(ES) č. 1800/2001Nařízení y (ES) č. 1800/2001 ze dne 13. září 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení (ES) č. 1547/1999, pokud jde o přepravu některých druhů odpadů do Guiney (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 244, 14.9.2001, s. 19-19 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. září 2001 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. října 2001 Nabývá účinnosti: 4. října 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 1800/2001

ze dne 13. září 2001,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení (ES) č. 1547/1999, pokud jde o přepravu některých druhů odpadů do Guiney

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole [1], naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 1999/816/ES [2], a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 ze dne 29. dubna 1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD [3], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 77/2001 [4], a zejména na čl. 3 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 22. března 2001 Guinea Komisi oznámila, že dovoz všech odpadů uvedených v kategorii GM přílohy II nařízení (EHS) č. 259/93 přijímá bez jakéhokoli kontrolního postupu.

(2) V souladu s čl. 17 odst. 3 nařízení (EHS) č. 259/93 byla oficiální žádost Guiney dne 5. dubna 2001 oznámena výboru zřízenému podle článku 18 směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [5], naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 96/350/ES [6].

(3) Aby se zohlednila nová situace této země, je nezbytné pozměnit současně nařízení (ES) č. 1420/1999 a nařízení Komise (ES) č. 1547/1999 [7] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1552/2000 [8].

(4) Ustanovení tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 18 směrnice 75/442/EHS,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Mezi texty týkající se GRENADY a HONGKONGU v příloze D nařízení (ES) č. 1547/1999, se vkládá tento text:

"GUINEA

Všechny druhy uvedené v oddíle GM (Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu)."

Článek 2

Za slovy "Všechny druhy, s výjimkou" týkající se Guiney v příloze B nařízení (ES) č. 1420/1999 se text

"GJ 120 | 630900 | Obnošené oděvy a použité textilní výrobky" |

nahrazuje textem

GJ 120 | 630900 | Obnošené oděvy a použité textilní výrobky |

"1. 2. Všechny druhy uvedené v oddíle GM (Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu)."

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. září 2001.

Za Komisi

Pascal Lamy

člen Komise

[1] Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1.

[2] Úř. věst. L 316, 10.12.1999, s. 45.

[3] Úř. věst. L 166, 1.7.1999, s. 6.

[4] Úř. věst. L 11, 16.1.2001, s. 14.

[5] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39.

[6] Úř. věst. L 135, 6.6.1996, s. 32.

[7] Úř. věst. L 185, 17.7.1999, s. 1.

[8] Úř. věst. L 176, 15.7.2000, s. 27.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU