(ES) č. 1116/2001Nařízení Rady (ES) č. 1116/2001 ze dne 5. června 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3677/90 o opatřeních, která mají být přijata za účelem zamezení zneužívání určitých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek

Publikováno: Úř. věst. L 153, 8.6.2001, s. 4-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 5. června 2001 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. června 2001 Nabývá účinnosti: 28. června 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ES) č. 1116/2001

ze dne 5. června 2001,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 3677/90 o opatřeních, která mají být přijata za účelem zamezení zneužívání určitých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (EHS) č. 3677/90 [1] stanoví opatření, která mají být přijata za účelem zamezení zneužívání určitých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek.

(2) Opatření, která lze použít pro sassafrasovou silici, se toho času ve Společenství vykládají různými způsoby, jelikož se na ni pohlíží jako na směs obsahující safrol, a je proto v některých členských státech kontrolována, kdežto jiné členské státy na ni pohlížejí jako na přírodní produkt, který kontrole nepodléhá. Tuto nesrovnalost by odstranilo vložení odkazu na přírodní produkty do definice "uvedených látek", což by umožnilo uplatňovat kontroly i u sasafrasové silice. Definice by měla zahrnout jen takové přírodní produkty, z nichž lze uvedené látky snadno extrahovat.

(3) V protidrogovém akčním plánu schváleném Evropskou radou na zasedání v Santa Maria da Feira ve dnech 19. a 20. června 2000 se předvídá vytvoření systému spolupráce. K podpoře spolupráce mezi orgány členských států a chemickým průmyslem, zejména s ohledem na látky, které mohou být používány k nedovolené výrobě syntetických drog, ačkoli nejsou zahrnuty do pravidel o prekursorech, nutno Komisi pověřit vypracováním směrnic na pomoc tomuto průmyslovému odvětví.

(4) Opatření přijatá k provádění nařízení (EHS) č. 3677/90 by se měla pozměnit v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [2].

(5) Nařízení (EHS) č. 3677/90 by se mělo odpovídajícím způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 3677/90 se mění takto:

1. V čl. 1 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

"a) "uvedenými látkami". se rozumějí všechny látky uvedené v příloze, včetně směsí a přírodních produktů, které takové látky obsahují. Nevztahuje se na léky, farmaceutické přípravky, směsi, přírodní produkty nebo jiné přípravky obsahující uvedené látky v takovém složení, že z nich tyto látky nelze snadno použít nebo regenerovat snadno použitelným a hospodárným způsobem;".

2. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 3a

Pokyny

1. K usnadnění spolupráce mezi orgány členských států a chemickým průmyslem, zejména pokud jde o neuvedené látky často používané k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek, vypracuje Komise řídícím postupem podle čl. 10 odst. 2 pokyny odpovídající současnému stavu s cílem pomoci chemickému průmyslu.

2. Pokyny musí stanovit zejména:

a) informace o rozpoznávání a oznamování podezřelých transakcí;

b) pravidelně aktualizovaný soupis neuvedených látek často používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek, aby bylo průmyslovým podnikům umožněno dobrovolně sledovat obchodování s těmito látkami;

c) jiné informace, které mohou být považovány za užitečné.

3. Členské státy zajišťují pravidelné rozšiřování pokynů a soupisu uvedeného v odst. 2 písm. b) způsobem, který příslušné orgány považují ve shodě s cíli pokynů za přiměřený."

3. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 9a

Opatření nutná k provedení tohoto nařízení v následujících oblastech se přijímají v souladu s řídicím postupem podle čl. 10 odst. 2:

a) stanovení množství uvedených látek vyjmenovaných v kategorii 3 a stanovení směsí obsahujících uvedené látky vyjmenované v kategorii 3 podle druhého pododstavce čl. 2a odst. 2;

b) stanovení zemí a látek podle čl. 5 odst. 2;

c) přijetí požadavků pro udělování vývozních povolení podle čl. 5a odst. 1 písm. b) v případech, kdy neexistuje dohoda s příslušnou třetí zemí;

d) přijetí vzoru formuláře vývozního povolení uvedeného v článku 4, jakož i podrobných pravidel pro jeho používání a podrobných pravidel pro provádění systému otevřeného udělování individuálních povolení uvedeného v článku 5 a v čl. 5a;

e) změně přílohy k tomuto nařízení v případech, kdy tabulky v příloze k úmluvě Organizace spojených národů byly pozměněny."

4. Článek 10 se nahrazuje tímto:

"Článek 10

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [3].

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999//468/ES je 3 měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. června 2001.

Za Radu

předseda

L. Engqvist

[1] Úř. věst. L 357, 20.12.1990, s. 1; nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (EHS) č. 3769/92 (Úř. věst. L 383, 29.12.1992, s. 17).

[2] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[3] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU