(ES) č. 2157/2001NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE)

Publikováno: Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 1-21 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. října 2001 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 8. října 2004 Nabývá účinnosti: 8. října 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001

ze dne 8. října 2001

o statutu evropské společnosti (SE)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Předpokladem dotvoření vnitřního trhu a zlepšení, která to přinese v hospodářské a sociální oblasti v celém Společenství, je nejen odstranění překážek obchodu, ale také přizpůsobení struktur výrobních kapacit rozměrům Společenství. k tomu je nezbytné, aby společnosti, jejichž činnost není omezena na uspokojování pouze čistě místních potřeb, mohly plánovat a provádět reorganizaci svého podnikání v měřítku Společenství.

(2) Tato reorganizace předpokládá, že stávajícím společnostem z různých členských států je dána možnost, aby spojovaly svůj potenciál prostřednictvím fúzí. Tyto operace lze provádět pouze při dodržení pravidel hospodářské soutěže stanovených ve Smlouvě.

(3) Restrukturalizace a spolupráce mezi společnostmi z různých členských států vyvolává právní, psychologické i daňové potíže. Sbližování práva společností jednotlivých členských států pomocí směrnic vydaných podle článku 44 Smlouvy může překonat některé tyto problémy. Takové sbližování však nezbavuje společnosti podléhající různým právním systémům povinnosti zvolit formu společnosti, která se řídí určitým vnitrostátním právem.

(4) Právní rámec, ve kterém musí být provozováno podnikání ve Společenství, je nadále převážně založen na vnitrostátních právních předpisech, a proto již neodpovídá hospodářskému rámci, ve kterém se musí podnikání vyvíjet, má-li být dosaženo cílů stanovených v článku 18 Smlouvy. Tato situace představuje značnou překážku pro vytváření skupin společností z různých členských států.

(5) Členské státy jsou povinny zajistit, aby ustanovení platná pro evropské společnosti podle tohoto nařízení nevedla k diskriminaci vyplývající z neodůvodněného rozdílného přístupu k evropským společnostem ve srovnání s akciovými společnostmi ani k nepřiměřeným omezením týkajícím se založení evropské společnosti nebo přemístění jejího sídla.

(6) Je nezbytně nutné v nejvyšší možné míře zajistit, aby hospodářská a právní jednotka při podnikání ve Společenství byly totožné. K tomuto účelu by měly být vydány předpisy týkající se zřizování společností, vedle společností řídících se daným vnitrostátním právem, jejichž založení a činnost se bude řídit právem vyplývajícím z nařízení Společenství přímo použitelného ve všech členských státech.

(7) Ustanovení takového nařízení umožní vytvářet a řídit společnosti evropského rozměru bez překážek vyplývajících z rozdílů a z omezeného územního uplatnění vnitrostátního práva obchodních společností.

(8) Statut evropské akciové společnosti (dále jen "SE") patří k opatřením, která měla Rada přijmout před rokem 1992 podle Bílé knihy Komise o dotvoření vnitřního trhu, kterou schválila Evropská rada na zasedání v Milánu v červnu 1985. Evropská rada vyslovila na zasedání v Bruselu v roce 1987 přání, aby byl tento statut vytvořen rychle.

(9) Od roku 1970, kdy Komise předložila návrh nařízení o statutu evropské akciové společnosti, který byl změněn v roce 1975, došlo k podstatnému pokroku prací na sbližování vnitrostátního práva společností, takže v oblastech, ve kterých fungování SE nevyžaduje jednotná pravidla Společenství, lze odkazovat na právo akciových společností platné v členském státě, ve kterém má SE sídlo.

(10) Aniž jsou dotčeny hospodářské potřeby, které se mohou objevit v budoucnu, má-li být dosaženo základního cíle právních norem týkajících se SE, musí být přinejmenším možné vytvořit takovou společnost jako prostředek umožňující společnostem z různých členských států fúzovat nebo založit holdingovou společnost nebo umožňující společnostem a jiným právnickým osobám provozujícím hospodářskou činnost a řídícím se právem různých členských států, aby vytvořily společné dceřiné společnosti.

(11) V této souvislosti by mělo být akciové společnosti se sídlem a správním ústředím ve Společenství umožněno, aby se přeměnila na SE, aniž by musela být provedena likvidace, za předpokladu, že má dceřinou společnost v jiném členském státě, než ve kterém má sídlo.

(12) Vnitrostátní právní předpisy vztahující se na akciové společnosti, které nabízejí své cenné papíry veřejnosti, a na transakce s cennými papíry by se měly uplatňovat také tehdy, je-li SE založena veřejnou nabídkou cenných papírů, a na SE, které chtějí takových finančních nástrojů využít;

(13) SE samotná musí být kapitálovou společností ve formě akciové společnosti, která je nejvhodnější formou, jak z hlediska financování, tak i řízení, pro potřeby společnosti provozující podnikání v měřítku Společenství. Aby bylo zajištěno, že tyto společnosti budou mít přiměřenou velikost, má být stanoven minimální základní kapitál tak, aby společnosti měly dostatečný majetek, a přitom nebylo pro malé a střední podniky obtížné SE založit.

(14) SE musí být účinně řízena a musí být zajištěn řádný dohled nad ní. Je třeba mít na paměti, že v současnosti existují ve Společenství dva různé systémy správy akciových společností. Volba systému se přenechává SE, avšak je žádoucí jasně vymezit odpovědnost osob za řízení a za dohled.

(15) Ovládá-li jedna společnost jinou společnost podléhající jinému právnímu systému, určují se v rámci norem a obecných zásad mezinárodního práva soukromého její následná práva a povinnosti týkající se ochrany menšinových akcionářů a třetích osob podle práva, kterým se řídí ovládaná společnost, aniž jsou dotčeny povinnosti uložené ovládající společnosti právem, jímž se řídí, například požadavek připravit konsolidovanou účetní závěrku.

(16) Aniž jsou dotčeny důsledky další koordinace právních předpisů členských států, nevyžadují se v současnosti v této oblasti zvláštní předpisy pro SE. Normy a obecné zásady mezinárodního práva soukromého by se proto měly uplatňovat jak v případě, že SE je ovládající společností, tak i v případě, že SE je společností ovládanou.

(17) Měla by tedy být stanovena úprava použitelná pro SE, která je ovládána jinou osobou, a za tímto účelem by měl být uveden odkaz na právní předpisy vztahující se na akciové společnosti v členském státě, ve kterém má SE sídlo.

(18) Je třeba zajistit, aby každý členský stát uplatňoval sankce použitelné pro akciové společnosti řídící se jeho právem, pokud jde o porušení tohoto nařízení.

(19) Pravidla o zapojení zaměstnanců v evropské společnosti jsou stanovena na základě článku 308 Smlouvy ve směrnici Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců [4], její ustanovení tedy tvoří nedílný doplněk tohoto nařízení a musí být uplatňována současně.

(20) Toto nařízení se netýká jiných oblastí práva, jako jsou daně, hospodářská soutěž, duševní vlastnictví nebo úpadek. Ustanovení vnitrostátních právních předpisů jednotlivých členských států a právních předpisů Společenství se proto použijí ve výše uvedených oblastech a dalších oblastech neupravených v tomto nařízení.

(21) Směrnicí 2001/86/ES má být zajištěno, aby zaměstnanci měli právo na zapojení v záležitostech a rozhodnutích týkajících se jejich SE. Ostatní záležitosti v oblasti sociální a v oblasti pracovního práva, zejména právo zaměstnanců na informace a projednání platné v členských státech, se řídí vnitrostátními předpisy vztahujícími se za stejných podmínek pro akciové společnosti.

(22) Vstup tohoto nařízení v platnost musí být odložen, aby každý členský stát mohl provést ve svých vnitrostátních právních předpisech směrnici 2001/86/ES a s předstihem zavést mechanismus pro zakládání a činnost SE se sídlem na jeho území, tak aby nařízení a směrnici bylo možno použít současně.

(23) Společnost, jejíž správní ústředí se nenachází ve Společenství, by měla mít možnost podílet se na založení SE za předpokladu, že společnost je založena podle práva některého členského státu, má sídlo v tomto členském státě a má skutečnou a trvalou vazbu na hospodářství členského státu podle zásad stanovených v Obecném programu pro odstranění omezení svobody usazování z roku 1962. Taková vazba existuje zejména tehdy, pokud má společnost v tomto členském státě provozovnu a vykonává svou činnost z této provozovny.

(24) SE by měly mít možnost přemístit sídlo do jiného členského státu. Měla by být zajištěna odpovídající přiměřená ochrana zájmů menšinových akcionářů, kteří nesouhlasí s přemístěním, zájmů věřitelů a jiných oprávněných osob. Toto přemístění by se nemělo dotknout práv vzniklých před přemístěním.

(25) Toto nařízení se nedotýká jakýchkoli ustanovení, která mohou být vložena do Bruselské úmluvy z roku 1968 nebo do právního aktu přijatého členskými státy nebo Radou k nahrazení zmíněné úmluvy a která by se týkala uplatnění soudních pravomocí v případě přemístění sídla akciové společnosti z jednoho členského státu do druhého.

(26) Činnost finančních institucí je upravena zvláštními směrnicemi a vnitrostátní právní předpisy, kterými se tyto směrnice provádějí, a doplňující vnitrostátní pravidla upravující tuto činnost se plně uplatňují na SE.

(27) Se zřetelem na specifickou povahu SE, jež působí na úrovni Společenství zůstávají právní předpisy členských států nedotčeny úpravou podmínek o "skutečném sídle" SE přijatou tímto nařízením a tato úprava nepředurčuje žádná rozhodnutí pro jiné akty Společenství v oblasti práva společností.

(28) Pro přijetí tohoto nařízení nestanoví Smlouva jiné pravomoci než ty, které jsou uvedeny v článku 308.

(29) Jelikož cílů navrhovaného opatření, jak byly uvedeny výše, nemůže být dostatečně dosaženo na úrovni členských států, poněvadž SE je zakládána na evropské úrovni, a proto, z důvodu jejich rozsahu či účinků, jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality podle zmíněného článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je pro dosažení těchto cílů nezbytné,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

1. Na území Společenství lze založit obchodní společnost ve formě evropské akciové společnosti (Societas Europaea, dále jen "SE") za podmínek a způsobem stanoveným v tomto nařízení.

2. Základní kapitál SE je rozvržen na akcie. Každý akcionář ručí jen do výše svého upsaného základního kapitálu.

3. SE je právnickou osobou.

4. Zapojení zaměstnanců v SE se řídí směrnicí 2001/86/ES.

Článek 2

1. Akciové společnosti uvedené v příloze I založené podle práva členského státu, které mají sídlo a správní ústředí ve Společenství, mohou vytvořit SE prostřednictvím fúze, jestliže nejméně dvě z nich podléhají právním předpisům různých členských států.

2. Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným uvedené v příloze II založené podle práva členského státu, které mají sídlo a správní ústředí ve Společenství, mohou usilovat o založení holdingové SE za předpokladu, že nejméně dvě z nich

a) se řídí právem různých členských států nebo

b) mají alespoň dva roky dceřinou společnost řídící se právem jiného členského státu nebo pobočku nacházející se v jiném členském státě.

3. Společnosti ve smyslu čl. 48 odst. 2 Smlouvy a jiné veřejnoprávní nebo soukromoprávní právnické osoby, založené podle práva členského státu, které mají sídlo a správní ústředí ve Společenství, mohou založit dceřinou společnost SE upsáním jejích akcií, jestliže nejméně dvě z nich

a) se řídí právem různých členských států nebo

b) mají alespoň dva roky dceřinou společnost řídící se právem jiného členského státu nebo pobočku nacházející se v jiném členském státě.

4. Akciová společnost založená podle práva členského státu, která má sídlo a správní ústředí ve Společenství, může být přeměněna na SE, pokud má alespoň dva roky dceřinou společnost řídící se právem jiného členského státu.

5. Členský stát může stanovit, že společnost, jejíž správní ústředí se nenachází ve Společenství, se může podílet na založení SE, je-li společnost založena podle práva členského státu, má sídlo v tomtéž členském státě a má skutečnou a trvalou vazbu na hospodářství členského státu.

Článek 3

1. Pro účely čl. 2 odst. 1, 2 a 3 se SE považuje za akciovou společnost řídící se právem členského státu, ve kterém má sídlo.

2. SE samotná může založit jednu nebo více dceřiných společností ve formě SE. Právní předpisy členského státu, ve kterém má dceřiná společnost SE sídlo, podle kterých musí mít akciová společnost více než jednoho akcionáře, se v případě dceřiné společnosti SE nepoužijí. Ustanovení vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí dvanáctá směrnice Rady 89/667/EHS ze dne 21. prosince 1989 v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem [5], se použijí obdobně na SE.

Článek 4

1. Základní kapitál SE se vyjadřuje v eurech.

2. Upsaný základní kapitál musí činit nejméně 120000 eur.

3. Právní předpisy členského státu vyžadující vyšší upsaný základní kapitál u společností s určitým předmětem podnikání se použijí na SE se sídlem v tomto členském státě.

Článek 5

S výhradou čl. 4 odst. 1 a 2 platí pro základní kapitál SE, jeho zachování a změny, a rovněž pro akcie, dluhopisy a ostatní podobné cenné papíry SE předpisy, které by se vztahovaly na akciovou společnost se sídlem v členském státě, ve kterém je SE zapsána do rejstříku.

Článek 6

Pro účely tohoto nařízení se výrazem "stanovy SE" rozumí zakladatelská smlouva nebo listina a stanovy SE, jsou-li předmětem zvláštního dokumentu.

Článek 7

Sídlo SE se musí nacházet ve Společenství, ve stejném členském státě jako její správní ústředí. Členský stát může kromě toho uložit SE zapsané do rejstříku na jeho území povinnost mít své správní ústředí a sídlo na stejném místě.

Článek 8

1. Sídlo SE lze přemístit do jiného členského státu v souladu s odstavci 2 až 13. Toto přemístění nesmí vést k zániku SE ani k vytvoření nové právnické osoby.

2. Řídící nebo správní orgán vypracuje projekt na přemístění a zveřejní jej v souladu s článkem 13, aniž jsou dotčeny další formy zveřejnění stanovené členským státem, ve kterém se nachází sídlo společnosti. Tento projekt uvádí dosavadní firmu, sídlo a spisovou značku zápisu SE a rovněž obsahuje

a) zamýšlené nové sídlo SE;

b) zamýšlené stanovy SE, včetně případně nové firmy;

c) veškeré důsledky přemístění na účast zaměstnanců;

d) zamýšlený harmonogram přemístění;

e) veškerá práva na ochranu akcionářů nebo věřitelů.

3. Řídící nebo správní orgán vypracuje zprávu, která vysvětluje a odůvodňuje právní a hospodářská hlediska přemístění a uvádí důsledky přemístění pro akcionáře, věřitele a zaměstnance.

4. Akcionáři a věřitelé SE jsou oprávněni nejméně jeden měsíc před valnou hromadou, která má rozhodnout o přemístění, prostudovat v sídle SE projekt přemístění a zprávu vypracovanou podle odstavce 3 a na žádost obdržet zdarma kopie těchto dokumentů.

5. Členský stát může pro SE zapsané do rejstříku na svém území přijmout ustanovení k zajištění přiměřené ochrany menšinových akcionářů, kteří se vyslovili proti přemístění.

6. Rozhodnutí o přemístění je možno přijmout nejdříve dva měsíce po zveřejnění projektu. Toto rozhodnutí se přijímá podle článku 59.

7. Než příslušný úřad vydá osvědčení uvedené v odstavci 8, musí SE prokázat s ohledem na závazky vzniklé před zveřejněním projektu přemístění, že jsou přiměřeně chráněny zájmy věřitelů a jiných oprávněných osob (včetně veřejnoprávních subjektů) vůči SE v souladu s požadavky stanovenými členským státem, ve kterém má SE sídlo před přemístěním.

Členský stát může rozšířit uplatňování prvního pododstavce na závazky, které vzniknou (nebo mohou vzniknout) před přemístěním.

První a druhý pododstavec se netýkají uplatňování těch vnitrostátních právních předpisů členských států pro SE, které upravují uskutečnění nebo zajištění platby veřejnoprávním subjektům.

8. V členském státě, ve kterém má SE sídlo, vystaví soud, notář nebo jiný příslušný úřad osvědčení potvrzující splnění všech úkonů a formalit, které musejí být provedeny před přemístěním.

9. Nový zápis do rejstříku nelze provést, nebylo-li předloženo osvědčení uvedené v odstavci 8 a nebylo-li prokázáno, že byly provedeny formality potřebné pro zápis v zemi, kde se má nacházet nové sídlo.

10. Přemístění sídla SE a související změny jejích stanov nabývají účinnosti dnem, ke kterému je SE zapsána do rejstříku příslušného pro nové sídlo v souladu s článkem 12.

11. Jakmile nabude účinnosti nový zápis SE do rejstříku, oznámí tuto skutečnost rejstřík nového sídla rejstříku starého sídla. Výmaz starého zápisu se provede teprve po obdržení tohoto oznámení.

12. Nový zápis do rejstříku a výmaz starého zápisu z něj se zveřejňuje v dotyčných členských státech v souladu s článkem 13.

13. Zveřejněním nového zápisu SE do rejstříku je zápis nového sídla účinný vůči třetím osobám. Dokud však nebyl zveřejněn výmaz SE z rejstříku jejího předchozího sídla, mohou třetí osoby nadále považovat za sídlo předchozí sídlo SE, neprokáže-li se, že těmto třetím osobám bylo nové sídlo známo.

14. Vnitrostátní předpisy členského státu mohou stanovit, že pro SE zapsané do rejstříku v tomto členském státě nenabývá účinnosti přemístění sídla, které by vedlo ke změně použitelného práva, pokud některý z příslušných orgánů úřadů členského státu vysloví s tímto přemístěním nesouhlas ve dvouměsíční lhůtě uvedené v odstavci 6. Tento nesouhlas je přípustný pouze z důvodů veřejného zájmu.

Podléhá-li SE podle směrnic Společenství dohledu vnitrostátního finančního dozorčího úřadu, má tento úřad rovněž právo nesouhlasit se změnou sídla.

Nesouhlas musí být možné soudně přezkoumat.

15. Žádná SE nesmí přemístit sídlo, bylo-li vůči ní zahájeno řízení týkající se zrušení, likvidace, platební neschopnosti nebo zastavení plateb nebo jiné podobné řízení.

16. SE, která přemístila sídlo do jiného členského státu, je považována, pokud jde o veškeré spory vzniklé před okamžikem přemístění podle odstavce 10, za SE se sídlem v členském státě, ve kterém byla zapsána do rejstříku před přemístěním, i když žaloba byla podána po přemístění sídla.

Článek 9

1. SE se řídí

a) tímto nařízením;

b) svými stanovami, pokud je to v tomto nařízení výslovně stanoveno;

nebo

c) v případě záležitostí tímto nařízením neupravených nebo záležitostí tímto nařízením upravených pouze částečně ve věcech, které neupravuje,

i) právními předpisy přijatými členskými státy k provedení opatření Společenství, která se týkají výhradně SE,

ii) právními předpisy členského státu, které by se vztahovaly na akciovou společnost založenou podle práva členského státu, ve kterém má SE sídlo,

iii) svými stanovami stejným způsobem, jako u akciové společnosti založené v souladu s právními předpisy členského státu, ve kterém má SE sídlo.

2. Právní předpisy přijaté členskými státy výhradně pro SE musí být v souladu se směrnicemi vztahujícími se na akciové společnosti uvedené v příloze I.

3. Je-li předmět podnikání, který vykonává SE, upraven zvláštními vnitrostátními právními předpisy, uplatňují se tyto právní předpisy plně na SE.

Článek 10

S výhradou tohoto nařízení se k SE v každém členském státě přistupuje tak, jako kdyby se jednalo o akciovou společnost založenou podle práva členského státu, ve kterém má sídlo.

Článek 11

1. Před nebo za firmou SE musí být uváděna zkratka "SE".

2. Pouze SE smí uvádět ve své firmě zkratku "SE".

3. Obchodní společnosti a jiné právnické osoby zapsané do rejstříku v členském státě před dnem vstupu tohoto nařízení v platnost, v jejichž firmách se objevuje zkratka SE, však nemusí svou firmu měnit.

Článek 12

1. Každá SE se zapisuje v členském státě, ve kterém má sídlo, do rejstříku určeného právními předpisy členského státu v souladu s článkem 3 první směrnice Rady (68/151/EHS) ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření za účelem dosažení jejich rovnocennosti ve Společenství, které jsou vyžadovány v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 odst. 2 Smlouvy, na ochranu zájmů společníků a třetích osob [6].

2. SE nesmí být zapsána, dokud nebyla uzavřena dohoda o zapojení zaměstnanců podle článku 4 směrnice 2001/86/ES nebo dokud nebylo přijato rozhodnutí podle čl. 3 odst. 6 směrnice nebo dokud neuplynula doba vyjednávání podle článku 5 směrnice, aniž bylo dosaženo dohody.

3. K zápisu SE do rejstříku v členském státě, který využil možnost uvedenou v čl. 7 odst. 3 směrnice 2001/86/ES, musí buď být uzavřena dohoda o zapojení zaměstnanců včetně účasti podle článku 4 směrnice, nebo nesmí žádná ze zúčastněných společností před zápisem SE podléhat pravidlům o účasti.

4. Stanovy SE nesmí být nikdy v rozporu s úpravou zapojení zaměstnanců. Je-li nová úprava přijatá podle směrnice v rozporu se stávajícími stanovami, musí se stanovy v potřebném rozsahu změnit.

V tom případě může členský stát stanovit, že řídící nebo správní orgán SE je oprávněn provést změnu stanov bez dalšího rozhodnutí valné hromady akcionářů.

Článek 13

Zveřejňování listin a údajů o SE, které musí být zveřejněny na základě tohoto nařízení, se provede způsobem stanoveným v právních předpisech členského státu, ve kterém má SE sídlo, v souladu se směrnicí 68/151/EHS.

Článek 14

1. Oznámení o zápisu SE do rejstříku a o výmazu z rejstříku se pro informační účely zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství, po zveřejnění v souladu s článkem 13. V tomto oznámení musí být uvedena firma, spisová značka zápisu, datum a místo zápisu SE do rejstříku, datum, místo a název zveřejnění, sídlo SE a předmět podnikání SE.

2. Je-li sídlo SE přemístěno v souladu s článkem 8, zveřejní se oznámení s údaji uvedenými v odstavci 1 společně s údaji o novém zápisu do rejstříku.

3. Údaje uvedené v odstavci 1 se sdělují Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství do jednoho měsíce po zveřejnění podle článku 13.

HLAVA II

ZALOŽENÍ

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 15

1. S výhradou ustanovení tohoto nařízení se založení SE řídí právními předpisy vztahujícími se na akciové společnosti v členském státě, ve kterém SE zřizuje sídlo.

2. Zápis SE do rejstříku se zveřejňuje v souladu s článkem 13.

Článek 16

1. SE nabývá právní subjektivity dnem, ke kterému je zapsána do rejstříku uvedeného v článku 12.

2. Jestliže byly jménem SE provedeny úkony před jejím zápisem do rejstříku v souladu s článkem 12 a SE nepřevezme po svém zápisu závazky vzniklé z těchto úkonů, jsou fyzické osoby, společnosti nebo jiné právnické osoby, které provedly tyto úkony, zavázány společně a nerozdílně a neomezeně, nebylo-li dohodnuto jinak.

Oddíl 2

Založení SE prostřednictvím fúze

Článek 17

1. SE může být založena fúzí v souladu s čl. 2 odst. 1.

2. Tuto fúzi lze provést:

a) postupem pro fúzi sloučením podle čl. 3 odst. 1 třetí směrnice Rady (78/855/EHS) ze dne 9. října 1978, založená čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o fúzích akciových společností [7] nebo

b) postupem pro fúzi splynutím podle čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice.

V případě fúze sloučením získává při uskutečnění fúze formu SE nástupnická společnost. V případě fúze splynutím se SE stává nově založená společnost.

Článek 18

V záležitostech, které tento oddíl neupravuje, nebo v záležitostech, které jsou v tomto oddíle upraveny pouze částečně, se na každou společnost účastnící se založení SE prostřednictvím fúze vztahují právní předpisy členského státu, jehož právem se řídí, upravující fúze akciových společností v souladu se směrnicí 78/855/EHS.

Článek 19

Právní předpisy členského státu mohou stanovit, že se společnost řídící se právem tohoto státu nesmí zúčastnit založení SE prostřednictvím fúze, pokud s tím některý z příslušných orgánů tohoto členského státu vyjádří nesouhlas před vydáním osvědčení uvedeného v čl. 25 odst. 2.

Tento nesouhlas je přípustný pouze z důvodů veřejného zájmu. Nesouhlas musí být možné soudně přezkoumat.

Článek 20

1. Řídící nebo správní orgány fúzujících společností vypracují projekt fúze. Projekt zahrnuje tyto údaje:

a) firma a sídlo každé fúzující společnosti a navrhovaná firma a sídlo SE;

b) výměnný poměr akcií a částka jakéhokoli případného dorovnání;

c) podmínky pro přidělení akcií v SE;

d) den, od kterého majiteli akcií SE vzniká právo na podíl na zisku, a případné zvláštní podmínky týkající se tohoto práva;

e) den, od kterého se pro účely účetnictví považují jednání fúzujících společností za jednání SE;

f) práva udělená SE akcionářům se zvláštními právy a majitelům cenných papírů jiných než akcie nebo navrhovaná opatření, která se týkají těchto osob;

g) zvláštní výhody poskytnuté znalcům, kteří přezkoumávají projekt fúze, nebo členům správních, řídících, dozorčích nebo kontrolních orgánů fúzujících společností;

h) stanovy SE;

i) údaje o postupu, jímž se určí podmínky účasti zaměstnanců podle směrnice 2001/86/ES.

2. Fúzující společnosti mohou v projektu fúze upravit další záležitosti.

Článek 21

U každé fúzující společnosti a s výhradou dalších požadavků uložených členským státem, jehož právem se řídí dotyčná společnost, se ve věstníku tohoto členského státu zveřejňují tyto údaje:

a) právní forma, firma a sídlo každé fúzující společnosti;

b) rejstřík, u kterého jsou uloženy listiny každé fúzující společnosti uvedené v čl. 3 odst. 2 směrnice 68/151/EHS a spisová značka zápisu;

c) údaje o opatřeních ustanovených v souladu s článkem 24 pro výkon práv věřitelů dotyčné společnosti a adresu, na které lze získat zdarma veškeré údaje o těchto opatřeních;

d) údaje o opatřeních ustanovených v souladu s článkem 24 pro výkon práv menšinových akcionářů dotyčné společnosti a adresu, na které lze získat zdarma veškeré údaje o těchto opatřeních;

e) navrhovaná firma a sídlo SE.

Článek 22

Namísto znalců jednajících na účet každé fúzující společnosti může projekt fúze přezkoumat a vypracovat jednotnou zprávu pro všechny akcionáře jeden nebo více nezávislých znalců ve smyslu článku 10 směrnice 78/855/EHS, jmenovaných za tímto účelem na společnou žádost společností soudem nebo správním úřadem v členském státě jedné z fúzujících společností nebo plánované SE.

Znalci mají právo požadovat od každé z fúzujících společností všechny informace, které považují za potřebné k plnění své funkce.

Článek 23

1. Projekt fúze schvaluje valná hromada každé z fúzujících společností.

2. Účast zaměstnanců v SE se stanoví podle směrnice 2001/86/ES. Valná hromada každé z fúzujících společností si může vyhradit právo podmínit zápis do rejstříku SE svým výslovným schválením takto přijatých úprav.

Článek 24

1. Právo členského státu, kterým se řídí každá z fúzujících společností, se uplatňuje jako v případě fúze akciových společností, přičemž se zohlední přeshraniční povaha fúze s ohledem na ochranu zájmů

a) věřitelů fúzujících společností;

b) majitelů dluhopisů fúzujících společností;

c) majitelů cenných papírů jiných než akcie, se kterými jsou spojena zvláštní práva vůči fúzujícím společnostem.

2. Členské státy mohou v případě fúzujících společností, které se řídí jejich právem, přijmout předpisy k zajištění vhodné ochrany menšinových akcionářů, kteří s fúzí nesouhlasí.

Článek 25

1. Soulad fúze s právem se přezkoumá, pokud jde o část postupu týkajícího se každé fúzující společnosti, podle právních předpisů platných pro fúze akciových společností členského státu, jehož právem se fúzující společnost řídí.

2. V každém dotyčném členském státě vystaví soud, notář nebo jiný příslušný úřad osvědčení potvrzující splnění všech úkonů a formalit, které musejí být před fúzí provedeny.

3. Stanoví-li právo členského státu, kterým se řídí fúzující společnost, postup pro přezkoumání a změnu výměnného poměru akcií nebo postup pro vypořádání menšinových akcionářů, aniž by to bránilo zápisu fúze, použijí se tyto postupy pouze tehdy, pokud ostatní fúzující společnosti nacházející se v členském státě, který tento postup nestanoví, výslovně přijmou při schvalování projektu fúze v souladu s čl. 23 odst. 1 možnost, aby se akcionáři zmíněné fúzující společnosti řídili tímto postupem. V těchto případech může soud, notář nebo jiné příslušné úřady vystavit osvědčení uvedené v odstavci 2, i když byl tento postup zahájen. V osvědčení však musí být uvedeno, že tento postup dosud probíhá. Rozhodnutí přijaté na základě tohoto postupu je závazné pro nástupnickou společnost a všechny její akcionáře.

Článek 26

1. Soulad fúze s právem přezkoumá, pokud jde o část postupu týkajícího se provedení fúze a založení SE, soud, notář nebo jiný úřad příslušný pro přezkoumání tohoto hlediska souladu fúzí akciových společností s právem v členském státě, ve kterém se má nacházet navrhované sídlo SE.

2. K tomuto účelu předloží každá fúzující společnost příslušnému úřadu osvědčení uvedené v čl. 25 odst. 2 do šesti měsíců od jeho vydání společně s kopií projektu fúze schváleného touto společností.

3. Úřad uvedený v odstavci 1 zajistí zejména, aby fúzující společnosti schválily projekt fúze ve shodném znění a aby byly přijaty úpravy o účasti zaměstnanců podle směrnice 2001/86/ES.

4. Zmíněný úřad se rovněž přesvědčí, zda byla SE založena v souladu s požadavky právních předpisů členského státu, ve kterém se nachází její sídlo, v souladu s článkem 15.

Článek 27

1. Fúze a současné založení SE nabývá účinnosti dnem, ke kterému je SE zapsána do rejstříku v souladu s článkem 12.

2. SE nesmí být zapsána do rejstříku, dokud nebyly splněny všechny formality uvedené v článcích 25 a 26.

Článek 28

U každé fúzující společnosti se provedení fúze zveřejní způsobem stanoveným právními předpisy každého členského státu v souladu s článkem 3 směrnice 68/151/EHS.

Článek 29

1. Fúze provedená podle čl. 17 odst. 2 písm. a) má bez dalšího tyto důsledky, které nastávají současně:

a) veškerá aktiva a pasiva každé zanikající společnosti se převádějí na nástupnickou společnost;

b) akcionáři zanikající společnosti se stávají akcionáři nástupnické společnosti;

c) zanikající společnost zaniká;

d) nástupnická společnost nabývá formu SE.

2. Fúze provedená podle čl. 17 odst. 2 písm. b) má bez dalšího tyto důsledky, které nastávají současně:

a) veškerá aktiva a pasiva fúzujících společností se převádějí na SE;

b) akcionáři fúzujících společností se stávají akcionáři SE;

c) fúzující společnosti zanikají.

3. Vyžadují-li v případě fúze akciových společností právní předpisy členského státu splnění zvláštních formalit, aby nabyl účinnosti převod určitých aktiv, práv a závazků fúzujících společností vůči třetím osobám, tyto formality se vyžadují a splní je buď fúzující společnosti, nebo SE po svém zápisu do rejstříku.

4. Práva a povinnosti zúčastněných společností týkající se podmínek zaměstnání vyplývající z vnitrostátních právních předpisů, praxe a jednotlivých pracovních smluv nebo pracovních poměrů, které existují ke dni zápisu do rejstříku, se převádějí na SE jejím zápisem bez dalšího.

Článek 30

Fúze podle čl. 2 odst. 1 nesmí být prohlášena za neplatnou poté, co je SE zapsána do rejstříku.

Pokud neproběhlo přezkoumání souladu fúze s právem podle článků 25 a 26, může to být důvodem pro zrušení SE.

Článek 31

1. Provede-li fúzi ve smyslu čl. 17 odst. 2 písm. a) společnost, která vlastní všechny akcie a ostatní cenné papíry opravňující hlasovat na valných hromadách jiné společnosti, nepoužije se čl. 20 odst. 1 písm. b), c) a d), čl. 29 odst. 1 písm. b) ani článek 22. Vnitrostátní právní předpisy, kterými se řídí jednotlivé fúzující společnosti, a vnitrostátní právní předpisy týkající se fúzí akciových společností v souladu s článkem 24 směrnice 78/855/EHS se však použijí.

2. Provede-li fúzi sloučením společnost, která vlastní alespoň 90 % akcií, avšak ne všechny akcie a ostatní cenné papíry opravňující hlasovat na valných hromadách jiné společnosti, jsou zprávy řídícího nebo správního orgánu, zprávy nezávislého znalce nebo znalců a listiny potřebné pro přezkoumání vyžadovány, pouze pokud to požadují vnitrostátní právní předpisy, kterými se řídí nástupnická společnost nebo zanikající společnost.

Členské státy však mohou stanovit, že se tento odstavec uplatňuje pouze tehdy, vlastní-li společnost akcie udělující alespoň 90 % hlasovacích práv, ale ne všechna hlasovací práva.

Oddíl 3

Založení holdingové SE

Článek 32

1. Holdingovou SE lze založit v souladu s čl. 2 odst. 2.

Společnosti, které daly podnět k založení holdingové SE v souladu s čl. 2 odst. 2, i nadále existují.

2. Řídící nebo správní orgány společností, které dávají podnět založení holdingové společnosti, vypracují jednotný projekt založení holdingové společnosti. Projekt zahrnuje zprávu, jež vysvětluje a odůvodňuje právní a hospodářská hlediska založení a uvádí důsledky vytvoření holdingové SE pro akcionáře a zaměstnance. Projekt obsahuje rovněž údaje podle čl. 20 odst. 1 písm. a), b), c), f), g), h) a i) a stanoví minimální podíl akcií každé společnosti dávající podnět k založení holdingové SE, kterým musí přispět akcionáři k založení holdingové SE. Tento podíl musí tvořit akcie představující více než 50 % stálých hlasovacích práv.

3. Pro každou společnost dávající podnět k založení se zveřejní projekt založení holdingové SE způsobem stanoveným vnitrostátními právními předpisy každého členského státu v souladu s článkem 3 směrnice 68/151/EHS nejméně jeden měsíc před konáním valné hromady, která má rozhodnout o založení holdingové SE.

4. Jeden nebo více znalců nezávislých na společnostech dávajících podnět k založení jmenovaných nebo schválených soudem nebo správním úřadem členského státu, jehož právem se řídí jednotlivé společnosti, v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí směrnice 78/855/EHS, přezkoumají projekt založení vypracovaný v souladu s odstavcem 2 a vyhotoví písemnou zprávu pro akcionáře každé společnosti. Na základě dohody mezi společnostmi dávajícími podnět k založení může jeden nebo více znalců jmenovaných nebo schválených soudem nebo správním úřadem členského státu, jehož právem se řídí jedna ze společností dávajících podnět k založení nebo plánovaná SE v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí směrnice 78/855/EHS, zpracovat jednu písemnou zprávu pro akcionáře všech společností.

5. Zpráva musí poukazovat na případné potíže při ocenění a uvádět, zda je navrhovaný výměnný poměr akcií spravedlivý a odůvodněný, a dále uvést metody, podle nichž byl určen, a zda jsou tyto metody v daném případě vhodné.

6. Projekt založení holdingové SE schvaluje valná hromada každé společnosti dávající podnět k založení.

Účast zaměstnanců v holdingové společnosti se stanoví podle směrnice 2001/86/ES. Valné hromady jednotlivých společností dávajících podnět k založení si mohou vyhradit právo podmínit zápis holdingové SE do rejstříku svým výslovným schválením takto přijatých úprav.

7. Tato ustanovení se uplatňují obdobně na společnosti s ručením omezeným.

Článek 33

1. Akcionáři nebo držitelé podílů společností dávajících podnět k založení holdingové SE mají k dispozici tříměsíční lhůtu, ve které mohou sdělit společnosti dávající podnět k založení, zda mají v úmyslu přispět svými akciemi nebo podíly k založení holdingové SE. Tato lhůta začíná běžet dnem, ke kterému byl s konečnou platností stanoven projekt založení holdingové SE v souladu s článkem 32.

2. Holdingová SE je založena pouze tehdy, pokud akcionáři nebo držitelé podílů společností dávajících podnět k založení převedou ve lhůtě uvedené v odstavci 1 minimální podíl akcií nebo podílů každé společnosti v souladu s projektem založení a pokud byly splněny všechny ostatní podmínky.

3. Jsou-li splněny všechny podmínky pro založení holdingové SE v souladu s odstavcem 2, zveřejní každá společnost dávající podnět k založení tuto skutečnost způsobem stanoveným vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí článek 3 směrnice 68/151/EHS a kterými se řídí každá z těchto společností.

Akcionáři nebo držitelé podílů společností dávajících podnět k založení, kteří ve lhůtě uvedené v odstavci 1 nesdělí, zda mají v úmyslu své akcie nebo podíly poskytnout společnostem dávajícím podnět k založení za účelem založení holdingové SE, mají k dispozici dodatečnou jednoměsíční lhůtu, ve které tak mohou učinit.

4. Akcionáři nebo držitelé podílů, kteří přispějí svými cennými papíry k založení SE, obdrží akcie holdingové SE.

5. Holdingová SE smí být zapsána do rejstříku až poté, co se prokáže, že byly splněny formality uvedené v článku 32 a podmínky uvedené v odstavci 2.

Článek 34

Členský stát může v případě společností dávajících podnět k založení SE přijmout předpisy na ochranu menšinových akcionářů, kteří nesouhlasí se založením, věřitelů a zaměstnanců.

Oddíl 4

Založení dceřiné SE

Článek 35

SE lze založit v souladu s čl. 2 odst. 3.

Článek 36

Na společnosti a ostatní právnické osoby účastnící se založení se vztahují předpisy, kterými se řídí jejich účast na založení dceřiné společnosti ve formě akciové společnosti podle vnitrostátních právních předpisů.

Oddíl 5

Přeměna stávající akciové společnosti na SE

Článek 37

1. SE lze založit v souladu s čl. 2 odst. 4.

2. Aniž je dotčen článek 12, nevede přeměna akciové společnosti na SE k zániku společnosti, ani k vytvoření nové právnické osoby.

3. Sídlo nesmí být přemístěno z jednoho členského státu do jiného podle článku 8 současně s nabytím účinnosti přeměny.

4. Řídící nebo správní orgán dotyčné společnosti vypracuje projekt přeměny a zprávu, která vysvětluje a odůvodňuje právní a hospodářská hlediska této přeměny a uvádí důsledky přechodu na formu SE pro akcionáře a zaměstnance.

5. Projekt přeměny se zveřejní způsobem stanoveným právními předpisy každého členského státu v souladu s článkem 3 směrnice 68/151/EHS nejméně jeden měsíc před konáním valné hromady, která má rozhodnout o přeměně.

6. Před konáním valné hromady uvedené v odstavci 7 musí jeden nebo více nezávislých znalců jmenovaných nebo schválených v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí článek 10 směrnice 78/855/EHS, soudem nebo správním úřadem členského státu, jehož právem se řídí společnost, která se mění na SE, náležitě osvědčit v souladu se směrnicí 77/91/EHS [8], že společnost má čistá aktiva nejméně ve výši svého základního kapitálu a rezervních fondů, které nesmějí být podle právních předpisů nebo stanov rozděleny.

7. Valná hromada dotyčné společnosti schválí projekt přeměny společně se stanovami SE. Rozhodnutí valné hromady musí být přijato v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí článek 7 směrnice 78/855/EHS.

8. Členské státy mohou podmínit přeměnu společnosti, ve které je stanovena účast zaměstnanců, tím, že orgán společnosti schválí přeměnu kvalifikovanou většinou nebo jednohlasně.

9. Práva a povinnosti společnosti, která se má přeměnit, týkající se podmínek zaměstnání, vyplývající z vnitrostátních právních předpisů, praxe a jednotlivých pracovních smluv nebo pracovních poměrů, které existují ke dni zápisu do rejstříku, se převádějí na SE jejím zápisem bez dalšího.

HLAVA III

STRUKTURA SE

Článek 38

Za podmínek stanovených tímto nařízením má SE tyto orgány:

a) valnou hromadu akcionářů a

b) buď dozorčí orgán a řídící orgán (dualistický systém), nebo správní orgán (monistický systém), podle toho, kterou možnost obsahují stanovy.

Oddíl 1

Dualistický systém

Článek 39

1. Řídící orgán odpovídá za řízení SE. Členský stát může stanovit, že generální ředitel nebo generální ředitelé odpovídají za běžné každodenní vedení společnosti za stejných podmínek, jaké platí pro akciové společnosti se sídlem na jeho území.

2. Člena nebo členy řídícího orgánu jmenuje a odvolává dozorčí orgán.

Členský stát však může vyžadovat nebo umožnit, aby ve stanovách bylo stanoveno, že člena nebo členy řídícího orgánu jmenuje a odvolává valná hromada za stejných podmínek, jaké platí pro akciové společnosti se sídlem na jeho území.

3. Nikdo nesmí být současně členem řídícího i dozorčího orgánu téže SE. Dozorčí orgán však může jmenovat jednoho ze svých členů, aby jednal jako člen řídícího orgánu v případě, že toto místo není obsazeno. Po tuto dobu se pozastavují funkce dotyčné osoby jako člena dozorčího orgánu. Členský stát může tuto dobu omezit.

4. Počet členů řídícího orgánu nebo pravidla pro jeho stanovení uvádějí stanovy SE. Členský stát však může stanovit jejich nejnižší nebo nejvyšší počet.

5. Neexistují-li předpisy členského státu o dualistickém systému pro akciové společnosti se sídlem na jeho území, může členský stát ve vztahu k SE přijmout potřebná opatření.

Článek 40

1. Dozorčí orgán dohlíží na práci řídícího orgánu. Není oprávněn sám řídit SE.

2. Členy dozorčího orgánu jmenuje valná hromada. Členové prvního dozorčího orgánu však mohou být jmenováni stanovami. To platí, aniž je dotčen čl. 47 odst. 4 nebo úprava účasti zaměstnanců uzavřená podle směrnice 2001/86/ES.

3. Počet členů dozorčího orgánu nebo pravidla pro jeho stanovení uvádějí stanovy. Členský stát však může stanovit nejnižší nebo nejvyšší počet členů dozorčího orgánu pro SE se sídlem na jeho území.

Článek 41

1. Řídící orgán informuje dozorčí orgán nejméně jednou za tři měsíce o průběhu a předpokládaném vývoji podnikání SE.

2. Kromě pravidelných informací uvedených v odstavci 1 podává řídící orgán dozorčímu orgánu neprodleně informace o událostech, které by mohly mít na SE významný vliv.

3. Dozorčí orgán může od řídícího orgánu požadovat, aby mu poskytl jakékoli informace, které jsou potřebné pro výkon dohledu v souladu s čl. 40 odst. 1. Členský stát může stanovit, že tuto možnost je rovněž oprávněn využít každý člen dozorčího orgánu.

4. Dozorčí orgán může provést nebo nechat provést jakákoli šetření potřebná k výkonu jeho povinností.

5. Každý člen dozorčího orgánu je oprávněn se dozvědět veškeré orgánu podané informace.

Článek 42

Dozorčí orgán zvolí ze svého středu předsedu. Jmenují-li polovinu členů zaměstnanci, může být za předsedu zvolen pouze člen jmenovaný valnou hromadou akcionářů.

Oddíl 2

Monistický systém

Článek 43

1. Správní orgán řídí SE. Členský stát může stanovit, že generální ředitel nebo generální ředitelé odpovídají za běžné každodenní vedení společnosti za stejných podmínek, jaké platí pro akciové společnosti se sídlem na jeho území.

2. Počet členů správního orgánu nebo pravidla pro jeho stanovení uvádějí stanovy SE. Členský stát však může stanovit nejnižší a případně i nejvyšší počet členů.

Správní orgán však sestává nejméně ze tří členů, je-li účast zaměstnanců upravena v souladu se směrnicí 2001/86/ES.

3. Člena nebo členy správního orgánu jmenuje valná hromada. Členové prvního správního orgánu však mohou být jmenováni stanovami. To platí, aniž je dotčen čl. 47 odst. 4 nebo úprava účasti zaměstnanců přijatá podle směrnice 2001/86/ES.

4. Neexistují-li předpisy členského státu o monistickém systému s ohledem na akciové společnosti se sídlem na jeho území, může členský stát ve vztahu k SE přijmout potřebná opatření.

Článek 44

1. Správní orgán zasedá v intervalech stanovených stanovami, nejméně však jednou za tři měsíce, aby projednal průběh a předpokládaný vývoj podnikání SE.

2. Každý člen správního orgánu je oprávněn se dozvědět veškeré orgánu předané informace.

Článek 45

Správní orgán zvolí ze svého středu předsedu. Jmenují-li polovinu členů zaměstnanci, může být za předsedu zvolen pouze člen jmenovaný valnou hromadou akcionářů.

Oddíl 3

Společná pravidla pro monistický a dualistický systém

Článek 46

1. Členové orgánů společnosti jsou jmenováni na dobu stanovenou ve stanovách, která však nesmí přesahovat šest let.

2. S výhradou případných omezení stanovených ve stanovách mohou být členové opětovně jmenováni jednou nebo vícekrát na dobu stanovenou v souladu s odstavcem 1.

Článek 47

1. Stanovy SE mohou povolit společnosti nebo jiné právnické osobě, aby byla členem jednoho z jejích orgánů, nestanoví-li jinak právní předpisy vztahující se na akciové společnosti v členském státě, ve kterém se nachází sídlo SE.

Tato společnost nebo jiná právnická osoba jmenuje fyzickou osobu, aby vykonávala její funkce v dotyčném orgánu.

2. Členem kteréhokoli orgánu SE ani zástupcem člena ve smyslu odstavce 1 nesmí být osoba, která

a) podle právních předpisů členského státu, ve kterém se nachází sídlo SE, není způsobilá být členem odpovídajícího orgánu akciové společnosti řídící se právem tohoto členského státu nebo

b) není způsobilá být členem odpovídajícího orgánu akciové společnosti řídící se právem členského státu v důsledku soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v tomto členském státě.

3. Stanovy SE mohou v souladu s právními předpisy vztahujícími se na akciové společnosti v členském státě, ve kterém se nachází sídlo SE, stanovit zvláštní podmínky pro způsobilost členů, kteří zastupují akcionáře.

4. Toto nařízení se nedotýká vnitrostátních právních předpisů, které povolují menšině akcionářů nebo jiným osobám nebo orgánům jmenovat některé členy orgánu společnosti.

Článek 48

1. Stanovy SE uvádějí druhy jednání, které musí v dualistickém systému schválit řídícímu orgánu dozorčí orgán nebo které vyžadují výslovné rozhodnutí správního orgánu v monistickém systému.

Členský stát však může stanovit, že v dualistickém systému může dozorčí orgán sám stanovit, které druhy jednání vyžadují schválení.

2. Členský stát může určit druhy jednání, které musí být přinejmenším uvedeny ve stanovách SE se sídlem na jeho území.

Článek 49

Členové orgánů SE nesmějí ani poté, co přestanou zastávat funkci, sdělovat informace o SE, jejichž šíření by mohlo poškodit zájmy společnosti, s výjimkou případů, ve kterých předání informací požadují nebo povolují vnitrostátní právní předpisy vztahující se na akciové společnosti nebo ve kterých je sdělení ve veřejném zájmu.

Článek 50

1. Nestanoví-li toto nařízení nebo stanovy jinak, platí pro usnášeníschopnost a rozhodování v orgánech SE tato pravidla:

a) usnášeníschopnost: musí být přítomna nebo zastoupena nejméně polovina členů;

b) rozhodování: děje se většinou přítomných nebo zastoupených členů.

2. Nestanoví-li stanovy jinak, má předseda každého orgánu v případě rovnosti hlasů rozhodující hlas. Stanovy nesmí stanovit jinak, pokud se polovina dozorčího orgánu skládá ze zástupců zaměstnanců.

3. Je-li stanovena účast zaměstnanců v souladu se směrnicí 2001/86/ES, může členský stát stanovit, že se na usnášeníschopnost a rozhodování dozorčího orgánu vztahují odchylně odstavců 1 a 2 předpisy vztahující se za stejných podmínek na akciové společnosti, které se řídí právem dotyčného členského státu.

Článek 51

Členové řídících, dozorčích a správních orgánů SE odpovídají v souladu s předpisy vztahujícími se na akciové společnosti v členském státě, ve kterém se nachází sídlo SE, za ztrátu nebo škodu, která vznikla SE v důsledku porušení jim uložených právních, ze stanov vyplývajících nebo jiných povinností při výkonu jejich funkce.

Oddíl 4

Valná hromada

Článek 52

Valná hromada rozhoduje o záležitostech, ve kterých má výlučnou pravomoc na základě

a) tohoto nařízení nebo

b) právních předpisů členského státu, ve kterém se nachází sídlo SE, jimiž se provádí směrnice 2001/86/ES.

Kromě toho valná hromada rozhoduje o záležitostech, pro něž svěřují pravomoc valné hromadě akciové společnosti řídící se právem členského státu, ve kterém se nachází sídlo SE, buď právní předpisy tohoto členského státu, nebo stanovy SE v souladu s nimi.

Článek 53

Aniž jsou dotčena pravidla stanovená v tomto oddíle, řídí se organizace a průběh valné hromady a hlasování právními předpisy vztahujícími se na akciové společnosti v členském státě, ve kterém se nachází sídlo SE.

Článek 54

1. Valná hromada SE se koná nejméně jednou v kalendářním roce do šesti měsíců po skončení účetního období, nestanoví-li častější konání valné hromady právní předpisy členského státu, ve kterém se nachází sídlo SE, vztahující se na akciové společnosti se stejným předmětem podnikání jako SE. Členský stát však může stanovit, že první valná hromada se může konat kdykoli během osmnácti měsíců po založení SE.

2. Valnou hromadu může kdykoli svolat řídící, správní či dozorčí orgán nebo jiný příslušný orgán či úřad v souladu s vnitrostátními právními předpisy vztahujícími se na akciové společnosti v členském státě, ve kterém se nachází sídlo SE.

Článek 55

1. Jeden nebo více akcionářů, kteří disponují společně akciemi představujícími alespoň 10 % upsaného základního kapitálu, mohou požádat SE, o svolání valné hromady a určeni pořadu jednání; stanovy SE nebo vnitrostátní právní předpisy mohou stanovit nižší procentní podíl za stejných podmínek, jaké platí pro akciové společnosti.

2. V žádosti o svolání valné hromady musí být uvedeny body, které mají být zařazeny na pořad jednání.

3. Nekoná-li se po žádosti podle odstavce 1 valná hromada v přiměřené době, nejpozději do dvou měsíců, může soud nebo správní úřad příslušný podle sídla SE nařídit, aby byla valná hromada svolána ve stanovené lhůtě, nebo oprávnit akcionáře, kteří podali žádost, nebo jejich zástupce, aby valnou hromadu svolali. Tím nejsou dotčeny případné vnitrostátní právní předpisy, které rovněž akcionářům umožňují, aby sami svolali valnou hromadu.

Článek 56

Jeden nebo více akcionářů, kteří disponují společně akciemi představujícími alespoň 10 % upsaného základního kapitálu, mohou požádat, aby byly na pořad jednání valné hromady zařazeny jeden nebo více dodatečných bodů. Postupy a lhůty pro tyto žádosti stanoví vnitrostátní právní předpisy členského státu, ve kterém se nachází sídlo SE, nebo, pokud tak nečiní, stanovy SE. Uvedený procentní podíl lze snížit stanovami nebo právními předpisy členského státu, ve kterém se nachází sídlo SE, za stejných podmínek, které platí pro akciové společnosti.

Článek 57

Pokud nevyžaduje toto nařízení nebo případně právní předpisy vztahující se na akciové společnosti v členském státě, ve kterém se nachází sídlo SE, vyšší většinu, přijímají se rozhodnutí valné hromady prostou většinou odevzdaných platných hlasů.

Článek 58

Mezi odevzdané hlasy se nepočítají hlasy, které jsou spojeny s akciemi, jejichž majitel se nezúčastnil hlasování, zdržel se hlasování nebo odevzdal prázdný nebo neplatný hlasovací lístek.

Článek 59

1. Změny stanov SE vyžadují rozhodnutí valné hromady přijaté většinou nejméně dvou třetin odevzdaných hlasů, pokud právní předpisy vztahující se na akciové společnosti v členském státě, ve kterém se nachází sídlo SE, nevyžadují nebo neumožňují vyšší většinu.

2. Členský stát však může stanovit, že je-li zastoupena nejméně polovina upsaného základního kapitálu SE, stačí prostá většina hlasů podle odstavce 1.

3. Změny stanov SE se zveřejňují v souladu s článkem 13.

Článek 60

1. Existují-li v SE dva nebo více druhů akcií, podléhá každé rozhodnutí valné hromady zvláštnímu hlasování každé skupiny akcionářů, jejichž zvláštních práv se toto rozhodnutí týká.

2. Vyžaduje-li rozhodnutí valné hromady většinu hlasů uvedenou v čl. 59 odst. 1 nebo 2, vyžaduje se tato většina i u zvláštního hlasování každé skupiny akcionářů, jejichž zvláštních práv se toto rozhodnutí týká.

HLAVA IV

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Článek 61

S výhradou článku 62 se SE řídí pravidly vztahujícími se na akciové společnosti řídící se právem členského státu, ve kterém se nachází sídlo SE, pokud jde o sestavování její roční účetní závěrky a případně konsolidované účetní závěrky, včetně doprovodné výroční zprávy, a o jejich ověřování a zveřejňování.

Článek 62

1. SE, která je úvěrovou nebo finanční institucí, se řídí pravidly stanovenými ve vnitrostátních právních předpisech členského státu, ve kterém se nachází její sídlo, jimiž se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu [9], pokud jde o sestavování její roční účetní závěrky a případně konsolidované účetní závěrky, včetně doprovodné výroční zprávy, a o jejich ověřování a zveřejňování.

2. SE, která je pojišťovnou, se řídí pravidly stanovenými ve vnitrostátních právních předpisech členského státu, ve kterém se nachází její sídlo, jimiž se provádí směrnice Rady 91/674/EHS ze dne 19. prosince 1991 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách pojišťoven [10], pokud jde o sestavování její roční účetní závěrky a případně konsolidované účetní závěrky, včetně doprovodné výroční zprávy, a o jejich ověřování a zveřejňování.

HLAVA V

ZRUŠENÍ, LIKVIDACE, PLATEBNÍ NESCHOPNOST A ZASTAVENÍ PLATEB

Článek 63

Ve věcech zrušení, likvidace, platební neschopnosti, zastavení plateb a podobných postupů se SE řídí právními předpisy, které by se vztahovaly na akciovou společnost založenou podle práva členského státu, ve kterém se nachází její sídlo, včetně ustanovení o rozhodování valné hromady.

Článek 64

1. Nesplňuje-li SE nadále požadavky stanovené v článku 7, přijme členský stát, ve kterém se nachází sídlo SE, vhodná opatření, aby SE byla povinna uvést své postavení do souladu s právními předpisy ve stanovené lhůtě buď

a) opětovným zřízením svého správního ústředí v členském státě, ve kterém se nachází její sídlo, nebo

b) přemístěním sídla postupem stanoveným v článku 8.

2. Členský stát, ve kterém se nachází sídlo SE, učiní opatření potřebná k zajištění toho, aby SE, která neuvedla svoje postavení do souladu s právem podle odstavce 1, byla zrušena.

3. Členský stát, ve kterém se nachází sídlo SE, stanoví opravný prostředek proti rozhodnutí o porušení článku 7. Opravný prostředek má odkladný účinek na postupy podle odstavců 1 a 2.

4. Je-li na podnět úřadů nebo kterékoli dotčené osoby zjištěno, že SE má správní ústředí na území členského státu v rozporu s článkem 7, uvědomí úřady uvedeného členského státu neprodleně členský stát, ve kterém se nachází sídlo SE.

Článek 65

Aniž jsou dotčena ustanovení vnitrostátních právních předpisů vyžadující další zveřejnění, zveřejňuje se v souladu s článkem 13 zahájení a ukončení řízení o zrušení, likvidaci, platební neschopnosti nebo zastavení plateb a každé rozhodnutí o pokračování v činnosti.

Článek 66

1. SE se může přeměnit na akciovou společnost řídící se právem členského státu, ve kterém se nachází její sídlo. Rozhodnutí o přeměně lze učinit teprve po uplynutí dvou let od jejího zápisu do rejstříku a po schválení prvních dvou ročních účetních závěrek.

2. Přeměna SE na akciovou společnost nevede k zániku společnosti nebo k vytvoření nové právnické osoby.

3. Řídící nebo správní orgán SE vypracuje projekt přeměny a zprávu, která vysvětlí a odůvodní právní a hospodářská hlediska přeměny a uvede důsledky přechodu na právní formu akciové společnosti pro akcionáře a zaměstnance.

4. Projekt přeměny se zveřejní způsobem stanoveným právními předpisy každého členského státu v souladu s článkem 3 směrnice 68/151/EHS nejméně jeden měsíc před konáním valné hromady, která má rozhodnout o přeměně.

5. Před konáním valné hromady uvedené v odstavci 6 osvědčí jeden nebo více nezávislých znalců jmenovaných nebo schválených v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí článek 10 směrnice 78/855/EHS, soudem nebo správním úřadem v členském státě, jehož právem se řídí SE, která se mění na akciovou společnost, že společnost má aktiva minimálně ve výši svého základního kapitálu.

6. Valná hromada SE schválí projekt přeměny společně se stanovami akciové společnosti. Rozhodnutí valné hromady musí být přijato v souladu s vnitrostátními právními předpisy, kterými se provádí článek 7 směrnice 78/855/EHS.

HLAVA VI

DOPLŇUJÍCÍ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 67

1. Pokud se na kterýkoli členský stát nevztahuje třetí etapa hospodářské a měnové unie, může uplatnit na SE se sídlem na svém území stejné předpisy, které uplatňuje na akciové společnosti řídící se jeho právem, pokud jde o vyjádření jejího základního kapitálu. SE však může v každém případě vyjádřit svůj kapitál také v eurech. V tom případě je přepočítacím koeficientem mezi národní měnou a eurem přepočítací koeficient, který platil poslední den měsíce, který předcházel založení SE.

2. Pokud se na členský stát, ve kterém má SE sídlo, nevztahuje třetí etapa hospodářské a měnové unie, může SE sestavit a zveřejnit svou roční účetní závěrku a případně konsolidovanou účetní závěrku v eurech. Členský stát může požadovat, aby byla roční účetní závěrka a případně konsolidovaná účetní závěrka SE sestavena a zveřejněna v národní měně za stejných podmínek, které platí pro akciové společnosti řídící se jeho právem. Tím není dotčena dodatečná možnost, aby SE zveřejnila svou roční případně konsolidovanou účetní závěrku v eurech v souladu se směrnicí Rady 90/604/EHS ze dne 8. listopadu 1990, kterou se mění směrnice 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách a směrnice 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, pokud se jedná o výjimky pro malé a střední podniky a o zveřejňování ročních účetních závěrek v ECU [11].

HLAVA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 68

1. Členské státy učiní veškerá vhodná opatření pro účinné uplatňování tohoto nařízení.

2. Každý členský stát určí příslušné úřady ve smyslu článků 8, 25, 26, 54, 55 a 64. Zároveň o tom informuje Komisi a ostatní členské státy.

Článek 69

Nejpozději do pěti let po vstupu tohoto nařízení v platnost podá Komise Radě a Evropskému parlamentu zprávu o uplatňování tohoto nařízení a případně též návrhy na jeho změny. Zpráva zejména posoudí, zda je vhodné

a) umožnit umístění správního ústředí SE a sídla SE v různých členských státech;

b) rozšířit pojem fúze v čl. 17 odst. 2 za účelem uznání i jiných typů fúzí, než které jsou uvedeny v čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 směrnice 78/855/EHS;

c) přezkoumat pravidlo o soudní pravomoci v čl. 8 odst. 16 ve světle ustanovení, která budou případně vložena do Bruselské úmluvy z roku 1968 nebo do jakéhokoli právního aktu členských států nebo Rady k nahrazení této úmluvy;

d) povolit, aby členský stát umožnil v právních předpisech, které přijme při výkonu oprávnění poskytnutých členskému státu tímto nařízením nebo k zajištění účinného uplatňování tohoto nařízení na SE, zavést do stanov SE ustanovení, která se odchylují od těchto právních předpisů nebo je doplňují, i když tato ustanovení nejsou povolena ve stanovách akciové společnosti se sídlem v tomto členském státě.

Článek 70

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 8. října 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 8. října 2001.

Za Radu

předsedkyně

L. Onkelinx

[1] Úř. věst. C 263, 16.10.1989, s. 41 a Úř. věst. C 176, 8.7.1991, s. 1.

[2] Stanovisko ze dne 4. září 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. C 124, 21.5.1990, s. 34.

[4] Viz strana 22 v tomto čísle Úředního věstníku.

[5] Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 40. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[6] Úř. věst. L 65, 14.3.1968, s. 8. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[7] Úř. věst. L 295, 20.10.1978, s. 36. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[8] Druhá směrnice Rady 77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 o koordinaci záruk, které jsou vyžadovány v členských státech ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy od společností pro ochranu zájmů společníků a třetích osob při zakládání akciových společností a při udržování a změnách jejího základního kapitálu, v míře nezbytné k dosažení jejich rovnocennosti. (Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[9] Úř. věst. L 126, 26.5.2000, s. 1.

[10] Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 7.

[11] Úř. věst. L 317, 16.11.1990, s. 57.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI UVEDENÉ V ČL. 2 ODST. 1

BELGIE:

la société anonymede naamloze vennootschap

DÁNSKO:

aktieselskaber

NĚMECKO:

die Aktiengesellschaft

ŘECKO:

ανώνυμη εταιρία

ŠPANĚLSKO:

la sociedad anónima

FRANCIE:

la société anonyme

IRSKO:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

ITÁLIE:

società per azioni

LUCEMBURSKO:

la société anonyme

NIZOZEMSKO:

de naamloze vennootschap

RAKOUSKO:

die Aktiengesellschaft

PORTUGALSKO:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada

FINSKO:

julkinen osakeyhtiöpublikt aktiebolag

ŠVÉDSKO:

publikt aktiebolag

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ:

public companies limited by shares

public companies limited by guarantee having a share capital

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI A SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM UVEDENÉ V ČL. 2 ODST. 2

BELGIE:

,

la société privée à responsabilité limitéebesloten vennotschap met beperkte aansprakelijkheid

DÁNSKO:

aktieselskaber,

anpartselskaber

NĚMECKO:

die Aktiengesellschaft,

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

ŘECKO:

ανώνυμη εταιρία

εταιρία περιορισμένης ευJύνης

ŠPANĚLSKO:

la sociedad anónima,

la sociedad de responsabilidad limitada

FRANCIE:

la société anonyme,

la société à responsabilité limitée

IRSKO:

public companies limited by shares,

public companies limited by guarantee having a share capital,

private companies limited by shares,

private companies limited by guarantee having a share capital

ITÁLIE:

società per azioni,

società a responsabilità limitata

LUCEMBURSKO:

la société anonyme,

la société à responsabilité limitée

NIZOZEMSKO:

de naamloze vennootschap,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RAKOUSKO:

die Aktiengesellschaft,

die Gesellschaft mit beschränkter Haftung

PORTUGALSKO:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada,

a sociedade por quotas de responsabilidade limitada

FINSKO:

osakeyhtiö,

aktiebolag

ŠVÉDSKO:

aktiebolag

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ:

public companies limited by shares,

public companies limited by guarantee having a share capital,

private companies limited by shares,

private companies limited by guarantee having a share capital

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU