2001/64/ESSMĚRNICE RADY 2001/64/ES ze dne 31. srpna 2001, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh a směrnice 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh

Publikováno: Úř. věst. L 234, 1.9.2001, s. 60-61 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 31. srpna 2001 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. září 2001 Nabývá účinnosti: 1. září 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady 2001/64/ES

ze dne 31. srpna 2001,

kterou se mění směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh a směrnice 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Z níže uvedených důvodů je třeba pozměnit směrnici Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh [4] a směrnici Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh [5].

(2) Rozhodnutí Komise 94/650/EHS [6] uspořádalo dočasný pokus za zvláštních podmínek, jehož účelem bylo zhodnotit, zda uvádění volně loženého osiva na trh pro konečného spotřebitele nebude mít nepříznivý vliv na jakost osiva oproti jakosti dosahované podle stávajícího systému stanoveného směrnicemi 66/401/EHS a 66/402/EHS.

(3) Na základě výsledků dočasného pokusu je vhodné trvale umožnit uvádění volně loženého osiva na trh pro konečného spotřebitele, jsou-li dodrženy zvláštní podmínky, a proto by měly být pozměněny směrnice 66/401/EHS a 66/402/EHS.

(4) Opatření nezbytná k provedení směrnic 66/401/EHS a 66/402/EHS by měla být přijímána v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [7],

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 66/401/EHS se mění takto:

1. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 10d

1. Členské státy mohou odchylně od článků 8, 9 a 10 zjednodušit ustanovení týkající se uzávěru a značení balení v případě, kdy je osivo kategorie "certifikované osivo" prodáváno volně ložené konečnému spotřebiteli.

2. Podmínky pro uplatňování odchylky podle odstavce 1 se stanoví postupem podle čl. 21 odst. 2.

Dokud nebudou tato opatření přijata, použijí se podmínky stanovené v článku 2 rozhodnutí Komise 94/650/ES [8]."

2. Článek 21 se nahrazuje tímto:

"Článek 21

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví zřízený článkem 1 rozhodnutí Rady 66/399/EHS (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [*] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23..

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

Článek 2

Směrnice 66/402/EHS se mění takto:

1. Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 10a

1. Členské státy mohou odchylně od článků 8, 9 a 10 zjednodušit ustanovení týkající se uzávěru a značení balení v případě, kdy je osivo kategorie "certifikované osivo" prodáváno volně ložené konečnému spotřebiteli.

2. Podmínky pro uplatňování odchylky podle odstavce 1 se stanoví postupem podle čl. 21 odst. 2.

Dokud nebudou tato opatření přijata, použijí se podmínky stanovené v článku 2 rozhodnutí Komise 94/650/ES [*] Úř. věst. L 252, 28.9.1994, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2000/441/ES (Úř. věst. L 176, 15.7.2000, s. 50).."

2. Článek 21 se nahrazuje tímto:

"Článek 21

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví zřízený článkem 1 rozhodnutí Rady 66/399/EHS (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [*] Úř. věst. L 252, 28.9.1994, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2000/441/ES (Úř. věst. L 176, 15.7.2000, s. 50)..

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

Článek 3

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. března 2002. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 31. srpna 2001.

Za Radu

předseda

L. Michel

[1] Úř. věst. C 212 E, 31.7.2001.

[2] Stanovisko ze dne 4. července 2001.

[3] Stanovisko ze dne 11. července 2001.

[4] Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 98/96/ES (Úř. věst. L 25, 1.2.1999, s. 27).

[5] Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 1999/54/ES (Úř. věst. L 142, 5.6.1999, s. 30).

[6] Úř. věst. L 252, 28.9.1994, s. 15. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2000/441/ES (Úř. věst. L 176, 15.7.2000, s. 20).

[7] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[8] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU