(ES) č. 32/2000NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 32/2000 ze dne 17. prosince 1999 o otevření a správě celních kvót Společenství závazných v rámci GATT a některých jiných celních kvót Společenství, o podrobných pravidlech pro úpravu těchto kvót a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1808/95RADA EVROPSKÉ UNIE,

Publikováno: Úř. věst. L 5, 8.1.2000, s. 1-32 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. prosince 1999 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 15. ledna 2000 Nabývá účinnosti: 15. ledna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ES) č. 32/2000

ze dne 17. prosince 1999

o otevření a správě celních kvót Společenství závazných v rámci GATT a některých jiných celních kvót Společenství, o podrobných pravidlech pro úpravu těchto kvót a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1808/95

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) se Společenství zavázalo, že otevře každý rok pro určitý počet produktů a za určitých podmínek celní kvóty Společenství se sníženou nebo nulovou celní sazbou.

(2) Nařízení Rady (ES) č. 1808/95 ze dne 24. července 1995 o otevření a správě celních kvót Společenství závazných v rámci GATT pro některé zemědělské produkty, průmyslové výrobky a produkty rybolovu a o podrobných pravidlech pro úpravu těchto kvót [1] bylo opakovaně a podstatným způsobem pozměněno; nyní, kdy jsou zapotřebí další úpravy, by uvedené nařízení mělo být z důvodů srozumitelnosti přepracováno a zjednodušeno v souladu s usnesením Rady ze dne 25. října 1996 [2].

(3) Toto nařízení se nepoužije na celní kvóty pro zemědělské produkty závazné v rámci GATT, na které se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3290/94 ze dne 22. prosince 1994 o úpravách a přechodných opatřeních nezbytných v odvětví zemědělství k provádění dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání [3].

(4) Po snížení celních sazeb sjednaných v rámci GATT jsou některé produkty, na které se dříve vztahovalo nařízení (ES) č. 1808/95, nyní osvobozeny od dovozního cla; proto nejsou zahrnuty do tohoto nařízení.

(5) Společenství uzavřelo s Kanadou dohodu ve formě výměny dopisů týkající se otevření celní kvóty ve výši 650000 tun pro novinový papír (pořadové číslo 09.0015), z čehož je v souladu s článkem XIII GATT 600000 tun každoročně do 30. listopadu vyhrazeno pouze pro produkty pocházející z Kanady; dohoda dále stanoví, že podíl kvóty vyhrazené pro dovoz z Kanady musí být povinně zvýšen o 5 % v případě, že bude vyčerpán před koncem daného roku.

(6) V souladu s nabídkou, kterou Evropské společenství učinilo v rámci Konference Organizace spojených národů o obchodu a rozvoji (Unctad), a se svým systémem všeobecných celních preferencí zavedlo Společenství od roku 1971 celní preference pro výrobky z juty a kokosových vláken pocházející z některých rozvojových zemí; tyto preference měly formu postupného snižování celních sazeb společného celního sazebníku a, od roku 1978 do 31. prosince 1994, úplného pozastavení těchto celních sazeb.

(7) Od 1. ledna 1995, kdy vstoupil v platnost nový systém všeobecných celních preferencí, do 31. prosince 1999 Společenství mimo GATT otevřelo prostřednictvím nařízení (ES) č. 764/96 [4] a 1401/98 [5] pro určitá množství výrobků z juty a kokosových vláken autonomní celní kvóty Společenství s nulovou celní sazbou; jelikož platnost systému všeobecných celních preferencí byla nařízením (ES) č. 2820/98 [6] prodloužena do 31. prosince 2000, měl by tento režim být rovněž prodloužen do 31. prosince 2001.

(8) V rámci svých vnějších vztahů se Společenství zavázalo Švýcarsku, že každoročně od 1. září do 31. srpna následujícího roku otevře celní kvótus nulovou celní sazbou zahrnující různé způsoby zpracování některých textilních výrobků v režimu pasivního zušlechťovacího styku; v souladu s doložkou nejvyšších výhod Švýcarsko a jiné třetí země mohou tuto kvótu využívat.

(9) Společenství oznámilo, že je připraveno pro určité ručně vyráběné výrobky a ručně tkané textilie každoročně otevřít celní kvóty Společenství s nulovou celní sazbou; přístup k těmto kvótám je však podmíněn předložením osvědčení o pravosti, které vydal příslušný orgán zvýhodněné země a které potvrzuje, že dotyčné zboží bylo ručně vyrobeno nebo utkáno, celním orgánům Společenství.

(10) Pro řádné fungování tohoto režimu je třeba vymezit "ručně vyráběné výrobky".

(11) Je třeba zavést systém aktualizace údajů o vládních úřadech oprávněných k vydávání osvědčení o pravosti.

(12) Správné používání režimu pro ručně vyráběné výrobky a textilie tkané na ručních stavech vyžaduje, aby byla přijata taková opatření, která by v případě nesrovnalostí nebo nedostatečnosti správní spolupráce umožňovala dočasně zcela nebo částečně odejmout přístup k těmto celním kvótám, a aby byly stanoveny postupy pro správní spolupráci vyžadované pro účely prověřování osvědčení o pravosti.

(13) V rámci systému všeobecných celních preferencí je rozvojovým zemím poskytnut přístup k celním kvótám pro ručně vyráběné výrobky a textilie tkané na ručních stavech; je proto třeba přijmout opatření, na základě kterých by Komise mohla po obdržení oficiální žádosti kandidátské země a po obdržení stanoviska Výboru pro celní kodex zařadit nové země v rámci systému všeobecných celních preferencí, které poskytují nezbytné záruky, pokud jde o prověření pravosti produktů, na seznam zvýhodněných zemí.

(14) Společenství má při plnění svých mezinárodních závazků otevírat celní kvóty; všichni dovozci ve Společenství by měli mít zaručen stejný a trvalý přístup k uvedeným kvótám a celní sazby stanovené pro kvóty by měly být uplatňovány bez přerušení pro veškerý dovoz dotyčných produktů do všech členských zemí až do vyčerpání kvót.

(15) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [7], stanovilo pravidla pro správu celních kvót, které mají být přiděleny chronologicky podle data přijetí prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu.

(16) Z důvodů rychlosti a účinnosti by se komunikace mezi členskými státy a Komisí měla uskutečňovat, pokud možno, elektronickou cestou.

(17) Rozhodnutí Rady nebo Komise, kterými se mění kombinovaná nomenklatura a kódy Taric nebo kterými se upravují objemy kvót a celní sazby nemají za následek žádné podstatné změny; v zájmu zjednodušení by měla být přijata opatření, na základě kterých by Komise po obdržení stanoviska Výboru pro celní kodex mohla přijímat změny a technické úpravy tohoto nařízení.

(18) Toto nařízení by mělo být upraveno v případě změn existujících dohod uzavřených v rámci GATT, včetně snížení celních sazeb a v případě výrobků z juty a kokosových vláken při prodloužení systému všeobecných celních preferencím; je proto třeba přijmout opatření, na základě kterých by Komise po obdržení stanoviska Výboru pro celní kodex mohla přijímat příslušné změny tohoto nařízení, včetně příloh, pokud takto dojednané změny upřesňují produkty, jež mají na celní kvóty nárok, jejich objemy, celní sazby a kvótová období a případně podmínky pro vznik nároku.

(19) Definice ručně vyráběných výrobků a ručně tkaných textilií a osvědčení o pravosti mohou být v budoucnosti harmonizovány; je proto třeba přijmout opatření, na základě kterých by Komise po obdržení stanoviska Výboru pro celní kodex mohla měnit uvedené definice a nahrazovat vzory uvedené v přílohách VI a VII.

(20) Opatření nezbytná k provádění tohoto nařízení byla přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [8],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

VŠEOBECNÝ REŽIM

Článek 1

1. Výrobky uvedené v přílohách I až V mají v rámci celních kvót Společenství nárok na sníženou celní sazbu v obdobích a v souladu s ustanoveními, která jsou uvedena v tomto nařízení a v uvedených přílohách.

2. Pro účely převodu částek vyjádřených v eurech na národní měny pro jiné členské státy, než které jsou uvedeny v nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura [9], se použije článek 18 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [10].

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ REŽIM PRO URČITÉ CELNÍ KVÓTY

Oddíl 1

Celní kvóta pro novinový papír

Článek 2

1. Od 30. listopadu každého roku může být jakákoliv část objemů kvót pro novinový papír uvedených v příloze 1, která nebyla využita do 29. listopadu a u níž není pravděpodobné, že by byla využita do 31. prosince, použita k pokrytí dovozu dotyčných výrobků z Kanady nebo jiné třetí země.

2. Pokud by závazná kvóta 600000 tun byla dovozem z Kanady vyčerpána a pro zbývající část kalendářního roku by nebyla otevřena autonomní kvóta o objemu vyšším než 30000 tun, zvýší Komise závaznou kvótu o dalších 5 %. Komise zveřejní oznámení o navýšení kvóty v Úředním věstníku Evropských společenství, řadě C.

Oddíl 2

Celní kvóty pro ručně vyráběné a ručně tkané textilie

Článek 3

Celní kvóty pro ručně vyráběné výrobky jsou vyhrazeny pro výrobky uvedené v příloze IV, pro něž příslušné vládní orgány ve zvýhodněné zemi vydaly osvědčení o pravosti v souladu se vzorem uvedeným v příloze VI.

Článek 4

Celní kvóty pro ručně tkané textilie jsou vyhrazeny pro výrobky uvedené v příloze V, pro něž příslušné vládní orgány ve zvýhodněné zemi vydaly osvědčení o pravosti v souladu se vzorem uvedeným v příloze VII. Toto zboží se opatří razítkem, které schválily uvedené orgány na začátku a na konci každého kusu; odchylně může být každý kus opatření pečetí, kterou schválily orgány země výroby.

Článek 5

Výrobky uvedené v článcích 3 a 4 musí být do Společenství dopraveny přímo ze země výroby.

Za dopravené přímo se považuje:

a) zboží, jehož přeprava se uskutečňuje bez vstupu na území země, která není členským státem Společenství; zastávky v přístavech v zemích, které nejsou členy Společenství, se nepovažují za přerušení přímé přepravy, pokud není zboží v průběhu takové zastávky přeloženo;

b) zboží, jehož přeprava se uskutečňuje přes území jedné nebo více zemí, které nejsou členskými státy Společenství, nebo které se zde překládá, pokud se tranzit nebo překládka uskutečňuje na základě jediného přepravního dokladu vystaveného v zemi výroby.

Oddíl 2

Metody správní spolupráce v případě ručně vyráběných výrobků a ručně tkaných textilií

Článek 6

1. Přístup k celním kvótám stanoveným v článcích 3 a 4 může být kdykoliv dočasně zcela nebo částečně odejmut v případě nesrovnalostí nebo nedostatečnosti správní spolupráce vyžadované pro účely prověřování osvědčení o pravosti.

2. Rozhodnutí dočasně zcela nebo částečně odejmout nárok na celní kvóty uvedené v odstavci 1 se přijímá postupem podle čl. 10 odst. 2 po předchozích konzultacích Komise s dotyčnou zvýhodněnou zemí.

3. a) Je-li dočasně zcela nebo částečně odejmut přístup k celním kvótám, zveřejní Komise v řadě C Úředního věstníku oznámení, ve kterém uvede, že má odůvodněné pochybnosti o nároku na výhody podle tohoto nařízení, a zboží, výrobce a vývozce, kterých se to týká.

b) Na podíl celního dluhu odpovídajícího výhodám, které byly poskytnuty podle tohoto nařízení, se pohlíží tak, jako by nevznikl, pokud nevznikne po zveřejnění oznámení uvedeného v písmenu a) a netýká se zboží, výrobce nebo vývozce uvedeného v tomto oznámení nebo pokud nejsou splněny podmínky k použití druhé věty čl. 221 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2913/92.

Článek 7

1. Zvýhodněné země sdělí Komisi názvy a adresy vládních orgánů sídlících na jejich území, které jsou oprávněny vydávat osvědčení o pravosti a zašlou vzory razítek, která tyto orgánypoužívají, a názvy a adresy vládních orgánů odpovědných za prověřování daných osvědčení. Razítka jsou platná ode dne, kdy Komise obdrží jejich vzory. Komise zašle tyto informace, pokud možno elektronickou cestou, celním orgánům členských států. Jestliže se jedná o aktualizaci předchozích sdělení, uvede Komise datum, kdy nová razítka vstupují v platnost podle údajů, které jí poskytly příslušné orgány zvýhodněných zemí. Tyto informace jsou důvěrné; při propouštění zboží do volného oběhu však mohou příslušné celní orgány dovozci nebo jeho zástupci dovolit, aby se na vzory otisků razítek uvedených v tomto odstavci podíval.

2. Komise zveřejní v řadě C Úředního věstníku Evropských společenství názvy orgánů v zemích výroby, které jsou oprávněny vydávat osvědčení o pravosti a případně datum, kdy nové zvýhodněné země splnily požadavky stanovené v odstavci 1.

3. Následné prověření osvědčení o pravosti se provádí namátkou anebo vždy v případech, kdy mají celní orgány Společenství důvodné pochybnosti o pravosti dokumentu nebo o správnosti údajů týkajících se dotyčných výrobků.

4. Pro účely odstavce 1 celní úřady Společenství vrátí kopii osvědčení o pravosti příslušnému vládnímu orgánu ve zvýhodněné zemi vývozu a případně uvedou podstatné nebo formální důvody pro šetření. Ke kopii osvědčení o pravosti se přikládá faktura nebo její kopie, jakož i všechny další příslušné dokumenty. Celní orgány rovněž poskytnou veškeré získané informace nasvědčující tomu, že údaje uvedené v osvědčení jsou nepřesné.

Jestliže se uvedené úřady rozhodnou pozastavit přístup k celním kvótám až do výsledku prověření, nabídnou dovozci propuštění výrobků, avšak stanoví ochranná opatření, která považují za potřebná.

5. Pokud byla podána žádost o následné prověření podle odstavce 1, musí být prověření provedeno ve lhůtě šesti měsíců a jeho výsledky musí být sděleny celním orgánům Společenství. Z výsledků musí být zřejmé, zda se napadené osvědčení o pravosti vztahuje na skutečně vyvezené výrobky a zda se na tyto výrobky vztahují výhody plynoucí z celních kvót.

6. Jestliže v případě odůvodněných pochybností po uplynutí šestiměsíční lhůty uvedené v odstavci 5 neobdrží celní orgány odpověď nebo jestliže odpověď obsahuje údaje, které nepostačují k rozhodnutí o pravosti daného dokladu nebo správnosti údajů týkajících se dotyčných výrobků, zašle se příslušným orgánům druhé sdělení. Jestliže ve lhůtě čtyř měsíců od tohoto druhého sdělení nejsou celním orgánům sděleny výsledky prověření, o které požádaly, nebo jestliže tyto výsledky neumožňují rozhodnout o pravosti daného osvědčení, odmítnou tyto orgány, s výjimkou existence mimořádných okolností, uplatnit sazební opatření.

7. Pokud prověřovací postup nebo jakékoli jiné dostupné informace dávají podnět k domněnce, že nejsou dodržována ustanovení tohoto článku, provede zvýhodněná země vývozu z vlastního podnětu nebo na žádost Společenství potřebná šetření nebo přijme vhodná opatření, aby tato šetření byla provedena s požadovanou naléhavostí, aby byly takové přestupky odhaleny a aby jim bylo možno předcházet. Společenství se za tímto účelem šetření může účastnit.

8. Pro účely následného prověření osvědčení o pravosti musí příslušný vládní orgán zvýhodněné země vývozu uchovávat kopie osvědčení a jakékoliv související vývozní dokumenty alespoň po dobu tří let.

HLAVA III

SPRÁVA CELNÍCH KVÓT

Článek 8

Celní kvóty uvedené v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a až 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Komunikace mezi členskými státy a Komisí v této souvislosti probíhá, pokud možno, elektronickou cestou.

Členské státy a Komise úzce spolupracují k zajištění toho, aby toto nařízení bylo dodržováno.

Každý členský stát zaručí dovozcům dotyčných výrobků stejný a trvalý přístup ke kvótám, dokud to dovolí zůstatek odpovídajícího objemu kvóty.

HLAVA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

1. Předpisy nezbytné k provádění tohoto nařízení, zejména:

a) případné nezbytné změny a technické úpravy vyplývající ze změn kódů kombinované nomenklatury nebo kódů Taric;

b) nezbytné úpravy vyplývající:

- z uzavření dohod nebo výměn dopisů Radou v rámci GATT nebo na základě smluvních závazků Společenství vůči určitým zemím v rámci GATT, nebo

- z prodloužení systému všeobecných preferencí pro výrobky z juty a kokosových vláken;

c) zařazení rozvojových zemí na seznamy uvedené v přílohách IV a V na oficiální žádost kandidátské země, která poskytuje nezbytné záruky, pokud jde o prověření pravosti těchto výrobků;

d) změny a úpravy definic pro ručně vyráběné výrobky a ručně tkané textilie a vzorů osvědčení o pravosti

se přijímají postupem podle čl. 10 odst. 2.

2. Předpisy přijaté podle odstavce 1 Komisi neopravňují:

- převádět nevyužitá preferenční množství z jednoho období do druhého,

- měnit harmonogramy stanovené v dohodách nebo výměnách dopisů,

- podmiňovat přístup ke kvótám dovozními licencemi.

Článek 10

1. Komisi je nápomocen Výbor pro celní kodex zřízený článkem 247 nařízení (EHS) č. 2913/92.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

3. Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 11

Zrušuje se nařízení (ES) č. 1808/95.

Odkazy na nařízení (ES) č. 1808/95 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VIII.

Článek 12

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 2000.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 1999.

Za Radu

předseda

K. Hemilä

[1] Úř. věst. L 176, 27.7.1995, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1401/98 (Úř. věst. L 188, 2.7.1998, s. 1).

[2] Úř. věst. C 332, 7.11.1996, s. 1.

[3] Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 105.

[4] Úř. věst. L 104, 27.4.1996, s. 1.

[5] Úř. věst. L 188, 2.7.1998, s. 1.

[6] Úř. věst. L 357, 30.12.1998, s. 1.

[7] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1662/1999 (Úř. věst. L 197, 29.7.1999, s. 25).

[8] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[9] Úř. věst. L 302, 19. 10. 1992. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 955/1999 (Úř. věst. L 119, 7.5.1999, s. 1).

[10] ÚŘ. VĚST. L 184, 17.7.1999, S. 23.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

SEZNAM CELNÍCH KVÓT ZÁVAZNÝCH V RÁMCI GATT

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis výrobků pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno "ex", určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.

Pořadové číslo | Kód KN | Třídění TARIC | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty | Celní sazba (%) |

09.0006 | 030240 | | Sleď, podmíněno souladem s referenční cenou | od 1.1.2000 do 14.2.2000 | | 0 |

030350 | |

03041091 | |

ex03041098 | 12 |

03049022 | | a od 16. června do 14. února | 34000 t |

09.0007 | ex03055110 | 10 | Tresky druhu Gadus morhua a Gadus ogac a ryby druhu Boreogadus saida: sušené, též solené, avšak nikoliv uzenésolené, nikoliv sušené, uzené nebo ve slaném nálevu | od 1. ledna do 31. prosince | 25000 t | 0 |

ex03055110 | 20 |

ex03055190 | 10 |

ex03055190 | 20 |

03055911 | |

03055919 | |

ex03056200 | 20 |

ex03056200 | 25 |

ex03056200 | 50 |

ex03056200 | 60 |

03056910 | |

09.0009 | ex03026968 | 10 | Štikozubec stříbrný (Merluccius bilinearis), čerstvý, chlazený nebo zmrazený | od 1. ledna do 31. prosince | 2000 t | 8 |

ex03037819 | 10 |

09.0013 | ex44121900 | 10 | Překližované desky z jehličnatého dřeva, bez přídavku jiného materiálu: s pouze loupanými plochami o tloušťce větší než 8,5 mm,nebobroušené pískem, o tloušťce větší než 18,5 mm | od 1. ledna do 31. prosince | 650000 m3 | 0 |

ex44129299 | 10 |

ex44129980 | 10 |

| 48010010 | | Novinový papír: | od 1. ledna do 31. prosince | | |

| ex48010090 | 10 | | | |

09.0015 | | | — z Kanady | 600000 t | 0 |

09.0017 | | | — z ostatních třetích zemí | 50000 t | 0 |

09.0019 | 720221 | | Ferosilicum | od 1. ledna do 31. prosince | 12600 t | 0 |

720229 | |

09.0021 | 72033000 | | Ferosilikomangan | od 1. ledna do 31. prosince | 18550 t | 0 |

09.0023 | ex72024910 | 11 | Ferochrom obsahující nejvýše 0,10 % hmotnostních uhlíku a více než 30 %, avšak nejvýše 90 % hmotnostních chromu (super jemný ferochrom) | od 1. ledna do 31. prosince | 2950 t | 0 |

ex72024950 | 11 |

09.0045 | ex03032990 | 20 | Ryby rodu Coregonus, zmrazené | od 1. ledna do 31. prosince | 1000 t | 5,5 |

09.0046 | ex16054000 | 30 | Sladkovodní raci vaření s koprem, zmrazení | od 1. ledna do 31. prosince | 3000 t | 0 |

09.0047 | ex16052010 | 40 | Krevetky severní (Pandalus borealis, ) vyloupané, tepelně opracované a zmrazené, avšak jinak neupravované | od 1. ledna do 31. prosince | 500 t | 0 |

ex16052091 | 40 |

ex16052099 | 40 |

09.0048 | ex03042095 | 30 | Filé z ryb druhu Allocyttus spp. a Pseudocyttus maculatus, zmrazené | od 1. ledna do 31. prosince | 200 t | 0 |

09.0050 | ex53061010 | 10 | Nebělené lněné nitě (jiné než koudelné nitě), neupravené pro maloobchodní prodej, o délkové hmotnosti 333,3 decitex nebo vyšší (metrické číslo nejvýše 30), určené pro výrobu skaných nebo kablových nití pro obuvnický průmysl nebo k ovinování kabelů | od 1. ledna do 31. prosince | 400 t | 1,8 |

ex53061030 | 10 |

09.0051 | 70181090 | | Podobné drobné skleněné zboží, jiné než skleněné perly, imitace perel, drahokamů a polodrahokamů | od 1. ledna do 31. prosince | 52 t | 0 |

09.0091 | 17025000 | | Chemicky čistá fruktosa | od 1. ledna do 30. června | | 20 |

| a od 1. července do 30. června | 4504 t |

Pořadové číslo | Kód KN | Třídění TARIC | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty (v litrech čistého alkoholu) | Celní sazba(%) |

| | | — Rum a tafia: | | | |

09.0065 | 22084031 | | — — v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry: | | | |

| — — — jiné než rum o obsahu těkavých látek, jiných než ethanolu a methanolu, nejméně 225 g/hl čistého alkoholu (s 10 % tolerancí) | | | |

| — — — — v hodnotě vyšší než 7,9 € za litr čistého alkoholu | od 1.1.2000 do 31. 12. 2000 | 2359500 | 0,4 €/% obj./hl + 1,8 €/hl |

| od 1.1. 2001 do 31. 12. 2001 | 2595450 | 0,3 €/% obj./hl + 1,2 €/hl |

| od 1.1. 2002 do 31. 12. 2002 | 2854995 | 0,2 €/% obj./hl + 0,6 €/hl |

22084091 | | — — v nádobách o obsahu vyšším než 2 litry: | | | |

| — — — jiné než rum o obsahu těkavých látek, jiných než ethanolu a methanolu, nejméně 225 g/hl čistého alkoholu (s 10 % tolerancí) | | | |

| — — — — v hodnotě vyšší než 2 € na litr čistého alkoholu | 1.1.2000-31.12. 2000 | | 0,4 €/% obj./hl |

| 1.1. 2001 – 31.12. 2001 | | 0,3 €/% obj./hl |

| 1.1. 2002 – 31.12. 2002 | | 0,2 €/% obj./hl |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

[1]

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis výrobků pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno "ex", určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.

Pořadové číslo | Kód KN | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty (v €) | Celní sazba (%) |

09.2501 | | Zboží vzniklé následujícím zpracováním stanoveným v ujednání se Švýcarskem o zpracování textilních výrobků: | od 1. ledna 2000 do 31. srpna 2000 | | 0 |

| a od 1. září do 31. srpna | 1870000 přidané hodnoty |

| a)zpracování tkaných textilí kapitol 50 až 55 a kódu KN 58090000b)kroucení nebo vypínání, kablování a tvarování (též ve spojení s jiným druhem zpracování) nití kapitol 50 až 55 a kódu KN 56050000c)zpracování výrobků těchto kódů KN: |

Opředené nitě, pásky a podobné opředené tvary čísel 5404 nebo 5405 (jiné než čísla 5605 a jiné než opředené žíněné nitě); žinylkové nitě; tzv. "řetízkové nitě":

| — Ostatní |

56060091 | — Opředené nitě |

56060099 | — Ostatní |

Vlasové textilie a žinylkové předdílo, jiné než výrobky čísel 5802 nebo 5806:

58011000 | — z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |

| — z bavlny |

58012200 | Útkové vlasové textilie, vroubkované |

58012300 | — Ostatní útkové vlasové tkaniny |

58012400 | — Osnovní vlasové textilie, neřezané |

58012500 | — Osnovní vlasové tkaniny, řezané |

58012600 | — Žinylkové předdílo |

| — Ze syntetických a umělých vláken |

58013200 | — — Útkové vlasové textilie, řezané, vroubkované |

58013300 | — — Ostatní útkové vlasové textilie |

58013400 | — — Osnovní vlasové textilie, řezané |

58013500 | — — Osnovní vlasové textilie, řezané |

58013600 | — — Žinylkové předdílo |

580190 | — z ostatních textilních materiálů: |

5802 | Smyčkové textilie (froté), jiné než výrobky čísla 5806; všívané textilie, jiné než výrobky čísla 5703 |

5804 | Tyly, bobinové tyly a síťové textilie, krajky v metráži, pásech nebo motivech, jiné než výrobky čísla 6002 |

5806 | Stuhy, jiné než výrobky čísla 5807; stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken, spojených pojivy (bolduky) |

5808 | Prýmky v metráži; prýmkařské výrobky a podobné ornamentální výrobky v metráži, bez výšivek, jiné než pletené nebo háčkované; střapce, bambule a podobné výrobky |

6001 | Vlasové textilie, včetně textilií s "dlouhým vlasem" a smyčkových textilií, pletené nebo háčkované |

6002 | Ostatní pletené nebo háčkované textilie |

[1] "přidanou hodnotou":rozdíl mezi celní hodnotou při zpětném dovozu, jak ji definují právní předpisy Společenství upravující danou problematiku, a celní hodnotou, která by byla určena v případě, že by byly výrobky v nezměněném stavu vyvezeny.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

SEZNAM CELNÍCH KVÓT SPOLEČENSTVÍ PRO VÝROBKY Z JUTY A KOKOSOVÝCH VLÁKEN

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis výrobků pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno "ex", určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.

Pořadovéčíslo | Kód KN | Třídění TARIC | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty (v €) | Celní sazba (%) |

09.0107 | 5310 | | Tkaniny z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 | od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000 | 68000 t | 0 |

| | | Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané nebo oplétané, též impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné pryží nebo plasty: | a od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 | | |

| 56071000 | | — z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 | | | |

| | | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, avšak nevšívané ani nepovločkované, též zhotovené, včetně druhů "kelim" nebo "kilim", "schumacks" nebo "soumak", "karamanie" a podobných ručně tkaných koberců: | | | |

| ex57023990 | 10 | — Podlahové krytiny, s vlasovým povrchem, nezhotovené, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 | | | |

| ex57024990 | 10 | — Podlahové krytiny, s vlasovým povrchem, zhotovené, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 | | | |

| ex57025900 | 10 | — Podlahové krytiny, bez vlasového povrchu, nezhotovené, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 | | | |

| ex57029900 | 10 | — Podlahové krytiny, bez vlasového povrchu, zhotovené, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 | | | |

| | | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané, též zhotovené: | | | |

| ex57039000 | 10 | — z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 | | | |

| | | Stuhy, jiné než výrobky čísla 5807; stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken, spojených pojivy (bolduky): | | | |

| ex58063900 | 10 | — Ostatní stuhy, z juty nebo jiných textilních lýkových materiálů čísla 5303 | | | |

| ex58064000 | 10 | — Stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken spojených pojivy (bolduky), z juty nebo jiných textilních lýkových materiálů čísla 5303 | | | |

| | | Textilní tapety: | | | |

| | | — Ostatní: | | | |

| 59050050 | | — — z juty | | | |

| ex59050090 | | — — z jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 | | | |

09.0109 | 57022000 | | Podlahové krytiny z kokosových vláken | od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000 a od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 | 9000 t | 0 |

09.0111 | 63051090 | | Pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303, jiné než použité | od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000 a od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001 | 98000 t | 0 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

SEZNAM CELNÍCH KVÓT SPOLEČENSTVÍ PRO URČITÉ RUČNĚ VYRÁBĚNÉ VÝROBKY [1]

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis výrobků pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno "ex", určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.

Přístup k těmto celním kvótám mají pouze tyto země:

Argentina, Bangladéš, Bolívie, Brazílie, Chile, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, Indie, Indonésie, Irán, Laos, Malajsie, Mexiko, Pákistán, Panama, Paraguay, Peru, Filipíny, Srí Lanka, Thajsko, Uruguay [2]

Pořadové číslo | Kód | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty (v €) | Celní sazba (%) |

09.0104 | ex42010000 | Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata (včetně postraňků, vodítek, nákoleníků, náhubků, pokrývek pod sedla, sedlových pouzder, pokrývek na psy a podobných výrobků) z jakéhokoliv materiálu | od 1. ledna do 31. prosince | 1800000 | 0 |

| | — Jezdecká sedla, z kůže | | | |

| | — Velké cestovní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků a diplomatek, aktovky, školní brašny a podobné schránky: | | | |

| 420211 | — — s vnějším povrchem z přírodní, kompozitní nebo lakové usně: | | | |

| | — — s vnějším povrchem z plastů nebo textilních materiálů: | | | |

| 4202129142021299 | — — — z jiných materiálů než z plastových fólií nebo z tvářených plastů, včetně vulkánfibru | | | |

| 42021990 | — — z jiných materiálů než z hliníku | | | |

| | — Kabelky, též se závěsným řemenem, včetně kabelek bez držadla: | | | |

| 42022100 | — — s vnějším povrchem z přírodní, kompozitní nebo lakové usně | | | |

| 42022290 | — — s vnějším povrchem z textilních materiálů | | | |

| | — Výrobky obvykle nošené v kapse nebo v kabelce: | | | |

| 42023100 | — — s vnějším povrchem z přírodní, kompozitní nebo lakové usně | | | |

| 42023290 | — — s vnějším povrchem z textilních materiálů | | | |

| 42023900 | — — ostatní | | | |

| | — ostatní: | | | |

| 420291 | — — s vnějším povrchem z přírodní, kompozitní nebo lakové usně | | | |

| 4202929142029298 | — — s vnějším povrchem z textilních materiálů | | | |

| ex42029900 | — — Pouzdra na hudební nástroje | | | |

| 42033000 | Pásky, opasky a závěsné řemeny, z přírodní nebo kompozitní usně | | | |

| 42034000 | Ostatní oděvní doplňky, z přírodní nebo kompozitní usně | | | |

Intarzované a inkrustované dřevo; skříňky, pouzdra a kazety na klenoty nebo příbory a podobné výrobky, ze dřeva; sošky a jiné ozdobné předměty, ze dřeva; nábytek ze dřeva, jiný než kapitoly 94:

| 44201011 | — Sošky a jiné ozdobné předměty z tropického dřeva | | | |

| 44209091 | — ostatní, jiné než intarzované a inkrustované dřevo, z tropického dřeva | | | |

Košíkářské výrobky upletené přímo z materiálu na úplety nebo zhotovené z výrobků čísla 4601; výrobky z lufy:

| | — — z rostlinných materiálů: | | | |

| | — — jiné než slaměné obaly na lahve: | | | |

| 46021091 | — — — Košíkářské a proutěné výrobky a jiné výrobky, vyrobené přímo do konečného tvaru z materiálu na úplety | | | |

| 46021099 | — — — ostatní | | | |

Toaletní papír a podobný papír, buničitá vata nebo pásy zplstěných buničinových vláken, používané v domácnosti nebo k hygienickým účelům, v kotoučích o šířce nejvýše 36 cm nebo řezané na určitý rozměr nebo tvar; kapesníky, čisticí a odličovací hedvábný papír, ručníky, ubrusy, ubrousky, dětské pleny, hygienické tampóny, prostěradla a podobné výrobky používané v domácnosti, k toaletním, hygienickým a nemocničním účelům, oděvy a oděvní doplňky, z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken:

| 481820 | — Kapesníky, čisticí a odličovací hedvábný papír a ručníky | | | |

| 48183000 | — Ubrusy a ubrousky | | | |

| 48185000 | — Oděvy a jejich doplňky | | | |

| | — Ostatní: | | | |

| 48189010 | — — Výrobky pro chirurgické, lékařské nebo hygienické účely, neupravené pro maloobchodní prodej | | | |

| 48189090 | — — Ostatní | | | |

| 48193000 | Pytle a sáčky, jejichž spodní část má šířku nejméně 40 cm | | | |

Ostatní papír a lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, řezané na určitý rozměr nebo tvar; ostatní výrobky z papíroviny, papíru, lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken:

| 482360 | — Podnosy, tácky, talíře, misky, šálky, kelímky a podobné výrobky z papíru nebo lepenky | | | |

| | — Tvarované výrobky z papíroviny, nasávané nebo lisované: | | | |

| 48237090 | — — Jiné než nasávané proložky a krabice pro balení vajec | | | |

| 48239090 | — — Ostatní | | | |

Obuv s podešví z pryže, plastů, přírodní usně nebo kompozitní usně a se svrškem z usně:

| 64033000 | — Obuv s dřevěným základním dílem, bez stélky a bez ochranné kovové špičky | | | |

Části a součásti obuvi (včetně svršků též spojených s podešvemi, jinými než vnějšími); vkládací stélky, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, chrániče holení a podobné výrobky a jejich části a součásti:

| 640610 | — Svršky a jejich části a součásti, jiné než opatky a výztuže | | | |

| 640620 | — Podešve a podpatky z pryže nebo plastů | | | |

| | — Ostatní: | | | |

| 64069100 | — — ze dřeva | | | |

| | — — z jiných materiál než ze dřeva: | | | |

| 64069930 | — — — Svršky spojené se stélkou nebo jinou částí spodku obuvi, bez podešve | | | |

| 64069950 | — — — Odnímatelné stélky a jiná odnímatelná příslušenství | | | |

| 64069960 | — — — Podešve z usně nebo kompozitní usně | | | |

| 64069980 | — — — ostatní | | | |

| ex65059010 | Vlněné barety | | | |

| 66020000 | Vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a podobné výrobky | | | |

| ex68029190 | Mramor, travertin a alabastr, opracované | | | |

| ex68029290 | ostatní vápencové kameny, opracované | | | |

| ex68029390 | Žula, opracovaná | | | |

| ex68029990 | Ostatní kameny, opracované | | | |

Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty pro domácnost a toaletní potřeby z jiných keramických materiálů než z porcelánu:

| 69120010 | — z běžné keramiky | | | |

| 6913 | Sošky a jiné ozdobné předměty z keramiky | | | |

| 69149010 | Ostatní keramické výrobky, z běžné keramiky | | | |

Stolní a domácenské sklo, kuchyňské sklo, skleněné výrobky toaletní, kancelářské, k výzdobě bytu a pro podobné účely (kromě zboží čísel 7010 nebo 7018):

| 7013211170132119 | — Nápojové sklo, jiné než sklokeramické, z olovnatého křišťálu | | | |

| 7013295170132959 | — Nápojové sklo, jiné než sklokeramické, jiné než z olovnatého křišťálu, jiné než z tvrzeného skla | | | |

| | — Ostatní stolní a domácenské sklo: | | | |

| 70133110 | — — z olovnatého křišťálu | | | |

| 70133991 | — — z jiného než tvrzeného skla | | | |

| 70139110 | — ostatní sklo, z olovnatého křišťálu | | | |

| ex70139900 | — — ostatní sklo, jiné než olovnatého křišťálu | | | |

| 70181019 | Skleněné perly, jiné než broušené a mechanicky leštěné | | | |

Bižuterie z obecných kovů, též zlacených, stříbřených nebo platinovaných:

| 7117199171171999 | — Jiná než manžetové a podobné knoflíky, neobsahující díly ze skla | | | |

| 7418 | Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti z mědi; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky z mědi; sanitární výrobky a jejich části a součásti z mědi | | | |

| 7419 | Ostatní výrobky z mědi | | | |

Ostatní výrobky z hliníku:

| 76169990 | — ostatní | | | |

| ex83089000 | Perly a flitry z obecných kovů | | | |

| 91139010 | Hodinkové řemínky, pásky, náramky a jejich části a součásti, z přírodní nebo kompozitní usně | | | |

| ex91139090 | Hodinkové řemínky, pásky, náramky a jejich části a součásti, z textilií | | | |

| 940340 | Kuchyňský dřevěný nábytek | | | |

| 94038000 | Nábytek z jiných materiálů, včetně indického rákosu, vrbového proutí, bambusu nebo podobných materiálů | | | |

| 940390 | Části a součásti nábytku | | | |

Svítidla (včetně světlometů) a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesnímatelným pevným osvětlovacím zdrojem a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté:

| | — Lustry a ostatní stropní nebo nástěnná svítidla, kromě venkovních svítidel pro veřejné osvětlení: | | | |

| 9405109194051099 | — — z jiných materiálů než z plastů, keramiky nebo ze skla | | | |

| | — Elektrické noční lampy, kancelářské a stojací lampy: | | | |

| | — — z jiných materiálů než z plastů, keramiky nebo ze skla: | | | |

| 94052099 | — — — jiné než používané se žárovkami | | | |

| | — ostatní elektrická svítidla a jejich příslušenství: | | | |

| | — — jiné než světlomety: | | | |

| | — — — z jiných materiál než z plastů: | | | |

| 94054099 | — — — — jiné než používané se žárovkami a zářivkovými trubicemi | | | |

| 94055000 | — Neelektrická svítidla a jejich příslušenství | | | |

| | — Světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky: | | | |

| | — — ostatní | | | |

| 94056099 | — — — z jiných materiálů než z plastů | | | |

| 94059990 | — — ostatní části a součásti svítidel a jejich příslušenství, jiné než ze skla nebo z plastů | | | |

| ex950210 | Dekorační panenky oblečené tak, aby vyjadřovaly folklorní charakter země původu | | | |

| 95033010 | ostatní sady stavebnic a stavební hračky ze dřeva | | | |

| 95034910 | Hračky představující zvířata nebo jiné než lidské bytosti, jiné než vycpané, ze dřeva | | | |

| ex95035000 | Hudební nástroje a přístroje (hračky), ze dřeva | | | |

| 95036010 | Skládanky, ze dřeva | | | |

| ex95039010 | Zbraně (hračky), ze dřeva | | | |

| ex95039099 | Ostatní hračky, ze dřeva | | | |

| 96011000 | Opracovaná slonovina a výrobky ze slonoviny | | | |

| 96020000 | Opracované rostlinné nebo nerostné řezbářské materiály a výrobky z těchto materiálů; výrobky tvarované nebo vyřezávané z vosku, parafinu, stearinu, přírodního kaučuku nebo přírodních pryskyřic, modelovacích past a jiné tvarované nebo vyřezávané výrobky, jinde neuvedené ani nezahrnuté; netvrzená opracovaná želatina (jiná než čísla 3503) a výrobky z netvrzené želatiny | | | |

09.0106 | | Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních bavlny a o hmotnosti nejvýše 200 g.m–2 | od 1. ledna do 31. prosince | 11067000 | 0 |

| ex52085100ex52085900 | — ručně barvené nebo ručně potiskované metodou "batikování" | | | |

Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních bavlny a o hmotnosti vyšší než 200 g.m–2

| ex52095100ex52095900 | — ručně barvené nebo ručně potiskované metodou "batikování" | | | |

Ostatní bavlněné tkaniny:

| | — o hmotnosti nejvýše 200 g.m–2: | | | |

| ex52121510ex52121590 | — — ručně barvené nebo ručně potiskované metodou "batikování" | | | |

| | — o hmotnosti nejvýše 200 g.m–2: | | | |

| ex52122510ex52122590 | — — ručně barvené nebo ručně potiskované metodou "batikování" | | | |

| ex56089000 | Sítě, z bavlny | | | |

Koberce z textilních materiálů, ručně vázané nebo navíjené, též zhotovené:

| | — z vlny nebo jemných zvířecích chlupů: | | | |

| 57011010 | — obsahující celkově více než 10 % hmotnostních hedvábí nebo hedvábného odpadu, jiného než buretového | | | |

| 570190 | — z jiných textilních materiálů | | | |

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny z plsti, nevšívané, ani nepovločkované, též zhotovené:

| 57049000 | — jiné než dlaždice o ploše nejvýše 0,3 m2 | | | |

| 570500 | Ostatní koberce a textilní podlahové krytiny, též zhotovené | | | |

| 5810 | Výšivky v metráži, pásech nebo motivech | | | |

| ex61011010 | Pánská nebo chlapecká ponča z jemných zvířecích chlupů | | | |

| ex61021010 | Dámská nebo dívčí ponča z jemných zvířecích chlupů | | | |

| ex61101035 | Pánské nebo chlapecké svetry, pulovry, zapínací vesty z jemných chlupů kašmírské kozy | | | |

| ex61101038 | Ostatní pánské nebo chlapecké svetry, pulovry, zapínací vesty z jemných zvířecích chlupů | | | |

| ex61101095 | Dámské nebo dívčí svetry, pulovry, zapínací vesty z jemných chlupů kašmírské kozy | | | |

| ex61101098 | Ostatní dámské nebo dívčí svetry, pulovry, zapínací vesty z jemných zvířecích chlupů | | | |

Výrobky ručně barvené nebo ručně potiskované metodou "batikování"

Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, jiné než výrobky čísla 6203:

| 62019200 | — Jiné než kabáty, pláště do deště, pláštěnky a podobné výrobky, z bavlny | | | |

| 62019900 | — Jiné než kabáty, pláště do deště, pláštěnky a podobné výrobky, z ostatních textilních materiálů | | | |

Dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, jiné než výrobky čísla 6204:

| 62029200 | — Jiné než kabáty, pláště do deště, pláštěnky a podobné výrobky, z bavlny | | | |

| 62029900 | — Jiné než kabáty, pláště do deště, pláštěnky a podobné výrobky, z ostatních textilních materiálů | | | |

Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, kabátky, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky):

| 62041200 | — Kostýmy, z bavlny | | | |

| 62042280 | — Komplety, jiné než pracovní | | | |

| 62042990 | — Komplety, z ostatních textilních materiálů, jiných než umělých vláken | | | |

| 62043290 | — Kabátky, z bavlny, jiné než pracovní | | | |

| 62043990 | — Kabátky, z ostatních textilních materiálů, jiných než umělých vláken | | | |

| 62044200 | — Šaty, z bavlny | | | |

| 62044400 | — Šaty, z umělých vláken | | | |

| 62044990 | — Šaty z ostatních textilních materiálů, jiných než hedvábí nebo hedvábný odpad | | | |

| | — Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně: | | | |

| 62045200 | — — z bavlny | | | |

| 62045300 | — — ze syntetických vláken | | | |

| 620459 | — — z ostatních textilních materiálů | | | |

| 620462316204623362046239 | — Kalhoty a krátké kalhoty, z bavlny, jiné než pracovní | | | |

| 62046259 | — Náprsníkové kalhoty se šlemi, z bavlny, jiné než pracovní | | | |

| 62046290 | — Šortky, z bavlny | | | |

| 62046318 | — Kalhoty a krátké kalhoty, ze syntetických vláken, jiné než pracovní | | | |

| 62046339 | — Náprsníkové kalhoty se šlemi, ze syntetických vláken, jiné než pracovní | | | |

| 62046390 | — Šortky, ze syntetických vláken | | | |

| 62046918 | — Kalhoty a krátké kalhoty, z umělých vláken, jiné než pracovní | | | |

| 62046939 | — Náprsníkové kalhoty se šlemi, z umělých vláken, jiné než pracovní | | | |

| 62046950 | — Šortky, z umělých vláken | | | |

| 62046990 | — Kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, z ostatních textilních materiálů, jiných než umělých vláken | | | |

Pánské nebo chlapecké košile:

| 62052000 | — z bavlny | | | |

| 62059010 | — ze lnu nebo ramie | | | |

Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky:

| 62063000 | — z bavlny | | | |

| 62069010 | — ze lnu nebo ramie | | | |

| 62079190 | Pánské nebo chlapecké nátělníky, koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než koupací pláště a župany a podobné výrobky ze smyčkových textilií (froté), z bavlny | | | |

| 62079900 | Pánské nebo chlapecké nátělníky, koupací pláště, župany a podobné výrobky, z ostatních textilních materiálů, jiných než bavlny nebo syntetických nebo umělých vláken | | | |

| 62089119 | Dámské nebo dívčí nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, z bavlny, jiné než ze smyčkových textilií (froté) | | | |

| 62089900 | Dámská nebo dívčí tílka, kombiné, spodničky, kalhotky, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, z ostatních textilních materiálů, jiných než bavlny nebo syntetických nebo umělých vláken | | | |

Prádlo ložní, stolní, toaletní a kuchyňské:

| 63022100 | — Ložní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, z bavlny | | | |

| 630251 | — Stolní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, z bavlny | | | |

| 630291 | — ostatní, z bavlny | | | |

Vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie:

| 63039100 | — jiné než pletené nebo háčkované, z bavlny | | | |

Ostatní bytové textilie, kromě výrobků čísla 9404:

| 63041910 | — Lůžkové přehozy, jiné než pletené nebo háčkované, z bavlny | | | |

| 63049200 | — jiné než lůžkové přehozy, jiné než pletené nebo háčkované, z bavlny | | | |

Ostatní oblečení:

| ex62011100 | Pánská nebo chlapecká ponča z vlny nebo jemných zvířecích chlupů | | | |

| ex62021100 | Dámská nebo dívčí ponča z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, pláštěnky z vlny | | | |

| ex62045100 | Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně, z vlny | | | |

| 62132000 | Kapesníky a kapesníčky, z bavlny | | | |

| 6214 | Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky | | | |

| 6215 | Vázanky, motýlky a šátky na krk | | | |

| 62171000 | Zhotovené oděvní doplňky | | | |

Přikrývky (jiné než elektricky vyhřívané), z vlny nebo jemných zvířecích chlupů:

| | — jiné než pletené nebo háčkované | | | |

| 63012091 | — — zcela z vlny nebo jemných zvířecích chlupů | | | |

| 63012099 | — — ostatní | | | |

Přikrývky (jiné než elektricky vyhřívané), z bavlny:

| 63013090 | — jiné než pletené nebo háčkované | | | |

| 63014090 | — Přikrývky (jiné než elektricky vyhřívané), ze syntetických vláken, jiné než pletené nebo háčkované | | | |

| 63019090 | — ostatní přikrývky, jiné než pletené nebo háčkované | | | |

| ex63039990 | Dvojité závěsy, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny | | | |

| ex63069100 | Sítě, z bavlny | | | |

Ostatní zhotovené výrobky, včetně střihových šablon

| | — Hadry na podlahu, hadry na nádobí, prachovky a podobné výrobky: | | | |

| 63071090 | — jiné než pletené nebo háčkované nebo z netkaných textilí | | | |

| | — — Jiné než hadry na podlahu, hadry na nádobí, prachovky a podobné čistící plachetky, záchranné vesty a záchranné pásy: | | | |

| 63079099 | — — jiné než pletené nebo háčkované nebo z plsti | | | |

Número de ordenLøbenummerLaufende NummerΑύξων αριθμόςOrder NoNuméro d'ordreNumero d'ordineVolgnummerNúmero de ordemJärjestysnumeroLöpnummer | Código NCKN-kodeKN-CodeΚωδικός ΣΟCN codeCode NCCodice NCGN-codeCódigo NCCN-koodiKN-nr | Código TaricTaric-kodeTaric-CodeΚωδικός TaricTaric-CodeCode TaricCodice TaricTaric-codeCódigo TaricTaric-koodiTaric-nr |

09.0104 | 42010000 | 10 |

42021110 | 10 |

42021190 | 10 |

42021291 | 10 |

42021299 | 10 |

42021990 | 10 |

42022100 | 10 |

42022290 | 10 |

42023100 | 10 |

42023290 | 10 |

42023900 | 10 |

42029110 | 10 |

42029180 | 10 |

42029291 | 10 |

42029298 | 10 |

42029900 | 10 |

42033000 | 10 |

42034000 | 10 |

44201011 | 10 |

44209091 | 10 |

46021091 | 10 |

46021099 | 10 |

48182010 | 10 |

48182091 | 10 |

48182099 | 10 |

48183000 | 10 |

48185000 | 10 |

48189010 | 10 |

48189090 | 10 |

48193000 | 10 |

48236010 | 10 |

48236090 | 10 |

48237090 | 10 |

48239090 | 20 |

64033000 | 20 |

64061011 | 10 |

64061019 | 10 |

64061090 | 10 |

64062010 | 10 |

64062090 | 10 |

64069100 | 10 |

94069930 | 10 |

64069950 | 10 |

64069960 | 10 |

64069980 | 10 |

65059010 | 10 |

66020000 | 10 |

68029190 | 10 |

68029290 | 10 |

68029390 | 10 |

68029990 | 10 |

69120010 | 10 |

69131000 | 10 |

69139010 | 10 |

69139091 | 10 |

69139093 | 10 |

69139099 | 10 |

69149010 | 10 |

70139900 | 10 |

70181019 | 10 |

71171991 | 10 |

71171999 | 10 |

74181100 | 10 |

74181900 | 10 |

74182000 | 10 |

74191000 | 10 |

74199100 | 10 |

74199900 | 10 |

76169990 | 05 |

83089000 | 10 |

91139010 | 10 |

91139090 | 11 |

94034010 | 10 |

94034090 | 10 |

94038000 | 10 |

94039010 | 10 |

94039030 | 10 |

94039090 | 10 |

94051091 | 10 |

94051099 | 10 |

94052099 | 10 |

94054099 | 10 |

94055000 | 10 |

94056099 | 10 |

94059990 | 10 |

95021010 | 10 |

95021090 | 10 |

95033010 | 10 |

95034910 | 11 |

19 |

95035000 | 11 |

95036010 | 10 |

95039010 | 11 |

19 |

95039099 | 11 |

19 |

96011000 | 10 |

96020000 | 10 |

09.0106 | 52085100 | 11 |

91 |

52085210 | 11 |

91 |

52085290 | 11 |

91 |

52085300 | 11 |

91 |

52085900 | 11 |

91 |

52095100 | 11 |

91 |

52095200 | 11 |

91 |

52095900 | 11 |

91 |

52121510 | 11 |

91 |

52121590 | 11 |

91 |

52122510 | 11 |

91 |

52122590 | 11 |

91 |

56089000 | 10 |

57011010 | 10 |

57019010 | 10 |

57019090 | 10 |

57049000 | 10 |

57050010 | 10 |

57050030 | 10 |

57050090 | 11 |

31 |

91 |

58101010 | 10 |

58101090 | 10 |

58109110 | 10 |

58109190 | 10 |

58109210 | 10 |

58109290 | 10 |

58109910 | 10 |

58109990 | 10 |

61011010 | 10 |

61021010 | 10 |

61101035 | 10 |

61101038 | 10 |

61101095 | 10 |

61101098 | 10 |

62011100 | 10 |

62019200 | 10 |

62019900 | 10 |

62021100 | 10 |

20 |

62029200 | 10 |

62029900 | 10 |

62041200 | 10 |

62042280 | 10 |

62042990 | 10 |

62043290 | 10 |

62043990 | 10 |

62044200 | 10 |

62044400 | 10 |

62044990 | 10 |

62045100 | 10 |

62045200 | 10 |

62045300 | 10 |

62045910 | 10 |

62045990 | 10 |

62046231 | 10 |

62046233 | 10 |

62046239 | 10 |

62046259 | 10 |

62046290 | 10 |

62046318 | 10 |

62046339 | 10 |

62046390 | 10 |

62046918 | 10 |

62046939 | 10 |

62046950 | 10 |

62046990 | 10 |

62052000 | 10 |

62059010 | 10 |

62063000 | 10 |

62069010 | 10 |

62079190 | 10 |

62079900 | 91 |

62089119 | 10 |

62089900 | 91 |

62132000 | 10 |

62141000 | 10 |

62142000 | 10 |

62143000 | 10 |

62144000 | 10 |

62049010 | 10 |

62149090 | 11 |

19 |

62151000 | 10 |

62152000 | 10 |

62159000 | 10 |

62171000 | 10 |

63012091 | 10 |

63012099 | 10 |

63013090 | 10 |

63014090 | 91 |

63019090 | 21 |

29 |

63022100 | 21 |

81 |

63025110 | 10 |

63025190 | 10 |

63029110 | 10 |

63029190 | 10 |

63039100 | 91 |

63039990 | 31 |

63041910 | 10 |

63049200 | 10 |

63069100 | 10 |

63071090 | 10 |

63079099 | 91 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

SEZNAM CELNÍCH KVÓTSPOLEČENSTVÍ PRO NĚKTERÉ RUČNĚ TKANÉ TEXTILIE

Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis výrobků pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno "ex", určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.

Přístup k celním kvótám mají pouze tyto země:

Argentina, Bangladéš, Brazílie, Salvador, Guatemala, Honduras, Indie, Indonésie, Laos, Pákistán, Srí Lanka, Thajsko

Pořadové číslo | Kód KN | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty (v €) | Celní sazba (%) |

09.0101 | 5007 | Tkaniny z hedvábí nebo hedvábného odpadu | od 1. ledna do 31. prosince | 2432000 | 0 |

58039010 | Perlinkové tkaniny z hedvábí nebo hedvábného odpadu |

09.0103 | 52085100 až 52085900 | Bavlněné tkaniny, potisknuté, obsahující nejméně 85 % hmotnostních bavlny a o hmotnosti nejvýše 200 g.m–2 | od 1. ledna do 31. prosince | 2172000 | 0 |

52095100 až 52095900 | Bavlněné tkaniny, potisknuté, obsahující nejméně 85 % hmotnostních bavlny a o hmotnosti vyšší než 200 g.m–2 |

5210 | Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85 % hmotnostních bavlny, smíšené zejména nebo výhradně se syntetickými nebo umělými vlákny a o hmotnosti nejvýše 200 g.m–2 |

5211 | Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85 % hmotnostních bavlny, smíšené zejména nebo výhradně se syntetickými nebo umělými vlákny a o hmotnosti vyšší než 200 g.m–2 |

5212 | Ostatní bavlněné tkaniny |

58012100 až 58012600 | Vlasové textilie a žinylkové předdílo, jiné než tkaniny čísel 5802 nebo 5806, z bavlny |

58031000 | Perlinkové tkaniny, jiné než stuhy čísla 5806, z bavlny |

Número de ordenLøbenummerLaufende NummerΑύξων αριθμόςOrder NoNuméro d'ordreNumero d'ordineVolgnummerNúmero de ordemJärjestysnumeroLöpnummer | Código NCKN-kodeKN-CodeΚωδικός ΣΟCN codeCode NCCodice NCGN-codeCódigo NCCN-koodiKN-nr | Código TaricTaric-kodeTaric-CodeΚωδικός TaricTaric-CodeCode TaricCodice TaricTaric-codeCódigo TaricTaric-koodiTaric-nr |

09.0101 | 50071000 | 10 |

50072011 | 10 |

50072019 | 10 |

50072021 | 10 |

50072031 | 10 |

50072039 | 10 |

50072041 | 10 |

50072051 | 10 |

50072059 | 10 |

50072061 | 10 |

50072069 | 10 |

50072071 | 10 |

50079010 | 10 |

50079030 | 10 |

50079050 | 10 |

50079090 | 10 |

58039010 | 10 |

09.0103 | 52085100 | 11 |

19 |

52085210 | 11 |

19 |

52085290 | 11 |

19 |

52085300 | 11 |

19 |

52085900 | 11 |

19 |

52095100 | 11 |

19 |

52095200 | 11 |

19 |

52095900 | 11 |

19 |

52101110 | 10 |

52101190 | 10 |

52101200 | 10 |

52101900 | 10 |

52102110 | 10 |

52102190 | 10 |

52102200 | 10 |

52102900 | 10 |

52103110 | 10 |

52103190 | 10 |

52103200 | 10 |

52103900 | 10 |

52104100 | 10 |

52104200 | 10 |

52104900 | 10 |

52105100 | 10 |

52105200 | 10 |

52105900 | 10 |

52111100 | 10 |

52111200 | 10 |

52111900 | 10 |

52112100 | 10 |

52112200 | 10 |

52112900 | 10 |

52113100 | 10 |

52113200 | 10 |

52113900 | 10 |

52114100 | 10 |

52114200 | 10 |

52114300 | 10 |

52114910 | 10 |

52114990 | 10 |

52115100 | 10 |

52115200 | 10 |

52115900 | 10 |

52121110 | 10 |

52121190 | 10 |

52121210 | 10 |

52121290 | 10 |

52121310 | 10 |

52121390 | 10 |

52121410 | 10 |

52121490 | 10 |

52121510 | 11 |

19 |

52121590 | 11 |

19 |

52122110 | 10 |

52122190 | 10 |

52122210 | 10 |

52122290 | 10 |

52122310 | 10 |

52122390 | 10 |

52122410 | 10 |

52122490 | 10 |

52122510 | 11 |

19 |

52122590 | 11 |

19 |

58012100 | 10 |

58012200 | 10 |

58012300 | 10 |

58012400 | 10 |

58012500 | 10 |

58012600 | 10 |

58031000 | 10 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VIII

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES) č. 1808/95 | Toto nařízení |

1 | 1 |

2 | 2 |

4 | 3 |

5 | 4 |

5 | 5 |

5a | 6 |

5b | 7 |

6, 7, 8 | 8 |

9 | 9 |

10 | 10 |

— | 11 |

12 | 12 |

Příloha I | Příloha I |

Příloha III | Příloha II |

Příloha V | Příloha III |

Příloha IV A + Příloha IV d | Příloha IV |

Příloha IV B + Příloha IV f | Příloha V |

Příloha IV c | Příloha VI |

Příloha IV e | Příloha VII |

– | Příloha VIII |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU