(ES) č. 77/2001Nařízení Komise (ES) č. 77/2001 ze dne 5. ledna 2001, kterým se mění přílohy nařízení (ES) č. 1547/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, pokud jde o přepravu některých druhů odpadů do Albánie, Brazílie, Bulharska, Burundi, Jamajky, Maroka, Nigérie, Peru, Rumunska, Tuniska a Zimbabwe (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 11, 16.1.2001, s. 14-31 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 5. ledna 2001 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. února 2001 Nabývá účinnosti: 5. února 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 77/2001

ze dne 5. ledna 2001,

kterým se mění přílohy nařízení (ES) č. 1547/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, pokud jde o přepravu některých druhů odpadů do Albánie, Brazílie, Bulharska, Burundi, Jamajky, Maroka, Nigérie, Peru, Rumunska, Tuniska a Zimbabwe

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj, a o její kontrole [1], naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 1999/816/ES [2], a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 ze dne 29. dubna 1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD [3] ve znění nařízení Komise (ES) č. 1208/2000 [4], a zejména na čl. 3 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V lednu 2000 odeslala Evropská komise verbální nótu všem nečlenským zemím OECD (a také Maďarsku a Polsku, které doposud neuplatňují rozhodnutí OECD C (92) 39 v konečném znění). Účel této nóty byl trojí: a) informovat tyto země o nových nařízeních Společenství; b) požádat o potvrzení příslušných postojů, jak jsou nastíněny v přílohách nařízení (ES) č. 1420/1999 a nařízení Komise (ES) č. 1547/1999 ze dne 12. července 1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění [5], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1552/2000 [6], a c) získat odpověď od zemí, které neodpověděly v roce 1994.

(2) Země, které odpověděly, tj. Brazílie, Bulharsko, Burundi, Jamajka, Maroko, Nigérie, Peru, Rumunsko, Tunisko a Zimbabwe, oznámily Komisi, že dovoz některých odpadů uvedených v příloze II nařízení (EHS) č. 259/93 přijímají buď bez jakýchkoli kontrolních postupů, nebo podle kontrolního postupu, který se vztahuje na přílohy III nebo IV uvedeného nařízení nebo který je stanoven v článku 15 uvedeného nařízení. Ohledně ostatních odpadů tyto země uvedly, že si žádnou přepravu nepřejí.

(3) Albánie na nótu odpověděla, že se její postoj nezměnil. Přesto se však musí ustanovení týkající se Albánie změnit, aby byl zohledněn nový systém označování některých druhů odpadů uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 259/93 ve znění rozhodnutí 1999/816/ES.

(4) V souladu s čl. 17 odst. 3 nařízení (EHS) č. 259/93 byla oficiální žádost těchto zemí dne 23. června 2000 (12. července 2000 žádost Burundi) oznámena výboru zřízenému podle článku 18 směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [7], naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 96/350/ES [8].

(5) Aby se zohlednila nová situace těchto zemí, je nezbytné zároveň změnit nařízení (ES) č. 1420/1999 a nařízení (ES) č. 1547/1999.

(6) Opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 18 směrnice 75/442/EHS,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1547/1999 se mění takto:

1. příloha A se mění v souladu s přílohou A tohoto nařízení;

2. příloha B se mění v souladu s přílohou B tohoto nařízení;

3. příloha C se mění v souladu s přílohou C tohoto nařízení;

4. příloha D se mění v souladu s přílohou D tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1420/1999 se mění takto:

1. příloha A se mění v souladu s přílohou E tohoto nařízení;

2. příloha B se mění v souladu s přílohou F tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. ledna 2001.

Za Komisi

Pascal Lamy

člen Komise

[1] Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1.

[2] Úř. věst. L 316, 10.12.1999, s. 45.

[3] Úř. věst. L 166, 1.7.1999, s. 6.

[4] Úř. věst. L 138, 9.6.2000, s. 7.

[5] Úř. věst. L 185, 17.7.1999, s. 1.

[6] Úř. věst. L 176, 15.7.2000, s. 27.

[7] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39.

[8] Úř. věst. L 135, 6.6.1996, s. 32.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA A

Příloha A nařízení (ES) č. 1547/1999 se mění takto:

1. Celý text týkající se Bulharska se zrušuje.

2. Celý text týkající se Jamajky se zrušuje.

3. Celý text týkající se Tuniska se nahrazuje tímto:

"TUNISKO

1. Všechny druhy uvedené v oddíle GB ("Odpad s obsahem kovů, který vzniká při tavení, vytavování a rafinaci kovů").

2. V oddíle GC ("Ostatní odpad s obsahem kovů"):

GC 010 | | Elektrické montážní celky skládající se pouze z kovů nebo slitin |

GC 020 | | Elektronický kovový šrot (např. tištěné spoje, elektronické součástky, dráty, atd.) a demontované elektronické součástky vhodné k získání drahých a jiných kovů |

GC 030 | ex890800 | Lodě a jiná plovoucí zařízení k demontáži, řádně zbavená veškerého nákladu a ostatních materiálů pocházejících z provozu lodí, které mohou mít nebezpečné vlastnosti |

GC 040 | | Vraky motorových vozidel bez kapalin |

Následující odpad z kovů a kovových slitin v dispergovatelné kovové formě:

"Poznámka:

"Rtuť jako znečišťující látka těchto kovů nebo jejich slitin nebo amalgámy jsou výslovně vyloučeny.

GC 150 | zlato |

GC 160 | platina (výraz platina zahrnuje platinu, iridium, osmium, paladium, rhodium a ruthenium) |

GC 170 | ostatní vzácné kovy, např. stříbro |

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GH ("Odpad z tuhých plastů").

4. Všechny druhy uvedené v oddíle GI ("Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků").

5. V oddíle GJ ("Textilní odpad"):

GJ 033 | 520299 | — ostatní |

GJ 120 | 630900 | Obnošené oděvy a použité textilní výrobky |

GJ 132 | ex631090 | — ostatní |

GJ 140 | ex6310 | Odpadní textilní podlahové krytiny, koberce. |

6. V oddíle GK ("Pryžový odpad"):

GK 020 | 401220 | Použité pneumatiky. |

7. Všechny druhy uvedené v oddíle GM ("Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu")."

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA B

Příloha B nařízení (ES) č. 1547/1999 se mění takto:

1. Celý text týkající se Brazílie se nahrazuje tímto:

"BRAZÍLIE

1. V oddíle GA (

"Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné

[1]

formě"

):

a) Následující odpad a šrot z neželezných kovů a jejich slitin:

GA 120 | 740400 | Odpad a šrot z mědi |

GA 130 | 750300 | Odpad a šrot z niklu |

GA 160 | 790200 | Odpad a šrot ze zinku |

GA 170 | 800200 | Odpad a šrot z cínu |

GA 210 | 810420 | Odpad a šrot z hořčíku (s výjimkou druhů uvedených v AA 190) [2] |

GA 220 | ex810510 | Odpad a šrot z kobaltu |

GA 230 | ex810600 | Odpad a šrot z vizmutu |

GA 250 | ex810800 | Odpad a šrot z titanu |

GA 260 | 810910 | Odpad a šrot ze zirkonia |

GA 280 | ex811100 | Odpad a šrot z manganu |

GA 310 | ex811230 | Odpad a šrot z germania |

GA 320 | ex811240 | Odpad a šrot z vanadu |

2. V oddíle GB (

"Odpad s obsahem kovů, který vzniká při tavení, vytavování a rafinaci kovů"

:

GB 020 | | Okuje obsahující zinek. |

3. V oddíle GC (

"Ostatní odpad s obsahem kovů"

):

GC 070 | ex261900 | Struska z výroby železa a oceli (včetně nízkolegované oceli), s výjimkou strusek, které vznikají výhradně pro splnění vnitrostátních a příslušných mezinárodních požadavků a norem [3] |

Následující odpad z kovů a kovových slitin v dispergovatelné kovové formě:

GC 090 | | molybden |

GC 100 | | wolfram |

GC 110 | | tantal |

4. V oddíle GF (

"Keramický odpad v nedispergovatelné formě"

):

GF 020 | ex811300 | Odpad a úlomky z cermetu (kompozitů kovu a keramiky) |

5. V oddíle GN (

"Odpad vznikající při vydělávání kůží a kožedělné činnosti a použití kůže"

):

GN 040 | ex411000 | Odřezky a jiné odpady kůží (usní) nebo kompozitních usní, nepoužitelné k výrobě koženého zboží, kromě kožedělných kalů." |

2. Celý text týkající se Jamajky se nahrazuje tímto:

"JAMAJKA

Všechny druhy uvedené v oddíle GM ("Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu")."

3. Celý text týkající se Nigérie se nahrazuje tímto:

"NIGÉRIE

1. Všechny druhy uvedené v oddíle GA (

"Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné

[4]

formě"

).

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GB ("Odpad s obsahem kovů, který vzniká při tavení, vytavování a rafinaci kovů").

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GH ("Odpad z tuhých plastů").

4. Všechny druhy uvedené v oddíle GI ("Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků").

5. V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 010 | 5003 | Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, přízového a rozvlákněného materiálu) |

GJ 011 | 500310 | — nemykané ani nečesané |

GJ 012 | 500390 | — ostatní |

GJ 020 | 5103 | Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu |

GJ 021 | 510310 | — výčesky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |

GJ 022 | 510320 | — ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |

GJ 023 | 510330 | — odpad z hrubých zvířecích chlupů |

GJ 030 | 5202 | Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |

GJ 031 | 520210 | — přízový odpad (včetně odpadních vláken) |

GJ 032 | 520291 | — rozvlákněný materiál |

GJ 033 | 520299 | ostatní |

GJ 040 | 530130 | Koudel a odpad ze lnu |

GJ 050 | ex530290 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z konopí (Canabis sativa L.) |

GJ 060 | ex530390 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z juty a jiných textilních lýkových vláken (s výjimkou lnu, konopí a ramie) |

GJ 070 | ex530490 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) ze sisalu a jiných textilních vláken rodu agave |

GJ 080 | ex530519 | Koudel, výčesky a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z kokosu |

GJ 090 | ex530529 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z abaky (Manilské konopí nebo Musa textilis Nee) |

GJ 100 | ex530599 | Koudel, výčesky a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z ramie a ostatních rostlinných textilních vláken jinde blíže neurčených nebo nezahrnutých |

GJ 110 | 5505 | Odpad z chemických vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |

GJ 111 | 550510 | — ze syntetických vláken |

GJ 112 | 550520 | — z umělých vláken |

GJ 130 | ex6310 | Použité hadry, odpad z motouzů, provazů, lan a šňůr a opotřebované výrobky z motouzů, provazů, lan a šňůr z textilních materiálů |

GJ 131 | ex631010 | — tříděné |

GJ 132 | ex631090 | — ostatní |

GJ 140 | ex6310 | Odpadní textilní podlahové krytiny, koberce. |

6. V oddíle GK (

"Pryžový odpad"

):

GK 010 | 400400 | Odpady, úlomky a odřezky z kaučuku (jiné než z tvrdé pryže), též prášky nebo zrna z nich |

GK 030 | ex401700 | Odpad a úlomky z tvrdé pryže (např. ebonit). |

7. V oddíle GM (

"Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu"

):

GM 070 | ex2307 | Vinné kaly |

GM 080 | ex2308 | Sušený a sterilizovaný rostlinný odpad, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, používané ke krmení zvířat, jinde neuvedené nebo nezahrnuté |

GM 090 | 1522 | Degras; zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků |

GM 100 | 050690 | Odpad z kostí a rohů, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (ale nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu. |

GM 110 | ex051191 | Odpad z ryb |

GM 120 | 180200 | Kakaové skořápky, slupky a jiný kakaový odpad." |

4. Mezi texty týkající se Nigérie a Ruska se vkládá nový text, kterýzní:

"PERU

V oddíle GA (

"Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě

[5]

):

GA 430 | 7204 | Šrot ze železa nebo oceli." |

[1] Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečný tekutý odpad.

[2] "Viz příloha III k rozhodnutí Komise 98/368/ES ("Úř. věst. L 165, 10.6.1998, s. 20").

[3] "Tato položka zahrnuje i strusky, které slouží jako zdroj oxidu titaničitého a vanadu.

[4] Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečný tekutý odpad.

[5] Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečný tekutý odpad."

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA C

Příloha C nařízení (ES) č. 1547/1999 se mění takto:

Celý text týkající se k Rumunska se nahrazuje tímto:

"RUMUNSKO

1. V oddíle GA (

"Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné

[1]

formě"

):

a) Následující odpad a šrot z drahých kovů a jejich slitin:

"Poznámka:

"Rtuť jako znečišťující látka těchto kovů nebo jejich slitin nebo amalgámy jsou výslovně vyloučeny.

GA 010 | ex711210 | — ze zlata |

GA 020 | ex711220 | — z platiny (výraz platina zahrnuje, platinu, iridium, osmium, paladium, rhodium a ruthenium) |

GA 030 | ex711290 | — ostatní vzácné kovy, např. stříbro |

b) Následující odpad a šrot z neželezných kovů a jejich slitin:

GA 120 | 740400 | Odpad a šrot z mědi |

GA 140 | 760200 | Odpad a šrot z hliníku |

GA 150 | 780200 | Odpad a šrot z olova |

GA 160 | 790200 | Odpad a šrot ze zinku |

GA 430 | 7204 | Odpad a šrot ze železa nebo oceli. |

2. V oddíle GE (

"Odpadní sklo v nedispergovatelné formě"

):

GE 010 | ex700100 | Skleněné střepy a jiný skleněný odpad a úlomky, kromě skla z katodových trubic a jiného aktivovaného skla. |

3. V oddíle GI (

"Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků"

):

GI 010 | 4707 | Odpad a útržky z papíru a lepenky. |

4. V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 020 | 5103 | Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu |

GJ 030 | 5202 | Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu). |

5. V oddíle GO (

"Ostatní odpady obsahující hlavně organické složky, které mohou obsahovat kovy a anorganické látky"

):

GO 050 | Fotoaparáty na jedno použití bez baterií." |

[1] Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečný tekutý odpad.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA D

Příloha D nařízení (ES) č. 1547/1999 se mění takto:

1. Celý text týkající se Albánie se nahrazuje tímto:

"ALBÁNIE

1. V oddíle GA (

"Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné

[1]

formě"

):

Následující odpad a šrot z neželezných kovů a jejich slitin:

GA 120 | 740400 | Odpad a šrot z mědi |

GA 150 | 780200 | Odpad a šrot z olova |

GA 160 | 790200 | Odpad a šrot ze zinku |

GA 170 | 800200 | Odpad a šrot z cínu |

GA 430 | 7204 | Odpad a šrot ze železa nebo oceli. |

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GB ("Odpad s obsahem kovů, který vzniká při tavení, vytavování a rafinaci kovů").

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GE ("Odpadní sklo v nedispergovatelné formě").

4. V oddíle GG (

"Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky"

):

GG 080 | ex262100 | Chemicky stabilizovaná struska z výroby mědi, která obsahuje značné množství železa (přes 20 %) a byla upravena podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), určená především pro stavební účely a jako brusný prostředek. |

5. Všechny druhy uvedené v oddíle GI ("Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků").

6. V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 020 | 5103 | Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu |

GJ 021 | 510310 | — výčesky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |

GJ 022 | 510320 | — ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |

GJ 023 | 510330 | — odpad z hrubých zvířecích chlupů |

GJ 030 | 5202 | Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu): |

GJ 031 | 520210 | — přízový odpad (včetně odpadních vláken) |

GJ 032 | 520291 | — rozvlákněný materiál |

GJ 033 | 520299 | — ostatní." |

2. Celý texttýkající se Brazílie se nahrazuje tímto:

"BRAZÍLIE

Všechny druhy uvedené v příloze II B s výjimkou těch, které jsou uvedeny v příloze B a s výjimkou:

1. V oddíle GA (

"Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, v nedispergovatelné

[2]

formě"

):

GA 150 | 780200 | Odpad a šrot z olova |

GA 240 | ex810710 | Odpad a šrot z kadmia |

GA 270 | ex811000 | Odpad a šrot z antimonu |

GA 300 | ex811220 | Odpad a šrot z chromu |

GA 400 | ex280490 | Odpad a šrot ze selenu |

GA 410 | ex280450 | Odpad a šrot z teluru. |

2. V oddíle GB (

"Odpad s obsahem kovů, který vzniká při tavení, vytavování a rafinaci kovů"

):

GB 010 | 262011 | Odpad z tvrdého zinku |

3. V oddíle GG (

"Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky"

):

GG 160 | Živičné materiály (asfaltový odpad) ze staveb a údržby silnic neobsahující dehet. |

4. V oddíle GK (

"Pryžový odpad"

):

GK 020 | 401220 | Použité pneumatiky." |

3. Celý text týkající se Bulharska se nahrazuje tímto:

"BULHARSKO

"Všechny druhy uvedené v příloze II""

.

4. Mezi texty týkající se zemí Burkina Faso a Kamerun se vkládá nový text, který zní:

"BURUNDI

1. V oddíle GA (

"Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné

[3]

formě"

):

GA 430 | 7204 | Šrot ze železa nebo oceli. |

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GI ("Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků").

3. V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 120 | 630900 | Obnošené oděvy a použité textilní výrobky |

GJ 140 | ex6310 | Odpadní textilní podlahové krytiny, koberce. |

4. V oddíle GK (

"Pryžový odpad"

):

GK 020 | 401220 | Použité pneumatiky |

5. V oddíle GM (

"Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu"

).

GM 130 | Odpad ze zemědělsko-potravinářského průmyslu, kromě vedlejších produktů, které vyhovují vnitrostátním a mezinárodním požadavkům a normám pro lidskou spotřebu nebo spotřebu zvířat." |

5. Mezi texty týkající se Monaka a Nizozemských Antil se vkládá text, který zní:

"MAROKO

Všechny druhy uvedené v oddíle GJ ("Textilní odpad")"

.

6. Veškerý text týkající se Tuniska se nahrazuje tímto:

"TUNISKO

1. Všechny druhy uvedené v oddíle GA (

"Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné

[4]

formě"

).

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GD ("Odpad z těžebních činností, v nedispergovatelné formě").

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GE ("Odpadní sklo v nedispergovatelné formě").

4. Všechny druhy uvedené v oddíle GF ("Keramický odpad v nedispergovatelné formě").

5. V oddíle GG (

"Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky"

):

GG 010 | | Částečně čištěný síran vápenatý z odsíření kouřových plynů (FGD) |

GG 020 | | Odpad ze sádrokartonových desek či sádrové lepenky z demolovaných objektů |

GG 090 | | Síra v pevném stavu |

GG 100 | | Uhličitan vápenatý z výroby kyanamidu vápenatého (s hodnotou pH nižší než 9) |

GG 120 | | Chloridy sodné, draselné a vápenaté |

GG 130 | | Karborundum (karbid křemíku) |

GG 140 | | Úlomky betonu |

GG 150 | ex262090 | Skleněné střepy s obsahem lithia a tantalu i lithia a niobu |

GG 160 | | Živičné materiály (asfaltový odpad) ze staveb a údržby silnic, neobsahující dehet. |

6. V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 010 | 5003 | Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, přízového a rozvlákněného materiálu) |

GJ 011 | 500310 | — nemykaný a nečesaný |

GJ 012 | 500390 | — ostatní |

GJ 020 | 5103 | Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu |

GJ 021 | 510310 | — výčesky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |

GJ 022 | 510320 | — ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |

GJ 023 | 510330 | — odpad z hrubých zvířecích chlupů |

GJ 030 | 5202 | Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |

GJ 031 | 520210 | — přízový odpad (včetně odpadních vláken) |

GJ 032 | 520291 | — rozvlákněný materiál |

GJ 040 | 530130 | Koudel a odpad ze lnu |

GJ 050 | ex530290 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z konopí (Canabis sativa L.) |

GJ 060 | ex530390 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z juty a jiných textilních lýkových vláken (s výjimkou lnu, konopí a ramie) |

GJ 070 | ex530490 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) ze sisalu a jiných textilních vláken rodu agave |

GJ 080 | ex530519 | Koudel, výčesky a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z kokosu |

GJ 090 | ex530529 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z abaky (Manilské konopí nebo Musa textilis Nee) |

GJ 100 | ex530599 | Koudel, výčesky a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z ramie a ostatních rostlinných textilních vláken jinde blíže neurčených nebo nezahrnutých |

GJ 130 | ex6310 | Použité hadry, odpad z motouzů, provazů, lan a šňůr a opotřebované výrobky z motouzů, provazů, lan a šňůr z textilních materiálů |

GJ 131 | ex631010 | — tříděné. |

7. V oddíle GK (

"Pryžový odpad"

):

GK 010 | 400400 | Odpady, úlomky a odřezky z kaučuku (jiné než z tvrdé pryže), též prášky nebo zrna z nich |

GK 030 | ex401700 | Odpad a úlomky z tvrdé pryže (např. ebonit) |

8. Všechny druhy uvedené v oddíle GL ("Odpad z neimpregnovaného korku a dřeva")

9. V oddíle GN

"Odpad vznikající při vydělávání kůží a kožedělné činnosti a použití kůže"

):

GN 010 | ex050200 | Odpad ze štětin a chlupů domácích a divokých prasat nebo z jezevčích a jiných chlupů k výrobě kartáčnického zboží |

GN 020 | ex050300 | Odpad z žíní, též ve štůčkách, s podložkou nebo bez podložky |

GN 040 | ex411000 | Odřezky a jiné odpady kůží (usní) nebo kompozitních usní, nepoužitelné k výrobě koženého zboží, kromě kožedělných kalů. |

10. V oddíle GO(

"Ostatní odpady obsahující hlavně organické složky, které mohou obsahovat kovy a anorganické látky"

):

GO 010 | ex050100 | Odpad z vlasů |

GO 020 | | Odpadní sláma." |

7. Za text týkající se Zambie se vkládá text:

"ZIMBABWE

"Všechny druhy uvedené v příloze II

.""

[1] Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečný tekutý odpad.

[2] Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečný tekutý odpad.

[3] Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečný tekutý odpad.

[4] Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečný tekutý odpad.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA E

Příloha A nařízení (ES) č. 1420/1999 se mění takto:

1. Celý text týkající se Albánie se nahrazuje tímto:

"ALBÁNIE

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GA (

"Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné

[1]

formě"

):

Následující odpad a šrot z neželezných kovů a jejich slitin:

GA 120 | 740400 | Odpad a šrot z mědi |

GA 150 | 780200 | Odpad a šrot z olova |

GA 160 | 790200 | Odpad a šrot ze zinku |

GA 170 | 800200 | Odpad a šrot z cínu |

GA 430 | 7204 | Odpad a šrot ze železa nebo oceli. |

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GB ("Odpad s obsahem kovů, který vzniká při tavení, vytavování a rafinaci kovů").

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GE ("Odpadní sklo v nedispergovatelné formě").

4. V oddíle GG (

"Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky"

):

GG 080 | ex262100 | Chemicky stabilizovaná struska z výroby mědi, která obsahuje značné množství železa (přes 20 %) a byla upravena podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), určená především pro stavební účely a jako brusný prostředek. |

5. Všechny druhy uvedené v oddíle GI ("Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků").

6. V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 020 | 5103 | Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu |

GJ 021 | 510310 | — výčesky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |

GJ 022 | 510320 | — výčesky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |

GJ 023 | 510330 | — odpad z hrubých zvířecích chlupů |

GJ 030 | 5202 | Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |

GJ 031 | 520210 | — přízový odpad (včetně odpadních vláken) |

GJ 032 | 520291 | — rozvlákněný materiál |

GJ 033 | 520299 | — ostatní." |

2. Celý text týkající se Brazílie se nahrazuje tímto:

"BRAZÍLIE

1. V oddíle GA (

"Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné

[2]

formě"

):

Následující odpad a šrot z neželezných kovů a jejich slitin:

GA 150 | 780200 | Odpad a šrot z olova |

GA 240 | ex810710 | Odpad a šrot z kadmia |

GA 270 | ex811000 | Odpad a šrot z antimonu |

GA 300 | ex811220 | Odpad a šrot z chromu |

GA 400 | ex280490 | Odpad a šrot ze selenu |

GA 410 | ex280450 | Odpad a šrot z teluru |

2. V oddíle GB (

"Odpad s obsahem kovů, který vzniká při tavení, vytavování a rafinaci kovů"

):

GB 010 | 262011 | Odpady z tvrdého zinku |

3. V oddíle GG (

"Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky"

):

GG 160 | Živičné materiály (asfaltový odpad) ze staveb a údržby silnic, neobsahující dehet |

4. V oddíle GK (

"Pryžový odpad"

):

GK 020 | 401220 | Použité pneumatiky" |

3. Celý text týkající se Bulharska se zrušuje.

4. Mezi texty týkající se zemí Burkina Faso a Kamerun se vkládá nový text, kterýzní:

"BURUNDI

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GA (

"Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné

[3]

formě"

):

GA 430 | 7204 | Šrot ze železa nebo oceli |

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GI ("Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků").

3. V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 120 | 630900 | Obnošené oděvy a použité textilní výrobky |

GJ 140 | ex6310 | Odpadní textilní podlahové krytiny, koberce |

4. V oddíle GK (

"Pryžový odpad"

):

GK 020 | 401220 | Použité pneumatiky. |

5. V oddíle GM (

"Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu"

).

GM 130 | Odpad ze zemědělsko-potravinářského průmyslu, kromě vedlejších produktů, které vyhovují vnitrostátním a mezinárodním požadavkům a normám pro lidskou spotřebu nebo spotřebu zvířat." |

5. Mezi texty týkající se zemí Guyana a Kiribati se vkládá nový text, kterýzní:

"JAMAJKA

Všechny druhy, s výjimkou:

Všechny druhy uvedené v oddíle GM ("Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu")."

6. Celý text týkající se Nigérie se nahrazuje tímto:

"NIGÉRIE

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GA (

"Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné

[4]

formě"

):

2. V oddíle GB ("Odpad s obsahem kovů, který vzniká při tavení, vytavování a rafinaci kovů").

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GH ("Odpad z tuhých plastů").

4. Všechny druhy uvedené v oddíle GI ("Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků").

5. Všechny druhy uvedené v oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 010 | 5003 | Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, přízového a rozvlákněného materiálu) |

GJ 011 | 500310 | — nemykané ani nečesané |

GJ 012 | 500390 | — ostatní |

GJ 020 | 5103 | Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu |

GJ 021 | 510310 | — výčesky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |

GJ 022 | 510320 | — ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |

GJ 023 | 510330 | — odpad z hrubých zvířecích chlupů |

GJ 030 | 5202 | Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |

GJ 031 | 520210 | — přízový odpad (včetně odpadních vláken) |

GJ 032 | 520291 | — rozvlákněný materiál |

GJ 033 | 520299 | — ostatní |

GJ 040 | 530130 | Koudel a odpad ze lnu |

GJ 050 | ex530290 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z konopí (Canabis sativa L.) |

GJ 060 | ex530390 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z juty a jiných textilních lýkových vláken (s výjimkou lnu, konopí a ramie) |

GJ 070 | ex530490 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) ze sisalu a jiných textilních vláken rodu agave |

GJ 080 | ex530519 | Koudel, výčesky a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z kokosu |

GJ 090 | ex530529 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z abaky (Manilské konopí nebo Musa textilis Nee) |

GJ 100 | ex530599 | Koudel, výčesky a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z ramie a ostatních rostlinných textilních vláken jinde blíže neurčených nebo nezahrnutých |

GJ 110 | 5505 | Odpad z chemických vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu |

GJ 111 | 550510 | — ze syntetických vláken |

GJ 112 | 550520 | — z umělých vláken |

GJ 130 | ex6310 | Použité hadry, odpad z motouzů, provazů, lan a šňůr a opotřebované výrobky z motouzů, provazů, lan a šňůr z textilních materiálů |

GJ 131 | ex631010 | — tříděné |

GJ 132 | ex631090 | — ostatní |

GJ 140 | ex6310 | Odpadní textilní podlahové krytiny, koberce. |

6. V oddíle GK (

"Pryžový odpad"

):

GK 010 | 400400 | Odpady, úlomky a odřezky z kaučuku (jiné než z tvrdé pryže), též prášky nebo zrna z nich |

GK 030 | ex401700 | Odpad a úlomky z tvrdé pryže (např. ebonit). |

7. V oddíle GM (

"Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu"

):

GM 070 | ex2307 | Vinné kaly |

GM 080 | ex2308 | Sušený a sterilizovaný rostlinný odpad, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, též rozdrcené nebo ve tvaru pelet, používané ke krmení zvířat, jinde neuvedené nebo nezahrnuté |

GM 090 | 1522 | Degras; zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků |

GM 100 | 050690 | Odpad z kostí a rohů, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (ale nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu. |

GM 110 | ex051191 | Odpad z ryb |

GM 120 | 180200 | Kakaové skořápky, slupky a jiný kakaový odpad." |

7. Texty týkající se Peru se nahrazují tímto:

"PERU

Všechny druhy, s výjimkou:

v oddíle GA (

"Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné

[5]

formě"

):

GA 430 | 7204 | Šrot ze železa nebo oceli." |

8. Mezi texty týkající se zemí Peru a São Tomé a Principe se vkládá nový text, který zní:

"RUMUNSKO

Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GA (

"Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné

[6]

formě"

):

a) Následující odpad a šrot z drahých kovů a jejich slitin:

"Poznámka:

"Rtuť jako znečišťující látka těchto kovů nebo jejich slitin nebo amalgámy jsou výslovně vyloučeny.

GA 010 | ex711210 | Zlato |

GA 020 | ex711220 | Platina (výraz platina zahrnuje platinu, iridium, osmium, paladium, rhodium a ruthenium) |

GA 030 | ex711290 | Ostatní vzácné kovy, např. stříbro |

b) Následující odpad a šrot z neželezných kovů a jejich slitin:

GA 120 | 740400 | Odpad a šrot z mědi |

GA 140 | 760200 | Odpad a šrot z hliníku |

GA 150 | 780200 | Odpad a šrot z olova |

GA 160 | 790200 | Odpad a šrot ze zinku |

GA 430 | 7204 | Odpad a šrot ze železa nebo oceli. |

2. V oddíle GE (

"Odpadní sklo v nedispergovatelné formě"

):

GE 010 | ex700100 | Skleněné střepy a jiný skleněný odpad a úlomky, kromě skla z katodových trubic a jiného aktivovaného skla. |

3. V oddíle GI (

"Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků"

):

GI 010 | 4707 | Odpad a útržky z papíru a lepenky. |

4. V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 020 | 5103 | Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu |

GJ 030 | 5202 | Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |

5. V oddíle GO (

"Ostatní odpady obsahující hlavně organické složky, které mohou obsahovat kovy a anorganické látky"

):

GO 050 | Fotoaparáty na jedno použití bez baterií." |

9. Mezi texty týkající se Tanzanie a Ugandy se vkládá nový text, kterýzní:

"TUNISKO

1. V oddíle GC (

"Ostatní odpad s obsahem kovů"

):

GC 050 | Upotřebené katalyzátory z fluidního katalytického krakování (FCC) (např. oxid hlinitý, zeolity) |

GC 060 | Upotřebené katalyzátory s obsahem jakéhokoli kovu: kovy platinové skupiny: ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium, platinakovy přechodných skupin: skandium, vanad, mangan, kobalt, měď, yttrium, niob, hafnium, wolfram, titan, chrom, železo, nikl, zinek, zirkonium, molybden, tantal, rheniumlanthanidy (kovy vzácných zemin): lanthan, praseodym, samarium, gadolinium, dysprosium, erbium, ytterbium, cer, neodym, europium, terbium, holmium, thulium, lutecium |

Následující odpad z kovů a kovových slitin v dispergovatelné kovové formě:

GC 090 | molybden |

GC 100 | wolfram |

GC 110 | tantal |

GC 120 | titan |

GC 130 | niob |

GC 140 | rhenium |

2. V oddíle GG (

"Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky"

):

GG 030 | ex2621 | Popel a struska z topenišť uhelných elektráren |

GG 040 | ex2621 | Popílek z uhelných elektráren |

GG 050 | | Konce anod z petrolejového koksu a/nebo bitumenu |

GG 060 | ex2803 | Upotřebené aktivní uhlí vznikající při úpravě pitné vody a v postupech zpracování potravin a při výrobě vitaminů |

GG 080 | ex262100 | Chemicky stabilizovaná struska z výroby mědi, která obsahuje značné množství železa (přes 20 %) a byla upravena podle průmyslových norem (např. DIN 4301 a DIN 8201), určená především pro stavební účely a jako brusný prostředek |

GG 110 | ex262100 | Neutralizované červené kaly z výroby oxidu hlinitého. |

3. V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 110 | 5505 | Odpad z chemických vláken (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |

GJ 111 | 550510 | — ze syntetických vláken |

GJ 112 | 550520 | — z umělých vláken. |

4. V oddíle GO(

"Ostatní odpady obsahující hlavně organické složky, které mohou obsahovat kovy a anorganické látky"

):

GO 030 | Deaktivované mycelium z výroby penicilinu, používané jako krmivo |

GO 040 | Odpad z fotografických nosných materiálů a filmů (včetně základní a fotocitlivé vrstvy), bez ohledu na to, zda materiál obsahuje nebo neobsahuje stříbro ve volné iontové formě |

GO 050 | Fotoaparáty na jedno použití bez baterií." |

[1] Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečný tekutý odpad.

[2] Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečný tekutý odpad.

[3] Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečný tekutý odpad.

[4] Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečný tekutý odpad.

[5] Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečný tekutý odpad.

[6] Nedispergovatelná forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečný tekutý odpad.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA F

Příloha B nařízení (ES) č. 1420/1999 se mění takto:

1. Celý text týkající se Burundi se zrušuje.

2. Celý text týkající se Maroka se nahrazuje tímto:

"MAROKO

Všechny druhy, s výjimkou:

Všechny druhy uvedené v oddíle GJ ("Textilní odpad")."

3. Celý text týkající se Tuniska se nahrazuje tímto:

"TUNISKO

1. V oddíle GC (

"Ostatní odpad s obsahem kovů"

):

GC 070 | ex261900 | Struska z výroby železa a oceli (včetně nízkolegované oceli), s výjimkou strusek, které vznikají výhradně pro splnění vnitrostátních a příslušných mezinárodních požadavků a norem [1] |

GC 080 | | Okuje (železný kov). |

2. V oddíle GN (

"Odpad vznikající při vydělávání kůží a kožedělné činnosti a použití kůže"

):

GN 030 | ex050590 | Odpad z kůže a jiných částí ptáků, s peřím nebo s prachovým peřím, peří a části per (též přistřižené) a prachové peří, neopracované nebo pouze čištěné, dezinfikované nebo preparované z důvodu konzervace." |

4. Celý text týkající se Zimbabwe se zrušuje.

[1] "Tato položka zahrnuje i strusky, které slouží jako zdroj oxidu titaničitého a vanadu.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU