(ES) č. 586/2001NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 586/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS)

Publikováno: Úř. věst. L 86, 27.3.2001, s. 11-14 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. března 2001 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 16. dubna 2001
Platnost předpisu: Ano (od 1. ledna 2024 zrušen předpisem (EU) 2020/1197) Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 586/2001

ze dne 26. března 2001,

kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách [1], a zejména na článek 3 a čl. 17 písm. c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 1165/98 vytvořilo společný rámec pro tvorbu konjunkturálních statistik Společenství.

(2) V souladu s článkem 3 a čl. 17 písm. c) nařízení (ES) č. 1165/98 jsou nutná prováděcí opatření obsahující definici hlavních průmyslových seskupení (HPS).

(3) Definice hlavních průmyslových seskupení (HPS) je založena na statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství [nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 [2] naposledy pozměněné nařízením Komise (EHS) č. 761/93 [3] (NACE rev. 1)]. K rozlišení mezi hlavními průmyslovými seskupeními (HPS) se použije úroveň skupiny (třímístný číselný kód).

(4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy, zřízeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [4],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice hlavních průmyslových seskupení (HPS)

Zařazení skupin podle NACE rev. 1 do hlavních průmyslových seskupení (HPS) je definováno v příloze k tomuto nařízení.

Článek 2

Nedostupnost dat na úrovni skupin NACE rev. 1

Členské státy, které nevykazují statistické údaje, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1165/98, na úrovni skupin podle NACE rev. 1, mohou vypočítávat národní váhy pro skupiny v rámci oddílu, aby zabezpečily rozčlenění údajů oddílu do skupin.

Členské státy, které provádějí zařazování do hlavních průmyslových seskupení (HPS) zčásti nebo úplně na základě oddílů NACE rev. 1, informují Eurostat o vahách použitých k rozčlenění do skupin NACE rev. 1.

Článek 3

Používání definic

Členské státy jsou povinny používat definice stanovené v příloze takto: statistické údaje, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1165/98, budou předány v souladu s definicemi nejpozději do tří měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost. Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zabezpečily, že se stávající statistické údaje, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1165/98, přepracují na základě odhadů nebo nových výpočtů tak, aby byly s definicemi v souladu.

Článek 4

Informace o souladu s definicemi

Každý členský stát předá Komisi na její žádost všechny důležité informace o souladu statistických údajů v tomto členském státě s definicemi uvedenými v příloze.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. března 2001.

Za Komisi

Pedro Solbes Mira

člen Komise

[1] Úř. věst. L 162, 5.6.1998, s. 1.

[2] Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1.

[3] Úř. věst. L 83, 3.4.1993, s. 1.

[4] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

ZAŘAZENÍ POLOŽEK NACE DO KATEGORIÍ SOUHRNNÉ KLASIFIKACE

NACE | Popis NACE | Souhrnná klasifikace |

13 | Dobývání a úprava ostatních rud | meziprodukty |

14 | Dobývání a úprava ostatních nerostných surovin | meziprodukty |

15.6 | Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků | meziprodukty |

15.7 | Výroba krmiv | meziprodukty |

17.1 | Úprava a spřádání textilních vláken | meziprodukty |

17.2 | Tkaní textilií | meziprodukty |

17.3 | Konečná úprava textilií | meziprodukty |

17.6 | Výroba pletených nebo háčkovaných textilií | meziprodukty |

20 | Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových a slaměných výrobků kromě nábytku | meziprodukty |

21 | Výroba buničiny, papíru a výrobků z papíru | meziprodukty |

24.1 | Výroba základních chemických látek | meziprodukty |

24.2 | Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků | meziprodukty |

24.3 | Výroba nátěrových barev, laků a podobných nátěrových hmot, tiskařských barev a tmelů | meziprodukty |

24.6 | Výroba ostatních chemických produktů | meziprodukty |

24.7 | Výroba syntetických a umělých vláken | meziprodukty |

25 | Výroba výrobků z pryže a plastů | meziprodukty |

26 | Výroba ostatních nekovových nerostných produktů | meziprodukty |

27 | Výroba obecných kovů | meziprodukty |

28.4 | Kování, lisování, ražení, válcování kovů a prášková metalurgie | meziprodukty |

28.5 | Povrchová úprava a zušlechťování kovů; všeobecné strojírenství | meziprodukty |

28.6 | Výroba nožířského zboží, nástrojů a nářadí, zámků a kování | meziprodukty |

28.7 | Výroba ostatního kovodělných výrobků | meziprodukty |

31.2 | Výroba elektrických rozvodných a řídicích zařízení | meziprodukty |

31.3 | Výroba izolovaných kabelů a vodičů | meziprodukty |

31.4 | Výroba akumulátorů, galvanických článků a baterií | meziprodukty |

31.5 | Výroba osvětlovacího zařízení a elektrických svítidel | meziprodukty |

31.6 | Výroba elektrických přístrojů a zařízení j. n. | meziprodukty |

32.1 | Výroba elektronek a jiných elektronických součástek | meziprodukty |

37 | Recyklace druhotných surovin | meziprodukty |

28.1 | Výroba kovových konstrukcí, jejich částí a kovových stavebních prvků | dlouhodobá hmotná aktiva |

28.2 | Výroba nádrží, zásobníků a podobných nádob z kovu; výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu vytápění | dlouhodobá hmotná aktiva |

28.3 | Výroba parních kotlů (jiných než kotlů k ústřednímu vytápění) | dlouhodobá hmotná aktiva |

29.1 | Výroba strojů pro produkci a využití mechanické energie kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly | dlouhodobá hmotná aktiva |

29.2 | Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely | dlouhodobá hmotná aktiva |

29.3 | Výroba strojů pro zemědělství a lesnictví | dlouhodobá hmotná aktiva |

29.4 | Výroba obráběcích strojů | dlouhodobá hmotná aktiva |

29.5 | Výroba strojů vykonávajících speciální funkce | dlouhodobá hmotná aktiva |

29.6 | Výroba zbraní a střeliva | dlouhodobá hmotná aktiva |

30 | Výroba kancelářských strojů a počítačů | dlouhodobá hmotná aktiva |

31.1 | Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů | dlouhodobá hmotná aktiva |

32.2 | Vysílací přístroje pro rozhlasové nebo televizní vysílání; elektrické přístroje pro drátovou telefonii a telegrafii | dlouhodobá hmotná aktiva |

33.1 | Výroba zdravotnických a chirurgických přístrojů a zařízení a ortopedických prostředků | dlouhodobá hmotná aktiva |

33.2 | Výroba přístrojů a zařízení pro měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné účely | dlouhodobá hmotná aktiva |

33.3 | Výroba zařízení pro řízení průmyslových procesů | dlouhodobá hmotná aktiva |

34 | Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů | dlouhodobá hmotná aktiva |

35.1 | Stavby a opravy lodí a člunů | dlouhodobá hmotná aktiva |

35.2 | Výroba železničních a tramvajových lokomotiv a kolejových vozidel | dlouhodobá hmotná aktiva |

35.3 | Výroba letadel a kosmických lodí | dlouhodobá hmotná aktiva |

29.7 | Výroba přístrojů pro domácnost | zboží dlouhodobé spotřeby |

32.3 | Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných zařízení | zboží dlouhodobé spotřeby |

33.4 | Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení | zboží dlouhodobé spotřeby |

33.5 | Výroba hodin, hodinek a jiných časoměrných přístrojů | zboží dlouhodobé spotřeby |

35.4 | Výroba motocyklů, jízdních kol a vozíků pro invalidy | zboží dlouhodobé spotřeby |

35.5 | Výroba ostatních vozidel | zboží dlouhodobé spotřeby |

36.1 | Výroba nábytku | zboží dlouhodobé spotřeby |

36.2 | Výroba šperků a klenotů a podobných předmětů | zboží dlouhodobé spotřeby |

36.3 | Výroba hudebních nástrojů | zboží dlouhodobé spotřeby |

15.1 | Výroba, zpracování a konzervování masa a masných výrobků | zboží krátkodobé spotřeby |

15.2 | Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků | zboží krátkodobé spotřeby |

15.3 | Zpracování a konzervování ovoce, zeleniny a brambor | zboží krátkodobé spotřeby |

15.4 | Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků | zboží krátkodobé spotřeby |

15.5 | Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků a zmrzliny | zboží krátkodobé spotřeby |

15.8 | Výroba ostatních potravinářských výrobků | zboží krátkodobé spotřeby |

15.9 | Výroba nápojů | zboží krátkodobé spotřeby |

16 | Výroba tabákových výrobků | zboží krátkodobé spotřeby |

17.4 | Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů | zboží krátkodobé spotřeby |

17.5 | Výroba ostatních textilních výrobků kromě oděvů | zboží krátkodobé spotřeby |

17.7 | Výroba pletených nebo háčkovaných výrobků | zboží krátkodobé spotřeby |

18 | Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin | zboží krátkodobé spotřeby |

19 | Činění a úprava usní a výrobků z usní | zboží krátkodobé spotřeby |

22 | Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů | zboží krátkodobé spotřeby |

24.4 | Výroba farmaceutických výrobků | zboží krátkodobé spotřeby |

24.5 | Výroba mýdel a detergentů a pracích, čisticích, leštících, voňavkářských, kosmetických a toaletních přípravků | zboží krátkodobé spotřeby |

36.4 | Výroba sportovních potřeb | zboží krátkodobé spotřeby |

36.5 | Výroba her a hraček | zboží krátkodobé spotřeby |

36.6 | Ostatní zpracovatelský průmysl | zboží krátkodobé spotřeby |

10 | Dobývání uhlí, lignitu a rašeliny | energetika |

11 | Těžba ropy, zemního plynu a související činnosti kromě průzkumných vrtů | energetika |

12 | Těžba a úprava uranových a thoriových rud | energetika |

23 | Výroba koksu a jaderného paliva, rafinérské zpracování ropy | energetika |

40 | Výroba a rozvod elektrické energie, plynu, páry a horké vody | energetika |

41 | Shromažďování, úprava a rozvod vody | energetika |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU