(ES) č. 2243/2001Nařízení Komise (ES) č. 2243/2001 ze dne 16. listopadu 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, pokud jde o přepravu některých druhů odpadů do Kamerunu, Paraguaye a Singapuru (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 303, 20.11.2001, s. 11-15 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. listopadu 2001 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. prosince 2001 Nabývá účinnosti: 10. prosince 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 2243/2001

ze dne 16. listopadu 2001,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, pokud jde o přepravu některých druhů odpadů do Kamerunu, Paraguaye a Singapuru

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj, a o její kontrole [1], naposledy pozměněné nařízením Komise 1999/816/ES [2], a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 ze dne 29. dubna 1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD [3], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1800/2001 [4], a zejména na čl. 3 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V lednu 2000 odeslala Komise verbální nótu všem nečlenským zemím OECD (a také Maďarsku a Polsku, které dosud neuplatňují rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění). Účel této nóty byl trojí: a) informovat tyto země o nových nařízeních Společenství; b) požádat o potvrzení příslušných postojů, jak jsou nastíněny v přílohách nařízení (ES) č. 1420/1999 a nařízení Komise (ES) č. 1547/1999 ze dne 12. července 1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění [5], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1800/2001; a c) získat odpověď od zemí, které neodpověděly v roce 1994.

(2) Mezi zeměmi, které odpověděly, oznámila Paraguay Komisi, že dovoz některých odpadů uvedených v příloze II nařízení (EHS) č. 259/93 přijímá bez jakéhokoli kontrolního postupu. Ohledně ostatních odpadů uvedla, že se její postoj nezměnil (odpověď dne 1. března 2000).

(3) Singapur Komisi oznámil, že dovoz některých odpadů uvedených v příloze II nařízení (EHS) č. 259/93 přijímá buď bez jakéhokoli kontrolního postupu, nebo podle postupu uplatňovaného na odpady uvedené v příloze III téhož nařízení (tj. podle "žlutého postupu"). Ohledně ostatních odpadů uvedl, že se jeho postoj nezměnil (odpověď dne 4. ledna 2001).

(4) V souladu s čl. 17 odst. 3 nařízení (EHS) č. 259/93 byla výboru zřízenému podle článku 18 směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadu [6], naposledy pozměněné nařízením Komise 96/350/ES [7], oznámena dne 11. ledna 2001 oficiální žádost Singapuru a dne 8. února 2001 oficiální žádost Paraguaye.

(5) Aby se zohlednila nová situace těchto zemí, je nezbytné současně změnit nařízení (ES) č. 1420/1999 a nařízení (ES) č. 1547/1999.

(6) V případě Kamerunu je nutné změnit oddíl GA přílohy A nařízení (ES) č. 1420/1999, aby byl zajištěn soulad s nařízením (ES) č. 1547/1999.

(7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 18 směrnice 75/442/EHS,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy A a D nařízení (ES) č. 1547/1999 se mění způsobem stanoveným v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha A nařízení (ES) č. 1420/1999 se mění způsobem stanoveným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. listopadu 2001.

Za Komisi

Pascal Lamy

člen Komise

[1] Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1.

[2] Úř. věst. L 316, 10.12.1999, s. 45.

[3] Úř. věst. L 166, 1.7.1999, s. 6.

[4] Úř. věst. L 244, 14.9.2001, s. 19.

[5] Úř. věst. L 185, 17.7.1999, s. 1.

[6] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39.

[7] Úř. věst. L 135, 6.6.1996, s. 32.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Přílohy A a D nařízení (ES) č. 1547/1999 se mění takto:

1. V příloze A oddíle GC ("Ostatní odpad s obsahem kovů") se do textu týkajícího se Singapuru vkládá položka:

"GC 020 | Elektronický kovový odpad (např. tištěné spoje, elektronické součástky, dráty atd.) a demontované elektronické součástky vhodné k získání drahých a jiných kovů." |

2. V příloze D se celé znění týkající se PARAGUAYE nahrazuje tímto:

"PARAGUAY

1. V oddíle GA (

"Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné [1] formě"

)

GA 120 | 740400 | Odpad a šrot z mědi |

GA 140 | 760200 | Odpad a šrot z hliníku |

GA 150 | ex780200 | Odpad a šrot z olova |

GA 160 | 790200 | Odpad a šrot ze zinku |

GA 170 | 800200 | Odpad a šrot z cínu |

GA 430 | 7204 | Odpad a šrot ze železa |

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GH ("Odpad z tuhých plastů")

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GI ("Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků").

4. V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 010 | 5003 | Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, přízového a rozvlákněného materiálu): |

GJ 011 | 500310 | — nemykaný ani nečesaný |

GJ 030 | 5202 | Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |

GJ 031 | 520210 | Přízový odpad (včetně odpadních vláken) |

GJ 032 | 520291 | Rozvlákněný materiál |

5. V oddíle GL (

"Odpad z neimpregnovaného korku a dřeva"

)

GL 010 | ex440130 | Dřevěné piliny, zbytky a odpad, též aglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet nebo podobných tvarů |

GL 020 | 450190 | Odpad z korku: drcený, granulovaný nebo mletý korek." |

3. V příloze D se celé znění týkající se SINGAPURU nahrazuje tímto:

"SINGAPUR

1. V oddíle GA (

"Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné [2] formě"

)

GA 430 | 7204 | Odpad a šrot ze železa nebo oceli" |

[1] Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečné tekuté odpady

[2] Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečné tekuté odpady

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Příloha A nařízení (ES) č. 1420/1999 se mění takto:

1. V oddíle GA ("Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné" [1] formě) v textu týkajícím se KAMERUNU se položka:

"GA 130 | 750300 | Odpad a šrot z niklu" |

nahrazuje položkou:

"GA 140 | 760200 | Odpad a šrot z hliníku" |

2. Celý text týkající se PARAGUAYE se nahrazuje tímto:

"PARAGUAY

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GA (

"Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné [2] formě"

)

GA 120 | 740400 | Odpad a šrot z mědi |

GA 140 | 760200 | Odpad a šrot z hliníku |

GA 150 | ex780200 | Odpad a šrot z olova |

GA 160 | 790200 | Odpad a šrot ze zinku |

GA 170 | 800200 | Odpad a šrot z cínu |

GA 430 | 7204 | Odpad a šrot ze železa |

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GH ("Odpad z tuhých plastů")

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GI ("Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků").

4. V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 010 | 5003 | Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, přízového a rozvlákněného materiálu): |

GJ 011 | 500310 | — nemykaný ani nečesaný |

GJ 030 | 5202 | Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |

GJ 031 | 520210 | Přízový odpad (včetně odpadních vláken) |

GJ 032 | 520291 | Rozvlákněný materiál |

5. V oddíle GL (

"Odpad z neimpregnovaného korku a dřeva"

)

GL 010 | ex440130 | Dřevěné piliny, zbytky a odpad, též aglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet nebo podobných tvarů: |

GL 020 | 450190 | Odpad z korku: drcený, granulovaný nebo mletý korek" |

3. Celé znění týkající se SINGAPURU se nahrazuje tímto:

"SINGAPUR

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GA ("Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné [3] formě"):

Následující odpad a šrot z drahých kovů a jejich slitin:

GA 010 | ex711210 | — zlata |

GA 020 | ex711220 | — platiny (výraz "platina" zahrnuje platinu, iridium, osmium, paladium, rhodium a ruthenium) |

GA 030 | ex711290 | — ostatních drahých kovů, např. stříbra |

Pozn.:

Rtuť jako znečišťující látka těchto kovů nebo jejich slitin nebo amalgámy jsou výslovně vyloučeny.

Následující odpad a šrot ze železa nebo oceli:

GA 120 | 740400 | Odpad a šrot z mědi |

GA 130 | 750300 | Odpad a šrot z niklu |

GA 140 | 760200 | Odpad a šrot z hliníku |

GA 150 | ex780200 | Odpad a šrot z olova |

GA 170 | 800200 | Odpad a šrot z cínu |

GA 190 | ex810291 | Odpad a šrot z molybdenu |

GA 250 | ex810810 | Odpad a šrot z titanu |

GA 260 | ex810910 | Odpad a šrot ze zirkonia |

GA 280 | ex811100 | Odpad a šrot z manganu |

GA 300 | ex811220 | Odpad a šrot z chromu |

GA 320 | ex811240 | Odpad a šrot z vanadu |

GA 350 | ex811290 | Odpad a šrot z niobu |

GA 430 | 7204 | Odpad a šrot ze železa |

2. V oddíle GC (

"Ostatní odpad s obsahem kovů"

):

GC 020 | | Elektronický kovový odpad (např. tištěné spoje, elektronické součástky, dráty, atd.) a demontované elektronické součástky vhodné k získání drahých a jiných kovů |

GC 070 | ex261900 | Struska z výroby železa a oceli (včetně nízkolegované oceli), s výjimkou strusek, které vznikají výhradně pro splnění vnitrostátních a příslušných mezinárodních požadavků a norem |

3. V oddíle GD (

"Odpad z těžebních činností, v nedispergovatelné formě"

).

GD 020 | ex251400 | Odpad břidlice, včetně odpadů z hrubého osekání, řezání nebo dělení jiným způsobem |

4. V oddíle GH (

"Odpad z tuhých plastů"

):

GH 013 | ex391530 | Odpad, odřezky a úlomky z plastů: polymerů vinylchloridu" |

[1] Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečné tekuté odpady.

[2] Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečné tekuté odpady.

[3] Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečné tekuté odpady.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU