2001/66/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. ledna 2001, kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K (2001) 128) (Text s významem pro EHP) (2001/66/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 22, 24.1.2001, s. 39-40 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 23. ledna 2001 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1001 Nabývá účinnosti:
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 23. ledna 2001,

kterým se mění rozhodnutí 97/296/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě

(oznámeno pod číslem K(2001) 128)

(Text s významem pro EHP)

(2001/66/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 95/408/ES ze dne 22. června 1995 [1] o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů provozoven třetích zemí, pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže, pozměněném rozhodnutím 2001/4/ES [2], a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS [3], stanoví, že produkty akvakultury budou zahrnuty do plánu kontroly reziduí veterinárních léčiv.

(2) Kromě toho příloha rozhodnutí Komise 2000/159/ES ze dne 8. února 2000 o prozatímním schválení plánů třetích zemí týkajících se reziduí podle směrnice Rady 96/23/ES [4], naposledy pozměněného rozhodnutím 2000/675/ES [5], uvádí třetí země, které předkládají plán o zárukách poskytnutých ohledně kontroly skupin reziduí a látek uvedených v příloze I směrnice 96/23/ES.

(3) Proto nejsou-li dány záruky uvedené v předchozím bodu odůvodnění, dovozy produktů rybolovu nejsou povoleny, i když odpovídají směrnici Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh [6], naposledy pozměněné směrnicí 97/79/ES [7].

(4) Jelikož rozhodnutí Komise 97/296/ES [8] ve znění rozhodnutí 2001/40/ES [9] uvádí země a území, ze kterých je povolen dovoz produktů rybolovu k lidské spotřebě, je nutné pozměnit toto rozhodnutí, aby byl zahrnut požadavek, podle kterého bude dovoz produktů akvakultury povolen pouze ze třetích zemí uvedených na seznamech obou rozhodnutí 97/296/ES a 2000/159/ES.

(5) Avšak, protože rozhodnutí Komise 95/328/ES ze dne 25. července 1995 o osvědčování zdravotní nezávadnosti produktů rybolovu ze třetích zemí, na které se dosud nevztahuje žádné zvláštní rozhodnutí [10], naposledy pozměněné rozhodnutím 2001/67/ES [11], stanoví přechodné období k aktualizaci vzoru osvědčení o zdravotní nezávadnosti, je vhodné pro produkty akvakultury stanovit výjimku z používání rozhodnutí 2000/159/ES během tohoto přechodného období.

(6) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 97/296/ES se mění takto:

1. V článku 2 se vkládá nový odstavec 3, který zní:

"3. Kromě ustanovení odstavce 1, dbají členské státy na to, aby byly dováženy produkty akvakultury, ve smyslu čl. 2 odst. 2 směrnice Rady 91/493/EHS, v jakékoli podobě určené k lidské spotřebě jen ze třetích zemí, které jsou uvedeny na seznamu v příloze tohoto rozhodnutí a v příloze rozhodnutí Komise 2000/159/ES, jakožto země se schváleným plánem kontroly reziduí pro akvakulturu."

2. Článek 3 se nahrazuje tímto:

"Článek 3

Bez ohledu na rozhodnutí Komise 2000/159/ES a čl. 2 odst. 3 tohoto rozhodnutí, členské státy, dovážejí-li produkty rybolovu ze třetích zemí uvedených v části II přílohy tohoto rozhodnutí a až do data vstupu v platnost vzoru osvědčení o zdravotní nezávadnosti podle rozhodnutí Komise 2001/67/ES [12], musejí přijímat zásilky produktů rybolovu doprovázené typem osvědčení o zdravotní nezávadnosti stanoveným rozhodnutím 95/328/ES."

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 23. ledna 2001.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 17.

[2] Úř. věst. L 2, 5.1.2001, s. 21.

[3] Úř. věst. L 125, 25.5.1996, s. 10.

[4] Úř. věst. L 51, 24.2.2000, s. 30.

[5] Úř. věst. L 280, 4.11.2000, s. 63.

[6] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 13.

[7] Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 31.

[8] Úř. věst. L 122, 14.5.1997, s. 21.

[9] Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 75.

[10] Úř. věst. L 191, 12.8.1995, s. 32.

[11] Viz strana 41 v tomto čísle Úředního věstníku.

[12] Úř. věst. L 22, 24.1.2001, s. 41.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU