(ES) č. 1453/2001NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1453/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Azory a Madeiru týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1600/92 (Poseima)

Publikováno: Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 26-44 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. června 2001 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 24. července 2001 Nabývá účinnosti: 24. července 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 247/2006 Pozbývá platnosti: 15. února 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ES) č. 1453/2001

ze dne 28. června 2001,

kterým se zavádějí zvláštní opatření pro Azory a Madeiru týkající se některých zemědělských produktů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 1600/92 (Poseima)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 36, 37 a čl. 299 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutím 91/315/EHS [2] Rada přijala program možností specifických pro odlehlost a ostrovní povahu Madeiry a Azor (Poseima), v souladu s politikou podpory Společenství mimořádně okrajově položeným regionům. Cílem programu je usnadnit hospodářský a sociální rozvoj těchto oblastí a umožnit jim, aby mohly využívat výhod jednotného trhu, jehož nedílnou součástí jsou, ačkoli je objektivní skutečnosti zeměpisně i hospodářsky oddělují. Program požaduje uplatňování společné zemědělské politiky v těchto regionech a stanoví, že se mají přijmout zvláštní opatření, zejména opatření určená ke zlepšení podmínek produkce a uvádění zemědělských produktů souostroví na trh a ke zmírnění účinků jejich mimořádné zeměpisné polohy a obtíží, jež uznává již čl. 299 odst. 2 Smlouvy.

(2) Mimořádná zeměpisná poloha Madeiry a Azor působí v těchto oblastech zvýšení přepravních nákladů při zásobování základními produkty určenými k lidské spotřebě, ke zpracování a k použití jako zemědělské vstupy. Objektivní skutečnosti vyplývající z ostrovní povahy a mimořádně okrajové polohy navíc působí subjektům trhu a producentům na těchto souostrovích další obtíže, které jejich činnost těžce poškozují. Tyto nevýhody lze zmírnit snížením cen uvedených základních produktů. Je proto vhodné zavést zvláštní režim zásobování, aby se zajistilo zásobování těchto souostroví, a zmírnit zvýšení nákladů v důsledku jejich odlehlosti, ostrovní povahy a mimořádně okrajové polohy.

(3) K tomuto účelu by se odchylně od článku 23 Smlouvy měl dovoz dotyčných produktů ze třetích zemí osvobodit od platných dovozních cel. S ohledem na jejich původ a celní zacházení, které pro ně stanoví předpisy Společenství, by se měly produkty propuštěné na celním území Společenství do režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo uskladňování v celním skladu považovat za přímé dovozy, aby se na ně vztahovaly výhody vyplývající ze zvláštního režimu zásobování.

(4) Aby bylo účinně dosaženo záměru snížit v těchto regionech ceny a zmírnit zvýšené náklady vyplývající z jejich odlehlosti, ostrovní povahy a mimořádně okrajové polohy, přitom však zachovat konkurenceschopnost produktů Společenství, je třeba poskytnout podporu pro dodávku produktů ze Společenství na tato souostroví. Tato podpora by se týkala zvýšených nákladů na dopravu na Madeiru a Azory a vývozních cen pro vývoz do třetích zemí, a jde-li o zemědělské vstupy nebo o produkty určené ke zpracování, zvýšených nákladů souvisejících s ostrovní povahou a mimořádně okrajovou polohou oblasti.

(5) Jelikož množství, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, je omezeno potřebami zásobování těchto regionů, nenarušuje toto opatření řádné fungování vnitřního trhu. Hospodářské výhody zvláštního režimu zásobování by ani neměly vyvolat odklon obchodu s dotyčnými produkty. Je tedy třeba zakázat zpětné zasílání nebo zpětný vývoz těchto produktů z Madeiry a Azor. Tento zákaz se však nevztahuje na obchodní toky mezi Madeirou a Azorami. V případě dalšího zpracování se za určitých podmínek tento zákaz navíc nevztahuje na vývoz do třetích zemí k podpoře regionálního obchodu a na tradiční zasílání do zbývající části Společenství.

(6) Hospodářské výhody zvláštního režimu zásobování by měly snížit produkční náklady a stlačovat ceny od produkčního a distribučního řetězce až ke konečnému uživateli a snížit i spotřební ceny. Měly by tedy být zaručeny pouze za podmínky, že ke snížení skutečně dojde, a k tomuto účelu musí být zavedeno průběžné sledování.

(7) V odvětví ovoce, zeleniny, jedlých kořenů a hlíz, květin a živých rostlin se systém podpory na hektar ukázal jako nevhodný, zejména pro těžkopádnost a složitost postupů a pro strukturu navrhovaných podpor. Je třeba se poučit z povzbudivých výsledků reformy Poseidomu v tomto odvětví a naplánovat podporu uvádění na trh a zpracování pro účely zásobovaní trhu na Madeiře a Azorech. Tato podpora by měla umožnit posílení konkurenceschopnosti místní produkce vůči vnější konkurenci na prosperujících trzích, lepší uspokojení požadavků spotřebitelů a nových distribučních řetězců, zlepšení produktivity hospodářství a zvýšení jakosti produktů. Uvádění těchto produktů na trh, čerstvých i zpracovaných, by mělo pokračovat, stejně jako jejich propagace ve zbývající části Společenství. Strukturování tohoto odvětví umožní zlepšit hospodářská studie v obou regionech.

(8) Zachování vinohradnictví, jež je nejrozšířenějším oborem pěstování na Madeiře, je nesmírně důležité z hlediska hospodářského i pro životní prostředí. Jako pomoc domácí produkci se poskytuje paušální podpora na hektar pro pěstování révy vinné na produkci jakostních vín produkovaných v určitých oblastech. Tato podpora se vztahuje také na Azory.

(9) V obou oblastech se rovněž nepoužijí mechanismy tržní regulace a příspěvky za konečné vzdání se vinohradnictví.

(10) Je třeba podpořit zemědělské producenty na Madeiře a Azorech, aby dodávali jakostní produkty, a pomoci jim s jejich uváděním na trh. K tomuto účelu může být použit grafický symbol zavedený Společenstvím.

(11) Je třeba podpořit tradiční chov hospodářských zvířat na Madeiře, aby se tak částečně uspokojila místní spotřeba. K tomuto účelu je nutné se odchýlit od některých ustanovení společných organizací trhu předepisujících omezení produkce, aby se vzal v úvahu stav rozvoje a mimořádné zvláštní podmínky produkce, jež jsou zcela odlišné od podmínek ve zbývající části Společenství. V tomto záměru tedy lze pokračovat nepřímo financováním programů genetického šlechtění, zahrnujících nákup čistokrevných plemenných zvířat, nákup obchodních plemen přizpůsobených místním podmínkám a poskytování příplatků k prémii na krávu bez tržní produkce mléka a k porážkové prémii, a dokud nedojde k uspokojivému rozvoji místního chovu, je také zapotřebí v rámci maximálního ročního stanoveného množství, aby se nezpochybnil uvedený záměr dočasně povolit zásobování býky na výkrm. V pravidelných odhadech dodávky se stanoví požadavky podle místní spotřeby. K zajištění efektivní podpory Společenství je třeba, aby souhrnný program podpory místních činností v odvětví chovu hospodářských zvířat a v odvětví mléčných výrobků umožňoval dotyčným odvětvím vymezit a provádět strategie přizpůsobené místním podmínkám hospodářského rozvoje, územního plánování produkce a profesionalizace producentů.

(12) Mlékárnám na Madeiře se vyplácela podpora na čerstvé produkty z kravského mléka určené k lidské spotřebě. Tato podpora nestačila na udržení rovnováhy mezi vnitřním a vnějším zásobováním, zejména kvůli vážným strukturálním obtížím, jimiž toto odvětví trpí, a kvůli malé kapacitě schopné přizpůsobit se novému hospodářskému prostředí. Proto se plánuje nasměrovat tuto podporu v rámci předběžného odhadu zásobování na sběr místní produkce spojené s povolením vyrábět rekonstituované UHT mléko ze sušeného mléka pocházejícího ze Společenství, aby se lépe pokryla místní spotřeba.

(13) Potřeba zachovat místní výroby cestou pobídek odůvodňuje, že se neuplatní nařízení (EHS) č. 3950/92 [3]. Tuto výjimku je třeba zavést do limitu 4000 tun, což odpovídá 2000 tunám současné výroby a možnosti rozumného rozvoje produkce odhadovaného v současnosti nejvýše na 2000 tun.

(14) Pěstování brambor má na Madeiře zásadní význam jak z hospodářského hlediska, tak z hlediska sociálního dopadu a důsledků pro životní prostředí. Malá rozloha hospodářství spolu s cenami vstupů vedou k velmi vysokým produkčním nákladům. Zvláštní podpora se poskytuje na pěstování brambor určených k lidské spotřebě, aby se posílila domácí produkce, která by uspokojila spotřební zvyklosti na souostroví.

(15) Poskytuje se podpora pro řetězec cukrová třtina – cukr – rum na Madeiře, aby se podpořila místní produkce cukrové třtiny, která je nezbytná pro produkci produktů zpracovaných ze třtiny, do výše potřeb odpovídajících tradičním metodám tohoto regionu.

(16) Je třeba pokračovat ve produkci likérových vín zhotovovaných na ostrovech tradičními metodami a usnadnit nákup moštových koncentrátů a vinného alkoholu vyrobených ve zbývající části Společenství a poskytnout podporu pro zrání těchto vín. Za účelem výroby jakostních a původních produktů je třeba podpořit jejich uvádění na trh.

(17) Je zapotřebí podpořit vrbařství na Madeiře prostřednictvím podpory na udržení této významné doplňkové zemědělské činnosti, jež umožňuje existenci řemesel nezbytných pro rodinné podniky ve znevýhodněných oblastech souostroví.

(18) Technické a sociálně ekonomické těžkosti zabránily, aby se ve stanovené lhůtě přeměnily všechny plochy osázené odrůdami révy vinné, zakázanými společnou organizací trhu s vínem. Víno z těchto vinic je určeno pro tradiční místní spotřebu. Dodatečná lhůta umožní přeměnu těchto vinic a zachová regionální hospodářskou produkci, která se velmi silně opírá o vinohradnictví. Portugalsko by mělo Komisi každým rokem sdělovat, jak postupuje přeměna dotyčných ploch.

(19) Produkce mléka a chov skotu tvoří pilíře zemědělství na Azorách a při pomoci tomuto odvětví by se mělo přihlížet k prvořadému významu těchto činností ze sociálních i hospodářských hledisek, zejména pokud jde o malé producenty. Za účelem toho, aby se zajistilo udržení tradičních činností v tomto odvětví, je nutné nadále poskytovat příplatek k prémii na krávu bez tržní produkce mléka a prémie na dojnici, nejvýše do dostupné místní kvóty. Je třeba zavést příplatek k porážkové prémii a poskytovat podporu pro odbyt nadbytečných býků, kteří nenajdou běžný odbyt na ostrovech a musí být odesláni do zbývající části Společenství s velkými dodatečnými náklady za dopravu vzhledem k mimořádné zeměpisné poloze regionu. Pro zajištění efektivního využití podpory Společenství je třeba, aby souhrnný program podpory místních činností v odvětví chovu hospodářských zvířat a v odvětví mléčných výrobků umožňoval dotyčným odvětvím vymezit a provádět strategie přizpůsobené místním podmínkám hospodářského rozvoje, územního plánování produkce a profesionalizace producentů.

(20) Zemědělská činnost na Azorách je vysoce závislá na produkci mléka. Tato závislost spolu s ostatními nevýhodami vyplývajícími z mimořádně okrajové polohy a neexistujících schůdných alternativ produkce poškozuje jejich hospodářský rozvoj. Je třeba vzít v úvahu, jak velkou část místní spotřeby ostrovů lze pokrýt místní produkcí, a odchýlit se po dobu čtyř hospodářských let, počínaje hospodářským rokem 1999/2000, od některých ustanovení společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky v oblasti omezení produkce, aby se počítalo se stavem vývoje a podmínkami místní produkce. Ačkoliv se toto opatření odchyluje od čl. 34 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy, omezuje se pouze na producenty mléka na souostroví a je zcela okrajové vzhledem k hospodářskému rozměru souhrnu portugalských kvót. Po dobu svého uplatňování by mělo umožnit pokračování v restrukturalizaci odvětví na souostroví, aniž by narušovalo trh s mléčnými výrobky a aniž by citelně ovlivňovalo řádné fungování režimu poplatků na úrovni Portugalska nebo Společenství.

(21) O pěstování plodin na Azorách je třeba poznamenat, že pěstitelská plocha je malá, hospodářství jsou malá a roztříštěná s extenzívní povahou produkce, která způsobuje vysoké produkční náklady. Udržení těchto plodin (cukrová řepa, čekanka, brambory, tabák, ananas, víno, čaj atd.) je velice důležité, neboť jsou i nadále pěstovány jako alternativa, která vyrovnává převládající místní chov hospodářských zvířat. Pro zachování a rozvoj pěstování těchto plodin by měla být zavedena a udržována pomoc místnímu zpracovatelskému průmyslu.

(22) Dále je zapotřebí pokračovat v produkci likérových vín na Azorách podle tradičních metod a poskytnout podporu pro zrání vína "verdelho".

(23) Rostlinolékařský stav zemědělských plodin na Madeiře trpí mimořádnými obtížemi, které souvisejí s klimatickými podmínkami a s nedostatkem kontrolních opatření, která zde dosud nejsou rozšířena. Je proto třeba zavádět programy na potírání škodlivých organismů, včetně biologických metod. Je třeba vymezit příspěvek Společenství na uskutečnění těchto programů.

(24) Nařízení (ES) č. 1257/1999 [4] stanoví opatření pro rozvoj venkova, na něž se může vztahovat podpora Společenství, a podmínky pro získání této podpory.

(25) Cílem tohoto nařízení je napravit obtíže vyplývající z odlehlosti a ostrovní povahy těchto regionů.

(26) Struktury některých zemědělských hospodářství nebo zpracovatelských či obchodních podniků v těchto regionech vykazují vážné nedostatky a trpí zvláštními obtížemi. Je proto vhodné stanovit u některých typů investic možnost odchýlit se od ustanovení, kterými se omezuje nebo zakazuje poskytovat některé strukturální podpory podle nařízení (ES) č. 1257/1999.

(27) Ustanovení čl. 29 odst. 3 nařízení (ES) č. 1257/1999 omezuje poskytování podpory lesnictví na lesy a zalesněné plochy, které jsou v majetku soukromých vlastníků nebo v majetku obcí nebo jejich sdružení. Část lesů a zalesněných ploch na území těchto regionů je však ve vlastnictví jiných veřejných orgánů než obcí. Za těchto okolností je třeba, aby podmínky stanovené v uvedeném článku byly pružnější.

(28) Příspěvek Společenství na tři doprovodná opatření uvedená v čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 1257/1999 lze v mimořádně okrajově položených oblastech zvýšit až na 85 % celkových oprávněných nákladů. Oproti tomu v souladu s čl. 47 odst. 2 třetí odrážkou téhož nařízení je příspěvek Společenství u agroenvironmentálních opatření, která tvoří čtvrté doprovodné opatření, omezen na 75 % ve všech oblastech zahrnutých v cíli 1. Jelikož se ochraně zemědělského životního prostředí věnuje v rámci rozvoje venkova velká pozornost, je třeba míru příspěvku Společenství sladit pro všechna doprovodná opatření v mimořádně okrajově položených oblastech.

(29) Ustanovení čl. 24 odst. 2 a příloha nařízení (ES) č. 1257/1999 stanoví maximální roční částky použitelné na agroenvironmentální podporu Společenství. Se zřetelem ke zvláštní situaci životního prostředí v některých velmi citlivých pastevních oblastech na Azorách a k ochraně krajiny a tradičních vlastností zemědělské půdy, zejména na terasovité pěstování plodin na Madeiře, je třeba stanovit, že u některých opatření lze tuto částku zvýšit až na dvojnásobek.

(30) V souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 1260/1999 [5] zahrnuje každý plán, rámec podpory Společenství, operační program a jednotný programový dokument období sedmi let a období programování začíná 1. ledna 2000. V zájmu soudržnosti a pro vyloučení diskriminací mezi osobami využívajícími týž program musí být umožněno uplatňovat odchylky podle tohoto nařízení výjimečně na celé období programování.

(31) Může být povolena odchylka od stálé politiky Společenství nepovolovat státní podpory pro produkci, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, aby se tak zmírnily zvláštní obtíže, s nimiž se potýká zemědělská produkce na Azorách a Madeiře v důsledku odlehlosti, ostrovní povahy, mimořádně okrajové polohy, malé rozlohy, povrchu, podnebí a hospodářské závislosti na malém množství produktů.

(32) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijímána v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [6],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení stanoví zvláštní opatření pro některé zemědělské produkty k nápravě obtíží způsobených odlehlostí, ostrovní povahou a mimořádně okrajovou polohou Azor a Madeiry.

HLAVA I

ZVLÁŠTNÍ REŽIM ZÁSOBOVÁNÍ

Článek 2

Zřizuje se zvláštní režim zásobování zemědělskými produkty uvedenými v přílohách I a II, jež mají v regionech Azory a Madeira zásadní význam pro lidskou spotřebu, pro zpracování a jako zemědělské vstupy.

Pro každý rok se vyhotoví předběžný odhad dodávek produktů vyjmenovaných v přílohách I a II. Samostatný předběžný odhad dodávek lze vyhotovit pro potřeby zpracovatelského nebo balicího průmyslu pro produkty určené na místní trh, pro tradiční vývoz do třetích zemí za určitých podmínek nebo pro tradiční zasílání do zbývající části Společenství.

Článek 3

1. Na produkty pocházející ze třetích zemí, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, se při přímém dovozu do regionů Azory a Madeira v mezích množství stanovených v odhadech dodávek neuplatňuje žádné clo.

Pro účely této hlavy se za přímo dovezené považují též produkty, které byly na celním území Společenství propuštěny do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo uskladňování v celním skladu.

2. Z toho důvodu, aby se zajistilo uspokojení potřeb zjištěných podle článku 2, pokud jde o množství, cenu a jakost, a aby byl ochráněn podíl Společenství na zásobování, poskytuje se podpora na zásobování regionů Azory a Madeira produkty ze Společenství, které jsou uchovávány ve veřejných intervenčních skladech nebo jsou dostupné na trhu Společenství.

Při stanovení výše podpory se přihlíží ke zvýšeným nákladům na dopravu na trhy regionů Azory a Madeira a vývozním cenám pro vývoz do třetích zemí, a jde-li o produkty určené ke zpracování nebo o zemědělské vstupy, ke zvýšeným nákladům souvisejícím s ostrovní povahou a mimořádně okrajovou polohou oblasti.

3. Při uplatňování zvláštního režimu zásobování se přihlíží zejména:

- ke zvláštním potřebám regionů Azory a Madeira, a jde-li o produkty určené ke zpracování nebo o zemědělské vstupy, ke zvláštním požadavkům na jakost,

- k obchodním tokům se zbývající částí Společenství,

- k hospodářské stránce navrhovaných podpor.

4. Zvláštní režim zásobování se použije pouze tehdy, pokud hospodářský prospěch vyplývající z osvobození od dovozních cel nebo z podpory v případě dodávky ze zbývající části Společenství skutečně připadne až konečnému uživateli.

5. Produkty, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, nemohou být zpětně vyváženy do třetích zemí ani zpětně zasílány do zbývající části Společenství. Zákaz uvedený v tomto odstavci se nevztahuje na obchodní toky mezi Azory a Madeirou.

Jsou-li dané produkty zpracovány v regionech Azory a Madeira, nevztahuje se uvedený zákaz na vývoz zpracovaných produktů z Azor a Madeiry do třetích zemí, jsou-li dodrženy podmínky stanovené Komisí postupem podle čl. 35 odst. 2.

Jsou-li dané produkty zpracovány v regionech Azory a Madeira, nevztahuje se uvedený zákaz na tradiční zasílání zpracovaných produktů do zbývající části Společenství.

Neposkytuje se žádná vývozní náhrada.

6. Prováděcí pravidla k této hlavě budou přijata postupem podle čl. 35 odst. 2. Upraví zejména:

- stanovení podpor pro zásobování ze zbývající části Společenství,

- předpisy k zajištění toho, aby poskytnutý prospěch skutečně připadl až konečnému uživateli,

- v případě potřeby zavedení systému dovozních nebo dodacích licencí.

Komise postupem podle čl. 35 odst. 2 vypracuje odhady dodávek. Týmž postupem může tyto odhady dodávek přezkoumat, stejně jako seznam produktů vyjmenovaných v přílohách I a II, podle vývoje potřeb regionů Azory a Madeira.

V případě zásobování Azor surovým cukrem se potřeby vyhodnotí s přihlédnutím k vývoji místní produkce cukrové řepy. Množství, na která se vztahuje režim zásobování, se určí tak, aby celkový roční objem rafinovaného cukru na Azorách nepřekročil 10000 tun.

Článek 9 nařízení (ES) č. 2038/1999 [7] se na Azory nepoužije.

HLAVA II

OPATŘENÍ NA PODPORU MÍSTNÍ PRODUKCE

KAPITOLA I

OPATŘENÍ SPOLEČNÁ PRO OBA REGIONY

ODDÍL 1

Chov hospodářských zvířat

Článek 4

1. V oboru chovu hospodářských zvířat se poskytuje podpora na dodávku čistokrevných zvířat nebo zvířat obchodních plemen a živočišných produktů pocházejících ze Společenství do regionů Azor a Madeiry, s výjimkou dodávek čistokrevného skotu na Azory.

2. Podmínky pro poskytování podpor se stanoví zejména podle potřeb zásobování regionů Azory a Madeira na zahájení produkce, genetické šlechtění hospodářských zvířat a na chov plemen nejlépe přizpůsobených místním podmínkám. Podpora se vyplácí na dodávku zboží, které splňuje požadavky právních předpisů Společenství.

3. Podpory se stanoví na základě:

- podmínek, které vyplývají ze zeměpisné polohy regionů Azory a Madeira, a zejména nákladů na jejich zásobování,

- cen zboží na trhu Společenství a na světovém trhu,

- případného nevybírání cla při dovozu ze třetích zemí,

- hospodářské stránky zamýšlené podpory.

4. Ustanovení čl. 3 odst. 4 a 5 se vztahují na zboží, na které se vztahují podpory poskytované podle odstavce 1 tohoto článku.

5. Seznam produktů, výše podpor uvedených v odstavci 1 a prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 35 odst. 2.

ODDÍL 2

Ovoce, zelenina, rostliny a květiny

Článek 5

1. Poskytuje se podpora pro ovoce, zeleninu, květiny a živé rostliny uvedené v kapitolách 6, 7 a 8 kombinované nomenklatury, dále pro čaj kódu KN 0902, med kódu KN 040900 a papriky rodu Pimenta kódu KN 0904, sklizené v místě a určené k zásobování odpovídajících produkčních regionů. Tato podpora se neposkytuje pro banány pěstované na Madeiře.

Tato podpora se poskytuje na produkty odpovídající společným normám stanoveným právními předpisy Společenství, a neexistují-li, specifikacím obsaženým ve smlouvách o dodávce.

Poskytnutí podpory je vázáno na uzavření smluv o dodávkách na dobu jednoho či více hospodářských let mezi jednotlivými producenty nebo skupinami nebo organizacemi producentů podle článků 11, 13 a 14 nařízení (ES) č. 2200/96 [8] na jedné straně a potravinářským průmyslem nebo distributory, poskytovateli služeb společného stravování nebo místní samosprávou na straně druhé.

Podpora se vyplácí uvedeným jednotlivým producentům nebo jejich sdružením či organizacím v mezích ročního množství stanoveného podle skupin produktů.

Výše podpory se stanoví paušálně pro každou skupinu produktů, jež bude určena, podle průměrné hodnoty dotyčných produktů. Liší se podle toho, zda příjemcem je či není organizace producentů podle článků 11, 13 a 14 nařízení (ES) č. 2200/96.

2. Tento článek se nevztahuje na pěstování ananasu na Azorách.

3. Prováděcí pravidla k tomuto článku budou přijata postupem podle čl. 35 odst. 2. Týmž postupem se určí skupiny produktů a výše podpory uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

Článek 6

1. Poskytuje se podpora na uzavírání ročních smluv o uvádění čerstvých a zpracovaných produktů uvedených v čl. 5 odst. 1 na trh. U rostlin a květin není poskytování podpory vázáno na uzavírání ročních smluv.

Tato podpora se vyplácí nejvýše na 3000 tun daného produktu za rok, zvlášť pro každý z obou regionů.

Tyto smlouvy se uzavírají na jedné straně mezi producenty usazenými na souostrovích nebo jejich organizacemi podle článků 11, 13 a 14 nařízení (ES) č. 2200/96 a fyzickými nebo právnickými osobami usazenými ve zbývající části Společenství na straně druhé.

2. Podpora činí 10 % hodnoty produkce uvedené na trh s dodáním na místo určení.

3. Podpora se poskytuje prodávajícím, kteří uzavřou smlouvu uvedenou v odstavci 1 s hospodářským subjektem usazeným ve zbývající části Společenství.

4. Pokud opatření uvedená v odstavci 1 provádějí společné podniky, které za účelem uvádět produkci sklizenou v dotyčných regionech na trh spojují producenty z těchto regionů nebo jejich sdružení nebo organizace s fyzickými nebo právnickými osobami usazenými ve zbývající části Společenství, a pokud se smluvní strany zaváží, že budou sdílet své znalosti a know-how nezbytné pro uskutečňování záměru podniku po dobu nejméně tří let, zvyšuje se podpora uvedená v odstavci 2 na 13 % hodnoty produkce společně každoročně uvedené na trh.

5. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 35 odst. 2.

Článek 7

1. Společenství se podílí do výše maximálně 100000 EUR na financování dvou studií hospodářské analýzy a výhledů týkajících se čerstvého a zpracovaného, zejména tropického, ovoce a zeleniny v každém z obou regionů.

Tato studie podává u každého regionu přehled hospodářské a technické situace daného odvětví. Zejména analyzuje údaje o zásobování, nákladech na zpracování a zkoumá podmínky a možnosti rozvoje a odbytu na regionální i mezinárodní úrovni, přičemž vychází z údajů o hospodářské soutěži na světovém trhu.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 35 odst. 2.

ODDÍL 3

Víno

Článek 8

Hlava II kapitola II a hlava III kapitoly I a II nařízení (ES) č. 1493/1999 [9] a kapitola III nařízení (ES) č. 1227/2000 [10] se nepoužijí na Azory a Madeiru.

Článek 9

1. Poskytuje se paušální podpora na hektar, aby se v tradičních produkčních oblastech zachovalo pěstování odrůd vinné révy pro produkci jakostních vín s. o.

Podpora se vztahuje na plochy:

a) osázené révovými odrůdami obsaženými v registru vedeném členskými státy jako odrůdy, které jsou na jejich území vhodné k produkci jakostních vín s. o., podle článku 19 nařízení (ES) č. 1493/1999, a

b) jejichž hektarové výnosy jsou nižší než maximum stanovené členským státem, vyjádřené v množství hroznů, moštu nebo vína, podle podmínek bodu I přílohy VI nařízení (ES) č. 1493/1999.

2. Podpora činí 650 eur na hektar a rok. Podpora se poskytuje sdružením nebo organizacím producentů. Po přechodné období se však podpora poskytuje také jednotlivým producentům. Po uvedenou dobu se všechny podpory vyplácejí prostřednictvím Madeirského institutu pro víno a Azorské vinařské komise, v souladu s podmínkami stanovenými postupem podle čl. 35 odst. 2.

3. Prováděcí pravidla k tomuto článku se v případě potřeby stanoví postupem podle čl. 35 odst. 2.

Článek 10

1. Odchylně od čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 1493/1999 lze pro produkci vína, které smí být v oběhu pouze v těchto regionech, použít hrozny pocházející ze zakázaných přímých hybridů odrůdové skladby (Charvát, Othello, Isabella, Jacquez, Clinton a Herbémont) sklizené v regionech Azory a Madeira.

2. Portugalsko postupně do 31. prosince 2006 zruší pěstování na plochách osázených zakázanými přímými hybridy odrůdové sklady, případně za využité prémie stanovené v kapitole III hlavě II nařízení (ES) č. 1493/1999.

3. Portugalsko každoročně sdělí Komisi, jak postupuje přeměna a restrukturalizace ploch osázených zakázanými přímými hybridy odrůdové skladby.

ODDÍL 4

Grafický symbol

Článek 11

1. Podmínky pro užití grafického symbolu, zavedeného pro zlepšení povědomí o jakostních zemědělských produktech, nezpracovaných i zpracovaných, typických pro Azory a Madeiru jakožto pro mimořádně okrajově položené regiony, a pro povzbuzení jejich spotřeby, navrhují profesní organizace. Portugalské orgány předají tyto návrhy se svým stanoviskem Komisi ke schválení.

Na užívání symbolu dohlíží orgán veřejné moci nebo subjekt pověřený příslušnými portugalskými orgány.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se v případě potřeby stanoví postupem podle čl. 35 odst. 2.

KAPITOLA II

OPATŘENÍ NA PODPORU MÍSTNÍ PRODUKCE NA MADEIŘE

ODDÍL 1

Chov hospodářských zvířat a mléčné výrobky

Článek 12

1. Dokud stav místních mladých býčků nedosáhne dostatečně vysoké úrovně, aby byla zachována tradiční produkce masa, a v mezích odhadu dodávek podle článku 13 se

a) cla uvedená v článku 30 nařízení (ES) č. 1254/1999 [11] nepoužijí na dovoz skotu pocházejícího ze třetích zemí, určeného k výkrmu a ke spotřebě na souostroví,

b) poskytuje podpora na dodávky zvířat uvedených v písmeni a) pocházejících ze zbývající části Společenství, jejichž počet nepřekročí 1000 kusů, určené především producentům, kteří chovají alespoň 50 % zvířat na výkrm místního původu.

Na zboží, na něž se vztahují opatření uvedená v prvním pododstavci, se použije čl. 3 odst. 4 a 5.

2. Počet zvířat, na která se vztahují opatření uvedená v odstavci 1, se určuje v pravidelném odhadu dodávek tak, aby se přihlíželo k vývoji místní produkce. Tento počet, výše podpory uvedené v odst. 1 písm. b) a prováděcí pravidla k tomuto článku, která obsahují zejména minimální dobu výkrmu, se stanoví postupem podle čl. 35 odst. 2.

Článek 13

1. Na pomoc tradičním činnostem a zkvalitnění produkce hovězího a telecího masa v mezích požadavků na spotřebu na souostroví, jak vyplývá z pravidelného odhadu dodávek, se poskytují podpory uvedené v odstavcích 2 a 3. Odhad dodávek přihlíží k počtu plemenných zvířat dodaných podle článku 4 i zvířat, na něž se vztahuje režim zásobování uvedený v článku 12.

2. Producentům hovězího a telecího masa se za každé poražené zvíře vykrmené v místě vyplácí příplatek k porážkové prémii podle článku 11 nařízení (ES) č. 1254/1999. Jeho výše činí 25 eur za kus. Příplatek k prémii se poskytuje každoročně do dosažení limitu 2500 poražených zvířat.

3. Producentům hovězího a telecího masa se vyplácí příplatek k prémii na zachování stáda na krávu bez tržní produkce mléka podle článku 6 nařízení (ES) č. 1254/1999. Příplatek činí 50 eur za krávu bez tržní produkce mléka, kterou producent chová v den podání žádosti.

4. Ustanovení o:

a) regionálním stropu stanoveném v článku 4 nařízení (ES) č. 1254/1999 pro zvláštní prémii,

b) individuálním stropu pro zvířata chovaná v hospodářství stanoveném v článku 6 nařízení (ES) č. 1254/1999 pro základní prémii na krávu bez tržní produkce mléka,

c) vnitrostátním stropu stanoveném podle článku 11 nařízení (ES) č. 1254/1999 pro základní porážkovou prémii,

se na Madeiře nepoužijí ani na zvláštní prémii, ani na základní prémii na krávu bez tržní produkce mléka, ani na porážkovou prémii, ani na příplatky k prémiím uvedené v odstavcích 2 a 3 tohoto článku.

5. Základní prémie a příplatek uvedený v odstavci 3 se poskytují každým rokem nejvýše na 2000 býků, 1000 krav bez tržní produkce mléka a 6000 poražených zvířat.

6. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 35 odst. 2. Zahrnují vypracování odhadů dodávek uvedených v odstavci 1 tohoto článku a jejich případné přezkoumání na základě vývoje potřeby a

a) u zvláštní prémie na býky stanoví:

- "zmrazení" počtu zvířat v mezích regionálního stropu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1254/1999, na něž byla zvláštní prémie na Madeiře poskytnuta za rok 2000,

- poskytování prémií nejvýše na 90 zvířat v jedné věkové skupině na kalendářní rok a na hospodářství;

b) u prémie na krávu bez tržní produkce mléka:

- obsahují ustanovení, která v nezbytné míře zajistí práva producentů, jimž byla prémie poskytnuta podle článku 6 nařízení (ES) č. 1254/1999,

- mohou stanovit vytvoření zvláštní rezervy pro Madeiru a zvláštní podmínky pro přidělování nebo přerozdělování práv s ohledem na cíle sledované v chovu hospodářských zvířat; objem této rezervy se určí na základě stropu stanoveného v odstavci 5 a počtu prémií poskytnutých pro rok 2000;

c) u porážkové prémie stanoví

- "zmrazení" počtu zvířat v mezích stropu definovaného v čl. 38 odst. 1 nařízení (ES) č. 2342/1999 [12], na něž byla poskytnuta porážková prémie za rok 2000.

Prováděcí pravidla mohou obsahovat dodatečné podmínky pro poskytnutí příplatků k prémiím.

Komise může týmž postupem přezkoumat stropy stanovené v odstavci 5.

Článek 14

1. V období let 2002 až 2006 se poskytuje podpora na uskutečňování souhrnného programu podpory výroby a uvádění místních živočišných a mléčných výrobků na trh na Madeiře.

Program může obsahovat opatření na podporu zlepšení jakosti a hygieny, uvádění na trh, strukturování oborů, racionalizace výrobních a obchodních struktur, místních informačních kanálů souvisejících s jakostní výrobou a poskytování technické pomoci. Program nesmí zahrnovat poskytování doplňkových podpor k prémiím vypláceným podle článků 13 a 15.

Tento program je vypracován a prováděn v úzké spolupráci mezi příslušnými orgány určenými členským státem na jedné straně a sdruženími nebo organizacemi nejvýznamnějších producentů v dotyčných hospodářských oborech na druhé straně.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 35 odst. 2. Návrhy nejvýše pětiletých programů předkládají Komisi příslušné orgány. Komise je schvaluje postupem podle čl. 35 odst. 2.

3. Portugalské orgány každý rok předloží výroční zprávu o provádění programu. Do konce roku 2005 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o uplatňování opatření uvedeného v tomto článku a případně k ní připojí vhodné návrhy.

Článek 15

1. Na zachování tradičních činností spojených s produkcí kravského mléka a pro zvýšení jeho jakosti se v mezích požadavků na spotřebu na Madeiře, posuzovaných v rámci pravidelného odhadu dodávek, poskytuje podpora stanovená v odstavci 2. Odhad dodávek se sestavuje s přihlédnutím k mléčným výrobkům, na které se vztahuje režim zásobování uvedený v článku 2.

2. Poskytuje se podpora na produkty z kravského mléka, určené k lidské spotřebě, pocházejícího z místní produkce do výše pravidelně posuzovaných požadavků na spotřebu na souostroví.

Podpora činí 12 eur na 100 kg plnotučného mléka dodaného do mlékárny, aby se zajistil pravidelný odbyt uvedených produktů na místním trhu. Podpora se vyplácí mlékárnám.

3. Režim doplňkové dávky, který se vztahuje na producenty kravského mléka podle nařízení (EHS) č. 3950/92 [13], se nevztahuje na Madeiru, pokud místní produkce mléka nepřekročí 4000 tun.

4. Odchylně od článků 2 a 3 nařízení (ES) č. 2597/97 [14] a do výše potřeb místní spotřeby se na Madeiře povoluje výroba UHT mléka ze sušeného mléka pocházejícího ze Společenství, pokud toto opatření zajistí sběr a odbyt místní produkce mléka. Tento výrobek je určen výlučně pro místní spotřebu.

5. Komise přezkoumá podporu uvedenou v odstavci 2 a přijme prováděcí pravidla k tomuto článku postupem podle čl. 35 odst. 2. Prováděcí pravidla určí zejména množství čerstvého místního mléka, jež může být začleněno do rekonstituovaného UHT mléka ve smyslu odstavce 4 tohoto článku.

ODDÍL 2

Brambory

Článek 16

1. Pro pěstování brambor určených k lidské spotřebě kódů KN 07019050 a 07019090 se poskytuje podpora na hektar.

Roční podpora činí 596,9 EUR na hektar a rok.

Podpora se vyplácí nejvýše na 2000 hektarů obhospodařované a sklizené plochy za rok.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 35 odst. 2.

ODDÍL 3

Řetězec cukrová třtina – cukr – rum

Článek 17

1. Pěstitelům cukrové třtiny se každoročně poskytuje paušální podpora na hektar.

2. Roční podpora činí 500 EUR na hektar obhospodařované a sklizené plochy. Podpora se vyplácí nejvýše na 100 hektarů.

Článek 18

1. Pro přímé zpracování cukrové třtiny vypěstované na Madeiře na cukrový sirup (Mel de cana) nebo na zemědělský rum, jak je definován v čl. 1 odst. 4 písm. a) nařízení (EHS) č. 1576/89 [15], se poskytuje podpora.

Podpora se vyplácí producentům cukrového sirupu nebo lihovarníkům za podmínky, že zaplatili pěstitelům cukrové třtiny stanovenou minimální cenu.

2. Poskytuje se podpora pro produkci 250 tun cukrového sirupu ročně a pro produkci 2500 hektolitrů alkoholu o 71,8° (zemědělského rumu) ročně.

Článek 19

Výše podpor uvedených v článcích 17 a 18, minimální cena, která má být zaplacena pěstitelům a prováděcí pravidla k uvedeným článkům se stanoví postupem podle čl. 35 odst.2.

ODDÍL 4

Víno

Článek 20

1. Pro zachování produkce likérových vín na Madeiře do výše potřeb odpovídajících metodám tradičně používaným v tomto regionu se poskytují podpory stanovené v tomto článku.

2. Poskytuje se podpora pro nákup rektifikovaných moštových koncentrátů ze zbývající části Společenství pro vinařské účely, aby se jimi osladila dotyčná likérová vína.

3. Poskytuje se podpora pro nákup vinného alkoholu.

Podmínky pro tento zvláštní odbyt se přijímají tak, aby nebyly narušeny trhy s alkoholem a lihovými nápoji ve Společenství.

4. Výše těchto podpor se stanoví s přihlédnutím k:

a) podmínkám, které vyplývají ze zeměpisné polohy Madeiry, a zejména nákladům na její zásobování,

b) cenám produktů na trhu Společenství a na světovém trhu,

c) hospodářské stránce zamýšlené podpory.

Při vývozu moštů a vinného alkoholu z Madeiry se neposkytuje žádná náhrada.

5. Poskytuje se podpora pro zrání madeirských likérových vín nejvýše na 20000 hektolitrů ročně. Tato podpora se vyplácí na likérová vína, jejichž doba zrání je nejméně pět let. Vyplácí se na každou šarži po dobu tří hospodářských let.

Podpora činí 0,040 EUR na hektolitr a den.

6. Dočasně se poskytuje roční podpora pro zasílání a uvádění madeirského vína na trhy Společenství.

Podpora činí 0,2 EUR na láhev do výše 2,5 milionu litrů ročně.

7. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 35 odst. 2.

ODDÍL 5

Vrba

Článek 21

1. Pěstitelům vrb se ročně poskytuje paušální podpora na hektar.

2. Podpora činí 575 EUR na hektar obhospodařované a sklizené plochy, a to do 200 hektarů.

3. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 35 odst. 2.

KAPITOLA III

OPATŘENÍ NA PODPORU MÍSTNÍ PRODUKCE NA AZORÁCH

ODDÍL 1

Chov hospodářských zvířat a mléčné výrobky

Článek 22

1. Na pomoc základním tradičním hospodářským činnostem na Azorech v odvětví hovězího a telecího masa a mléka se poskytují podpory stanovené v tomto článku.

2. Producentům se za každé poražené zvíře vyplácí příplatek k porážkové prémii podle článku 11 nařízení (ES) č. 1254/1999. Jeho výše činí 25 EUR za kus.

3. Producentům hovězího a telecího masa se vyplácí příplatek k prémii na zachování stáda na krávu bez tržní produkce mléka podle článku 6 nařízení (ES) č. 1254/1999. Příplatek činí 50 EUR za krávu bez tržní produkce mléka, kterou producent chová v den podání žádosti.

4. Ustanovení o:

a) regionálním stropu stanoveném v článku 4 nařízení (ES) č. 1254/1999 pro zvláštní prémii;

b) vnitrostátním stropu stanoveném podle článku 11 nařízení (ES) č. 1254/1999 pro základní porážkovou prémii;

se na Azorách nepoužijí ani na zvláštní prémii, ani na porážkovou prémii, ani na příplatek k prémii uvedený v odstavci 2 tohoto článku.

5. Základní prémie a příplatek uvedený v odstavci 2 se poskytují každým rokem nejvýše na 40000 býků a 33000 poražených zvířat.

6. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 35 odst. 2. Zahrnují případné přezkoumání na základě vývoje potřeby a

a) u zvláštní prémie na býky stanoví:

- "zmrazení" počtu zvířat v mezích regionálního stropu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1254/1999, na něž byla zvláštní prémie na Azorách poskytnuta za rok 2000,

b) u porážkové prémie stanoví:

- "zmrazení" počtu zvířat v mezích stropu definovaného v čl. 38 odst. 1 nařízení (ES) č. 2342/1999, na něž byla poskytnuta porážková prémie za rok 2000.

Prováděcí pravidla mohou obsahovat dodatečné podmínky pro poskytnutí příplatků k prémiím.

Komise může týmž postupem přezkoumat stropy stanovené v odstavci 5.

7. Zvláštní prémie se poskytuje na zachování stád dojnic, nejvýše na 78000 kusů.

Prémie se vyplácí chovateli. Činí 96,6 EUR za krávu, kterou chovatel chová v den podání žádosti.

8. Poskytuje se podpora pro soukromé skladování sýrů vyráběných tradičními způsoby:

- S. Jorge, nejméně tři měsíce starý,

- Ilha, nejméně čtyřicet pět dní starý.

Výše podpory se stanoví postupem podle odstavce 10.

9. Zavádí se podpora pro odbyt mladých býčků narozených na Azorech v jiných oblastech Společenství.

Podpora ve výši 40 EUR za vyvezené zvíře se poskytuje nejvýše na 20000 kusů producentům, kteří tato zvířata chovali nejméně po dobu tří měsíců před odesláním.

10. Prováděcí pravidla k tomuto článku se v případě potřeby stanoví postupem podle čl. 35 odst. 2.

Článek 23

1. V přechodném období pokrývajícím hospodářské roky 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 a 2002/2003 se pro účely rozdělení doplňkové dávky mezi výrobce uvedené v čl. 2 odst. 1 druhé větě nařízení (EHS) č. 3950/92 považují za výrobce vymezené v čl. 9 písm. c) uvedeného nařízení pouze výrobci, kteří jsou usazení a provozují výrobu na Azorech a kteří uvádějí na trh množství produktů překračující jejich referenční množství zvýšená o procentní podíl uvedený ve třetím pododstavci tohoto odstavce.

Doplňková dávka se hradí za množství překračující takto zvýšené referenční množství po přerozdělení nevyužitého množství z rezervy vyplývající ze zvýšení mezi výrobce uvedené v prvním pododstavci a v poměru k referenčnímu množství, které je každému výrobci dostupné.

Procentní podíl uvedený v prvním pododstavci se rovná poměru mezi množstvím 73000 tun a referenčním množstvím dostupným pro jednotlivá hospodářství k 31. březnu 2000. U každého výrobce se použije pouze na referenční množství, které mu bylo dostupné k 31. březnu 2000.

2. Množství mléka nebo ekvivalentu mléka uvedeného na trh, které překračuje referenční množství, ale které dodržuje procentní podíl uvedený v odstavci 1 po přerozdělení uvedeném tamtéž, se nezapočítává při výpočtu případného překročení kvót v Portugalsku podle čl. 2 odst. 1 první věty nařízení (EHS) č. 3950/92.

Článek 24

1. Portugalská republika sdělí Komisi předpisy, jež přijme k provedení článku 23, před jejich vstupem v platnost.

Článek 25

1. Komise přijme v případě potřeby postupem podle čl. 35 odst. 2 prováděcí opatření k článku 23.

Článek 26

1. V období let 2002 až 2006 se poskytuje podpora na uskutečňování souhrnného programu podpory výroby a uvádění místních živočišných a mléčných výrobků na trh na Azorách.

Program může obsahovat opatření na podporu zlepšení jakosti a hygieny, uvádění na trh, strukturování oborů, místních informačních kanálů souvisejících s jakostní výrobou a poskytování technické pomoci. Program nesmí zahrnovat poskytování doplňkových podpor k prémiím vypláceným podle článku 22.

Tento program je vypracován a prováděn v úzké spolupráci mezi příslušnými orgány určenými členským státem na jedné straně a sdruženími nebo organizacemi nejvýznamnějších producentů v dotyčných hospodářských oborech na druhé straně.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 35 odst. 2. Návrhy nejvýše pětiletých programů předkládají Komisi příslušné orgány. Komise je schvaluje postupem podle čl. 35 odst. 2.

3. Portugalské orgány každý rok předloží výroční zprávu o provádění programu. Do konce roku 2005 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o uplatňování opatření uvedeného v tomto článku a případně k ní připojí vhodné návrhy.

ODDÍL 2

Ananas

Článek 27

Poskytuje se podpora pro pěstování ananasu kódu KN 08043000 nejvýše na 2000 tun ročně.

Podpora činí 1,20 EUR na kilogram.

Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 35 odst. 2.

ODDÍL 3

Cukr

Článek 28

1. Pro rozvoj pěstování cukrové řepy se nejvýše na plochu odpovídající produkci 10000 tun bílého cukru ročně poskytuje paušální podpora na hektar.

Podpora činí 800 EUR na hektar oseté a sklizené plochy.

2. Pro zpracování cukrové řepy sklizené na Azorech na bílý cukr se poskytuje zvláštní podpora na celkovou roční produkci nejvýše na 10000 tun rafinovaného cukru.

Podpora činí 27 EUR na 100 kg rafinovaného cukru. Může být upravena postupem podle čl. 35 odst. 2.

3. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 35 odst. 2.

ODDÍL 4

Tabák

Článek 29

1. Na sběr tabákových listů odrůdy Burley P., nejvýše na 250 tun, se poskytuje příplatek k prémii zavedené v hlavě I nařízení (EHS) č. 2075/92 [16]. Příplatek činí 0,24 EUR na kilogram tabákových listů.

Na příplatek se použijí prováděcí pravidla k režimu prémií stanovenému v nařízení (ES) č. 2848/98 [17], s výjimkou zvláštních odchylek přijatých postupem podle čl. 35 odst. 2.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 35 odst. 2.

ODDÍL 5

Sadbové brambory, čekanka a čaj

Článek 30

1. Pro pěstování sadbových brambor kódu KN ex07011000 se poskytuje podpora nejvýše na 200 hektarů plochy.

Podpora činí 596,9 EUR na hektar.

2. Pro pěstování čekanky kódu KN 12129910 se poskytuje podpora nejvýše na 200 hektarů plochy.

Podpora činí 596,9 EUR na hektar.

3. Na uzavírání ročních smluv pro uvádění brambor podle odstavce 1 na trh se poskytuje podpora za týchž podmínek, jaké jsou stanoveny v článku 6.

4. Pro pěstování čaje se poskytuje podpora na hektar.

Roční podpora činí 800 EUR na hektar sklizené plochy.

Podpora se vyplácí nejvýše na 100 hektarů.

5. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 35 odst. 2.

Článek 31

Poskytuje se podpora pro zrání azorského vína "verdelho" nejvýše na 4000 hektolitrů ročně. Tato podpora se vyplácí na víno "verdelho", jehož doba zrání je nejméně tři roky. Vyplácí se na každou šarži po dobu tří hospodářských let.

Podpora činí 0,08 EUR na hektolitr a den.

HLAVA III

ROSTLINOLÉKAŘSKÁ OPATŘENÍ

Článek 32

1. Příslušné orgány předloží Komisi programy na potírání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům. Programy uvádějí zejména cíle, jichž má být dosaženo, činnosti, které se mají uskutečnit, dobu jejich trvání a náklady. Programy předložené podle tohoto článku se netýkají ochranných opatření pro banány.

2. Společenství přispěje na financování těchto programů na základě technického rozboru regionální situace.

3. O příspěvku Společenství i o výši podpory se rozhoduje postupem podle čl. 35 odst. 2. Týmž postupem se definují opatření, na která se příspěvek Společenství vztahuje.

4. Příspěvek může pokrývat až 75 % oprávněných výdajů. Vyplácí se na základě dokumentace, kterou dodají příslušné orgány. Pokud je to nezbytné, může Komise na vlastní účet uspořádat a provést šetření, které uskuteční odborníci podle článku 21 směrnice 2000/29/ES [18].

HLAVA IV

STRUKTURÁLNÍ ODCHYLKY

Článek 33

1. Odchylně od článku 7 nařízení (ES) č. 1257/1999 je celková hodnota podpory vyjádřená v procentech objemu investic, na které se může vztahovat, omezena nejvýše na 75 % u investic zaměřených zejména na podporu diverzifikace, restrukturalizace nebo nasměrování k udržitelnému zemědělství u malých zemědělských hospodářství, jak jsou definovány v komplementu programu podle čl. 18 odst. 3 nařízení (ES) č. 1260/1999.

2. Odchylně od čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 1257/1999 je celková hodnota podpory vyjádřená v procentech objemu investic, na které se může vztahovat, omezena nejvýše na 65 % u investic do zpracovatelských podniků a do podniků uvádějících na trh zemědělské produkty pocházející převážně z místní produkce v odvětvích, která jsou definována v komplementu programu podle čl. 18 odst. 3 nařízení (ES) č. 1260/1999. U malých a středních podniků je celková hodnota podpory za týchž podmínek omezena nejvýše na 75 %.

3. Omezení uvedené v čl. 29 odst. 3 nařízení (ES) č. 1257/1999 se nepoužije na tropické lesy a na zalesněné plochy ležící na území Azor a Madeiry.

4. Odchylně od čl. 47 odst. 2 druhého pododstavce třetí odrážky nařízení (ES) č. 1257/1999 se příspěvek Společenství na agroenvironmentální opatření podle článků 22, 23 a 24 uvedeného nařízení zvyšuje na 85 %.

5. Odchylně od čl. 24 odst. 2 nařízení (ES) č. 1257/1999 lze maximální roční částky použitelné na podporu Společenství, stanovené v příloze uvedeného nařízení, zvýšit až na dvojnásobek u opatření na ochranu jezer na Azorách a u opatření na ochranu krajiny a tradičních vlastností zemědělské půdy, zejména na udržování podpěrných terasových kamenných zdí na Madeiře.

6. Souhrnný popis opatření plánovaných podle tohoto článku se začleňuje do operačních programů pro tyto regiony podle článku 18 nařízení (ES) č. 1260/1999.

HLAVA V

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 34

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení se stanoví řídicím postupem podle čl. 35 odst. 2.

Článek 35

1. Komisi je nápomocen Řídící výbor pro obiloviny, zřízený článkem 22 nařízení (EHS) č. 1766/92 [19], nebo řídící výbory zřízené nařízeními o společné organizaci trhu s dotyčnými produkty.

U zemědělských produktů, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 827/68 [20], a u produktů, na které se nevztahuje žádná společná organizace trhu, je Komisi nápomocen Řídící výbor pro chmel zřízený článkem 20 nařízení (EHS) č. 1696/71 [21].

V případě grafického symbolu a v ostatních případech uvedených v tomto nařízení je Komisi nápomocen Řídící výbor pro čerstvé ovoce a zeleninu zřízený nařízením (ES) č. 2200/96.

Pro účely provádění hlavy III je Komisi nápomocen Stálý rostlinolékařský výbor zřízený rozhodnutím 76/894/EHS [22].

Pro účely provádění hlavy IV jsou Komisi nápomocny Výbor pro rozvoj a přeměnu regionů a Výbor pro zemědělské struktury a rozvoj venkova zřízené články 48 a 50 nařízení (ES) č. 1260/1999.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud se však jedná o hlavu III, použije se postup podle článku 18 směrnice 2000/29/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3. Výbory přijmou své jednací řády.

Článek 36

U zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, na něž se vztahují články 87 až 89 Smlouvy, může Komise v odvětví produkce, zpracování a uvádění těchto produktů na trh povolit provozní podporu, aby se tím zmírnily zvláštní obtíže zemědělské produkce na Azorách a Madeiře způsobené odlehlostí, ostrovní povahou a mimořádně okrajovou polohou.

Článek 37

Opatření stanovená v tomto nařízení, s výjimkou článku 33, jsou intervencemi zaměřenými na stabilizaci zemědělských trhů ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1258/1999 [23].

Článek 38

Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby bylo zajištěno dodržování tohoto nařízení, zejména pokud jde o kontroly a správní sankce, a informují o nich Komisi.

Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 35 odst. 2.

Článek 39

1. Portugalsko předloží Komisi výroční zprávu o provádění opatření stanovených v tomto nařízení.

2. Nejpozději na konci pátého roku používání tohoto režimu předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o účincích činností uskutečněných na základě tohoto nařízení a případně k ní připojí odpovídající návrhy.

Článek 40

Nařízení (EHS) č. 1600/92 [24] se zrušuje. Odkazy na nařízení (EHS) č. 1600/92 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 41

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 33 se použije ode dne 1. ledna 2000.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 28. června 2001.

Za Radu

předseda

B. Rosengren

[1] Stanovisko ze dne 14. června 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Úř. věst. č. L 171, 29.6.1991, s. 10.

[3] Nařízení Rady (EHS) č. 3950/92 ze dne 28. prosince 1992, kterým se zavádí doplňková dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. L 405, 31.12.1992, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1256/1999 (Úř. věst. č. L 160, 26.6.1999, s. 73).

[4] Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení (Úř. věst. č.L160, 26.6.1999, s. 80).

[5] Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (Úř. věst. č. L 161, 26.6.1999, s. 1).

[6] Úř. věst. č. L 184, 7.7.1999, s. 23.

[7] Nařízení Rady (EHS) č. 2038/1999 ze dne 13. září 1999 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (Úř. věst. č. L 252, 25.9.1999, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 907/2001 (Úř. věst. č. L 127, 9.5.2001, s. 28).

[8] Nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2826/2000 (Úř. věst. L 328, 23.12.2000, s. 2).

[9] Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května o společné organizaci trhu s vínem (Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2826/2000 (Úř. věst. č. L 328, 23.12.2000, s. 2).

[10] Nařízení Komise (ES) č. 1227/2000 ze dne 31. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu (Úř. věst. L 143, 16.6.2000, s. 1).

[11] Nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21).

[12] Nařízení Komise (ES) č. 2342/1999 ze dne 28. října 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií (Úř. věst. L 281, 4.11.1999, s. 30). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 192/2001 (Úř. věst. č. L 29, 31.1.2001, s. 7).

[13] Nařízení Rady (EHS) č. 3950/92 ze dne 28. prosince 1992, kterým se zavádí doplňková dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. L 405, 31.12.1992, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1256/1999 (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 73).

[14] Nařízení Rady (ES) č. 2597/97 ze dne 18. prosince 1997, kterým se stanoví doplňující pravidla společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky pro konzumní mléko (Úř. věst. L 351, 23.12.1997, s. 13).

[15] Nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 ze dne 29. května 1989, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin (Úř. věst. L 160, 12.6.1989, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 3378/94 (Úř. věst. L 366, 31.12.1994, s. 1).

[16] Nařízení Rady (EHS) č. 2075/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu se surovým tabákem (Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 70). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1336/2000 (Úř. věst. L 154, 27.6.2000, s. 2).

[17] Nařízení Komise (ES) č. 2848/98 ze dne 22. prosince 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2075/92, pokud jde o režim prémií, produkční kvóty a zvláštní podporu pro seskupení producentů v odvětví surového tabáku (Úř. věst. L 358, 31.12.1998, s. 17). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 385/2001 (Úř. věst. L 57, 27.2.2001, s. 18).

[18] Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/33/ES (Úř. věst. L 127, 9.5.2001, s. 42).

[19] Nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami. (Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1666/2000 (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 1).

[20] Nařízení Rady (EHS) č. 827/68 ze dne 28. června 1968 o společné organizaci trhu s některými produkty uvedenými v příloze II Smlouvy (Úř. věst. L 151, 30.6.1968, s. 16). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3290/94 (Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 105).

[21] Nařízení Rady (EHS) č. 1696/71 ze dne 26. července 1971 o společné organizaci trhu s chmelem (Úř. věst. L 175, 4.8.1971, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 191/2000 (Úř. věst. L 23, 28.1.2000, s. 4).

[22] Rozhodnutí Rady 76/894/EHS ze dne 23. listopadu 1976 o zřízení Stálého rostlinolékařského výboru (Úř. věst. L 340, 9.12.1976, s. 25).

[23] Nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103).

[24] Nařízení Rady (EHS) č. 1600/92 ze dne 15. června 1992 o zvláštních opatřeních pro Azory a Madeiru týkajících se některých zemědělských produktů (Úř. věst. L 173, 27.6.1992, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2826/2000 (Úř. věst. L 328, 23.12.2000, s. 2).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Seznam produktů, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování uvedený v článku 3 pro Azory

Popis zboží | Kód KN |

Obiloviny a obilné produkty určené k lidské spotřebě a k výživě zvířat

Osivo kukuřice | 100510 |

Rýže | 1006 |

Sojové boby | 12010090 |

Slunečnicová semena | 12060099 |

Chmel | 1210 |

Surový cukr | 17011210 |

Ovocné šťávy (suroviny), jiné než ty, na které se vztahuje článek 5 tohoto nařízení | 2009 |

Olivový olej | 15091090, 15099000, 15090090 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Seznam produktů, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování uvedený v článku 3 pro Madeiru

Popis zboží | Kód KN |

Obiloviny a obilné produkty určené k lidské spotřebě a k výživě zvířat

Chmel | 1210 |

Sušená vojtěška | 1214 |

Sojové pokrutiny | 2304 |

Rýže | 1006 |

Rostlinné oleje | ex1507 až1516 |

Cukr | 1701 a1702 (s výjimku izoglukosy) |

Konzervované ovoce a koncentrované ovocné šťávy (suroviny), jiné než ty, na které se vztahuje článek 5 tohoto nařízení | 2007992008 a2009 |

Hovězí maso:

Čerstvé nebo chlazené | 0201 |

Zmrazené | 0202 |

Maso z vepřů domácích | 0203 |

Mléko a mléčné výrobky:

Sušené mléko | ex0402 |

Mléko nezahuštěné | 0401 |

Máslo | 0405 |

Sýry | 0406 |

Sadbové brambory | 07011000 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 1600/92 | Toto nařízení |

Článek 1 | Článek 1 |

Článek 2 | Článek 2 |

Čl. 3 odst. 1 | Čl. 3 odst. 1 první pododstavec |

Čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec |

Čl. 3 odst. 2 | Čl. 3 odst. 2 |

Čl. 3 odst. 3 | Čl. 3 odst. 3 |

Čl. 3 odst. 4 | Čl. 3 odst. 6 |

Článek 4 | Článek 4 |

Článek 5 | Článek 12 |

Článek 6 | Zrušeno |

Článek 7 | Čl. 3 odst. 4 |

Čl. 8 odst. 1 | Čl. 3 odst. 5 první pododstavec |

Čl. 3 odst. 5 druhý pododstavec |

Čl. 8 odst. 2 | Čl. 3 odst. 5 třetí pododstavec |

Článek 9 | Čl. 3 odst. 5 čtvrtý pododstavec |

Článek 10 | Čl. 3 odst. 6 |

Článek 11 | Zrušeno |

Článek 5 |

Článek 12 | Článek 6 |

Článek 13 | Článek 7 |

Článek 10 |

Čl. 14 odst. 1 | Čl. 13 odst. 1 |

Čl. 14 odst. 2 | Zrušeno |

Čl. 14 odst. 3 | Čl. 13 odst. 3 |

Čl. 13 odst. 2 |

Čl. 13 odst. 4 |

Čl. 13 odst. 5 |

Čl. 14 odst. 4 | Čl. 13 odst. 6 |

Článek 14 |

Čl. 15 odst. 1 první pododstavec | Čl. 15 odst. 1 první pododstavec |

Čl. 15 odst. 1 druhý a třetí pododstavec | Čl. 15 odst. 2 |

Čl. 15 odst. 3 |

Čl. 15 odst. 4 |

Čl. 15 odst. 2 | Čl. 15 odst. 5 |

Článek 16 | Článek 16 |

Článek 17 | Článek 17 |

Článek 18 | Článek 18 |

Článek 19 | Článek 19 |

Článek 20 | Článek 8 |

Článek 21 | Článek 20 |

Čl. 20 odst. 6 |

Článek 21 |

Článek 22 | Článek 9 |

Článek 23 | Zrušeno |

Čl. 24 odst. 1 | Čl. 22 odst. 1 |

Čl. 24 odst. 2 | Zrušeno |

Čl. 22 odst. 2 |

Čl. 24 odst. 3 | Čl. 22 odst. 3 |

Čl. 22 odst. 4 |

Čl. 22 odst. 5 |

Čl. 22 odst. 6 |

Čl. 24 odst. 4 | Čl. 22 odst. 7 |

Čl. 24 odst. 5 | Čl. 22 odst. 8 |

Čl. 22 odst. 9 |

Čl. 24 odst. 6 | Čl. 22 odst. 10 |

Článek 23 |

Článek 24 |

Článek 25 |

Článek 26 |

Článek 25 | Článek 28 |

Článek 26 | Článek 29 |

Článek 27 | Článek 30 |

Čl. 30 odst. 4 |

Článek 31 |

Článek 28 | Článek 8 |

Článek 29 | Článek 9 |

Článek 30 | Článek 27 |

Článek 31 | Článek 11 |

Článek 32 | Článek 33 |

Článek 33 | Článek 32 |

Článek 34 |

Článek 35 |

Článek 36 |

Článek 34 | Článek 37 |

Článek 38 |

Čl. 39 odst. 1 |

Čl. 35 odst. 1 | Zrušeno |

Čl. 35 odst. 2 | Čl. 39 odst. 2 |

Článek 40 |

Článek 36 | Článek 41 |

Příloha I | Příloha I |

Příloha II | Příloha II |

Příloha III |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU