2001/4/ESSměrnice Rady 2001/4/ES ze dne 19. ledna 2001, kterou se mění, pokud jde o dobu uplatňování minimální základní sazby, šestá směrnice (77/388/EHS) o společném systému daně z přidané hodnoty

Publikováno: Úř. věst. L 22, 24.1.2001 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. ledna 2001 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 27. ledna 2001 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2006/112/ES Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady 2001/4/ES

ze dne 19. ledna 2001,

kterou se mění, pokud jde o dobu uplatňování minimální základní sazby, šestá směrnice (77/388/EHS) o společném systému daně z přidané hodnoty

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 93 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Ustanovení čl. 12 odst. 3 písm. a) šesté směrnice Rady (77/388/EHS) ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu — Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně [3] (dále jen "šestá směrnice o DPH") stanoví, že Rada rozhodne o výši základní sazby, která bude uplatňována po 31. prosinci 2000.

(2) Ačkoli stávající základní sazba daně z přidané hodnoty platná v jednotlivých členských státech spolu s mechanismem přechodné úpravy zajistily fungování tohoto systému na uspokojivé úrovni, je nicméně nezbytné zabránit tomu, aby zvyšování rozdílů mezi stávajícími základními sazbami DPH platnými v členských státech vedlo ke strukturální nerovnováze ve Společenství a k narušení hospodářské soutěže v některých odvětvích činnosti, přinejmenším po dobu, v níž je zaváděna nová strategie zjednodušení a modernizace stávajících právních předpisů Společenství v oblasti DPH, jak ji uvádí sdělení Komise ze dne 7. června 2000.

(3) Je proto vhodné zachovat současnou minimální základní sazbu 15 % na další období dostatečně dlouhé pro to, aby bylo možné zavést strategii zjednodušení a modernizace,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

"3. a) Základní sazbu daně z přidané hodnoty stanoví každý členský stát jako procentní podíl ze základu daně a je stejná pro dodání zboží i pro poskytování služeb. Od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2005 nesmí být tento procentní podíl nižší než 15 %.

Na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem rozhodne Rada jednomyslně o výši základní sazby, která bude uplatňována po 31. prosinci 2005."

Článek 2

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2001. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 2001.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 19. ledna 2001.

Za Radu

předseda

B. Ringholm

[1] Stanovisko ze dne 14. prosince 2000 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Stanovisko ze dne 29. listopadu 2000 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2000/65/ES (Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 44).

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU