2001/108/ESSMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/108/ES ze dne 21. ledna 2002, kterou se mění směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) s ohledem na investice SKIPCP

Publikováno: Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 35-42 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 21. ledna 2002 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 13. února 2002 Nabývá účinnosti: 13. února 2002
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/65/ES Pozbývá platnosti: 7. prosince 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Evropského parlamentu A Rady 2001/108/ES

ze dne 21. ledna 2002,

kterou se mění směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) s ohledem na investice SKIPCP

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Oblast působnosti směrnice Rady 85/611/EHS [4] byla zprvu omezena na subjekty kolektivního investování otevřeného typu, které nabízejí své podílové jednotky ke koupi veřejnosti ve Společenství a jejichž výhradním předmětem činnosti je investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP). V preambuli směrnice 85/611/EHS bylo stanoveno, že subjekty kolektivního investování, na něž se uvedená směrnice nevztahuje, by měly být předmětem pozdější koordinace.

(2) Vzhledem k vývoji na trhu je žádoucí, aby byl investiční cíl SKIPCP rozšířen i na jiné dostatečně likvidní finanční nástroje, než jsou převoditelné cenné papíry. Finanční nástroje, které mohou být investičními aktivy portfolia SKIPCP, jsou uvedeny v této směrnici. Výběr investic pro portfolio pomocí indexu je technikou řízení.

(3) Definice převoditelných cenných papírů obsažená v této směrnici platí pouze pro tuto směrnici a v žádném případě nemá vliv na různé definice, které jsou používány ve vnitrostátních právních předpisech za jiným účelem, například pro daňové účely. V důsledku toho se tato definice nevztahuje na akcie a jiné cenné papíry rovnocenné akciím, které emitovaly subjekty typu "building societies" a "industrial and provident societies", u nichž může být vlastnictví prakticky převedeno pouze tím, že je emitent odkoupí zpět.

(4) Mezi nástroje peněžního trhu se řadí ty převoditelné nástroje, s nimiž se běžně neobchoduje na regulovaných trzích, nýbrž na peněžním trhu, jako např. státní a obecní pokladniční poukázky, depozitní certifikáty, komerční cenné papíry, střednědobé směnky a bankovní akceptace.

(5) Je účelné zajistit, aby pojem regulovaného trhu použitý v této směrnici odpovídal tomuto pojmu použitému ve směrnici Rady 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti cenných papírů [5].

(6) Je žádoucí umožnit, aby SKIPCP mohly investovat svá aktiva do podílových jednotek SKIPCP a/nebo jiných subjektů kolektivního investování otevřeného typu, které rovněž investují do likvidních finančních aktiv uvedených v této směrnici a které fungují na principu rozložení rizika. Je nezbytné, aby SKIPCP nebo jiné subjekty kolektivního investování, do nichž SKIPCP investují, podléhaly účinnému dohledu.

(7) Rozvoj příležitostí SKIPCP investovat do SKIPCP a jiných subjektů kolektivního investování by měl být usnadněn. Je tedy nezbytné zajistit, aby takové investiční aktivity nesnižovaly ochranu investorů. Z důvodu rozšířených možností SKIPCP investovat do podílových jednotek jiných SKIPCP a/nebo subjektů kolektivního investování je nezbytné, aby byla stanovena určitá pravidla ohledně kvantitativních omezení, zveřejňování údajů a ochrany před kaskádním fenoménem.

(8) Pro zohlednění vývoje na trhu a vzhledem k potřebě dokončení hospodářské a měnové unie je žádoucí umožnit, aby SKIPCP mohly investovat do bankovních vkladů. Aby byla zajištěna přiměřená likvidita investic do vkladů, musí se jednat o vklady splatné na požádání (na viděnou) nebo o vypověditelné vklady. Jestliže se vklady nacházejí u úvěrové instituce se sídlem ve třetí zemi, měla by tato úvěrová instituce podléhat pravidlům obezřetnostního dohledu, jež odpovídají pravidlům stanoveným právními předpisy Společenství.

(9) Nejen SKIPCP, které podle svého statutu fondu nebo zakládacích dokumentů investují do bankovních vkladů, nýbrž všem SKIPCP může být nezbytné umožnit držet pomocná likvidní aktiva, jako jsou bankovní vklady na viděnou. Držení takových pomocných likvidních aktiv může být odůvodněno například v následujících případech: za účelem krytí běžných nebo mimořádných plateb, v případě prodeje na dobu nezbytnou k reinvestování do převoditelných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a/nebo jiných finančních aktiv podle této směrnice; na naprosto nezbytnou dobu, pokud z důvodu nepříznivých tržních podmínek musí být investice do převoditelných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu a/nebo jiných finančních aktiv pozastavena.

(10) Z důvodu obezřetnosti je třeba zabránit SKIPCP v nadměrné koncentraci svých investic spojených s rizikem selhání protistrany u jednoho a téhož subjektu, případně subjektů patřících do téže skupiny.

(11) SKIPCP by mělo být v rámci jejich obecné investiční politiky a/nebo za účelem zajištění při dosahování stanoveného finančního cíle nebo rizikového profilu uvedeného v prospektu výslovně umožněno investovat do finančních derivátových nástrojů. Pro zajištění ochrany investorů je nezbytné omezit maximální potenciální riziko související s derivátovými nástroji tak, aby nepřekračovalo celkovou čistou hodnotu portfolia SKIPCP. Aby bylo zachováno stálé vědomí rizika a závazků vyplývajících z derivátových transakcí a aby bylo ověřováno dodržování investičních omezení, budou muset být tato rizika a závazky hodnoceny a sledovány průběžně. Konečně s cílem zajistit ochranu investorů prostřednictvím zveřejňování informací, měly by SKIPCP popsat své strategie, postupy a investiční omezení, jimiž se jejich derivátové transakce řídí.

(12) Pokud jde o mimoburzovní (OTC) deriváty, měly by být stanoveny dodatečné požadavky týkající se způsobilosti protistran a nástrojů, likvidity a průběžného hodnocení pozice. Účelem takových dodatečných požadavků je zajistit přiměřenou úroveň ochrany investorů blížící se úrovni, jež je investorům poskytována při pořizování derivátů obchodovaných na regulovaných trzích.

(13) Operace s deriváty nesmí být nikdy použity k obcházení zásad a pravidel stanovených v této směrnici. Pokud jde o OTC deriváty, měly by se na angažovanost vůči jedné protistraně nebo skupině protistran uplatňovat další pravidla rozložení rizika.

(14) Některé postupy správy portfolia pro subjekty kolektivního investování, které investují v první řadě do akcií a/nebo dluhových cenných papírů, se opírají o kopírování akciových indexů a/nebo indexů dluhových cenných papírů. Je žádoucí umožnit, aby SKIPCP mohly kopírovat známé a uznávané akciové indexy a/nebo indexy dluhových cenných papírů. Může být tedy za tímto účelem nezbytné zavést pružnější pravidla rozložení rizika pro SKIPCP, které investují do akcií a/nebo dluhových cenných papírů.

(15) Subjekty kolektivního investování, na něž se vztahuje tato směrnice, by měly být používány pouze pro účely kolektivního investování peněžních prostředků získaných od veřejnosti v souladu s pravidly stanovenými v této směrnici. V případech uvedených touto směrnicí může mít SKIPCP dceřiné společnosti pouze tehdy, pokud je to nezbytné k účinnému provádění určitých činností jménem SKIPCP, které jsou rovněž definovány v této směrnici. Je nezbytné zajistit účinný dohled nad SKIPCP. Zřízení dceřiné společnosti ve třetí zemi by mělo být SKIPCP povoleno pouze v případech a za podmínek, které jsou ve směrnici uvedeny. Všeobecná povinnost jednat výlučně v zájmu podílníků, a zejména cíl zvyšovat efektivnost nákladů, nemohou v žádném případě ospravedlňovat taková opatření SKIPCP, která by příslušným orgánům bránila v účinném provádění dohledu.

(16) Je třeba zajistit volné přeshraniční obchodování s podílovými jednotkami širšího spektra subjektů kolektivního investování a přitom zaručit jednotnou minimální úroveň ochrany investorů. Žádoucích cílů je tudíž možno dosáhnout pouze pomocí závazné směrnice Společenství, která stanoví dohodnuté minimální normy. Tato směrnice provádí pouze minimální požadovanou harmonizaci a podle čl. 5 třetího odstavce Smlouvy nepřekračuje rámec toho, co je k dosažení cílů nezbytné.

(17) Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [6].

(18) Komise může v přiměřené lhůtě po přijetí návrhů zvážit navržení kodifikace,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 85/611/EHS se mění takto:

1. v čl. 1 odst. 2 se první odrážka nahrazuje tímto:

- "— jejichž výhradním předmětem činnosti je kolektivní investování kapitálu získaného od veřejnosti do převoditelných cenných papírů a/nebo do jiných likvidních finančních aktiv podle čl. 19 odst. 1 a které provozují svou činnost na základě zásady rozložení rizika a";

2. v článku 1 se doplňují nové odstavce, které znějí:

"8. Pro účely této směrnice se "převoditelnými cennými papíry"; rozumí:

- akcie společností a další cenné papíry rovnocenné akciím společností ("akcie";),

- dluhopisy a jiné formy dluhových cenných papírů ("dluhové cenné papíry";) a

- všechny ostatní obchodovatelné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo nabýt takové převoditelné cenné papíry upisováním nebo výměnou,

s výjimkou postupů a nástrojů uvedených v článku 21.

9. Pro účely této směrnice se "nástroji peněžního trhu"; rozumějí ty typy nástrojů, s nimiž se běžně obchoduje na peněžním trhu, jež jsou likvidní a mají hodnotu, kterou je možno kdykoli přesně stanovit.";

3. v čl. 19 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

"a) převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu přijatých ke kótování nebo obchodovaných na regulovaném trhu ve smyslu čl. 1 odst. 13 směrnice o investičních službách, a/nebo;"

4. v čl. 19 odst. 1 písm. b) a c) se za slova "převoditelných cenných papírů" vkládají slova "a nástrojů peněžního trhu";

5. v čl. 19 odst. 1:

- na konci písmene d) se doplňují slova "a/nebo",

- doplňují se nová písmena, která znějí:

"e) podílových jednotek SKIPCP povolených podle této směrnice a/nebo jiných subjektů kolektivního investování ve smyslu první a druhé odrážky čl. 1 odst. 2, ať mají sídlo v členském státě či nikoliv, za předpokladu, že:

- jsou tyto jiné subjekty kolektivního investování povoleny podle právních předpisů, které stanovují, že podléhají dohledu považovanému příslušnými orgány SKIPCP za rovnocenný dohledu podle právních předpisů Společenství a že je dostatečně zajištěna spolupráce mezi orgány,

- úroveň ochrany podílníků v jiných subjektech kolektivního investování je rovnocenná úrovni jejich ochrany v SKIPCP, a zejména že pravidla pro oddělování aktiv, výpůjčky, půjčky a nekryté prodeje převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu odpovídají požadavkům této směrnice,

- obchodní činnost jiných subjektů kolektivního investování je vykazována v pololetních a výročních zprávách, jež umožňují hodnotit aktiva a pasiva, příjmy a operace během vykazovaného období,

- SKIPCP nebo jiné subjekty kolektivního investování, jejichž podíly mají být pořízeny, mohou v souladu se svým statutem fondu nebo zakládacími dokumenty investovat do podílových jednotek jiných SKIPCP nebo subjektů kolektivního investování celkem nejvýše 10 % svých aktiv, a/nebo

f) vkladů splatných na požádání nebo vkladů s výpovědní lhůtou nejdéle dvanáct měsíců u úvěrových institucí, pokud má úvěrová instituce sídlo v členském státě nebo, má-li sídlo ve třetí zemi, podléhá pravidlům obezřetnostního dohledu, která příslušné orgány SKIPCP považují za rovnocenná pravidlům podle právních předpisů Společenství, a/nebo

g) finančních derivátových nástrojů, včetně rovnocenných nástrojů, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích, s nimiž se obchoduje na regulovaném trhu podle písmen a), b) a c); a/nebo finančních derivátových nástrojů, s nimiž se obchoduje na mimoburzovních trzích ("OTC derivátů";), za předpokladu, že:

- podkladem jsou nástroje podle tohoto odstavce, finanční indexy, úrokové sazby, směnné kurzy nebo měny, do kterých může SKIPCP investovat v souladu se svými investičními cíly uvedenými ve statutu fondu nebo v zakládacích dokumentech SKIPCP,

- protistranami transakcí s OTC deriváty jsou instituce, které podléhají obezřetnostnímu dohledu a které patří do kategorií schválených příslušnými orgány SKIPCP, a

- OTC deriváty podléhají spolehlivému a ověřitelnému ocenění, které se provádí každý den, a mohou být z podnětu SKIPCP kdykoli za spravedlivou cenu prodány, likvidovány nebo ukončeny vzájemnou kompenzací; a/nebo

h) nástrojů peněžního trhu, s nimiž se neobchoduje na regulovaném trhu a na něž se vztahuje ustanovení čl. 1 odst. 9, pokud jsou emise nebo emitent takových nástrojů sami regulováni za účelem ochrany investorů a úspor, a za předpokladu, že:

- je emitoval nebo se za ně zaručil ústřední, regionální nebo místní orgán nebo centrální banka členského státu, Evropská centrální banka, Evropská unie nebo Evropská investiční banka, třetí země nebo, v případě federativního státu, jedna z částí federace, či veřejná mezinárodní instituce, k níž náleží jeden nebo více členských států, nebo

- je emitoval podnik, jehož cenné papíry jsou obchodovány na regulovaných trzích podle písmen a), b) nebo c), nebo

- je emitoval nebo se za ně zaručil subjekt, který v souladu s kritérii stanovanými právními předpisy Společenství podléhá obezřetnostnímu dohledu, nebo subjekt, který podléhá a vyhovuje pravidlům obezřetnostního dohledu, která jsou podle názoru příslušných orgánů alespoň stejně přísná jako pravidla stanovená právními předpisy Společenství, nebo

- je emitovali jiní emitenti patřící do kategorií, které schválily příslušné orgány SKIPCP, za předpokladu, že se na investice do takových nástrojů vztahuje ochrana investorů rovnocenná ochraně investorů podle první, druhé nebo třetí odrážky a že emitentem je společnost, jejíž základní kapitál a rezervy činí nejméně 10 milionů eur a která sestavuje a zveřejňuje svou roční účetní závěrku v souladu se směrnicí 78/660/EHS [7], nebo subjekt, který v rámci skupiny společností zahrnující jednu nebo několik společností kótovaných na burze odpovídá za financování skupiny, nebo subjekt, který má financovat zajištění závazků pomocí úvěrové linky poskytnuté bankou.";

6. v čl. 19 odst. 2 písm. a) se za slova "převoditelných cenných papírů" vkládají slova "a nástrojů peněžního trhu";

7. v článku 19 se odst. 2 písm. b) a odstavec 3 zrušují;

8. článek 20 se zrušuje;

9. článek 21 se nahrazuje tímto:

"Článek 21

1. Správcovská nebo investiční společnost musí uplatňovat proces řízení rizika, který jí umožní sledovat a v kterémkoli okamžiku posuzovat riziko investičních pozic a jejich podíl na celkovém rizikovém profilu portfolia; musí uplatňovat postup pro přesné a nezávislé hodnocení hodnoty OTC derivátů. Musí příslušným orgánům pravidelně a v souladu s prováděcími pravidly, která tyto orgány stanoví, sdělovat za každý SKIPCP, který spravuje, typy derivátových nástrojů, podkladová rizika, kvantitativní omezení a metody, které byly vybrány k provedení odhadu rizika spojeného s derivátovými transakcemi.

2. Členské státy mohou SKIPCP povolit, aby za podmínek a v mezích, které stanoví, využívaly postupy a nástroje vztahující se k převoditelným cenným papírům a k nástrojům peněžního trhu, pokud jsou takové postupy a nástroje využívány k účinné správě portfolia. Pokud se tyto operace týkají používání derivátových nástrojů, musí být tyto podmínky a meze v souladu s ustanoveními této směrnice.

Za žádných okolností nesmějí tyto operace způsobit, že se SKIPCP odkloní od svých investičních cílů určených ve statutu fondu, zakládacích dokumentech nebo prospektu SKIPCP.

3. SKIPCP zajistí, že celkové riziko spojené s derivátovými nástroji nepřekročí celkovou čistou hodnotu jeho portfolia.

Při výpočtu rizika se bere v úvahu současná hodnota podkladových aktiv, riziko selhání protistrany, budoucí pohyby na trhu a doba k likvidaci pozic. To platí rovněž pro následující pododstavce.

SKIPCP může v rámci své investiční politiky a v mezích stanovených v čl. 22 odst. 5 investovat do finančních derivátových nástrojů za předpokladu, že riziko spojené s podkladovými aktivy nepřekročí souhrnně investiční omezení podle článku 22. Členské státy mohou povolit, aby v případě, kdy SKIPCP investuje do finančních derivátových nástrojů založených na indexu, nemusely být tyto investice zohledňovány u omezení podle článku 22.

Pokud převoditelný cenný papír nebo nástroj peněžního trhu zahrnuje derivát, musí být tento derivát při plnění požadavků tohoto článku brán v úvahu.

4. Členské státy sdělí Komisi nejpozději do 13. února 2004 veškeré informace o metodách, které se používají k výpočtu rizika podle odstavce 3 včetně rizika selhání protistrany při transakcích s OTC deriváty, jakož i veškeré následné změny týkající se jejich regulace. Komise tyto informace předá ostatním členským státům. Tyto informace budou předmětem výměny názorů v rámci kontaktního výboru v souladu s postupem podle čl. 53 odst. 4.";

10. článek 22 se nahrazuje tímto:

"Článek 22

1. Do převoditelných cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu téhož emitenta může SKIPCP investovat nejvýše 5 % svých aktiv. Do vkladů u téhož subjektu může SKIPCP investovat nejvýše 20 % svých aktiv.

Riziko selhání protistrany při transakcích SKIPCP s OTC deriváty nesmí překročit:

- 10 % jeho aktiv, pokud je protistranou úvěrová instituce podle čl. 10 odst. 1 písm. f), nebo

- 5 % jeho aktiv v ostatních případech.

2. Členské státy mohou mez ve výši 5 % stanovenou v první větě odstavce 1 zvýšit nejvýše na 10 %. Avšak celková hodnota převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které SKIPCP drží v emitentech, do nichž investuje více než 5 % svých aktiv, nesmí překročit 40 % hodnoty jeho aktiv. Toto omezení se netýká vkladů a transakcí s OTC deriváty, které se realizují s finančními institucemi podléhajícími obezřetnostnímu dohledu.

Bez ohledu na jednotlivé meze stanovené v odstavci 1 nesmí SKIPCP u jednoho subjektu v kombinaci:

- investic do převoditelných cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které tento subjekt emitoval,

— vkladů u tohoto subjektu, a/nebo

- rizik vyplývajících z transakcí s OTC deriváty s tímto subjektem

překročit 20 % svých aktiv.

3. Členské státy mohou mez ve výši 5 % stanovenou v první větě odstavce 1 zvýšit nejvýše na 35 %, pokud jsou převoditelné cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu emitovány nebo zaručeny členským státem, orgány jeho územní samosprávy, třetím státem nebo veřejnými mezinárodními institucemi, k nimž jeden nebo více členských států náleží.

4. Členské státy mohou mez ve výši 5 % stanovenou v první větě odstavce 1 zvýšit nejvýše na 25 % v případě některých dluhopisů, které emitovala úvěrová instituce se sídlem ve členském státě a na základě právních předpisů podléhající zvláštnímu veřejnému dohledu určenému na ochranu držitelů dluhopisů. Zejména musí být výnosy z emise těchto dluhopisů investovány v souladu s právními předpisy do aktiv, která jsou po celou dobu platnosti dluhopisů schopna krýt závazky spojené s těmito dluhopisy a která by v případě neplnění emitenta byla přednostně použita pro výplatu jistiny a narostlého úroku.

Pokud SKIPCP investuje více než 5 % svých aktiv do dluhopisů podle prvního pododstavce, které emitoval jeden emitent, nesmí celková hodnota těchto investic překročit 80 % hodnoty aktiv SKIPCP.

Členské státy zašlou Komisi seznam výše uvedených kategorií dluhopisů a emitentů, kteří jsou v souladu s právními předpisy a předpisy o dohledu podle prvního pododstavce oprávněni emitovat dluhopisy splňující výše stanovená kritéria. K těmto seznamům připojí oznámení o statusu nabízených záruk. Komise tyto informace společně s případnými poznámkami předá neprodleně ostatním členským státům a zpřístupní je veřejnosti. Tato sdělení mohou být předmětem výměny názorů v kontaktním výboru v souladu s postupem podle čl. 53 odst. 4.

5. Pro účely uplatnění meze 40 % stanovené v odstavci 2 se neberou v úvahu převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu uvedené v odstavcích 3 a 4.

Meze stanovené v odstavcích 1, 2, 3 a 4 nesmí být kombinovány, a tudíž investice do převoditelných cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu emitovaných týmž subjektem nebo do vkladů u tohoto subjektu či do derivátových nástrojů tohoto subjektu, uskutečněné v souladu s odstavci 1, 2, 3 a 4, nesmí za žádných okolností překročit celkem 35 % aktiv SKIPCP.

Společnosti, které pro účely konsolidované účetní závěrky, ve smyslu směrnice 83/349/EHS [8], nebo v souladu s uznávanými mezinárodními účetními pravidly náleží do stejné skupiny, se pro účely výpočtu omezení uvedených v tomto článku považují za jeden subjekt.

Členské státy mohou povolit kumulované investice do převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu v rámci téže skupiny až do výše 20 %."

11. vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 22a

1. Aniž jsou dotčena omezení stanovená v článku 25, mohou členské státy zvýšit meze podle článku 22 až na 20 % u investic do akcií a/nebo dluhových cenných papírů téhož emitenta, pokud v souladu se statutem fondu nebo zakládacími dokumenty je účelem investiční politiky SKIPCP kopírovat složení určitého akciového indexu a indexu dluhových cenných papírů, které uznávají příslušné orgány, a to za předpokladu, že:

- složení indexu je v dostatečné míře diverzifikováno,

- index představuje odpovídající vztažný bod pro trh, na který se vztahuje,

- index je náležitým způsobem zveřejněn.

2. Členské státy mohou mez stanovenou v odstavci 1 zvýšit nejvýše na 35 %, pokud to ospravedlňují mimořádné tržní podmínky zejména na regulovaných trzích, kde silně převládají určité převoditelné cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu. Investice až do výše této meze je povolena pouze pro jediného emitenta.";

12. v čl. 23 odst. 1 se za slova "převoditelných cenných papírů" vkládají slova "a nástrojů peněžního trhu";

13. článek 24 se nahrazuje tímto:

"Článek 24

1. SKIPCP smí nabývat podílové jednotky jiného SKIPCP a/nebo jiných subjektů kolektivního investování ve smyslu čl. 19 odst. 1 písm. e) za předpokladu, že do podílových jednotek jediného SKIPCP nebo jiného subjektu kolektivního investování investuje nejvýše 10 % svých aktiv. Členské státy mohou tuto mez zvýšit nejvýše na 20 %.

2. Investice do podílových jednotek subjektů kolektivního investování jiných než SKIPCP nesmí překročit celkem 30 % aktiv SKIPCP.

Členské státy mohou povolit, aby v případě, kdy SKIPCP nebyl podílových jednotek jiného SKIPCP a/nebo jiných subjektů kolektivního investování, nemusela být aktiva příslušného SKIPCP nebo jiných subjektů kolektivního investování zohledňována pro účely omezení podle článku 22.

3. Jestliže SKIPCP investuje do podílových jednotek jiných SKIPCP a/nebo jiných subjektů kolektivního investování, které spravuje přímo nebo na základě pověření tatáž správcovská společnost nebo jakákoli jiná společnost, s níž je správcovská společnost ekonomicky spjata prostřednictvím společného řízení nebo kontroly nebo podstatného přímého nebo nepřímého majetkového podílu, nesmí si tato správcovská společnost nebo jiná společnost účtovat za investici SKIPCP do podílových jednotek takových jiných SKIPCP a/nebo jiných subjektů kolektivního investování poplatky za upsání nebo vyplacení.

SKIPCP, který investuje podstatnou část svých aktiv do jiných SKIPCP a/nebo jiných subjektů kolektivního investování, zveřejní ve svém prospektu maximální výši poplatků za správu, které mohou být účtovány jak samotnému SKIPCP, tak i jiným SKIPCP a/nebo jiným subjektům kolektivního investování, do nichž hodlá investovat. Ve své výroční zprávě uvede maximální podíl poplatků za správu účtovaných jak samotnému SKIPCP, tak i jiným SKIPCP a/nebo jiným subjektům kolektivního investování, do nichž investuje.";

14. vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 24a

1. V prospektu je uvedeno, do jakých kategorií aktiv je SKIPCP oprávněna investovat. Dále je v něm uvedeno, zda jsou povoleny transakce s finančními derivátovými nástroji; v takovém případě musí být v prospektu výrazně uvedeno, zda mohou být tyto operace prováděny za účelem zajištění nebo za účelem splnění investičních cílů a jaký může být výsledek uplatnění finančních derivátových nástrojů na rizikový profil.

2. Jestliže SKIPCP investuje v první řadě do některé kategorie aktiv podle článku 19, které nejsou převoditelnými cennými papíry a nástroji peněžního trhu, nebo kopíruje akciový index nebo index dluhových cenných papírů v souladu s článkem 22a, musí jeho prospekt a případně jakýkoli další propagační materiál výrazně upozorňovat na jeho investiční politiku.

3. Je-li pravděpodobné, že se čistá hodnota aktiv SKIPCP bude z důvodu složení jeho portfolia nebo postupů správy portfolia, jež mohou být uplatňovány, vyznačovat značnou kolísavostí, musí jeho prospekt a případně jakýkoli další propagační materiál na tento jev výrazně upozorňovat.

4. Na žádost investora musí správcovská společnost rovněž poskytnout doplňkové informace týkající se kvantitativních omezení, která se uplatňují při řízení rizika SKIPCP, na metody zvolené za tímto účelem a na poslední vývoj rizika a výnosů hlavních kategorií nástrojů.";

15. v čl. 25 odst. 2:

1. se třetí odrážka nahrazuje tímto:

- "— 25 % podílových jednotek téhož SKIPCP a/nebo jiného subjektu kolektivního investování ve smyslu čl. 1 odst. 2 první a druhé odrážky,";

2. doplňuje se nová odrážka, která zní:

- "— 10 % nástrojů peněžního trhu téhož emitenta.";

16. v čl. 25 odst. 2 se druhá věta nahrazuje tímto:

"Omezení stanovená ve druhé, třetí a čtvrté odrážce nemusí být dodržena v okamžiku nabytí, pokud v té době nelze vypočítat hrubý objem dluhových cenných papírů či nástrojů peněžního trhu nebo čistý objem emitovaných cenných papírů.";

17. v čl. 25 odst. 3 písmenech a), b) a c) se za slova "převoditelné cenné papíry" vkládají slova "a nástroje peněžního trhu";

18. čl. 25 odst. 3 se písmeno e) nahrazuje tímto:

"e) podíly držené investiční společností případně investičními společnostmi na základním kapitálu dceřiných společností, které provozují řídicí, poradenskou nebo obchodní činnost v zemi, kde se dceřiná společnost nachází, v souvislosti s odkupem podílových jednotek na žádost podílníků výhradně ve prospěch dané investiční společnosti případně investičních společností.";

19. v článku 26 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. SKIPCP nemusí dodržovat omezení stanovená v tomto oddíle při výkonu upisovacích práv spojených s převoditelnými cennými papíry nebo nástroji peněžního trhu, které tvoří součást jejich aktiv.

Zajistí-li dohled nad dodržováním zásady rozložení rizika, mohou členské státy dovolit, aby nedávno povolené SKIPCP jednaly odchylně od článků 22, 22a, 23 a 24 po dobu šesti měsíců od jejich povolení.";

20. v článku 41 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Odstavec 1 nebrání tomu, aby tyto subjekty nabývaly převoditelné cenné papíry, nástroje peněžního trhu či jiné finanční nástroje podle čl. 19 odst. 1 písmen e), g) a h), které nejsou plně splaceny.";

21. článek 42 se nahrazuje tímto:

"Článek 42

Nekrytý prodej převoditelných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu či jiných finančních nástrojů uvedených v čl. 19 odst. 1 písmenech e), g) a h) nesmí provádět

- ani investiční společnost,

- ani správní společnost ani depozitář jednající jménem podílového fondu.";

22. za článek 53 se vkládá nový článek, který zní:

"Článek 53a

1. Kromě funkcí stanovených v čl. 53 odst. 1 se může kontaktní výbor scházet rovněž jako regulativní výbor ve smyslu článku 5 rozhodnutí 1999/468/ES [9], aby Komisi pomohl v souvislosti s technickými změnami této směrnice v těchto oblastech:

- objasnění definicí s cílem zajistit jednotné používání této směrnice v celém Společenství,

- přizpůsobení terminologie a vypracování definic v souladu s následnými právními akty týkajícími se SKIPCP a souvisejících otázek.

2. V případě odkazu na tento odstavec se použijí články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s přihlédnutím k ustanovením článku 8 uvedeného rozhodnutí.

Lhůta uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES se stanovuje na tři měsíce.

3. Komise přijme svůj jednací řád."

Článek 2

1. Nejpozději do 13. února 2005 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování pozměněné směrnice 85/611/EHS a případně návrhy změn. Zpráva bude obsahovat zejména:

a) analýzu, jak prohloubit a rozšířit jednotný trh pro SKIPCP, zejména v souvislosti s přeshraničním obchodováním SKIPCP (včetně fondů třetích stran), fungováním pasu pro správcovské společnosti, fungováním zjednodušeného prospektu jako informačního a marketingového nástroje, přezkumem rozsahu pomocných činností a s možnostmi zlepšené spolupráce orgánů dohledu ohledně společného výkladu a uplatňování směrnice;

b) přezkum oblasti působnosti této směrnice, pokud jde o její uplatňování na různé typy produktů (např. instituční fondy, realitní fondy, fondy "master-feeder" a zajišťovací fondy); studie by se měla zaměřit zejména na velikost trhu pro takové fondy, případně regulaci těchto fondů v členských státech a hodnocení potřeby další harmonizace těchto fondů;

c) hodnocení organizace fondů včetně pravidel a praxe udělování pověření a vztahu mezi správcem fondu a depozitářem;

d) přezkum investičních pravidel pro SKIPCP, například používání derivátů a jiných nástrojů a postupů týkajících se cenných papírů, regulace indexových fondů, regulace nástrojů peněžního trhu, vkladů, regulace investic fondů investujících do jiných fondů (investic "fund of fund"), jakož i různých investičních omezení;

e) analýzu konkurenční situace mezi fondy, které spravují správcovské společnosti, a investičními společnostmi s "vlastní správou".

Při vyhotovování této zprávy konzultuje Komise pokud možno co nejvíce různá dotčená odvětví a spotřebitelské skupiny a orgány dohledu.

2. Členské státy mohou SKIPCP, které existují v den vstupu této směrnice v platnost, poskytnout ke splnění nových vnitrostátních právních předpisů lhůtu v délce nejvýše šedesáti měsíců od uvedeného dne.

Článek 3

Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 13. srpna 2003. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy nabudou účinnosti nejpozději dnem 13. února 2004.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 21. ledna 2002.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

M. Arias Cañete

[1] Úř. věst. C 280, 9.9.1998, s. 6 a Úř. věst. C 311 E, 31.10.2000, s. 302.

[2] Úř. věst. C 116, 28.4.1999, s. 44.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 17. února 2000 (Úř. věst. C 339, 29.11.2000, s. 220), společný postoj Rady ze dne 5. června 2001 (Úř. věst. C 297, 23.10.2001, s. 35) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 23. října 2001. Rozhodnutí Rady ze dne 4. prosince 2001.

[4] Úř. věst. L 375, 31.12.1985, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/64/ES (Úř. věst. L 290, 17.11.2000, s. 27).

[5] Úř. věst. L 141, 11.6.1993, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2000/64/ES.

[6] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností (Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 1999/60/ES (Úř. věst. L 162, 26.6.1999, s. 65).

[8] Sedmá směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o konsolidovaných účetních závěrkách (Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1994.

[9] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU