(ES) č. 2133/2001NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2133/2001 ze dne 30. října 2001 o otevření a správě některých celních kvót a celních stropů Společenství v odvětví obilovin a o zrušení nařízení (ES) č. 1897/94, (ES) č. 306/96, (ES) č. 1827/96, (ES) č. 1970/96, (ES) č. 1405/97, (ES) č. 1406/97, (ES) č. 2492/98, (ES) č. 2809/98 a (ES) č. 778/1999

Publikováno: Úř. věst. L 287, 31.10.2001, s. 12-17 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. října 2001 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. listopadu 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 2133/2001

ze dne 30. října 2001

o otevření a správě některých celních kvót a celních stropů Společenství v odvětví obilovin a o zrušení nařízení (ES) č. 1897/94, (ES) č. 306/96, (ES) č. 1827/96, (ES) č. 1970/96, (ES) č. 1405/97, (ES) č. 1406/97, (ES) č. 2492/98, (ES) č. 2809/98 a (ES) č. 778/1999

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1666/2000 [2], a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 95/582/ES ze dne 20. prosince 1995 o uzavření dohod ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou, Norským královstvím a Švýcarskou konfederací na straně druhé o některých zemědělských produktech [3], a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT [4], a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1706/98 ze dne 20. července 1998 o opatřeních vztahujících se na zemědělské produkty a některé zboží vyrobené ze zemědělských produktů pocházející ze států africké, karibské a tichomořské oblasti (AKT) a o zrušení nařízení (EHS) č. 715/90 [5], a zejména na článek 30 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1727/2000 ze dne 31. července 2000, kterým se stanoví určité koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a upravují, jako autonomní a přechodné opatření, některé zemědělské koncese stanovené v Evropské dohodě s Maďarskem [6], a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2290/2000 ze dne 9. října 2000, kterým se stanoví určité koncese v podobě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a upravují, jako autonomní a přechodné opatření, některé zemědělské koncese stanovené v Evropské dohodě s Bulharskem [7], a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [8], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 993/2001 [9], kodifikovalo pravidla pro správu celních kvót nastavená tak, aby se uplatňovala podle chronologického pořadí dat podání celních prohlášení, a pro dohled nad preferenčním dovozem.

(2) V zájmu zjednodušení a s ohledem na malý objem některých kvót a stropů stanovených v rozhodnutí 95/582/ES, v rozhodnutí Rady 97/126/ES ze dne 6. prosince 1996 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé [10] a v nařízeních Rady (ES) č. 1095/96, (ES) č. 1706/98, (ES) č. 1727/2000 a (ES) č. 2290/2000 je třeba, aby se i na ně uplatňovala ustanovení nařízení (EHS) č. 2454/93.

(3) Ze správních důvodů musí být každé celní kvótě a celnímu stropu přiděleno nové pořadové číslo.

(4) V zájmu zajištění účinné správy některých kvót a stropů uvedených v tomto nařízení je třeba vyžadovat předložení osvědčení o původu zboží.

(5) S ohledem na jakost vyžadovanou pro pšenici kvót 09.0074 a 09.0075 je třeba, aby celní orgány kontrolovaly dodržování jakostních požadavků ještě před udělením nároku na kvótu. Aby se zajistila účinná správa těchto kvót, musí být zaveden systém jistot.

(6) Pokud se během daného roku dosáhne stropů uvedených v tomto nařízení, může Komise svým nařízením znovu zavést vybírání běžných cel snížených o 50 %.

(7) Uplatňování nařízení (EHS) č. 2454/93 na tyto kvóty a stropy činí zbytečnými prováděcí pravidla pro tyto kvóty a stropy stanovená v nařízeních Komise (ES) č. 1897/94 [11], (ES) č. 306/96 [12], (ES) č. 1827/96 [13], 1970/96 [14], (ES) č. 1405/97 [15], (ES) č. 1406/97 [16], (ES) č. 2492/98 [17], (ES) č. 2809/98 [18] a (ES) č. 778/1999 [19]. Tato nařízení je tudíž třeba zrušit od okamžiku použitelnosti ustanovení tohoto nařízení.

(8) Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Celní kvóty uvedené v příloze I se otevírají od 1. července do 30. června pro každý hospodářský rok počínaje 1. červencem 2002.

2. Celní kvóty uvedené v příloze II se otevírají pro každý kalendářní rok počínaje 1. lednem 2002.

3. Celní stropy uvedené v příloze III se otevírají pro každý kalendářní rok počínaje 1. lednem 2002.

Článek 2

1. Produkty dovážené v rámci celních kvót 09.5716 a 09.5732 se propouštějí do volného oběhu po předložení průvodního osvědčení EUR.1 vystaveného vyvážející zemí v souladu s protokolem 4 k Evropské dohodě uzavřené s touto zemí, případně po předložení prohlášení na faktuře vystavené v souladu s uvedeným protokolem.

2. Produkty dovážené v rámci celní kvóty 09.0779 se propouštějí do volného oběhu po předložení průvodního osvědčení EUR.1 vystaveného vyvážející zemí v souladu s přílohou IV dvoustranné dohody uzavřené s touto zemí, případně po předložení prohlášení na faktuře vystavené v souladu s uvedenou dohodou.

3. Produkty dovážené v rámci celní kvóty 09.0689 se propouštějí do volného oběhu po předložení průvodního osvědčení EUR.1 vystaveného vyvážející zemí v souladu s přílohou IV protokolu 3 k dohodě mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a autonomní vládou Faerských ostrovů na straně druhé, případně po předložení prohlášení na faktuře vystavené v souladu s uvedenou dohodou.

4. Produkty dovážené v rámci celní kvóty 09.1633 a celních stropů uvedených v příloze III tohoto nařízení se propouštějí do volného oběhu po předložení průvodního osvědčení EUR.1 nebo po předložení prohlášení na faktuře vystavené vyvážející zemí v souladu s protokolem 1 k příloze V úmluvy uzavřené mezi státy AKT a Evropským společenstvím.

Článek 3

1. S cílem zajistit jakost produktů dovážených v rámci celních kvót 09.0074 a 09.0075 je nezbytnou podmínkou pro získání nároku na nulové dovozní clo, aby dovozci kromě jistoty případně požadované podle článku 248 nařízení (EHS) č. 2454/93 složili u příslušného celního orgánu dovozní jistotu ve výši 5 EUR na jednu tunu ke dni, kdy je přijato celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu.

2. Celní orgán odebere reprezentativní vzorky z každého množství dováženého v rámci celní kvóty 09.0075, aby mohl provést potřebné zkoušky a ověřit, zda dovážená jakost splňuje jakostní kritéria uvedená v příloze IV. Pokud se jakost ukáže jako nedostatečná, přidělení kvóty se zamítne.

3. Celní orgán odebere reprezentativní vzorky z každého množství dováženého v rámci kvóty 09.0074, aby mohl provést potřebné zkoušky a ověřit, zda činí obsah zrn sklovitého vzhledu alespoň 73 %. Pokud se jakost ukáže jako nedostatečná, přidělení kvóty se zamítne.

4. Dovozní jistota ve výši 5 EUR na jednu tunu uvedená v odstavci 1 se uvolní pro množství produktů dovezené v rámci všech kvót, které vyhovuje kritériím uvedeným v odstavcích 2 a 3. Pokud by zkoušky popsané v odstavcích 2 a 3 prokázaly, že jakost dovezeného zboží je nižší než předepsaná, použije se nařízení Komise (ES) č. 1249/96 [20]. Částka 5 EUR na jednu tunu uvedená v odstavci 1 se zadrží jako pokuta.

Článek 4

1. Celní kvóty uvedené v čl. 1 odst. 1 a 2 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

2. Celní stropy uvedené v čl. 1 odst. 3 podléhají dohledu Společenství vykonávaném Komisí v úzké spolupráci s členskými státy v souladu s článkem 308d nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 5

1. Ode dne 1. července 2002 se zrušují nařízení (ES) č. 1970/96, (ES) č. 1405/97, (ES) č. 1406/97 a (ES) č. 778/1999.

2. Ode dne 1. ledna 2002 se zrušují nařízení (ES) č. 1897/94, (ES) č. 306/96, (ES) č. 1827/96, (ES) č. 2809/98 a (ES) č. 2492/98.

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. července 2002 pro kvóty uvedené v čl. 1 odst. 1 a ode dne 1. ledna 2002 pro kvóty a stropy uvedené v čl. 1 odst. 2 a 3.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. října 2001.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21.

[2] Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 1.

[3] Úř. věst. L 327, 30.12.1995, s. 17.

[4] Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

[5] Úř. věst. L 215, 1.8.1998, s. 12.

[6] Úř. věst. L 198, 4.8.2000, s. 6.

[7] Úř. věst. L 262, 17.10.2000, s. 1.

[8] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

[9] Úř. věst. L 141, 28.5.2001, s. 1.

[10] Úř. věst. L 53, 22.2.1997, s. 1.

[11] Úř. věst. L 194, 29.7.1994, s. 4.

[12] Úř. věst. L 43, 21.2.1996, s. 1.

[13] Úř. věst. L 241, 21.9.1996, s. 23.

[14] Úř. věst. L 261, 15.10.1996, s. 34.

[15] Úř. věst. L 194, 23.7.1997, s. 7.

[16] Úř. věst. L 194, 23.7.1997, s. 10.

[17] Úř. věst. L 309, 19.11.1998, s. 35.

[18] Úř. věst. L 349, 24.12. 1998, s. 41.

[19] Úř. věst. L 101, 16.4.1999, s. 36.

[20] Úř. věst. L 161, 29.6.1996, s. 125.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Celní kvóty na období od 1. července do 30. června

(DNV: doložka nejvyšších výhod)

Pořadové číslo | Kód KN | Popis zboží | Objem kvóty – vlastní hmotnost (v tunách) | Clo stanovené pro celní kvótu | Původ |

09.0071 | 10082000 | Proso | 1300 | 7 EUR/t | všechny třetí země (erga omnes) |

09.0074 | 10011000 | Pšenice tvrdá | 50000 | 0 | všechny třetí země (erga omnes) |

09.5716 | 230910 | Výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej | 15540 | 20 % cla DNV | Maďarsko |

09.5732 | 2309903123099041 | Přípravky používané k výživě zvířat | 3500 | 20 % cla DNV | Bulharsko |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Celní kvóty na období od 1. ledna do 31. prosince

(DNV: doložka nejvyšších výhod)

Pořadové číslo | Kód KN | Popis zboží | Objem kvóty – vlastní hmotnost (v tunách) | Clo pro celní kvótu | Původ |

09.0072 | 2302301023023090 | Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky pšenice a obilovin jiných než kukuřice a rýže | 475000 | 30,60 EUR/t | všechny třetí země (erga omnes) |

2302401023024090 | 62,25 EUR/t |

09.0075 | 10011000 a 10019099 | Pšenice tvrdá a obecná pšenice, jejichž minimální jakost splňuje kritéria stanovená v příloze IV | 300000 | 0 | všechny třetí země (erga omnes) |

09.1633 | 10011000 | Pšenice tvrdá | 15000 | 50 % cla DNV | státy AKP |

10019091 | Osivo obecné pšenice a sourži |

10019099 | Ostatní pšenice |

10020000 | Žito |

100300 | Ječmen |

10040000 | Oves |

1008 | Pohanka, lesknice kanárská, triticale a ostatní obiloviny |

09.0073 | 230990312309904123099051 | Přípravky používané k výživě zvířat | 2800 | 7 % podle hodnoty | všechny třetí země (erga omnes) |

09.0779 | ex23099031 | Krmiva pro ryby | 1177 | 0 | Norsko |

09.0689 | ex23099010ex23099031ex23099041 | Krmiva pro ryby | 10000 | 0 | Faerské ostrovy |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Celní kvóty na období od 1. ledna do 31. prosince

(DNV: doložka nejvyšších výhod)

Pořadové číslo | Kód KN | Popis zboží | Strop – vlastní hmotnost (v tunách) | Clo pro celní kvótu | Původ |

120201 | 1007 | Čirok | 100000 | 40 % cla DNV | státy AKP |

120203 | 10082000 | Proso | 60000 | 0 | státy AKP |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

Minimální jakostní kritéria pro pšenici dováženou v rámci kvóty č. 09.0075 ve výši 300000 tun jakostní pšenice, otevřené nařízením (ES) č. 1095/96

Jakostní kritéria | Druh pšenice |

Pšenice tvrdá | Pšenice obecná |

Kód KN 10011000 | Kód KN 10019099 |

Minimální specifická hmotnost v kg/hl | 80 | 78 |

Zrna bez sklovitého vzhledu | nejvýše 20,0 % | — |

Materiál, který se neskládá z jakostních pšeničných zrn neporušené jakosti a který obsahuje | nejvýše 10,0 % | nejvýše 10,0 % |

— zlomková nebo scvrklá zrna | nejvýše 7,0 % | nejvýše 7,0 % |

— zrna napadená škůdci | nejvýše 2,0 % | nejvýše 2,0 % |

— zrna napadená plísněmi a houbami | nejvýše 5,0 % | — |

— klíčící zrna | nejvýše 0,5 % | nejvýše 0,5 % |

Různé nečistoty | nejvýše 1,0 % | nejvýše 1,0 % |

Hagbergovo pádové číslo | nejméně 250 | nejméně 230 |

Obsah bílkovin (při vlhkosti 13,5 %) | — | nejméně 14,6 % |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU