(ES) č. 2630/2000Nařízení Komise (ES) č. 2630/2000 ze dne 30. listopadu 2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů z Evropského společenství do Bahrajnu, na Haiti, do Hondurasu, Kataru, Libye, Namibie, Uzbekistánu a Vatikánského městského státu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 302, 1.12.2000, s. 35-35 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. listopadu 2000 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. prosince 2000 Nabývá účinnosti: 21. prosince 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 2630/2000

ze dne 30. listopadu 2000,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů z Evropského společenství do Bahrajnu, na Haiti, do Hondurasu, Kataru, Libye, Namibie, Uzbekistánu a Vatikánského městského státu

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole [1], naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 1999/816/ES [2], a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V lednu odeslala Evropská komise verbální nótu všem nečlenským zemím OECD (a také Maďarsku a Polsku, které dosud neuplatňují rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění). Účel této nóty byl trojí: i) informovat tyto země o nových nařízeních Společenství, ii) požádat o potvrzení příslušných postojů, jak jsou nastíněny v přílohách obou nařízení a iii) získat odpověď od zemí, které neodpověděly v roce 1994.

(2) Mezi zeměmi, které odpověděly, oznámily následující země Komisi, že si na svém území nepřejí přijímat žádnou přepravu odpadů uvedených v příloze II nařízení (EHS) č. 259/93:

1. Bahrajn (odpověď dne 29. února 2000),

2. Haiti (odpověď dne 1. března 2000),

3. Honduras (odpověď dne 23. března 2000),

4. Katar (odpověď dne 9. května 2000),

5. Namibie (odpověď dne 20. února 2000),

6. Libye (odpověď dne 22. února 2000),

7. Uzbekistán (odpověď dne 6. března 2000),

8. Vatikánský městský stát (odpověď dne 16. března 2000).

(3) V souladu s čl. 17 odst. 3 nařízení (EHS) č. 259/93 byla dne 19. června 2000 oficiální žádost těchto zemí oznámena výboru zřízenému podle článku 18 směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [3], naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 96/350/ES [4].

(4) Aby se zohlednila nová situace těchto zemí, je nezbytné změnit nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 [5], kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1420/1999 se mění takto:

1. K zemím uvedeným v seznamu přílohy A s poznámkou "Všechny druhy" se do seznamu vkládají tyto země: "Bahrajn, Haiti, Honduras, Katar, Libye, Namibie, Uzbekistán a Vatikánský městský stát".

2. V seznamu přílohy B se zrušují tyto země:

"Bahrajn, Haiti, Honduras, Katar, Namibie, Uzbekistán a Vatikánský městský stát".

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2000.

Za Komisi

Pascal Lamy

člen Komise

[1] Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1.

[2] Úř. věst. L 316, 10.12.1999, s. 45.

[3] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39.

[4] Úř. věst. L 135, 6.6.1996, s. 32.

[5] Úř. věst. L 166, 1.7.1999, s. 6.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU