(ES) č. 1808/2001Nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 ze dne 30. srpna 2001, o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

Publikováno: Úř. věst. L 250, 19.9.2001, s. 1-43 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. srpna 2001 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. září 2001 Nabývá účinnosti: 22. září 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 865/2006 Pozbývá platnosti: 9. července 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 1808/2001

ze dne 30. srpna 2001

o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1579/2001 [2], a zejména čl. 19 odst. 1, 2 a 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Mají být přijata ustanovení pro provádění nařízení (ES) č. 338/97 a k zajištění plného souladu s ustanoveními Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) (dále jen "úmluva").

(2) V zájmu zajištění jednotného provádění nařízení (ES) č. 338/97 je nezbytné stanovit podrobné podmínky a kritéria k posuzování žádostí o povolení a potvrzení a k vydávání, platnosti a používání takových dokladů. V souladu s tím je vhodné stanovit vzory, jimž musí shora uvedené formuláře odpovídat.

(3) Je dále nezbytné stanovit podrobná ustanovení týkající se podmínek a kritérií pro nakládání s exempláři živočišných druhů, které se narodily a byly odchovány v zajetí, a exempláři rostlinných druhů, které byly uměle vypěstovány, aby se zajistilo jednotné provádění odchylek platných pro takové exempláře.

(4) Odchylky týkající se exemplářů, které jsou osobního nebo rodinného charakteru podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97, vyžadují, aby byla specifikována opatření, která by zajistila soulad s čl. VII odst. 3 úmluvy.

(5) Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování obecných odchylek od zákazů vnitřního obchodu obsažených v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97, je nezbytné stanovit podmínky a kritéria pro jejich definice.

(6) Je nezbytné zavést postupy označování určitých exemplářů druhů za účelem usnadnění jejich identifikace a zajištění výkonu příslušných ustanovení nařízení (ES) č. 338/97.

(7) Měla by být určena ustanovení týkající se obsahu, úpravy a předkládání pravidelných zpráv podle nařízení (ES) č. 338/97.

(8) V zájmu posuzování budoucích změn příloh k nařízení (ES) č. 338/97 musí být k dispozici veškeré příslušné informace, zejména pokud jde o biologický a obchodní status druhů, jejich využití a metody kontroly obchodu.

(9) Nařízení Komise (ES) č. 939/97 ze dne 26. května 1997 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi [3], ve znění naposledy pozměněném nařízením (ES) č. 1006/98 [4], bylo několikrát podstatným způsobem změněno; protože mají být provedeny další změny, mělo by být v zájmu srozumitelnosti toto nařízení zrušeno a nahrazeno novým nařízením.

(10) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

DEFINICE A FORMULÁŘE

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení a kromě definicí uvedených v článku 2 nařízení (ES) č. 338/97 se:

a) "datem získání" rozumí datum, k němuž byl příslušný exemplář odebrán z přírody, narodil se v zajetí nebo byl uměle vypěstován;

b) "potomstvem první generace (F1)" rozumějí exempláře odchované v kontrolovaném prostředí z rodičů, z nichž nejméně jeden byl počat v přírodě nebo odebrán z přírody;

c) "potomstvem druhé generace (F2)" a "potomstvem další generace (F3, F4, atd.)" rozumějí exempláře odchované v kontrolovaném prostředí z rodičů, kteří byli rovněž odchováni v kontrolovaném prostředí;

d) "chovným stádem (hejnem)" rozumějí veškerá zvířata v chovném zařízení, která jsou používána k rozmnožování;

e) "kontrolovaným prostředím" rozumí prostředí, které je řízeno pro účely chování zvířat určitého druhu, má hranice, jež mají bránit tomu, aby zvířata, vejce nebo gamety druhu vstoupily dovnitř nebo opustily kontrolované prostředí, a jehož obecné charakteristiky mohou mimo jiné obsahovat umělé umístění (ustájení), odstraňování exkrementů, veterinární péči, ochranu před predátory a uměle dodávanou potravu;

f) "osobou s obvyklým bydlištěm ve Společenství" rozumí osoba, která žije ve Společenství nejméně 185 dnů v každém kalendářním roce z důvodu pracovních vazeb, nebo v případě osoby, která pracovní vazby nemá, z důvodu osobních vazeb, které vykazují těsné vztahy mezi touto osobou a místem, kde žije.

Článek 2

1. Formuláře, na nichž se vyplňují dovozní povolení, vývozní povolení, potvrzení o zpětném vývozu a žádosti o vydání takových dokumentů, jsou v souladu se vzorem uvedeným v příloze I, s výjimkou kolonek vyhrazených k vnitrostátnímu použití.

2. Formuláře, na nichž se vyplňují oznámení o dovozu, jsou v souladu se vzorem v příloze II, s výjimkou kolonek vyhrazených k vnitrostátnímu použití. Mohou obsahovat pořadové číslo.

3. Formuláře, na nichž se vyplňují potvrzení podle článku 10 nařízení (ES) č. 338/97 a žádosti o taková potvrzení, jsou v souladu se vzorem uvedeným v příloze III, s výjimkou kolonek vyhrazených k vnitrostátnímu použití. Členské státy však mohou stanovit, že místo předtištěného textu obsahují kolonky 18 a 19 pouze příslušné potvrzení a/nebo povolení.

4. Formulář štítků podle čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 338/97 je v souladu se vzorem uvedeným v příloze IV.

Článek 3

1. Papír používaný pro formuláře podle článku 2 je bez mechanické dřeně, vhodný pro psaní a o váze alespoň 55 g/m2.

2. Velikost formulářů uvedených v čl. 2 odst. 1, 2 a 3 je 210 × 297 mm (A4) s maximální tolerancí pro délku o 18 mm méně a 8 mm více než uváděné hodnoty.

3. Papír formulářů uvedených v čl. 2 odst. 1 je:

a) bílý na formulář č. 1, originál, s gilošovaným vzorkem na pozadí, vytištěným na přední straně šedou barvou, aby se tak dala odhalit jakákoli falzifikace mechanickými nebo chemickými prostředky;

b) žlutý na formulář č. 2, kopie pro držitele;

c) světle zelený na formulář č. 3, kopie pro vyvážející nebo zpětně vyvážející zemi v případě dovozního povolení nebo kopie pro zaslání zpět vydávajícímu orgánu celními orgány v případě vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu;

d) růžový na formulář č. 4, kopie pro vydávající orgán;

e) bílý na formulář č. 5, žádost.

4. Papír formulářů podle čl. 2 odst. 2 je:

a) bílý na formulář č. 1, originál;

b) žlutý na formulář č. 2, kopie pro dovozce.

5. Papír formulářů podle čl. 2 odst. 3 je:

a) žlutý na formulář č. 1, originál, s gilošovaným vzorkem na pozadí, vytištěným na přední straně šedou barvou, aby se tak dala odhalit jakákoli falzifikace mechanickými nebo chemickými prostředky;

b) růžový na formulář č. 2, kopie pro vydávající orgán;

c) bílý na formulář č. 3, žádost.

6. Papír na štítky uvedené v čl. 2 odst. 4 je bílý.

7. Formuláře uvedené v článku 2 jsou vytištěny a vyplněny v jednom z úředních jazyků Společenství podle specifikace výkonných orgánů každého členského státu. V nutných případech obsahují překlad svého obsahu do jednoho z úředních pracovních jazyků úmluvy.

8. Členské státy jsou odpovědné za vytištění formulářů uvedených v článku 2, které v případě formulářů uvedených v čl. 2 odst. 1, 2 a 3 mohou být součástí automatizovaného procesu vydávání povolení/potvrzení.

KAPITOLA II

DOBA VYDÁNÍ, PLATNOSTI A POUŽITÍ DOKLADŮ

ODDÍL 1

Obecná ustanovení

Článek 4

1. Formuláře se vyplňují strojopisem. Žádosti o povolení a potvrzení podle čl. 2 odst. 1 a 3, oznámení o dovozu podle čl. 2 odst. 2 a štítky podle čl. 2 odst. 4 mohou však být vyplněny čitelně ručně, inkoustem a hůlkovým písmem.

2. Jiné formuláře než formuláře žádostí a štítky uvedené v čl. 2 odst. 4 nesmějí obsahovat žádná vymazaná místa nebo změny, pokud nebyly ověřeny razítkem a podpisem vydávajícího výkonného orgánu, anebo v případě oznámení o dovozu podle čl. 2 odst. 2 razítkem a podpisem vstupního celního úřadu.

3. U povolení a potvrzení a rovněž žádostí o vydání takových dokladů:

a) zahrnuje popis exemplářů, kde je to stanoveno, jeden z kódů uvedených v příloze V;

b) k označení jednotek množství a čisté hmotnosti se používají jednotky uvedené v příloze V;

c) k označení vědeckých názvů druhů se používají standardní názvoslovné příručky uvedené v příloze VI;

d) účel transakce se v případě potřeby vyznačuje za použití jednoho z kódů uvedených v bodě 1 přílohy VII;

e) původ exemplářů se označuje pomocí jednoho z kódů uvedených v bodě 2 přílohy VII, a v případě, kdy je použití takových kódů podmíněno splněním kritérií stanovených v nařízení (ES) č. 338/97 nebo kritérií stanovených v tomto nařízení, pouze v souladu s takovými kritérii.

4. Jestliže je ke kterémukoli formuláři podle článku 2 přiložena příloha jako jeho nedílná součást, jsou tato skutečnost a počet stran jasně vyznačeny na příslušném povolení nebo potvrzení a každá strana přílohy zahrnuje:

a) číslo povolení nebo potvrzení a datum jejich vydání a

b) podpis a razítko nebo pečeť orgánu, který povolení nebo potvrzení vydal.

Pokud se formulář podle čl. 2 odst. 1 používá pro více než jeden druh v zásilce, připojuje se příloha, jež kromě požadavků prvního pododstavce tohoto odstavce u každého druhu v zásilce reprodukuje kolonky 8 až 22 příslušného formuláře a rovněž řádky obsažené v kolonce 27 takového formuláře k zahrnutí "množství/čisté hmotnosti skutečně dovážené", popřípadě i "počet uhynulých živočichů při příjezdu".

Pokud se formulář podle čl. 2 odst. 3 používá pro více než jeden druh, připojuje se příloha, jež kromě požadavků prvního pododstavce tohoto odstavce u každého z druhů reprodukuje kolonky 4 až 18 příslušného formuláře.

5. Ustanovení odstavců 1, 2, 3 písm. c) a d) a odstavce 4 se rovněž používají v kontextu rozhodnutí o přijatelnosti povolení a potvrzení vydaných třetími zeměmi pro exempláře, jež se mají dovézt do Společenství. Pokud se takové doklady týkají exemplářů podléhajících dobrovolně stanoveným vývozním kvótám nebo vývozním kvótám stanoveným konferencí smluvních stran úmluvy, mohou být přijaty pouze tehdy, jestliže uvádějí celkový počet exemplářů již vyvezených v běžném roce včetně těch, které spadají pod dané povolení, a kvótu příslušného druhu. Potvrzení o zpětném vývozu vydaná třetími zeměmi mohou být dále přijata pouze tehdy, jestliže uvádějí zemi původu a číslo a datum vydání příslušného vývozního povolení, a pokud situace vyžaduje, zemi posledního zpětného vývozu a číslo a datum vydání příslušného potvrzení o zpětném vývozu, anebo obsahují uspokojivé zdůvodnění opomenutí takových informací.

Článek 5

1. Doklady se vydávají a používají v souladu s ustanoveními a podle podmínek stanovených v tomto nařízení a v nařízení (ES) č. 338/97, zejména v jeho čl. 11 odst. 1 až 4. Mohou obsahovat výhrady, podmínky a požadavky kladené vydávajícím orgánem v zájmu zajištění souladu s těmito nařízeními a s ustanoveními právních předpisů členských států, pokud jde o jejich provádění.

2. Použití dokladů nevylučuje jakékoli jiné formality vztahující se k přesunu zboží v rámci Společenství, dovozu zboží do Společenství anebo jeho vývozu nebo zpětnému vývozu ze Společenství a formulářům použitým k takovým formalitám.

3. Obecně rozhodují výkonné orgány o vydání povolení a potvrzení do jednoho měsíce ode dne předložení vyplněné žádosti. Avšak pokud vydávající orgán konzultuje třetí strany, takové rozhodnutí lze přijmout pouze po uspokojivém završení takové konzultace. Žadatelé jsou vyrozuměni o výraznějších průtazích v projednávání jejich žádostí.

Článek 6

Pro každou zásilku exemplářů zasílaných společně jako součást jednoho nákladu se vydává samostatné dovozní povolení, oznámení o dovozu, vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu.

Článek 7

1. Doba platnosti dovozních povolení Společenství nepřesáhne dvanáct měsíců. Dovozní povolení však není platné, pokud chybí platný odpovídající doklad ze země vývozu nebo zpětného vývozu.

Doba platnosti vývozních povolení Společenství a potvrzení o zpětném vývozu nepřesáhne šest měsíců.

Po vypršení platnosti jsou povolení a potvrzení Společenství podle pododstavce 1 a 2 považována za neplatná a bez jakékoli právního významu.

Držitel neprodleně vrátí vydávajícímu výkonnému orgánu originál a veškeré kopie dovozního povolení, vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu Společenství, jejichž platnost vypršela nebo jež nebyla použita.

2. Potvrzení podle článku 20 a kopie použitých dovozních povolení pro držitele přestanou být platná, jestliže živé exempláře v nich uvedené uhynuly, živí živočichové unikli, exempláře byly zničeny anebo jestliže jakákoli z položek v kolonkách 2 a 4 potvrzení nebo v kolonce 3 v případě druhu uvedeného v příloze A nařízení (ES) č. 338/97 nebo v kolonce 6 a 8 kopie použitého dovozního povolení pro držitele již neodráží skutečný stav.

Potvrzení podle čl. 20 odst. 3 písm. e) a článku 30 přestanou být platná, pokud zápis v kolonce 1 již neodráží skutečný stav.

Takové doklady se neprodleně vrátí vydávajícímu orgánu, který může podle situace vydat potvrzení odrážející takové změny v souladu s článkem 21.

3. Jestliže je povolení nebo potvrzení vydáno jako náhrada dokladu, který byl zrušen, ztracen, ukraden, zničen, anebo který v případě povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu pozbyl platnosti vypršením lhůty, uvádí číslo nahrazeného dokladu a důvod nahrazení v kolonce vyhrazené pro položku "zvláštní podmínky".

4. Jestliže bylo vývozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu zrušeno, ztraceno, ukradeno nebo zničeno, vydávající výkonný orgán o tom uvědomí výkonný orgán země určení a sekretariát úmluvy.

Článek 8

1. Žádosti o dovozní povolení, vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu, s ohledem na čl. 5 odst. 3, je třeba podávat v dostatečném předstihu, aby se zajistilo jejich vydání ještě před dovozem exemplářů do Společenství anebo před jejich vývozem nebo zpětným vývozem ze Společenství.

Exempláře nesmějí být povoleny k celnímu odbavení, dokud nebudou předloženy požadované doklady.

2. V případě dovozu exemplářů do Společenství mohou být požadované dokumenty ze třetích zemí považovány za platné pouze tehdy, pokud byly vydány a použity pro vývoz nebo zpětný vývoz z této země ještě před uplynutím posledního dne platnosti a použije se jich k dovozu do Společenství ne později než šest měsíců od data jejich vydání.

Potvrzení o původu exemplářů druhů uvedených v příloze C nařízení (ES) č. 338/97 však lze použít k dovozu do Společenství během 12 měsíců od jejich vydání.

3. Odchylně od prvního pododstavce odstavce 1 a odstavce 2 a za předpokladu, že dovozce nebo vývozce (zpětný vývozce) uvědomí příslušný výkonný orgán při doručení anebo před odesláním zásilky o důvodech, jež vedly k tomu, že požadované doklady nejsou k dispozici, mohou být doklady pro exempláře druhů zařazených do přílohy B nebo C nařízení (ES) č. 338/97 a rovněž doklady pro exempláře druhů zařazených do přílohy A uvedeného nařízení a podle jeho čl. 4 odst. 5 výjimečně vydány se zpětnou platností tehdy, jestliže příslušný výkonný orgán členského státu, v nutných případech po konzultaci s příslušnými orgány třetí země, je ubezpečen, že:

a) případné nesrovnalosti nelze přičítat vývozci (zpětnému vývozci) a/nebo dovozci a

b) vývoz, zpětný vývoz nebo dovoz dotyčných exemplářů je jinak v souladu s ustanoveními:

i) nařízení (ES) č. 338/97,

ii) úmluvy a

iii) příslušných právních předpisů třetí země.

4. Na vývozních povoleních a potvrzeních o zpětném vývozu vydaných podle odstavce 3 je zřetelně uvedeno, že byla vydána se zpětnou platností, a uvedou se rovněž důvody takového vydání. V případě dovozních a vývozních povolení a potvrzení o zpětném vývozu, pokud jde o doklady Společenství, se tato skutečnost uvádí v kolonce 23.

5. S výjimkou odst. 3 písm. b) bodu i) se ustanovení odstavců 2, 3 a 4 použijí v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 338/97 přiměřeně na exempláře druhů zařazených do příloh A a B uvedeného nařízení, které jsou v tranzitu přes území Společenství.

6. V případě uměle vypěstovaných rostlin druhů zařazených do přílohy B a C nařízení (ES) č. 338/97 a uměle vypěstovaných hybridů získaných z druhů zařazených do přílohy A uvedeného nařízení, u kterých není uvedeno v poznámce jinak, mohou členské státy stanovit, že místo vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu se používá rostlinolékařské osvědčení. V případě, že rostlinolékařská osvědčení vydávají třetí státy, budou přijímána namísto vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu.

7. Pokud se použije rostlinolékařské osvědčení podle odstavce 6, zahrnuje vědecký název na úrovni druhu, anebo pokud to není pro taxonomické jednotky zahrnuté jako čeleď do příloh k nařízení (ES) č. 338/97 možné, na úrovni rodu, přičemž uměle vypěstované orchideje nebo kaktusy zahrnuté v příloze B uvedeného nařízení mohou být uvedeny jako takové. Rostlinolékařská osvědčení rovněž zahrnují typ a množství exemplářů a jsou opatřena razítkem, pečetí anebo jiným specifickým označením s textem, že "exempláře byly uměle vypěstovány, jak stanoví definice CITES".

ODDÍL 2

Dovozní povolení

Článek 9

1. V případě potřeby vyplní žadatel kolonky 1, 3 až 6 a 8 až 23 formuláře žádosti a kolonky 1, 3, 4, 5 a 8 až 22 originálu a veškerých kopií. Členské státy však mohou stanovit, že se má vyplnit pouze formulář žádosti a v tomto případě se taková žádost může vztahovat k více než jedné zásilce.

2. Náležitě vyplněný formulář či formuláře musí být předloženy výkonnému orgánu členského státu určení a obsahují takové informace a musí být doprovozeny písemnými důkazy, které tento orgán považuje za nezbytné k tomu, aby mohl posoudit, zda na základě článku 4 nařízení (ES) č. 338/97 má být povolení vydáno. Opomenutí informací v žádosti se musí zdůvodnit. Jestliže se podává žádost o povolení vztahující se k exemplářům, u nichž taková žádost byla již v minulosti zamítnuta, musí žadatel výkonný orgán o takovém předchozím zamítnutí uvědomit.

Článek 10

1. V případě dovozního povolení vydaného pro exempláře druhů zahrnutých do přílohy I úmluvy a zařazených do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97 se může "kopie pro vyvážející nebo zpětně vyvážející zemi" vrátit žadateli k předložení výkonnému orgánu země vývozu nebo zpětného vývozu. Originál se v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) bodem ii) nařízení (ES) č. 338/97 žadateli odebere až do předložení příslušného vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu.

2. Pokud se "kopie pro vyvážející nebo zpětně vyvážející zemi" žadateli nevrátí, obdrží žadatel písemné vyjádření, že dovozní povolení bude vydáno a za jakých podmínek.

Článek 11

Aniž je dotčen článek 23, dovozce nebo jeho zplnomocněný zástupce odevzdá originál (formulář č. 1), "kopii pro držitele" (formulář č. 2), a pokud je to upřesněno v dovozním povolení, jakékoli dokumenty ze země vývozu nebo zpětného vývozu na hraničním celním úřadě v místě dovozu do Společenství, který je pověřen v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97. Podle potřeby uvede v kolonce 26 číslo nákladního nebo leteckého přepravního listu.

Článek 12

Celní úřad podle článku 11 nebo popřípadě podle čl. 23 odst. 1 po vyplnění kolonky 27 originálu (formulář č. 1) a "kopie pro držitele" (formulář č. 2) vrátí "kopii pro držitele" dovozci anebo jeho zplnomocněnému zástupci. Originál (formulář č. 1) a jakékoli dokumenty ze země vývozu nebo zpětného vývozu se předávají podle specifikace v článku 19.

ODDÍL 3

Oznámení o dovozu

Článek 13

Dovozce nebo jeho zplnomocněný zástupce musí ve vhodných případech vyplnit kolonky 1 až 13 originálu (formulář č. 1) a "kopie pro dovozce" (formulář č. 2) oznámení o dovozu, a aniž je dotčen článek 23, odevzdat je spolu s dokumenty ze země vývozu nebo zpětného vývozu, pokud takové existují, na hraničním celním úřadě v místě dovozu do Společenství určeném v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97.

Článek 14

Celní úřad podle článku 13 nebo popřípadě podle čl. 23 odst. 1 po vyplnění kolonky 14 originálu (formulář č. 1) a "kopie pro dovozce" (formulář č. 2) vrátí kopii dovozci nebo jeho zplnomocněnému zástupci. Originál (formulář č. 1) a jakékoli dokumenty ze země vývozu nebo zpětného vývozu se předávají podle specifikace v článku 19.

ODDÍL 4

Vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu

Článek 15

1. V případě potřeby vyplní žadatel kolonky 1, 3, 4, 5 a 8 až 23 formuláře žádosti a kolonky 1, 3, 4 a 5 a 8 až 22 originálu a veškerých kopií. Členské státy však mohou stanovit, že se má vyplňovat pouze formulář žádosti, a v tomto případě se taková žádost může vztahovat k více než jedné zásilce.

2. Náležitě vyplněný formulář či formuláře musí být předloženy výkonnému orgánu členského státu, na jehož území se exempláře nacházejí, a obsahují takové informace a musí být doprovozeny takovými písemnými důkazy, které tento orgán považuje za nezbytné k tomu, aby mohl posoudit, zda na základě článku 5 nařízení (ES) č. 338/97 má být povolení nebo potvrzení vydáno. Opomenutí informací v žádosti se musí zdůvodnit. Jestliže se podává žádost o povolení nebo potvrzení vztahující se k exemplářům, u nichž taková žádost byla již v minulosti zamítnuta, musí žadatel výkonný orgán o takovém předchozím zamítnutí uvědomit.

3. Pokud se na podporu žádosti o potvrzení o zpětném vývozu předloží "kopie pro držitele" dovozního povolení, "kopie pro dovozce" oznámení o dovozu nebo potvrzení vydané na jejich podkladě, vrátí se takové doklady žadateli pouze po opravě počtu exemplářů, ve vztahu k nimž zůstává doklad platný. Takový doklad se žadateli nevrátí, jestliže potvrzení o zpětném vývozu je uděleno na celkový počet exemplářů, pro něž je platný, nebo pokud je nahrazen v souladu s článkem 21. Výkonný orgán stanoví platnost jakýchkoli podpůrných dokladů, v nutných případech po konzultaci s výkonným orgánem jiného členského státu.

Ustanovení prvního pododstavce se rovněž použijí, pokud se potvrzení předkládá na podporu žádosti o vývozní povolení.

Pokud byly exempláře pod dohledem výkonného orgánu členského státu individuálně označeny tak, aby bylo umožněno jednoduché srovnání s doklady uváděnými v prvním a druhém pododstavci, není třeba tyto doklady fyzicky předkládat spolu se žádostí, jsou-li jejich čísla uvedena v žádosti.

Pokud nejsou k dispozici podpůrné doklady podle pododstavce 1, 2 a 3, výkonný orgán potvrdí zákonnost dovozu do Společenství nebo získání ve Společenství těch exemplářů, které se mají vyvézt anebo zpětně vyvézt, v nutných případech po poradě s výkonným orgánem jiného členského státu.

4. Pokud pro účely odstavce 3 konzultuje výkonný orgán s výkonným orgánem jiného členského státu, podá konzultovaný orgán odpověď ve lhůtě jednoho týdne.

Článek 16

Vývozce nebo zpětný vývozce nebo jeho zplnomocněný zástupce odevzdá originál (formulář č. 1), "kopii pro držitele" (formulář č. 2) a "kopii k zaslání zpět vydávajícímu orgánu celními orgány" (formulář č. 3) na celním úřadě pověřeném v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97. Podle potřeby uvede v kolonce 26 číslo nákladního nebo leteckého přepravního listu.

Článek 17

Celní úřad podle článku 16 vrátí po vyplnění kolonky 27 originál (formulář č. 1) a "kopii pro držitele" (formulář č. 2) vývozci nebo zpětnému vývozci nebo jeho zplnomocněnému zástupci. "Kopie k zaslání zpět vydávajícímu orgánu celními orgány" (formulář č. 3) se předá dle specifikace v článku 19.

Článek 18

Pokud členský stát v souladu s doporučeními schválenými konferencí smluvních stran úmluvy zaeviduje pěstební zařízení vyvážející uměle vypěstované exempláře druhů zahrnutých do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97, může mít příslušné pěstební zařízení k dispozici předem vydaná vývozní povolení, kde se v kolonce 23 uvede evidenční číslo pěstebního zařízení a rovněž tento text:

"Povolení je platné pouze pro uměle vypěstované rostliny, jak stanoví usnesení CITES Conf.11.11. Platné pouze pro tyto taxonomické jednotky: …"

.

ODDÍL 5

Vrácení dokladů, jež byly předloženy celnímu úřadu, vydávajícím orgánům

Článek 19

1. Celní úřady neprodleně postoupí příslušnému výkonnému orgánu své země veškeré doklady, které jim byly předloženy v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 338/97 a tohoto nařízení.

Po obdržení takových dokumentů zašlou výkonné orgány neprodleně příslušným výkonným orgánům dokumenty, které byly vydány jinými členskými státy, a přiloží veškeré podpůrné doklady CITES.

2. Odchylně od odstavce 1 mohou celní úřady potvrdit předložení dokladů vydaných v elektronické podobě výkonným orgánem jejich členského státu.

ODDÍL 6

Potvrzení stanovená v článku 10 nařízení (ES) č. 338/97

Článek 20

1. Výkonný orgán členského státu, v němž se exempláře nacházejí, může po obdržení žádosti v souladu s odstavcem 5 a 6 vydat potvrzení podle odstavců 2, 3 a 4, jež slouží výlučně účelům upřesněným v těchto odstavcích.

2. Potvrzení pro účely čl. 5 odst. 2 písm. b), odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 338/97 prohlašuje, že exempláře:

a) byly odebrány z volné přírody v souladu s právními předpisy platnými na jeho území, nebo

b) jsou opuštěné nebo zběhlé exempláře, které byly znovu získány v souladu s právními předpisy platnými na jeho území, nebo

c) byly získány ve Společenství nebo byly do Společenství dovezeny v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 338/97, nebo

d) byly získány ve Společenství nebo byly do Společenství dovezeny před 1. červnem 1997 v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 3626/82 [5], nebo

e) byly získány ve Společenství nebo byly do Společenství dovezeny před 1. lednem 1984 v souladu s ustanoveními úmluvy, nebo

f) byly získány ve Společenství nebo byly dovezeny na území členského státu předtím, než se ustanovení obou nařízení podle písmene c) nebo d) nebo úmluvy pro ně stala použitelnými nebo se stala použitelnými v tomto členském státě.

3. Potvrzení pro účely čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97 obsahuje prohlášení, že exempláře druhů zahrnutých v příloze A uvedeného nařízení jsou osvobozeny od jednoho nebo více zákazů v čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení, neboť:

a) byly získány ve Společenství nebo do něho byly dovezeny v době, kdy ustanovení, vztahující se k druhům zahrnutým v uvedené příloze nebo v příloze I úmluvy nebo v příloze C1 nařízení (EHS) č. 3626/82 pro ně nebyla použitelná, nebo

b) pocházejí z členského státu a byly odebrány z volné přírody v souladu s právními předpisy platnými na jeho území, nebo

c) jsou opuštěné nebo zběhlé exempláře, které byly znovu získány v souladu s právními předpisy platnými na jeho území, nebo

d) jsou nebo jsou částmi nebo jsou odvozeny ze živočichů narozených a odchovaných v zajetí, nebo

e) jsou povoleny pro použití k jednomu z účelů podle čl. 8 odst. 3 písm. c) a e) až g) nařízení (ES) č. 338/97.

4. Potvrzení pro účely článku 9 nařízení (ES) č. 338/97 obsahuje prohlášení, že je povolen přesun živých exemplářů druhů zahrnutých v příloze A uvedeného nařízení z předepsaného místa určení označeného v dovozním povolení anebo v již dříve vydaném potvrzení.

5. Žadatel musí ve vhodných případech vyplnit kolonky 1, 2 a 4 až 19 formuláře žádosti a kolonky 1 a 4 až 18 originálu a všech kopií. Členské státy však mohou stanovit, že se má vyplňovat pouze formulář žádosti, a v tomto případě se taková žádost může týkat více než jednoho potvrzení.

6. Náležitě vyplněný formulář se musí předložit výkonnému orgánu členského státu, v němž se exempláře nacházejí, spolu s nezbytnými informacemi a písemnými důkazy, které tento orgán považuje za nezbytné k tomu, aby mohl posoudit, zda má být potvrzení vydáno. Opomenutí informací v žádosti se musí zdůvodnit. Jestliže se podává žádost o potvrzení vztahující se k exemplářům, u nichž taková žádost byla již v minulosti zamítnuta, musí žadatel výkonný orgán o takovém předchozím zamítnutí uvědomit.

Článek 21

1. V případě rozdělení zásilky, která je kryta "kopií pro držitele" (formulář č. 2) dovozního povolení, "kopií pro dovozce" (formulář č. 2) oznámení o dovozu nebo potvrzením, nebo v případě, že z jiných důvodů položky těchto dokladů již neodrážejí skutečnou situaci, může výkonný orgán učinit nezbytné změny v souladu s čl. 4 odst. 2, nebo vydat jedno nebo více odpovídajících potvrzení pouze v souladu s ustanoveními článku 20 a za účely tohoto článku a po zjištění platnosti dokladu, který se má nahradit, v případně nutnosti po konzultaci s výkonným orgánem jiného členského státu.

2. Pokud jsou vydána potvrzení, která mají nahradit "kopii pro držitele" (formulář č. 2) dovozního povolení, "kopii pro dovozce" (formulář č. 2) oznámení o dovozu nebo již dříve vydané potvrzení, výkonný orgán vydávající potvrzení si nahrazovaný dokument ponechá.

3. Potvrzení, které se ztratilo, bylo ukradeno nebo zničeno, může nahradit pouze orgán, který je vydal.

4. Pokud pro účely odstavce 1 konzultuje výkonný orgán s výkonným orgánem jiného členského státu, podá konzultovaný orgán odpověď ve lhůtě jednoho týdne.

ODDÍL 7

Štítky

Článek 22

1. V souladu s čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 338/97 se používají štítky podle čl. 2 odst. 4 tohoto nařízení pouze pro přesun mezi řádně evidovanými vědci a vědeckými institucemi, pokud jde o nekomerční zápůjčky, dary a výměny herbářových exemplářů, muzejních exemplářů konzervovaných, sušených nebo zalitých v konzervačním médiu a živého rostlinného materiálu pro vědecká studia.

2. Evidenční číslo vědcům a vědeckým institucím přiřadí podle odstavce 1 výkonný orgán členského státu, v němž se nacházejí, číslo se skládá z pěti znaků, z nichž prvé dva jsou dvoumístným ISO kódem země příslušného členského státu a zbývající tři jedinečným číslem přiřazeným každé instituci příslušným výkonným orgánem.

3. Příslušní vědci a vědecké instituce vyplňují kolonky 1 až 5 štítku a vrácením té části štítku, která je pro tento účel určena, neprodleně uvědomí výkonný orgán, u něhož jsou evidováni, o veškerých podrobnostech týkajících se použití každého štítku.

ODDÍL 8

Jiné celní úřady než úřady na hraničních přechodech v místě dovozu

Článek 23

1. Pokud zásilka určená do Společenství dorazí na hraniční celní úřad námořní, leteckou nebo železniční cestou a má být stejným druhem přepravy a bez meziuskladnění dopravena do jiného celního úřadu ve Společenství pověřeného v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97, uskuteční se v souladu s čl. 4 odst. 7 nařízení (ES) č. 338/97 kontroly a předložení dovozních dokladů v tomto jiném celním úřadě.

2. Pokud byla zásilka v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 338/97 zkontrolována v celním úřadě pověřeném v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97 a je odeslána do jiného celního úřadu k následnému proclení, tento celní úřad požaduje předložení "kopie pro držitele" (formulář č. 2) dovozního povolení, vyplněného v souladu s článkem 12, anebo "kopie pro dovozce" (formulář č. 2) oznámení o dovozu vyplněného v souladu s článkem 14, a může provést jakékoli kontroly, které bude v zájmu dodržení ustanovení nařízení (ES) č. 338/97 a tohoto nařízení považovat za nezbytné.

KAPITOLA III

EXEMPLÁŘE NAROZENÉ A ODCHOVANÉ V ZAJETÍ A EXEMPLÁŘE UMĚLE VYPĚSTOVANÉ

Článek 24

Aniž je dotčen článek 25, exemplář živočišného druhu je možné považovat za exemplář narozený a odchovaný v zajetí pouze tehdy, jestliže je příslušný výkonný orgán po konzultaci s příslušným vědeckým orgánem členského státu ubezpečen, že:

a) exemplář je potomstvem nebo je odvozen z potomstva narozeného nebo jinak vyprodukovaného v kontrolovaném prostředí, a to buď z rodičů, kteří kopulovali nebo jejich gamety byly jinak přeneseny v kontrolovaném prostředí, jestliže se jedná o pohlavní rozmnožování, nebo z rodičů, kteří se nacházeli v kontrolovaném prostředí, když započal vývoj potomstva, jestliže se jedná o nepohlavní rozmnožování;

b) chovné stádo (hejno) bylo získáno v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v době získání a způsobem, který nebyl na újmu přežití příslušného druhu ve volné přírodě;

c) chovné stádo (hejno) je udržováno bez doplňování exemplářů z volné přírody, s výjimkou příležitostného doplňování živočichy, vejci nebo gametami, v souladu s platnými zákonnými ustanoveními a způsobem, který není na újmu přežití příslušného druhu ve volné přírodě, pouze pro tyto účely:

i) pro zabránění nebo zmírnění škodlivého vlivu příbuzenské plemenitby, přičemž objem takového doplňování je dán potřebou nového genetického materiálu,

ii) k použití zabavených zvířat v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97 nebo

iii) výjimečně k použití jako chovné stádo;

d) chovné stádo (hejno) samo v kontrolovaném prostředí vyprodukovalo potomstvo druhé nebo další generace nebo je spravováno způsobem, který se prokázal jako schopný spolehlivě produkovat potomstvo druhé generace v kontrolovaném prostředí.

Článek 25

Pokud pro účely článku 24, čl. 32 písm. a) nebo čl. 33 odst. 1 považuje příslušný orgán za nezbytné zjistit rodový původ (předky) živočicha pomocí analýzy krve nebo jiné tkáně, zajišťuje se taková analýza nebo nezbytné vzorky způsobem předepsaným tímto orgánem.

Článek 26

Exemplář rostlinného druhu je možné považovat za uměle vypěstovaný pouze tehdy, jestliže je příslušný výkonný orgán po konzultaci s příslušným vědeckým orgánem členského státu ubezpečen, že:

a) exemplář je rostlinou nebo je odvozen z rostlin vypěstovaných ze semen, řízků, odnoží, kalusových tkání nebo z jiných rostlinných tkání, spor nebo jiných pomnožovacích částí rostlin za kontrolovaných podmínek, tj. v nepřírodním prostředí, které je intenzivně usměrňováno lidskými zásahy, což může zahrnovat např. obdělávání půdy, hnojení, kontrolu plevele, zavlažování nebo zahradnické postupy, jako je pěstování v květináčích, záhonech a ochrana před vlivy počasí;

b) pěstovaná rodičovská kultura byla získána v souladu se zákonnými ustanoveními platnými v době získání a způsobem, který nebyl na újmu přežití příslušného druhu ve volné přírodě;

c) s pěstovanou rodičovskou kulturou se zachází tak, že je zaručeno její dlouhodobé udržování, a

d) v případě roubovaných rostlin byly jak podnože, tak štěpy (rouby) uměle vypěstovány v souladu s písmeny a), b) a c).

Dřevo ze stromů vypěstovaných na monokulturních plantážích je považováno za uměle vypěstované v souladu s prvním pododstavcem.

KAPITOLA IV

EXEMPLÁŘE OSOBNÍHO NEBO RODINNÉHO CHARAKTERU

Článek 27

Dovoz exemplářů osobního nebo rodinného charakteru do Společenství

1. Odchylka od článku 4 nařízení (ES) č. 338/97 pro exempláře osobního nebo rodinného charakteru podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení neplatí pro exempláře, které jsou užívány pro komerční zisk, prodávány, vystavovány pro komerční účely, drženy k prodeji, nabízeny k prodeji nebo přepravovány k prodeji. Tato odchylka platí pouze pro exempláře, včetně loveckých trofejí, které jsou uloženy:

- v osobních zavazadlech cestovatelů přijíždějících ze třetí země nebo

- v osobním majetku fyzické osoby, která přesouvá své obvyklé bydliště ze třetí země do Společenství

nebo které jsou loveckými trofejemi, které cestovatel ulovil, a jsou dováženy později.

2. Odchylka od článku 4 nařízení (ES) č. 338/97 pro exempláře osobního nebo rodinného charakteru dle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení neplatí pro exempláře druhů, které jsou uvedeny v příloze A uvedeného nařízení v případě, že jsou poprvé dováženy do Společenství osobou s obvyklým bydlištěm ve Společenství nebo osobou, která se do Společenství stěhuje.

3. Při prvním dovozu exemplářů osobního nebo rodinného charakteru, včetně loveckých trofejí, do Společenství osobou s obvyklým bydlištěm ve Společenství, který zahrnuje exempláře uvedené v příloze B nařízení (ES) č. 338/97, se nevyžaduje předložení dovozního povolení celním orgánům v případě, kdy je předložen originál vývozního dokladu nebo dokladu o zpětném vývozu a jeho kopie. Celní orgány postoupí originál podle článku 19 a orazítkovanou kopii vrátí držiteli.

4. Při zpětném dovozu exemplářů osobního nebo rodinného charakteru, včetně loveckých trofejí, do Společenství osobou s obvyklým bydlištěm ve Společenství, který zahrnuje exempláře uvedené v příloze A nebo B nařízení (ES) č. 338/97, se nevyžaduje předložení dovozního povolení celním orgánům v případě, kdy je předložena celnicí potvrzená "kopie pro držitele" (formulář č. 2) dříve použitého povolení dovozu nebo vývozu do nebo ze Společenství, kopie dokladu podle odstavce 3 nebo důkaz, že exempláře byly získány ve Společenství.

5. Odchylně od odstavců 3 a 4 se u dovozu nebo zpětného dovozu do Společenství u následujících položek uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97 nevyžaduje předložení dovozního povolení nebo povolení vývozu nebo zpětného vývozu:

a) kaviár druhu jeseterů (Acipenseriformes spp.) do výše 250 gramů na osobu;

b) dešťové hole (rainsticks) druhu Cactaceae spp. do počtu tří na osobu.

Článek 28

Vývoz a zpětný vývoz exemplářů osobního nebo rodinného charakteru

1. Odchylka od článku 5 nařízení (ES) č. 338/97 pro exempláře osobního nebo rodinného charakteru podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení neplatí pro exempláře, které jsou užívány pro komerční zisk, prodávány, vystavovány pro komerční účely, drženy k prodeji, nabízeny k prodeji nebo přepravovány k prodeji. Tato odchylka platí pouze pro exempláře, které jsou uloženy:

- v osobních zavazadlech cestovatelů jedoucích do třetí země, nebo

- v osobním majetku fyzické osoby, která přesouvá své obvyklé bydliště ze Společenství do třetí země.

2. V případě vývozu odchylka od článku 5 nařízení (ES) č. 338/97 pro exempláře osobního nebo rodinného charakteru podle čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení neplatí pro exempláře druhů, které jsou uvedeny v příloze A nebo B uvedeného nařízení.

3. Při zpětném vývozu exemplářů osobního nebo rodinného charakteru, včetně osobních loveckých trofejí, osobou s obvyklým bydlištěm ve Společenství, který zahrnuje exempláře uvedené v příloze A nebo B nařízení (ES) č. 338/97, se nevyžaduje předložení potvrzení o zpětném vývozu celním orgánům, jestliže se předloží celním úřadem potvrzená "kopie pro držitele" (formulář č. 2) dříve použitého dovozního nebo vývozního povolení Společenství, kopie podle čl. 27 odst. 3 nebo důkaz, že exempláře byly získány ve Společenství.

4. Odchylně od odstavců 2 a 3 se u vývozu nebo zpětného vývozu následujících položek uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97 nevyžaduje předložení vývozního povolení nebo dokladu pro zpětný vývoz:

a) kaviár druhu jeseterů (Acipenseriformes spp.) do výše 250 gramů na osobu;

b) dešťové hole (rainsticks) druhu Cactaceae spp. do počtu tří na osobu.

KAPITOLA V

VÝJIMKY

Článek 29

1. Výjimka pro exempláře podle čl. 8 odst. 3 písm. a) až c) nařízení (ES) č. 338/97 je udělena pouze tehdy, jestliže žadatel příslušný výkonný orgán ubezpečil, že byly splněny podmínky podle uvedeného nařízení.

2. Výjimka pro exempláře podle čl. 8 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 338/97 je udělena pouze tehdy, jestliže žadatel ubezpečil příslušný výkonný orgán, který konzultoval příslušný vědecký orgán, že dané exempláře se narodily a byly odchovány v zajetí nebo byly uměle vypěstovány v souladu s články 24, 25 a 26 tohoto nařízení.

3. Výjimka pro exempláře podle čl. 8 odst. 3 písm. e) až g) nařízení (ES) č. 338/97 je udělena pouze tehdy, jestliže žadatel po konzultaci s příslušným vědeckým orgánem ubezpečil příslušný výkonný orgán, že byly splněny podmínky podle uvedeného nařízení.

4. Výjimka pro exempláře podle čl. 8 odst. 3 písm. h) nařízení (ES) č. 338/97 je udělena pouze tehdy, jestliže žadatel příslušný výkonný orgán ubezpečil, že dané exempláře byly odebrány z volné přírody v členském státě v souladu s jeho právními předpisy.

Článek 30

Aniž je dotčen článek 9 nařízení (ES) č. 338/97, odchylka od zákazů v čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení se může udělit vědeckým institucím, které výkonný orgán po konzultaci s vědeckým orgánem schválil pro účely tohoto článku, vydáním potvrzení vztahujícího se na všechny exempláře druhů zahrnutých v příloze A uvedeného nařízení, které jsou určeny k chovu v zajetí nebo k umělému pěstování, z něhož vyplynou výhody pro zachování druhů, nebo pro účely výzkumu nebo vzdělávání pro ochranu nebo zachování druhů, za předpokladu, že jakýkoli prodej exemplářů se uskuteční ve vztahu k vědeckým institucím, které jsou držiteli takového potvrzení.

Článek 31

Aniž je dotčen článek 9 nařízení (ES) č. 338/97, zákaz nákupu, nabízení k nákupu nebo získání exemplářů druhů zahrnutých v příloze A uvedeného nařízení pro komerční účely a ustanovení v čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení, podle kterého se výjimky z těchto zákazů mají udělovat případ od případu vydáním potvrzení, se nevztahují na případy, kdy příslušné exempláře

a) jsou kryty jedním z potvrzení stanovených v čl. 20 odst. 3 a má se jich použít v souladu s účelem uvedeným v tomto potvrzení, nebo

b) podléhají jedné z obecných výjimek stanovených v článku 32.

Článek 32

Zákazy v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97 a ustanovení v čl. 8 odst. 3 uvedeného nařízení, podle kterého výjimky z těchto zákazů mohou být udělovány vydáním potvrzení případ od případu, se nevztahují na:

a) živé exempláře narozené a odchované v zajetí, náležející ke druhům uvedeným v příloze VIII, a jejich křížence za předpokladu, že exempláře druhů, u kterých je uvedena příslušná poznámka, jsou označeny v souladu s čl. 36 odst. 1 tohoto nařízení;

b) uměle vypěstované exempláře rostlinných druhů;

c) zpracované exempláře získané před více než 50 lety, jak stanoví čl. 2 písm. w) nařízení (ES) č. 338/97.

V těchto případech se nepožaduje žádné potvrzení.

Článek 33

1. Pro účely čl. 8 odst. 3 písm. d) nařízení (ES) č. 338/97 může dát členský stát k dispozici chovatelům, kteří byli pro tento účel schváleni výkonným orgánem, předem vydaná potvrzení za předpokladu, že chovatelé povedou chovatelské záznamy, které se na vyžádání předkládají příslušnému výkonnému orgánu. Taková potvrzení v kolonce 20 uvádějí toto prohlášení:

"Potvrzení je platné pouze pro tyto taxonomické jednotky: …"

.

2. Pro účely čl. 8 odst. 3 písm. d) a h) nařízení (ES) č. 338/97 může dát členský stát k dispozici osobám, které byly pro tento účel schváleny výkonným orgánem, předem vydaná potvrzení, na jejichž základě mohou tyto osoby prodávat uhynulé živočichy odchované v zajetí a/nebo menší počet uhynulých živočichů, kteří byli odebráni zákonným způsobem z volné přírody ve Společenství, za předpokladu, že každá taková osoba:

a) vede záznamy, které na vyžádání předloží příslušnému výkonnému orgánu a které obsahují podrobné údaje o prodaných exemplářích a druzích, příčině smrti (pokud je známa), o osobách, od nichž byly exempláře získány, a o osobách, kterým byly prodány; a

b) předkládá příslušnému výkonnému orgánu výroční zprávu, která obsahuje podrobnosti o prodejích uskutečněných v příslušném roce, o typu a počtech exemplářů a příslušných druzích a o způsobu, jakým byly tyto exempláře získány.

KAPITOLA VI

ZNAČENÍ EXEMPLÁŘŮ

Článek 34

1. Potvrzení pro účely čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97 se pro živé obratlovce vydává pouze tehdy, jestliže žadatel příslušný výkonný orgán ubezpečil o tom, že byla splněna příslušná ustanovení článku 36 tohoto nařízení.

2. Dovozní povolení pro dále uváděné exempláře se vydávají pouze tehdy, jestliže žadatel výkonný orgán ubezpečil o tom, že exempláře byly označeny v souladu s čl. 36 odst. 4:

a) exempláře, které pocházejí z chovných zařízení schválených smluvními stranami úmluvy;

b) exempláře, které pocházejí z farem (ranching), které byly schváleny konferencí smluvních stran úmluvy;

c) exempláře z populace druhu uvedeného v příloze I úmluvy, u nichž byla konferencí smluvních stran úmluvy schválena vývozní kvóta;

d) neopracované surové kly slona afrického a řezané části těchto klů, které přesahují 20 cm délky a zároveň 1 kg hmotnosti;

e) surové, vydělané a/nebo zpracované krokodýlí kůže, boky, ocasy, krky, končetiny, hřbetní části a ostatní části těla krokodýlů, které se vyvážejí do Společenství, a celé surové, vydělané nebo zpracované krokodýlí kůže a boky, které se do Společenství zpětně vyvážejí;

f) živí obratlovci druhů uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, kteří tvoří součást putovních výstav živých živočichů;

g) primární nádoba (plechovka, sklenice nebo krabice, do kterých je kaviár přímo balen) obsahující více než 249 gramů kaviáru, za použití jednorázových štítků na každé primární nádobě, která je dovážena do Společenství ze země původu;

h) primární nádoby obsahující méně než 250 gramů kaviáru, za použití jednorázových štítků na sekundárních nádobách, včetně popisu obsahu, které jsou dováženy do Společenství ze země původu.

Článek 35

1. Potvrzení o zpětném vývozu pro exempláře označené v souladu s čl. 34 odst. 2 písm. a) až d) a f), které nebyly zásadním způsobem pozměněny, se vydávají pouze tehdy, jestliže žadatel prokáže výkonnému orgánu, že originální značky jsou neporušené.

2. Potvrzení o zpětném vývozu pro celé surové, vydělané nebo zpracované krokodýlí kůže a boky se vydávají pouze tehdy, jestliže žadatel prokáže výkonnému orgánu, že originální visačky jsou neporušené, nebo v případech, že se visačky ztratily nebo byly odejmuty, byly exempláře opatřeny visačkami pro zpětný vývoz.

3. Vývozní povolení pro následující exempláře se vydávají pouze tehdy, jestliže žadatel prokáže výkonnému orgánu, že exempláře byly označeny v souladu s čl. 36 odst. 4:

a) primární nádoba (plechovka, sklenice nebo krabice, do kterých je kaviár přímo balen) obsahující více než 249 gramů kaviáru, za použití jednorázových štítků na každé primární nádobě;

b) primární nádoby obsahující méně než 250 gramů kaviáru, za použití jednorázových štítků na sekundárních nádobách, včetně popisu obsahu.

Článek 36

1. Pro účely čl. 34 odst. 1 platí:

a) ptáci narození a odchovaní v zajetí jsou označováni v souladu s odstavcem 5 nebo, pokud je příslušný výkonný orgán ubezpečen, že tuto metodu vzhledem k fyzickým vlastnostem živočicha nebo přirozenému chování, které je pro takového živočicha typické, nelze používat, jedinečně číslovanými nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry, které splňují normy ISO 11784:1996 (E) a 11785:1996 (E);

b) živí obratlovci, jiní než v zajetí narození a odchovaní ptáci, jsou označováni jedinečně číslovanými nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry, které splňují normy ISO 11784:1996 (E) a 11785:1996 (E), nebo, pokud je příslušný výkonný orgán ubezpečen, že tuto metodu nelze používat vzhledem k fyzickým vlastnostem exempláře nebo druhu nebo vzhledem k přirozenému chování, které je pro takový exemplář nebo druh typické, označují se příslušné exempláře pomocí jedinečně číslovaných kroužků, pásků, visaček, tetování apod., nebo musí být identifikovatelní jakýmkoli jiným vhodným způsobem.

2. Ustanovení čl. 34 odst. 1 neplatí v případě, kdy je příslušný výkonný orgán ubezpečen, že fyzické vlastnosti dotyčných exemplářů v době vydání příslušného potvrzení nedovolují bezpečné použití jakékoli značkovací metody. Pokud se tato okolnost vyskytne, zaznamená ji příslušný výkonný orgán v kolonce 20 potvrzení, nebo v případě, že lze značkovací metodu bezpečně používat v pozdějším termínu, vloží tamtéž příslušnou podmínku.

3. Exempláře, které byly před 1. lednem 2002 označeny mikročipovým transpondérem, který nesplňuje normy ISO 11784:1996 (E) a 11785:1996 (E), nebo jednou z metod podle odstavce 1 před 1. červnem 1997 nebo v souladu s odstavcem 4 před dovozem exemplářů do Společenství, se považují za exempláře, které byly označeny v souladu s odstavcem 1.

4. Exempláře podle čl. 34 odst. 2 a článku 35 se označují v souladu s metodou schválenou nebo doporučenou pro příslušné exempláře konferencí smluvních stran úmluvy.

5. Ptáci narození a odchovaní v zajetí se označují pomocí individuálně značeného bezešvého uzavřeného kroužku na noze, tj. kroužkem nebo páskem v průběžném kruhu, bez přerušení nebo skloubení, které nejsou žádným způsobem porušeny a které jsou tak veliké, aby se nedaly sejmout, až končetina plně doroste, pokud se aplikují v prvních dnech života, a které byly pro tento účel komerčně vyrobeny.

Článek 37

Pokud značení živých živočichů na území Společenství vyžaduje připojení visačky, pásku, kroužku nebo jiného zařízení, značení části těla živočicha nebo vložení mikročipového transpondéru, je třeba postupovat s náležitým ohledem na humánní péči, pohodu a přirozené chování dotyčného exempláře.

Článek 38

1. Příslušné orgány členských států uznávají značkovací metody schválené příslušnými orgány ostatních členských států v souladu s článkem 36.

2. V případě, že podle ustanovení tohoto nařízení je takový doklad požadován, uvádějí se na povolení nebo potvrzení vztahujícím se k exempláři všechny podrobné údaje o značení.

KAPITOLA VII

ZPRÁVY A INFORMACE

Článek 39

1. Členské státy shromažďují údaje o dovozech do Společenství a vývozech a zpětných vývozech ze Společenství, jež se uskutečnily na základě povolení a potvrzení vydaných jejich výkonnými orgány, bez ohledu na skutečné místo dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu. Členské státy sdělí v souladu s čl. 15 odst. 4 písm. a) nařízení (ES) č. 338/97 tyto informace Komisi za kalendářní rok do 15. června následujícího roku u druhů v přílohách A, B a C uvedeného nařízení v počítačové podobě a v souladu se směrnicemi pro přípravu a předkládání výročních zpráv CITES vydanými sekretariátem úmluvy. Zprávy budou obsahovat informace o zadržených a zabavených zásilkách.

2. Informace podle odstavce 1 se předkládají ve dvou oddělených částech:

a) jedna část se týká dovozů, vývozů a zpětných vývozů exemplářů druhů uvedených v přílohách úmluvy a

b) druhá část se týká dovozů, vývozů a zpětných vývozů exemplářů ostatních druhů zahrnutých v přílohách A, B a C nařízení (ES) č. 338/97 a dovozů exemplářů druhů zahrnutých v příloze D uvedeného nařízení do Společenství.

3. U dovozů zásilek obsahujících živé živočichy si členské státy podle možností vedou záznamy o procentu exemplářů druhů uvedených v příloze A a B nařízení (ES) č. 338/97, které byly v době dovozu do Společenství mrtvé.

4. Záznamy podle odstavce 3 je třeba sdělovat Komisi za každý kalendářní rok do 15. června následujícího roku podle jednotlivých druhů a podle země vývozu nebo zpětného vývozu.

5. Informace podle čl. 15 odst. 4 písm. c) nařízení (ES) č. 338/97 zahrnují podrobné údaje o právních a správních opatřeních v zájmu provádění a prosazování ustanovení nařízení (ES) č. 338/97 a tohoto nařízení.

Článek 40

1. S ohledem na přípravu změn nařízení (ES) č. 338/97 podle čl. 15 odst. 5 uvedeného nařízení zašlou členské státy Komisi u druhů již uváděných v seznamech a druhů, jež by mohly splnit podmínky pro zařazení do seznamů, veškeré příslušné informace týkající se:

a) jejich biologického a obchodního statutu;

b) způsobů využívání exemplářů takového druhu a

c) metod kontroly obchodovaných exemplářů.

2. Jakékoli návrhy změn příloh B nebo D nařízení (ES) č. 338/97 podle čl. 3 odst. 2 písm. c) nebo d) nebo čl. 3 odst. 4 písm. a) uvedeného nařízení předkládá Komise Vědecké prověřovací skupině k vyjádření před jejich postoupením výboru.

KAPITOLA VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 41

1. Neprodleně při vyhlášení omezení v souladu s čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 338/97 a do doby, než bude zrušeno, zamítají členské státy žádosti o dovozní povolení týkající se exemplářů vyvážených z dotčené země nebo zemí původu.

2. Odchylně od odstavce 1 může být dovozní povolení vydáno, pokud:

a) žádost o dovozní povolení byla předložena před vyhlášením omezení a

b) příslušný výkonný orgán členského státu je ubezpečen, že existuje smlouva nebo objednávka, za niž byla poukázána platba nebo v jejímž důsledku již byly exempláře odeslány.

3. Doba platnosti dovozního povolení vydaného podle výjimky v odstavci 2 nepřesáhne jeden měsíc.

4. Pokud není výslovně rozhodnuto jinak, omezení podle odstavce 1 neplatí pro:

a) exempláře narozené a odchované v zajetí nebo uměle vypěstované v souladu s články 24, 25 a 26;

b) exempláře dovážené za účely uvedenými v čl. 8 odst. 3 písm. e), f) nebo g) nařízení (ES) č. 338/97;

c) živé či mrtvé exempláře, které jsou exempláři osobního nebo rodinného charakteru osob, které se stěhují do Společenství, aby si zde zřídily bydliště.

Článek 42

Nařízení (ES) č. 939/97 se zrušuje.

Článek 43

1. Potvrzení vydaná v souladu s článkem 11 nařízení (EHS) č. 3626/82 a článkem 22 nařízení Komise (EHS) č. 3418/83 [6] se mohou nadále používat po účely čl. 5 odst. 2 písm. b), čl. 5 odst. 3 písm. b), c) a d), čl. 5 odst. 4 pododstavce 2 a 3 a čl. 8 odst. 3 písm. a) a d) až h) nařízení (ES) č. 338/97.

2. Udělené výjimky ze zákazů uvedených v čl. 6 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3626/82 zůstávají platné až do posledního dne platnosti, pokud byla doba platnosti stanovena.

3. Členské státy mohou nadále vydávat potvrzení ve formě stanovené v příloze III nařízení (ES) č. 939/97 do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 44

Každý členský stát oznámí Komisi a sekretariátu úmluvy opatření, jež přijal specificky za účelem provádění tohoto nařízení, a rovněž veškeré použité právní nástroje a přijatá opatření k jejich provádění a prosazování tohoto nařízení. Komise předá tyto informace ostatním členským státům.

Článek 45

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. srpna 2001.

Za Komisi

Margot Wallström

členka Komise

[1] Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

[2] Úř. věst. L 209, 2.8.2001, s. 14.

[3] Úř. věst. L 140, 30.5.1997, s. 9.

[4] Úř. věst. L 145, 15.5.1998, s. 3.

[5] Úř. věst. L 384, 31.12.1982, s. 1.

[6] Úř. věst. L 344, 7.12.1983, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

Pokyny a vysvětlivky

1. Celé jméno a adresa skutečného (zpětného) vývozce, nikoli zástupce.

2. Doba platnosti vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu nesmí přesáhnout šest měsíců a dovozního povolení dvanáct měsíců. Po uplynutí posledního dne platnosti je tento dokument neplatný a nemá žádný právní význam a držitel musí bez prodlení jeho originál a všechny kopie vrátit vydávajícímu výkonnému orgánu. Dovozní povolení není platné, jestliže odpovídající doklad CITES ze země (zpětného) vývozu byl použit pro vývoz nebo zpětný vývoz po uplynutí posledního dne platnosti nebo jestliže k datu dovozu do Společenství uplynulo více než šest měsíců od data jeho vydání.

3. Celé jméno a adresa skutečného dovozce, nikoli zástupce.

6. Pro živé exempláře druhů z přílohy A, které byly odebrány z volné přírody, může vydávající výkonný orgán uvedením příslušných podrobností v této kolonce stanovit místo určení, ve kterém budou exempláře umístěny. Jakýkoli následný přesun bude vyžadovat předchozí souhlas příslušného výkonného orgánu s výjimkou bezodkladného veterinárního ošetření, po němž je exemplář vrácen přímo do svého schváleného místa určení.

8. Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy V nařízení (ES) č. 1808/2001.

9.–10. Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy V nařízení (ES) č. 1808/2001.

11. Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

12. Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A nebo B), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

13. Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W exempláře odebrané z volné přírody

R exempláře pocházející z farem

D živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin

A rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin

C živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro nekomerční účely a živočichové z příloh B a C odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin

F živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněny podmínky podle kapitoly III nařízení (ES) č. 1808/2001, včetně jejich částí a odvozenin

I zabavené nebo odebrané exempláře [1]

O exemplář získaný před použitelností úmluvy [2]

U neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

14. Pro vyznačení účelu, za jakým jsou exempláře vyváženy, zpětně vyváženy nebo dováženy, se použije jeden z následujících kódů:

B chov v zajetí nebo umělé pěstování

E výchova a vzdělání

G botanické zahrady

H lovecké trofeje

L prosazování právních předpisů

M biolékařský výzkum

N znovuvysazení nebo vysazení do přírody

P osobní účel

Q cirkusy a putovní výstavy

S vědecký účel

T komerční účel

Z zoologické zahrady

15.–17. Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi, musí kolonky 16 a 17 obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o exempláře pocházející ze členského státu Společenství, které jsou vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 uveden pouze název členského státu původu.

18.–20. Pokud jde o potvrzení o zpětném vývozu, země posledního zpětného vývozu je zpětně vyvážející třetí země, ze které byly exempláře dovezeny před zpětným vývozem ze Společenství. Pokud jde o dovozní povolení, jedná se o zpětně vyvážející třetí zemi, ze které mají být exempláře dovezeny. Kolonky 19 a 20 musí obsahovat podrobnosti o příslušných potvrzeních o zpětném vývozu.

21. Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VI nařízení (ES) č. 1808/2001.

23.–25. Pouze pro úřední účely.

26. Dovozce nebo (zpětný) vývozce nebo jeho zástupce musí ve vhodných případech vyznačit číslo nákladního nebo leteckého přepravního listu.

27. Podle okolností vyplní celní úřad v místě dovozu do Společenství, vývozu nebo zpětného vývozu. Originál (formulář č. 1) musí být vrácen výkonnému orgánu příslušného členského státu a kopie pro držitele (formulář č. 2) dovozci nebo (zpětnému) vývozci.

+++++ TIFF +++++

Pokyny a vysvětlivky

1. Celé jméno a adresa skutečného (zpětného) vývozce, nikoli zástupce.

2. Doba platnosti vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu nesmí přesáhnout šest měsíců a dovozního povolení dvanáct měsíců. Po uplynutí posledního dne platnosti je tento dokument neplatný a nemá žádný právní význam a držitel musí bez prodlení jeho originál a všechny kopie vrátit vydávajícímu výkonnému orgánu. Dovozní povolení není platné, jestliže odpovídající doklad CITES ze země (zpětného) vývozu byl použit pro vývoz nebo zpětný vývoz po uplynutí posledního dne platnosti nebo jestliže k datu dovozu do Společenství uplynulo více než šest měsíců od data jeho vydání.

3. Celé jméno a adresa skutečného dovozce, nikoli zástupce.

6. Pro živé exempláře druhů z přílohy A, které byly odebrány z volné přírody, může vydávající výkonný orgán uvedením příslušných podrobností v této kolonce stanovit místo určení, ve kterém budou exempláře umístěny. Jakýkoli následný přesun bude vyžadovat předchozí souhlas příslušného výkonného orgánu s výjimkou bezodkladného veterinárního ošetření, po němž je exemplář vrácen přímo do svého schváleného místa určení.

8. Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy V nařízení (ES) č. 1808/2001.

9.–10. Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy V nařízení (ES) č. 1808/2001.

11. Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

12. Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A nebo B), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

13. Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W exempláře odebrané z volné přírody

R exempláře pocházející z farem

D živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin

A rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin

C živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro nekomerční účely a živočichové z příloh B a C odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin

F živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněny podmínky podle kapitoly III nařízení (ES) č. 1808/2001, včetně jejich částí a odvozenin

I zabavené nebo odebrané exempláře [3]

O exemplář získaný před použitelností úmluvy [4]

U neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

14. Pro vyznačení účelu, za jakým jsou exempláře vyváženy, zpětně vyváženy nebo dováženy, se použije jeden z následujících kódů:

B chov v zajetí nebo umělé pěstování

E výchova a vzdělání

G botanické zahrady

H lovecké trofeje

L prosazování právních předpisů

M biolékařský výzkum

N znovuvysazení nebo vysazení do přírody

P osobní účel

Q cirkusy a putovní výstavy

S vědecký účel

T komerční účel

Z zoologické zahrady

15.–17. Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi, musí kolonky 16 a 17 obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o exempláře pocházející ze členského státu Společenství, které jsou vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 uveden pouze název členského státu původu.

18.–20. Pokud jde o potvrzení o zpětném vývozu, země posledního zpětného vývozu je zpětně vyvážející třetí země, ze které byly exempláře dovezeny před zpětným vývozem ze Společenství. Pokud jde o dovozní povolení, jedná se o zpětně vyvážející třetí zemi, ze které mají být exempláře dovezeny. Kolonky 19 a 20 musí obsahovat podrobnosti o příslušných potvrzeních o zpětném vývozu.

21. Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VI nařízení (ES) č. 1808/2001.

23.–25. Pouze pro úřední účely.

26. Dovozce nebo (zpětný) vývozce nebo jeho zástupce musí ve vhodných případech vyznačit číslo nákladního nebo leteckého přepravního listu.

27. Podle okolností vyplní celní úřad v místě dovozu do Společenství, vývozu nebo zpětného vývozu. Originál (formulář č. 1) musí být vrácen výkonnému orgánu příslušného členského státu a kopie pro držitele (formulář č. 2) dovozci nebo (zpětnému) vývozci.

+++++ TIFF +++++

Pokyny a vysvětlivky

1. Celé jméno a adresa skutečného (zpětného) vývozce, nikoli zástupce.

2. Doba platnosti vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu nesmí přesáhnout šest měsíců a dovozního povolení dvanáct měsíců. Po uplynutí posledního dne platnosti je tento dokument neplatný a nemá žádný právní význam a držitel musí bez prodlení jeho originál a všechny kopie vrátit vydávajícímu výkonnému orgánu. Dovozní povolení není platné, jestliže odpovídající doklad CITES ze země (zpětného) vývozu byl použit pro vývoz nebo zpětný vývoz po uplynutí posledního dne platnosti nebo jestliže k datu dovozu do Společenství uplynulo více než šest měsíců od data jeho vydání.

3. Celé jméno a adresa skutečného dovozce, nikoli zástupce.

6. Pro živé exempláře druhů z přílohy A, které byly odebrány z volné přírody, může vydávající výkonný orgán uvedením příslušných podrobností v této kolonce stanovit místo určení, ve kterém budou exempláře umístěny. Jakýkoli následný přesun bude vyžadovat předchozí souhlas příslušného výkonného orgánu s výjimkou bezodkladného veterinárního ošetření, po němž je exemplář vrácen přímo do svého schváleného místa určení.

8. Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy V nařízení (ES) č. 1808/2001.

9.–10. Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy V nařízení (ES) č. 1808/2001.

11. Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

12. Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A nebo B), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

13. Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W exempláře odebrané z volné přírody

R exempláře pocházející z farem

D živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin

A rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin

C živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro nekomerční účely a živočichové z příloh B a C odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin

F živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněny podmínky podle kapitoly III nařízení (ES) č. 1808/2001, včetně jejich částí a odvozenin

I zabavené nebo odebrané exempláře [5]

O exemplář získaný před použitelností úmluvy [6]

U neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

14. Pro vyznačení účelu, za jakým jsou exempláře vyváženy, zpětně vyváženy nebo dováženy, se použije jeden z následujících kódů:

B chov v zajetí nebo umělé pěstování

E výchova a vzdělání

G botanické zahrady

H lovecké trofeje

L prosazování právních předpisů

M biolékařský výzkum

N znovuvysazení nebo vysazení do přírody

P osobní účel

Q cirkusy a putovní výstavy

S vědecký účel

T komerční účel

Z zoologické zahrady

15.–17. Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi, musí kolonky 16 a 17 obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o exempláře pocházející ze členského státu Společenství, které jsou vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 uveden pouze název členského státu původu.

18.–20. Pokud jde o potvrzení o zpětném vývozu, země posledního zpětného vývozu je zpětně vyvážející třetí země, ze které byly exempláře dovezeny před zpětným vývozem ze Společenství. Pokud jde o dovozní povolení, jedná se o zpětně vyvážející třetí zemi, ze které mají být exempláře dovezeny. Kolonky 19 a 20 musí obsahovat podrobnosti o příslušných potvrzeních o zpětném vývozu.

21. Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VI nařízení (ES) č. 1808/2001.

23.–25. Pouze pro úřední účely.

26. Dovozce nebo (zpětný) vývozce nebo jeho zástupce musí ve vhodných případech vyznačit číslo nákladního nebo leteckého přepravního listu.

27. Podle okolností vyplní celní úřad v místě dovozu do Společenství, vývozu nebo zpětného vývozu. Originál (formulář č. 1) musí být vrácen výkonnému orgánu příslušného členského státu a kopie pro držitele (formulář č. 2) dovozci nebo (zpětnému) vývozci.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Pokyny a vysvětlivky

1. Celé jméno a adresa skutečného (zpětného) vývozce, nikoli zástupce.

2. Doba platnosti vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu nesmí přesáhnout šest měsíců a dovozního povolení dvanáct měsíců. Po uplynutí posledního dne platnosti je tento dokument neplatný a nemá žádný právní význam a držitel musí bez prodlení jeho originál a všechny kopie vrátit vydávajícímu výkonnému orgánu. Dovozní povolení není platné, jestliže odpovídající doklad CITES ze země (zpětného) vývozu byl použit pro vývoz nebo zpětný vývoz po uplynutí posledního dne platnosti nebo jestliže k datu dovozu do Společenství uplynulo více než šest měsíců od data jeho vydání.

3. Celé jméno a adresa skutečného dovozce, nikoli zástupce.

6. Pro živé exempláře druhů z přílohy A, které byly odebrány z volné přírody, může vydávající výkonný orgán uvedením příslušných podrobností v této kolonce stanovit místo určení, ve kterém budou exempláře umístěny. Jakýkoli následný přesun bude vyžadovat předchozí souhlas příslušného výkonného orgánu s výjimkou bezodkladného veterinárního ošetření, po němž je exemplář vrácen přímo do svého schváleného místa určení.

8. Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy V nařízení (ES) č. 1808/2001.

9.–10. Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy V nařízení (ES) č. 1808/2001.

11. Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

12. Uvádí se písmeno označující přílohu nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A nebo B), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

13. Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W Exempláře odebrané z volné přírody

R Exempláře pocházející z farem

D Živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin

A rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin

C živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro nekomerční účely a živočichové z příloh B a C odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin

F živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněny podmínky podle kapitoly III nařízení (ES) č. 1808/2001, včetně jejich částí a odvozenin

I zabavené nebo odebrané exempláře [7]

O exemplář získaný před použitelností úmluvy [8]

U neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

14. Pro vyznačení účelu, za jakým jsou exempláře vyváženy, zpětně vyváženy nebo dováženy, se použije jeden z následujících kódů:

B chov v zajetí nebo umělé pěstování

E výchova a vzdělání

G botanické zahrady

H lovecké trofeje

L prosazování právních předpisů

M biolékařský výzkum

N znovuvysazení nebo vysazení do přírody

P osobní účel

Q cirkusy a putovní výstavy

S vědecký účel

T komerční účel

Z zoologické zahrady

15.–17. Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány. Jde-li o třetí zemi, musí kolonky 16 a 17 obsahovat podrobnosti příslušného povolení. Pokud jde o exempláře pocházející ze členského státu Společenství, které jsou vyváženy z jiného členského státu, musí být v kolonce 15 uveden pouze název členského státu původu.

18.–20. Pokud jde o potvrzení o zpětném vývozu, země posledního zpětného vývozu je zpětně vyvážející třetí země, ze které byly exempláře dovezeny před zpětným vývozem ze Společenství. Pokud jde o dovozní povolení, jedná se o zpětně vyvážející třetí zemi, ze které mají být exempláře dovezeny. Kolonky 19 a 20 musí obsahovat podrobnosti o příslušných potvrzeních o zpětném vývozu.

21. Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VI nařízení (ES) č. 1808/2001.

23. Uvést všechny podrobnosti a zdůvodnit jakékoli opominutí výše požadovaných informací.

[1] Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.

[2] Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.

[3] Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.

[4] Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.

[5] Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.

[6] Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.

[7] Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.

[8] Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

+++++ TIFF +++++

Pokyny a vysvětlivky

1. Vyplnit celé jméno a adresu dovozce nebo zplnomocněného zástupce.

4. Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány.

5. Vyplnit pouze v případě, není-li země, ze které jsou exempláře dováženy, současně zemí původu.

6. Popis musí být co nejpřesnější.

9. Vědecký název musí být podle přílohy C nebo D nařízení (ES) č. 338/97.

10. Uvést "III" pro druhy z přílohy III CITES.

11. Uvést písmeno (C nebo D) označující přílohu nařízení (ES) č. 338/97, ve které je druh uveden.

13. Dovozce je povinen předložit podepsaný originál (formulář č. 1) a "kopii pro dovozce" (formulář č. 2), případně spolu s doklady ze země (zpětného) vývozu pro přílohu III CITES, celnímu úřadu v místě vstupu do Společenství.

14. Celní úřad zašle orazítkovaný originál (formulář č. 1) výkonnému orgánu své země a vrátí orazítkovanou "kopii pro dovozce" (formulář č. 2) dovozci nebo jeho zplnomocněnému zástupci.

+++++ TIFF +++++

Pokyny a vysvětlivky

1. Vyplnit celé jméno a adresu dovozce nebo zplnomocněného zástupce.

4. Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány.

5. Vyplnit pouze v případě, není-li země, ze které jsou exempláře dováženy, současně zemí původu.

6. Popis musí být co nejpřesnější.

9. Vědecký název musí být podle přílohy C nebo D nařízení (ES) č. 338/97.

10. Uvést "III" pro druhy z přílohy III CITES.

11. Uvést písmeno (C nebo D) označující přílohu nařízení (ES) č. 338/97, ve které je druh uveden.

13. Dovozce je povinen předložit podepsaný originál (formulář č. 1) a "kopii pro dovozce" (formulář č. 2), případně spolu s doklady ze země (zpětného) vývozu pro přílohu III CITES, celnímu úřadu v místě vstupu do Společenství.

14. Celní úřad zašle orazítkovaný originál (formulář č. 1) výkonnému orgánu své země a vrátí orazítkovanou "kopii pro dovozce" (formulář č. 2) dovozci nebo jeho zplnomocněnému zástupci.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

+++++ TIFF +++++

Pokyny a vysvětlivky

1. Celé jméno a adresa držitele potvrzení, nikoli zástupce.

2. Vyplnit pouze v případě, kdy dovozní povolení pro dotyčné exempláře určuje místo, kde budou exempláře drženy, nebo kdy je požadováno, aby exempláře odebrané z volné přírody v členském státě byly drženy na schválené adrese.

Jakýkoli přesun s výjimkou bezodkladného veterinárního ošetření, kdy budou exempláře vráceny přímo do svého schváleného místa určení z uvedeného místa určení vyžaduje předchozí souhlas příslušného výkonného orgánu (viz kolonka 19).

4. Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy V nařízení (ES) č. 1808/2001.

5.–6. Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy V nařízení (ES) č. 1808/2001.

7. Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

8. Uvádí se písmeno označující přílohu k nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

9. Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W exempláře odebrané z volné přírody

R exempláře pocházející z farem

D živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin

A rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin

C živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro nekomerční účely a živočichové z příloh B a C odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin

F živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněny podmínky podle kapitoly III nařízení (ES) č. 1808/2001, včetně jejich částí a odvozenin

I zabavené nebo odebrané exempláře [1]

O exemplář získaný před použitelností úmluvy [2]

U neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

10.–12. Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány.

13.–15. V případě potřeby je členským státem dovozu členský stát, který vydal dovozní povolení pro příslušné exempláře.

16. Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VI nařízení (ES) č. 1808/2001.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Pokyny a vysvětlivky

1. Celé jméno a adresa držitele potvrzení, nikoli zástupce.

2. Vyplnit pouze v případě, kdy dovozní povolení pro dotyčné exempláře určuje místo, kde budou exempláře drženy, nebo kdy je požadováno, aby exempláře odebrané z volné přírody v členském státě byly drženy na schválené adrese.

Jakýkoli přesun s výjimkou bezodkladného veterinárního ošetření, kdy budou exempláře vráceny přímo do svého schváleného místa určení z uvedeného místa určení vyžaduje předchozí souhlas příslušného výkonného orgánu (viz kolonka 19).

4. Popis musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle přílohy V nařízení (ES) č. 1808/2001.

5.–6. Použijí se jednotky množství a/nebo čisté hmotnosti podle přílohy V nařízení (ES) č. 1808/2001.

7. Uvádí se číslo přílohy CITES (I, II nebo III), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

8. Uvádí se písmeno označující přílohu k nařízení Rady (ES) č. 338/97 (A, B nebo C), ve které je druh uveden k datu vydání povolení nebo potvrzení.

9. Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů:

W exempláře odebrané z volné přírody

R exempláře pocházející z farem

D živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin

A rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin

C živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro nekomerční účely a živočichové z příloh B a C odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin

F živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněny podmínky podle kapitoly III nařízení (ES) č. 1808/2001, včetně jejich částí a odvozenin

I zabavené nebo odebrané exempláře [3]

O exemplář získaný před použitelností úmluvy [4]

U neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

10.–12. Země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány.

13.–15. V případě potřeby je členským státem dovozu členský stát, který vydal dovozní povolení pro příslušné exempláře.

16. Vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle přílohy VI nařízení (ES) č. 1808/2001.

18. Uvést všechny podrobnosti a zdůvodnit jakékoli opominutí výše požadovaných informací.

[1] Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.

[2] Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.

[3] Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.

[4] Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

ŠTÍTEK PODLE ČL. 2 ODST. 4 A ČLÁNKU 22

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

KÓDY, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY V POPISU EXEMPLÁŘŮ, A JEDNOTKY MNOŽSTVÍ, KTERÉ SE MAJÍ POUŽÍVAT NA POVOLENÍCH A POTVRZENÍCH PODLE ČL. 4 ODST. 3 PÍSM. a) A b)

g = gramy

kg = kilogramy

l = litry

cm3 = krychlové centimetry

ml = mililitry

m = metry

m2 = čtvereční metry

m3 = krychlové metry

počet = počet exemplářů

Popis | Kód | Doporučené jednotky | Alternativní jednotky | Vysvětlivky |

Bok | SID | počet | | kůže z boků a/nebo slabin, nezahrnuje krokodýlí rámy "tinga" (viz "kůže") |

Dráp | CLA | počet | kg | drápy – např. druhů ze skupiny Felidae, Ursidae nebo Crocodylia (pozn.: "želví drápy" jsou obvykle šupiny, nikoli skutečné drápy) |

Dřevo | TIM | m3 | kg | surové dřevo s výjimkou řezaných klád (kulatiny) a řeziva |

Dýha loupaná dýhakrájená dýha | VEN | m3, m2 | kg | tenké vrstvy nebo pláty jednotné tloušťky, obvykle o tloušťce do 6 mm, obvykle loupané (loupaná dýha) nebo krájené (krájená dýha), pro výrobu překližky, dýhování nábytku, dýhovaných nádob atd. |

Extrakt | EXT | kg | l | extrakt – obvykle rostlinné extrakty |

Genitálie | GEN | kg | počet | kastráty a sušené penisy |

Kalipí | CAL | kg | | kalipí nebo kalipaš (želví chrupavky na polévku) |

Kaviár | EGG | kg | | kaviár |

Kel | TUS | počet | kg | v podstatě celé kly, opracované nebo neopracované, včetně klů slona, hrocha, mrože, narvala, ale nepatří sem ostatní zuby |

Klády | LOG | m3 | | veškeré neopracované dřevo, zbavené kůry či nikoli nebo bělové dřevo, nebo hrubě hraněné, ke zpracování hlavně na řezivo, vlákninu nebo dýhové pláty; pozn.: obchod kládami dřev pro zvláštní účely, kterými se obchoduje podle váhy (např. lignum vitae, Guaiacum spp) by měl být veden v kg |

Korál (surový) | COR | kg | počet | mrtvé korály a korálové útesy (pozn.: obchod by měl být evidován podle počtu kusů pouze v případě, že exempláře byly převáženy ve vodě) |

Kořen | ROO | počet | kg | kořeny, cibule, oddenky, bulvy nebo hlízy |

Kost | BON | kg | počet | kosti včetně čelistí |

Kostra | SKE | počet | | v podstatě celé kostry |

Kousek kůže | SKP | počet | | kousky kůže – včetně odstřižků, surové nebo vydělané lebky |

Kousky – kosti | BOP | kg | | kousky kostí, nezpracované |

Kousky – rohy | HOP | kg | | kousky rohů (parohů), nezpracované včetně odřezků |

Kousky – slonovina | IVP | kg | | kousky slonoviny, nezpracované včetně odřezků |

Kultura | CUL | Počet lahviček ap. | | kultury uměle vypěstovaných rostlin |

Kůra | BAR | kg | | stromová kůra (surová, sušená nebo drcená; nezpracovaná) |

Kůže | SKI | počet | | v podstatě celé kůže, surové nebo zpracované včetně krokodýlích rámů "tinga" (kůže krokodýlů, ze které jsou vyříznuty hřbet a břicho) |

Květ | FLO | kg | | květy |

Květináč | FPT | počet | | květináče vyrobené z částí rostlin, např. z vláken stromových kapradin (pozn.: živé rostliny dodávané ve "společných květináčích", by měly být vedeny jako "živé rostliny" a nikoli jako květináče) |

Látka, sukno | CLO | m2 | kg | látka – pokud není látka zhotovena pouze čistě ze srsti druhu chráněného CITES, měla by být hmotnost srsti toho druhu, pokud možno, uvedena pod kódem HAI namísto CLO |

Lebka | SKU | počet | | lebky |

Léčiva | MED | kg/l | | léčiva |

List | LVS | počet | kg | listy |

Lodyha | STE | počet | kg | lodyhy rostlin |

Maso | MEA | kg | | maso včetně rybího masa, nejde-li o celé; viz "tělo" |

Moučka | POW | kg | | moučka |

Noha (chodidlo) | FOO | počet | | noha, chodidlo – např. ze slona, nosorožce, hrocha, lva, krokodýla ap. |

Ocas | TAI | počet | kg | ocasy – například z kajmana (na kůži) nebo lišky (na ozdoby oděvních doplňků, límce, boa atd.) |

Oděvní doplňky | GAR | počet | | oděvní doplňky – včetně rukavic a klobouků, ale nikoli boty; též včetně obroubení nebo ozdob na oděvních doplňcích |

Odvozeniny | DER | kg/l | | odvozeniny (kromě těch, které jsou uvedeny na jiném místě v této tabulce) |

Olej (tuk) | OIL | kg | l | olej – například z mořských želv, ploutvonožců, kytovců, ryb, různých rostlin |

Pancíř (karapax) | CAP | počet | kg | surové nebo nezpracované vrchní krunýře druhů Testudinata |

Peří | FEA | kg/počet křídel | počet | peří – v případě předmětů vyrobených z peří (např. obrazy) uvést počet předmětů |

Piliny | CHP | kg | | dřevěné piliny, zejména z Aquilaria malaccensis a Pterocarpus santalinus |

Pižmo | MUS | g | | pižmo |

Pláty | PLA | m2 | | pláty kožešin (sešité kůže) – včetně předložek a pokrývek vyrobených z několika kůží |

Plody, ovoce | FRU | kg | | plody, ovoce |

Podnož | GRS | počet | | podnože (bez roubů) |

Polévka | SOU | kg | l | polévka – například z želvy |

Řezba | CAR | kg | m3 | řezby (včetně ze dřeva a včetně hotových výrobků ze dřeva, například nábytku, hudebních nástrojů a řemeslných výrobků). pozn.: z některých druhů může být vyřezáno více než jeden typ výrobků (např. z rohu a kosti); v případě nutnosti by měl popis ozřejmit typ výrobku (např. řezba z rohu) |

Řezivo | SAW | m3 | | dřevo podélně rozřezané nebo štípané; obvykle nad 6 mm tloušťky; pozn.: obchod řezivem dřev pro zvláštní účely, kterými se obchoduje podle váhy (např. lignum vitae, Guaiacum spp) by měl být veden v kg |

Roh | HOR | počet | kg | rohy – včetně parohů |

Semena | SEE | kg | | semena |

Skořápky, lastury, ulity | SHE | počet | kg | surové nebo neopracované skořápky (lastury, ulity) měkkýšů |

Šupiny | SCA | kg | | šupiny – např. z mořských želv, jiných plazů, ryb, luskounů |

Sušená rostlina | DPL | počet | | sušené rostliny – například herbářové exempláře |

Tělo | BOD | počet | kg | v podstatě celí mrtví živočichové včetně čerstvých nebo zpracovaných ryb, preparovaných želv, konzervovaných motýlů, plazů v alkoholu, celých preparovaných loveckých trofejí apod. |

Trofej | TRO | počet | | trofej – všechny trofejní části z jednoho zvířete, pokud jsou vyváženy společně: například: rohy (2), lebka, kápě (kůže z lebky), hřbetní kůže, ocas a nohy (tj. 10 exemplářů) tvoří jednu trofej; avšak, jestliže na příklad lebka a rohy jsou jedinými vyváženými exempláři, pak mají být tyto položky uvedeny jako jedna trofej. Jinak musí být položky uvedeny odděleně. Celé preparované tělo se uvádí pod kódem BOD. Samotná kůže se uvádí pod kódem SKI. |

Ucho | EAR | počet | | ucho – obvykle ze slona |

Vejce | EGG | počet | kg | celá mrtvá nebo vyfouknutá vejce (viz také "kaviár") |

Vejce (živá) | EGL | počet | kg | živá vejce – obvykle ptačí a plazí, ale včetně ryb a bezobratlých |

Vlákno | FIB | kg | m | vlákna – například rostlinná vlákna, ale patří sem též struny tenisových raket |

Vlas | HAI | kg | g | vlas – včetně srsti všech živočichů, např. slona, jaka, vikuni, huanako |

Vosk | WAX | kg | | vosk včetně ambry (spermacetu) |

Výrobek z kůže (malý) | LPS | počet | | malé výrobky z kůže, např. opasky, řemeny, sedla na jízdní kola, obaly na šekové knížky a kreditní karty, náušnice, kabelky, přívěsky na klíče, zápisníky, peněženky, tabatěrky, náprsní tašky, řemínky k hodinkám |

Výrobek z kůže (velký) | LPL | počet | | velké výrobky z kůže – například aktovky, nábytek, kufry, cestovní kufry |

Vzorek (vědecký) | SPE | kg/l/ml | | vědecké vzorky – včetně krve, tkání (např. ledviny, slezina atd.), histologické preparáty atd. |

Žabí stehýnka (nohy) | LEG | kg | | žabí stehýnka |

Živé | LIV | počet | | živí živočichové a rostliny. Exempláře živých korálů převážené ve vodě by měly být evidovány pouze v počtu kusů |

Žluč | GAL | kg | | žluč |

Žlučník | GAB | počet | kg | žlučník |

Zub | TEE | počet | kg | zuby – např. zuby kytovců, lva, hrocha, krokodýla atd. |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

STANDARDNÍ NÁZVOSLOVNÉ PŘÍRUČKY, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ PODLE ČL. 4 ODST. 3 PÍSM. C) K OZNAČENÍ VĚDECKÝCH NÁZVŮ DRUHŮ NA POVOLENÍCH A POTVRZENÍCH

a) Mammal species of the world: A taxonomic and geographic reference, 2. vydání (editoři: D. E. Wilson a D. M. Reeder, 1993, Smithsonian Institute Press) pro názvosloví savců, kromě rodu Balaenoptera v Rice, D. W., 1998: Marine mammals of the World. Systematics and distribution. Zvláštní vydání č. 4: i-ix, 1–231; The Society for Marine Mammals.

b) A reference list of the birds of the world (J. J. Morony, W. J. Bock a J. Farrand Jr, 1975, American Museum of Natural History) pro názvy řádů a čeledí ptáků.

c) Distribution and taxonomy of birds of the world (C. G. Sibley a B. L. Monroe Jr, 1990, Yale University Press) a A supplement to: Distribution and taxonomy of birds of the world (Sibley a Monroe, 1993; Yale University Press) pro názvy rodů a druhů ptáků.

d) Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen (Wermuth, H. a R. Mertens, 1996 (dotisk), i-xxvi, 1-506, Gustav Fischer Verlag, Jena, ISBN 3–437–35048-X) pro názvy krokodýlů, mořských a suchozemských želv, haterií a A revised checklist with distribution maps of the turtles of the world (Iverson, J. B., 1992: i-xiii, 1-363, soukromý tisk, J. B. Iverson, Dept of Biology, Earlham College, Richmond, Indiana 47374, USA, ISBN 0–9617431–0–5) pro třídění suchozemských a mořských želv.

e) Herpetology (Pough, F. H., R. M. Andrews, J. E. Cadle, M. L. Crump, A. H. Savitzky a K. D. Wells, 1998, i-xi, 1-577) pro vymezení čeledi ještěrů.

f) Chamaeleonidae (C. J. J. Klaver a W. Böhme, 1997. Das Tierreich 112: i-xv, 1–85; Walter de Gruyter, Berlin, New York, ISBN 3–11–015187–1) pro druhové názvy všech chameleonů.

g) Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — Herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. 1993 (Cei, José M. In Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali), Lizards of Brazilian Amazonia (Avila Pires, T. C. S., 1995, Zool. Verh. 299: 1-706, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden, ISBN 90–73239–40–0); A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from Central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus [Colli, G. R., A. K. Péres a H. J. da Cunha, 1998, Herpetologica 54 (4): 477-492]; a A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from Central Brazil (Manzani, P. R. a A. S. Abe, 1997, Boletim do Museu Nacional. Nov. Ser. Zool. 382: 1-10) pro druhové názvy rodu Tupinambis.

h) Snake species of the world: A taxonomic and geographic reference: Díl 1 (Campbell, McDiamid a Touré, 1997), publikováno pod záštitou Herpetologists' League, pro názvosloví hadů, kromě těchto případů: nadále by se měly užívat tyto názvy madagaskarských hroznýšovitých hadů: Acrantophis dumerilii Jan, 1860, Acrantophis madagascariensis (Duméril & Bibron, 1844) a Sanzinia madagascariensis (Duméril & Bibron, 1844); u druhů Calabaria, Charina a Lichanura by se měly nadále užívat tyto názvy: Calabaria reinhardtii (Schlegel, 1848), Charina bottae (Blainville, 1935) a Lichanura trivirgata (Cope, 1861); a u poddruhů Python molurus se rozlišují dva poddruhy, P. m. molurus (Linnaeus, 1758) a P. m. bivittatus Kuhl, 1820.

i) Amphibian species of the world: A taxonomic and geographic reference (D. R. Frost, 1985, Allen Press a The Association of Systematics Collections) a Amphibian species of the world: Additions and corrections (W. E. Duellman, 1993, University of Kansas) pro názvosloví obojživelníků a A review of the genus Mantella (Anura, Ranidae, Mantellinae): taxonomie, distribution and conservation of Malagasy poison frogs, (Vences, M., F. Glaw a W. Böhme, 1999; Alytes 17(1-2): 3-72) pro rod Mantella.

j) Catalog of Fishes. (Eschmeier, W. N., 1998, díl 1. Úvodní materiály. Druhy ryb A-L: 1-958. díl 2. Druhy ryb M-Z: 959-1820. díl 3. Rody ryb. Rody a druhy v klasifikaci. Výčet literatury. Dodatky: 1821-2905. California Academy of Sciences, ISBN 0–940228–47–5) pro taxonomii a názvy všech ryb.

k) Pro rod Brachypelma bude užíváno toto názvosloví:

Brachypelma albopilosum Valerio, 1980;

Brachypelma angustum Valerio, 1980;

Brachypelma auratum Schmidt, 1992;

Brachypelma aureoceps (Chamberlin, 1917);

Brachypelma baumgarteni Smith, 1993;

Brachypelma boehmei Schmidt & Klaas, 1994;

Brachypelma embrithes (Chamberlin & Ivie, 1936);

Brachypelma emilia (White, 1856);

Brachypelma epicureanum (Chamberlin, 1925);

Brachypelma fossorium Valerio, 1980;

Brachypelma mesomelas (Pickard-Cambridge, 1892);

Brachypelma sabulosum (Pickard-Cambridge, 1897);

Brachypelma smithi (Pickard-Cambridge, 1897) (zahrnuje synonyma Brachypelma annitha a Brachypelma harmorii);

Brachypelma vagans (Ausserer, 1875).

l) The Plant Book, dotisk (D. J. Mabberley, 1990, Cambridge University Press) pro rodové názvy všech rostlin CITES, pokud nejsou nahrazeny standardními seznamy přijatými konferencí smluvních stran dle odstavců (n) až (r).

m) A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8. vydání (J. C. Willis, revidováno H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) pro rodová synonyma neuvedená v The Plant Book, pokud nejsou nahrazena standardními seznamy přijatými konferencí smluvních stran podle odstavců m) až q).

n) A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne a K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Třetí mezinárodní konference o biologii cykasů, s. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) a aktualizace přijaté Výborem pro názvosloví, jako příručka pro odkazy na názvy druhů Cycadaceae, Stangeriaceae a Zamiaceae.

o) The Bulb Checklist (1997, sestaveno Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené království) a aktualizace přijaté Výborem pro názvosloví, jako příručka pro odkazy na názvy druhů Cyclamen (Primulaceae) a Galanthus a Sternbergia (Liliaceae).

p) The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae) (1997, vydal Spolkový úřad pro ochranu přírody) a aktualizace přijaté Výborem pro názvosloví jako příručka pro odkazy na názvy druhů sukulentních euforbií.

q) CITES Cactaceae checklist, druhé vydání (1999, sestavil D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené království) a aktualizace přijaté Výborem pro názvosloví, jako příručka pro odkazy na názvy druhů Cactaceae.

r) CITES orchid checklist, (sestaveno Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené království) a aktualizace přijaté Výborem pro názvosloví jako příručka pro odkazy na názvy druhů Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione a Sophronitis (díl I, 1995) a Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula a Encyclia (díl 2, 1997).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII

1. Kódy pro vyznačení účelu transakce v povoleních a potvrzeních, uvedené v čl. 4 odst. 3 písm. d)

B = chov v zajetí nebo umělé pěstování

E = výchova a vzdělání

G = botanické zahrady

H = lovecké trofeje

L = prosazování právních předpisů

M = biolékařský výzkum

N = znovuvysazení nebo vysazení do přírody

P = osobní účel

Q = cirkusy a putovní výstavy

S = vědecký účel

T = komerční účel

Z = zoologické zahrady

2. Kódy pro vyznačení původu exempláře v povoleních a potvrzeních podle čl. 4 odst. 3 písm. e)

W = exempláře odebrané z volné přírody

R = exempláře pocházející z farem (ranching)

D = živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro komerční účely a rostliny z přílohy A uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin

A = rostliny z přílohy A uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny z příloh B a C uměle vypěstované v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin

C = živočichové z přílohy A odchovaní v zajetí pro nekomerční účely a živočichové z příloh B a C odchovaní v zajetí v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 1808/2001 včetně jejich částí a odvozenin

F = živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněna kritéria dle kapitoly III nařízení (ES) č. 1808/2001, včetně jejich částí a odvozenin

I = zabavené nebo odebrané exempláře [1]

O = exemplář získaný v době před přistoupením k úmluvě [2]

U = neznámý původ (je třeba zdůvodnit)

[1] Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.

[2] Používá se pouze ve spojení s jiným kódem pro původ.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VIII

ŽIVOČIŠNÉ DRUHY UVEDENÉ V ČL. 32 PÍSM. A

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichi

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron emphanum

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU