(ES) č. 1452/2001NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1452/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se zavádějí zvláštní opatření pro francouzské zámořské departementy týkající se některých zemědělských produktů, kterým se mění směrnice 72/462/EHS a zrušuje nařízení (EHS) č. 525/77 a (EHS) č. 3763/91 (Poseidom)

Publikováno: Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 11-25 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. června 2001 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 24. července 2001 Nabývá účinnosti: 24. července 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 247/2006 Pozbývá platnosti: 15. února 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ES) č. 1452/2001

ze dne 28. června 2001,

kterým se zavádějí zvláštní opatření pro francouzské zámořské departementy týkající se některých zemědělských produktů, kterým se mění směrnice 72/462/EHS a zrušuje nařízení (EHS) č. 525/77 a (EHS) č. 3763/91 (Poseidom)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 36, 37 a čl. 299 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutím 89/687/EHS [2] Rada přijala program možností specifických pro odlehlost a ostrovní povahu francouzských zámořských departementů (Poseidom), v souladu s politikou podpory Společenství mimořádně okrajově položeným regionům. Cílem programu je usnadnit hospodářský a sociální rozvoj těchto oblastí a umožnit jim, aby mohly využívat výhod jednotného trhu, jehož jsou nedílnou součástí, ačkoli je objektivní skutečnosti zeměpisně i hospodářsky oddělují. Program požaduje uplatňování společné zemědělské politiky v těchto regionech a stanoví, že se mají přijmout zvláštní opatření, zejména opatření určená ke zlepšení podmínek produkce a uvádění zemědělských produktů z francouzských zámořských departementů na trh a zmírnění účinků jejich mimořádné zeměpisné polohy a obtíží, jež uznává již čl. 299 odst. 2 Smlouvy.

(2) Mimořádná zeměpisná poloha francouzských zámořských departementů působí v těchto oblastech zvýšení přepravních nákladů při zásobování základními produkty určenými ke zpracování a k tomu, aby byly použity jako zemědělské vstupy. Objektivní skutečnosti vyplývající z ostrovní povahy a mimořádně okrajové polohy navíc působí subjektům trhu a producentům ve francouzských zámořských departementech další obtíže, které jejich činnost těžce poškozují. Zvláště patrné to je při zásobování obilovinami, jež se ve francouzských zámořských departementech v podstatě nepěstují a ani jejich pěstování ve velkém rozsahu nelze zamýšlet, takže jsou závislé na zásobování z vnějších zdrojů. Tyto nevýhody lze zmírnit snížením cen uvedených základních produktů. Je proto vhodné zavést zvláštní režim zásobování, aby se zajistilo zásobování francouzských zámořských departementů z místní produkce a zmírnilo zvýšení nákladů v důsledku jejich odlehlosti.

(3) K tomuto účelu by se odchylně od článku 23 Smlouvy měl dovoz dotyčných produktů ze třetích zemí osvobodit od platných dovozních cel.

(4) Aby bylo účinně dosaženo záměru snížit ve francouzských zámořských departementech ceny a zmírnit zvýšené náklady vyplývající z jejich odlehlosti, ostrovní povahy a mimořádně okrajové polohy, přitom však zachovat konkurenceschopnost produktů Společenství, je třeba poskytnout podporu pro dodávku produktů ze Společenství do francouzských zámořských departementů. Tato podpora by se týkala zvýšených nákladů na dopravu do francouzských zámořských departementů a vývozních cen pro vývoz do třetích zemí, a jde-li o zemědělské vstupy nebo o produkty určené ke zpracování, zvýšených nákladů souvisejících s ostrovní povahou a mimořádně okrajovou polohou oblastí.

(5) Jelikož množství, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, je omezeno potřebami zásobování francouzských zámořských departementů, nenarušuje toto opatření řádné fungování vnitřního trhu. Hospodářské výhody zvláštního režimu zásobování by ani neměly vyvolat odklon obchodu s dotyčnými produkty. Je tedy třeba zakázat zpětné zasílání nebo zpětný vývoz těchto produktů z francouzských zámořských departementů. Tento zákaz se však nevztahuje na obchodní toky mezi francouzskými zámořskými departementy. V případě dalšího zpracování se za určitých podmínek tento zákaz navíc nevztahuje na vývoz do třetích zemí k podpoře regionálního obchodu a na tradiční zasílání do zbývající části Společenství.

(6) Hospodářské výhody zvláštního režimu zásobování by měly snížit produkční náklady až ke konečnému uživateli. Měly by tedy být zaručeny pouze za podmínky, že ke snížení skutečně dojde, a k tomuto účelu musí být zavedeno průběžné sledování.

(7) Na základě nedávného zemědělského rozvoje ve Francouzské Guayaně zavedlo nařízení (EHS) č. 3763/91 [3] opatření pro rozvoj pěstování rýže. Toto opatření pozbylo platnosti ke konci hospodářského roku 1996, a jelikož dotyčný členský stát nepodal žádnou žádost o jeho prodloužení, zrušuje se. Bylo zavedeno opatření, které má podpořit odbyt a uvádění na trh části místní produkce na Guadeloupu, Martiniku a ve zbývající části Společenství. Jelikož veškerá místní produkce nemůže být spotřebována na místě, protože místní možnosti a podmínky skladování jsou velmi omezené, je nutné v tomto opatření, které je velmi důležité pro udržení rovnováhy v místní produkci, pokračovat za stejných podmínek, jaké stanoví současná pravidla.

(8) Je třeba podpořit tradiční chov hospodářských zvířat, aby byla uspokojena místní spotřeba francouzských zámořských departementů. Proto je nutné se odchýlit od některých ustanovení společných organizací trhu upravujících omezení produkce, s ohledem na stav rozvoje a mimořádné zvláštní podmínky produkce, jež jsou zcela odlišné od podmínek ve zbývající části Společenství. Tento cíl lze sledovat nepřímo financováním programů genetického šlechtění, které obsahují nákup čistokrevných plemenných zvířat, nákup obchodních plemen přizpůsobených místním podmínkám, poskytováním příplatku k prémii na krávu bez tržní produkce mléka a k porážkovým prémiím a v případě potřeby možností dovážet za jistých podmínek býky ze třetích zemí určené na výkrm. Proto je třeba se odchýlit od uplatňování dovozních podmínek pro zvířata a krmivo.

(9) Je třeba napravit špatné podmínky zásobování místního trhu francouzských zámořských departementů čerstvými mléčnými výrobky, jež je v současnosti zajišťováno převážně dovozem. Tento záměr lze uskutečnit jednak pokračováním v podpoře rozvoje produkce kravského mléka v závislosti na místní spotřebě, jež se pravidelně hodnotí ve výhledové bilanci, jednak tím, že se nepoužije režim doplňkové dávky placené producenty kravského mléka, který stanoví nařízení (EHS) č. 3950/92 [4]. Špatné zásobovací podmínky, typické pro tyto mimořádně okrajově položené oblasti, zcela odlišné od podmínek převažujících ve zbývající části Společenství, a nutnost podnětně rozvíjet místní produkci tuto odchylku ospravedlňují.

(10) Příspěvek Společenství na financování regionálních programů na Martiniku a Réunionu na podporu produkce a uvádění na trh místních produktů chovu domácích zvířat a mléčných výrobků byl přechodně zaveden pro období let 1996–2000. Úroveň místní soběstačnosti v zásobování v těchto odvětvích je stále nízká. Podporu Společenství lze účinně využít pouze tehdy, budou-li místní výrobní struktury schopny zavádět strategie přizpůsobené místním souvislostem hospodářského rozvoje a územního plánování produkce a zvyšovat profesionalizaci hospodářských činitelů. V této podpoře by se mělo pokračovat jakožto v přechodném opatření, aby se napomohlo zvýšení produkce v moderní a jakostní odvětví. Zásada rozšíření této podpory na Francouzskou Guayanu a Guadeloupe byla přijata za podmínky, že se v místě vytvoří meziodvětvové organizace.

(11) V odvětví ovoce, zeleniny, rostlin a květin byla přijata opatření pro zvýšení jakosti produktivity hospodářství a zlepšení jakosti produktů, ke strukturaci výrobních a distribučních řetězců, pro rozvoj místní zpracovatelské činnosti a zachování některých tradičních produkcí (vanilka, vonné silice atd.) s cílem podpořit místní obchod s uvedenými produkty, jejich zpracování a prodej na vnější trhy. Mělo by se pokračovat v těchto opatřeních, která pomohla posílit konkurenceschopnost místní produkce, aby mohla konkurovat vnějším produktům na prosperujících trzích, aby lépe uspokojovala potřeby spotřebitelů a nových distribučních řetězců a aby se tyto produkty se zlepšenou jakostí uplatnily ve zbývající části Společenství.

(12) Nařízení (EHS) č. 525/77 [5] zavedlo režim podpory výroby pro konzervovaný ananas a ten se používal pouze na Martiniku. Vzhledem k jeho zvláštnostem a k výrobní oblasti by se měl tento režim, v zájmu harmonizace právních předpisů a správních postupů, začlenit do tohoto nařízení a nařízení (EHS) č. 525/77 by se mělo zrušit. Trvalost pěstování a zpracovávání ananasu lze zajistit pouze mobilizací všech činitelů v odvětví. Produkce ananasu je pro Martinik mimořádně významná z hospodářských i sociálních důvodů. Pěstování ananasu je velice nákladné a zpracovaný ananasový produkt těžce konkuruje produktům ze třetích zemí. Je třeba nadále podporovat zpracovatelskou činnost a zajistit přetrvání malých hospodářství, zabezpečit pravidelné dodávky zpracovatelskému průmyslu a posílit úlohu organizací producentů s tím, že se ve střednědobém horizontu budou moci zaměřit na produkci přinášející zisk, a pokud možno na obchod s čerstvým ovocem.

(13) Odvětví cukrové třtiny je pro hospodářství francouzských zámořských departementů velmi významné. Nevýhody zámořských departementů jsou i nadále značné (odlehlost, ostrovní povaha, mimořádně okrajová poloha, těžko přístupný a hornatý povrch, malá a roztroušená hospodářství, malý počet továren, vysoké náklady za místní přepravu, těžká přístupnost kvůli špatným cestám) a zvyšují náklady. Pěstování třtiny tedy čelí zvláštním těžkostem v porovnání s pěstováním cukrové řepy v kontinentální Evropě, zejména pokud jde o sklizeň třtiny. Aby se zajistil správný rozvoj odvětví a zmírnily tyto obtíže, je třeba přijmout opatření k částečné náhradě zvýšených nákladů za přepravu třtiny z polí do sběrných středisek.

(14) Rum je výrobkem, který má pro francouzské zámořské departementy velký hospodářský význam a jehož odbyt je velmi důležitý. Postupné rušení některých výhod, jež v současnosti pro výrobu rumu platí, by mělo vážný dopad na příjmy výrobců. Mělo by se pokračovat v opatřeních na podporu pěstování cukrové třtiny a její přímé zpracování na zemědělský rum a cukrový sirup, neboť napomáhají zajistit trvalé dodávky třtiny do lihovarů, které tak mohou plánovat a racionalizovat investice do výrobních prostředků, a protože ovlivňují odměnu pěstitele a motivují jej ke zkvalitnění jeho pěstitelských prostředků, aby měl zaručen výnos a dodával třtinu vyšší jakosti.

(15) Je třeba podpořit zemědělské producenty ve francouzských zámořských departementech, aby dodávali jakostní produkty, a pomoci jim s jejich uváděním na trh. K tomuto účelu může být použit obrazový symbol zavedený Společenstvím.

(16) Rostlinolékařský stav zemědělských plodin ve francouzských zámořských departementech trpí mimořádnými obtížemi, které souvisejí s klimatickými podmínkami a s nedostatkem kontrolních opatření, která v těchto departementech dosud nejsou rozšířena. Je proto třeba zavádět programy na potírání škodlivých organismů, včetně biologických metod. Je třeba vymezit příspěvek Společenství na uskutečnění těchto programů.

(17) Nařízení (ES) č. 1257/1999 [6] stanoví opatření pro rozvoj venkova, na něž se může vztahovat podpora Společenství, a podmínky pro získání této podpory.

(18) Cílem tohoto nařízení je napravit obtíže vyplývající z odlehlosti a ostrovní povahy francouzských zámořských departementů a zlepšit podmínky produkce a uvádění na trh jejich zemědělských produktů.

(19) Struktury některých hospodářství nebo zpracovatelských či obchodních podniků ve francouzských zámořských departementech vykazují vážné nedostatky a trpí zvláštními obtížemi. Je proto vhodné u některých typů investic stanovit možnost odchýlit se od ustanovení, která omezují nebo zakazují poskytovat některé strukturální podpory podle nařízení (ES) č. 1257/1999.

(20) Ustanovení čl. 29 odst. 3 nařízení (ES) č. 1257/1999 omezuje poskytování podpory lesnictví na lesy a zalesněné plochy, které jsou v majetku soukromých vlastníků nebo v majetku obcí nebo jejich sdružení. Velká většina lesů a zalesněných ploch ve francouzských zámořských departementech je však ve vlastnictví jiných veřejných orgánů než obcí. Za těchto okolností je třeba, aby podmínky stanovené v uvedeném článku byly pružnější.

(21) Příspěvek Společenství na tři doprovodná opatření uvedená v čl. 35 odst. 1 nařízení (ES) č. 1257/1999 lze v mimořádně okrajově položených oblastech zvýšit až na 85 % celkových oprávněných nákladů. Oproti tomu v souladu s čl. 47 odst. 2 třetí odrážkou téhož nařízení (ES) č. 1257/1999 je příspěvek Společenství u agroenvironmentálních opatření, která tvoří čtvrté doprovodné opatření, omezen na 75 % ve všech oblastech zahrnutých v cíli 1. Jelikož se ochraně zemědělského životního prostředí věnuje v rámci rozvoje venkova velká pozornost, je třeba míru příspěvku Společenství sladit pro všechna doprovodná opatření v mimořádně okrajově položených oblastech.

(22) V souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 1260/1999 [7] zahrnuje každý plán, rámec podpory Společenství, operační program a jednotný programový dokument období sedmi let a období programování začíná 1. ledna 2000. V zájmu soudržnosti a pro vyloučení diskriminací mezi osobami využívajícími týž program musí být umožněno uplatňovat odchylky podle tohoto nařízení výjimečně na celé období programování.

(23) Může být povolena odchylka od stálé politiky Společenství nepovolovat státní podpory pro výroby, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, aby se tak zmírnily zvláštní obtíže, s nimiž se potýká zemědělská produkce ve francouzských zámořských departementech v důsledku odlehlosti, ostrovní povahy, mimořádně okrajové polohy, malé rozlohy, povrchu, podnebí a hospodářské závislosti na malém množství produktů.

(24) Je třeba stanovit možnost stanovit přechodná pravidla pro usnadnění přechodu z režimu podle nařízení (EHS) č. 3763/91 a režimu podle nařízení (EHS) č. 525/77 na nový režim podle tohoto nařízení a v případě prodloužení platnosti stávajících opatření zajistit jejich nezbytnou návaznost.

(25) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijímána v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [8],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení stanoví zvláštní opatření pro některé zemědělské produkty k nápravě obtíží způsobených odlehlostí, mimořádně okrajovou polohou a ostrovní povahou francouzských zámořských departementů.

HLAVA I ZVLÁŠTNÍ REŽIM ZÁSOBOVÁNÍ

Článek 2

1. Zřizuje se zvláštní režim zásobování zemědělskými produkty uvedenými v příloze I, jež mají ve francouzských zámořských departementech zásadní význam pro lidskou spotřebu, pro zpracování a jako zemědělské vstupy.

2. Pro každý rok se vyhotoví výhledová bilance potřeby zásobování produkty vyjmenovanými v příloze I. Samostatnou výhledovou bilanci lze vyhotovit pro potřeby zpracovatelského nebo obalového průmyslu pro produkty určené na místní trh, pro tradiční vývoz do třetích zemí za určitých podmínek nebo pro tradiční zasílání do zbývající části Společenství.

Článek 3

1. Na produkty pocházející ze třetích zemí, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, se při přímém dovozu do francouzských zámořských departementů v mezích množství stanovených ve výhledové bilanci neuplatňuje žádné clo.

2. Z toho důvodu, aby se zajistilo uspokojení potřeb zjištěných podle článku 2, pokud jde o množství, cenu a jakost, a aby byl ochráněn podíl Společenství na zásobování, poskytuje se podpora na zásobování francouzských zámořských departementů produkty ze Společenství, které jsou uchovávány ve veřejných intervenčních skladech nebo jsou dostupné na trhu Společenství.

Při stanovení výše podpory se přihlíží ke zvýšeným nákladům na dopravu na trhy francouzských zámořských departementů a vývozním cenám pro vývoz do třetích zemí, a jde-li o produkty určené ke zpracování nebo o zemědělské vstupy, ke zvýšeným nákladům souvisejícím s ostrovní povahou a mimořádně okrajovou polohou oblasti.

3. Při uplatňování zvláštního režimu zásobování se přihlíží zejména

- ke zvláštním potřebám francouzských zámořských departementů, a jde-li o produkty určené ke zpracování nebo o zemědělské vstupy, ke zvláštním jakostním požadavkům,

- k obchodním tokům ze zbývající částí Společenství,

- k hospodářské stránce navrhovaných podpor.

4. Zvláštní režim zásobování se použije pouze tehdy, pokud hospodářský prospěch vyplývající z osvobození od dovozních cel nebo z podpory v případě dodávky ze zbývající části Společenství skutečně připadne až konečnému uživateli.

5. Produkty, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování, nemohou být zpětně vyváženy do třetích zemí ani zpětně zasílány do zbývající části Společenství. Zákaz uvedený v tomto odstavci se nevztahuje na obchodní toky mezi francouzskými zámořskými departementy.

Jsou-li dané produkty zpracovány ve francouzských zámořských departementech, nevztahuje se uvedený zákaz na vývoz zpracovaných produktů do třetích zemí ani na jejich tradiční zasílání do zbývající části Společenství, jsou-li dodrženy podmínky stanovené Komisí postupem podle čl. 23 odst. 2.

Neposkytuje se žádná vývozní náhrada.

6. Prováděcí pravidla k této hlavě se stanoví postupem podle čl. 23 odst. 2. Upraví zejména

- stanovení podpor pro zásobování ze zbývající části Společenství,

- předpisy k zajištění toho, aby poskytnutý prospěch skutečně připadl až konečnému uživateli,

- v případě potřeby zavedení systému dovozních nebo dodacích licencí.

Komise postupem podle čl. 23 odst. 2 vypracuje bilance zásobování. Týmž postupem může tyto bilance přezkoumat, stejně jako seznam produktů vyjmenovaných v příloze I, podle vývoje potřeb francouzských zámořských departementů.

Článek 4

Do výše 8000 tun ročně se dávka stanovená podle článků 10 a 11 nařízení (ES) č. 1766/92 [9] nepoužije na dovoz pšeničných otrub kódu KN 230230 pocházejících ze zemí AKT na ostrov Réunion.

HLAVA II OPATŘENÍ NA PODPORU MÍSTNÍ PRODUKCE

KAPITOLA I RÝŽE

Článek 5

1. Pro rýži sklizenou ve Francouzské Guayaně, na kterou byly uzavřeny roční smlouvy týkající se odbytu a uvedení na trh na Guadeloupu a Martiniku i ve zbývající části Společenství, se poskytuje podpora Společenství nejvýše na objem 12000 tun ekvivalentu celoomleté rýže za rok. Pro odbyt a uvedení na trh ve zbývající části Společenství se podpora vyplácí nejvýše na objem 4000 tun.

Smlouvy se uzavírají mezi producenty ve Francouzské Guayaně a fyzickými nebo právnickými osobami usazenými na Guadeloupu, Martiniku nebo ve zbývající části Společenství.

Podpora činí 10 % hodnoty produkce uvedené na trh a prodané na Guadeloupu, Martiniku nebo ve zbývající části Společenství, u zboží dodaného do prvního přístavu vykládky. Toto procento se zvyšuje na 13 %, pokud smluvní stranu producentů tvoří sdružení nebo svaz producentů.

Podpora se vyplácí kupujícímu, který uvede produkty na trh v rámci ročních smluv.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 23 odst. 2. Týmž postupem může Komise přezkoumat hranici ročního objemu 12000 tun uvedenou v odst. 1 prvním pododstavci.

KAPITOLA II CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A MLÉČNÉ VÝROBKY

Článek 6

1. V oboru chovu hospodářských zvířat se poskytuje podpora na dodávku čistokrevných zvířat nebo zvířat obchodních plemen a živočišných produktů pocházejících ze Společenství do francouzských zámořských departementů.

2. Podmínky pro poskytování podpor se stanoví zejména podle potřeb zásobování francouzských zámořských departementů na zahájení produkce, genetické šlechtění hospodářských zvířat a na chov plemen nejlépe přizpůsobených místním podmínkám. Podpora se vyplácí na dodávku zboží, které splňuje požadavky právních předpisů Společenství.

3. Podpory se stanoví na základě

- podmínek, které vyplývají ze zeměpisné polohy francouzských zámořských departementů, a zejména nákladů na jejich zásobování,

- cen zboží na trhu Společenství a na světovém trhu,

- případného nevybírání cla při dovozu ze třetích zemí,

- hospodářské stránky zamýšlené podpory.

4. Ustanovení čl. 3 odst. 4 a 5 se vztahují na zboží, na které se vztahují podpory poskytované podle odstavce 1 tohoto článku.

5. Seznam produktů, výše podpor uvedených v odstavci 1 a prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 23 odst. 2.

Článek 7

1. Dokud stav místních mladých býčků nedosáhne dostatečně vysoké úrovně, aby byl zajištěn rozvoj místní produkce masa, a v mezích uvedených v článku 9, lze za účelem výkrmu dovážet bez použití cel uvedených v článku 30 nařízení (ES) č. 1254/1999 [10] skot pocházející ze třech zemí určený ke spotřebě ve francouzských zámořských departementech.

Na zvířata, na něž se vztahuje osvobození uvedené v prvním pododstavci, se použije čl. 3 odst. 4 a 5.

2. Počet zvířat, na která se vztahuje osvobození uvedené v odstavci 1, se určuje, je-li nezbytnost dovozu odůvodněna, s přihlédnutím k vývoji místní produkce. Tento počet a prováděcí pravidla k tomuto článku, která obsahují zejména minimální dobu výkrmu, se stanoví postupem podle čl. 23 odst. 2. Tato zvířata jsou určena především producentům, kteří chovají alespoň 50 % zvířat na výkrm místního původu.

Článek 8

Ve směrnici 72/462/EHS [11] se vkládá nový článek, který zní:

"Článek 31a

Aniž jsou dotčeny článek 13 směrnice 91/496/EHS [12] a článek 18 směrnice 97/78/ES [13], může se Komise postupem podle článku 29 této směrnice odchýlit od jejích ustanovení, pokud jde o dovoz do francouzských zámořských departementů.

Při přijetí rozhodnutí podle prvního pododstavce se týmž postupem stanoví také pravidla pro postup po dovozu."

Článek 9

1. Na pomoc tradičním činnostem a zvýšení jakosti produkce hovězího a telecího masa v mezích požadavků na spotřebu ve francouzských zámořských departementech, jak vyplývá z pravidelné bilance zásobování, se poskytují podpory uvedené v druhém pododstavci písm. a) a b).

V bilanci se přihlíží k počtu plemenných zvířat dodaných podle článků 6 a 7.

a) Producentům hovězího a telecího masa se vyplácí příplatek k prémii na krávu bez tržní produkce mléka podle článku 6 nařízení (ES) č. 1254/1999. Příplatek činí 50 eur za krávu bez tržní produkce mléka, kterou producent chová v den podání žádosti.

b) Producentům hovězího a telecího masa se vyplácí příplatek k porážkové prémii podle článku 11 nařízení (ES) č. 1254/1999. Jeho výše činí 25 eur za kus.

2. Ustanovení o

a) regionálním stropu stanoveném v článku 4 nařízení (ES) č. 1254/1999 pro zvláštní prémii,

b) individuálním stropu pro zvířata chovaná v hospodářství stanoveném v článku 6 nařízení (ES) č. 1254/1999 pro základní prémii na krávu bez tržní produkce mléka,

c) vnitrostátním stropu stanoveném podle článku 11 nařízení (ES) č. 1254/1999 pro základní porážkovou prémii,

d) hustotě stáda zvířat chovaných v hospodářství podle článku 12 nařízení (ES) č. 1254/1999,

se ve francouzských zámořských departementech nepoužijí ani na zvláštní prémii, ani na základní prémii na krávu bez tržní produkce mléka, ani na porážkovou prémii, ani na příplatky k prémiím uvedené v odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku.

3. Základní prémie a příplatky uvedené v odstavcích 1 a 2 se poskytují každým rokem nejvýše na 10000 býků, 35000 krav bez tržní produkce mléka a 20000 poražených zvířat.

4. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 23 odst. 2. Zahrnují vypracování bilancí uvedených v odstavci 1 tohoto článku a jejich případné přezkoumání na základě vývoje potřeby a

a) u zvláštní prémie na býky stanoví

- "zmrazení" počtu zvířat v mezích regionálního stropu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1254/1999, na něž byla zvláštní prémie ve francouzských zámořských departementech poskytnuta za rok 1994,

- poskytování prémií nejvýše na 90 zvířat v jedné věkové skupině na kalendářní rok a na hospodářství;

b) u prémie na krávu bez tržní produkce mléka

- obsahují ustanovení, která v nezbytné míře zajistí práva producentů, jimž byla prémie poskytnuta podle článku 6 nařízení (ES) č. 1254/1999,

- mohou stanovit vytvoření zvláštní rezervy pro francouzské zámořské departementy a zvláštní podmínky pro přidělování nebo přerozdělování práv s ohledem na cíle sledované v chovu hospodářských zvířat; objem této rezervy se určí na základě stropu stanoveného v odstavci 3 a počtu prémií poskytnutých za rok 1994;

c) u porážkové prémie stanoví

- "zmrazení" počtu zvířat v mezích stropu vymezeného v čl. 38 odst. 1 nařízení (ES) č. 2342/1999 [14], na něž byla poskytnuta porážková prémie za rok 2000.

Prováděcí pravidla mohou obsahovat dodatečné podmínky pro poskytnutí příplatků k prémiím.

Komise může týmž postupem přezkoumat stropy stanovené v odstavci 3.

Článek 10

1. Na rozvoj produkce kravského mléka se poskytuje podpora v mezích místní potřeby mléčných výrobků pro lidskou spotřebu ve francouzských zámořských departementech; tato potřeba se každý hospodářský rok určuje ve výhledové bilanci. Podporu nelze poskytovat na množství mléka využitá pro výrobu odtučněného mléka určeného k výživě zvířat.

Tato podpora se poskytuje producentům a skupinám producentů na množství dodaná do mlékáren. Vyplácí se prostřednictvím mlékáren.

Podpora činí 8,45 eur na 100 kilogramů plnotučného mléka.

Podpora se vyplácí každoročně nejvýše na 40000 tun mléka.

2. Režim doplňkové dávky pro producenty kravského mléka podle nařízení (EHS) č. 3950/92 se na francouzské zámořské departementy nevztahuje.

3. Komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku a výhledovou bilanci uvedenou v odstavci 1 postupem podle čl. 23 odst. 2.

Komise může týmž postupem přezkoumat maximální množství uvedené v odst. 1 čtvrtém pododstavci.

Článek 11

1. V období let 2001 až 2006 se poskytuje podpora na uskutečňování souhrnných programů podpory produkce a uvádění místních živočišných a mléčných výrobků na trh v departementech Réunion a Martinique. Pro rok 2001 se podpora poskytuje na roční přechodné programy. Souhrnné programy trvají pět let od roku 2002 do roku 2006.

Programy mohou obsahovat opatření na podporu zlepšení jakosti a hygieny, uvádění na trh jakostních produktů, strukturování oborů, racionalizace výrobních a obchodních struktur, místních informačních kanálů souvisejících s jakostní produkcí a poskytování technické pomoci. Tyto programy nesmějí zahrnovat příplatky k prémiím vypláceným podle článků 9 a 10.

Tyto programy jsou vypracovávány a prováděny v úzké spolupráci mezi příslušnými orgány určenými členským státem na jedné straně a stávajícími meziodvětvovými organizacemi, které jsou uznávány jako nejreprezentativnější v daných odvětvích, na druhé straně.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 23 odst. 2. Návrhy nejvýše pětiletých programů předkládají Komisi příslušné orgány; Komise je schvaluje postupem podle čl. 23 odst. 2. Komise může týmž postupem rozšířit působnost tohoto článku na departementy Guadeloupe a Guayane, pokud se v těchto departementech vytvoří meziodvětvové organizace.

3. Každý rok předloží francouzské orgány výroční zprávu o provádění programů. Do konce roku 2005 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o uplatňování opatření uvedeného v tomto článku a případně k ní připojí vhodné návrhy.

KAPITOLA III OVOCE, ZELENINA, ROSTLINY A KVĚTINY

Článek 12

1. Poskytuje se podpora pro ovoce, zeleninu, květiny a živé rostliny uvedené v kapitolách 6, 7 a 8 kombinované nomenklatury, pro pepř a papriku rodů Capsicum a Pimenta kódu KN 0904, a pro koření kódu KN 0910 sklizené ve francouzských zámořských departementech a určené k zásobování jejich trhu. U banánů se na Martiniku a Guadeloupu tato podpora poskytuje pouze na banány jiné než plantejny kódu KN 08030011.

Tato podpora se poskytuje na produkty odpovídající společným normám stanoveným právními předpisy Společenství, a neexistují-li, specifikacím obsaženým ve smlouvách o dodávce.

Poskytnutí podpory je vázáno na uzavření smluv o dodávkách na dobu jednoho či více hospodářských let mezi jednotlivými producenty nebo skupinami nebo organizacemi producentů podle článků 11, 13 a 14 nařízení (ES) č. 2200/96 [15] na jedné straně a distributory, poskytovateli služeb společného stravování nebo místní samosprávou na straně druhé.

Podpora se vyplácí uvedeným jednotlivým producentům nebo jejich sdružením či organizacím v mezích ročního množství stanoveného podle skupin produktů.

Výše podpory se stanoví paušálně pro každou skupinu produktů, jež je určena, podle průměrné hodnoty dotyčných produktů. Liší se podle toho, zda příjemcem je či není organizace producentů podle článků 11, 13 a 14 nařízení (ES) č. 2200/96.

2. Pro pěstování zelené vanilky kódu KN ex09050000 určené k výrobě sušené (černé) vanilky nebo vanilkových výtažků se poskytuje podpora ve výši 6,04 eura za kilogram.

Tato podpora se vyplácí nejvýše na 75 tun ročně.

3. Pro výrobu geraniové a vetiverové silice kódů KN 330121 a 330126 se poskytuje podpora ve výši 44,68 eura za kilogram.

Tato podpora se vyplácí nejvýše na 30 tun geraniové silice a 5 tun vetiverové silice ročně.

4. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 23 odst. 2. Týmž postupem se určí skupiny produktů a výše podpory uvedené v odstavci 1 tohoto článku a případně přezkoumají maximální množství uvedená v odstavcích 2 a 3.

Článek 13

1. Pro zpracování ovoce a zeleniny získané z produktů sklizených ve francouzských zámořských departementech se poskytuje podpora.

Podpora výroby se vyplácí zpracovateli, který zaplatil producentovi za surovinu cenu rovnající se alespoň minimální ceně na základě smluv mezi producenty nebo jejich organizacemi, uznané ve smyslu nařízení (ES) č. 2200/96 na jedné straně, a zpracovateli nebo jejich sdruženími nebo zákonně vytvořenými svazy na druhé straně. Členský stát stanoví minimální cenu suroviny podle produkčních nákladů na tuto surovinu.

2. Výše podpory se stanoví paušálně pro každou skupinu výrobků, pro niž se má určit, na základě místních cen použité suroviny a dovozních cen téže suroviny.

3. Podpora se vyplácí nejvýše na určité množství za rok stanovené pro každou skupinu výrobků.

4. Seznam výrobků, na které se poskytuje podpora, a prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 23 odst. 2. Týmž postupem se určí skupiny produktů a výše podpory uvedené v odstavci 2 tohoto článku a maximální množství uvedené v odstavci 3.

Článek 14

1. Francouzské orgány předloží Komisi program na podporu odvětví ananasu na Martiniku.

Tento program obsahuje motivační opatření ke zlepšení podmínek pěstování, uvádění na trh a zpracovávání ananasu, k podpoře a posílení konkurenceschopnosti tohoto odvětví, k jeho restrukturalizaci a k zachování malých hospodářství. Na ananas vyprodukovaný na Martiniku se nevztahují podpory vyplácené podle článku 13.

2. Francouzské orgány předloží Komisi návrhy nejvýše pětiletých programů spolu se zprávou o provádění předchozího programu. Komise je schválí postupem podle čl. 23 odst. 2.

Článek 15

1. Poskytuje se podpora na uzavírání ročních smluv o odbytu a uvádění produktů uvedených v čl. 12 odst. 1 na trh. Tato podpora se vyplácí nejvýše na objem obchodu 3000 tun daného produktu za rok pro každý departement.

Tyto smlouvy se uzavírají mezi producenty nebo jejich organizacemi podle článků 11, 13 a 14 nařízení (ES) č. 2200/96 na jedné straně a fyzickými nebo právnickými osobami usazenými ve zbývající části Společenství na straně druhé.

2. Podpora činí 10 % hodnoty produkce uvedené na trh s dodáním na místo určení.

3. Podpora se poskytuje kupujícímu, který se zaváže, že uvede na trh produkty z francouzských zámořských departementů v rámci smluv uvedených v odstavci 1.

4. Pokud opatření uvedená v odstavci 1 provádějí společné podniky, které za účelem uvádět produkci sklizenou ve francouzských zámořských departementech na trh spojují producenty z těchto departementů nebo jejich sdružení nebo organizace s fyzickými nebo právnickými osobami usazenými ve zbývající části Společenství, a pokud se smluvní strany zavážou, že budou sdílet své znalosti a know-how nezbytné pro uskutečňování záměru podniku po dobu nejméně tří let, zvyšuje se podpora uvedená v odstavci 2 na 13 % hodnoty produkce společně uvedené každým rokem na trh.

5. Podpora stanovená v tomto článku se za podmínek stanovených v odstavcích 1 až 4 vyplácí také

- na výrobky zpracované z ovoce a zeleniny sklizené ve francouzských zámořských departementech,

- na geraniové a vetiverové silice kódů KN 330121 a 330126,

- na sušenou (černou) vanilku kódu KN ex09050000 a na vanilkové výtažky kódu KN 33019090,

na které byly uzavřeny roční smlouvy o odbytu a uvedení na trh.

6. U melounů kódu KN ex08071900 a ananasu kódu KN ex08043000 však lze podporu v daném departementu poskytnout na objem vyšší než 3000 tun pouze tehdy, pokud není překročen objem, na který se může podpora vztahovat vevšech francouzských zámořských departementech dohromady.

7. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 23 odst. 2.

KAPITOLA IV CUKR A ŘETĚZEC CUKROVÁ TŘTINA – CUKR – RUM

Článek 16

1. Producentům, pro něž příslušné subjekty, které určí členský stát, vypracují soupis dodávek do zpracovatelského průmyslu, se poskytuje podpora na přepravu cukrové třtiny do sběrných středisek z polí, na nichž byla sklizena.

2. Výše podpory se určí na základě vzdálenosti a dalších objektivních kritérií týkajících se přepravy; nesmí překročit polovinu přepravních nákladů na tunu, které francouzské orgány v každém departementu paušálně stanoví.

Článek 17

1. Pro přímé zpracování cukrové třtiny vypěstované ve francouzských zámořských departementech na cukrový sirup nebo na zemědělský rum, jak je vymezen v čl. 1 odst. 4 písm. a) bod 2 nařízení (EHS) č. 1576/89 [16], se poskytuje podpora.

Podpora se vyplácí výrobcům cukrového sirupu nebo lihovarníkům za podmínky, že zaplatili pěstitelům cukrové třtiny stanovenou minimální cenu.

2. Podpora se vyplácí

- u cukrového sirupu nanejvýše 250 tun ročně,

- u zemědělského rumu nanejvýše 75600 hektolitrů čistého alkoholu celkem.

Článek 18

Prováděcí pravidla k této kapitole se stanoví a výše podpory a minimální cena uvedená v čl. 17 odst. 1 se stanoví postupem podle čl. 23 odst. 2.

KAPITOLA V OBRAZOVÝ SYMBOL

Článek 19

1. Podmínky pro užití obrazového symbolu, zavedeného kvůli zlepšení povědomí o jakostních zemědělských produktech, nezpracovaných i zpracovaných, typických pro francouzské zámořské departementy jakožto mimořádně okrajově položené regiony, a kvůli zvýšení jejich spotřeby, navrhují profesní organizace. Francouzské orgány předají tyto návrhy se svým stanoviskem Komisi ke schválení.

Na užívání symbolu dohlíží orgán veřejné moci nebo subjekt pověřený příslušnými francouzskými orgány.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se v případě potřeby stanoví postupem podle čl. 23 odst. 2.

HLAVA III ROSTLINOLÉKAŘSKÁ OPATŘENÍ

Článek 20

1. Francouzské orgány předloží Komisi programy na potírání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům. Programy uvádějí zejména cíle, jichž má být dosaženo, činnosti, které se mají uskutečnit, dobu jejich trvání a náklady. Programy předložené podle tohoto článku se netýkají ochranných opatření pro banány.

2. Společenství přispěje na financování těchto programů na základě technického rozboru regionální situace.

3. O příspěvku Společenství i o výši podpory se rozhoduje postupem podle čl. 23 odst. 2. Týmž postupem se vymezují opatření, na která se příspěvek Společenství vztahuje.

4. Příspěvek může pokrývat až 60 % oprávněných výdajů. Vyplácí se na základě dokumentace, kterou dodají francouzské orgány. Pokud je to nezbytné, může Komise na vlastní účet uspořádat a provést šetření, které uskuteční odborníci podle článku 21 směrnice 2000/29/ES [17].

HLAVA IV STRUKTURÁLNÍ ODCHYLKY

Článek 21

1. Odchylně od článku 7 nařízení (ES) č. 1257/1999 je celková hodnota podpory vyjádřená v procentech objemu investic, na které se může vztahovat, omezena nejvýše na 75 % u investic zaměřených zejména na podporu diverzifikace, restrukturalizace nebo nasměrování k udržitelnému zemědělství u malých hospodářství, jak jsou vymezena v dodatku programu podle čl. 19 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/1999.

2. Odchylně od čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 1257/1999 je celková hodnota podpory vyjádřená v procentech objemu investic, na které se může vztahovat, omezena nejvýše na 65 % u investic do zpracovatelských podniků a do podniků uvádějících na trh zemědělské produkty pocházející převážně z místní produkce v odvětvích, která jsou vymezena v dodatku programu podle čl. 19 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/1999. U malých a středních podniků je celková hodnota podpory za týchž podmínek omezena nejvýše na 75 %.

3. Omezení uvedené v čl. 29 odst. 3 nařízení (ES) č. 1257/1999 se nepoužije na tropické lesy a na zalesněné plochy ležící na území francouzských zámořských departementů.

4. Odchylně od čl. 47 odst. 2 druhého pododstavce třetí odrážky nařízení (ES) č. 1257/1999 se příspěvek Společenství na agroenvironmentální opatření podle článků 22, 23 a 24 uvedeného nařízení zvyšuje na 85 %.

5. Souhrnný popis opatření plánovaných podle tohoto článku se začleňuje do jednotného programového dokumentu pro francouzské zámořské departementy podle článku 19 nařízení (ES) č. 1260/1999.

HLAVA V OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 22

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení se stanoví řídícím postupem podle čl. 23 odst. 2

Článek 23

1. Komisi je nápomocen Řídící výbor pro obiloviny, zřízený článkem 22 nařízení (EHS) č. 1766/92, nebo řídící výbory zřízené nařízeními o společné organizaci trhu s dotyčnými produkty.

U zemědělských produktů, na které se vztahuje nařízení (EHS) č. 827/68 [18], a u produktů, na které se nevztahuje žádná společná organizace trhu, je Komisi nápomocen Řídící výbor pro chmel zřízený článkem 20 nařízení (EHS) č. 1696/71 [19].

V případě obrazového symbolu a v ostatních případech uvedených v tomto nařízení je Komisi nápomocen Řídící výbor pro čerstvé ovoce a zeleninu zřízený nařízením (ES) č. 2200/96.

Pro účely provádění hlavy III je Komisi nápomocen Stálý rostlinolékařský výbor zřízený rozhodnutím 76/894/EHS [20].

Pro účely provádění hlavy IV jsou Komisi nápomocny Výbor pro rozvoj a přeměnu regionů a Výbor pro zemědělské struktury a rozvoj venkova zřízené články 48 a 50 nařízení (ES) č. 1260/1999.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud se však jedná o hlavu III, použije se postup podle článku 18 směrnice 2000/29/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3. Výbory přijmou své jednací řády.

Článek 24

U zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, na něž se vztahují články 87 až 89 Smlouvy, může Komise v odvětví produkce, zpracování a uvádění těchto produktů na trh povolit provozní podporu, aby se tím zmírnily zvláštní obtíže zemědělské produkce ve francouzských zámořských departementech, způsobené odlehlostí, ostrovní povahou a mimořádně okrajovou polohou.

Článek 25

Opatření stanovená v tomto nařízení, s výjimkou článku 21, jsou intervencemi zaměřenými na stabilizaci zemědělských trhů ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1258/1999 [21].

Článek 26

Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby bylo zajištěno dodržování tohoto nařízení, zejména pokud jde o kontroly a správní sankce, a informují o nich Komisi.

Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle čl. 23 odst. 2.

Článek 27

1. Francie předloží Komisi výroční zprávu o provádění opatření stanovených v tomto nařízení.

2. Nejpozději na konci pátého roku používání tohoto režimu předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o účincích činností uskutečněných na základě tohoto nařízení a případně k ní připojí odpovídající návrhy.

Článek 28

Nařízení (EHS) č. 3763/91 se zrušuje. Odkazy na nařízení (EHS) č. 3763/91 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Nařízení (EHS) č. 525/77 se zrušuje od hospodářského roku 2002/03.

Komise může postupem podle čl. 23 odst. 2 přijmout přechodná opatření nezbytná k zajištění harmonického přechodu z režimu platného pro rok 2000 nebo pro hospodářský rok 2000/01 na režim vyplývající z opatření zavedených tímto nařízením. V případě prodloužení platnosti stávajících opatření zajistí jejich nezbytnou návaznost.

Článek 29

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne vstupu v platnost. Avšak

- článek 10 se použije ode dne 1. ledna 2001,

- článek 11 se použije ode dne 1. ledna 2001,

- článek 16 se použije na třtinu sklizenou od hospodářského roku 2001/02 včetně,

- článek 21 se použije ode dne 1. ledna 2000.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 28. června 2001.

Za Radu

předseda

B. Rosengren

[1] Stanovisko ze dne 14. června 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Úř. věst. L 399, 30.12.1989, s. 39.

[3] Nařízení Rady (EHS) č. 3763/91 ze dne 16. prosince 1991 o zvláštních opatřeních pro francouzské zámořské departementy týkajících se některých zemědělských produktů (Úř. věst. L 356, 24.12.1991, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2826/2000 (Úř. věst. L 328, 23.12.2000, s. 2).

[4] Nařízení Rady (EHS) č. 3950/92 ze dne 28. prosince 1992, kterým se zavádí doplňková dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků (Úř. věst. L 405, 31.12.1992, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1256/1999 (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 73).

[5] Nařízení Rady (EHS) č. 525/77 ze dne 14. března 1977 o režimu podpory výroby pro konzervovaný ananas (Úř. věst. L 73, 21.3.1977, s. 46). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1699/85 (Úř. věst. L 163, 22.6.1985, s. 12).

[6] Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80).

[7] Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1).

[8] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[9] Nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami (Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1666/2000 (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 1).

[10] Nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21).

[11] Směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat a čerstvého masa ze třetích zemí (Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 97/79/ES (Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 31).

[12] Směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 96/43/ES (Úř. věst. L 162, 1.7.1996, s. 1).

[13] Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly výrobků ze třetích zemí dovážených do Společenství (Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9).

[14] Nařízení Komise (ES) č. 2342/1999 ze dne 28. října 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, pokud jde o režim prémií (Úř. věst. L 281, 4.11.1999, s. 30). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 192/2001 (Úř. věst. L 29, 31.1.2001, s. 27).

[15] Nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2826/2000 (Úř. věst. L 328, 23.12.2000, s. 2).

[16] Nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 ze dne 29. května 1989, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin (Úř. věst. L 160, 12.6.1989, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 3378/94 (Úř. věst. L 366, 31.12.1994, s. 1).

[17] Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/33/ES (Úř. věst. L 127, 9.5.2001, s. 42).

[18] Nařízení Rady (EHS) č. 827/68 ze dne 28. června 1968 o společné organizaci trhu s některými výrobky uvedenými v příloze II Smlouvy (Úř. věst. L 151, 30.6.1968, s. 16). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3290/94 (Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 105).

[19] Nařízení Rady (EHS) č. 1696/71 ze dne 26. července 1971 o společné organizaci trhu s chmelem (Úř. věst. L 175, 4.8.1971, s. 1). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 191/2000 (Úř. věst. L 23, 28.1.2000, s. 4).

[20] Rozhodnutí Rady 76/894/EHS ze dne 23. listopadu 1976 o zřízení Stálého rostlinolékařského výboru (Úř. věst. L 340, 9.12.1976, s. 25).

[21] Nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Produkty, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování uvedený v článcích 2 a 3

- Obiloviny a obilné výrobky k výživě zvířat a pro lidskou spotřebu

- Chmel

- Sadbové brambory

- Rostlinné oleje určené pro zpracovatelský průmysl

- Dužnaté plody, protlaky a koncentrované ovocné šťávy (suroviny), jiné než ty, na které se vztahuje podpora stanovená v článku 13

- Přípravky k výživě zvířat kódů KN 23099031, 23099033, 23099041, 23099043, 23099051 a 23099053 [1]

[1] Pouze pro departement Francouzská Guayana, do skutečného zprovoznění výrobních zařízení; pro dovezené produkty se osvobození od dovozního cla omezuje na poplatky stanovené podle článku 11 nařízení (EHS) č. 1766/92.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Nařízení (EHS) č. 3763/91 | Toto nařízení |

Článek 1 | Článek 1 |

Čl. 2 odst. 1 |

Čl. 2 odst. 1 | Čl. 2 odst. 2 |

Čl. 2 odst. 2 | Čl. 3 odst. 1 |

Čl. 2 odst. 3 | Čl. 3 odst. 1 |

Čl. 2 odst. 4 první pododstavec | Čl. 3 odst. 2 první pododstavec |

Čl. 2 odst. 4 druhý pododstavec | Čl. 3 odst. 2 druhý pododstavec |

Čl. 2 odst. 5 | Čl. 3 odst. 4 |

Čl. 2 odst. 6 | Čl. 3 odst. 3 a 6 |

Čl. 3 odst. 1 | Příloha I |

Čl. 3 odst. 2 | Zrušeno |

Čl. 3 odst. 3 | Článek 5 |

Čl. 3 odst. 4 | Článek 4 |

Čl. 3 odst. 5 | Čl. 3 odst. 6 a čl. 5 odst. 2 |

Čl. 3 odst. 6 | Zrušeno |

Článek 4 | Článek 6 |

Čl. 5 odst. 1 | Čl. 9 odst. 1 |

Čl. 5 odst. 1 písm. a) | Zrušeno |

Čl. 5 odst. 1 písm. b) | Čl. 7 odst. 1 písm. a) |

Čl. 7 odst. 1 písm. b) |

Čl. 5 odst. 2 písm. a) | Čl. 7 odst. 2 písm. a) |

Čl. 5 odst. 2 písm. b) | Čl. 7 odst. 2 písm. b) |

Čl. 7 odst. 2 písm. c) |

Čl. 5 odst. 2 písm. c) | Čl. 7 odst. 2 písm. d) |

Čl. 5 odst. 3 první pododstavec | Čl. 7 odst. 3 |

Čl. 5 odst. 3 druhý pododstavec | Čl. 7 odst. 4 |

Čl. 5 odst. 3 třetí pododstavec | Čl. 7 odst. 4 druhý pododstavec |

Čl. 5 odst. 4 | Čl. 7 odst. 4 |

Čl. 5 odst. 5 | Zrušeno |

Článek 6 | Článek 10 |

Článek 7 | Článek 7 |

Čl. 8 první pododstavec | Čl. 3 odst. 5 první pododstavec |

Čl. 8 druhý pododstavec | Čl. 3 odst. 5 druhý pododstavec |

Čl. 8 třetí pododstavec | Čl. 3 odst. 5 třetí pododstavec |

Čl. 8 čtvrtý pododstavec | Čl. 3 odst. 6 |

Článek 9 | Zrušeno |

Článek 9a | Článek 11 |

Článek 10 | Článek 8 |

Článek 11 | Článek 20 |

Článek 12 | Zrušeno |

Článek 13 | Článek 12 |

Článek 14 | Článek 13 |

Článek 14 |

Článek 15 | Článek 15 |

Článek 16 | Zrušeno |

Článek 17 | Článek 16 |

Článek 18 | Článek 17 |

Článek 19 | Článek 18 |

Článek 20 | Článek 19 |

Článek 21 | Článek 21 |

Článek 24 |

Článek 22 | Článek 25 |

Článek 22a | Články 22 a 23 |

Článek 26 |

Článek 23 | Článek 27 |

Článek 28 |

Článek 24 | Článek 29 |

Příloha | Příloha I |

Příloha II |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU