(ES) č. 1552/2000Nařízení Komise (ES) č.1552/2000 ze dne 14. července 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1547/1999 o kontrolních postupech pro přepravu některých druhů odpadů do Estonska, Hongkongu, Indonésie, Litvy, Maďarska, San Marina a Thajska (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 176, 15.7.2000, s. 27-33 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. července 2000 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. srpna 2000 Nabývá účinnosti: 5. srpna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 1552/2000

ze dne 14. července 2000,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1547/1999 o kontrolních postupech pro přepravu některých druhů odpadů do Estonska, Hongkongu, Indonésie, Litvy, Maďarska, San Marina a Thajska

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole [1], naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 1999/816/ES [2], a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V lednu odeslala Evropská komise verbální nótu všem nečlenským zemím OECD (a také Maďarsku a Polsku, které doposud neuplatňují rozhodnutí OECD C (92) 39 v konečném znění). Účel této nóty byl trojí: i) informovat tyto země o nových nařízeních Společenství; ii) požádat o potvrzení příslušných postojů, jak jsou nastíněny v přílohách obou nařízení a iii) získat odpověď od zemí, které neodpověděly v roce 1994.

(2) Mezi zeměmi, které odpověděly, oznámily následující země Komisi, že dovoz některých odpadů uvedených v příloze II nařízení (EHS) č. 259/93 přijímají buď bez jakýchkoli kontrolních postupů, nebo podle kontrolního postupu, který se vztahuje na přílohy III a IV uvedeného nařízení:

1. Estonsko (odpověď dne 10. února 2000),

2. Hongkong (odpověď dne 25. února 2000),

3. Indonésie (odpověď dne 15. února 2000 a další podrobnosti sděleny dne 14. dubna 2000),

4. Litva (odpověď dne 15. února 2000),

5. Maďarsko (odpověď dne 9. února 2000),

6. San Marino (odpověď dne 14. února 2000),

7. Thajsko (odpověď dne 17. února 2000).

(3) V souladu s čl. 17 odst. 3 nařízení č. 259/93 (EHS) byla dne 26. dubna 2000 oficiální žádost těchto zemí oznámena výboru zřízenému podle článku 18 směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [3], naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 96/350/EHS [4].

(4) Aby se zohlednila nová situace těchto zemí, je nezbytné změnit nařízení Komise (ES) č. 1547/1999 ze dne 12. července 1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje rozhodnutí OECD C (92) 39 v konečném znění [5], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1208/2000 [6],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha A nařízení (ES) č. 1547/1999 se mění takto:

1. V textu týkajícím se MAĎARSKA se slova "s výjimkou druhů uvedených v příloze B" zrušují.

2. Celý text týkající se INDONÉSIE se zrušuje.

3. Mezi texty týkající se JAMAJKY a MACAA se vkládá tento text:

"LITVA

1. Všechny druhy uvedené v oddíle GB ("Odpad s obsahem kovů, který vzniká při tavení, vytavování a rafinaci kovů").

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GC ("Ostatní odpad s obsahem kovů").

3 Všechny druhy uvedené v oddíle GD ("Odpad z těžebních činností, v nedispergovatelné formě").

4. Všechny druhy uvedené v oddíle GF ("Keramický odpad v nedispergovatelné formě")

5. Všechny druhy uvedené v oddíle GG ("Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky").

6. V oddíle GH ("Odpad z tuhých plastů")

Odpad, odřezky a úlomky z plastů:

GH 012 | ex391520 | — Polymery styrenu |

GH 013 | ex391530 | — Polymery vinylchloridu |

GH 014 | ex391590 | Kopolymer akrylonitrilukopolymer butadienukopolymer styrenupolyamidypolybutylentereftalátpolyuhličitanypolyfenylenové sulfidyakrylové polymeryparafíny (C10-C13)polyuretany (neobsahující chlorfluorouhlovodíky)polysiloxany (silikony)polymethylmetakrylátpolyvinylalkoholpolyvinylbutyralpolyvinylacetátpolytetrafluorethylen (teflon, PTFE) |

GH 015 | ex391590 | Pryskyřice nebo jejich kondenzační produkty, např.:močovinoformaldehydové pryskyřicefenolformaldehydové pryskyřicemelaminformaldehydové pryskyřiceepoxidové pryskyřicealkydové pryskyřicepolyamidy. |

7. V oddíle GI ("Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků").

GI 014 | 470790 | Ostatní včetně, ale ne pouze: 1.laminované lepenky2.netříděného odpadu a výmětu. |

8. Všechny druhy uvedené v oddíle GJ ("Textilní odpad").

9. Všechny druhy uvedené v oddíle GK ("Pryžový odpad").

10. Všechny druhy uvedené v oddíle GM ("Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu").

11. Všechny druhy uvedené v oddíle GN ("Odpad vznikající při vydělávání kůží a kožedělné činnosti a použití kůže").

12. Všechny druhy uvedené v oddíle GO ("Ostatní odpad obsahující hlavně organické složky, které mohou obsahovat kovy a anorganické látky")."

4. Mezi texty týkající se POLSKA a SINGAPURU se vkládá tento text:

"SAN MARINO

1. V oddíle GC ("Ostatní odpad s obsahem kovů")

GC 030 | ex890800 | Lodě a jiná plovoucí zařízení k demontáži, řádně zbavená veškerého nákladu a ostatních materiálů pocházejících z provozu lodí, které mohou mít nebezpečné vlastnosti |

GC 040 | | Vraky motorových vozidel bez kapalin. |

2. V oddíle GG ("Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky").

GG 030 | ex2621 | Popel a struska z topenišť uhelných elektráren |

GG 040 | ex2621 | Popílek z uhelných elektráren. |

3. V oddíle GK ("Pryžový odpad")

GK 020 | ex401220 | Použité pneumatiky. |

4. V oddíle GO ("Ostatní odpad obsahující hlavně organické složky, které mohou obsahovat kovy a anorganické látky")

GO 030 | | Deaktivované mycelium z výroby penicilínu, používané jako krmivo." |

5. Text týkající se THAJSKA se mění takto:

1. V oddíle GA se zrušují tyto druhy odpadů:

GA 150 | 780200 | Odpad a šrot z olova |

GA 240 | ex810710 | Odpad a šrot z kadmia |

GA 300 | ex811220 | Odpad a šrot z chromu. |

2. V oddíle GG se zrušují tyto druhy odpadů:

GG 040 | ex2621 | Popílek z uhelných elektráren. |

3. Oddíl GH ("Odpad z tuhých plastů") se zrušuje.

Článek 2

Příloha B nařízení (ES) č. 1547/1999 se mění takto:

1. Celý text týkající se ESTONSKA se zrušuje.

2. Celý text týkající se MAĎARSKA se zrušuje.

3. Mezi texty týkající se GUNEY-BISSAU a INDIE se vkládá tento text:

"HONKONG

1. V oddíle GA ("Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné1 formě")

GA 200 | ex810310 | Odpad a šrot z tantalu. |

2. V oddíle GC ("Ostatní odpad s obsahem kovů")

GC 060 | Použité katalyzátory s obsahem jakéhokoli kovu: kovy platinové skupiny: ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium, platinalanthanidy (kovy vzácných zemin): lanthan, praseodym, samarium, gadolinium, dysprosium, erbium, ytterbium, cer, europium, neodym, holmium, lutecium, terbium, thulium. |

Následující odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě:

"Poznámka":

"Rtuť jako znečišťující látka těchto kovů nebo jejich slitin nebo amalgámy jsou výslovně vyloučeny.

GC 090 | | molybden |

GC 100 | | wolfram |

GC 110 | | tantal |

GC.120 | | titan |

GC.130 | | niob |

GC 140 | | rhenium |

GC 150 | | zlato |

GC 160 | | platina (výraz "platina" zahrnuje platinu, iridium, osmium, paladium, rhodium a ruthenium) |

GC 170 | | ostatní drahé kovy, např. stříbro |

3. V oddíle GG ("Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky")

GG 160 | | Asfaltové materiály (asfaltový odpad) ze staveb a oprav silnic, které neobsahují dehet. |

4. V oddíle GJ ("Textilní odpad")

GJ 140 | ex6310 | Odpad z textilních podlahových materiálů. |

5. V oddíle GM ("Odpad vznikající v zemědělsko-potravinářském průmyslu")

GM 140 | ex1500 | Odpad z jedlých tuků a olejů, živočišného nebo rostlinného původu (např. oleje použité ke smažení)." |

4. V textu týkajícím se INDONÉSIE se slova "s výjimkou druhů uvedených v příloze A nebo příloze D" nahrazují slovy "s výjimkou druhů uvedených v příloze D".

5. Text týkající se LITVY se mění takto:

1. Následující oddíly se zrušují:

GC ("Ostatní odpad s obsahem kovů")

GD ("Odpad z těžebních činností, v nedispergovatelné formě")

GG ("Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky")

GK ("Pryžový odpad")

GO ("Ostatní odpad obsahující hlavně organické složky, které mohou obsahovat kovy a anorganické látky").

2. Oddíl GH (

"Odpad z tuhých plastů"

) se nahrazuje tímto textem:

"2. Všechny druhy uvedené v oddíle GH ("Odpad z tuhých plastů") s výjimkou všech odpadů z tuhých plastů uvedených v příloze A a:

GH 011 | ex391510 | polymery ethylenu." |

6. Mezi texty týkající se SLOVENSKA a TOGA se vkládá tento text:

"THAJSKO

1. V oddíle GA ("Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné (1) formě")

Následující odpad a šrot z neželezných kovů a jejich slitin:

GA 150 | 780200 | Odpad a šrot z olova |

GA 240 | ex810710 | Odpad a šrot z kadmia |

GA 300 | ex811220 | Odpad a šrot z chromu |

2. V oddíle GG ("Ostatní odpad obsahující hlavně anorganické složky, které mohou obsahovat kovy a organické látky")

GK 040 | ex2621 | Popílek z uhelných elektráren. |

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GH ("Odpad z tuhých plastů")

4. V oddíle GN ("Odpad vznikající při vydělávání kůží a kožedělné činnosti a použití kůže")

GK 040 | ex411000 | Odřezky a jiné odpady z kůží (usní) nebo kompozitních usní, nepoužitelné k výrobě koženého zboží, kromě kožedělných kalů." |

Článek 3

Příloha D nařízení (ES) č. 1547/1999 se mění takto:

1. V textu týkajícím se ESTONSKA se slova "s výjimkou druhů uvedených v příloze B" zrušují.

2. V textu týkajícím se HONKONGU se slova "Všechny druhy uvedené v příloze II" nahrazují slovy "Všechny druhy uvedené v příloze II s výjimkou druhů uvedených v příloze B".

3. Text týkající se INDONÉSIE se nahrazuje tímto textem:

"1. V oddíle GA ("Odpad z kovů a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné1 formě")

a) následující odpad a šrot z drahých kovů a jejich slitin:

GG 010 | ex711210 | ze zlata |

GG 020 | ex711220 | kovy platinové skupiny: ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium, platina. |

b) Následující odpad a šrot z neželezných kovů a jejich slitin:

GA 120 | 740400 | Odpad a šrot z mědi |

GA 130 | 750300 | Odpad a šrot z niklu |

GA 140 | 760200 | Odpad a šrot z hliníku |

GA 160 | 790200 | Odpad a šrot ze zinku |

GA 170 | 800210 | Odpad a šrot z cínu |

GA 180 | ex810191 | Odpad a šrot z wolframu |

GA 190 | ex810291 | Odpad a šrot z molybdenu |

GA 200 | ex810310 | Odpad a šrot z tantalu |

GA 210 | 810420 | Odpad a šrot z hořčíku |

GA 220 | ex810510 | Odpad a šrot z kobaltu |

GA 230 | ex810600 | Odpad a šrot z bismutu |

GA 240 | ex810710 | Odpad a šrot z kadmia |

GA 250 | ex810810 | Odpad a šrot z titanu |

GA 260 | ex810910 | Odpad a šrot ze zirkonia |

GA 270 | ex811000 | Odpad a šrot z antimonu |

GA 280 | ex811100 | Odpad a šrot z manganu |

GA 290 | ex811211 | Odpad a šrot z berylia |

GA 300 | ex811220 | Odpad a šrot z chromu |

GA 310 | ex811230 | Odpad a šrot z germania |

GA 320 | ex811240 | Odpad a šrot z vanadu |

GA 430 | 7204 | Odpad a šrot ze železa. |

2. V oddíle GC ("Ostatní odpad s obsahem kovů")

GC 030 | ex890800 | Lodě a jiná plovoucí zařízení k demontáži, řádně zbavená veškerého nákladu a ostatních materiálů pocházejících z provozu lodí, které mohou mít nebezpečné vlastnosti. |

3. V oddíle GE ("Odpadní sklo v nedispergovatelné formě")

GE 010 | ex700100 | Skleněné střepy a jiný skleněný odpad a úlomky, kromě skla z katodových trubic a jiného aktivovaného skla. |

4. V oddíle GF ("Keramický odpad v nedispergovatelné formě")

GF 020 | ex811300 | Odpad a úlomky z cermetu (kompozitů kovu a keramiky). |

5. Všechny druhy uvedené v oddíle GI ("Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků").

6. V oddíle GJ ("Textilní odpad")

GJ 010 | 5003 | Hedvábný odpad (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, přízového a rozvlákněného materiálu) |

GJ 011 | 500310 | — nemykaný ani nečesaný |

GJ 012 | 500390 | — ostatní |

GJ 020 | 5103 | Odpad z vlny nebo z jemných nebo hrubých zvířecích chlupů, včetně přízového odpadu, avšak kromě rozvlákněného materiálu |

GJ 021 | 510310 | — výčesky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |

GJ 022 | 510320 | ostatní odpad z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |

GJ 023 | 510330 | odpad z hrubých zvířecích chlupů |

GJ 030 | 5202 | Bavlněný odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |

GJ 031 | 520210 | přízový odpad (včetně odpadních vláken) |

GJ 032 | 520291 | rozvlákněný materiál |

GJ 033 | 520299 | — ostatní |

GJ 040 | 530130 | Koudel a odpad ze lnu |

GJ 050 | ex530290 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu konopí (Canabis sativa L.) |

GJ 060 | ex530390 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z juty a jiných textilních lýkových vláken (s výjimkou lnu, pravého konopí a ramie) |

GJ 070 | ex530490 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) ze sisalu a jiných textilních vláken rodu agave |

GJ 080 | ex530519 | Koudel, oleje a odpad (včetně přízového odpadu arozvlákněného materiálu) z kokosu |

GJ 090 | ex530529 | Koudel a odpad (včetně přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) z abaky (Manilské konopí nebo Musa textilis Nee) |

GJ 100 | ex530599 | Koudel, oleje a odpad (včetně přízového odpadu arozvlákněného materiálu) z vláken ramie a jiných rostlinných textilních vláken jinde neuvedených nebo nezahrnutých |

GJ 132 | ex631090 | — ostatní. |

7. V oddíle GK ("Pryžový odpad")

GK 020 | 401220 | Použité pneumatiky." |

4. V textu týkajícím se LITVY se slova "Všechny druhy uvedené v příloze II s výjimkou druhů uvedených v příloze B" nahrazují slovy "Všechny druhy uvedené v příloze II s výjimkou druhů uvedených v přílohách A a B".

5. V textu týkajícím se SAN MARINA se slova "Všechny druhy uvedené v příloze II" nahrazují slovy "Všechny druhy uvedené v příloze II s výjimkou druhů uvedených v příloze A".

6. V textu týkajícím se THAJSKA se slova "Všechny druhy uvedené v příloze II s výjimkou druhů uvedených v příloze A" nahrazují slovy "Všechny druhy uvedené v příloze II s výjimkou druhů uvedených v přílohách A a B".

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. července 2000

Za Komisi

Pascal Lamy

člen Komise

[1] Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1.

[2] Úř. věst. L 316, 10.12.1999, s. 45.

[3] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39.

[4] Úř. věst. L 135, 6.6.1996, s. 32.

[5] Úř. věst. L 185, 17.7.1999, s. 1.

[6] Úř. věst. L 138, 9.6.2000, s. 7.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU