 02 08 | Ostatní léčiva neuvedená pod položkou 18 02 07 |

19 | ODPAD ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY PITNÉ VODY A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY |

19 01 | Odpad ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů |

19 01 02 | Železné materiály získané z popele |

19 01 05* | Filtrační koláče z čištění plynu |

19 01 06* | Vodný kapalný odpad z čištění plynu a ostatní vodný kapalný odpad |

19 01 07* | Tuhý odpad z čištění plynu |

19 01 10* | Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin |

19 01 11* | Popel a struska obsahující nebezpečné látky |

19 01 12 | Ostatní popel a struska neuvedené pod položkou 19 01 11 |

19 01 13* | Popílek obsahující nebezpečné látky |

19 01 14 | Ostatní popílek neuvedený pod položkou 19 01 13 |

19 01 15* | Kotelní prach obsahující nebezpečné látky |

19 01 16 | Kotelní prach neuvedený pod položkou 19 01 15 |

19 01 17* | Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky |

19 01 18 | Odpad z pyrolýzy neuvedený pod položkou 19 01 17 |

19 01 19 | Odpadní písky z fluidních loží |

19 01 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

19 02 | Odpad ze specifických fyzikálně chemických úprav průmyslového odpadu (např. odstraňování chromu či kyanidů, neutralizace) |

19 02 03 | Předběžně upravené směsi složené pouze z odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné |

19 02 04* | Předběžně upravené směsi, které obsahují nejméně jeden odpad klasifikovaný jako nebezpečný |

19 02 05* | Kaly z fyzikálně chemického zpracování obsahující nebezpečné látky |

19 02 06* | Kaly z fyzikálně chemického zpracování neuvedené pod položkou 19 02 05 |

19 02 07* | Olej a koncentráty ze separace |

19 02 08* | Kapalný hořlavý odpad obsahující nebezpečné látky |

19 02 09* | Tuhý hořlavý odpad obsahující nebezpečné látky |

19 02 10 | Hořlavý odpad neuvedený pod položkou 19 02 08 a 19 02 09 |

19 02 11* | Ostatní odpad obsahující nebezpečné látky |

19 02 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

19 03 | Stabilizované/solidifikované odpady [19] |

19 03 04* | Odpad označený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný [20] |

19 03 05 | Stabilizovaný odpad neuvedený pod položkou 19 03 04 |

19 03 06* | Solidifikovaný odpad označený jako nebezpečný |

19 03 07 | Solidifikovaný odpad neuvedený pod položkou 19 03 06 |

19 04 | Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace |

19 04 01 | Vitrifikovaný odpad |

19 04 02* | Popílek a ostatní odpad z čištění spalin |

19 04 03* | Nevitrifikovaná tuhá fáze |

19 04 04 | Vodný kapalný odpad z ochlazování vitrifikovaného odpadu |

19 05 | Odpad z aerobního zpracování tuhých odpadů |

19 05 01 | Nekompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu |

19 05 02 | Nekompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu |

19 05 03 | Kompost nevyhovující jakosti |

19 05 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

19 06 | Odpad z anaerobního zpracování odpadu |

19 06 03 | Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu |

19 06 04 | Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu |

19 06 05 | Extrakty z anaerobního zpracování odpadu živočišného a rostlinného původu |

19 06 06 | Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu |

19 06 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

19 07 | Průsaková voda ze skládek |

19 07 02* | Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky |

19 07 03 | Průsaková voda ze skládek neuvedená pod položkou 19 07 02 |

19 08 | Odpad z čistíren odpadních vod jinde neuvedený |

19 08 01 | Shrabky z česlí |

19 08 02 | Odpad z lapáků písku |

19 08 05 | Kaly z čištění městské odpadní vody |

19 08 06* | Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů |

19 08 07* | Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů |

19 08 08* | Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy |

19 08 09 | Směs tuku a oleje ze separace olej/voda obsahující jedlý olej a tuk |

19 08 10* | Směs tuku a oleje ze separace olej/voda neuvedená pod položkou 19 08 09 |

19 08 11* | Kaly obsahující nebezpečné látky z biologického čištění průmyslových odpadních vod |

19 08 12 | Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod položkou 19 08 11 |

19 08 13* | Kaly obsahující nebezpečné látky z ostatních způsobů čištění průmyslových odpadních vod |

19 08 14 | Kaly z ostatních způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod položkou 19 08 13 |

19 08 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

19 09 | Odpad z výroby pitné vody nebo vody pro průmyslové účely |

19 09 01 | Tuhý odpad z primárních česlí a filtrů |

19 09 02 | Kaly z čiření vody |

19 09 03 | Kaly z dekarbonizace |

19 09 04 | Upotřebené aktivní uhlí |

19 09 05 | Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů |

19 09 06 | Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů |

19 09 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

19 10 | Odpad z drcení odpadu obsahujícího kovy |

19 10 01 | Železný a ocelový odpad |

19 10 02 | Neželezný odpad |

19 10 03* | Odletky — lehká frakce a prach obsahující nebezpečné látky |

19 10 04 | Odletky — lehká frakce a prach neuvedená pod položkou 19 10 03 |

19 10 05* | Jiné frakce obsahující nebezpečné látky |

19 10 06 | Jiné frakce neuvedené pod položkou 19 10 05 |

19 11 | Odpad z regenerace oleje |

19 11 01* | Upotřebené filtrační hlinky |

19 11 02* | Kyselé dehty |

19 11 03* | Vodný kapalný odpad |

19 11 04* | Odpad z čištění paliv pomocí zásad |

19 11 05* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |

19 11 06 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod položkou 19 11 05 |

19 11 07* | Odpad z čištění spalin |

19 11 99 | Odpad jinak blíže neurčený |

19 12 | Odpad z mechanického zpracování odpadu (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) jinak blíže neurčený |

19 12 01 | Papír a lepenka |

19 12 02 | Železné kovy |

19 12 03 | Neželezné kovy |

19 12 04 | Plasty a kaučuk |

19 12 05 | Sklo |

19 12 06* | Dřevo obsahující nebezpečné látky |

19 12 07 | Dřevo neuvedené pod položkou 19 12 06 |

19 12 08 | Textil |

19 12 09 | Nerosty (např. písek, kameny) |

19 12 10 | Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) |

19 12 11* | Ostatní odpad (včetně směsí materiálů) z mechanického zpracování odpadu obsahujícího nebezpečné látky |

19 12 12 | Ostatní odpad (včetně směsí materiálů) z mechanického zpracování odpadu neuvedený pod položkou 19 12 11 |

19 13 | Odpad ze sanace zeminy a podzemní vody |

19 13 01* | Tuhý odpad ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky |

19 13 02 | Tuhý odpad ze sanace zeminy neuvedený pod položkou 19 13 01 |

19 13 03* | Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky |

19 13 04 | Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod položkou 19 13 03 |

19 13 05* | Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky |

19 13 06 | Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod položkou 19 13 05 |

19 13 07* | Vodný kapalný odpad a vodný koncentrát ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky |

19 13 08* | Vodný kapalný odpad a vodný koncentrát ze sanace podzemní vody neuvedené pod položkou 19 13 07 |

20 | KOMUNÁLNÍ ODPAD (ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÝ ŽIVNOSTENSKÝ, PRŮMYSLOVÝ ODPAD A ODPAD Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU |

20 01 | Složky z odděleného sběru (kromě čísla 15 01) |

20 01 01 | Papír a lepenka |

20 01 02 | Sklo |

20 01 08 | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven |

20 01 10 | Oděvy |

20 01 11 | Textilní materiály |

20 01 13* | Rozpouštědla |

20 01 14* | Kyseliny |

20 01 15* | Alkálie |

20 01 17* | Fotochemická činidla |

20 01 19* | Pesticidy |

20 01 21* | Zářivky a ostatní odpad obsahující rtuť |

20 01 23* | Vyřazená zařízení obsahující chlorfluorderiváty uhlovodíků |

20 01 25 | Jedlý olej a tuk |

20 01 26* | Olej a tuk neuvedený pod položkou 20 01 25 |

20 01 27* | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky |

20 01 28 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod položkou 20 01 27 |

20 01 29* | Detergenty obsahující nebezpečné látky |

20 01 30 | Detergenty neuvedené pod položkou 20 01 29 |

20 01 31* | Cytotoxická a cytostatická léčiva |

20 01 32 | Jiné léky neuvedené pod položkou 20 01 31 |

20 01 33* | Baterie a akumulátory, zařazené pod položky 16 06 01, 16 06 02 nebo pod položku 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie |

20 01 34 | Baterie a akumulátory neuvedené pod položkou 20 01 33 |

20 01 35* | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod položkami 20 01 21 a 20 01 23 [21] |

20 01 36 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod položkami 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 |

20 01 37* | Dřevo obsahující nebezpečné látky |

20 01 38 | Dřevo neuvedené pod položkou 20 01 37 |

20 01 39 | Plasty |

20 01 40 | Kovy |

20 01 41 | Odpad z čištění komínů |

20 01 99 | Další frakce jinak blíže neurčené |

20 02 | Odpad ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) |

20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad |

20 02 02 | Zemina a kameny |

20 02 03 | Ostatní biologicky nerozložitelný odpad |

20 03 | Ostatní komunální odpady |

20 03 01 | Směsný komunální odpad |

20 03 02 | Odpad z tržišť |

20 03 03 | Uliční smetky |

20 03 04 | Kal ze septiků |

20 03 06 | Odpad z čištění kanalizace |

20 03 07 | Objemný odpad |

20 03 99 | Komunální odpad jinak blíže neurčený |

ČÁST 3

Odpad z přílohy 4 části II rozhodnutí C(2001) 107 Rady OECD o revizi rozhodnutí K (92) 39 v konečném znění o kontrole přeshraničního pohybu odpadů určených k využití. Odpady označené AB 130, AC 250, AC 260 a AC 270 byly vyňaty, neboť jsou postupem podle článku 18 směrnice 75/442/EHS považovány za neškodné, a proto se na ně nevztahuje zákaz vývozu stanovený v čl. 16 odst. 1.

ODPAD S OBSAHEM KOVU

AA 010 | 261900 | Struska, okuje a ostatní odpad z výroby železa a oceli [22] |

AA 060 | 262050 | Popel a zbytky vanadu |

AA 190 | 810420ex810430 | Odpad z hořčíku, který je hořlavý, pyrofirický nebo v kontaktu s vodou emituje hořlavé plyny v nebezpečných množstvích |

ODPAD OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ORGANICKÉ MATERIÁLY

AB 030 | | Odpad z povrchové úpravy kovů z nekyanidových technologií |

AB 070 | | Písky používané ve slévárenství |

AB 120 | ex281290ex3824 | Anorganické halidové sloučeniny, jinde nespecifikované ani nezahrnuté |

AB 150 | ex382490 | Nerafinovaný sirník vápenatý a síran vápenatý z odsiřování spalin (FGD) |

ODPAD OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ANORGANICKÉ MATERIÁLY

AC 020 | | Živičné materiály (odpad asfaltu) jinde nespecifikované ani neuvedené |

AC 060 | ex381900 | Hydraulické kapaliny |

AC 070 | ex381900 | Brzdové kapaliny |

AC 080 | ex382000 | Nemrznoucí kapaliny |

AC 150 | | Chlorfluoruhličitany |

AC 160 | | Halony |

AC 170 | ex440310 | Odpad z neimpregnovaného korku a dřeva |

ODPADY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT BUĎ ANORGANICKÉ, NEBO ORGANICKÉ SLOŽKY

AD 090 | ex382490 | Odpad z výroby, přípravy a používání reprografických a fotografických chemikálií a materiálů, jinde neuvedený nebo nezahrnutý |

AD 100 | | Odpad z povrchové úpravy plastů bez použití kyanidů |

AD 120 | ex391400ex3915 | Iontoměničové pryskyřice |

AD 150 | | Přírodní materiály používané jako filtrační média (biofiltry) |

ODPAD OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ORGANICKÉ MATERIÁLY

RB 020 | ex6815 | Keramická vlákna s fyzikálně-chemickými vlastnostmi podobnými vlastnostem azbestu |

"

[1] Pozor, zrcadlově umístěná položka v seznamu B (B1160) neobsahuje výjimky.

[2] Tato položka neobsahuje šrot z výroby elektrické energie.

[3] PCB v koncentraci 50 mg.kg-1 nebo více.

[4] Úroveň koncentrace 50 mg.kg-1 je považována za mezinárodně použitelnou úroveň pro všechny odpady. Nicméně mnoho jednotlivých zemí stanovilo pro některé odpady nižší regulační úroveň (např. 20 mg.kg-1).

[5] "Prošlé" znamená nepoužité ve lhůtě doporučené výrobcem.

[6] Položka neobsahuje dřevo ošetřené konzervačními chemickými látkami.

[7] "Prošlé" znamená nepoužité ve lhůtě stanovené výrobcem.

[8] Všimněte si, že i tam, kde původně existovala nízká úroveň kontaminace materiály z přílohy I, následné procesy včetně recyklačních mohou vytvořit oddělené frakce obsahující výrazně zvýšené koncentrace materiálů přílohy I.

[9] Status zinkového popela se v současné době přezkoumává a existuje doporučení Konference o Obchodu a rozvoji Organizace spojených národů (UNCTAD), že zinkový popel by neměl být označen za nebezpečný.

[10] Tato položka nezahrnuje šrot z výroby elektrické energie.

[11] Opětovné použití může zahrnovat opravy, úpravy nebo vylepšení, nikoli zásadní předělání.

[12] V některých zemích se tyto materiály určené pro přímé opětovné použití nepovažují za odpady.

[13] Rozumí se, že tento odpad je zcela polymerizovaný.

[14] Spotřebitelský odpad je z této položky vyloučen.Odpady se nemíchají.Je nutné vzít v úvahu problémy vyplývající z otevřeného hoření.

[15] Při určování odpadu v níže uvedeném seznamu je rozhodující úvod k příloze rozhodnutí Komise 2000/532/ES ve znění dalších předpisů.

[16] Pro účely tohoto seznamu jsou PCB definovány ve směrnici 96/59/ES.

[17] Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie, uvedené pod položkou 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.

[18] Pro účely tohoto údaje jsou přechodné prvky: skandium, vanadium, mangan, kobalt, měď, ytrium, niob, hafnium, wolfram, titan, chrom, železo, nikl, zinek, zirkon, molybden a tantal. Tyto kovy nebo jejich sloučeniny jsou nebezpečné, jestliže jsou klasifikovány jako nebezpečné látky. Klasifikace nebezpečných látek stanoví, které z těchto přechodných kovů a které sloučeniny přechodných kovů jsou nebezpečné.

[19] Stabilizační procesy mění nebezpečnost složek odpadu, a tím přeměňují nebezpečný odpad na odpad, který není nebezpečný. Procesy solidifikace mění pouze fyzikální skupenství odpadu (např. kapalinu na pevnou látku) pomocí přísad beze změny chemických vlastností odpadu.

[20] Odpad je považován za částečně stabilizovaný, jestliže je ještě v krátkém, středním nebo dlouhém časovém období po stabilizačním procesu způsobilý vypouštět do životního prostředí nebezpečné složky, které nebyly zcela přeměněny ve složky bezpečné.

[21] Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického příslušenství mohou zahrnovat akumulátory a baterie, uvedené pod číslem 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.

[22] Tento seznam zahrnuje odpad ve formě popela, zbytků, strusky, okují, stěru, prachu, prášku, kalu a koláče, pokud není materiál výslovně uveden jinde.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU