2001/77/ESRozhodnutí Rady 2001/77/ES ze dne 22. prosince 2000 o uplatňování zásad rámcové dohody o projektovém financování v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů

Publikováno: Úř. věst. L 32, 2.2.2001, s. 55-59 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 22. prosince 2000 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 9. ledna 2001 Nabývá účinnosti: 9. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 1233/2011 Pozbývá platnosti: 9. prosince 2011

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Rady

ze dne 22. prosince 2000

o uplatňování zásad rámcové dohody o financování projektů v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů

(2001/77/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 133 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Společenství je smluvní stranou Ujednání o pravidlech pro státem podporované vývozní úvěry (dále jen "ujednání") uzavřeného v rámci OECD.

(2) Ujednání je předmětem rozhodnutí Rady ze dne 4. dubna 1978, které bylo prodlouženo rozhodnutím 93/112/EHS [1] a naposledy pozměněno rozhodnutím 97/530/ES [2]; účastníci ujednání vypracovali nové úplné znění zahrnující všechny změny schválené od revize ujednání, které se uplatňuje na základě rozhodnutí 93/112/ES.

(3) Účastníci ujednání rozhodli, že pravidla ujednání je třeba doplnit o zásady, které umožní pružně reagovat na zvláštní charakteristiky operací financování projektů.

(4) Účastníci ujednání si nepřejí, aby jakákoliv pružnost oslabovala kázeň stanovenou v pravidlech ujednání, které dosud s velkým úspěchem upravovaly zásahy státu v oblasti vývozních úvěrů.

(5) Účastníci ujednání se dohodli na nových zásadách pro státem poskytovanou podporu operacím financování projektů.

(6) Nové zásady pro operace financování projektů by se měly používat během zkušebního období tří let.

(7) Ujednání se uplatňuje i nadále s výjimkou případů, kdy je podle nových zásad přípustná pružná úprava operací financování projektů.

(8) Na konci zkušebního období by měli účastníci ujednání rozhodnout, zda se mají nové zásady pro operace financování projektů i nadále používat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Ve Společenství se použijí zásady obsažené v rámcové dohodě uvedené v příloze.

Článek 2

Zásady uvedené v článku 1 se použijí pro operace financování projektů během zkušebního období.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 2000.

Za Radu

předseda

C. Pierret

[1] Úř. věst. L 44, 22.2.1993, s. 1.

[2] Úř. věst. L 216, 8.8.1997, s. 77.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

ZÁSADY RÁMCOVÉ DOHODY O FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ

1. Výchozí bod úvěru: definice stanovená v ujednání se nemění ani se nepovoluje pružnost ve výkladu.

2. Popis a kritéria: viz příloha A.

3. Postupy zajištění průhlednosti/postupy oznamování: viz příloha B.

4. Kapitalizace úroků: kapitalizace úroků před uvedením do provozu musí být oznámena předem; kapitalizace úroků po uvedení do provozu není dovolena.

5. Zkušební období/sledování a přezkum:

- pružnost pro operace financování projektů platí během zkušebního období tří let,

- po dvou letech budou pružné úpravy přezkoumány a účastníci posoudí získané zkušenosti. Pružné úpravy se na konci zkušebního období zruší, pokud se účastníci nedohodnou buď

- na prodloužení zkušebního období s případnými nutnými zlepšeními/změnami, nebo

- na trvalém včlenění pružnosti – s případnými nutnými zlepšeními/změnami – do obecných směrů ujednání,

- shodne-li se však po dvou letech nejméně sedm účastníků na tom, že existují důvody pro prodloužení, prodlouží se zkušební období o další rok,

- nebude-li zkušební období prodlouženo, budou se účastníci řídit pravidly ujednání o platnosti vývozních úvěrů,

- sekretariát sleduje oznamování a uplatňování pružnosti u operací financování projektů a pravidelně o tom vyhotovuje zprávu.

6. První splátka, profil splácení a maximální lhůta splatnosti:

- v každém jednotlivém případě je možno upravit pružně buď:

1. dobu první splátky jistiny, profil splácení a maximální lhůtu splatnosti za předpokladu, že průměrná doba trvání podporovaného úvěru [1] nepřesáhne pět let a tři měsíce, nebo

2. dobu první splátky jistiny, profil splácení a maximální lhůtu splatnosti za předpokladu, že průměrná doba trvání podporovaného úvěru nepřesáhne sedm let a tři měsíce a že k první splátce jistiny dojde během dvou let od výchozího bodu úvěru. Pro tuto možnost platí maximální lhůta splatnosti 14 let,

- s ohledem na možnosti 1 a 2 se nepředpokládá, že by účastníci souhlasili s jednotlivou splátkou jistiny převyšující 25 %,

- na "země OECD s vysokým příjmem" (jak je definuje Světová banka) se v souladu s článkem 22 dohody [2] vztahuje možnost 1 pouze za předpokladu, že vývozní úvěrové agentury poskytují státní podporu na základě spolufinancování s finančními institucemi, představují menšinového partnera a mají stejné postavení alespoň po podstatnou část doby trvání úvěru.

7. Pojistné:

- po vstupu této rámcové dohody v platnost se vypočítává pojistné na základě platných postupů, uvedených do souladu s koncepcí průměrného váhového trvání, jak ji vytvořila pracovní skupina odborníků pro pojistné a související podmínky,

- ode dne 1. dubna 1999 se pojistné vypočítává v souladu s Knaepenovým balíčkem.

8. Úrokové sazby:

- pro lhůtu splatnosti do 12 let včetně se použije běžný systém CIRR (obchodních úrokových referenčních sazeb),

- pro lhůtu splatnosti delší než 12 let a kratší než 14 let se u všech měn použije přirážka 20 bazických bodů k CIRR; výše přirážky bude na konci zkušebního období přezkoumána.

9. Provádění:

– tato rámcová dohoda vstupuje v platnost dnem 1. září 1998, používá terminologii slučitelnou s ujednáním a je vydána jako dokument TD/CONSENSUS.

[1] Pojem průměrné doby trvání úvěru je založen na době, za kterou je splacena polovina jistiny úvěru. Zde se bere v úvahu výhradně lhůta splatnosti, nikoli doba vyplacení/čerpání.

[2] Pro účely této rámcové dohody o financování projektů se Korea vyjímá ze seznamu "zemí OECD s vysokým příjmem" do 31. března 2002.

--------------------------------------------------

Dodatek A

Popis a kritéria

1. K vymezení pružnosti použitelné v rámci ujednání na operace financování projektů je možno vedle vhodných postupů pro zajištění průhlednosti stanovit všeobecný popis a základní kritéria, která musí operace financování projektů splňovat. Účelem základních kritérií je napomáhat při rozhodování, zda by v konkrétním případě měla či neměla být poskytnuta pružnost.

2. Dále navrhovaná metoda spojuje všeobecný popis operací financování projektů se základními a orientačními kritérii. Jestliže účastníci při posuzování případů zjistí, že jsou v souladu s všeobecným popisem a splňují základní kritéria, mohou pak zvážit, zda chtějí uplatnit pružnou úpravu. Předpokládá se, že základní kritéria budou splněna; nebude-li splněno některé jednotlivé kritérium, mělo by to být zdůvodněno. Před použitím této pružnosti je třeba příslušnou operaci oznámit všem účastníkům s uvedením řádného "vysvětlení" (viz bod 2 dodatku B).

Všeobecný popis

Financování konkrétní hospodářské jednotky, u které může věřitel uspokojivě předpokládat, že úvěr bude splácen z peněžních toků a výdělků této hospodářské jednotky a že aktiva této hospodářské jednotky mohou sloužit jako záruka úvěru.

Základní kritéria

- Financování vývozních transakcí (právně a hospodářsky) nezávislou projektovou společností, např. specializovanou společností, s ohledem na investiční projekty "na zelené louce" vytvářející vlastní výnosy.

- Přiměřené sdílení rizika partnery projektu, např. soukromými nebo bonitními veřejnými akcionáři, vývozci, věřiteli a odběrateli včetně přiměřeného vlastního kapitálu.

- Peněžní tok projektu dostatečný během celého období splácení, umožňující pokrýt provozní náklady a dluhovou službu pro cizí kapitál.

- Přednostní odečtení provozních nákladů a dluhové služby od výnosů projektu.

- S ohledem na projekt nesmí být vystavena státní záruka splátek (vyjma státních záruk za splnění smlouvy, např. dohod o odběru zboží).

- Majetkové cenné papíry pro výnosy/aktiva projektu, např. postoupení, zástavy, účty výnosů.

- Omezený nebo žádný postih sponzorů akcionářů ze soukromého sektoru/sponzorů projektu po jeho ukončení.

Orientační kritéria

- Výnosy v tvrdé měně; u výnosů v místní měně mohou být požadovány další záruky.

--------------------------------------------------

Dodatek B

Postupy oznamování

1. Účastníci oznamují nejméně 20 kalendářních dnů předem přijetí jakéhokoliv závazku spojeného se záměrem umožnit pružnost ve smyslu navrhovaného rámce.

2. Tento postup bude nazván "Povolené výjimky: Předchozí oznámení s vysvětlením". Od oznamujícího účastníka se očekává, že poskytne údaje na standardním tiskopisu oznámení, požadované v souladu s přílohou IV ujednání doplněného o tyto informace:

- podrobný popis projektu,

- potvrzení, že projekt odpovídá všeobecnému popisu a splňuje základní kritéria (včetně poznámek k orientačním kritériím, jsou-li k dispozici),

- plné vysvětlení, proč jsou zapotřebí pružnější podmínky,

- datum první splátky jistiny ve vztahu k výchozímu bodu úvěru a údaje o způsobu jeho výpočtu,

- pro účely oznámení předpokládaných typů peněžních toků se použije tento vzor:

Doba výstavby je … let, období splácení je … let, z celkové doby … let. Profil splácení je (zatížen poplatky na začátku) (zatížen poplatky na konci) (proměnlivý) (v podstatě rovnoměrný) (ostatní – popište), přičemž v polovině období splácení bude splaceno … % jistiny a průměrná doba trvání je … let.

- údaje o účtované úrokové sazbě, a je-li zvolena možnost 2 bodu 6 přílohy, údaje o uplatněné přirážce k CIRR,

- údaje o příplatku k pojistné sazbě,

- sdělení, zda byly kapitalizovány úroky před uvedením do provozu.

3. Předpokládá se, že zbývající účastníci budou sice oprávněni požadovat od oznamujícího účastníka další informace o důvodech a základu zamýšlené podpory, nicméně oznamující účastník bude moci po uplynutí dvacetidenní lhůty bez dalšího přijmout závazek. Od oznamujícího účastníka se bude očekávat, že bezodkladně odpoví na jakékoliv dotazy, přičemž bude chránit obchodní tajemství. Pokud to bude možné, poskytnou účastníci po finanční závěrce projektů dodatečné informace o peněžních tocích.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU