2001/4/EC2001/4/EC: Council Decision of 19 December 2000 amending Decision 95/408/EC on the conditions for drawing up, for an interim period, provisional lists of third country establishments from which Member States are authorised to import certain products of animal origin, fishery products or live bivalve molluscs

Publikováno: Úř. věst. L 2, 5.1.2001 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 19. prosince 2000 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 22. prosince 2000 Nabývá účinnosti: 22. prosince 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 19. prosince 2000,

kterým se mění rozhodnutí 95/408/ES o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže

(2001/4/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na rozhodnutí Rady 95/408/ES ze dne 22. června 1995 o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže[1] a zejména na článek 9 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Přechodné období stanovené rozhodnutím 95/408/ES končí dnem 31. prosince 2000.

(2) Z administrativních důvodů došlo ke zpoždění při vypracování konečného seznamu zařízení třetích zemí, ze kterých mohou členské státy dovážet určité produkty podle směrnic o hygienických předpisech vztahujících se na tyto produkty.

(3) Zamýšlené přepracování části veterinárních právních předpisů tak, jak bylo stanoveno v Bílé knize o bezpečnosti potravin, bude zahrnovat pozměněný režim schvalování zařízení třetích zemí, ze kterých mohou členské státy dovážet určité produkty.

(4) Aby nedošlo k žádným přerušením v tradičním toku obchodu, je nutné prodloužit přechodné období, během kterého může být používán zjednodušený režim při sestavování seznamů zařízení třetích zemí, které vyvážejí určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V článku 9 rozhodnutí 95/408/ES se datum "31. prosince 2000" nahrazuje datem "31. prosince 2003".

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. prosince 2000.

Za Radu

předseda

J. GLAVANY

[1] Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 17. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 98/603/ES (Úř. věst. L 289, 28.10.1998, s. 36).

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU