(ES) č. 1037/2001NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1037/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých dovážených vín, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě

Publikováno: Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 12-15 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. května 2001 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 31. května 2001 Nabývá účinnosti: 31. května 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 1308/2013 Pozbývá platnosti: 1. října 2014

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ES) č. 1037/2001

ze dne 22. května 2001,

kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých dovážených vín, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], a zejména na čl. 45 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle čl. 45 odst. 2 nařízení (ES) č. 1493/1999, kterým bylo od 1. srpna 2000 nahrazeno nařízení (EHS) č. 822/87 [2], se odchylky uvedené v odstavci 1 pro dovezené produkty stanoví postupem podle článku 133 Smlouvy.

(2) Podle čl. 68 odst. 1 nařízení (ES) č. 1493/1999 se produkty uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) uvedeného nařízení mohou dovážet, pouze je-li k nim přiloženo osvědčení, že odpovídají ustanovením pro produkci, uvádění do oběhu a případně pro dodání k přímé lidské spotřebě ve třetí zemi, z níž pocházejí.

(3) Nařízení (EHS) č. 1873/84 [3] stanoví odchylku, která umožňuje dovážet do Společenství víno ze Spojených států, u nichž bylo použito některých enologických postupů nestanovených předpisy Společenství. Na některé enologické postupy se toto povolení vztahuje pouze do 31. prosince 2003.

(4) Článkem 81 nařízení (ES) č. 1493/1999 se od 1. srpna 2000 zrušuje množství nařízení Rady včetně nařízení (EHS) č. 1873/84. Nařízení Komise (ES) č. 1608/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví přechodná opatření do vstupu v platnost konečných prováděcích pravidel k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem [4], však stanoví, že některá opatření nařízení (EHS) č. 1873/84 pozbývají platnosti až přijetím tohoto nařízení Radou, nejdéle však 31. prosince 2003.

(5) V současné době jedná Společenství, zastoupené Komisí, a Spojené státy americké o uzavření dohody o obchodu s vínem. Tato jednání se týkají zejména příslušných enologických postupů obou smluvních stran a ochrany zeměpisných označení. Rada ve složení pro zemědělství na svém zasedání dne 23. října 2000 vzala na vědomí zprávu Komise o jednání podle čl. 1 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 1873/84, potvrdila přání pokračovat ve vyjednávání a stanovila jeho další postup.

(6) Pro usnadnění průběhu těchto jednání by měla být prodloužena platnost ustanovení nařízení (EHS) č. 1873/84 a enologické postupy Spojených států podle č. 1 písm. b) přílohy nařízení (EHS) č. 1873/84 by měly být povoleny do vstupu v platnost dohody uzavřené na základě tohoto jednání, nejpozději však do 31. prosince 2003, jak Rada stanovila nařízením (ES) č. 2839/98, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1873/84.

(7) Vývoj právního rámce a enologických postupů vyžaduje technickou aktualizaci přílohy, aby odpovídala stávajícím právním předpisům v této oblasti,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Odchylně od čl. 45 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1493/1999 mohou být k přímé lidské spotřebě ve Společenství nabízeny nebo dodávány produkty kódů KN 220410, 220421, 220429 a 22043010 a získané z hroznů sklizených a vinifikovaných na území Spojených států amerických, při jejichž produkci a skladování mohl být případně v souladu s ustanoveními Spojených států použit jeden nebo více enologických postupů uvedených v bodu 1 písm. a) a b) přílohy tohoto nařízení.

Na používání enologických postupů podle č. 1 písm. b) přílohy se však toto povolení vztahuje pouze do vstupu v platnost dohody uzavřené na základě jednání se Spojenými státy americkými o dohodě o obchodu s vínem, týkající se zejména zejména enologickůch postupů a ochrany zeměpisných označení, nejpozději však do 31. prosince 2003.

2. Členské státy nesmějí zakázat nabízení nebo dodávání k přímé lidské spotřebě vín, která byla získána z hroznů sklizených a vinifikovaných na území Spojených států amerických v souladu s platnými předpisy této země, na základě toho, že mohl být použit jeden nebo více enologických postupů podle č. 2 písm. a) a b) přílohy.

3. Víno získané z hroznů sklizených a zpracovaných na území Spojených států amerických, ke kterému byl přidán cukr ve vodném roztoku, se nesmí ve Společenství nabízet nebo dodávat k přímé lidské spotřebě.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. května 2001.

Za Radu

předsedkyně

M. Winberg

[1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2826/2000 (Úř. věst. L 328, 23.12.2000, s. 2.).

[2] Úř. věst. L 84, 27.3.1987, s. 1.

[3] Úř. věst. L 176, 3.7.1984, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2839/1998 (Úř. věst. L 354, 30.12.1998, s. 12).

[4] Úř. věst. L 185, 25.7.2000, s. 24. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 491/2001 (Úř. věst. L 71, 13.3.2001, s. 3).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

1. Enologické postupy povolené

a) bez časového omezení:

- katalasa z Aspergillus niger,

- glukosa-oxydasa z Aspergillus niger,

- síran železnatý,

- sójová moučka;

b) nejpozději do 31. prosince 2003:

- dimethyl-polysiloxan,

- polyoxyethylen-40-monostearat,

- sorbitan-monostearat,

- kyselina fumarová,

- iontoměniče,

- kyselina mléčná,

- kyselina jablečná.

2. Enologické postupy identické nebo srovnatelné s postupy povolenými ve Společenství

a) identické enologické postupy:

- akácie (arabská guma),

- aktivní uhlí,

- živočišná bílkovina (včetně sušeného vaječného bílku a roztoku vaječného bílku),

- fosforečnan amonný (dvojsytný),

- kyselina askorbová,

- bentonit (Wyoming),

- suspenze sušeného bentonitu,

- oxid uhličitý,

- kasein,

- kyselina citrónová,

- stlačený vzduch (provzdušňování),

- síran měďnatý,

- křemelina,

- pektolytické enzymy z Aspergillus niger,

- jedlá želatina,

- želatinová suspenze,

- vyzina,

- dusík,

- bitartrát draselný,

- kaseinát draselný,

- disiřičitan draselný,

- sorbit draselný,

- silikagel (koloidní roztok oxidu křemičitého - 30 %)

- kyselina sorbová,

- tanin,

- kyselina vinná,

- uhličitan vápenatý, případně obsahující malé množství vápenaté soli kyseliny vinné L (+) a jablečné L (-),

- síran vápenatý, pro výrobu likérového vína,

- polyvinylpolypyrrolidon (PVPP),

- kyslík;

b) srovnatelné enologické postupy:

- agar agar,

- uhličitan amonný,

- fosforečnan amonný (jednosytný),

- korkový granulát,

- sušené mléko,

- dubové třísky (chipsy) a piliny, nepálené a nezpracované,

- uhličitan draselný,

- carageenan,

- celulasa z Aspergillus niger,

- celulosa,

- autolyzované kvasinky,

- látky složené z kyanoželeznatanu draselného a vodného síranu železnatého, případně se síranem měďnatým a aktivním uhlím.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU