2001/57/ESSMĚRNICE KOMISE 2001/57/ES ze dne 25. července 2001, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu

Publikováno: Úř. věst. L 208, 1.8.2001, s. 36-43 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 25. července 2001 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. srpna 2001 Nabývá účinnosti: 21. srpna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise 2001/57/ES

ze dne 25. července 2001,

kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách, v potravinách živočišného původu a v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 86/362/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a na jejich povrchu [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2001/48/ES [2], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 86/363/EHS ze dne 24. července 1986 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách živočišného původu a na jejich povrchu [3], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2001/39/ES [4], a zejména na článek 10 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 90/642/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v některých produktech rostlinného původu, včetně ovoce a zeleniny, a na jejich povrchu [5], naposledy pozměněnou směrnicí 2001/48/ES, a zejména na článek 7 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [6], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2001/49/ES [7], a zejména na čl. 4 odst. 1 písm. f) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnicí Komise 2000/10/ES [8] byla do přílohy I směrnice 91/414/EHS zařazena účinná látka fluroxypyr. Komise dosud nestanovila žádné harmonizované maximální limity reziduí pro tuto účinnou látku. Harmonizace maximálních limitů reziduí je žádoucí z hlediska veřejného zdraví i obchodu.

(2) Členské státy po zařazení látky do přílohy I povolily podle článku 4 směrnice 91/414/EHS řadu přípravků na ochranu rostlin, které ji obsahují, a stanovily dočasné maximální limity reziduí v souladu s výše uvedeným čl. 4 odst. 1 písm. f). Tato povolení se týkají použití jako herbicidu v sadech nebo jako postemergentního herbicidu v sadech jabloní a olivovníků, v cibuli, v obilovinách, na loukách a pastvinách. V souladu s požadavky směrnice byly tyto limity a informace, na nichž se zakládají, oznámeny Komisi. Tyto informace, společně s údaji dostupnými z jiných zdrojů, byly přezkoumány a jsou dostatečné pro stanovení určitých maximálních limitů reziduí.

(3) V článku 5 směrnice 86/363/EHS se požaduje, aby byly dočasné maximální limity reziduí pro živočišné produkty stanovené podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS uvedeny v příloze II směrnice 86/363/EHS.

(4) Pro účely jejího zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS bylo technické a vědecké zhodnocení látky fluroxypyr uzavřeno dne 30. listopadu 1999 formou hodnotící zprávy Komise o fluroxypyru. V této zprávě byl přijatelný denní příjem (ADI) pro fluroxypyr stanoven na 0,8 mg/kg tělesné hmotnosti na den. Celoživotní expozice spotřebitelů potravin ošetřených látkou fluroxypyr byla odhadnuta a zhodnocena v souladu s postupy a praxí používanými v Evropském společenství, přičemž byly zohledněny pokyny vydané Světovou zdravotnickou organizací [9] a bylo vypočteno, že maximální limity reziduí stanovené v této směrnici nevedou k překročení těchto hodnot přijatelného denního příjmu.

(5) V průběhu hodnocení a diskuse, které předcházely zařazení látky fluroxypyr do přílohy I směrnice 91/414/EHS nebyly zjištěny žádné akutní toxické účinky vyžadující stanovení akutní referenční dávky.

(6) K zajištění náležité ochrany spotřebitelů před expozicí reziduím v produktech nebo na produktech, pro něž nebylo uděleno povolení, je vhodné stanovit pro všechny tyto produkty, na něž se vztahují směrnice 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, dočasné maximální limity reziduí na úrovni meze stanovitelnosti. Stanovení těchto dočasných maximálních limitů reziduí na úrovni Společenství nebrání členským státům, aby stanovily dočasné maximální limity reziduí pro fluroxypyr podle čl. 4 odst. 1 písm. f) směrnice 91/414/EHS a její přílohy VI.

(7) Doba čtyř let je považována za dostatečnou pro stanovení hlavních použití látky fluroxypyr. Po uplynutí této doby by se dočasné maximální limity reziduí měly stát konečnými.

(8) Prostřednictvím Světové obchodní organizace byly vedeny konzultace s obchodními partnery Společenství ohledně limitů stanovených v této směrnici a jejich připomínky k těmto limitům byly zohledněny. Pro fluroxypyr nejsou v kodexu určeny žádné maximální limity reziduí. Možnost stanovení odchylných maximálních limitů reziduí pro určité kombinace pesticidu a plodiny, než které jsou uvedeny v této směrnici, Komise prozkoumá na základě předložení přijatelných údajů.

(9) Byla zohledněna stanoviska Vědeckého výboru pro rostliny, zejména rady a doporučení týkající se ochrany spotřebitelů potravin ošetřených pesticidy.

(10) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého fytosanitárního výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V části A přílohy II směrnice 86/362/EHS se doplňují tato rezidua pesticidů:

"Rezidua pesticidů | Maximální limity (mg/kg) |

Fluroxypyr, včetně jeho esterů vyjádřených jako fluroxypyr | 0,1 ječmen, oves, žito, tritikale a pšenice |

0,05 ostatní obiloviny" |

Článek 2

V části B přílohy II směrnice 86/363/EHS se doplňují tato rezidua pesticidů:

"Rezidua pesticidů | Maximální limity (mg/kg) |

V mase, včetně tuku, masných polotovarech, drobech a živočišních tucích uvedených v příloze I pod položkami kódu KN 0201, 0202, 0203, 0204, 02050000, 0206, 0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 a 1602 | V mléce a v mléčných výrobcích uvedených v příloze I pod položkami kódu KN 0401, 0402, 040500 a 0406 | V čerstvých vejcích bez skořápek, pokud jde o ptačí vejce a žloutky uvedené v příloze I pod položkami kódu KN 040700 a 0408 |

Fluroxypyr | 0,5 ex0206 ledvinky | 0,05 | 0,05 |

0,05 ostatní produkty | | |

Článek 3

V příloze II směrnice 90/642/EHS se doplňuje sloupec nadepsaný "fluroxypyr, včetně jeho esterů vyjádřených jako fluroxypyr" uvedený v příloze této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději 28. února 2002. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Budou tyto předpisy používat od 1. března 2002.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 25. července 2001.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 37.

[2] Úř. věst. L 180, 3.7.2001, s. 26.

[3] Uř. věst. L 221, 7.8.1986, s. 43.

[4] Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 70.

[5] Úř. věst. L 350, 14.12.1990, s. 71.

[6] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

[7] Úř. věst. L 176, 29.6.2001, s. 61.

[8] Úř. věst. L 57, 2.3.2000, s. 28.

[9] Pokyny pro odhad dietárního příjmu reziduí pesticidů (přepracované vydání), vypracované v rámci celosvětového systému monitorování životního prostředí – potravinového programu GEMS/Food Programme ve spolupráci s výborem pro přípravu kodexu reziduí pesticidů, vydané Světovou zdravotnickou organizací v roce 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí | Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg) |

Fluroxypyr, včetně jeho esterů vyjádřených jako fluroxypyr |

1.Ovoce, čerstvé, sušené nebo tepelně neupravené, konzervované zmrazením, bez přídavku cukru; ořechy | 0,05 |

i)CITRUSOVÉ PLODY

Grapefruity | |

Citrony | |

Kyselé lajmy | |

Mandarinky (včetně klementin a podobných hybridů) | |

Pomeranče | |

Šedok | |

Ostatní | |

ii)OŘECHY (ve skořápce nebo jádra)

Mandle | |

Para ořechy | |

Kešu ořechy | |

Kaštany jedlé | |

Kokosové ořechy | |

Lískové ořechy | |

Makadamie | |

Pekanové ořechy | |

Piniové oříšky | |

Pistácie | |

Vlašské ořechy | |

Ostatní | |

iii)JÁDROVÉ OVOCE

Jablka | |

Hrušky | |

Kdoule | |

Ostatní | |

iv)PECKOVÉ OVOCE

Meruňky | |

Třešně a višně | |

Broskve (včetně nektarinek a podobných hybridů) | |

Švestky a slívy | |

Ostatní | |

v)BOBULOVÉ A DROBNÉ OVOCE

a)Hrozny révy vinné stolní a moštové

Hrozny stolní | |

Hrozny moštové | |

b)Jahody (kromě lesních) | |

c)Ovoce z keřů (kromě planě rostoucích)

Ostružiny | |

Ostružiny ostružiníku ježiníku | |

Ostružinomaliny | |

Maliny | |

Ostatní | |

d)Ostatní bobulové a drobné ovoce(kromě planě rostoucího)

Borůvky | |

Klikva | |

Rybíz (červený, bílý a černý) | |

Angrešt | |

Ostatní | |

e)Planě rostoucí bobulové ovoce | |

vi)RŮZNÉ

Avokádo | |

Banány | |

Datle | |

Fíky | |

Kiwi | |

Kumkvat | |

Liči | |

Mango | |

Olivy | |

Mučenka | |

Ananas | |

Granátová jablka | |

Ostatní | |

2.Zelenina, čerstvá nebo tepelně neupravená, zmrazená nebo sušená | 0,05 |

i)KOŘENOVÁ A HLÍZNATÁ ZELENINA

Řepa salátová | |

Mrkev | |

Celer bulvový | |

Křen | |

Topinambury | |

Pastinák | |

Petržel kořenová | |

Ředkvička | |

Černý kořen | |

Batáty | |

Tuřín | |

Vodnice | |

Jam | |

Ostatní | |

ii)CIBULOVÁ ZELENINA

Česnek | |

Cibule kuchyňská | |

Šalotka | |

Cibule jarní | |

Ostatní | |

iii)PLODOVÁ ZELENINA

a)Lilkovité

Rajčata | |

Paprika zeleninová | |

Lilek | |

Ostatní | |

b)Tykvovité – s jedlou slupkou

Okurky salátové | |

Okurky nakládačky | |

Cukety | |

Ostatní | |

c)Tykvovité – s nejedlou slupkou

Melouny cukrové | |

Tykve | |

Melouny vodní | |

Ostatní | |

d)Kukuřice cukrová | |

iv)KOŠŤÁLOVÁ ZELENINA

a)Košťálová zelenina vytvářející růžice

Brokolice | |

Květák | |

Ostatní | |

b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky

Kapusta růžičková | |

Kapusta hlávková a zelí hlávkové | |

Ostatní | |

c)Košťálová zelenina listová

Pekingské zelí | |

Kadeřávek | |

Ostatní | |

d)Kedlubny | |

v)LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY

a)Salát a podobná zelenina

Řeřicha setá | |

Polníček | |

Salát hlávkový | |

Endivie | |

Ostatní | |

b)Špenát a podobná zelenina

Špenát | |

Mangold (řapíky) | |

Ostatní | |

c)Potočnice lékařská | |

d)Čekanka salátová | |

e)Čerstvé bylinky

Kerblík | |

Pažitka | |

Petrželová nať | |

Celerová nať | |

Ostatní | |

vi)LUSKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

Fazolové lusky | |

Vyluštěná fazolová semena | |

Hrachové lusky | |

Vyluštěná hrachová zrna | |

Ostatní | |

vii)ŘAPÍKATÁ A STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá)

Chřest | |

Kardy | |

Celer řapíkatý | |

Fenykl sladký | |

Artyčoky | |

Pór | |

Reveň | |

Ostatní | |

viii)HOUBY

a)Žampiony pěstované | |

b)Žampiony volně rostoucí | |

3.Luštěniny | 0,05 |

Fazole | |

Čočka | |

Hrách | |

Ostatní | |

4.Olejnatá semena | 0,05 |

Lněná semena | |

Jádra podzemnice olejné | |

Mák | |

Sezamová semena | |

Slunečnicová semena | |

Semena řepky | |

Sojové boby | |

Hořčičná semena | |

Bavlníková semena | |

Ostatní | |

5.Brambory | 0,05 |

Konzumní brambory rané | |

Konzumní brambory pozdní | |

6.Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis) | 0,1 |

7.Chmel (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 0,1 |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU