(ES) č. 2535/2001NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

Publikováno: Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29-69 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. prosince 2001 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 29. prosince 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 2535/2001

ze dne 14. prosince 2001,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1670/2000 [2], a zejména na čl. 26 odst. 3 a čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) nařízení Komise (ES) č. 1374/98 ze dne 29. června 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu a otevírají celní kvóty pro mléko a mléčné výrobky [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 594/2001 [4], bylo několikrát podstatně změněno. S ohledem na nutnost provést nové změny a z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti je nezbytné uvedené nařízení přepracovat a začlenit do něj rovněž ustanovení nařízení Komise (EHS) č. 2967/79 ze dne 18. prosince 1979, kterým se stanoví podmínky zpracování některých sýrů, na něž se vztahuje preferenční dovozní režim [5], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1599/95 [6], ustanovení nařízení Komise (ES) č. 2508/97 ze dne 15. prosince 1997, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimům v odvětví mléka a mléčných výrobků stanoveným v evropských dohodách mezi Společenstvím a Maďarskou republikou, Polskou republikou, Českou republikou, Slovenskou republikou, Bulharskem, Rumunskem a Slovinskem a k režimu stanovenému v dohodách o volném obchodu mezi Společenstvím a pobaltskými státy [7], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 2856/2000 [8], jakož i ustanovení nařízení Komise (ES) č. 2414/98 ze dne 9. listopadu 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu použitelnému na dovoz mléčných výrobků pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (AKT) a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1150/90 [9];

(2) podle ustanovení článků 26 a 29 nařízení (ES) č. 1255/1999 musí být dovozní licence vydány všem žadatelům bez ohledu na místo jejich usazení ve Společenství a na základě příslušných předpisů je nutné zabránit jakékoliv diskriminaci mezi dovozci;

(3) vzhledem k některým zvláštním rysům dovozu mléčných výrobků je třeba přijmout doplňující předpisy, popřípadě rovněž stanovit odchylky k nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty [10], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 2299/2001 [11];

(4) je třeba přijmout zvláštní ustanovení pro dovoz mléčných výrobků do Společenství se sníženým clem v rámci celních koncesí stanovených v těchto textech:

a) v seznamu koncesí CXL sestaveném na základě Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání a jednání vedených podle článku XXIV.6 GATT po přistoupení Finska, Rakouska a Švédska k Evropské unii (dále jen "seznam koncesí CXL");

b) v dohodě o clech se Švýcarskem týkající se některých sýrů čísla ex0404 společného celního sazebníku a uzavřené jménem Společenství rozhodnutím Rady 69/352/EHS [12], naposledy pozměněném Dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím na jedné straně a Švýcarskou konfederací na druhé straně o některých zemědělských produktech, schválenou rozhodnutím Rady 95/582/ES [13] (dále jen "dohoda se Švýcarskem");

c) v Dohodě ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o některých zemědělských produktech, schválenou rozhodnutím 95/582/ES (dále jen "dohoda s Norskem");

d) v rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/98 ze dne 25. února 1998 o obchodním režimu pro zemědělské produkty [14];

e) v nařízení Rady (ES) č. 1706/98 ze dne 20. července 1998, kterým se zavádí režim použitelný pro zemědělské produkty a zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (AKT) a o zrušení nařízení (EHS) č. 715/90 [15];

f) v Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na druhé straně, která se prozatímně provádí na základě Dohody ve formě výměny dopisů uzavřené mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou a schválené rozhodnutím Rady 1999/753/ES [16] (dále jen "dohoda s Jihoafrickou republikou");

g) v nařízeních Rady (ES) č. 1349/2000 [17] ve znění nařízení (ES) č. 2677/2000 [18], (ES) č. 1727/2000 [19], (ES) č. 2290/2000 [20], (ES) č. 2341/2000 [21], (ES) č. 2433/2000 [22], (ES) č. 2434/2000 [23], (ES) č. 2435/2000 [24], (ES) č. 2475/2000 [25], (ES) č. 2766/2000 [26] a (ES) č. 2851/2000 [27], kterými se stanoví některé koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a upravují, jako autonomní a přechodné opatření, některé zemědělské koncese stanovené v evropských dohodách s Estonskem, Maďarskem, Bulharskem, Lotyšskem, Českou republikou, Slovenskou republikou, Rumunskem, Slovinskem, Litvou a Polskem;

h) v Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kyperskou republikou podepsané dne 19. prosince 1972 a uzavřené jménem Společenství nařízením Rady (EHS) č. 1246/73 [28], a zejména v protokolu, kterým se stanoví podmínky a postupy pro provádění druhé etapy Dohody zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Kyperskou republikou, podepsané dne 19. prosince 1987 a uzavřené rozhodnutím Rady 87/607/EHS [29] (dále jen "dohoda s Kyprem");

(5) seznam koncesí CXL stanoví některé celní kvóty v rámci režimu běžného a minimálního přístupu. Je třeba tyto kvóty otevřít a stanovit pravidla pro jejich správu;

(6) má-li být zajištěna řádná a spravedlivá správa celních kvót nespecifikovaných podle země původu stanovených v seznamu koncesí CXL, jakož i celních kvót se sníženým clem stanovených pro dovozy ze zemí střední a východní Evropy, zemí AKT, Turecka a Jihoafrické republiky, je třeba stanovit, že současně se žádostí o licenci musí být složena vyšší jistota než je jistota, která se používá pro běžné dovozy, jakož i stanovit určité podmínky pro podávání žádostí o licence. Je také třeba rozložit kvóty na celý rok a stanovit postupy pro přidělení licencí, jakož i dobu jejich platnosti;

(7) má-li být zaručena serióznost žádostí o dovozní licence a zajištěno maximální využití otevřených kvót, a má-li se zabránit spekulacím, je nezbytné, aby množství požadované v jednotlivých žádostech bylo omezeno na 10 % dotyčné kvóty, aby žadatelé již neměli možnost odmítnout licence, pokud je koeficient přidělení nižší než 0,8, aby se kvóty otevřely pouze pro hospodářské subjekty, které dovezly nebo vyvezly produkty, na něž se tyto kvóty vztahují, aby byla stanovena kritéria, jejichž splnění umožní požádat o licenci, tj. povinnost všech žadatelů předložit doklady o tom, že mají statut obchodníků a že obchodní činnost vykonávají pravidelně, a aby každý hospodářský subjekt mohl podat jen jednu žádost o licenci na jednu kvótu. Vnitrostátním orgánům je třeba usnadnit výběr a přijímání způsobilých žadatelů, a proto musí být stanoven postup pro schvalování těchto žadatelů a vypracován seznam schválených žadatelů platný po dobu jednoho roku. Mají-li být ustanovení týkající se počtu žádostí účinná, je třeba stanovit sankci pro případ, že toto omezení nebude dodrženo;

(8) produkty, které byly předmětem operací uskutečněných v rámci aktivního a pasivního zušlechťovacího styku, se nedovážejí a tedy nepropouštějí do volného oběhu, ani se nevyvážejí, a proto se nikdy nebraly v úvahu při rozhodování o způsobilosti žadatelů v rámci režimu stanoveného nařízením (ES) č. 1374/98. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti je třeba stanovit, že tyto operace nelze brát v úvahu při výpočtu referenčního množství stanoveného v tomto nařízení;

(9) pro správu celních kvót specifikovaných podle země původu a stanovených v seznamu koncesí CXL, jakož i kvót stanovených v rámci dohody s Norskem, zejména pokud jde o kontrolu shody dovážených produktů s popisem dotyčného zboží a dodržování dané celní kvóty, je nezbytné použít režim dovozních licencí vydávaných v předepsané formě po předložení osvědčení IMA 1 ("Inward Monitoring Arrangements"), za jejichž vystavení odpovídá vyvážející země. Tento režim, v němž vyvážející země zaručuje, že vyvážené produkty se shodují s jejich popisem, značně zjednodušuje dovozní řízení. Rovněž jej využívají třetí země ke kontrole dodržování celních kvót;

(10) v zájmu ochrany finančních zájmů Společenství je však nezbytné, aby v rámci režimu osvědčení IMA 1 byla na úrovni Společenství prováděna kontrola prohlášení, při které se z šarže namátkově odeberou vzorky a při které se použijí mezinárodně uznávané analytické a statistické metody;

(11) k provádění systému osvědčení IMA 1 jsou nezbytná upřesnění týkající se zejména vyplnění, vydání, zrušení, změny nebo výměny osvědčení vydávajícím subjektem, doby platnosti osvědčení a podmínky jejich použití spolu s odpovídající dovozní licencí. Jsou také zapotřebí ustanovení o konci roku, týkající se běžné doby dopravy, jejichž cílem je umožnit, aby produkty s osvědčením IMA 1 určené k dovozu během následujícího roku byly propuštěny do volného oběhu. Má-li být zajištěno dodržování kvóty, je třeba stanovit způsob kontroly dovozních prohlášení a provádění auditu na konci roku;

(12) novozélandské máslo dovážené v rámci kvóty "běžného přístupu" musí být označeno s cílem zabránit tomu, aby vývozní náhrady byly poskytnuty v plné výši a aby byly vyplaceny některé podpory. Za tímto účelem je třeba vypracovat některé definice a pokyny, jak vyplnit osvědčení IMA 1, jak provádět kontrolu hmotnosti a obsahu tuku a jak postupovat v případě sporu o složení másla;

(13) odchylně od nařízení (ES) č. 1291/2000 je také třeba, aby se na dovoz novozélandského másla v rámci kvóty nazvané běžný přístup vztahovaly další podmínky, zejména aby množství uvedené v osvědčení IMA 1 odpovídalo množství uvedenému v příslušné dovozní licenci a aby se oba doklady použily pouze jednou spolu s prohlášením o propuštění do volného oběhu;

(14) kanadský čedar je v současnosti jediným produktem, na který se vztahuje systém osvědčení IMA 1 a u kterého musí být dodržována minimální cena s dodáním na hranice. Z tohoto důvodu musí být v osvědčení IMA 1 uveden odběratel a členský stát určení;

(15) v důsledku špatného řízení ze strany subjektů vydávajících osvědčení IMA 1 v Norsku, které vedlo k překročení kvót, Norsko požádalo, aby dva vydávající subjekty uvedené v příloze VII nařízení (ES) č. 1374/98 byly nahrazeny jedním subjektem, který spadá přímo pod ministerstvo zemědělství. Je tedy třeba provést nezbytné změny, aby se žádosti Norska vyhovělo;

(16) hospodářské subjekty, které mají v úmyslu dovážet některé sýry pocházející ze Švýcarska, se musí zavázat, že budou dodržovat minimální cenu s dodáním na hranice, aby se na tyto sýry mohl vztahovat preferenční režim. V minulosti byl tento závazek uveden v kolonce 17 povinného osvědčení IMA 1, avšak v současnosti již tomu tak není. Z důvodu jasnosti je tedy nezbytné pojem ceny s dodáním na hranice a podmínky zajišťující její dodržování stanovit jiným způsobem;

(17) v rámci zvláštních ustanovení týkajících se preferenčních dovozů, na které se nevztahují kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1706/98, v příloze I protokolu 1 k rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/98, v příloze IV dohody s Jihoafrickou republikou, a v rámci dohody se Švýcarskem je třeba stanovit, že sníženou celní sazbu lze použít pouze na základě předložení dokladu o původu stanoveného v příslušných protokolech k těmto dohodám;

(18) v zájmu lepší ochrany vlastních zdrojů a na základě získaných zkušeností je třeba stanovit pravidla pro provádění kontroly při dovozu. Zejména je třeba stanovit, jakým způsobem je nutné postupovat v některých případech, kdy šarže uvedená v prohlášení o propuštění do volného oběhu tomuto prohlášení neodpovídá, a to z toho důvodu, aby byl zajištěn přiměřený dohled nad množstvími skutečně propouštěnými do volného oběhu v poměru ke kvótám;

(19) opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Pokud není stanoveno jinak, ustanovení této hlavy se vztahují na všechny produkty uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 1255/1999 (dále jen "mléčné výrobky") a dovážené do Společenství, včetně produktů dovážených bez množstevních omezení nebo bez opatření s rovnocenným účinkem a produktů osvobozených při dovozu od cla a poplatků s rovnocenným účinkem v rámci mimořádných obchodních opatření, která Společenství stanovilo pro některé země a území.

Článek 2

Aniž je dotčena hlava II nařízení (ES) č. 1291/2000, k dovozu mléčných výrobků se požaduje předložení dovozní licence.

Článek 3

1. Jistota uvedená v čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 činí 10 eur na 100 kilogramů čisté hmotnosti produktu.

2. V kolonce 16 žádosti o licenci i licence samotné se uvede osmimístný kód kombinované nomenklatury (dále jen kód KN), před kterým je případně uvedeno slovo "ex". Licence je platná pouze pro takto označený produkt.

3. Licence je platná ode dne skutečného vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 do konce třetího následujícího měsíce.

4. Licence se vydává nejpozději první pracovní den po dni podání žádosti.

Článek 4

1. Kód KN 04069001, pod kterým jsou zařazeny sýry určené ke zpracování, se použije pouze pro dovozy.

2. Kódy KN 04069002 až 04069006, 04062010 a 04069019 se použijí pouze pro dovážené produkty, které pocházejí nebo jsou dováženy ze Švýcarska v souladu s článkem 20.

HLAVA 2 ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO DOVOZ SE SNÍŽENÝM CLEM

KAPITOLA I Dovoz v rámci kvót otevřených Společenstvím pouze na základě dovozní licence

Oddíl 1

Článek 5

Tato kapitola se vztahuje na mléčné výrobky dovážené v rámci těchto celních kvót:

a) kvót nespecifikovaných podle země původu a uvedených v seznamu koncesí CXL;

b) kvót stanovených v nařízeních (ES) č. 1349/2000, (ES) č. 1727/2000, (ES) č. 2290/2000, (ES) č. 2341/2000, (ES) č. 2433/2000, (ES) č. 2434/2000, (ES) č. 2435/2000, (ES) č. 2475/2000, (ES) č. 2766/2000 a (ES) č. 2851/2000;

c) kvót stanovených v nařízení (ES) č. 1706/98;

d) kvót uvedených v příloze I protokolu 1 k rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/98;

e) kvót stanovených v příloze IV dohody s Jihoafrickou republikou.

Článek 6

V příloze I tohoto nařízení jsou stanoveny celní kvóty, použitelná cla, maximální roční množství, jež lze dovézt, dvanáctiměsíční dovozní období (dále jen "dovozní rok") a jeho rozdělení na dvě půlroční období.

Množství uvedená v příloze I částech B a D se pro každý dovozní rok rozdělí na dvě půlroční období, která začínají 1. července a 1. ledna každého roku.

Oddíl 2

Článek 7

Žadatel o dovozní licenci musí být předem schválen příslušným orgánem členského státu, v němž je usazen.

Uvedený orgán přidělí každému schválenému hospodářskému subjektu číslo schválení.

Článek 8

1. Schválení se udělí každému hospodářskému subjektu, který do 1. dubna podá příslušným orgánům žádost, k níž přiloží:

a) doklad o tom, že v předchozím kalendářním roce dovezl do Společenství a/nebo vyvezl ze Společenství alespoň 25 tun mléčných výrobků kapitoly 04 kombinované nomenklatury v rámci nejméně čtyř samostatných operací;

b) jakýkoliv doklad a údaje dostatečně prokazující jeho totožnost a statut hospodářského subjektu, zejména:

i) doklady týkající se podnikového účetnictví a/nebo daňového režimu vyhotovené v souladu s vnitrostátními právními předpisy a,

pokud to stanoví vnitrostátní právní předpisy:

ii) číslo plátce DPH,

iii) jeho zápis do obchodního rejstříku.

2. Za doklady stanovené v odst. 1 písm. a):

a) se považují pouze celní prohlášení, v nichž je v kolonce 8 v případě dovozních prohlášení a v kolonce 2 v případě vývozních prohlášení uvedeno jméno a adresa žadatele;

b) se nepovažují doklady o operacích uskutečňovaných v rámci aktivního nebo pasivního zušlechťovacího styku, které zase nejsou považovány za dovoz nebo vývoz.

Článek 9

Do 15. června sdělí příslušný orgán žadatelům výsledky schvalovacího řízení, popřípadě jim sdělí číslo schválení. Schválení platí po dobu jednoho roku.

Článek 10

Do 20. června každého roku příslušné orgány členských států sdělí Komisi seznam schválených hospodářských subjektů a Komise je předá příslušným orgánům ostatních členských států. Pouze hospodářské subjekty uvedené v seznamu jsou oprávněny podávat žádosti o licence během období od 1. července do 30. června následujícího roku v souladu s články 11 až 14.

Oddíl 3

Článek 11

Žádosti o licence lze podávat pouze v členském státě, který žadatele schválil. V žádostech musí být uvedeno číslo schválení hospodářského subjektu.

Článek 12

Každý hospodářský subjekt může podat pouze jednu žádost o licenci na stejnou kvótu uvedenou v integrovaném sazebníku Evropských společenství (TARIC) (dále jen "číslo kvóty").

Žádosti o licence se přijímají pouze tehdy, pokud žadatel připojí písemné prohlášení, že v běžném období nepodal jiné žádosti o stejnou kvótu v rámci dovozního režimu uvedeného v této kapitole a že se zavazuje, že takové žádosti nepodá.

Pokud jeden hospodářský subjekt podá několik žádostí o stejnou kvótu, pak všechny jeho žádosti podané pro kvóty uvedené v hlavě 2 kapitole I se na půlroční dovozní období zamítnou.

Článek 13

1. V žádosti o licenci může být uveden jeden nebo více kódů KN uvedených v příloze I pro stejnou kvótu a musí v ní být udáno množství požadované pro jednotlivé kódy.

Pro každý kód se však vydává samostatná licence.

2. Žádost o licenci se vztahuje nejméně na deset tun a nejvýše na 10 % množství stanoveného v rámci kvóty na půlroční období uvedené v článku 6.

V případě kvót uvedených v čl. 5 písm. c), d) a e) se však žádost o licenci vztahuje nejméně na deset tun a nejvýše na množství stanovené na každé období v souladu s článkem 6.

Článek 14

1. Žádosti o licence lze podat pouze během prvních deseti dnů každého půlročního období.

2. Jistota uvedená v čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 činí 35 eur na 100 kilogramů čisté hmotnosti produktu.

Oddíl 4

Článek 15

1. Pátý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání žádostí členské státy Komisi sdělí počet žádostí podaných pro každý dotyčný produkt. V tomto sdělení je uveden seznam žadatelů, jejich čísla schválení a množství požadovaná pro každý kód KN, která jsou v případě přílohy I části A rozepsaná podle země původu.

2. Všechna sdělení, včetně "sdělenížádné", se uskutečňují prostřednictvím dálnopisu, faxu nebo elektronické pošty ve stanovený pracovní den podle vzoru uvedeného v příloze VI, pokud nebyla podána žádná žádost, a podle vzoru uvedeného v přílohách VI a VII, pokud byly nějaké žádosti podány.

3. Sdělení týkající se jednotlivých kvót uvedených v příloze I se uvádějí na samostatných formulářích a sdělení týkající se kvót uvedených v příloze I části B bodech 2 a 3 na samostatných formulářích pro každou zemi původu.

Článek 16

1. Komise rozhodne co možná nejrychleji o tom, v jakém rozsahu lze podaným žádostem vyhovět a uvědomí o svém rozhodnutí členské státy.

Licence se vydává žadatelům, jejichž žádosti byly sděleny podle článku 15, a to nejpozději do pěti pracovních dnů po dni, kdy bylo členským státům oznámeno rozhodnutí uvedené v prvním pododstavci.

2. Pokud množství, na která se vztahují žádosti o licence, překračují stanovená množství, Komise použije pro požadovaná množství koeficient přidělení.

Pokud celkové množství, na které se vztahují žádosti o licence, je menší než disponibilní množství, Komise určí zbývající množství, které se připojí k disponibilnímu množství pro následující období téhož dovozního roku.

3. Platnost dovozních licencí je 150 dní ode dne skutečného vydání podle čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000.

Doba platnosti licencí však nemůže překročit konec dovozního roku, pro který byly vydány.

4. Dovozní licence vydané na základě této kapitoly mohou být převedeny pouze na fyzické nebo právnické osoby, které byly schváleny v souladu s oddílem 2. Pokud dojde k převodu licence, převoditel oznámí vydávajícímu subjektu číslo schválení nabyvatele.

Článek 17

Odchylně od čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000 nemůže být množství dovezené na základě této kapitoly vyšší než množství uvedené v kolonkách 17 a 18 dovozní licence. Za tímto účelem se v kolonce 19 této licence uvede číslice "0".

Článek 18

1. V žádosti o licenci a v licenci se uvádí:

a) v kolonce 8 země původu;

b) v kolonce 15:

i) u dovozů pocházejících z Turecka: podrobný popis produktu uvedený v příloze I části D;

ii) u jiných dovozů: podrobný popis produktu, zejména použitá surovina a obsah tuku vyjádřený v procentech hmotnostních. U produktů kódu KN 0406 musí být také uveden obsah tuku v sušině v procentech hmotnostních a obsah vody v tukuprosté sušině v procentech hmotnostních;

c) v kolonce 16 kód KN uvedený pro dotyčnou kvótu, před nímž je případně uvedeno slovo "ex";

d) v kolonce 20 číslo kvóty a jeden z těchto údajů:

- Reglamento (CE) no 2535/2001, artículo 5,

- Forordning (EF) nr. 2535/2001, artikel 5,

- Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 5,

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2535/2001, άρθρο 5,

- Article 5 of Regulation (ES) č. 2535/2001,

- Règlement CE) no2535/2001, article 5,

- Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 5,

- Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 5,

- Regulamento (CE) n.o 2535/2001, artigo 5.o,

- Asetus (EY) N:o 2535/2001 artikla 5,

- Förordning (EG) nr 2535/2001 artikel 5.

2. Držitel licence je povinen dovážet ze země uvedené v kolonce 8, s výjimkou dovozu uskutečňovaného v rámci kvót uvedených v příloze I části A.

3. V kolonce 24 licence je v souladu s přílohami uvedena použitelná celní sazba nebo celní sazba vyjádřená jako procentní sazba základního cla nebo snížená celní sazba vyjádřená v procentech.

Článek 19

1. Snížená celní sazba se použije pouze na základě předložení prohlášení o propuštění do volného oběhu, k němuž se přiloží dovozní licence a u níže uvedených dovozů ještě doklad o původu vystavený na základě těchto protokolů:

a) protokolu 4 k evropským dohodám uzavřeným mezi Společenstvím a Maďarskem [30], Polskem [31], Českou republikou [32], Slovenskou republikou [33], Rumunskem [34], Bulharskem [35] a Slovinskem [36];

b) protokolu 3 k evropským dohodám mezi Společenstvím a Lotyšskem [37], Estonskem [38] a Litvou [39];

c) protokolu 1 k příloze IV Dohody o partnerství AKT-ES podepsané v Cotonou dne 23. června 2000, použitelný na základě rozhodnutí Rady ministrů AKT-ES č. 1/2000 [40] (dále jen dohoda o partnerství AKT-ES);

d) protokolu 3 k rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/98;

e) protokolu 1 k dohodě s Jihoafrickou republikou.

2. Mají-li být do volného oběhu propuštěny produkty dovezené na základě dohod uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), je nezbytné předložit osvědčení EUR 1 nebo prohlášení vývozce podle ustanovení výše uvedených protokolů.

KAPITOLA II Dovoz mimo rámec kvót pouze na základě dovozní licence

Článek 20

1. Tato kapitola se vztahuje na preferenční dovoz, na který se nevztahují kvóty a který je uveden v těchto dohodách a aktech:

a) v nařízení (ES) č. 1706/98;

b) v příloze I protokolu 1 k rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/98;

c) v příloze IV dohody s Jihoafrickou republikou;

d) v dohodě se Švýcarskem.

2. Dotyčné produkty a použitelné celní sazby jsou uvedeny v příloze II.

Článek 21

1. V žádosti o licenci a v licenci se uvádí:

a) v kolonce 8 země původu;

b) v kolonce 15:

i) u dovozů pocházejících z Turecka a ze Švýcarska: podrobný popis produktu uvedený v příloze II části B pro Turecko a v části D pro Švýcarsko;

ii) u jiných dovozů: podrobný popis produktu, zejména použitá surovina a obsah tuku v procentech hmotnostních. U produktů kódu KN 0406 musí být také uveden obsah tuku v sušině v procentech hmotnostních a obsah vody v tukuprosté sušině v procentech hmotnostních;

c) v kolonce 16 kód KN uvedený v příslušné příloze, před nímž je případně uvedeno slovo "ex";

d) v kolonce 20 jeden z těchto údajů:

- Reglamento (CE) no 2535/2001, artículo 20,

- Forordning (EF) nr. 2535/2001, artikel 20,

- Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 20,

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2535/2001, άρθρο 20,

- Article 20 of Regulation (ES) č. 2535/2001,

- Règlement CE) no2535/2001, article 20,

- Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 20,

- Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 20,

- Regulamento (CE) n.o 2535/2001, artigo 20.o,

- Asetus (EY) N:o 2535/2001 artikla 20,

- Förordning (EG) nr 2535/2001 artikel 20.

2. Držitel licence je povinen dovážet ze země uvedené v kolonce 8.

3. V kolonce 24 licence je uvedena použitelná celní sazba nebo celní sazba vyjádřená jako procentní sazba základního cla nebo snížená celní sazba vyjádřená v procentech.

Článek 22

Snížená celní sazba se použije pouze na základě předložení prohlášení o propuštění do volného oběhu, k němuž se přiloží dovozní licence a doklad o původu vystavený na základě těchto protokolů:

a) protokol 1 k příloze V dohody o partnerství AKT-ES;

b) protokol 3 k rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/98;

c) protokol 1 k dohodě s Jihoafrickou republikou;

d) protokol 3 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací podepsané v Bruselu dne 22. července 1972 [41] ve znění rozhodnutí č. 1/2001 Smíšeného výboru ES-Švýcarsko ze dne 24. ledna 2001 [42].

Článek 23

U produktů pocházejících ze Švýcarska a uvedených v příloze II části D pod pořadovými čísly 3 až 10 se dovozní licence vydávají pouze tehdy, pokud je k žádostem přiloženo písemné prohlášení žadatele, že dodrží minimální cenu s dodáním na hranice uvedenou v příloze II části D.

Na žádost příslušných orgánů žadatel poskytne všechny údaje a dodatečné podklady, které mohou tyto orgány považovat za nezbytné jako doklad o tom, že byla dodržena minimální cena s dodáním na hranice, a dále musí souhlasit s jakoukoliv kontrolou svého účetnictví, kterou si tyto úřady vyžádají. Žadatel nemůže přijmout žádný rabat, žádnou náhradu nebo jakoukoliv jinou formu slevy, v jejímž důsledku by hodnota dotyčného produktu byla nižší než minimální dovozní hodnota stanovená pro uvedený produkt.

Pokud minimální cena s dodáním na hranice není dodržena, pak se kromě dovozního cla stanoveného v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 [43] uhradí penále ve výši 25 % částky cla.

KAPITOLA III Dovoz na základě dovozní licence, na níž se vztahuje osvědčení "Inward Monitoring Arrangement" (IMA 1)

Oddíl 1

Článek 24

1. Tento oddíl se vztahuje na dovoz uskutečňovaný v rámci:

a) celních kvót specifikovaných podle země původu a uvedených v seznamu koncesí CXL;

b) kvót stanovených v rámci dohody s Norskem;

c) dohody s Kyprem.

2. Použitelná cla a v případě dovozu uvedeného v odst. 1 písm. a) a b) maximální roční množství, jež lze dovézt, jakož i dovozní rok jsou uvedeny v příloze III tohoto nařízení.

Článek 25

1. Dovozní licence pro produkty uvedené v příloze III s uvedenou celní sazbou se vydává pouze na základě předložení odpovídajícího osvědčení IMA 1 pro celkové čisté množství v něm uvedené.

Osvědčení IMA 1 musí splňovat požadavky stanovené v čl. 40 odst. 1 na máslo kvóty 09.4589 uvedené v příloze III.A (dále jen "novozélandské máslo") a požadavky stanovené v článcích 29 až 33 na jiné produkty. V dovozní licenci musí být uvedeno číslo a datum vystavení příslušného osvědčení IMA 1.

2. S výjimkou novozélandského másla a dovozu se sníženým clem u produktů uvedených v příloze III.C nelze dovozní licenci vydat dříve než příslušné orgány ověří, zda byly splněny podmínky stanovené v čl. 33 odst. 1 písm. e).

Subjekt vydávající licence zašle Komisi faxem kopii osvědčení IMA 1 předloženého s každou žádostí o dovozní licenci, a to v den podání žádosti nejpozději do 18.00 hodin (bruselského času).

Vydávající subjekt vystaví dovozní licenci následující čtvrtý pracovní den, pokud před uplynutím této lhůty nepřijala Komise nějaké zvláštní opatření.

Příslušný subjekt vydávající dovozní licence si ponechá kopii každého předloženého osvědčení IMA 1.

Článek 26

1. Osvědčení IMA 1 je platné ode dne vydání do konce osmého následujícího měsíce, avšak v žádném případě nesmí být platné déle než odpovídající dovozní licence nebo po 31. prosinci dovozního roku, pro který bylo vydáno.

2. Od 1. listopadu každého roku mohou být osvědčení IMA 1 platná od 1. ledna následujícího roku vydávána na množství, která jsou součástí kvóty pro daný dovozní rok. Žádosti o dovozní licence se však mohou podávat až od prvního pracovního dne dovozního roku.

3. V příloze VIII tohoto nařízení jsou uvedeny okolnosti, za nichž lze osvědčení IMA 1 zrušit, změnit, nahradit nebo opravit.

Článek 27

Odchylně od čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000 nesmí být dovážené množství vyšší než množství uvedené v kolonkách 17 a 18 dovozní licence. Za tímto účelem se v kolonce 19 licencí uvede číslo "0".

Článek 28

1. V žádosti o licenci a v licenci se uvádí:

a) v kolonkách 7 a 8 země, odkud je produkt dovezen, a země původu;

b) v kolonce 15 popis produktů podle specifikace uvedené v příloze III;

c) v kolonce 16 kód KN podle specifikace uvedené v příloze III, před nímž je případně uvedeno slovo "ex";

d) v kolonce 20 případně číslo kvóty, číslo osvědčení IMA 1 a datum jeho vydání, s použitím jednoho z těchto slovních označení:

- Válido si va acompañado del certificado IMA 1 no… expedido el …

- Kun gyldig ledsaget af IMA 1-certifikat nr. …, udstedt den …

- Nur gültig in Verbindung mit der Bescheinigung IMA 1 Nr. …, ausgestellt am …

- Έγκυρο μόνο εφόσον συνοδεύεται από το πιστοποιητικό ΙΜΑ 1 αριθ. … που εξεδόθη στις …

- Valid if accompanied by the IMA 1 certificate No … issued on …

- Valable si accompagné du certificat IMA o …, délivré le …

- Valido se accompagnato dal certificato IMA 1 n …, rilasciato il …

- Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA nr. … dat is afgegeven op …

- Válido quando acompanhado do certificado IMA 1 com o número … emitido …

- Voimassa vain … myönnetyn IMA 1-todistuksen N:o … kanssa

- Gäller endast tillsammans med IMA 1-intyg nr … utfärdat den …

2. Držitel licence je povinen dovážet ze země původu uvedené v kolonce 8.

3. V kolonce 24 licence je uvedena použitelná celní sazba.

Článek 29

1. Osvědčení IMA 1 se vystavuje na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze IX, s výjimkou novozélandského másla, a v souladu s požadavky stanovenými v této kapitole.

2. Kolonka 3 osvědčení IMA 1 týkající se odběratele a kolonka 6 týkající se země určení se nevyplňuje, s výjimkou případu sýru čedar stanoveného v rámci kvóty č. 09.4513 v příloze III.

Článek 30

1. Rozměry formuláře uvedeného v článku 29 jsou 210 x 297 milimetrů. Použije se papír bílé barvy o hmotnosti minimálně 40 g/m2.

2. Formuláře se tisknou a vyplňují v jednom z úředních jazyků Společenství. Kromě toho mohou být vytištěny a vyplněny v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků vyvážející země.

3. Formulář se vyplňuje strojopisem nebo ručně. Pokud se vyplňuje ručně, je třeba použít hůlkové písmo.

4. Každé osvědčení IMA 1 musí mít vlastní pořadové číslo, které mu přidělí vydávající subjekt.

Článek 31

1. Pro každý druh produktu uvedeného v příloze III a pro každý způsob jeho obchodní úpravy musí být vystaveno samostatné osvědčení IMA 1.

2. S výjimkou novozélandského másla musí být v osvědčení IMA 1 u každého druhu produktu a u každého druhu obchodní úpravy uvedeny údaje stanovené v příloze XI.

Článek 32

1. Originál osvědčení IMA 1, spolu s odpovídající dovozní licencí a produkty uvedenými v licenci, se předkládá celním orgánům dovážejícího členského státu v okamžiku, kdy je podáno prohlášení o propuštění do volného oběhu. Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 26 odst. 1, je nutné jej předložit během doby platnosti osvědčení, s výjimkou případu vyšší moci.

Pokud však dojde ke ztrátě originálu nebo pokud je originál nepoužitelný, je možné orgánu vydávajícímu dovozní licence a příslušným celním orgánům předložit kopii řádně ověřenou a odpovídajícím způsobem identifikovanou vydávajícím subjektem.

2. Osvědčení IMA 1 je platné pouze tehdy, pokud je řádně vyplněno a potvrzeno vydávajícím subjektem uvedeným v příloze XII.

3. Osvědčení IMA 1 je řádně potvrzeno, pokud je v něm uvedeno místo a datum vydání a pokud je opatřeno otiskem razítka vydávajícího subjektu a podpisem osoby nebo osob s podpisovým právem.

Článek 33

1. Vydávající subjekt může být uveden v příloze XII pouze tehdy,

a) pokud jej za tento subjekt uznává vyvážející země;

b) pokud se zaváže, že bude kontrolovat údaje uvedené v osvědčeních;

c) pokud se zaváže, že Komisi a členským státům bude na požádání poskytovat veškeré informace nezbytné pro posouzení údajů uvedených v těchto osvědčeních;

d) pokud se zaváže, že u produktů uvedených v příloze III.A bude vydávat osvědčení IMA 1 pro celkové množství produktů uvedené v osvědčení dříve než uvedený produkt opustí území vydávajícího státu;

e) pokud se zaváže, že prostřednictvím faxu zašle Komisi kopii každého ověřeného osvědčení IMA 1 pro celkové množství uvedené v osvědčení, a to v den jeho vydání nebo nejpozději do sedmi dnů následujících po dni vydání, popřípadě že oznámí všechny případy, kdy dojde ke zrušení, opravě nebo změně;

f) pokud se v případě produktů kódu KN 0406 zaváže, že do 15. ledna sdělí Komisi pro každou kvótu zvlášť:

i) počet osvědčení IMA 1 vydaných za předchozí kvótový rok, identifikační číslo každého osvědčení a množství uvedené v každém osvědčení, spolu s celkovým počtem vydaných osvědčení a celkovým množstvím uvedeným v těchto osvědčeních v dotyčném kvótovém roce,

ii) informace o zrušení, opravě nebo změně těchto osvědčení IMA 1 nebo vydání kopií osvědčení IMA 1, podle přílohy VIII odstavců 1 až 5 a podle čl. 32 odst. 1, jakož i veškeré příslušné související údaje.

2. Příloha XII se upraví, pokud již není splňován požadavek uvedený v odst. 1 písm. a) nebo pokud vydávající subjekt neplní některou z povinností, které se zavázal plnit.

Oddíl 2

Článek 34

1. Ustanovení tohoto oddílu se vztahují na novozélandské máslo, pokud není v oddílu 1 stanoveno jinak.

2. Slovy "minimálně šest týdnů staré" uvedenými v popisu kvóty pro novozélandské máslo se rozumí minimálně šest týdnů ode dne, kdy bylo prohlášení o propuštění do volného oběhu předloženo celním orgánům.

Článek 35

1. Jistota uvedená v čl. 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000 činí 5 eur na 100 kilogramů čisté hmotnosti produktu.

2. Žádosti o dovozní licence lze podávat pouze ve Spojeném království.

Spojené království kontroluje všechna vydaná, zrušená, změněná a opravená osvědčení IMA 1, nebo osvědčení, k nimž byly vydány kopie. Zajistí, aby celkové množství, pro které byly dovozní licence vydány, nepřekročilo kvótu pro dotyčný dovozní rok.

3. Dovozní licence potvrzená v souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 1291/2000 se použije pouze pro jedno celní prohlášení o propuštění do volného oběhu a vztahuje se na jednu šarži. Pokud je množství propuštěné do volného oběhu menší než množství uvedené v kolonkách 17 a 18 dovozní licence, pak jistota vztahující se k množství nepropuštěnému do volného oběhu propadá a dotyčnou licenci již nelze použít pro dovoz žádného dalšího množství.

Článek 36

Pokud novozélandské máslo nevyhovuje požadavkům na složení, pak se na šarži jako celek nevztahuje žádný preferenční režim.

Pokud již bylo přijato prohlášení o propuštění do volného oběhu a zjistí se, že šarže nevyhovuje stanoveným požadavkům, vyberou celní orgány dovozní clo stanovené v příloze I nařízení (EHS) č. 2658/87, přičtou množství uvedené v kolonce 29 dovozní licence a zašlou licenci vydávajícímu orgánu, který ji změní a upraví na dovozní licenci s plným clem.

Článek 37

Odchylně od článku 26 nařízení (ES) č. 1291/2000 příslušný orgán vydávající licence uvede v kolonce 20 licence jeden z těchto údajů:

- Certificado de importación con tipo reducido para el producto con el número de orden … que se ha convertido en un certificado de importación con tipo pleno para el que se adeudaba, y se ha abonado, el tipo de derecho de …/100 kg; certificado ya anotado,

- Ændret fra en importlicens med nedsat toldsats for et produkt under nr … til en importlicens med fuld toldsats, hvor den skyldige importtold på …/100 kg er betalt; licensen er allerede afskrevet,

- Umwandlung einer Einfuhrlizenz zum ermäßigten Zollsatz für das Erzeugnis mit der lfd.Nr … in eine Einfuhrlizenz zum vollen Zollsatz von …/100 kg,der entrichtet wurde; Lizenz abgeschrieben,

- Μετατροπή από πιστοποιητικό εισαγωγής με μειωμένο δασμό για προϊόν βάσει του αύξοντος αριθμού … σε πιστοποιητικό εισαγωγής με πλήρη δασμό για το οποίο το ποσοστό δασμού ποσού …/100 kg οφείλετο και πληρώθηκε? το πιστοποιητικό ήδη χορηγήθηκε,

- Converted from a reduced duty import licence for product under order No … to a full duty import licence on which the rate of duty of …/100 kg was due and has been paid; licence already attributed,

- Certificat ďimportation à droit réduit pour le produit correspondant au contingent …, converti en un certificat ďimportation à taux plein, pour lequel le taux du droit applicable de …/100 kg a été acquitté; certificat déjà imputé,

- Conversione da un titolo ďimportazione a dazio ridotto per il prodotto corrispondente al contingente … ad u titolo ďimportazione a dazio pieno, per il quale è stata pagata ľaliquota di …/100 kg; titolo già imputato,

- Invoercertificaat met verlaagd recht voor onder volgnummer … vallend product omgezet in een invoercertificaat met volledig recht waarvoor het recht van …/100 kg verschuldigd was en is betaald; hoeveelheid reeds op het certificaat afgeschreven,

- Obtido por conversão de um certificado de importação com direito reduzido para o produto com o número de ordem …num certificado de importação com direito pleno, relativamente ao qual a taxa de direito aplicável de…/100 kg foi paga; certificado já imputado,

- Muutettu etuuskohteluun oikeuttavasta kiintiötuontitodistuksesta vakiotuontitodistutseksi tavaralle, joka kuuluu järjestysnumeroon … ja josta on kannettu tariffin mukainen tulli …/100 kg; vähennysmerkinnät tehty,

- Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer … till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats …/100 kg har betalats. Redan avskriven licens.

Orgán vydávající licence opraví všechny účetní údaje tak, aby odpovídaly provedené změně. Celní orgány zajistí, aby byly provedeny příslušné změny také v obchodním účetnictví a účetnictví vlastních prostředků.

Článek 38

Vydávající subjekt může být uveden v příloze XII, pokud splňuje požadavky stanovené v čl. 33 písm. a) až e) a rovněž pouze tehdy,

a) pokud se zaváže, že oznámí Komisi směrodatnou odchylku obsahu tuku v běžných výrobních podmínkách, uvedenou v příloze IV bodu 1 písm. e), u novozélandského másla vyrobeného jednotlivými výrobci uvedenými v příloze IV bodu 1 písm. a) podle specifikace stanovené odběratelem pro každý produkt;

b) pokud se zaváže, že zašle příslušnému vydávajícímu orgánu ve Spojeném království faxem kopii každého ověřeného osvědčení IMA 1 pro celkové množství uvedené v osvědčení, a to v den vydání tohoto osvědčení nebo nejpozději do sedmi dnů následujících po dni vydání, a že oznámí případná zrušení, případné opravy nebo změny;

c) pokud se zaváže, že sdělí vydávajícímu orgánu ve Spojeném království následující informace, a to do desátého dne následujícího měsíce pro každý měsíc v období od ledna do října a do pátku následujícího týdne pro každý týden nebo část týdne v listopadu a prosinci, samostatně pro osvědčení IMA 1 vydaná pro probíhající kvótový rok a pro osvědčení IMA I vydaná pro rok následující:

i) počet osvědčení IMA 1 vydaných v dotyčném měsíci, případně týdnu, jejich identifikační čísla a množství uvedené v každém osvědčení, spolu s celkovým počtem vydaných osvědčení a celkovým množstvím uvedeným v osvědčeních v dotyčném kvótovém roce;

ii) informace o zrušení, opravě nebo změně těchto osvědčení IMA 1 nebo vydání kopií osvědčení IMA 1, podle přílohy VIII odstavců 1 až 5 a podle čl. 32 odst. 1, jakož i veškeré příslušné související údaje.

Článek 39

1. Za účelem kontroly množství novozélandského másla se vezmou v úvahu všechna množství, pro něž byla přijata prohlášení o propuštění do volného oběhu během dotyčného kvótového období.

2. Členské státy oznámí Komisi do 31. ledna následujícího po konci daného kvótového roku konečná měsíční množství a celkové množství másla za dotyčný kvótový rok, pro která byla přijata prohlášení o propuštění do volného oběhu v rámci celní kvóty uvedené v odstavci 1 během předchozího kvótového roku. Lhůta pro měsíční oznámení končí desátého dne měsíce následujícího po měsíci, během něhož byla přijata prohlášení o propuštění do volného oběhu.

3. Do 28. února každého roku sdělí Spojené království Komisi za předchozí kvótový rok množství másla, na které byla složena jistota a množství másla propuštěného do volného oběhu, u něhož byla jistota uvolněna. Jestliže ke dni 28. února nejsou k dispozici úplné údaje, musí být bezodkladně doplněny.

Na základě údajů uvedených v čl. 38 písm. c) sdělí Spojené království Komisi do 31. ledna následujícího po konci každého kvótového roku podrobný přehled tohoto kvótového roku, v němž uvede všechna vydaná osvědčení IMA 1, jejich identifikační čísla a množství v nich uvedená, spolu s celkovým počtem osvědčení a s celkovým množstvím, na něž se tato osvědčení pro daný rok vztahují. Tento přehled obsahuje všechny příslušné údaje týkající se případného zrušení, případných oprav nebo změn osvědčení IMA 1 a všech kopií osvědčení IMA 1, které byly vystaveny.

Článek 40

1. V příloze IV tohoto nařízení jsou stanoveny pokyny pro vyplňování osvědčení IMA 1, kontrola hmotnosti a obsahu tuku v másle, jakož i důsledky, které z této kontroly mohou vyplynout.

Směrodatnou odchylku obsahu tuku v běžných výrobních podmínkách uvedenou v bodě 1 písm. e) přílohy IV a oznámenou v souladu s čl. 38 písm. a) schválí Komise a uvedený seznam je sdělen členským státům spolu s dnem jeho vstupu v platnost za účelem vydávání osvědčení IMA 1.

Směrodatná odchylka v běžných výrobních podmínkách platí po dobu nejméně jednoho roku, pokud výjimečné okolnosti, na něž Komisi upozorní novozélandský vydávající subjekt, nejsou dostatečným důvodem pro její změnu, kterou musí schválit Komise.

Každá pozměněná nebo dodatečná směrodatná odchylka v běžných výrobních podmínkách schválená Komisí se sdělí členským státům spolu s dnem jejího vstupu v platnost za účelem vydávání osvědčení IMA 1.

2. Členské státy sdělí Komisi výsledky kontroly prováděné každé čtvrtletí podle přílohy IV s využitím formuláře uvedeného v příloze V, a to nejpozději desátý den následujícího měsíce.

Článek 41

1. U novozélandského másla dováženého do Společenství podle této kapitoly musí být ve všech fázích uvádění na trh novozélandský původ vyznačen na obalech a na příslušné faktuře či příslušných fakturách.

2. Odchylně od odstavce 1, pokud se novozélandské máslo smíchá s máslem ze Společenství a pokud je směs másel určena k přímé spotřebě a dodávána v obalech o hmotnosti 500 gramů nebo méně, musí být novozélandský původ uveden pouze na odpovídající faktuře.

3. V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 musí být na faktuře rovněž uvedeno toto:

"Máslo dovezené podle kapitoly III oddílu 2 nařízení Komise (ES) č. 2535/2001; nezpůsobilé pro podporu pro máslo podle čl. 1 odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 429/90 nebo pro podporu pro máslo podle čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 2571/97 a nezpůsobilé pro vývozní náhradu podle č. 31 odst. 10 a 11 nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud není stanoveno jinak v čl. 31 odst. 12 uvedeného nařízení nebo v článku 7a nařízení Komise (ES) č. 1222/94."

Článek 42

Osvědčení IMA 1 se vyhotovuje podle vzoru uvedeného v příloze X, v souladu s požadavky stanovenými v tomto oddílu a v čl. 40 odst. 1 tohoto nařízení.

KAPITOLA IV Ustanovení týkající se kontroly dovozu se sníženým clem

Článek 43

1. Celní úřady Společenství, které vyřizují prohlášení o propuštění produktů do volného oběhu ve Společenství, důkladně zkontrolují doklady předložené spolu s prohlášením o propuštění do volného oběhu, na jejichž základě se žádá o použití snížených celních sazeb.

Na základě uvedených dokladů provedou rovněž fyzickou kontrolu produktů.

2. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro zavedení systému, který umožní provádět neohlášenou fyzickou kontrolu uvedenou v odst. 1 druhém pododstavci na základě analýzy rizika.

Až do konce roku 2003 však musí tento systém zajistit, aby fyzická kontrola byla provedena minimálně u 3 % prohlášení o propuštění do volného oběhu předložených v každém členském státě a v každém kalendářním roce.

Při výpočtu minimálního procentuálního podílu fyzických kontrol, které musí být provedeny, se členské státy mohou rozhodnout, že nebudou brát v úvahu dovozní prohlášení týkající se množství o hmotnosti nejvýše do 500 kg.

Článek 44

1. Pokud jde o referenční metody, které musí být použity pro analýzu produktů uvedených v tomto nařízení za účelem zjištění, zda jejich složení odpovídá prohlášení o propuštění do volného oběhu, použije se nařízení Komise (ES) č. 213/2001 [44].

2. Každý celní úřad vypracuje podrobnou zkušební zprávu o každé provedené fyzické kontrole. V této zprávě, kterou je nutné uchovat po dobu nejméně tří kalendářních roků, je uvedeno datum, kdy byla kontrola provedena.

3. Pokud byla fyzická kontrola provedena, pak se do kolonky 32 dovozní licence nebo do kolonky zpráv v případě elektronické licence zapíše jeden z těchto údajů:

- Se ha realizado el control material [Reglamento (CE) no 2535/2001,

- Fysisk kontrol [forordning (EF) nr. 2535/2001,

- Warenkontrolle durchgeführt [Verordnung (EG) Nr 2535/2001,

- Πραγματοποιήθηκε φυσικός έλεγχος [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001,

- Physical check carried out [Regulation (EC) No 2535/2001,

- Contrôle physique effectué [règlement (CE) no 2535/2001,

- Controllo fisico effettuato [regolamento (CE) n. 2535/2001,

- Fysieke controle uitgevoerd [Verordening (EG) nr. 2535/2001,

- Controlo físico em conformidade com [Regulamento (CE) no 2535/2001,

- Fyysinen tarkastus suoritettu [asetus (EY) N:o 2535/2001,

- Fysisk kontroll utförd [förordning (EG) nr 2535/2001.

Celní orgány vyhodnotí výsledky první analýzy do 20 pracovních dnů ode dne provedení fyzické kontroly. Do deseti pracovních dnů ode dne, kdy byly potvrzeny konečné výsledky prokazující nesplnění požadavků, jsou tyto výsledky, případně rovněž licence, předány příslušnému vydávajícímu subjektu.

Aniž je dotčen článek 248 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 [45], pokud byla fyzická kontrola složení produktů provedena před tím, než byla předložena potvrzená dovozní licence podle čl. 33 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1291/2000, jistota se uvolní.

4. Každý případ neshody s prohlášením o propuštění do volného oběhu se oznámí Komisi do deseti pracovních dnů ode dne, kdy celní orgány neshodu zjistily; v oznámení se uvede, v jakém ohledu produkty nevyhovují a jaká celní sazba byla v důsledku zjištění neshody použita.

Článek 45

1. Za účelem kontroly množství v rámci celních kvót se vezmou v úvahu všechna množství, pro která byla během daného kvótového období přijata prohlášení o propuštění do volného oběhu.

2. Každý členský stát oznámí Komisi do 15. března následujícího po každém kvótovém roce končícím dne 31. prosince a do 15. září následujícího po každém kvótovém roce končícím dne 30. června, samostatně pro každou kvótu a zemi původu, s výjimkou novozélandského másla, konečné celkové množství za kvótový rok, za který byla prohlášení o propuštění do volného oběhu přijata.

HLAVA 3 PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 46

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro kontrolu správného fungování režimu licencí a osvědčení stanoveného tímto nařízením.

Článek 47

Schválení stanovené v článku 7 se nevyžaduje pro období od 1. ledna do 30. června 2002.

Pro toto období mohou být žádosti o licence pro kvóty uvedené v hlavě 2 kapitole I podávány pouze v členském státě, kde je žadatel usazen, a přijímány pouze tehdy, jsou-li při podání těchto žádostí předloženy doklady požadované podle čl. 8 odst. 1 písm. a) ke spokojenosti příslušného orgánu dotyčného členského státu.

Dovozní licence uvedené v hlavě 2 kapitole I, které byly vydány v období od 1. ledna do 30. června 2002, lze převádět bez omezení stanovených v čl. 16 odst. 4.

Pro období od 1. ledna do 30. června 2002 a od 1. července do 31. prosince 2002 je referenčním rokem uvedeným v čl. 8 odst. 1 písm. a) rok 2001 nebo rok 2000, pokud dotyčný hospodářský subjekt prokáže, že během roku 2001 nemohl z mimořádných důvodů dovézt nebo vyvézt uvedená množství mléčných výrobků.

Článek 48

Zrušují se nařízení (EHS) č. 2967/79, (ES) č. 2508/97, (ES) č. 1374/98 a (ES) č. 2414/98.

Nadále se použijí na licence, o něž bylo požádáno do 1. ledna 2002.

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 49

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se na dovozní licence, o něž se požádá ode dne 1. ledna 2002.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2001.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48.

[2] Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 10.

[3] Úř. věst. L 185, 30.6.1998, s. 21.

[4] Úř. věst. L 88, 28.3.2001, s. 7.

[5] Úř. věst. L 336, 29.12.1979, s. 23

[6] Úř. věst. L 151, 1.7.1995, s. 10.

[7] Úř. věst. L 345, 16.12.1997, s. 31.

[8] Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 49.

[9] Úř. věst. L 299, 10.11.1998, s. 7.

[10] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.

[11] Úř. věst. L 308, 27.11.2001, s. 19.

[12] Úř. věst. L 257, 13.10.1969, s. 3.

[13] Úř. věst. L 327, 30.12.1995, s. 17.

[14] Úř. věst. L 86, 20.3.1998, s. 1.

[15] Úř. věst. L 215, 1.8.1998, s. 12.

[16] Úř. věst. L 311, 4.12.1999, s. 1.

[17] Úř. věst. L 155, 28.6.2000, s. 1.

[18] Úř. věst. L 308, 8.12.2000, s. 7.

[19] Úř. věst. L 198, 4.8.2000, s. 6.

[20] Úř. věst. L 262, 17.10.2000, s. 1.

[21] Úř. věst. L 271, 24.10.2000, s. 7.

[22] Úř. věst. L 280, 4.11.2000, s. 1.

[23] Úř. věst. L 280, 4.11.2000, s. 9.

[24] Úř. věst. L 280, 4.11.2000, s. 17.

[25] Úř. věst. L 286, 11.11.2000, s. 15.

[26] Úř. věst. L 321, 19.12.2000, s. 8.

[27] Úř. věst. L 332, 28.12.2000, s. 7.

[28] Úř. věst. L 133, 21.5.1973, s. 1.

[29] Úř. věst. L 393, 31.12.1987, s. 1.

[30] Úř. věst. L 347, 31.12.1993, s. 1.

[31] Úř. věst. L 348, 31.12.1993, s. 1.

[32] Úř. věst. L 360, 31.12.1994, s. 1.

[33] Úř. věst. L 359, 31.12.1994, s. 1.

[34] Úř. věst. L 357, 31.12.1994, s. 1.

[35] Úř. věst. L 358, 31.12.1994, s. 1.

[36] Úř. věst. L 51, 26.2.1999, s. 1.

[37] Úř. věst. L 26, 2.2.1998, s. 1.

[38] Úř. věst. L 68, 9.3.1998, s. 3.

[39] Úř. věst. L 51, 20.2.1998, s. 1.

[40] Úř. věst. L 195, 1.8.2000, s. 46.

[41] Úř. věst. L 300, 31.12.1972, s. 189.

[42] Úř. věst. L 51, 21.2.2001, s. 40.

[43] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

[44] Úř. věst. L 37, 7.2.2001, s. 1.

[45] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

I. A CELNÍ KVÓTY NESPECIFIKOVANÉ PODLE ZEMĚ PŮVODU

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Země původu | Kvóta od 1. července do 30. června (množství v tunách) | Dovozní clo (EUR/100 kg čisté hmotnosti) |

roční | půlroční |

09.4590 | 04021019 | Sušené odstředěné mléko | Všechny třetí země | 68 000 | 34 000 | 47,50 |

09.4599 | 04051011 | Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka | Všechny třetí země | 10 000 | 5 000 | 97,80 |

04051019 |

04051030 |

04051050 |

04051090 | v ekvivalentu másla |

04059010 |

04059090 |

09.4591 | ex04061020ex04061080 | Sýr na pizzu, zmrazený, krájený na kousky o hmotnosti nejvýše jeden gram, v nádobách o čistém obsahu nejméně 5 kg, o obsahu vody nejméně 52 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině nejméně 38 % hmotnostních | Všechny třetí země | 5 300 | 2 650 | 13,00 |

09.4592 | ex04063010 | Tavený ementál | Všechny třetí země | 18 400 | 9 200 | 71,90 |

ex04069013 | Ementál | 85,80 |

09.4593 | ex04063010 | Tavený gruyère | Všechny třetí země | 5 200 | 2 600 | 71,90 |

ex04069015 | Gruyère, sbrinz | 85,80 |

09.4594 | 04069001 | Sýry k dalšímu zpracování | Všechny třetí země | 20 000 | 10 000 | 83,50 |

09.4595 | 04069021 | Čedar | Všechny třetí země | 15 000 | 7 500 | 21,00 |

09.4596 | ex04061020ex04061080 | Čerstvé (nezrající nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra, a tvaroh, jiné než sýr na pizzu z kvóty č. 09.4591 | Všechny třetí země | 19 500 | 9 750 | 92,60106,40 |

04062090 | Ostatní strouhané sýry nebo práškové sýry | 94,10 |

04063031 | Jiné tavené sýry | 69,00 |

04063039 | | 71,90 |

04063090 | | 102,90 |

04064010 | Sýry s modrou plísní | 70,40 |

04064050 | | |

04064090 | | |

04069017 | Bergkäse a appenzell | 85,80 |

04069018 | Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or a Tête de Moine | 75,50 |

04069023 | Eidam | |

04069025 | Tilsit | |

04069027 | Butterkäse | |

04069029 | Kashkaval | |

04069031 | Feta, ovčí nebo buvolí | |

04069033 | Feta, ostatní | |

04069035 | Kefalo-tyri | |

04069037 | Finlandia | |

04069039 | Jarlsberg | |

04069050 | Sýry ovčí nebo buvolí | |

04069063 | Pecorino | 94,10 |

04069069 | Ostatní | |

04069073 | Provolone | |

ex04069075 | Caciocavallo | 75,50 |

ex04069076 | Danbo, fontal, fynbo, havarti, maribo, samsø | |

04069078 | Gouda | |

ex04069079 | Esrom, italico, kernhem, Saint-Paulin | |

ex04069081 | Cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey | |

04069082 | Camembert | |

04069084 | Brie | |

04069086 | vyšším než 47 %, avšak nejvýše 52 % hmotnostních | |

04069087 | vyšším než 52 %, avšak nejvýše 62 % hmotnostních | |

04069088 | vyšším než 62 %, avšak nejvýše 72 % hmotnostních | |

04069093 | vyšším než 72 % hmotnostních | |

04069099 | Ostatní | 92,60106,40 |

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Použitelné clo (% DNV) | Roční množství (v tunách) |

Od 1.7.2000 do 30.6.2001 | Roční zvýšení od 1.7.2001 |

09.4813 | 040210190402211904022199 | Sušené odstředěné mléko Sušené plnotučné mléko Sušené plnotučné mléko | Bez cla | 10 000 | 1 000 |

09.4814 | 040510110405101904051030040510500405109004052090 | Máslo a mléčné pomazánky | Bez cla | 6 000 | 600 |

09.4815 | 0406 | Sýry a tvaroh | Bez cla | 9 000 | 900 |

2. Produkty pocházející z České republiky

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Použitelné clo (% DNV) | Roční množství (v tunách) |

Od 1.7.2000 do 30.6.2001 | Roční zvýšení od 1.7.2001 |

09.4611 | 040210190402211904022191 | Sušené odstředěné mléko Sušené plnotučné mléko Sušené plnotučné mléko | 20 | 2 875 | 0 |

09.4612 | 0405101104051019040510300405105004052090 | Máslo | 20 | 1 250 | 0 |

09.4613 | 0406 | Sýry a tvaroh | Bez cla | 5 100 | 765 |

3. Produkty pocházející ze Slovenské republiky

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Použitelné clo (% DNV) | Roční množství (v tunách) |

Od 1.7.2000 do 30.6.2001 | Roční zvýšení od 1.7.2001 |

09.4611 | 040210190402211904022191 | Sušené odstředěné mléko Sušené plnotučné mléko Sušené plnotučné mléko | 20 | 1 500 | 0 |

09.4612 | 0405101104051019040510300405105004052090 | Máslo | 20 | 750 | 0 |

09.4613 | 0406 | Sýry a tvaroh | Bez cla | 2 200 | 330 |

4. Produkty pocházející z Maďarska

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Použitelné clo (% DNV) | Roční množství (v tunách) |

Od 1.7.2000 do 30.6.2001 | Roční zvýšení od 1.7.2001 |

09.4731 | 040210 | Mléko a smetana, sušené nebo v pevné formě, o obsahu tuku < 1,5 % hmotnostních | Bez cla | 375 | 40 |

09.4733 | 0406 | Sýry a tvaroh | Bez cla | 3 500 | 350 |

5. Produkty pocházející z Rumunska

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Použitelné clo (% DNV) | Roční množství (v tunách) |

Od 1.7.2000 do 30.6.2001 | Roční zvýšení od 1.7.2001 |

09.4758 | 0406 | Sýry a tvaroh | Bez cla | 2 000 | 200 |

6. Produkty pocházející z Bulharska

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Použitelné clo (% DNV) | Roční množství (v tunách) |

Od 1.7.2000 do 30.6.2001 | Roční zvýšení od 1.7.2001 |

09.4660 | 0406 | Sýry a tvaroh | Bez cla | 5 500 | 300 |

7. Produkty pocházející z Estonska

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Použitelné clo (% DNV) | Roční množství (v tunách) |

Od 1.7.2000 do 30.6.2001 | Roční zvýšení od 1.7.2001 |

09.4578 | 040130 | Smetana, o obsahu tuku vyšším než 6 % hmotnostních | Bez cla | 500 | 150 |

09.4546 | 0402101904022119 | Sušené odstředěné mléko Sušené plnotučné mléko | Bez cla | 10 000 | 3 000 |

09.4579 | 040310110403101304031019 | Jogurty, neochucené | Bez cla | 300 | 90 |

09.4580 | 04039059040390610403906304039069 | Mléko a smetana, fermentované (kysané) nebo okyselené | Bez cla | 700 | 210 |

09.4547 | 0405101104051019 | Máslo | Bez cla | 3 000 | 900 |

09.4581 | ex0406 | Sýry, kromě tvarohu | Bez cla | 2 000 | 600 |

09.4582 | ex040610 | Tvaroh | Bez cla | 700 | 210 |

8. Produkty pocházející z Lotyšska

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Použitelné clo (% DNV) | Roční množství (v tunách) |

Od 1.7.2000 do 30.6.2001 | Roční zvýšení od 1.7.2001 |

09.4549 | 0402101904022119 | Sušené odstředěné mléko Sušené plnotučné mléko | Bez cla | 4000 | 400 |

09.4550 | 040229 | Sušené plnotučné mléko, obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla | 20 | 250 | 0 |

09.4551 | 040510 | Máslo | Bez cla | 1875 | 190 |

09.4552 | 0406 | Sýry a tvaroh | Bez cla | 3000 | 300 |

9. Produkty pocházející z Litvy

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Použitelné clo (% DNV) | Roční množství (v tunách) |

Od 1.7.2000 do 30.6.2001 | Roční zvýšení od 1.7.2001 |

09.4554 | 0402101904022119 | Sušené odstředěné mléko Sušené plnotučné mléko | Bez cla | 5500 | 500 |

09.4567 | 04029911 | Mléko a smetana, zahuštěné, obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla | 20 | 300 | - |

09.4556 | 0405101104051019 | Máslo | Bez cla | 1925 | 175 |

09.4557 | 0406 | Sýry a tvaroh | Bez cla | 6600 | 600 |

10. Produkty pocházející ze Slovinska

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Použitelné clo (% DNV) | Roční množství (v tunách) |

Od 1.7.2000 do 30.6.2001 | Roční zvýšení od 1.7.2001 |

09.4086 | 040210040221 | Sušené odstředěné mléko Sušené plnotučné mléko | 20 | 1400 | 1500 |

09.4087 | 040310 | Jogurty | 20 | 700 | 750 |

09.4088 | 040690 | Ostatní sýry | 20 | 420 | 450 |

I. C CELNÍ KVÓTY UVEDENÉ V ČL. 7 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (ES) č. 1706/98

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Země původu | Kvóta od 1. ledna do 31. prosince (v tunách) | Snížení cel |

Roční | Půlroční |

09.4026 | 0402 | Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla | AKT | 1000 | 500 | 65 % |

09.4027 | 0406 | Sýry a tvaroh | AKT | 1000 | 500 | 65 % |

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Země původu | Roční kvóta od 1. ledna do 31. prosince (v tunách) | Dovozní clo (EUR/100 kg čisté hmotnosti) |

09.4101 | 04069029 | Sýr Kashkaval | Turecko | 1 500 | 0 |

ex04069031 | Sýr vyrobený výhradně z ovčího nebo buvolího mléka, v nádobách se slaným nálevem nebo ve vacích z ovčí nebo kozí kůže |

ex04069050 | Ostatní sýry vyrobené výhradně z ovčího nebo buvolího mléka, v nádobách se slaným nálevem nebo ve vacích z ovčí nebo kozí kůže |

ex04069086 | Tulum Peyniri, vyrobený z ovčího nebo buvolího mléka, v baleních o obsahu menším než 10 kg |

ex04069087 |

ex04069088 |

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Země původu | Dovozní rok | Roční kvóta od 1. ledna do 31. prosince (v tunách) | Dovozní clo (EUR/100 kg čisté hmotnosti) |

Roční | Půlroční |

09.4151 | 0406 10 0406 20 90 0406 30 0406 40 90 0406 90 01 0406 90 21 0406 90 50 0406 20 69 0406 90 78 0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88 0406 90 93 0406 90 99 | Jihoafrická republika | 2000 | 5 000 | 2 500 | 0 |

| 2001 | 5 250 | 2 625 |

| 2002 | 5 500 | 2 750 |

| 2003 | 5 750 | 2 875 |

| 2004 | 6 000 | 3 000 |

| 2005 | 6 250 | 3 125 |

| 2006 | 6 500 | 3 375 |

| 2007 | 6 750 | 3 375 |

| 2008 | 7 000 | 3 500 |

| 2009 | 7 250 | 3 625 |

| 2010 | Bez omezení | Bez omezení |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

II. A KONCESE UVEDENÉ V ČL. 7 ODST. 2 NAŘÍZENÍ (ES) č. 1706/98

Kód KN | Popis | Snížení cel (%) |

0401 | | 16 |

0403 10 11 až 0403 10 39 | | 16 |

0403 90 11 až 0403 90 69 | | 16 |

0404 | | 16 |

040510 | | 16 |

04052090 | | 16 |

040590 | | 16 |

17021100 | | 16 |

17021900 | | 16 |

21069051 | | 16 |

23091015 | | 16 |

23091019 | | 16 |

23091039 | | 16 |

23091059 | | 16 |

23091070 | | 16 |

23099035 | | 16 |

23099039 | | 16 |

23099049 | | 16 |

23099059 | | 16 |

23099070 | | 16 |

Pořadové číslo | Kód KN | Popis | Země původu | Dovozní clo (EUR/100 kg čisté hmotnosti bez jiného ukazatele) |

1 | 04069029 | Kashkaval | Turecko | 67,19 |

2 | ex04069031 | Sýry vyrobené výhradně z ovčího nebo buvolího mléka, v nádobách se slaným nálevem nebo ve vacích z ovčí nebo kozí kůže | Turecko | 67,19 |

ex04069050 |

3 | ex04069086 | Tulum peyniri, vyrobený z ovčího nebo buvolího mléka, v baleních o obsahu menším než 10 kg | Turecko | 67,19 |

ex04069087 |

ex04069088 |

II. C PREFERENČNÍ DOVOZNÍ REŽIM – JIŽNÍ AFRIKA

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Země původu | Dovozní clo jako % základního cla |

Rok |

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |

14 | 0401040310110403101304031019040310310403103304031039 | Jihoafrická republika | 91 | 82 | 73 | 64 | 55 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | 0 |

040291040299040390510403905304039059040390610403906304039069 | Jihoafrická republika | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 67 | 50 | 33 | 17 | 0 |

040410480404105204041054040410560404105804041062040410720404107404041076040410780404108204041084 | |

0406102004061080040620900406300406409004069001040690210406905004069069040690780406908604069087040690880406909304069099 | Pro množství dovezená nad rámec kvót uvedených v příloze I. E |

1702110017021900 | |

21069051 | |

23091015230910192309103923091059230910702309903523099039230990492309905923099070 | |

Pořadové číslo | Kód KN | Popis | Země původu | Dovozní clo (EUR/100 kg čisté hmotnosti bez jiného ukazatele) |

1 | 04022911ex04049083 | Speciální mléko pro kojence, v hermeticky uzavřených přepravních obalech o čisté hmotnosti nejvýše 500 g, o obsahu tuku vyšším než 10 %, avšak nejvýše 27 % hmotnostních | Švýcarsko | 43,80 |

2 | 0406201004069019 | Sýry glarus s bylinkami (tzv. "schabziger") vyráběné z odstředěného mléka s přísadou jemně mletých bylinek | Švýcarsko | 6 % celní hodnoty |

3 | ex04069018 | Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or a Tête de Moine, s minimálním obsahem tuku v sušině 45 % hmotnostních, zrající alespoň 18 dnů v případě Vacherin Mont d’Or, alespoň dva měsíce v případě Fromage fribourgeois a alespoň tři měsíce v případě Tête de Moine: celé sýry s kůrou, s cenou s dodáním na hranice nejméně 401,85 eur, avšak nejvýše 430,62 eur za 100 kg čisté hmotnostikusy balené ve vakuu nebo v inertním plynu, s kůrou alespoň na jedné straně, o čisté hmotnosti nejméně 1 kg, avšak méně než 5 kg a s cenou s dodáním na hranice nejméně 430,62 eur, avšak méně než 459,39 eur za 100 kg čisté hmotnosti | Švýcarsko | 19,32 |

4 | ex04069013ex04069015ex04069017ex04069018 | Ementál, gruyère, sbrinz a appenzell, o obsahu tuku v sušině nejméně 45 % hmotnostních, zrající alespoň tři měsíce: kusy s kůrou, balené ve vakuu nebo v inertním plynu, o čisté hmotnosti nejvýše 450 g a s cenou s dodáním na hranice nejméně 499,67 eur za 100 kg čisté hmotnostiFromage fribourgeois, Vacherin Mond d’Or a Tête de Moine, o obsahu tuku v sušině nejméně 45 % hmotnostních, zrající alespoň osmnáct dnů v případě Vacherin Mont d’Or, alespoň dva měsíce v případě Fromage fribourgeois a alespoň tři měsíce v případě Tête de Moine: celé sýry s kůrou, s cenou s dodáním na hranice nejméně 430,62 eur za 100 kg čisté hmotnosti,kusy balené ve vakuu nebo v inertním plynu, s kůrou alespoň na jedné straně, o čisté hmotnosti nejméně 1 kg a s cenou s dodáním na hranice nejméně 459,39 eur za 100 kg čisté hmotnosti,kusy balené ve vakuu nebo v inertním plynu, o čisté hmotnosti nejvýše 450 g a s cenou s dodáním na hranice nejméně 499,67 eur za 100 kg čisté hmotnosti | Švýcarsko | 9,66 |

5 | ex04063010 | Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové, při jejichž výrobě byly použity pouze sýry ementál, gruyére a appenzell, a které mohou obsahovat jako přísadu sýr glarus s bylinkami (tzv. "schabziger"), upravené pro maloobchodní prodej, s cenou s dodáním na hranice nejméně 289,14 eur za 100 kg čisté hmotnosti a o obsahu tuku v sušině nejvýše 56 % hmotnostních | Švýcarsko | 43,80 |

6 | ex04069002 | Ementál, gruyère a appenzell: celé sýry s cenou s dodáním na hranice více než 401,85 eur, avšak nejvýše 430,62 eur za 100 kg čisté hmotnosti, o obsahu tuku v sušině nejméně 45 % hmotnostních, zrající alespoň tři měsíce | Švýcarsko | 13, 15 |

7 | ex04069003 | Ementál, gruyère, sbrinz a appenzell: celé sýry s cenou s dodáním na hranice vyšší než 430,62 eur za 100 kg čisté hmotnosti, o obsahu tuku v sušině nejméně 45 % hmotnostních, zrající alespoň tři měsíce | Švýcarsko | 6,58 |

8 | ex04069004 | Ementál, gruyère, sbrinz a appenzell: kusy balené ve vakuu nebo v inertním plynu, s kůrou alespoň na jedné straně, o čisté hmotnosti nejméně 1 kg, avšak méně než 5 kg, s cenou s dodáním na hranice vyšší než 430,62 eur, avšak menší než 459,39 eur za 100 kg čisté hmotnosti, o obsahu tuku v sušině nejméně 45 % hmotnostních, zrající alespoň tři měsíce | Švýcarsko | 13, 15 |

9 | ex04069005 | Ementál, gruyère, sbrinz a appenzell: kusy balené ve vakuu nebo v inertním plynu, s kůrou alespoň na jedné straně, o čisté hmotnosti nejméně 1 kg a s cenou s dodáním na hranice vyšší než 459,39 eur za 100 kg čisté hmotnosti, o obsahu tuku v sušině nejméně 45 % hmotnostních, zrající alespoň tři měsíce | Švýcarsko | 6,58 |

10 | ex04069006 | Ementál, gruyère, sbrinz a appenzell: kusy bez kůry, o čisté hmotnosti menší než 450 g a s cenou s dodáním na hranice vyšší než 499,67 eur za 100 kg čisté hmotnosti, o obsahu tuku v sušině nejméně 45 % hmotnostních, zrající alespoň tři měsíce, balené ve vakuu nebo v inertním plynu, v balíčcích alespoň s uvedením označení sýra, obsahu tuku, subjektu odpovědného za balení a země výroby | Švýcarsko | 6,58 |

11 | ex04069025 | Tilsit, o obsahu tuku v sušině nejvýše 48 % hmotnostních | Švýcarsko | 81,76 |

12 | ex04069025 | Tilsit, o obsahu tuku v sušině vyšším než 48 % hmotnostních | Švýcarsko | 110,96 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

III. A CELNÍ KVÓTY PODLE DOHOD GATT/WTO SPECIFIKOVANÉ PODLE ZEMÍ PŮVODU

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Země původu | Roční kvóta od 1. ledna do 31. prosince (v tunách) | Dovozní clo (EUR/100 kg čisté hmotnosti) | Pokyny pro vyplnění osvědčení IMA 1 |

09.4589 | ex04051011 | Máslo, alespoň šest týdnů staré, o obsahu tuku nejméně 80 %, avšak méně než 82 % hmotnostních, vyrobené přímo z mléka nebo smetany, bez použití skladovaných surovin, během jediného, samostatného a nepřerušovaného výrobního procesu | Nový Zéland | 76667 | 86,88 | Viz přílohu IV |

ex04051019 |

ex04051030 | Máslo, alespoň šest týdnů staré, o obsahu tuku nejméně 80 %, avšak méně než 82 % hmotnostních, vyrobené přímo z mléka nebo smetany, bez použití skladovaných surovin, během jediného, samostatného a nepřerušova ného výrobního procesu, v němž může smetana projít fází, kdy dochází k zahuštění a/nebo frakcionaci máselného tuku (procesy nazývané "Ammix" a "Roztíratelný") |

09.4515 | 04069001 | Sýr k dalšímu zpracování | Nový Zéland | 4000 | 17,06 | Viz přílohu XI body C a D |

09.4522 | ex04069001 | Sýr k dalšímu zpracování 4 000 | Austrálie | 500 | 17,06 | Viz přílohu XI body C a D |

09.4514 | ex04069021 | Celé sýry čedar (obvyklého tvaru plochého válce o čisté hmotnosti nejméně 33 kg, avšak nejvýše 44 kg a sýry v blocích ve tvaru krychle nebo hranolu o čisté hmot-nosti nejméně 10 kg), o obsahu tuku v sušině nejméně 50 % hmotnostních, zrající alespoň tři měsíce | Nový Zéland | 7000 | 17,06 | Viz přílohu XI bod B |

09.4521 | ex04069021 | Celé sýry čedar (obvyklého tvaru plochého válce o čisté hmotnosti nejméně 33 kg, avšak nejvýše 44 kg a sýry v blocích ve tvaru krychle nebo hranolu o čisté hmotnosti nejméně 10 kg), o obsahu tuku v sušině nejméně 50 % hmotnostních, zrající alespoň tři měsíce | Austrálie | 3250 | 17,06 | Viz přílohu XI bod B |

09.4513 | ex04069021 | Čedar vyrobený z nepasterizovaného mléka, o obsahu tuku v sušině nejméně 50 % hmotnostních, zrající alespoň devět měsíců, s cenou s dodáním na hranice za 100 kg čisté hmotnosti nejméně: 334,20 eur za celé sýry354,83 eur za sýry o čisté hmotnosti nejméně 500 g368,58 eur za sýry o čisté hmotnosti méně než 500 gVýrazem "celé sýry" se rozumí: sżry bģného tvaru plochého vįlce o čisté hmotnosti nejménģ 33 kg, avak nejvże 44 kg,bloky ve tvaru krychlķ nebo hra- nolł o čisté hmot- nosti nejménģ 10 kg | Kanada | 4000 | 13,75 | Viz přílohu XI bod A |

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Země původu | Roční kvóta od 1. ledna do 31. prosince (v tunách) | Dovozní clo (EUR/100 kg čisté hmotnosti) | Pokyny pro vyplnění osvědčení IMA 1 |

2001 | 2002 | 2003 | 2004 a následující |

09.4597 | ex04069039 | Jarlsberg, o obsahu tuku v sušině nejméně 45 % hmot nostních a o obsahu sušiny nejméně 56 % hmotnostních, zrající alespoň tři měsíce: celé sýry s kůrou, od 8 do 12 kgobdélníkové bloky o čisté hmotnosti nejvýše 7 kgkusy balené ve vakuu nebo v inertním plynu, o čisté hmotnosti nejméně 150 g, avšak nejvýše 1 kg | Norsko | 2351 | 2266 | 2265 | 2351 | 66,41 | Viz přílohu XI bod G |

ex04069086ex04069087ex04069088 | Ridder, o obsahu tuku v sušině nejméně 60 % hmotnostních, zrající alespoň čtyři týdny: celé sýry s kůrou, od 1 do 2 kgkusy balené ve vakuu nebo v inertním plynu, s kůrou alespoň na jedné straně, o čisté hmotnosti nejméně 150 g |

09.4665 | ex04061020ex04061080 | Syrovátkový sýr | | 357 | 352 | 357 | 357 | 7,5 | Viz přílohu XI bod H |

09.4666 | 040630 | Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové | | – | – | – | 8 | 43,8 | |

Číslo kvóty | Kód KN | Popis | Země původu | Dovozní clo (EUR/100 kg čisté hmotnosti bez jiného ukazatele) | Pokyny pro vyplnění osvědčení IMA 1 |

1 | ex04069029 | Kashkaval, vyrobený výhradně z ovčího mléka, zrající alespoň dva měsíce, o obsahu tuku v sušině nejméně 45 % hmotnostních a o obsahu sušiny nejméně 58 % hmotnostních, v celých sýrech o čisté hmotnosti nejvýše 10 kg, též zabalené do plastových obalů | Kypr | 67,19 | Viz přílohu XI bod E |

2 | ex04069031ex04069050 | Sýry vyrobené výhradně z ovčího nebo buvolího mléka, v nádobách se slaným nálevem nebo ve vacích z ovčí nebo kozí kůže | Kypr | 67,19 | Viz přílohu XI bod F |

3 | ex04069050ex04069086ex04069087ex04069088 | Halloumi | Kypr | 27,63 | Viz přílohu XI bod F |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

KONTROLA HMOTNOSTI A OBSAHU TUKU V MÁSLE POCHÁZEJÍCÍM Z NOVÉHO ZÉLANDU, DOVÁŽENÉM PODLE ČL. 24 ODST. 1 PÍSM. A) NAŘÍZENÍ (ES) č. 2535/2001

1. DEFINICE

Pro účely této přílohy se:

a) "producentem" rozumí výrobní závod továrny nebo továrna, ve které se zvláštním postupem vyrábí máslo určené k vývozu do Společenství v rámci celní kvóty uvedené v příloze III.A pod číslem kvóty 09.4589;

b) "dávkou" rozumí množství másla vyrobené ve výrobním závodě během jednoho výrobního cyklu podle specifikace stanovené odběratelem;

c) "šarží" rozumí množství másla uvedené v osvědčení IMA 1 a v příslušné dovozní licenci, která byla vydána na stejný produkt a stejné množství jako osvědčení IMA 1 předložené příslušným celním orgánům za účelem propuštění do volného oběhu v rámci celní kvóty uvedené v příloze III.A pod číslem kvóty 09.4589;

d) "příslušnými orgány" rozumí orgány členského státu odpovědné za kontrolu dovážených produktů;

e) "směrodatnou odchylkou obsahu tuku v běžných výrobních podmínkách" rozumí směrodatná odchylka obsahu tuku v másle zjištěná subjektem vydávajícím osvědčení IMA 1;

f) "identifikačním listem produktu" rozumí doklad, v němž je u každé šarže uvedeno příslušné číslo osvědčení IMA 1, výrobní závod nebo továrna a dávka, jakož i popis másla. Mohou v něm být také uvedeny specifikace, podle nichž bylo máslo vyrobeno, výrobní období, počet kartonů odpovídajících každé dávce, celkový počet kartonů, nominální hmotnost kartonů, pořadové číslo vývozce, dopravní prostředky použité z Nového Zélandu do Evropského společenství a číslo přepravní cesty.

2. VYPLŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ OSVĚDČENÍ IMA 1

2.1 Osvědčení IMA 1 se použije pro máslo vyrobené v jednom závodě podle specifikace stanovené odběratelem. Může se týkat více dávek vyrobených podle stejné specifikace a pocházejících ze stejného závodu.

2.2 Osvědčení IMA 1 se považuje za správně vyplněné ve smyslu čl. 32 odst. 2 pouze tehdy, pokud obsahuje všechny tyto údaje:

a) v kolonce 1 jméno a adresu prodávajícího;

b) v kolonce 2 číslo vystavení, které určuje zemi původu, dovozní režim, produkt, kvótový rok a číslo osvědčení začínající každý rok od jedničky;

c) v kolonce 4 číslo a datum faktury;

d) v kolonce 5 "Nový Zéland";

e) v kolonce 7:

- odkaz na identifikační list produktu, který musí být přiložen,

- kód KN, před nímž je uvedeno slovo "ex", a podrobný popis uvedený v příloze III.A,

- uvedení specifikace stanovené odběratelem a datum poslední změny,

- registrační číslo závodu,

- datum výroby másla a

- aritmetický průměr hmotnosti prázdného obalu;

f) v kolonce 8 hrubá hmotnost v kilogramech;

g) v kolonce 9:

- čistá nominální hmotnost jednoho kartonu,

- celková čistá hmotnost v kilogramech,

- počet kartonů,

- aritmetický průměr čisté hmotnosti kartonů označený symbolem "μ",

- směrodatná odchylka čisté hmotnosti kartonů označená symbolem "σ";

h) v kolonce 10: z mléka nebo smetany;

i) v kolonce 13:

- nejméně 80 %, avšak méně než 82 % hmotnostních tuku,

- směrodatná odchylka obsahu tuku v másle vyrobeném podle specifikace odběratele a v továrně uvedených v kolonce 7, dosahovaná v běžných výrobních podmínkách, a datum jejího vstupu v platnost pro účely vydání osvědčení IMA 1;

j) v kolonce 16: "Kvóta použitelná pro novozélandské máslo na … [rok] v souladu s nařízením (ES) č. …./….";

k) v kolonce 17:

- datum, kdy nejnověji vyrobené máslo, na které se vztahuje osvědčení IMA 1, bylo nebo bude šest týdnů staré,

- celková kvóta použitelná pro dotyčný rok,

- datum vydání, popřípadě i poslední den platnosti,

- podpis a razítko vydávajícího subjektu;

l) v kolonce 18 přesná adresa a kontaktní údaje vydávajícího subjektu.

2.3 Ověření obsahu tuku vyjádřeného v procentech v kolonce 13 subjektem vydávajícím osvědčení IMA 1 podle čl. 33 odst. 1 písm. b) musí zahrnovat analýzu 10 až 25 vzorků z jedné dávky za účelem zkontrolování aritmetického průměru obsahu tuku vyjádřeného v procentech, který zjistil producent.

Ověření musí prokázat, že aritmetický průměr nepřekračuje

M

(maximální průměrný obsah mléčného tuku ve vzorku), kde:

M

= 81,99 - 1,645 σ

kde s je směrodatná odchylka v běžných výrobních podmínkách.

3. KONTROLA HMOTNOSTI

3.1 Kontroly prováděné Společenstvím

Kontroly provádějí příslušné orgány u jedné šarže.

Příslušné orgány provedou namátkový odběr vzorku. Velikost vzorku se stanoví podle tohoto vzorce:

n =

N

kde

n je velikost vzorku a

N je počet kartonů v šarži.

Minimální velikost vzorku n je však stanovena na 10.

Příslušné orgány vypočítají aritmetický průměr a směrodatnou odchylku čisté hmotnosti získané z odebraných vzorků.

Příslušné orgány provedou patřičné kontroly, aby ověřily údaje o hmotnosti obalů uvedené v osvědčení IMA 1; tyto kontroly mohou mimo jiné spočívat v porovnání s hmotností plastových obalů používaných ve Společenství nebo v prověření osvědčení od výrobce plastových obalů, které byly pro šarži použity.

3.2 Interpretace výsledků kontroly – směrodatná odchylka

Směrodatná odchylka čisté hmotnosti kartonů uvedené v osvědčení IMA 1 se kontroluje tímto postupem:

Poměr s/σ se porovná s minimálním poměrem stanoveným pro velikost vzorku danou v níže uvedené tabulce, kde s je směrodatná odchylka vzorku a s je směrodatná odchylka čisté hmotnosti kartonů stanovená v osvědčení IMA 1.

Pokud je poměr s/σ menší než příslušný minimální poměr uvedený v tabulce referenčních údajů, pak se použije s spíše než s, pokud jsou výsledky kontroly interpretovány podle bodu 3.3.

Minimální poměr [1]s/σ pro danou velikost vzorku (n)

n | s/σ | n | s/σ | n | s/σ |

10 | 0,608 | 21 | 0,737 | 32 | 0,789 |

11 | 0,628 | 22 | 0,743 | 33 | 0,792 |

12 | 0,645 | 23 | 0,749 | 34 | 0,795 |

13 | 0,660 | 24 | 0,754 | 35 | 0,798 |

14 | 0,673 | 25 | 0,760 | 36 | 0,801 |

15 | 0,685 | 26 | 0,764 | 37 | 0,804 |

16 | 0,696 | 27 | 0,769 | 38 | 0,808 |

17 | 0,705 | 28 | 0,773 | 39 | 0,809 |

18 | 0,714 | 29 | 0,778 | 40 | 0,812 |

19 | 0,722 | 30 | 0,781 | 41 | 0,814 |

20 | 0,730 | 31 | 0,785 | 42 | 0,816 |

43 | 0,819 |

n | s/σ | n | s/σ | n | s/σ |

5 | 1,540 | 11 | 1,353 | 17 | 1,282 |

6 | 1,488 | 12 | 1,337 | 18 | 1,274 |

7 | 1,448 | 13 | 1,324 | 19 | 1,266 |

8 | 1,417 | 14 | 1,311 | 20 | 1,259 |

9 | 1,392 | 15 | 1,301 | 21 | 1,253 |

10 | 1,371 | 16 | 1,291 | 22 | 1,247 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

POUŽITÍ ČLÁNKU 15

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII

POUŽITÍ ČLÁNKU 15 NAŘÍZENÍ (ES) č. 2535/2001

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VIII

OKOLNOSTI, ZA KTERÝCH LZE OSVĚDČENÍ IMA 1 NEBO JEHO ČÁST ZRUŠIT, ZMĚNIT, NAHRADIT NEBO OPRAVIT

1. Zrušení osvědčení IMA 1 v případě, že clo je vyměřeno a uhrazeno v plné výši v důsledku nedodržení požadavků týkajících se složení.

Pokud je za danou šarži uhrazeno clo v plné výši, protože nebyl splněn požadavek týkající se maximálního obsahu tuku, může být příslušné osvědčení IMA 1 zrušeno a subjekt vydávající osvědčení může dotyčná množství přidat k množstvím, na která mohou být vydána osvědčení IMA 1 pro stejný kvótový rok. Celní orgány si ponechají příslušnou dovozní licenci a zašlou ji vydávajícímu orgánu, který ji změní na dovozní licenci s plným clem na dotyčné množství v souladu s článkem 36.

2. Zničené produkty nebo produkty nevhodné k prodeji.

Subjekt vydávající osvědčení IMA 1 může zrušit určité osvědčení IMA 1 nebo jeho část pro množství, na které se toto osvědčení vztahuje a které bylo zničeno nebo se stalo nevhodným k prodeji za okolností, které nastaly nezávisle na vůli vývozce. Pokud byla zničena nebo se stala nevhodnou k prodeji část množství, na než se vztahuje osvědčení IMA 1, může být pro zbývající množství vydáno náhradní osvědčení IMA 1. V případě novozélandského másla uvedeného pod číslem kvóty 09.4589 v příloze III.A se pro tento účel použije původní identifikační list produktu. Náhradní osvědčení má stejnou dobu platnosti jako původní osvědčení. V takovém případě se do kolonky 17 náhradního osvědčení IMA 1 zapíšou slova "platné do 00.00.0000".

Pokud celé množství nebo část množství, na které se vztahuje osvědčení IMA 1, bylo zničeno nebo se stalo nevhodným k prodeji z důvodu okolností, které nastaly nezávisle na vůli vývozců, subjekt vydávající osvědčení IMA 1 může tato množství přidat k množstvím, na která mohou být vydána osvědčení IMA 1 pro stejný kvótový rok.

3. Změna členského státu určení

Pokud je vývozce nucen změnit členský stát určení uvedený v osvědčení IMA 1 ještě před vydáním příslušné dovozní licence, může subjekt vydávající osvědčení IMA 1 změnit původní osvědčení IMA 1. Toto změněné původní osvědčení IMA 1, řádně ověřené a odpovídajícím způsobem identifikované vydávajícím subjektem, může být předloženo orgánu vydávajícímu vývozní licence a celním orgánům.

4. Pokud se v osvědčení IMA 1 zjistí věcná nebo formální chyba ještě před vydáním příslušné dovozní licence, může vydávající subjekt původní osvědčení IMA 1 opravit. Toto opravené původní osvědčení IMA 1 může být předloženo orgánu vydávajícímu vývozní licence a celním orgánům.

5. Pokud z mimořádných důvodů a za okolností vzniklých nezávisle na vůli vývozce přestane být produkt určený k dovozu v daném roce disponibilní a pokud, vzhledem k běžné době přepravy ze země původu, jediným způsobem, jak naplnit kvótu, je nahradit tento produkt produktem původně určeným k dovozu v následujícím roce, vydávající subjekt může vydat nové osvědčení IMA 1 pro náhradní množství šestý pracovní den poté, co byly Komisi oznámeny všechny údaje týkající se osvědčení IMA 1 nebo jeho části, které má být pro dotyčný rok zrušeno, a dále všechny údaje týkající se prvního osvědčení IMA 1 nebo jeho části vydaného pro příští rok, které se má být zrušeno.

Pokud Komise usoudí, že na okolnosti dotyčného případu se toto ustanovení nevztahuje, může do pěti pracovních dní vznést námitku a uvést důvod této námitky. Pokud je množství určené k nahrazení větší než množství, na které se vztahuje první osvědčení IMA 1 vydané pro příští rok, pak nezbytné množství lze získat tím, že se v příslušném pořadí zruší podle potřeby následující osvědčení IMA 1 nebo jejich části.

Veškerá množství, pro která byla osvědčení IMA 1 nebo jejich části na dotyčný rok zrušena, se přidají k množstvím, pro která mohou být osvědčení IMA 1 vydána na uvedený kvótový rok.

Veškerá množství převedená z následujícího kvótového roku, pro která bylo jedno nebo více osvědčení IMA 1 zrušeno, se znovu přidá k množstvím, na která mohou být osvědčení IMA 1 vydána pro uvedený kvótový rok.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IX

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA X

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XI

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ OSVĚDČENÍ

Kromě kolonek 1, 2, 4, 5, 9, 17 a 18 se v osvědčení IMA 1 musí dále vyplnit:

A. Pokud jde o sýry čedar uvedené pod číslem kvóty 09.4513 přílohy III.A kódu KN ex04069021:

1. v kolonce 3 se uvede odběratel;

2. v kolonce 6 se uvede země určení;

3. v kolonce 7 se uvede:

- "celé sýry čedar", nebo

- "sýr čedar, jiný než celé sýry o čisté hmotnosti nejméně 500 g", nebo

- "sýr čedar, jiný než celé sýry, o čisté hmotnosti méně než 500 g";

4. v kolonce 10 se uvede "výhradně nepasterizované kravské mléko domácí produkce";

5. v kolonce 11 se uvede "nejméně 50 %";

6. v kolonce 14 se uvede "alespoň devět měsíců";

7. v kolonkách 15 a 16 se uvede doba platnosti kvóty.

B. Pokud jde o sýry čedar uvedené pod čísly kvót 09.4514 a 09.4521 přílohy III části A kódu KN ex04069021:

1. v kolonce 7 se uvede "celé sýry čedar";

2. v kolonce 10 se uvede "výhradně kravské mléko domácí produkce";

3. v kolonce 11 se uvede "nejméně 50 %";

4. v kolonce 14 se uvede "alespoň tři měsíce";

5. v kolonce 16 se uvede doba platnosti kvóty.

C. Pokud jde o sýry čedar určené k dalšímu zpracování a uvedené pod čísly kvót 09.4515 a 09.4522 přílohy III části A kódu KN ex04069001:

1. v kolonce 7 se uvede "celé sýry čedar";

2. v kolonce 10 se uvede "výhradně kravské mléko domácí produkce";

3. v kolonce 16 se uvede doba platnosti kvóty.

D. Pokud jde o sýry jiné než čedar určené k dalšímu zpracování a uvedené pod čísly kvót 09.4515 a 09.4522 přílohy III části A kódu KN ex04069001:

1. v kolonce 10 se uvede "výhradně kravské mléko domácí produkce";

2. v kolonce 16 se uvede doba platnosti kvóty.

E. Pokud jde o sýry kashkaval uvedené pod pořadovým číslem 1 přílohy III části C kódu KN ex04069029:

1. v kolonce 7 se uvede "sýr kashkaval, vyrobený z ovčího mléka, zrající alespoň dva měsíce, o obsahu sušiny nejméně 58 % hmotnostních, celé sýry o čisté hmotnosti nejvýše 10 kg, též zabalené do plastových obalů";

2. v kolonce 10 se uvede "výhradně ovčí mléko domácí produkce";

3. dále se vyplní kolonka 11.

F. Pokud jde o sýry z ovčího nebo buvolího mléka v nádobách se slaným nálevem nebo ve vacích z ovčí nebo kozí kůže a sýr "Halloumi", uvedené pod pořadovými čísly 2 a 3 přílohy III části C kódů KN ex04069031, ex04069050,ex04069086,ex04069087 a ex04069088:

1. v kolonce 7 se uvede "sýr z ovčího mléka" nebo "sýr z buvolího mléka", jakož i "v nádobách se slaným nálevem" nebo "ve vacích z ovčí nebo kozí kůže", nebo sýr "Halloumi", který je dodáván v jednotlivých plastových baleních o čistém obsahu nejvýše 1 kilogram nebo v kovových nebo plastových nádobách o čistém obsahu nejvýše 12 kilogramů;

2. v kolonce 10 se uvede "výhradně z ovčího mléka domácí produkce" nebo "výhradně z buvolího mléka domácí produkce" nebo, v případě sýru "Halloumi", "mléko domácí produkce";

3. dále se vyplní kolonky 11 a 12.

G. Pokud jde o sýry Jarlsberg a Ridder uvedené pod číslem kvóty 09.4597 přílohy III části B kódů KN ex04069039,ex04069086, ex04069087 aex04069088:

1. v kolonce 7 se uvede:

buď "sýr Jarlsberg", a rovněž:

- celé sýry s kůrou, o čisté hmotnosti nejméně 8, avšak nejvýše 12 kilogramů, nebo

- obdélníkové bloky o čisté hmotnosti nejvýše 7 kilogramů,

nebo

- kusy balené ve vakuu nebo v inertním plynu, o čisté hmotnosti nejméně 150 g, avšak nejvýše 1 kg,

nebo "sýr Ridder" a dále:

- celé sýry s kůrou od 1 kg do 2 kg,

nebo

- kusy balené ve vakuu nebo v inertním plynu, s kůrou alespoň na jedné straně, o čisté hmotnosti nejméně 150 g;

2. v kolonce 11 se uvede "nejméně 45 %", popřípadě "nejméně 60 %";

3. v kolonce 14 se uvede "alespoň tři měsíce", popřípadě "alespoň čtyři měsíce".

H. Pokud jde o syrovátkové sýry uvedené pod číslem kvóty 09.4665 přílohy III části B kódů KN ex04061020 aex04061080:

1. v kolonce 7 se uvede "syrovátkový sýr".

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA XII

VYDÁVAJÍCÍ SUBJEKTY

Třetí země | Kód KN a popis produktu | Vydávající subjekt |

| | Název | Místo usazení |

Austrálie | 0406900104069021 | Čedar a jiné sýry určené k dalšímu zpracování | Australian Quarantine Inspection Service | PO Box 60 World Trade Centre Melbourne, VIC 3005 Australia Telefon: (61 3)92466710 Fax: (61 3) 924668 00 |

| Čedar | Department of Agriculture, Fisheries and Forestry |

Kanada | 04069021 | Čedar | Canadian Dairy Commission Commission canadienne du lait | Ottawa 1525 Carling Avenue Suite 300 Telefon: (1 613) 9984492 Fax: (1 613)9884492 |

Kypr | ex04069029 | Kashkaval | Minister of trade, Industry and Tourism | 1421 Nicosia Cyprus Tel. (02)867100 Fax: (02)375120 |

04069031ex04069050 | Ovčí nebo buvolí sýry |

ex04069086ex04069087ex04069088 | Halloumi |

Norsko | ex04061020ex04061080 | Syrovátkový sýr | Norwegian Agricultural Authority | postboks 8140 Dep, NO – 0033 Oslo Norway Tel. (4724) 13 10 00 Fax (4724) 13 10 05 e-mail: [email protected] [email protected] |

040630 | Tavený sýr |

ex04069039ex04069086ex04069087ex04069088 | Jarlsberg- Ridder |

Nový Zéland | ex04051011 | Máslo | MAF Food Assurance Authority Ministry of Agriculture and Forestry | AHB Bank House 101-103 The Terrace PO Box 2526 Wellington New Zealand Tel. (64-4)4744100 Fax: (65-4)4744240 |

ex04051019 | Máslo |

ex04051030 | Máslo |

ex04069001 | Sýr k dalšímu zpracování |

ex04069021 | Čedar |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU