(ES) č. 354/2000Nařízení y (ES) č. 354/2000 ze dne 16. února 2000, kterým se mění nařízení (ES) č. 1547/1999 o kontrolních postupech pro přepravu některých druhů odpadů do Číny (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 45, 17.2.2000, s. 21-22 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. února 2000 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. února 2000 Nabývá účinnosti: 20. února 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 354/2000

ze dne 16. února 2000,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1547/1999 o kontrolních postupech pro přepravu některých druhů odpadů do Číny

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole [1], naposledy pozměněné nařízením Komise 1999/816/ES [2], a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 7. prosince 1999 předložila Čína oficiální žádost, aby mohla dovážet některé odpady uvedené v příloze II nařízení (EHS) č. 259/93 bez uplatnění jakýchkoli kontrolních postupů místo kontrolního postupu uplatňovaného na odpady uvedené v příloze IV zmíněného nařízení.

(2) V souladu s čl. 17 odst. 3 nařízení (EHS) č. 259/93 byla tato oficiální žádost dne 13. prosince 1999 oznámena výboru zřízenému podle článku 18 směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [3], naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 96/350/ES [4].

(3) Aby se zohlednil nový postoj Číny, je nezbytné příslušným způsobem změnit nařízení Komise (ES) č. 1547/1999 ze dne 12. července 1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje rozhodnutí OECD C(92)39 v konečném znění [5], ve znění nařízení (ES) č. 334/2000 [6],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha D nařízení (ES) č. 1547/1999 se mění tak, že do kapitoly "ČÍNA" se vkládají tyto druhy odpadů:

1. Všechny druhy odpadů uvedené v oddíle GH ("Odpad z tuhých plastů").

2. V oddíle GJ (

"Textilní odpad"

):

GJ 110 | 5505 | Odpady z chemických vláken (včetně výčesků, přízového odpadu a rozvlákněného materiálu) |

GJ 111 | 550510 | ze syntetických vláken |

GJ 112 | 550520 | z umělých vláken. |

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. února 2000.

Za Komisi

Pascal Lamy

člen Komise

[1] Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1.

[2] Úř. věst. L 316, 10.12.1999, s. 45.

[3] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39.

[4] Úř. věst. L 135, 6.6.1996, s. 32.

[5] Úř. věst. L 185, 17.7.1999, s. 1.

[6] Úř. věst. L 41, 15.2.2000, s. 8.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU