2000/79/ESSměrnice Rady 2000/79/ES ze dne 27. listopadu 2000 o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA) , Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) , Evropským sdružením technických letových posádek (ECA) , Evropským sdružením leteckých společností (ERA) a Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IACA) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 302, 1.12.2000, s. 57-60 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 27. listopadu 2000 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. prosince 2000 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady 2000/79/ES

ze dne 27. listopadu 2000

o Evropské dohodě o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřené mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF), Evropským sdružením technických letových posádek (ECA), Evropským sdružením leteckých společností (ERA) a Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IACA)

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 139 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Sociální partneři mohou v souladu s čl. 139 odst. 2 Smlouvy společně žádat, aby byly dohody uzavřené na úrovni Společenství prováděny rozhodnutím Rady na návrh Komise.

(2) Rada přijala směrnici 93/104/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby [1]. Civilní letectví bylo jedním z odvětví a činností vyňatých z oblasti působnosti uvedené směrnice. Evropský parlament a Rada přijaly směrnici 2000/34/ES, kterou se mění směrnice 93/104/ES, aby se její oblast působnosti rozšířila na odvětví a činnosti dříve z její oblasti působnosti vyňaté.

(3) Komise v souladu s čl. 138 odst. 2 Smlouvy konzultovala se sociálními partnery otázku možné zaměření akce Společenství týkající se odvětví a činností, na něž se směrnice 93/104/ES nevztahuje.

(4) Komise po takové konzultaci usoudila, že akce Společenství v této oblasti je účelná, a znovu konzultovala se sociálními partnery na úrovni Společenství obsah zamýšleného návrhu podle čl. 138 odst. 3 Smlouvy.

(5) Sdružení evropských leteckých společností (AEA), Evropská federace pracovníků v dopravě (ETF), Evropské sdružení technických letových posádek (ECA), Evropské sdružení regionálních leteckých společností (ERA) a Mezinárodní sdružení leteckých dopravců (IACA) informovaly podle čl. 138 odst. 4 Smlouvy Komisi o svém úmyslu zahájit postup.

(6) Uvedené organizace uzavřely dne 22. března 2000 Evropskou dohodu o organizaci pracovní doby mobilních zaměstnanců v civilním letectví.

(7) Tato dohoda obsahuje společnou žádost, aby Komise provedla dohodu rozhodnutím Rady na návrh Komise v souladu s čl. 139 odst. 2 Smlouvy.

(8) Tato směrnice a dohoda stanoví specifičtější požadavky týkající se organizace pracovní doby mobilních zaměstnanců v civilním letectví ve smyslu článku 14 směrnice 93/104/ES.

(9) Podle čl. 2 odst. 7 směrnice 93/104/ES se mobilním pracovníkem rozumí každý pracovník zaměstnaný jako člen posádky v podniku, který poskytuje služby v osobní dopravě nebo přepravě zboží po silnici, letecky nebo vnitrozemskou plavbou.

(10) Vhodným nástrojem pro provedení dohody je směrnice ve smyslu článku 249 Smlouvy.

(11) Vzhledem k vysoce integrované povaze odvětví civilního letectví a podmínkám hospodářské soutěže, které zde vládnou, nemůže být cílů této směrnice chránit zdraví a bezpečnost pracovníků dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto jich může být v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy lépe dosaženo na úrovni Společenství. Tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(12) Pokud jde o pojmy použité v dohodě, které v ní nejsou zvlášť vymezeny, ponechává tato směrnice členským státům volnost vymezit je v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi, obdobně jako u jiných směrnic z oblasti sociální politiky používajících obdobné pojmy, za předpokladu, že tyto definice odpovídají obsahu dohody.

(13) Komise vypracovala návrh směrnice v souladu se svým sdělením ze dne 20. května 1998 o přizpůsobení a podpoře sociálního dialogu na úrovni Společenství s ohledem na reprezentativnost podepsaných stran a právnost každého ustanovení dohody. Podepsané strany jsou dohromady dostatečně reprezentativní, aby mohly zastupovat členy posádek zaměstnané u podniku, který poskytuje služby osobní dopravy a nákladní přepravy v civilní letecké dopravě.

(14) Komise vypracovala návrh směrnice v souladu s čl. 137 odst. 2 Smlouvy, který stanoví, že směrnice v oblasti sociální politiky "by neměly ukládat žádní správní, finanční ani právní omezení bránící zakládání a rozvoji malých a středních podniků".

(15) Tato směrnice a dohoda zavádějí minimální normy. Členské státy nebo sociální partneři mohou zachovat nebo zavést příznivější ustanovení.

(16) Provádění této směrnice nesmí odůvodňovat zhoršení stavu existujícího v jednotlivých členských státech.

(17) Komise uvědomila Evropský parlament, Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů a zaslala jim návrh směrnice obsahující dohodu.

(18) Evropský parlament přijal dne 3. října 2000 usnesení o rámcové dohodě sociálních partnerů.

(19) Provedení dohody přispívá k dosažení cílů uvedených v článku 136 Smlouvy,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Účelem této směrnice je provedení evropské dohody o organizaci pracovní doby mobilních zaměstnanců v civilním letectví uzavřenou dne 22. března 2000 mezi organizacemi, které zastupují sociální partnery v odvětví civilního letectví: Sdružením evropských leteckých společností (AEA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF), Evropským sdružením technických letových posádek (ECA), Evropským sdružením regionálních leteckých společností (ERA) a Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IACA).

Znění dohody je obsaženo v příloze.

Článek 2

1. Členské státy mohou zachovat v platnosti nebo zavést úpravu příznivější, než jakou stanoví tato směrnice.

2. Provádění této směrnice za žádných okolností neodůvodňuje pokles obecné úrovně ochrany pracovníků v oblastech, na které se tato směrnice vztahuje. Právo členských států nebo sociálních partnerů přijímat s ohledem na vývoj okolností právní nebo smluvní ustanovení, která se liší od ustanovení platných v okamžiku přijetí této směrnice, není dotčeno, pokud jsou zachovány minimální požadavky podle této směrnice.

Článek 3

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. prosince 2003, nebo zajistí, aby nejpozději k uvedenému dni sociální partneři zavedli nezbytná opatření dohodou. Členské státy musí přijmout veškerá nezbytná opatření, která jim umožní kdykoli zaručit výsledky stanovené touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. listopadu 2000.

Za Radu

předsedkyně

É. Guigou

[1] Úř. věst. L 307, 13.12.1993, s. 18. Směrnice ve znění směrnice 2000/34/ES (Úř. věst. L 195, 1.8.2000, s. 41).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Evropská dohoda o organizaci pracovní doby mobilních pracovníků v civilním letectví uzavřená mezi Sdružením evropských leteckých společností (AEA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF), Evropským sdružením technických letových posádek (ECA), Evropským sdružením regionálních leteckých společností (ERA) a Mezinárodním sdružením leteckých dopravců (IACA)

S ohledem na Smlouvu a založení Evropského Společenství, a zejména na článek 138 a čl. 139 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na čl. 139 odst. 2 Smlouvy, který stanoví, že dohody uzavřené na úrovni Společenství mohou být na základě společné žádosti podepsaných stran prováděny rozhodnutím Rady na návrh Komise,

s ohledem na to, že podepsané strany tímto tuto žádost podávají,

s ohledem na skutečnost, že podepsané strany považují ustanovení této dohody za "specifičtější požadavky" ve smyslu článku 14 směrnice Rady 93/104/ES a že ustanovení uvedené směrnice by neměla být uplatňována,

UZAVŘELY PODEPSANÉ STRANY TUTO DOHODU:

Ustanovení 1

1. Dohoda se vztahuje na pracovní dobu mobilních zaměstnanců v civilním letectví.

2. Dohoda stanoví specifičtější požadavky ve smyslu článku 14 směrnice Rady 93/104/ES týkající se organizace pracovní doby mobilních zaměstnanců v civilním letectví.

Ustanovení 2

1. "Pracovní dobou" se rozumí jakákoli doba, po kterou zaměstnanec v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi pracuje, je zaměstnavateli k dispozici a vykonává svou činnost nebo plní úkoly.

2. "Mobilními zaměstnanci v civilním letectví" se rozumějí členové posádek na palubě civilního letadla zaměstnaní podnikem usazeným v některém členském státě.

3. "Celkovou dobou letu" se rozumí doba mezi okamžikem, kdy letadlo vyjede z parkovacího stanoviště, aby vzlétlo, až do okamžiku, kdy se zastaví na parkovacím stanovišti v místě určení a všechny motory jsou vypnuty.

Ustanovení 3

1. Mobilní zaměstnanci v civilním letectví mají nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok v trvání nejméně čtyř týdnů v souladu s podmínkami pro nárok na dovolenou a pro přiznání placené dovolené stanovenými vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi.

2. Minimální dobu placené roční dovolené nelze nahradit finanční náhradou, s výjimkou případů ukončení pracovního poměru.

Ustanovení 4

1. a) Mobilní zaměstnanci v civilním letectví mají nárok na bezplatné vyšetření zdravotního stavu před přijetím a poté v pravidelných intervalech.

b) Mobilní zaměstnanci v civilním letectví, kteří trpí zdravotními potížemi, jejichž souvislost s prací v noci byla uznána, musí být co nejdříve převedeni na mobilní nebo nemobilní práci ve dne, pro niž mají předpoklady.

2. Na bezplatné lékařské vyšetření uvedené v odst. 1 písm. a) se vztahuje lékařské tajemství.

3. Bezplatné lékařské vyšetření uvedené v odst. 1 písm. a) může tvořit součást státního systému zdravotní péče.

Ustanovení 5

1. Mobilním zaměstnancům v civilním letectví musí být poskytnuta ochrana bezpečnosti a zdraví odpovídající povaze jejich práce.

2. S ohledem na bezpečnost a zdraví mobilních zaměstnanců v civilním letectví musí být kdykoli k dispozici přiměřené ochranné a preventivní služby nebo prostředky.

Ustanovení 6

Musí být učiněna nezbytná opatření, aby zaměstnavatel, který má v úmyslu organizovat práci podle určitého pracovního rytmu, bral v úvahu obecnou zásadu, že práce musí být přizpůsobena zaměstnanci.

Ustanovení 7

Informace o specifických pracovních rytmech mobilních zaměstnanců v civilním letectví musí být na žádost poskytnuty příslušným orgánům.

Ustanovení 8

1. Pracovní doba se posuzuje, aniž jsou dotčeny jakékoli pozdější právní předpisy Společenství o omezení doby letu a služby a o požadavcích na odpočinek, ve spojení s vnitrostátními právními předpisy v této oblasti, které musí být vzaty v úvahu ve všech souvisejících otázkách.

2. Maximální roční pracovní doba, včetně některých dob pohotovosti před nastoupením služby vymezených platnými právními předpisy, činí 2000 hodin, z toho je celková doba letu omezena na 900 hodin.

3. Maximální roční pracovní doba musí být co nejrovnoměrněji rozdělena na celý rok.

Ustanovení 9

Aniž je dotčen článek 3, musí být mobilním zaměstnancům v civilním letectví poskytnuty předem oznámené dny bez služby a bez pohotovosti, a to takto:

a) nejméně 7 místních dnů v každém kalendářním měsíci, které mohou zahrnovat zákonem stanovenou dobu odpočinku;

b) nejméně 96 místních dnů v kalendářním roce, které mohou zahrnovat zákonem stanovenou dobu odpočinku.

Ustanovení 10

Strany přezkoumají výše uvedená ustanovení dva roky po uplynutí lhůty pro provedení stanovené v rozhodnutí Rady o uvedení této dohody v platnost.

V Bruselu dne 22. března 2000.

Sdružení evropských leteckých společností (AEA)

Karl-Heinz Neumeister

,

generální tajemník

Manfred Merz

,

místopředseda sociálního výboru AEA, předseda vyjednávací skupiny

Evropská federace pracovníků v dopravě (ETF)

Brenda O'Brien

,

náměstkyně generálního tajemníka

Betty Lecouturier

,

předsedkyně výboru palubních průvodčích

Bent Gehlsen

,

člen vyjednávací skupiny, výbor palubních průvodčích

Evropské sdružení technických letových posádek (ECA)

Kapitán Francesco Gentile

,

předseda

Kapitán Bill Archer

,

místopředseda

Giancarlo Crivellaro

,

generální tajemník

Evropské sdružení regionálních leteckých společností (ERA)

Mike Ambrose

,

generální ředitel

Mezinárodní sdružení leteckých dopravců (IACA)

Marc Frisque

,

generální ředitel

Allan Brown

,

ředitel pro leteckou politiku a odvětvové záležitosti

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU