2001/330/ESROZHODNUTÍ RADY ze dne 9. dubna 2001 o uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé (2001/330/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 124, 4.5.2001, s. 1-1 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 9. dubna 2001 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 9. dubna 2001 Nabývá účinnosti: 9. dubna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Rady

ze dne 9. dubna 2001

o uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé

(2001/330/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem, první větou,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Před vstupem v platnost Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé, podepsané v Lucemburku dne 9. dubna 2001, je nezbytné schválit Prozatímní dohodu o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé.

(2) Obchodní ustanovení obsažená v této dohodě jsou výjimečné povahy, souvisejí s politikou prováděnou v rámci procesu stabilizace a přidružení, a nezakládají pro Evropskou unii žádný precedens v obchodní politice Společenství s ohledem na jiné třetí země než země západního Balkánu.

(3) Tato dohoda by tudíž měla být schválena jménem Společenství,

ROZHODLA TAKKTO:

Článek 1

Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé, přílohy a protokoly k ní připojené, a prohlášení připojená k závěrečnému aktu se schvalují jménem Společenství.

Znění těchto aktů se připojují k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osoby zmocněné uložit jménem Společenství akt o oznámení stanovený článkem 50 dohody.

V Lucemburku dne 9. dubna 2001.

Za Radu

předsedkyně

A. Lindh

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU