2001/527/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6. června 2001 o zřízení Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry (oznámeno pod číslem K (2001) 1501) (text s významem pro EHP) (2001/527/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 43-44 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 6. června 2001 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. června 2001 Nabývá účinnosti: 6. června 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/77/ES Pozbývá platnosti: 29. ledna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 6. června 2001

o zřízení Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry

(oznámeno pod číslem K(2001) 1501)

(text s významem pro EHP)

(2001/527/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Volný pohyb služeb a kapitálu podle článků 49 a 56 Smlouvy o ES jsou přednostními cíli Společenství.

(2) Vybudování skutečného vnitřního trhu s finančními službami je rozhodující pro posílení hospodářského růstu a tvorbu pracovních příležitostí ve Společenství.

(3) Akční plán Komise pro finanční služby [1] určuje řadu opatření, která jsou nezbytná pro dotvoření jednotného trhu s finančními službami.

(4) Evropská rada na zasedání v Lisabonu v březnu 2000 požadovala provedení tohoto akčního plánu do roku 2005.

(5) Dne 17. července 2000 zřídila Rada Výbor moudrých pro regulaci evropských trhů s cennými papíry.

(6) Výbor moudrých ve své závěrečné zprávě požadoval založení dvou výborů, Evropského výboru pro cenné papíry, složeného z vysokých zástupců členských států, a Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry, složeného z vysokých zástupců veřejných orgánů členských států příslušných pro oblast cenných papírů, aby byly mimo jiné nápomocny Komisi.

(7) V usnesení o účinnější regulaci trhů s cennými papíry v Evropské unii uvítala Evropská rada na zasedání ve Stockholmu záměr Komise formálně založit nezávislý výbor regulátorů, jak bylo navrženo ve zprávě Výboru moudrých.

(8) Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry by měl sloužit jako nezávislé fórum pro úvahy, diskusi a doporučení pro Komisi v oblasti cenných papírů.

(9) Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry by měl rovněž přispívat k plynulému a včasnému provádění právních předpisů Společenství v členských státech zajištěním účinnější spolupráce mezi vnitrostátními orgány dohledu, přípravou podrobných hodnocení a podporou nejlepší praxe [2].

(10) Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry by měl sám uspořádat své pracovní postupy a udržovat úzké pracovní vztahy s Komisí a s Evropským výborem pro cenné papíry. Předsedu by si měl zvolit ze svých členů.

(11) Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry by se měl od počátku široce radit s hospodářskými subjekty, spotřebiteli a konečnými uživateli otevřeným a průhledným způsobem.

(12) Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry by měl vypracovat svůj jednací řád a plně respektovat výsady orgánů a rovnováhu mezi orgány vytvořenou Smlouvou [3],

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Zřizuje se nezávislá poradní skupina pro cenné papíry ve Společenství s názvem "Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry" (dále jen "výbor").

Článek 2

Úlohou výboru je radit Komisi, buď na její žádost ve lhůtě, kterou může Komise stanovit podle naléhavosti věci, nebo z vlastního podnětu, zvláště při přípravě návrhů prováděcích opatření v oblasti cenných papírů.

Článek 3

Výbor se skládá z vysokých zástupců veřejných orgánů členských států příslušných pro oblast cenných papírů. Každý členský stát jmenuje vysokého zástupce ze svého příslušného orgánu, aby se účastnil jednání výboru.

Komise je zastoupena na jednáních výboru a jmenuje vysokého zástupce, který se účastní všech jednání.

Výbor volí ze svých členů předsedu.

Výbor může na svá jednání přizvat i odborníky a pozorovatele.

Článek 4

Výbor udržuje úzké pracovní vztahy s Komisí a s Evropským výborem pro cenné papíry.

Výbor může sestavit pracovní skupiny.

Článek 5

Výbor se před předáním svého stanoviska Komisi od počátku široce radí s hospodářskými subjekty, spotřebiteli a konečnými uživateli otevřeným a průhledným způsobem.

Článek 6

Výbor předkládá svou výroční zprávu Komisi.

Článek 7

Výbor přijme svůj jednací řád a uspořádá své pracovní postupy.

Článek 8

Výbor započne svou činnost dne 7. června 2001.

V Bruselu dne 6. června 2001.

Za Komisi

Frederik Bolkestein

člen Komise

[1] KOM(1999) 232 v konečném znění.

[2] Text je převzat z třetího odstavce bodu 6 usnesení ze zasedání Evropské rady ve Stockholmu.

[3] Text je převzat z posledního odstavce preambule usnesení ze zasedání Evropské rady ve Stockholmu.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU