(ES) č. 1208/2000Nařízení Komise (ES) č. 1208/2000 ze dne 8. června 2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů z Evropského společenství do Bulharska a Nigérie, a nařízení (ES) č. 1547/1999 o kontrolních postupech pro přepravu některých druhů odpadů do Bulharska a Nigérie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 138, 9.6.2000, s. 7-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. června 2000 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. června 2000 Nabývá účinnosti: 12. června 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 1208/2000

ze dne 8. června 2000,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů z Evropského společenství do Bulharska a Nigérie, a nařízení (ES) č. 1547/1999 o kontrolních postupech pro přepravu některých druhů odpadů do Bulharska a Nigérie

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole [1], naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 1999/816/ES [2], a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 29. listopadu 1999 předložila Nigérie oficiální žádost, aby mohla dovážet některé odpady uvedené v příloze II nařízení (EHS) č. 259/93 podle kontrolního postupu uplatňovaného na odpady uvedené v příloze IV nařízení (EHS) č. 259/93 ("červený" seznam).

(2) Dne 9. prosince 1999 předložilo Bulharsko oficiální žádost, aby mohlo dovážet některé odpady uvedené v příloze II nařízení (EHS) č. 259/93 podle kontrolního postupu uplatňovaného na odpady uvedené v příloze III nařízení (EHS) č. 259/93 ("žlutý" seznam).

(3) V souladu s čl. 17 odst. 3 nařízení (EHS) č. 259/93 a článkem 3 nařízení (ES) č. 1420/1999 ze dne 29. dubna 1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD [3], byla dne 30. listopadu 1999 a dne 15. prosince 1999 oficiální žádost Nigérie a Bulharska oznámena výboru zřízenému podle článku 18 směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [4], naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 96/350/ES [5].

(4) Aby se zohlednila nová situace Nigérie, je nezbytné zároveň změnit nařízení (ES) č. 1420/1999 a nařízení Komise (ES) č. 1547/1999 ze dne 12. července 1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění [6], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 354/2000 [7].

(5) Aby se zohlednila nová situace Bulharska, je nezbytné zároveň pozměnit nařízení (ES) č. 1420/1999 a nařízení (ES) č. 1547/1999,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha A nařízení (ES) č. 1420/1999 se mění takto:

1) V oddíle GH (

"Odpad z tuhých plastů"

) textu týkajícího se Bulharska se vkládá nový text, který zní:

"GH 014 | ex391590 | Polymery nebo kopolymery: např.:polypropylenpolyethyletereftalátkopolymer akrylonitrilukopolymer butadienukopolymer styrenupolyamidypolybutylentereftalátypolyuhličitanypolyfenylensulfidyakrylové polymeryparafíny (C10-C13)polyurethan (neobsahující chlorofluorouhlíky)polysiloxany (silikony)polymethylakrylátpolyvinylalkoholpolyvinylbutyralpolyvinylacetátpolymerytetrafluorethylen (teflon, PTFE) |

2) Text týkající se Nigérie se mění takto:

"Všechny druhy, s výjimkou:

1. V oddíle GA ("Odpad z kovu a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě")

Následující odpad a šrot z neželezných kovů a jejich slitin:

GA 120 | 740400 | Odpad a šrot z mědi |

GA 130 | 750300 | Odpad a šrot z niklu |

GA 140 | 760200 | Odpad a šrot z hliníku |

GA 150 | 780200 | Odpad a šrot z olova |

GA 160 | 790200 | Odpad a šrot ze zinku |

GA 170 | 800200 | Odpad a šrot z cínu |

GA 180 | ex810191 | Odpad a šrot z wolframu |

GA 190 | ex810291 | Odpad a šrot z molybdenu |

GA 200 | ex810310 | Odpad a šrot z tantalu |

GA 210 | 810420 | Odpad a šrot z hořčíku (s výjimkou odpadů, které patří do AA 190) |

GA 220 | ex810510 | Odpad a šrot z kobaltu |

GA 230 | ex810600 | Odpad a šrot z vizmutu |

GA 240 | ex810710 | Odpad a šrot z kadmia |

GA 250 | ex810810 | Odpad a šrot z titanu |

GA 260 | ex810910 | Odpad a šrot ze zirkonia |

GA 270 | ex811000 | Odpad a šrot z antimonu |

GA 280 | ex811100 | Odpad a šrot z manganu |

GA 290 | ex811211 | Odpad a šrot z berylia |

GA 300 | ex811220 | Odpad a šrot z chromu |

GA 310 | ex811230 | Odpad a šrot z germania |

GA 320 | ex811240 | Odpad a šrot z vanadu |

ex811291 | Odpad a šrot z: |

GA 330 | | — hafnia |

GA 340 | | — india |

GA 350 | | — niobia |

GA 360 | | — rhenia |

GA 370 | | — galia |

GA 400 | ex280490 | Odpad a šrot ze selenu |

GA 410 | ex280450 | Odpad a šrot z teluru |

GA 420 | ex280530 | Odpad a šrot ze vzácných zemin |

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GH ("Odpad z tuhých plastů")

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GI ("Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků")

4. Všechny druhy uvedené v oddíle GJ ("Textilní odpad")."

Článek 2

Příloha A nařízení (ES) č. 1547/1999 se mění takto:

1) V oddíle GH (

"Odpad z tuhých plastů"

) textu týkajícího se Bulharska se vkládá nový text, který zní:

"GH 014 | ex391590 | Polymery nebo kopolymery: např.:polypropylenpolyethyletereftalátkopolymer akrylonitrilukopolymer butadienukopolymer styrenupolyamidypolybutylentereftalátypolyuhličitanypolyfenylensulfidyakrylové polymeryparafíny (C10-C13)polyurethan (neobsahující chlorofluorouhlíky)polysiloxany (silikony)polymethylakrylátpolyvinylalkoholpolyvinylbutyralpolyvinylacetátpolymerytetrafluorethylen (teflon, PTFE) |

2) Text týkající se Nigérie v příloze B se mění takto:

"1. V oddíle GA ("Odpad z kovu a kovových slitin v kovové, nedispergovatelné formě")

Následující odpad a šrot z neželezných kovů a jejich slitin:

GA 120 | 740400 | Odpad a šrot z mědi |

GA 130 | 750300 | Odpad a šrot z niklu |

GA 140 | 760200 | Odpad a šrot z hliníku |

GA 150 | 780200 | Odpad a šrot z olova |

GA 160 | 790200 | Odpad a šrot ze zinku |

GA 170 | 800200 | Odpad a šrot z cínu |

GA 180 | ex810191 | Odpad a šrot z wolframu |

GA 190 | ex810291 | Odpad a šrot z molybdenu |

GA 200 | ex810310 | Odpad a šrot z tantalu |

GA 210 | 810420 | Odpad a šrot z hořčíku (s výjimkou odpadů, které patří do AA 190) |

GA 220 | ex810510 | Odpad a šrot z kobaltu |

GA 230 | ex810600 | Odpad a šrot z vizmutu |

GA 240 | ex810710 | Odpad a šrot z kadmia |

GA 250 | ex810810 | Odpad a šrot z titanu |

GA 260 | ex810910 | Odpad a šrot ze zirkonia |

GA 270 | ex811000 | Odpad a šrot z antimonu |

GA 280 | ex811100 | Odpad a šrot z manganu |

GA 290 | ex811211 | Odpad a šrot z berylia |

GA 300 | ex811220 | Odpad a šrot z chromu |

GA 310 | ex811230 | Odpad a šrot z germania |

GA 320 | ex811240 | Odpad a šrot z vanadu |

ex811291 | Odpad a šrot z: |

GA 330 | | — hafnia |

GA 340 | | — india |

GA 350 | | — niobia |

GA 360 | | — rhenia |

GA 370 | | — galia |

GA 400 | ex280490 | Odpad a šrot ze selenu |

GA 410 | ex280450 | Odpad a šrot z teluru |

GA 420 | ex280530 | Odpad a šrot ze vzácných zemin |

2. Všechny druhy uvedené v oddíle GH ("Odpad z tuhých plastů")

3. Všechny druhy uvedené v oddíle GI ("Odpad z papíru, lepenky a papírových výrobků")

4. Všechny druhy uvedené v oddíle GJ ("Textilní odpad")."

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. června 2000.

Za Komisi

Pascal Lamy

člen Komise

[1] Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1.

[2] Úř. věst. L 316, 10.12.1999, s. 45.

[3] Úř. věst. L 166, 1.7.1999, s. 6.

[4] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39.

[5] Úř. věst. L 135, 6.6.1996, s. 32.

[6] Úř. věst. L 185, 17.7.1999, s. 1.

[7] Úř. věst. L 45, 17.2.2000, s. 21.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU