(ES) č. 1673/2000NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1673/2000 ze dne 27. července 2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno

Publikováno: Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 16-22 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. července 2000 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. července 2000 Nabývá účinnosti: 29. července 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1234/2007 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ES) č. 1673/2000

ze dne 27. července 2000

o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno

RADA EVROPSKÉ UNIE

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 36 a 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů [4],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Fungování a rozvoj společného trhu se zemědělskými produkty vyžadují současně vytvoření společné zemědělské politiky. Tato politika musí zahrnovat zejména společnou organizaci zemědělských trhů, jež může v závislosti na produktu nabývat různých forem.

(2) Cílem společné zemědělské politiky je dosažení cílů stanovených v článku 33 Smlouvy. V odvětví lnu a konopí pěstovaných na vlákno je nutné kromě ustanovení o platbách na plochu stanovených nařízením Rady (ES) č. 1251/1999 ze dne 17. května 1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě [5] přijmout i opatření pro vnitřní trh, která zahrnují podpory pro první zpracovatele lněných a konopných stonků a zemědělce, kteří si nechávají stonky zpracovat na vlastní náklady.

(3) Za účelem zajistit skutečné zpracování lněných a konopných stonků by mělo být poskytování podpor závislé na určitých podmínkách, zejména na zavedení schvalování prvních zpracovatelů a na povinnosti těchto zpracovatelů uzavřít na stonky kupní smlouvu. Kromě toho je za účelem boje proti zneužití podpora pro zpracování poskytována pouze na základě zpracování stonků nebo na základě využití vláken na trhu, pokud si zemědělec nechal zpracovat stonky na vlastní náklady.

(4) Za účelem zabránit zneužívání finančních prostředků Společenství by měl být z podpory vyloučen každý první zpracovatel a každý zemědělec, u kterého se zjistí, že uměle vytvořil podmínky požadované pro získání podpory, aby získal a využil výhodu, která není v souladu s cíli režimu podpor pro zpracování stonků.

(5) S ohledem na zvláštnosti trhu s dlouhými a krátkými lněnými vlákny a konopnými vlákny by měla být podpora rozlišena v závislosti na každém z obou vyrobených typů vláken. Za účelem zajistit celkovou úroveň podpor, které umožní přežití tradiční výroby dlouhých lněných vláken v podmínkách odpovídajících nařízení Rady (EHS) č. 1308/70 ze dne 4. července 1970 o společné organizaci trhu se lnem a konopím [6], by se výše podpory měla postupně zvyšovat s ohledem na postupné snižování podpor na hektar poskytovaných producentům v rámci nařízení (ES) č. 1251/1999 a s ohledem na postupné rušení podpor pro krátká lněná vlákna. Pokud jde o krátká lněná vlákna a konopná vlákna, měla by být poskytnuta podpora, která umožní, aby během určitého období vznikla rovnováha mezi novými výrobky získanými z uvedených vláken a otevírajícími se potenciálními trhy. Za účelem podpořit výrobu krátkých lněných vláken a konopných vláken dobré jakosti by měla být stanovena maximální procentní sazba nečistot a pazdeří, jakož i přechodná ustanovení umožňující zpracovatelskému průmyslu přizpůsobit se tomuto požadavku.

(6) S ohledem na zvláštní postavení tradičního lnu v určitých oblastech Nizozemska, Belgie a Francie je nezbytné poskytovat na příslušné pěstební plochy dodatečnou přechodnou podporu pro první zpracovatele stonků.

(7) Za účelem zabránit podvodnému zvyšování množství majících nárok na podporu by měly členské státy tato množství omezit podle ploch, na jejichž stonky byly uzavřeny smlouvy o zpracování stonků nebo zpracovatelské závazky.

(8) Za účelem omezit výdaje vznikající při uplatňování tohoto nařízení by se měl pro každý typ vyrobeného vlákna zavést stabilizační mechanismus podle toho, zda se jedná o dlouhá nebo krátká lněná vlákna a konopná vlákna. Za účelem zajistit přiměřenou úroveň příslušných produkcí v každém členském státě by se mělo pro každý typ vláken stanovit maximální zaručené množství a rozdělit ho jednotlivým členským státům formou národních zaručených množství. Národní zaručená množství pro krátká lněná vlákna a konopná vlákna jsou však omezena na období nezbytné pro uplatnění nových výrobků na trhu. Národní zaručená množství se uplatní pro podporu pro zpracování a netýkají se režimu stanovenému nařízením (ES) č. 1251/1999. Národní zaručená množství jsou stanovena zejména s ohledem na nejaktuálnější průměry pěstitelských ploch přadného lnu a konopí, které jsou případně přizpůsobeny na základě jejich skutečně produktivního podílu a u kterých se také zohlední průměrný výnos vláken. Pro členské státy, jejichž současná produkce je nízká, by mělo být stanoveno společné množství, které se každý hospodářský rok znovu rozdělí, aby se produkce v těchto zemích přizpůsobila rozvoji. Za účelem umožnit každému členskému státu úpravu mezi množstvími vyrobených vláken je třeba stanovit podmínky převodu mezi národními zaručenými množstvími. Tento převod se uskuteční na základě koeficientu, který zaručí rozpočtovou rovnováhu.

(9) Producentské členské státy musí přijmout nezbytná opatření, aby zajistily řádné fungování opatření pro poskytování podpor. Kvůli lhůtám nezbytným pro zpracování veškerých stonků příslušného hospodářského roku se jako kontrolní opatření zavádí režim záloh na podporu.

(10) Všechna opatření v rámci režimu obchodu se třetími zeměmi musí umožnit upuštění od uplatňování všech množstevních omezení a od vybírání všech poplatků na vnějších hranicích Společenství. Za výjimečných okolností se však může tento postup ukázat jako nedostatečný. Za účelem ochrany trhu Společenství v takovýchto případech, které mohou vést k narušení trhu, musí mít Společenství možnost okamžitě přijmout všechna nezbytná opatření. Tato opatření musí být v souladu se závazky vyplývajícími z dohod WTO o zemědělství [7].

(11) Aby ilegální pěstování konopí nenarušilo fungování společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno, měla by být zavedena kontrola dovozů konopí a semen konopí, která zaručí, že příslušné produkty poskytují určité záruky, pokud jde o obsah tetrahydrokannabinolu. Mimo to musí být pro dovoz semen konopí, která nejsou určena k výsevu, zaveden režim kontrol, který předpokládá režim schvalování příslušných dovozců.

(12) S ohledem na vývoj trhů se lnem a konopím pěstovanými na vlákno si členské státy a Komise musí sdělovat informace nezbytné pro uplatňování tohoto nařízení.

(13) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [8].

(14) Výdaje členských států v důsledku povinností vyplývajících z tohoto nařízení hradí Společenství v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky [9].

(15) Společná organizace trhu se lnem a konopím definovaná nařízením (EHS) č. 1308/70 neodpovídá i přes několikanásobné změny zásadním přeměnám, které se v odvětví uskutečnily. Za těchto podmínek by výše uvedené nařízení (EHS) č. 1308/70 a nařízení Rady (EHS) č. 619/71 ze dne 22. března 1971, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory pro len a konopí [10], měla být zrušena. Nařízení Rady (EHS) č. 620/71 ze dne 22. března 1971, kterým se stanoví rámcové požadavky pro smlouvy o prodeji lněných a konopných stonků [11], nařízení Rady (EHS) č. 1172/71 ze dne 3. června 1971, kterým se stanoví

(16) Obecná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování lněných a konopných vláken [12], nařízení Rady (EHS) č. 1430/82 ze dne 18. května 1982, kterým se stanoví omezení dovozu konopí a semen konopí a kterým se mění nařízení (EHS) č. 1308/70, pokud jde o konopí [13], nařízení Rady (EHS) č. 2059/84 ze dne 16. července 1984, kterým se stanoví obecná pravidla pro omezení dovozu konopí a semen konopí a kterým se mění nařízení (EHS) č. 619/71, pokud jde o konopí [14], která se zakládají na nařízení (EHS) č. 1308/70 a na nařízení (EHS) č. 619/71, se zrušují a nahrazují se novými ustanoveními tohoto nařízení.

(17) Přechod od ustanovení nařízení (EHS) č. 1308/70 k ustanovením tohoto nařízení by mohl působit obtíže, o nichž toto nařízení nepojednává. Za účelem připravenosti na tuto skutečnost by Komise měla přijmout nezbytná přechodná opatření. Komise by měla být rovněž oprávněna řešit určité praktické problémy.

(18) S ohledem na den vstupu v platnost tohoto nařízení je nezbytné přijmout pro hospodářský rok 2000/01 zvláštní opatření. Za tímto účelem by měl režim pro hospodářský rok 1999/2000 zůstat v platnosti do 30. června 2001. Komise by však měla stanovit výši podpor na základě disponibilních rozpočtových prostředků, jakmile budou spolehlivě odhadnuty příslušné plochy; částka určená na financování opatření na podporu využití lněného vlákna by měla být stanovena na nulu.

(19) Za účelem posouzení účinků nových opatření předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě v roce 2003 zprávu o národních zaručených množstvích a maximální procentní sazbě nečistot a pazdeří a v roce 2005 zprávu o účincích podpory pro zpracování a doplňkové podpory na producenty a trhy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Společná organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno zahrnuje režim vnitřního trhu a režim obchodu se třetími zeměmi. Vztahuje se na tyto produkty:

Kód KN | Název zboží |

5301 | Len surový nebo zpracovaný, avšak nespředený; lněná koudel a lněný odpad (včetně nitového odpadu a rozvlákněného materiálu) |

5302 | Konopí (Cannabis sativa L.) surové nebo zpracované, avšak nespředené; koudel a odpad z konopí (včetně nitového odpadu a rozvlákněného materiálu) |

2. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) "zemědělcem" zemědělec podle definice čl. 10 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1259/1999 ze dne 17. května 1999, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky [15];

b) "schváleným prvním zpracovatelem" fyzická nebo právnická osoba, sdružení fyzických nebo právnických osob, bez ohledu na jeho právní statut podle vnitrostátních právních předpisů nebo statut jeho členů, které schválí příslušný orgán členského státu, na jehož území se zařízení na výrobu lněného nebo konopného vlákna nachází.

3. Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčena opatření stanovená nařízením (ES) č. 1251/1999.

HLAVA I

Vnitřní trh

Článek 2

1. Zavádí se podpora pro zpracování lněných a konopných stonků pěstovaných na vlákno.

Podpora se poskytuje schválenému prvnímu zpracovateli v závislosti na množství vlákna, které bylo skutečně vyrobeno ze stonků, na něž byla uzavřena kupní smlouva se zemědělcem.

Platí ovšem tyto výjimky:

a) pokud je schválený první zpracovatel a zemědělec jedna a tatáž osoba, nahradí se kupní smlouva závazkem zúčastněné strany, že zpracování provede sama;

b) pokud stonky zůstanou ve vlastnictví zemědělce, který je nechá zpracovat na základě smlouvy s jiným schváleným prvním zpracovatelem a prokáže, že vyrobené vlákno prodal, podpora se poskytne zemědělci.

2. Žádná podpora není vyplacena schválenému prvnímu zpracovateli nebo zemědělci, pokud se zjistí, že požadované podmínky pro získání podpory vytvořili uměle, aby získali a využili výhodu, která není v souladu s cíli tohoto režimu.

3. Výše podpory pro zpracování se na jednu tunu vláken stanoví takto:

a) pro dlouhá lněná vlákna:

- 100 eur pro hospodářský rok 2001/02,

- 160 eur pro hospodářské roky 2002/03, 2003/04, 2004/05 a 2005/06,

- 200 eur od hospodářského roku 2006/07;

b) pro krátká lněná vlákna a konopná vlákna obsahující nanejvýše 7,5 % nečistot a pazdeří: 90 eur pro hospodářské roky 2001/02 až 2005/06.

Pro hospodářské roky 2001/02 až 2003/04 mohou členské státy s ohledem na tradiční možnosti odbytu rozhodnout o poskytnutí podpory také pro:

- krátká lněná vlákna s procentní sazbou nečistot a pazdeří v rozmezí od 7,5 % do 15 %,

- konopná vlákna s procentní sazbou nečistot a pazdeří v rozmezí od 7,5 % do 25 %.

V těchto případech poskytnou členské státy podporu pro množství, které se při základu 7,5 % nečistot a pazdeří maximálně rovná vyprodukovanému množství.

4. Množství vláken majících nárok na podporu jsou omezena podle ploch, na které byly uzavřeny smlouvy nebo zpracovatelské závazky uvedené v odstavci 1.

Limity uvedené v prvním pododstavci stanoví členské státy tak, aby byla dodržena národní zaručená množství uvedená v článku 3.

5. Na žádost schváleného prvního zpracovatele se v závislosti na vyrobeném množství vláken vyplácí záloha na podporu.

Článek 3

1. Pro dlouhá lněná vlákna se stanoví maximální zaručené množství ve výši 75250 tun na hospodářský rok a toto množství se rozdělí členským státům formou národních zaručených množství. Toto maximální zaručené množství se dělí takto:

- 13800 tun pro Belgii,

- 300 tun pro Německo,

- 50 tun pro Španělsko,

- 55800 tun pro Francii,

- 4800 tun pro Nizozemsko,

- 150 tun pro Rakousko,

- 50 tun pro Portugalsko,

- 200 tun pro Finsko,

- 50 tun pro Švédsko,

- 50 tun pro Spojené království.

2. Pro krátká lněná vlákna a konopná vlákna, pro která může být poskytnuta podpora, se stanoví maximální zaručené množství ve výši 135900 tun na hospodářský rok. Toto maximální zaručené množství se dělí takto:

a) formou národních zaručených množství těmto členským státům:

- 10350 tun pro Belgii,

- 12800 tun pro Německo,

- 20000 tun pro Španělsko,

- 61350 tun pro Francii,

- 5550 tun pro Nizozemsko,

- 2500 tun pro Rakousko,

- 1750 tun pro Portugalsko,

- 2250 tun pro Finsko,

- 2250 tun pro Švédsko,

- 12100 tun pro Spojené království;

b) 5000 tun se rozdělí formou národních zaručených množství na každý hospodářský rok mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko. Uvedené rozdělení je stanoveno podle ploch, na které byla podle čl. 2 odst. 1 uzavřena smlouva nebo zpracovatelský závazek.

Národní zaručená množství pro krátká lněná vlákna a konopná vlákna snížená podle odstavce 5 tohoto článku nebudou od hospodářského roku 2006/07 uplatňována.

3. Pokud vlákna vyrobená v jednom členském státě pocházejí ze stonků vyprodukovaných v jiném členském státě, přičtou se příslušná množství vláken k národnímu zaručenému množství toho členského státu, v kterém byly stonky sklizeny. Podporu vyplatí ten členský stát, k jehož národnímu zaručenému množství je příslušné množství vláken připočteno.

4. Členské státy, které si to přejí, si mohou do 30. června 2001 jedenkrát vzájemně převést část jejich národních zaručených množství podle odstavce 1 nebo 2, případně upravených podle odstavce 5. V tomto případě to oznámí Komisi, která o tom uvědomí ostatní členské státy.

5. Každý členský stát může převést část svého národního zaručeného množství uvedeného v odstavci 1 do svého národního zaručeného množství uvedeného v odstavci 2 nebo naopak.

Převody podle prvního pododstavce platí jako protihodnota jedné tuny dlouhých lněných vláken za 2,2 tuny krátkých lněných vláken a konopných vláken.

Podpora pro zpracování se poskytuje nejvýše pro každé z množství uvedených v odstavci 1 nebo odstavci 2, přizpůsobených v souladu s prvním a druhým pododstavcem tohoto odstavce a také v souladu s odstavcem 4.

Článek 4

Až do hospodářského roku 2005/06 se pro pěstební plochy lnu, které se nacházejí v zónách I a II uvedených v příloze a jejichž produkce stonků je předmětem

- kupní smlouvy nebo závazku podle čl. 2 odst. 1 a

- podpory pro zpracování na dlouhá lněná vlákna,

poskytuje schválenému prvnímu zpracovateli doplňková podpora.

Výše doplňkové podpory pro len činí 120 eur na hektar v zóně I a 50 eur na hektar v zóně II.

HLAVA II

Obchod se třetími zeměmi

Článek 5

1. Tento článek se použije, aniž jsou dotčena přísnější opatření přijatá členskými státy v souladu se smlouvou a v souladu se závazky vyplývajícími z dohod WTO o zemědělství.

2. Pro dovoz konopí ze třetích zemí je nezbytné osvědčení, přičemž musí být splněny tyto podmínky:

- surové konopí kódu KN musí splňovat podmínky stanovené v článku 5a nařízení (ES) č. 1251/1999,

- u semen odrůd konopí kódu KN určených k výsevu musí být prokázáno, že obsah tetrahydrokannabinolu nepřesahuje hodnotu stanovenou podle článku 5a nařízení (ES) č. 1251/1999,

- semena konopí kódu KN, která nejsou určena k výsevu, mohou dovážet pouze dovozci schválení členským státem, aby se zajistilo, že tato semena nebudou určena k výsevu.

Každý dovoz produktů uvedených v první a druhé odrážce do Společenství musí být podroben kontrole, která ověří dodržování požadavků tohoto článku.

Článek 6

Pokud toto nařízení nebo ustanovení přijatá podle tohoto nařízení nestanoví jinak, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

- vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu,

- uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 7

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v čl. 1 odst. 1 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 33 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou stanoví obecná prováděcí pravidla k tomuto odstavci a určí, v jakých případech a v rámci jakých mezí mohou členské státy přijmout ochranná opatření.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise, může kterýkoli členský stát do tří pracovních dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření změnit nebo zrušit do jednoho měsíce ode dne, kdy jí bylo předloženo.

4. Tento článek se použije v souladu se závazky vyplývajícími z dohod uzavřených podle čl. 300 odst. 2 Smlouvy.

HLAVA III

Obecná ustanovení

Článek 8

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, vztahují se na produkci produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení a obchod s nimi články 87, 88 a 89 Smlouvy.

Článek 9

Opatření nezbytná pro provádění tohoto nařízení, pokud jde o níže uvedené náležitosti, se přijmou řídícím postupem stanoveným v čl. 10 odst. 2. Zejména se jedná o:

- podmínky pro schválení prvních zpracovatelů,

- podmínky, které by měli schválení první zpracovatelé dodržovat, pokud jde o smlouvy o koupi a prodeji a závazky podle čl. 2 odst. 1,

- podmínky, které by měli dodržovat zemědělci v případě uvedeném v čl. 2 odst. 1 písm. b),

- kritéria, která by měla být dodržována jednak u dlouhých lněných vláken a jednak u krátkých lněných vláken a konopných vláken,

- způsoby výpočtu množství majících nárok na podporu v případech uvedených ve druhém pododstavci čl. 2 odst. 3 písm. b),

- podmínky pro poskytnutí podpory a zálohy a zejména důkazy o zpracování stonků,

- podmínky, které musí být dodrženy při stanovení limitů podle čl. 2 odst. 4,

- rozdělení množství 5000 tun uvedeného v čl. 3 odst. 2 písm. b),

- podmínky pro převod národních zaručených množství podle čl. 3 odst. 5,

- podmínky pro poskytování doplňkových podpor uvedených v článku 4.

Tato opatření se mohou kromě toho týkat všech kontrolních opatření, která se provádějí na ochranu finančních zájmů Společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem.

Článek 10

1. Komisi je nápomocen Řídící výbor pro len a konopí (dále jen "výbor").

2. V případě odkazů na tento odstavec se použijí články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Období uvedené v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES se stanoví v délce jednoho měsíce.

3. Výbor se může zabývat jakoukoliv jinou otázkou, kterou mu k posouzení předloží jeho předseda buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

4. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 11

Nařízení (ES) č. 1258/1999 a jeho prováděcí ustanovení se vztahují na produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení.

HLAVA IV

Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 12

1. Pro hospodářský rok 2000/01 se částky podpory pro len a konopí vypěstované ve Společenství stanoví nejpozději do 31. října 2000 postupem podle čl. 10 odst. 2.

Tyto částky se stanoví tak, že se na částky platné pro hospodářský rok 1999/2000 použije koeficient, který se rovná poměru mezi

- průměrnými výdaji na hektar, které se rovnají 88 milionům eur na celkovou pěstební plochu uvedenou v prohlášeních o pěstování a

- průměrnými výdaji 721 eur na hektar odhadnutými pro hospodářský rok 1999/2000.

Částky podpor pro hospodářský rok 2000/01 nesmějí překročit částky stanovené pro hospodářský rok 1999/2000.

2. Pro hospodářský rok 2000/01 se částka určená k podpoře pro len pro financování opatření podporujících využívání lněných vláken stanoví ve výši 0 eur na hektar.

3. Hospodářský rok 2000/01 končí 30. června 2001.

Článek 13

Nařízení (EHS) č. 1308/70, (EHS) č. 619/71, (EHS) č. 620/71, (EHS) č. 1172/71, (EHS) č. 1430/82 a (EHS) č. 2059/84 se od 1. července 2001 zrušují.

Článek 14

Komise přijme postupem podle článku 10 odst. 2:

- nezbytná opatření pro usnadnění přechodu od ustanovení nařízení (EHS) č. 1308/70 a (EHS) č. 619/71 k ustanovením tohoto nařízení,

- nezbytná opatření pro řešení zvláštních praktických problémů. Tato opatření se při náležitém odůvodnění mohou odchýlit od určitých ustanovení tohoto nařízení.

Článek 15

1. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do 31. prosince 2003 zprávu, k níž jsou případně přiloženy návrhy pokud jde o trendy produkce v jednotlivých členských státech a účinky reformy společné organizace trhu s ohledem na odbyt a hospodářskou životaschopnost odvětví. Zpráva se dále bude zabývat maximálním množstvím nečistot a pazdeří u krátkých lněných vláken a konopných vláken.

Zpráva případně poslouží jako základ pro nové rozdělení a možné zvýšení národních zaručených množství. Komise zejména zohlední objem produkce, zpracovatelské kapacity a možnosti odbytu na trhu.

2. V roce 2005 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o podpoře pro zpracování, k níž případně přiloží návrhy.

Zpráva obsahuje hodnocení dopadu podpory pro zpracování, a to zejména na:

- postavení producentů, pokud jde o pěstební plochy a ceny, které jim byly zaplaceny,

- trendy trhu s přadnými vlákny a vývoj nových výrobků,

- zpracovatelský průmysl.

S ohledem na alternativní produkci zpráva naznačí, zda může průmysl podle stanovených usměrnění řádně fungovat. Dále se bude zabývat otázkou, zda podpora pro zpracování krátkých lněných vláken a konopných vláken a doplňková podpora pro len podle článku 4 budou moci být poskytovány i po hospodářském roce 2005/06.

Článek 16

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských Společenství.

Články 1 až 11 se použijí od hospodářského roku 2001/02.

Nařízení (EHS) č. 1308/70 a nařízení (EHS) č. 619/71 se použijí i nadále pro hospodářské roky 1998/99, 1999/2000 a 2000/01.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. července 2000.

Za Radu

předseda

H. VÉDRINE

[1] Úř. věst. C 56 E, 29.2.2000, s. 19.

[2] Stanovisko ze dne 6. července 2000 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. C 140, 18.5.2000, s. 3.

[4] Stanovisko ze dne 14. června 2000 (dosud nezveřejněné Úředním věstníku).

[5] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1672/2000 (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 13).

[6] Úř. věst. L 146, 4.7.1970, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2702/1999 (Úř. věst. L 327, 14.12.1999, s. 7).

[7] Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.

[8] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[9] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.

[10] Úř. věst. L 72, 26.3.1971, s. 2. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1420/98 (Úř. věst. L 19, 4.7.1998, s. 7).

[11] Úř. věst. L 72, 26.3.1971, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 713/95 (Úř. věst. L 73, 1.4.1995, s. 16).

[12] Úř. věst. L 123, 5.6.1971, s. 7.

[13] Úř. věst. L 162, 12.6.1982, s. 27. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3290/94 (Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 105).

[14] Úř. věst. L 191, 19.7.1984, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3290/94.

[15] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 113.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

ZÓNY MAJÍCÍ NÁROK NA PODPORU PODLE ČLÁNKU 4

ZÓNA 1

1. Území Nizozemska.

2. Tyto belgické obce: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (kromě Vladslo a Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwport, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (pouze Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne a Zuienkerke.

ZÓNA II

1. Oblasti Belgie mimo oblasti uvedené v zóně 1.

2. Tyto oblasti Francie:

- departement du Nord,

- okresy Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer a kanton Marquise v departementu Pas-de-Calais,

- okresy Saint-Quentin a Vervins v departementu Aisne,

- okres Charleville-Mézières v departementu Ardennes.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU