2000/29/ESSMĚRNICE RADY 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1-112 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 8. května 2000 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. července 2000 Nabývá účinnosti: 30. července 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/2031 Pozbývá platnosti: 14. prosince 2019

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady 2000/29/ES

ze dne 8. května 2000

o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 77/93/EHS ze dne 21. prosince 1976 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství [3] byla opakovaně a podstatně změněna [4]; že by z důvodu jasnosti a účelnosti měla být kodifikována.

(2) Rostlinná produkce zaujímá ve Společenství velmi důležité místo.

(3) Výnos rostlinné produkce je neustále ohrožován škodlivými organismy.

(4) Ochrana rostlin proti těmto škodlivým organismům je bezpodmínečně nutná nejen proto, aby se zabránilo snižování výnosu, ale též proto, aby se zvýšila produktivita zemědělství.

(5) Boj proti škodlivým organismům vedený uvnitř Společenství formou systému rostlinolékařské péče uplatňovaného v celém Společenství jakožto prostoru bez vnitřních hranic a zaměřeného na jejich systematické zničení na místě by měl jen omezený účinek, kdyby se zároveň neprováděla ochranná opatření proti jejich zavlečení do Společenství.

(6) Nutnost takových opatření byla uznána již dávno a byla předmětem mnoha vnitrostátních předpisů a mezinárodních dohod, z nichž má celosvětový význam Mezinárodní úmluva o ochraně rostlin (IPPC) ze dne 6. prosince 1951 uzavřená v rámci Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO).

(7) Jedním z nejdůležitějších opatření je inventarizace zvláště nebezpečných škodlivých organismů, jejichž dovoz do Společenství musí být zakázán, a škodlivých organismů, jejichž zavlečení prostřednictvím některých rostlin nebo rostlinných produktů musí být rovněž zakázáno.

(8) Výskyt některých škodlivých organismů při dovozu rostlin a rostlinných produktů ze zemí, kde se tyto organismy vyskytují, není možno dostatečně kontrolovat. Proto je nutné v co nejmenším rozsahu zakázat dovoz některých rostlin a rostlinných produktů nebo zavést zvláštní kontroly v producentských zemích.

(9) Tyto rostlinolékařské kontroly musí být omezeny na dovoz produktů pocházejících ze třetích zemí a na případy, kdy jsou vážné důvody k obavám, že některé opatření na ochranu rostlin nebylo dodrženo.

(10) Je nutné upravit možnost povolení výjimek u určitého počtu předpisů a za určitých podmínek. Zkušenosti ukazují, že některé výjimky mohou být stejně naléhavé jako některá ochranná opatření. Zkrácené řízení blíže vymezené v této směrnici by se tedy mělo vztahovat i na výše uvedené výjimky.

(11) V případě bezprostředního nebezpečí zavlečení nebo rozšíření škodlivých organismů by měl členský stát, ve kterém se problém vyskytl, přijmout předběžná ochranná opatření, která nejsou stanovena v této směrnici. Komise by měla být informována o všech případech, kdy je třeba přijmout bezpečnostní opatření.

(12) Vzhledem k významu obchodu mezi francouzskými zámořskými departementy a zbytkem Společenství v oblasti rostlin a rostlinných produktů by bylo žádoucí, aby se ustanovení této směrnice vztahovala i na tyto departementy. Zvláštnosti francouzských zámořských departementů vyžadují stanovení doplňujících ochranných opatření z důvodů rostlinolékařské ochrany. Ustanovení této směrnice by se měla rovněž vztahovat na ochranná opatření proti zavlečení škodlivých organismů z jiných částí Francie do francouzských zámořských departementů.

(13) Podle nařízení Rady (EHS) č. 1911/91 ze dne 26. června 1991 o uplatňování právních předpisů Společenství na Kanárské ostrovy [5] jsou Kanárské ostrovy součástí celního území Společenství a jsou zahrnuty do společných politik. Podle článků 2 a 10 tohoto nařízení závisí provádění společné zemědělské politiky na zavedení zvláštního systému zásobování. Musí být též doprovázeno zvláštními opatřeními v oblasti zemědělské výroby.

(14) Rozhodnutí Rady 91/314/EHS ze dne 26. června 1991, kterým se stanoví program možností specifických pro odlehlost a ostrovní povahu Kanárských ostrovů (Poseican) [6], stanoví obecný rámec možných variant, přičemž bere v úvahu zvláštnosti a omezení, se kterými se ostrovy musejí potýkat.

(15) Aby mohly být zohledněny rostlinolékařské podmínky Kanárských ostrovů, je třeba prodloužit použitelnost některých opatření této směrnice o šest měsíců počínaje dnem, ke kterému musí členské státy začít používat ustanovení týkající se příloh této směrnice ohledně ochrany francouzských zámořských departementů a Kanárských ostrovů.

(16) Pro účely této směrnice je vhodné přijmout vzory osvědčení schválené IPPC ve znění ze dne 21. listopadu 1979, s jednotnou formou vytvořenou v úzké spolupráci s mezinárodními organizacemi. Současně je třeba stanovit určitá pravidla, za jakých podmínek mohou být tato osvědčení vydávána na základě starých vzorů po přechodné období, a pro podmínky osvědčení pro dovoz rostlin a rostlinných produktů ze třetích zemí.

(17) U dovozů rostlin a rostlinných produktů ze třetích zemí by orgány pověřenými vydáváním osvědčení v těchto zemích měly být v zásadě ty orgány, jež jsou k tomu zmocněné podle IPPC. Bylo by vhodné sestavit seznam těchto orgánů pro nesmluvní třetí země.

(18) Je třeba zjednodušit postup pro provedení některých změn v přílohách této směrnice.

(19) Je třeba upřesnit oblast působnosti této směrnice, pokud jde o dřevo. Za tímto účelem je třeba převzít podrobné označení dřeva z předpisů Společenství.

(20) Některá semena nejsou zahrnuta mezi rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty vyjmenované v přílohách této směrnice, které podléhají rostlinolékařské inspekci v zemi původu nebo při obchodování uvnitř Společenství.

(21) V některých případech by bylo vhodné stanovit, aby úřední inspekce rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí byla prováděna Komisí ve třetí zemi původu.

(22) Inspekce Společenství musí provádět odborníci zaměstnaní Komisí a odborníci zaměstnaní členskými státy, kteří jsou dáni k dispozici Komisi. Je třeba vymezit úlohu těchto odborníků v návaznosti na aktivity nezbytné v rámci systému rostlinolékařské péče Společenství.

(23) Není již třeba omezovat oblast působnosti systému na obchod mezi členskými státy a třetími zeměmi, ale bylo by vhodné ji rozšířit i na obchod uvnitř každého členského státu.

(24) Všechny části Společenství by měly požívat v zásadě stejné ochrany proti škodlivým organismům. Zároveň je třeba přihlédnout k rozličnosti ekologických podmínek a rozšíření určitých škodlivých organismů. Proto je důležité definovat "chráněné zóny" vystavené zvláštním rostlinolékařským rizikům a poskytnout jim zvláštní ochranu za podmínek slučitelných s vnitřním trhem.

(25) Pro uplatňování systému rostlinolékařské péče Společenství v jeho rámci jakožto prostoru bez vnitřních hranic a vytvoření chráněných zón je nezbytné provést rozlišení mezi požadavky na produkty Společenství a požadavky na produkty dovážené ze třetích zemí a určit škodlivé organismy pro chráněné zóny.

(26) Nejvhodnějším místem pro rostlinolékařské kontroly je místo produkce. Pokud se jedná o produkty Společenství, musí být rostlinolékařské kontroly povinné v místě produkce a musí se týkat všech rostlin a rostlinných produktů, které jsou zde pěstovány, produkovány, používány nebo přítomny jiným způsobem, i pěstebních substrátů, které jsou zde použity. Aby byla zajištěna účinnost tohoto kontrolního systému, musí být všichni pěstitelé úředně zaregistrováni.

(27) Aby byla zajištěna větší účinnost systému rostlinolékařské péče Společenství na vnitřním trhu, musí být možnost povolat v případě potřeby rostlinolékařských kontrol i jiné úřední osoby, než jsou úředníci příslušných orgánů ochrany rostlin členských států, jejichž příprava musí být koordinována a finančně podporována Společenstvím.

(28) Pokud jsou výsledky kontrol uspokojující, nemusí být již produkty Společenství doloženy rostlinolékařským osvědčením používaným v mezinárodním obchodě, nýbrž mají smluvené označení (rostlinolékařský pas) přizpůsobené povaze produktů, které umožňuje jejich volný pohyb po celém území Společenství nebo po částech území, pro které je platné.

(29) Je třeba upřesnit úřední opatření, která se použijí v případě, že výsledky kontrol nebudou uspokojující.

(30) Aby bylo zajištěno dodržování systému rostlinolékařské péče Společenství v rámci vnitřního trhu, měl by být zaveden systém úředních kontrol v průběhu uvádění produktů na trh. Tento systém by měl být co nejspolehlivější a jednotný na celém území Společenství a zároveň by měl vyloučit zvláštní kontroly na hranicích mezi jednotlivými členskými státy.

(31) V rámci vnitřního trhu by měly být produkty pocházející ze třetích zemí v zásadě podrobeny rostlinolékařské kontrole při jejich prvním vstupu do Společenství. Pokud jsou výsledky kontrol uspokojující, měl by být takovým produktům vystaven rostlinolékařský pas umožňující jejich volný pohyb stejně tak jako u produktů Společenství.

(32) K zajištění všech záruk požadovaných po dovršení vnitřního trhu je důležité posílit síť rostlinolékařských kontrol jak členských států, tak i Společenství, na vnějších hranicích Společenství, zejména v těch členských státech, které jsou svojí zeměpisnou polohou vstupními branami do Společenství. Za tímto účelem Komise navrhne zahrnutí nutných výdajů do obecného rozpočtu Evropské unie.

(33) K posílení účinnosti systému rostlinolékařské péče Společenství v rámci vnitřního trhu musí členské státy sladit praxi úředníků pověřených některými funkcemi v rostlinolékařské oblasti. K tomuto účelu vydá Komise do 1. ledna 1993 kodex Společenství pro rostlinolékařskou praxi.

(34) Členské státy již nemohou přijímat zvláštní rostlinolékařské předpisy pro dovoz rostlin a rostlinných produktů z jiných členských států na jejich území. Všechny předpisy, jež stanoví rostlinolékařské požadavky na rostliny a rostlinné produkty, musejí být přijaty na úrovni Společenství.

(35) Je nezbytné vytvořit systém finančních příspěvků Společenství, který by rozložil na úrovni Společenství případná rizika, jež by v obchodu v souvislosti se systémem rostlinolékařské péče Společenství mohla vzniknout.

(36) Jako prevence před napadením škodlivými organismy zavlečenými ze třetích zemí je třeba upravit finanční příspěvek Společenství na posílení sítě rostlinolékařských kontrol na vnějších hranicích Společenství.

(37) Uvedený systém by měl zároveň umožnit přispívat odpovídajícím způsobem na některé výdaje spojené s přijetím zvláštních opatření členskými státy v souvislosti s bojem proti napadení škodlivými organismy pocházejícími ze třetích zemí nebo z jiných oblastí Společenství, popřípadě s jejich eradikací a nápravou způsobených škod.

(38) Pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství by měla být stanovena v urychleném řízení.

(39) Je třeba zajistit, aby Komise byla plně informována o možných příčinách zavlečení uvedených škodlivých organismů.

(40) Komise musí zejména kontrolovat správné uplatňování systému rostlinolékařské péče Společenství.

(41) Pokud by bylo zjištěno, že k zavlečení škodlivých organismů došlo v důsledku nedostatečné zkoušky nebo inspekce, budou následky posuzovány podle práva Společenství, včetně některých zvláštních opatření.

(42) Doporučuje se úzká spolupráce mezi členskými státy a Komisí v rámci Stálého rostlinolékařského výboru zřízeného rozhodnutím Rady 76/894/EHS [7].

(43) Tato směrnice se nedotýká povinností členských států, pokud jde o lhůtu k provedení a použitelnost uvedené v příloze VIII části B,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tato směrnice se týká opatření na ochranu proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do členských států z jiných členských států nebo ze třetích zemí.

Současně se týká:

a) od 1. června 1993 ochranných opatření proti šíření škodlivých organismů uvnitř Společenství v souvislosti s pohybem rostlin, rostlinných produktů a jiných příbuzných předmětů uvnitř členského státu;

b) ochranných opatření proti zavlečení škodlivých organismů do francouzských zámořských departementů z jiných částí Francie a naopak proti zavlečení škodlivých organismů pocházejících z francouzských zámořských departementů do jiných částí Francie;

c) ochranných opatření proti zavlečení škodlivých organismů na Kanárské ostrovy z jiných částí Španělska a naopak proti zavlečení škodlivých organismů pocházejících z Kanárských ostrovů do jiných částí Španělska.

2. Aniž by byly dotčeny podmínky ochrany rostlinolékařské situace převládající v určitých oblastech Společenství, a s přihlédnutím k rozdílným zemědělským a ekologickým podmínkám mohou být přijata postupem podle článku 18 ochranná opatření, která jsou odůvodněna ochranou zdravotního stavu a života rostlin ve francouzských zámořských departementech a na Kanárských ostrovech, a jež tvoří doplněk k opatřením této směrnice.

3. Tato směrnice se nevztahuje na Ceutu a Melillu.

4. Každý členský stát vytvoří nebo určí jediný ústřední orgán kontrolovaný jeho vládou, který bude odpovědný zejména za koordinaci a vztahy v otázkách ochrany zdraví rostlin podle této směrnice. Tento účel nejlépe splňuje úřední orgán ochrany rostlin ustavený podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC). Orgán a jakákoliv pozdější změna se oznamuje ostatním členským státům a Komisi.

5. Pokud jde o ochranná opatření proti zavlečení škodlivých organismů z francouzských zámořských departementů do jiných částí Francie a do ostatních členských států a proti jejich šíření v těchto departementech, nahrazují se data uvedená v odst. 1 písm. a) tohoto článku, v čl. 3 odst. 4, v čl. 4 odst. 2 a 4, v čl. 5 odst. 2 a 4, v čl. 6 odst. 5 a 6, v čl. 10 odst. 1 a 2 a v čl. 13 odst. 8, 10 a 11 datem, který je shodný s posledním dnem období šesti měsíců počínajícího dnem, od něhož musí členské státy začít používat budoucí ustanovení týkající se příloh I až V ohledně ochrany francouzských zámořských departementů. Od téhož dne se zrušuje odst. 1 písm. b) a odst. 2 tohoto článku.

6. Pokud jde o ochranná opatření proti zavlečení škodlivých organismů z Kanárských ostrovů do jiných částí Španělska a do jiných členských států a proti jejich šíření na těchto ostrovech, nahrazují se data uvedená v odst. 1 písm. a) tohoto článku, v čl. 3 odst. 4, v čl. 4 odst. 2 a 4, v čl. 5 odst. 2 a 4, v čl. 6 odst. 5 a 6, v čl. 10 odst. 1 a 2 a v čl. 13 odst. 8, 10 a 11 datem, který je shodný s posledním dnem období šesti měsíců počínajícího dnem, od něhož musí členské státy začít používat budoucí ustanovení týkající se příloh I až V ohledně ochrany Kanárských ostrovů. Od téhož dne se zrušuje odst. 1 písm. c) tohoto článku.

Článek 2

1. Pro účely této směrnice se rozumí:

a) rostlinami: živé rostliny a živé části rostlin včetně semen.

Živé části rostlin jsou:

- plody v botanickém smyslu, s výjimkou hluboce zmrazených,

- zelenina, s výjimkou hluboce zmrazené,

- hlízy, oddenkové hlízy, cibule, oddenky,

- řezané květiny,

- větve s listy,

- uříznuté stromy s listy,

- rostlinné tkáňové kultury.

Semeny se rozumí semena v botanickém smyslu, která nejsou určena k výsevu;

b) rostlinnými produkty: produkty rostlinného původu nezpracované nebo zpracované jednoduchými metodami, pokud nejsou rostlinami;

c) výsadbou: veškeré úkony týkající se umístění rostlin pro zajištění jejich dalšího růstu nebo rozmnožování;

d) rostlinami určenými k výsadbě:

- již vysazené rostliny určené k pěstování nebo k přesazení po jejich dovezení nebo

- rostliny dosud nevysazené v okamžiku jejich dovozu, ale určené k vysazení;

e) škodlivými organismy: škůdci rostlin nebo rostlinných produktů, kteří patří do živočišné nebo rostlinné říše nebo to jsou viry, mykoplazmy nebo jiné patogeny;

f) rostlinolékařským pasem: úřední návěska osvědčující, že ustanovení této směrnice týkající se rostlinolékařských norem a zvláštních požadavků byla dodržena; a který za tímto účelem:

- byl normalizován na úrovni Společenství pro různé druhy rostlin a rostlinných produktů a

- vystavuje příslušný úřední subjekt členského státu a vydává podle prováděcích ustanovení k postupu pro vydávání rostlinolékařských pasů.

Pro zvláštní druhy produktů mohou být postupem podle článku 18 určena jiná smluvená úřední označení než návěsky.

Normalizace se provádí postupem podle článku 18. V rámci této normalizace jsou pro rostlinolékařské pasy, které podle ustanovení čl. 10 odst. 1 druhého pododstavce neplatí pro všechny části Společenství, stanovena odlišná označení;

g) příslušnými úředními subjekty členského státu:

i) úřední orgán nebo orgány na ochranu rostlin členského státu uvedené v čl. 1 odst. 4, nebo

ii) jakýkoli veřejný orgán vytvořený:

- buď na celostátní úrovni,

- nebo na regionální úrovni, v mezích stanovených ústavou daného členského státu a pod kontrolou vnitrostátních orgánů.

Příslušné úřední subjekty členského státu mohou v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy zmocnit plněním úkolů vyplývajících z této směrnice, které mají být prováděny v rámci jejich pravomoci a pod jejich dohledem, jakoukoli právnickou osobu veřejného nebo soukromého práva, jež bude na základě úředně schválených stanov pověřena výhradně zvláštními úkoly veřejného zájmu, pod podmínkou, že tato právnická osoba ani její členové nebudou mít z výsledků opatření, která učiní, žádný osobní prospěch.

Členské státy zajistí, aby subjekty uvedené v prvním odstavci bodu ii) a subjekty uvedené v bodě i) spolu úzce spolupracovaly.

Kromě toho lze postupem podle článku 18 schválit jakoukoli jinou právnickou osobu založenou subjektem nebo subjekty uvedenými v prvním pododstavci bodě i), která jedná pod vedením a kontrolou tohoto subjektu, pod podmínkou, že tato právnická osoba nebude mít z výsledků opatření, která učiní, žádný osobní prospěch.

Jediný ústřední orgán uvedený v čl. 1 odst. 4 oznámí Komisi příslušné úřední subjekty svého členského státu. Komise předá tuto informaci ostatním členským státům;

h) chráněnou zónou: zóna ve Společenství:

- ve které jeden nebo více škodlivých organismů vyjmenovaných v této směrnici, které jsou usídlené v jedné nebo několika částech Společenství, nejsou endemické nebo usídlené, přestože podmínky pro jejich usídlení jsou zde příhodné,

- ve které existuje nebezpečí usídlení určitých škodlivých organismů na určitých plodinách, dané příznivými ekologickými podmínkami, přestože tyto organismy nejsou endemické ani usídlené ve Společenství,

a která byla postupem podle článku 18 uznána za vyhovující podmínkám stanoveným v první a druhé odrážce, a to, v případě uvedeném v první odrážce, na žádost dotčeného členského státu nebo států a na základě výsledků příslušných šetření, nad kterými dohlíželi odborníci uvedení v článku 21 v souladu s postupem stanoveným ve výše uvedeném článku, které neprokazují opak. Šetření v případě uvedeném ve druhé odrážce jsou nepovinná.

Škodlivý organismus je považován za usídlený v určité oblasti, pokud je zde jeho přítomnost známa a pokud nebyla přijata žádná úřední opatření k jeho eradikaci anebo pokud se takováto opatření ukázala jako neúčinná v období nejméně dvou po sobě následujících let.

V případě uvedeném v první odrážce prvního pododstavce provádějí dotčené členské státy pravidelná a systematická úřední šetření zaměřená na přítomnost organismů, pro které byla chráněná zóna uznána. Každý výskyt organismu tohoto druhu je okamžitě oznámen Komisi. Riziko vyplývající z takového nálezu posoudí Stálý rostlinolékařský výbor a postupem podle článku 18 se přijmou vhodná opatření.

Podrobnosti šetření uvedené v prvním a třetím pododstavci mohou být stanoveny postupem podle článku 18 s přihlédnutím k uznávaným vědeckým a statistickým zásadám.

Výsledky šetření se oznamují Komisi, která předá tyto informace ostatním členským státům.

Do 1. ledna 1998 Komise předloží Radě zprávu o fungování systému chráněných zón s případnými vhodnými návrhy;

i) úředním zjištěním nebo opatřením: aniž je dotčen článek 21, zjištění učiněné nebo opatření přijaté:

- buď zástupci úředního orgánu ochrany rostlin členského státu nebo na jejich zodpovědnost jinými státními úředníky, pokud jde o zjištění nebo opatření související s vystavením osvědčení uvedených v čl. 7 odst. 1 nebo v čl. 8 odst. 2,

- anebo těmito zástupci, státními nebo odbornými úředníky zaměstnanými v některém z příslušných úředních subjektů členského státu, pokud jde o ostatní případy a pod podmínkou, že tito úředníci nebudou mít z výsledku přijatých opatření žádný osobní prospěch a že splňují minimální kvalifikační předpoklady.

Členské státy zajistí, aby jejich státní a odborní úředníci měli nutnou kvalifikaci pro správné používání této směrnice. Obecné zásady pro tuto kvalifikaci mohou být stanoveny postupem podle článku 18.

Komise prostřednictvím Stálého rostlinolékařského výboru vytvoří programy Společenství pro další vzdělávání těchto státních a odborných úředníků, na jejichž plnění bude dohlížet, s cílem pozvednout znalosti a zkušenosti získané v rámci státu na výše zmíněnou kvalifikační úroveň. Bude přispívat na financování tohoto dalšího vzdělávání a navrhne zahrnutí nutných výdajů do rozpočtu Společenství.

2. Kromě ustanovení výslovně stanovících opak se tato směrnice vztahuje jen na dřevo, které si zcela nebo částečně uchovalo svůj přirozený oblý povrch, s kůrou nebo bez kůry, anebo, pokud je ve formě třísek, štěpků, pilin, zbytků dřeva a dřevního odpadu.

Aniž by byla dotčena ustanovení týkající se přílohy V, se tato směrnice vztahuje rovněž na dřevo, bez ohledu na to, zda vyhovuje podmínkám uvedeným v prvním pododstavci či nikoliv, jestliže je ve formě pomocného dřeva použitého při ložení zásilek, prokladů, palet či obalů používaných pro přepravu předmětů různého druhu za předpokladu, že představuje riziko z rostlinolékařského hlediska.

Článek 3

1. Členské státy zakáží dovoz škodlivých organismů vyjmenovaných v příloze I části A na jejich území.

2. Členské státy zakáží dovoz takových rostlin a rostlinných produktů vyjmenovaných v příloze II části A na jejich území, které jsou napadeny škodlivými organismy uvedenými v této části přílohy.

3. V souladu s podmínkami, jež mohou být stanoveny postupem podle článku 17, se odstavce 1 a 2 nepoužijí na rostliny, s výjimkou rostlin určených k pěstování, mírně napadené škodlivými organismy vyjmenovanými v příloze I části A nebo v příloze II části A, které byly předem určeny po dohodě s orgány zastupujícími členské státy v rostlinolékařské oblasti.

4. S účinkem od 1. června 1993 členské státy stanoví, že odstavce 1 a 2 se vztahují také na šíření uvedených škodlivých organismů prostřednictvím oběhu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území členského státu.

5. S účinkem od 1. června 1993 zakáží členské státy uvnitř uvedených chráněných zón zavlečení a šíření:

a) škodlivých organismů vyjmenovaných v příloze I části B;

b) rostlin a rostlinných produktů vyjmenovaných v příloze II části B, pokud jsou napadeny škodlivými organismy zde uvedenými.

6. Postupem podle článku 18:

a) se škodlivé organismy vyjmenované v přílohách I a II třídí následovně:

- organismy, jejichž přítomnost nebyla zjištěna v žádné části Společenství a které se týkají celého území Společenství, jsou uvedeny v příloze I části A kapitole I a v příloze II části A kapitole I,

- organismy, jejichž přítomnost byla zjištěna, ale nejsou endemické ani usídlené v celém Společenství a které se týkají celého území Společenství, jsou uvedeny v příloze I části A kapitole II a v příloze II části A kapitole II,

- ostatní organismy jsou uvedeny v příloze I části B a v příloze II části B podle toho, jaké chráněné zóny se týkají;

b) se škodlivé organismy, které jsou endemické nebo usídlené v jedné nebo ve více částech Společenství, vyškrtnou, s výjimkou škodlivých organismů uvedených v druhé a třetí odrážce písmene a);

c) se názvy příloh I a II i jejich jednotlivé části a kapitoly upraví podle písmen a) a b).

7. Postupem podle článku 18 lze rozhodnout, že členské státy stanoví:

a) že dovoz vymezených organismů, které jsou považovány za škodlivé pro rostliny nebo rostlinné produkty, ale nejsou uvedeny v přílohách I a II, na jejich území a jejich rozšiřování v rámci území, v izolovaném stavu či nikoli, jsou zakázány nebo podléhají zvláštnímu povolení za podmínek stanovených týmž postupem;

b) že dovoz vymezených organismů, které jsou uvedeny v příloze II, ale jejichž přítomnost byla zjištěna na jiných rostlinách než těch, jež jsou vyjmenovány v této příloze, a které jsou považovány za škodlivé pro rostliny nebo rostlinné produkty, na jejich území a jejich rozšiřování v rámci území jsou zakázány nebo podléhají zvláštnímu povolení za podmínek stanovených týmž postupem;

c) že dovoz vymezených organismů, které jsou vyjmenovány v přílohách I a II, jejichž přítomnost byla zjištěna v izolovaném stavu a které jsou považovány za škodlivé pro rostliny nebo rostlinné produkty, na jejich území a jejich rozšiřování v rámci území jsou zakázány nebo podléhají zvláštnímu povolení za podmínek stanovených týmž postupem.

První pododstavec se použije též na organismy, pokud se na ně nevztahuje směrnice Rady 90/220/EHS ze dne 23. dubna 1990 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí [8] nebo jiná zvláštní ustanovení Společenství týkající se geneticky modifikovaných organismů.

Za podmínek, které budou stanoveny postupem podle článku 18, se odstavec 1, odst. 5 písm. a), odstavec 2, odst. 5 písm. b) a odstavec 4 nevztahují na pokusnou a vědeckou činnost ani na šlechtění odrůd.

Po přijetí opatření uvedených v prvním pododstavci a za podmínek, které budou stanoveny postupem podle článku 18, se první pododstavec nevztahuje na pokusnou a vědeckou činnost ani na šlechtění odrůd.

Článek 4

1. Členské státy stanoví, že se na jejich území nesmí dovážet rostliny a rostlinné produkty vyjmenované v příloze III části A, pokud pocházejí ze zemí uvedených v této části přílohy.

2. Členské státy stanoví, že od 1. června 1993 rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty nesmějí být dovezeny do uvedených chráněných zón, které se nacházejí na jejich území.

3. Postupem podle článku 18 se příloha III upraví tak, aby část A obsahovala rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty představující z hlediska zdraví rostlin riziko pro všechny části Společenství a část B rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty představující takové riziko jen pro chráněné zóny. Chráněné zóny jsou zde specifikovány.

4. Od 1. června 1993 se odstavec 1 již nevztahuje na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty pocházející ze Společenství.

5. Za podmínek, které budou stanoveny postupem podle článku 18, se odst. 1 a 2 nevztahují na pokusnou a vědeckou činnost ani na šlechtění odrůd.

6. Pokud nehrozí nebezpečí rozšíření škodlivých organismů, může členský stát stanovit, že ve zvláštních ojedinělých případech se odstavce 1 a 2 nepoužijí na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které se pěstují, produkují a používají v pohraničním pásmu bezprostředně sousedícím se třetí zemí a dovážejí se do tohoto členského státu za účelem jejich využití v blízkosti jeho pohraničního pásma.

Pokud je povolena takováto výjimka, členský stát uvede místo a jméno provozovatele. Tyto údaje, které se pravidelně aktualizují, má Komise k dispozici.

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, kterým byla udělena výjimky podle prvního pododstavce, jsou opatřeny dokumenty uvádějícími, ze kterého místa dotyčné třetí země pocházejí.

Článek 5

1. Členské státy stanoví, že rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze IV části A se smějí dovážet na jejich území pouze tehdy, pokud splňují zvláštní požadavky uvedené v této části přílohy.

2. Od 1. června 1993 zakáží členské státy dovoz a oběh rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v příloze IV části B uvnitř chráněných zón, pokud nejsou splněny zvláštní požadavky uvedené v této části přílohy.

3. Na základě kritérií uvedených v čl. 3 odst. 6 se postupem podle článku 18 upraví příloha IV.

4. Členské státy stanoví, že, aniž je dotčen čl. 6 odst. 7, se od 1. června 1993 odstavec 1 vztahuje také na oběh rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území členského státu. Tento odstavec a odstavce 1 a 2 se nevztahují na pohyb malého množství rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv, pokud je určeno pro přímou spotřebu vlastníka nebo příjemce nikoli k průmyslovým nebo obchodním účelům anebo ke spotřebě během dopravy a pokud není nebezpečí rozšíření škodlivých organismů.

5. Za podmínek, které budou stanoveny postupem podle článku 18, se odstavce 1, 2 a 4 nevztahují na pokusnou a vědeckou činnost ani na šlechtění odrůd.

6. Pokud nehrozí nebezpečí rozšíření škodlivých organismů, může členský stát stanovit, že ve zvláštních ojedinělých případech se odstavce 1, 2 a 4 nepoužijí na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které se pěstují, produkují a používají v pohraničním pásmu bezprostředně sousedícím se třetí zemí a dovážejí se do tohoto členského státu za účelem jejich využití v blízkosti jeho pohraničního pásma.

Pokud je povolena takováto výjimka, členský stát uvede místo a jméno provozovatele. Tyto údaje, které se pravidelně aktualizují, má Komise k dispozici.

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, kterým byla udělena výjimka podle prvního pododstavce, jsou opatřeny dokumenty uvádějícími, ze kterého místa dotyčné třetí země pocházejí.

Článek 6

1. Členské státy stanoví, alespoň pokud jde o dovoz do jiného členského státu, že rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v příloze V části A a jejich obaly musejí být důkladně úředně zkontrolovány, buď celkově, nebo odebráním reprezentativních vzorků, a v případě nutnosti též dopravní prostředek, v němž byly přepravovány, aby se zajistilo:

a) že nejsou napadeny škodlivými organismy uvedenými v příloze I části A;

b) že, pokud jde o rostliny a rostlinné produkty uvedené v příloze II části A, nejsou napadeny škodlivými organismy uvedenými v této části přílohy;

c) že, pokud jde o rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty uvedené v příloze IV části A, splňují zvláštní požadavky uvedené v této části přílohy.

2. Jakmile budou přijata opatření uvedená v čl. 3 odst. 6 písm. a) a v čl. 5 odst. 3, bude se odstavec 1 tohoto článku vztahovat pouze na přílohu I část A kapitolu II přílohu II část A kapitolu II a přílohu IV část A kapitolu II. Pokud kontrola provedená podle tohoto ustanovení odhalí škodlivé organismy uvedené v příloze I části A kapitole I nebo v příloze II části A kapitole I, má se za to, že nejsou splněny podmínky uvedené v článku 10.

3. Členské státy stanoví, aby se kontrolní opatření podle odstavce 1 vztahovala i na dodržování ustanovení čl. 3 odst. 4, 5 a 7 nebo čl. 5 odst. 2, pokud členský stát určení použije některou z možností uvedených v těchto článcích.

4. Členské státy stanoví, že semena uvedená v příloze IV části A, která jsou určena pro vývoz do jiného členského státu, musejí být úředně zkontrolována, aby se zajistilo, že splňují zvláštní požadavky stanovené v této části přílohy.

5. Aniž jsou dotčena ustanovení odstavce 7, od 1. června 1993 jsou odstavce 1, 3 a 4 použitelná rovněž na oběh rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území členského státu. Odstavce 1, 3 a 4 se nevztahují na průvoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů přes chráněnou zónu a na jejich oběh vně chráněné zóny, pokud jde o škodlivé organismy uvedené v příloze I části B nebo v příloze II části B a o zvláštní požadavky stanovené v příloze IV části B.

Úřední kontroly uvedené v odstavcích 1, 3 a 4 se provádějí podle následujících ustanovení:

a) týkají se předmětných rostlin nebo rostlinných produktů, které producent pěstuje, produkuje nebo používá anebo které jsou z jakéhokoli jiného důvodu přítomny v jeho objektech, a použitého pěstebního substrátu;

b) uskutečňují se v objektech, především v místě produkce;

c) uskutečňují se pravidelně v příhodné době, alespoň jednou za rok a alespoň vizuálním pozorováním, aniž by byly dotčeny zvláštní požadavky stanovené v příloze IV; další činnosti mohou být prováděny, pokud je tak stanoveno v odstavci 8.

Každý producent, který na základě odstavců 1 až 4 podléhá úřední kontrole uvedené v druhém pododstavci, je zapsán do úředního rejstříku pod evidenčním číslem, podle kterého jej lze identifikovat. Komise má na požádání přístup k takto vytvořeným úředním rejstříkům.

Producent má určité povinnosti stanovené v souladu s odstavcem 8. Především neprodleně informuje příslušný úřední subjekt příslušného členského státu o každém neobvyklém výskytu škodlivých organismů, příznaků nebo jakékoli jiné anomálii týkající se rostlin.

Odstavce 1, 3 a 4 se nevztahují na pohyb malého množství rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv, pokud je určeno pro přímou spotřebu vlastníka nebo příjemce nikoli k průmyslovým nebo obchodním účelům nebo ke spotřebě během dopravy, a pokud není nebezpečí rozšíření škodlivých organismů.

6. S účinkem od 1. června 1993 členské státy stanoví, že producenti určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, neuvedených v příloze V části A, specifikovaných v souladu s odstavcem 8, společné sklady nebo expediční střediska v produkčních oblastech se také zapisují do místního, regionálního nebo celostátního úředního rejstříku podle odst. 5 třetího pododstavce. Mohou být kdykoli podrobeni kontrole podle odst. 5 druhého pododstavce.

V souladu s odstavcem 8 může být vytvořen systém, který umožní v případě potřeby a v rámci možností zjistit původ určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů podle druhu podmínek produkce a uvádění na trh.

7. V případě, že nehrozí rozšíření škodlivých organismů, mohou členské státy osvobodit:

- drobné producenty nebo zpracovatele, jejichž veškerá produkce a prodej rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů je určena ke konečné spotřebě pro osoby na místním trhu, které nejsou profesionálně zapojeny do rostlinné výroby (místní oběh) od zápisu do rejstříku uvedeného v odstavcích 5 a 6,

- místní oběh rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů vyprodukovaných osobami osvobozenými od této povinnosti od úřední kontroly podle odstavců 5 a 6.

Ustanovení této směrnice týkající se místního oběhu budou před 1. lednem 1998 znovu přezkoumána Radou, na návrh Komise a s ohledem na dosavadní zkušenosti.

8. Postupem podle článku 18 se přijmou prováděcí předpisy týkající se:

- mírnějších podmínek pro oběh rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvnitř chráněné zóny zřízené pro tyto rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty ve vztahu k jednomu nebo více škodlivým organismům,

- záruk, pokud jde o průvoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů přes chráněnou zónu zřízenou pro tyto rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty ve vztahu k jednomu nebo více škodlivým organismům,

- četnosti a časovému rozvrhu úředních kontrol, včetně dalších činností uvedených v odst. 5 druhém pododstavci písm. c),

- povinností producentů zapsaných do rejstříku uvedených v odst. 5 čtvrtém pododstavci,

- upřesnění produktů uvedených v odstavci 6 a produktů, pro které je zamýšlen systém uvedený v odstavci 6,

- dalších požadavků ohledně osvobození uvedených v odstavci 7, zvláště pokud jde o pojmy "drobní producenti" a "místní trh" a o postupy, které se k nim vztahují.

9. Prováděcí pravidla pro postup při zápisu do rejstříku a pro evidenční čísla podle odst. 5 třetího pododstavce mohou být stanovena postupem podle článku 18.

Článek 7

1. Lze-li na základě kontroly podle čl. 6 odst. 1 a 3 předpokládat, že jsou splněny podmínky zde uvedené, může být vystaveno rostlinolékařské osvědčení podle vzoru v příloze VII části A alespoň v jednom z úředních jazyků Společenství, které musí být s výjimkou razítka a podpisu vyplněné velkými písmeny nebo strojem a pokud možno v jednom z úředních jazyků členského státu určení.

Botanický název rostlin je uveden latinkou. Osvědčení není platné, pokud jsou v něm neověřené změny nebo škrty. Případné kopie tohoto osvědčení mohou být vydány pouze s vytištěným nebo orazítkovaným označením "kopie" nebo "opis".

2. Členské státy stanoví, že rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty uvedené v příloze V části A mohou být dovezeny do jiného členského státu pouze s rostlinolékařským osvědčením vystaveným v souladu s odstavcem 1. Toto rostlinolékařské osvědčení může být vystaveno nejdříve 14 dní předtím, než rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty opustí odesílající členský stát.

3. Opatření, která musí členské státy přijmout nejpozději do 31. prosince 1991 podle čl. 6 odst. 3 pokud jde o semena uvedená v příloze IV části B a čl. 6 odst. 4, se stanoví postupem podle článku 17.

Článek 8

1. Pokud nenastane jeden z případů uvedených v odstavci 2, členské státy stanoví, že rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty uvedené v příloze V části A, které byly dovezeny na jejich území z jiné členského státu a odtud mají být dopraveny do dalšího členského státu, jsou osvobozeny od další kontroly podle článku 6, pokud jsou opatřeny rostlinolékařským osvědčením některého členského státu podle vzoru v příloze VII části A.

2. Pokud rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty dovezené z jednoho členského státu byly rozděleny nebo uskladněny v jiném členském státě anebo pokud se změnilo jejich balení a poté mají být dopraveny do třetího členského státu, pak druhý členský stát nemusí provádět kontrolu podle článku 6, pokud bylo úředně zjištěno, že tyto produkty nebyly na jeho území vystaveny žádnému nebezpečí, které by zpochybňovalo dodržení podmínek uvedených v článku 6. V tomto případě se vystaví v jednom vyhotovení rostlinolékařské osvědčení pro zpětný vývoz podle vzoru uvedeného v příloze VII části B alespoň v jednom z úředních jazyků Společenství, které musí být s výjimkou razítka a podpisu vyplněné velkými písmeny nebo strojem a pokud možno v jednom z úředních jazyků členského státu určení. Toto osvědčení se přiloží k rostlinolékařskému osvědčení vystavenému prvním členským státem nebo k jeho úředně ověřené kopii. Toto osvědčení může být označeno jako rostlinolékařské osvědčení pro zpětný vývoz. Ustanovení čl. 7 odst. 1 druhého pododstavce se použije přiměřeně.

Rostlinolékařské osvědčení pro zpětný vývoz může být vystaveno nejdříve 14 dnů předtím, než rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty opustí zemi, která provádí zpětný vývoz.

3. Odstavce 1 a 2 se použijí i v případě, že rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty jsou postupně dováženy do několika členských států. Pokud v takovém případě bylo vystaveno několik rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz, musí být produkty opatřeny následujícími dokumenty:

a) posledním rostlinolékařským osvědčením nebo jeho úředně ověřenou kopií;

b) posledním rostlinolékařským osvědčením pro zpětný vývoz;

c) rostlinolékařskými osvědčeními pro zpětný vývoz vystavenými před osvědčením uvedeným pod písmenem b) nebo jejich úředně ověřenými kopiemi.

Článek 9

1. U rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, na které se vztahují zvláštní požadavky uvedené v příloze IV části A, musí být úřední rostlinolékařské osvědčení vyžadované podle článku 7 vystaveno v zemi původu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, s výjimkou:

- dřeva, pokud podle zvláštních požadavků uvedených v příloze IV části A stačí, aby bylo zbaveno kůry,

- ostatních případů, pokud zvláštní požadavky uvedené v příloze IV části A mohou být dodrženy na jiných místech než je místo původu.

2. Odstavec 1 se vztahuje také na dovoz rostlin a rostlinných produktů uvedených v příloze IV části B do členských států uvedených v této části přílohy pro tyto produkty.

Článek 10

1. Pokud počínaje 1. červnem 1993 kontrola stanovená v čl. 6 odst. 1, 3 a 4, provedená podle čl. 6 odst. 5 ukáže, že jsou splněny podmínky uvedené v těchto odstavcích, bude vystaven rostlinolékařský pas podle ustanovení, která mohou být přijata podle odstavce 4 tohoto článku, a rostlinolékařská osvědčení uvedená v článcích 7 nebo 8 se již nevystavují.

Pokud se kontrola netýká podmínek v chráněných zónách nebo pokud se zdá, že tyto podmínky nejsou splněny, neplatí rostlinolékařský pas pro uvedené zóny a musí obsahovat označení stanovené pro tento případ podle čl. 2 odst. 1 písm. f).

2. Počínaje 1. červnem 1993 mohou rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty uvedené v příloze V části A kapitole I obíhat ve Společenství pouze v rámci místního oběhu ve smyslu čl. 6 odst. 7, pokud není na tyto rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, jejich obal nebo vozidlo zajišťující jejich přepravu připevněn platný rostlinolékařský pas pro dané území, vystavený v souladu s odstavcem 1.

Od 1. června 1993 mohou být rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty uvedené v příloze V části A kapitole II dovezeny do příslušné chráněné zóny a obíhat v ní jen s platným rostlinolékařským pasem pro tuto zónu, vystaveným v souladu s odstavcem 1, který je připevněn na tyto rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, jejich obal nebo vozidlo zajišťující jejich přepravu. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v čl. 6 odst. 8 týkající se průvozu přes chráněné zóny, ustanovení tohoto pododstavce se nepoužije.

První a druhý pododstavec se nevztahuje na pohyb malého množství rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv, pokud je určeno pro přímou spotřebu vlastníka nebo příjemce nikoli k průmyslovým nebo obchodním účelům anebo ke spotřebě během dopravy, a pokud není nebezpečí rozšíření škodlivých organismů.

3. Rostlinolékařský pas může být později na celém území Společenství nahrazen jiným v souladu s těmito ustanoveními:

- rostlinolékařský pas může být nahrazen pouze v případě rozdělení zásilky, sloučení několika zásilek nebo jejich částí, změny rostlinolékařského statutu zásilky, aniž jsou dotčeny zvláštní požadavky uvedené v příloze IV, nebo v jiných případech uvedených v odstavci 4,

- nahrazení se provádí pouze na žádost fyzické nebo právnické osoby, ať už jde o producenty či nikoli, zapsané v úředním rejstříku, přiměřeně podle ustanovení čl. 6 odst. 5 třetího pododstavce,

- náhradní pas může vydat pouze příslušný úředním subjekt v oblasti, ve které se nachází objekt žadatele, a pouze pokud je možné zaručit totožnost uvedeného produktu a neexistenci rizika napadení škodlivými organismy uvedenými v příloze I a II od okamžiku jeho odeslání producentem,

- postup při nahrazení musí být v souladu s předpisy, které mohou být přijaty podle odstavce 4,

- náhradní pas musí obsahovat zvláštní označení podle odstavce 4, které udává číslo producenta, původu nebo v případě změny rostlinolékařského statutu číslo pracovníka odpovědného za tuto změnu.

4. Postupem podle článku 18 mohou být přijaty prováděcí předpisy týkající se:

- podrobností postupu při vystavování rostlinolékařských pasů, jak je uvedeno v odstavci 1,

- podmínek, za kterých může být rostlinolékařský pas nahrazen podle odstavce 3 první odrážky,

- podrobností postupu při vystavování náhradních pasů uvedených v odstavci 3 třetí odrážce,

- zvláštního označení vyžadovaného u náhradního pasu podle odstavce 3 páté odrážky.

Článek 11

1. Pokud na základě kontroly stanovené v čl. 6 odst. 1, 3 a 4 a provedené podle čl. 6 odst. 5 nelze dojít k závěru, že jsou splněny podmínky stanovené ve výše uvedených odstavcích, rostlinolékařský pas nebude vydán, aniž je dotčeno ustanovení odstavce 2 tohoto článku.

2. Ve zvláštních případech, kdy se zdá, že podle výsledků kontroly část rostlin nebo rostlinných produktů, které producent pěstuje, vyrábí nebo používá anebo které jsou z jakéhokoli jiného důvodu přítomny v jeho objektech, nebo část použitého pěstebního substrátu nepředstavuje žádné riziko šíření škodlivých organismů, se odstavec 1 na tuto část nepoužije.

3. V případě použití odstavce 1 se na rostliny, rostlinné produkty i pěstební substrát vztahuje jedno nebo více následujících úředních opatření:

- vhodné ošetření, po němž následuje vystavení rostlinolékařského pasu podle článku 10, pokud se má za to, že ošetřením jsou splněny stanovené podmínky,

- povolení oběhu pod úředním dohledem pro zóny, ve kterých se nevyskytují další rizika,

- povolení oběhu pod úředním dohledem do míst průmyslového zpracování,

- zničení.

Postupem podle článku 18 mohou být přijaty předpisy týkající se:

- podmínek, které jedno nebo více opatření uvedených v prvním pododstavci musí nebo nemusí splňovat,

- podrobností a podmínek vztahujících se k těmto opatřením.

4. V případě použití odstavce 1 jsou činnosti producenta celkově nebo částečně pozastaveny do té doby, než bude vyloučeno nebezpečí šíření škodlivých organismů. Po dobu pozastavení činností se článek 10 nepoužije.

5. Tam, kde se lze domnívat na základě úřední kontroly uskutečněné podle čl. 6 odst. 6, že produkty v tomto článku uvedené nejsou prosté škodlivých organismů uvedených v příloze I a II, se použijí přiměřeně odstavce 2, 3 a 4 tohoto článku.

Článek 12

1. Členské státy nevyžadují žádné dodatková prohlášení o rostlinolékařských osvědčeních uvedených v článcích 7, 8 a 9.

2. Je-li zjištěno, že jedna část rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů je napadena škodlivými organismy vyjmenovanými v přílohách I a II, není dovoz druhé části zakázán, pokud neexistuje podezření, že tato část je napadena, a šíření škodlivých organismů je vyloučeno.

3. Členské státy stanoví, že rostlinolékařská osvědčení a rostlinolékařská osvědčení pro zpětný vývoz požadovaná při dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na jejich území budou opatřena vstupním razítkem příslušného orgánu, na kterém je uveden alespoň jeho název a datum vstupu.

4. Členské státy dbají, aby jejich orgán ochrany rostlin informoval orgán zpětně vyvážejícího členského státu o všech případech zadržení rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů pocházejících z tohoto členského státu z důvodu zákazu nebo rostlinolékařského omezení. Tyto informace jsou poskytovány, aniž by byla dotčena opatření, která považuje za nutné přijmout ohledně uvedené zásilky prvně jmenovaný orgán ochrany rostlin, a jsou zaslány co nejdříve dotčeným orgánům ochrany rostlin, aby mohly posoudit situaci a přijmout nezbytná opatření pro zabránění podobným případům a, je-li to možné, přijmout i vhodná opatření odpovídající míře rizika v daném případě. Postupem podle článku 17 může být za tímto účelem vytvořen jednotný informační systém.

5. Od 1. ledna 1993 provádějí členské státy úřední kontroly, aby zajistily dodržování ustanovení této směrnice, a zejména čl. 10 odst. 2; tyto kontroly se uskutečňují namátkově a bez jakéhokoli rozlišování, pokud jde o původ rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, podle následujících ustanovení:

- příležitostné kontroly kdykoli a kdekoli, kam jsou přepravovány rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty,

- příležitostné kontroly v objektech, kde jsou rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty pěstovány, produkovány, skladovány nebo prodávány, a v nákupních podnicích,

- příležitostné kontroly současně s jakoukoli kontrou dokumentů uskutečněnou z jiných než rostlinolékařských důvodů.

Kontroly musejí být pravidelné v provozovnách zapsaných do úředního rejstříku v souladu s čl. 10 odst. 3 a čl. 13 odst. 8 a mohou být pravidelné v provozovnách zapsaných do úředního rejstříku v souladu s čl. 6 odst. 6.

Kontroly mohou být výběrové, pokud vyjde najevo, že nebylo dodrženo jedno nebo více ustanovení této směrnice.

6. Obchodníci s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty jako koneční uživatelé v rostlinné výrobě uchovávají rostlinolékařské pasy po dobu nejméně jednoho roku a činí o nich záznamy ve svých knihách.

Inspektoři mají k rostlinám, rostlinným produktům a jiným předmětům přístup v jakémkoli stadiu produkce a uvádění na trh. Za účelem úřední kontroly jsou oprávněni provádět všechna nezbytná šetření, včetně kontrol rostlinolékařských pasů a knih.

7. Členské státy si mohou na úřední kontroly přizvat odborníky uvedené v článku 21.

8. Pokud se při úředních kontrolách uskutečněných podle odstavců 5 a 6 zjistí, že je u rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů riziko šíření škodlivých organismů, uplatní se úřední opatření podle čl. 11 odst. 3.

Článek 13

1. Členské státy stanoví alespoň pro dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů vyjmenovaných v příloze V části B ze třetích zemí:

a) že tyto rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty i jejich obaly jsou důkladně úředně zkontrolovány, buď celkově, nebo odebráním reprezentativních vzorků, a v případě nutnosti je důkladně zkontrolován i dopravní prostředek, kterým jsou přepravovány, aby se zjistilo:

- zda nejsou napadeny škodlivými organismy vyjmenovanými v příloze I části A,

- zda rostliny a rostlinné produkty vyjmenované v příloze II části A nejsou napadeny škodlivými organismy vyjmenovanými v této části přílohy,

- zda rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty vyjmenované v příloze IV části A odpovídají zvláštním požadavkům uvedeným v této části přílohy.

b) že tyto rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty jsou opatřeny osvědčeními uvedenými v článcích 7 nebo 8, a že rostlinolékařské osvědčení nemůže být vydáno dříve než 14 dní před datem, ke kterému rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty opustily zemi odesilatele. Osvědčení stanovená v článcích 7 nebo 8 obsahují informace podle vzoru uvedeného v příloze Úmluvy IPPC, ve znění z 21. listopadu 1979, aniž je dotčena jejich formální úprava, a jsou vystavována orgány k tomuto účelu zmocněnými Úmluvou IPPC nebo, v případě zemí, které nejsou smluvními stranami, na základě právních předpisů dané země. Postupem podle článku 17 může být sestaven seznam orgánů třetích zemí zmocněných vystavovat osvědčení.

Odchylně od prvního pododstavce může být pro přechodné období použito rostlinolékařské osvědčení vydané podle vzoru uvedeného v příloze Úmluvy IPPC v její původní verzi. Konec tohoto přechodného období může být stanoven postupem podle článku 17.

2. Odstavec 1 tohoto článku je použitelný v případech uvedených v čl. 6 odst. 4 a v čl. 7 odst. 3.

3. Členské státy mohou rovněž stanovit, že zásilky pocházející ze třetích zemí, které na základě prohlášení neobsahují rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty vyjmenované v příloze V části B, musejí být úředně zkontrolovány, pokud jsou vážné důvody se domnívat, že došlo k porušení právních předpisů v této oblasti.

Postupem podle článku 17 je možné:

- upřesnit případy, kdy tyto kontroly musí být provedeny,

- stanovit způsob těchto kontrol.

Jestliže po skončení kontroly trvají pochybnosti o totožnosti zásilky, zejména pokud jde o rod, druh nebo původ, má se za to, že zásilka obsahuje rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty vyjmenované v příloze V části B.

4. Pokud nehrozí žádné nebezpečí šíření škodlivých organismů:

- odstavce 1 a 2 tohoto článku se nepoužijí, pokud jsou rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty přemístěny přímo z jednoho místa ve Společenství na druhé přes území třetího státu,

- odstavce 1 a 2 tohoto článku a čl. 4 odst. 1 se nepoužijí při tranzitu přes území Společenství,

- odstavce 1 a 2 tohoto článku se nepoužijí na malé množství rostlin, rostlinných produktů, potravin nebo krmiv, pokud je určeno pro přímou spotřebu vlastníka nebo příjemce, nikoli k průmyslovým nebo obchodním účelům, nebo ke spotřebě během dopravy.

5. Za podmínek stanovených postupem podle článku 18 se odstavce 1 a 2 tohoto článku nevztahují na pokusné a vědecké práce ani na práce na šlechtění odrůd.

6. Pokud nehrozí nebezpečí rozšíření škodlivých organismů, členský stát může stanovit, že odstavce 1 a 2 se ve zvláštních ojedinělých případech nepoužijí na rostliny, rostlinné produkty a ostatní předměty, které jsou pěstovány, produkovány nebo používány v přilehlé pohraniční zóně se třetí zemí a dováženy do nedalekého místa v pohraniční zóně tohoto členského státu za účelem jejich hospodářského využití.

Pokud členský stát udělí takovou výjimku, uvede místo a jméno provozovatele. Tyto údaje, které se pravidelně aktualizují, jsou k dispozici Komisi.

Rostliny, rostlinné produkty a ostatní předměty, na které se vztahuje výjimka podle prvního pododstavce, jsou opatřeny dokumenty uvádějícími, ze kterého místa uvedené třetí země pocházejí.

7. V rámci technických ujednání mezi Komisí a příslušným orgánem třetí země, schválených postupem podle článku 18, může být rozhodnuto, že kontrolní činnosti uvedené v odst. 1 písm. a) tohoto článku může vykonávat v dané třetí zemi v rámci své pravomoci i Komise, v souladu s ustanoveními článku 21, ve spolupráci s příslušnými rostlinolékařskými orgány této země.

8. Od 1. června 1993 se odst. 1 písm. a) použije v případě zásilek určených do chráněné zóny na škodlivé organismy a zvláštní požadavky vyjmenované v přílohách I, II a IV, části B. Od stejného data se odstavec 1 použije při prvním vstupu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do Společenství, aniž jsou dotčeny smlouvy uzavřené v této oblasti mezi Společenstvím a třetím zemí.

Členské státy stanoví, že dovozci, ať už jde o producenta či nikoli, musejí být obdobně zapsáni do úředního rejstříku podle čl. 6 odst. 5.

Kontroly dokumentů a totožnosti stejně jako kontroly dodržování ustanovení článku 4 musejí být provedeny při prvním vstupu do Společenství současně s ostatními dovozními správními formalitami, včetně celních.

Rostlinolékařské kontroly se provádějí na stejných místech jako kontroly uvedené v třetím pododstavci nebo v blízkosti těchto míst. Příslušné orgány členských států předají Komisi a ostatním členským státům seznam vstupních míst. Ve zvláštních případech však rostlinolékařské kontroly mohou být uskutečněny v místě určení, pokud jsou ohledně dopravy rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů poskytnuty zvláštní záruky. Prováděcí ustanovení, která mohou stanovit minimální podmínky, budou přijata postupem podle článku 18. Rostlinolékařské kontroly tvoří nedílnou součást formalit uvedených v třetím pododstavci.

Členské státy se mohou odchýlit od ustanovení tohoto odstavce pouze za podmínek stanovených v rámci technických ujednání uvedených v odstavci 7.

9. Je stanoven finanční příspěvek Společenství pro členské státy na posílení sítě rostlinolékařských kontrol, které jsou uskutečňovány podle odst. 8 čtvrtého pododstavce.

Tento příspěvek má zvýšit současnou úroveň vybavení a zařízení potřebných pro kontrolní a průzkumnou činnost na kontrolních místech s výjimkou místa určení, a popřípadě pro opatření uvedená v odstavci 11, při dodržení minimálních podmínek stanovených v prováděcích ustanoveních podle odst. 8 čtvrtého pododstavce.

Za tímto účelem Komise navrhne zapsání nutných výdajů do obecného rozpočtu Evropské unie.

V rámci výdajů vyhrazených na tento účel činí příspěvek Společenství až 50 % přímých výdajů na vylepšení uvedeného vybavení a zařízení.

Podrobnosti jsou stanoveny v prováděcím nařízení postupem podle článku 18.

O poskytnutí finančního příspěvku Společenství a jeho výši se rozhoduje postupem podle článku 18 na základě informací a dokumentů předložených dotčeným členským státem, popřípadě i výsledků šetření uskutečněných pod dohledem Komise odborníky uvedenými v článku 21 a také podle výdajů vyhrazených na tento účel.

10. Od 1. června 1993 se čl. 10 odst. 1 a 3 použije stejným způsobem na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v odstavci 1 tohoto článku, pokud jsou uvedeny v příloze V části A a kontrola stanovená v odstavci 8 ukáže, že byly splněny podmínky uvedené v odstavci 1.

11. Počínaje 1. červnem 1993, pokud na základě kontroly stanovené v odstavci 8 nelze mít za to, že podmínky uvedené v odstavci 1 byly splněny, je bezodkladně přijato jedno nebo více následujících úředních opatření:

- vhodné ošetření, pokud se má za to, že ošetřením jsou splněny stanovené podmínky,

- odnětí napadených/zamořených produktů ze zásilky,

- nařízení karantény do doby, než jsou známy výsledky úředních prohlídek nebo testů,

- odmítnutí nebo povolení odeslat produkty na místo určení mimo Společenství,

- zničení.

Ustanovení čl. 11 odst. 3 druhý pododstavec se použije přiměřeně.

V případě odnětí podle prvního pododstavce, druhé odrážky nebo odmítnutí podle prvního pododstavce, čtvrté odrážky členské státy stanoví, že rostlinolékařská osvědčení nebo rostlinolékařská osvědčení pro zpětný vývoz, vydaná v okamžiku dovozu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na jejich území, dané příslušné úřední subjekty zruší. Při zrušení tyto orgány otisknou na přední stranu dokumentu viditelným způsobem červené trojúhelníkové razítko s označením "osvědčení zrušeno" a s uvedením alespoň názvu orgánu a data odmítnutí. Označení je napsáno velkými písmeny alespoň v jednom z úředních jazyků Společenství.

Článek 14

Rada přijme na návrh Komise změny, které se mají provést v přílohách.

Postupem podle článku 17 se však přijmou:

a) další položky v příloze III týkající se některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů pocházejících z uvedených třetích zemí, za podmínky:

i) že zařazení těchto položek požaduje členský stát, který již na dovoz těchto produktů ze třetích zemí uplatňuje zvláštní zákazy;

ii) že škodlivé organismy přítomné v zemi původu jsou z rostlinolékařského hlediska nebezpečné pro celé Společenství nebo jeho část;

iii) že jejich možná přítomnost v předmětných produktech nemůže být spolehlivě zjištěna při jejich dovozu;

b) další položky v ostatních přílohách týkající se některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů pocházejících z uvedených třetích zemí, za podmínky:

i) že zařazení těchto položek požaduje členský stát, který již na dovoz těchto produktů ze třetích zemí uplatňuje zvláštní zákazy nebo omezení; a

ii) že škodlivé organismy přítomné v zemi původu jsou z rostlinolékařského hlediska nebezpečné pro celé Společenství nebo jeho část z hlediska některých kultur, u nichž nelze stanovit rozsah případné škody;

c) všechny změny částí B příloh se souhlasem dotčeného členského státu;

d) všechny další změny příloh vyvolané rozvojem vědeckých a technických poznatků.

Článek 15

1. Postupem podle článku 17 a v naléhavých případech postupem podle článku 19 mohou být členské státy na žádost zmocněny, aby přijaly odchylky:

- od čl. 4 odst. 1 a 2 pokud jde o přílohu III, části A a B, aniž by byla dotčena ustanovení čl. 4 odst. 5, a dále od čl. 5 odst. 1 a 2 a od čl. 13 odst. 1 písm. a) třetí odrážky pokud jde o požadavky uvedené v příloze IV části A kapitole I a části B,

- od čl. 7 odst. 2 a čl. 13 odst. 1 písm. b) u dřeva za předpokladu, že jsou poskytnuty dostatečné záruky,

pokud je zjištěno, že riziku šíření škodlivých organismů se zabrání jedním nebo několika následujícími faktory:

- původ rostlin nebo rostlinných produktů,

- vhodné ošetření,

- zvláštní opatření pro použití rostlin nebo rostlinných produktů.

Toto riziko se zjišťuje na základě dostupných vědeckých a technických údajů; pokud jsou tyto informace nedostačující, musí být nahrazeny doplňkovými šetřeními nebo případně výzkumem uskutečněným pod dohledem Komise a v souladu s ustanoveními článku 21 v zemi původu předmětných rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů.

Každé zmocnění se vydává individuálně pro celé území Společenství nebo jeho část, za podmínek, které berou v úvahu riziko šíření škodlivých organismů předmětným produktem v chráněných zónách, anebo v některých oblastech s ohledem na jejich odlišné zemědělské a ekologické podmínky. V takovém případě jsou dotyčné členské státy výslovně zproštěny některých povinností v rozhodnutích o těchto zmocněních.

Tato rizika se zjišťují na základě dostupných vědeckých a technických údajů. Pokud jsou tyto informace nedostačující, musí být doplněny dalšími šetřeními nebo případně výzkumem uskutečněným Komisí v zemi původu předmětných rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů.

2. V případě odchylek uvedených v odstavci 1 musí být v každém jednotlivém případě učiněna úřední poznámka, že jsou splněny podmínky pro udělení zmocnění.

3. Členské státy sdělí Komisi, jaké odchylky povolily v souladu s odstavcem 1. Komise o tom každoročně informuje ostatní členské státy.

Postupem podle článku 17 mohou být členské státy zproštěny povinnosti sdělovat tyto informace.

Článek 16

1. Každý členský stát neprodleně oznámí Komisi a ostatním členským státům jakoukoli přítomnost škodlivých organismů vyjmenovaných v příloze I části A kapitole I nebo v příloze II části A kapitole I na svém území nebo jakýkoli výskyt škodlivých organismů vyjmenovaných v příloze I části A kapitole II nebo v části B anebo v příloze II části A kapitole II nebo v části B na té části svého území, na níž výskyt tohoto škodlivého oganismu dosud nebyl znám.

Přijme veškerá nezbytná opatření pro jejich eradikaci nebo, pokud to není možné, pro zastavení uvedených škodlivých organismů. Informuje Komisi a ostatní členské státy o přijatých opatřeních.

2. Každý členský stát neprodleně oznámí Komisi a ostatním členským státům každý skutečný nebo domnělý výskyt škodlivých organismů, které nejsou uvedeny v příloze I nebo v příloze II a jehož výskyt na jeho území nebyl dosud znám. Současně informuje Komisi a ostatní členské státy o ochranných opatřeních, která přijal nebo hodlá přijmout. Tato opatření musí být kromě jiného způsobilá zabránit rozšíření dotyčného škodlivého organismu na území ostatních členských států.

V případě zásilek rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze třetích zemí, které představují bezprostřední nebezpečí zavlečení nebo rozšíření škodlivých organismů uvedených v odstavci 1 a v prvním pododstavci tohoto odstavce, členský stát neprodleně přijme nutná opatření na ochranu území Společenství před tímto nebezpečím a informuje o tom Komisi a ostatní členské státy.

Pokud se členský stát domnívá, že existuje jiné bezprostřední nebezpečí, než je uvedeno ve druhém pododstavci, neprodleně oznámí Komisi a ostatním členským státům opatření, která by rád přijal. Pokud se domnívá, že tato opatření nejsou přijata v dostatečně krátké lhůtě, aby nedošlo k zavlečení nebo rozšíření škodlivého organismu na jeho území, může přijmout nezbytná prozatímní opatření na dobu, než Komise přijme opatření podle odstavce 3.

Komise předloží nejpozději do 31. prosince 1992 Radě zprávu o používání tohoto ustanovení s případnými návrhy.

3. V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 Komise co nejrychleji posoudí situaci spolu se Stálým rostlinolékařským výborem. Pod dohledem Komise a v souladu s příslušnými ustanoveními článku 21 mohou být provedena šetření na místě. Potřebná opatření, včetně těch, jimiž může být rozhodnuto, zda opatření přijatá členskými státy musí být odvolána nebo pozměněna, mohou být přijata postupem podle článku 19. Komise sleduje vývoj situace a stejným postupem změní nebo zruší výše uvedená opatření v závislosti na vývoji situace. Členský stát může ponechat v platnosti opatření, která začal uplatňovat, dokud nebude přijato opatření podle výše uvedeného postupu.

4. Prováděcí pravidla k odstavcům 1 a 2 se přijmou podle potřeby postupem podle článku 18.

Článek 17

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc Stálému rostlinolékařskému výboru (dále jen "výbor") neprodleně jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost některého členského státu.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 205 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. Komise přijme opatření a ihned je provede, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru. Pokud nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada přijme tato opatření kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise a ihned je provede s výjimkou případů, kdy se Rada proti opatřením vysloví prostou většinou.

Článek 18

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc výboru neprodleně jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost některého členského státu.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 205 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. Komise přijme opatření a ihned je provede, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru. Pokud nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada přijme tato opatření kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

Článek 19

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc výboru neprodleně jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost některého členského státu.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě dvou dnů. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 205 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. Komise přijme opatření a ihned je provede, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru. Pokud nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada přijme tato opatření kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese do dvou týdnů ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise a ihned je provede s výjimkou případů, kdy se Rada proti opatřením vysloví prostou většinou.

Článek 20

1. Touto směrnicí nejsou dotčeny předpisy Společenství týkajících se rostlinolékařských požadavků na rostliny a rostlinné produkty, pokud v tomto ohledu nestanoví nebo výslovně nepřipouští přísnější požadavky.

2. Změny směrnice nezbytné pro dosažení souladu s ustanoveními Společenství uvedenými v odstavci 1 se přijmou postupem podle článku 18.

3. Členské státy mohou pro dovoz rostlin nebo rostlinných produktů na jejich území, zejména těch, které jsou vyjmenovány v příloze VI, včetně jejich obalového materiálu a dopravních prostředků přijmout zvláštní rostlinolékařská opatření proti škodlivým organismům, které všeobecně napadají zásoby rostlin a rostlinných produktů.

Článek 21

1. K zajištění správného a jednotného používání této směrnice, a aniž jsou dotčeny kontroly prováděné pod dohledem členských států, může Komise pověřit odborníky, aby pod jejím dohledem, na místě nebo nikoli, v souladu s ustanoveními tohoto článku, prováděli kontroly týkající se úkolů vyjmenovaných v odstavci 3.

Pokud jsou tyto kontroly uskutečňovány v některém členském státě, musí to být ve spolupráci s příslušným rostlinolékařským orgánem tohoto členského státu, jak je uvedeno v odstavcích 4 a 5 a v souladu s podmínkami stanovenými v odstavci 7.

2. Odborníci uvedení v odstavci 1 mohou být:

- zaměstnáni Komisí,

- zaměstnáni členskými státy a dáni k dispozici Komisi na určitou dobu nebo ad hoc.

Musí získat, alespoň v jednom členském státě, kvalifikaci potřebnou pro osoby zmocněné uskutečňovat úřední rostlinolékařská inspekce a dohlížet na ně.

3. Kontroly uvedené v odstavci 1 mají za úkol:

- dohlížet na kontroly uvedené v článku 6,

- dohlížet nebo provádět ve spolupráci s členskými státy podle odstavce 5 pátého pododstavce tohoto článku inspekce uvedené v čl. 13 odst. 1,

- vykonávat činnosti stanovené v technických ujednáních podle čl. 13 odst. 7,

- provádět šetření a výzkumy uvedené v čl. 15 odst. 1 a v čl. 16 odst. 3,

- pomáhat Komisi při plnění úkolů uvedených v odstavci 6,

- splnit jakékoli jiné poslání, které Rada na návrh Komise na základě rozhodnutí kvalifikované většiny odborníkům svěří.

4. Pro zajištění úkolů vyjmenovaných v odstavci 3 mohou odborníci uvedení v odstavci 1:

- navštěvovat školky, hospodářství a další místa, kde jsou nebo byly rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty pěstovány, produkovány, zpracovány nebo skladovány,

- navštěvovat místa, kde se provádějí kontroly uvedené v článku 6 nebo inspekce uvedené v článku 13,

- konzultovat úředníky příslušných rostlinolékařských orgánů členských států,

- doprovázet státní inspektory členských států, pokud vykonávají činnosti spojené s prováděním této směrnice.

5. V rámci spolupráce uvedené v odstavci 1 druhém pododstavci musí být příslušný rostlinolékařský orgán členského státu o prováděném úkolu dostatečně včas informován, aby mohl podniknout nezbytné přípravy.

Členské státy musí přijmout všechna vhodná opatření k zajištění toho, že cíle a účinnost inspekcí nebudou ohroženy. Musí zajistit, aby odborníci mohli své úkoly plnit bez jakýchkoli překážek, a přijmou všechna vhodná opatření, která zajistí, že odborníci budou mít na požádání k dispozici potřebné zařízení, včetně materiálního a personálního vybavení laboratoří. Komise uhradí náklady související s těmito požadavky v rámci výdajů určených k tomuto účelu v obecném rozpočtu Evropské unie.

Odborníci musejí být ve všech případě, kdy to vyžaduje národní právní řád, řádně zmocněni příslušným rostlinolékařským orgánem dotčeného členského státu a musejí dodržovat pravidla a zvyklosti kladené na úředníky tohoto členského státu.

Pokud je úkolem dohlížet na kontroly uvedené v článku 6 nebo na inspekce uvedené v čl. 13 odst. 1 anebo se účastnit šetření uvedených v čl. 15 odst. 1 a v čl. 16 odst. 3, nemůže být přijato žádné rozhodnutí na místě. Odborníci podají Komisi zprávu o své činnosti a jejích výsledcích.

Pokud je úkolem provádět inspekce uvedené v čl. 13 odst. 1, musí být tyto inspekce součástí stanoveného programu inspekcí a musí být dodržena procesní pravidla stanovená dotčeným členským státem; v případě společné inspekce však dotčený členský stát povolí dovoz určité zásilky do Společenství pouze, pokud s tím souhlasí jeho rostlinolékařský orgán i Komise. Postupem podle článku 18 může být tato podmínka rozšířena i na další neodvolatelné požadavky na zásilky před jejich dovozem do Společenství, pokud zkušenosti ukazují, že je toto rozšíření nutné. V případě neshody mezi odborníkem Společenství a státním inspektorem učiní dotčený členský stát nezbytná prozatímní opatření do doby, než bude vydáno konečné rozhodnutí.

Ve všech případech se vnitrostátní ustanovení o trestním řízení a správních sankcích použijí podle obvyklých postupů. Pokud se odborníci domnívají, že byla porušena ustanovení této směrnice, musí tuto skutečnost oznámit příslušným orgánům dotčeného členského státu.

6. Komise:

- vytvoří síť pro oznamování výskytů škodlivých organismů,

- doporučí hlavní zásady pro orientaci odborníků a státních inspektorů při jejich činnosti.

Členské státy pomáhají Komisi v tomto úkolu tím, že ji informují o platných vnitrostátních kontrolních postupech v rostlinolékařské oblasti.

7. Prováděcí pravidla k tomuto článku včetně těch, která se vztahují ke spolupráci uvedené v odst. 1 druhém pododstavci přijme Komise postupem podle článku 18.

8. Nejpozději do 31. prosince 1994 předloží Komise Radě zprávu o zkušenostech získaných při používání ustanovení tohoto článku. Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise přijme opatření, která jsou ve světle těchto zkušeností nutná pro změnu těchto ustanovení.

Článek 22

V případě skutečného nebo domnělého výskytu škodlivého organismu v důsledku jeho dovozu nebo rozšíření ve Společenství mohou členské státy získat finanční příspěvek Společenství na "ochranu zdravotního stavu rostlin" podle článků 23 a 24 k pokrytí výdajů přímo souvisejících s nezbytnými opatřeními, jež byla nebo mají být přijata v rámci boje proti tomuto škodlivému organismu za účelem jeho eradikace nebo, pokud to není možné, jeho zastavení. Za tímto účelem Komise navrhne zapsání nutných výdajů do obecného rozpočtu Evropské unie.

Článek 23

1. Dotčený členský stát může získat, pokud o to požádá, finanční příspěvek Společenství uvedený v článku 22, pokud je prokázáno, že daný škodlivý organismus, bez ohledu na to, zda je uveden v přílohách I a II:

- byl oznámen podle čl. 16 odst. 1 nebo odst. 2 prvního pododstavce a

- představuje bezprostřední nebezpečí pro celé Společenství nebo jeho část z důvodů jeho výskytu v zóně, ve které až dosud jeho přítomnost nebyla zjištěna nebo ve které byl vyhuben nebo probíhá jeho eradikace, a

- byl dovezen do této zóny v zásilce rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů pocházející ze třetí země nebo z jiné zóny Společenství.

2. Ve smyslu článku 22 se za nezbytná opatření považují:

a) zničení, dezinfekce, deratizace, sterilizace, čištění nebo jakékoli jiné ošetření:

i) rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů pocházejících ze zásilky nebo zásilek, kterými byl škodlivý organismus do předmětné zóny zavlečen a které byly uznány za zamořené nebo které by mohly být zamořené;

ii) rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, které byly uznány za zamořené nebo které by mohly být zamořené zavlečeným škodlivým organismem, a jež byly získány z rostlin z předmětné zásilky nebo zásilek nebo se nacházely v bezprostřední blízkosti rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů z těchto zásilek anebo rostlin, které z nich byly získány;

iii) pěstebních substrátů a území, která byla uznána za zamořená nebo která by mohla být zamořená daným škodlivým organismem;

iv) materiálů pro produkci, obalovou úpravu, balení nebo skladování, skladovacích prostor, balíren a dopravních prostředků, které se dostaly do styku s výše uvedenými rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty nebo s některými z nich,

provedené úředně nebo na základě úřední žádosti;

b) inspekce nebo kontroly uskutečněné úředně nebo na základě úřední žádosti za účelem ověření výskytu nebo závažnosti zamoření zavlečeným škodlivým organismem;

c) zákaz nebo omezení používání pěstebních substrátů, orných ploch nebo prostor a jiných rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů než jsou materiály z předmětné zásilky nebo zásilek anebo materiály z nich získané, pokud vyplývají z úředních rozhodnutí přijatých z důvodů ohrožení zdravotního stavu rostlin způsobeného zavlečeným škodlivým organismem.

3. Platby uskutečněné z veřejných fondů, určené:

- na pokrytí celkových nebo částečných nákladů spojených s opatřeními uvedenými v odst. 2 písm. a) a b) s výjimkou těch, které souvisejí s běžným provozem dotčeného příslušného úředního subjektu nebo

- na vyrovnání celkové nebo částečné finanční ztráty, s výjimkou ušlého zisku, jako přímého důsledku jednoho nebo více opatření uvedených v odst. 2 písm. c),

se považují za výdaje přímo související s nezbytnými opatřeními uvedenými v odstavci 2.

Odchylně od prvního pododstavce druhé odrážky může prováděcí nařízení postupem podle článku 18 stanovit případy, kdy se vyrovnání ušlého zisku považuje za výdaj přímo související s nezbytnými opatřeními, s výhradou podmínek stanovených v tomto ohledu v odstavci 5, i časové omezení pro tyto případy s tím, že maximální doba jsou tři roky.

4. K tomu, aby dotčený členský stát mohl získat finanční příspěvek Společenství a aniž je dotčen článek 16, podá nejpozději do konce kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl zjištěn výskyt škodlivého organismu, žádost Komisi a neprodleně informuje Komisi i ostatní členské státy:

- o podání oznámení uvedeného v odst. 1 první odrážce,

- o povaze a rozsahu výskytu škodlivého organismu podle článku 22 a o průběhu a okolnostech jeho odhalení,

- o totožnosti zásilek uvedených v odst. 1 třetí odrážce, s nimiž byl škodlivý organismus zavlečen,

- o nezbytných opatřeních, která byla nebo mají být učiněna, včetně jejich časového harmonogramu, a pro která požaduje pomoc, a

- o obdržených výsledcích, výši skutečných nebo předpokládaných výdajů a o části těchto výdajů, která je nebo bude kryta z veřejných fondů určených členským státem k realizaci výše uvedených nezbytných opatření.

Pokud byl výskyt škodlivého organismu zjištěn před 30. lednem 1997, považuje se toto datum za datum zjištění ve smyslu tohoto odstavce a odstavce 5 za podmínky, že skutečné datum zjištění není dřívější než 1. ledna 1995. Toto ustanovení se však nevztahuje na vyrovnání ušlého zisku uvedené v odst. 3 druhém pododstavci, kromě výjimečných případů, kdy se uplatňuje za podmínek stanovených v prováděcím nařízení uvedeném v odstavci 3 pro ušlý zisk vzniklý později.

5. Aniž je dotčen článek 24, rozhoduje se o poskytnutí finančního příspěvku Společenství a jeho výši postupem podle článku 18 na základě informací a dokumentů předložených dotčeným členským státem podle ustanovení odstavce 4, popřípadě i na základě výsledků šetření uskutečněných odborníky uvedenými v článku 21 pod dohledem Komise, podle čl. 16 odst. 3 prvního pododstavce s ohledem na závažnost nebezpečí uvedeného v odst. 1 druhé odrážce a podle výdajů vyhrazených na tento účel.

V rámci výdajů vyhrazených na tento účel činí finanční příspěvek Společenství až 50 %, a v případě vyrovnání ušlého zisku uvedeného v odst. 3 druhém pododstavci až 25 %, přímých výdajů na nezbytná opatření uvedená v odstavci 2 za podmínky, že tato opatření byla učiněna v době maximálně dvou let ode dne zjištění výskytu škodlivého organismu uvedeného v článku 22 nebo že mají být v této době učiněna.

Výše uvedená doba může být stajným postupem prodloužena, pokud se po posouzení uvedené situace ukáže, že cíl opatření bude dosažen v přiměřené delší době. Finanční příspěvek Společenství se bude v průběhu těchto let snižovat.

Pokud členský stát nemůže poskytnout potřebné informace o totožnosti zásilek podle odst. 4 třetí odrážky, uvede předpokládané zdroje výskytu a důvody, proč zásilky nemohly být identifikovány. O poskytnutí finančního příspěvku může být rozhodnuto stejným postupem na základě výsledků vyhodnocení těchto informací.

Prováděcí pravidla k tomuto odstavci se stanoví v prováděcím nařízení postupem podle článku 18.

6. Podle vývoje situace ve Společenství může být postupem podle článků 18 a 19 rozhodnuto, že budou podniknuta další opatření nebo že opatření přijatá nebo zamýšlená dotčeným členským státem budou podrobena určitým požadavkům nebo dalším podmínkám, pokud je to nutné pro dosažení sledovaného cíle.

O poskytnutí finančního příspěvku Společenství pro tato další opatření, požadavky nebo podmínky se rozhoduje stejným postupem. V rámci výdajů vyhrazených na tento účel činí finanční příspěvek Společenství až 50 % přímých výdajů na tato další opatření, požadavky nebo podmínky.

Pokud jsou tato další opatření, požadavky nebo podmínky zaměřeny převážně na ochranu jiných území Společenství než je území dotčeného členského státu, může být rozhodnuto, že finanční příspěvek Společenství pokryje více než 50 % výdajů.

Finanční příspěvek Společenství je časově omezen a v průběhu uvedených let se snižuje.

7. Poskytnutím finančního příspěvku Společenství nejsou dotčena případná práva dotčeného členského státu nebo jednotlivců vůči třetím osobám, včetně jiných členských států v případech uvedených v čl. 24 odst. 3, na náhradu výdajů, náhradu ztráty nebo jiné újmy podle vnitrostátního právního řádu, práva Společenství nebo mezinárodního práva. Tato práva přejdou ze zákona na Společenství s účinkem ode dne vyplacení finančního příspěvku za předpokladu, že výdaje, ztráta nebo jiná újma jsou tímto příspěvkem pokryty.

8. Finanční příspěvek Společenství může být vyplácen po částech.

Pokud se ukáže, že přidělený finanční příspěvek Společenství již není opodstatněný, uplatní se následující opatření.

Finanční příspěvek Společenství poskytovaný dotčenému členskému státu podle odstavců 5 a 6 může být buď snížen, nebo pozastaven, pokud se na základě informací předložených tímto členským státem, výsledků šetření uskutečněných odborníky uvedenými v článku 21 pod dohledem Komise nebo výsledků kontroly provedené Komisí v souladu s postupy obdobnými těm, jež jsou upraveny v článku 39 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech [9], zjistí, že:

- nezbytná opatření, o nichž bylo rozhodnuto podle odstavců 5 nebo 6, nejsou bezdůvodně vůbec nebo zčásti prováděna nebo podmínky či lhůty stanovené podle těchto ustanovení nebo vyžadované sledovaným cílem nejsou bezdůvodně dodržovány nebo

- opatření již nejsou nezbytná nebo

- nastala situace popsaná v článku 39 nařízení (ES) č. 1260/1999.

9. Články 8 a 9 nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky [10] se použijí obdobně.

10. Dotčený členský stát vrátí Společenství všechny částky nebo jejich část, které mu byly vyplaceny ve formě finančního příspěvku Společenství podle odstavců 5 a 6, pokud se prostřednictvím informačních zdrojů uvedených v odstavci 8 zjistí, že:

a) nezbytná opatření přijatá podle odstavců 5 nebo 6:

i) nebyla provedena nebo

ii) nebyla provedena v souladu s podmínkami nebo lhůtami stanovenými podle těchto ustanovení nebo vyžadovaných sledovaným cílem

nebo

b) vyplacené částky byly použity k jiným účelům, než pro které byl finanční příspěvek přidělen,

nebo

c) nastala situace popsaná v článku 39 nařízení (ES) č. 1260/1999.

Práva uvedená v odst. 7 druhé větě přecházejí ze zákona na dotčený členský stát s účinkem ode dne vrácení za předpokladu, že jsou v něm zahrnuta.

Při opožděném placení se úroky vypočítávají z nevrácené částky v souladu s ustanoveními finančního nařízení a podrobnostmi stanovenými Komisí postupem podle článku 18.

Článek 24

1. Pokud jde o příčiny výskytu škodlivého organismu uvedeného v článku 22, použije se následující ustanovení.

Komise ověří, zda příčinou výskytu škodlivého organismu v uvedené zóně bylo přemístění jedné nebo více zásilek, které jsou nositeli tohoto škodlivého organismu, do této zóny a označí členský stát nebo členské státy, z nichž zásilka nebo zásilky pochází.

Členský stát, z něhož pochází zásilka nebo zásilky, které jsou nositeli škodlivého organismu, ať již jde o stejný členský stát jako je uveden výše nebo nikoli, neprodleně informuje Komisi na její žádost o všech podrobnostech týkajících se původu zásilky nebo zásilek a o všech souvisejících správních opatřeních, včetně zkoušek, inspekcí a kontrol uvedených v této směrnici, aby mohly být stanoveny důvody, proč tento členský stát neodhalil, že zásilka nebo zásilky neodpovídají ustanovením této směrnice. Na požádání také informuje Komisi o místě určení všech ostatních zásilek stejného původu v průběhu stanoveného období.

Pro doplnění informací mohou odborníci uvedení v článku 21 provést pod dohledem Komise šetření.

2. Výbor posoudí informace získané na základě těchto ustanovení nebo ustanovení čl. 16 odst. 3, aby zjistil případné nedostatky v systému rostlinolékařské péče Společenství nebo v jeho uplatňování a opatření zůsobilá k jejich nápravě.

Informace uvedené v odstavci 1 se rovněž použijí v souladu s ustanoveními Smlouvy ke zjištění, zda členský stát, z nějž zásilka nebo zásilky pocházejí, neodhalil jejich nesoulad s ustanoveními této směrnice, v jehož důsledku se v předmětné zóně vyskytl škodlivý organismus proto, že porušil některou z povinností, které pro něj vyplývají ze Smlouvy a z ustanovení této směrnice týkajících se zejména kontrol uvedených v článku 6 nebo inspekcí uvedených v čl. 13 odst. 1.

3. Pokud je učiněn závěr podle odstavce 2 ve vztahu k členskému státu uvedenému v čl. 23 odst. 1, nebude mu přidělen finanční příspěvek Společenství nebo, pokud mu již byl přidělen, nebude mu vyplacen anebo, pokud mu již byl vyplacen, bude vrácen Společenství. V tomto posledním případě se použijí ustanovení čl. 23 odst. 10 třetího pododstavce.

Pokud je učiněn závěr podle odstavce 2 ve vztahu k jinému členskému státu, použije se právo Společenství s přihlédnutím k ustanovení čl. 23 odst. 7 druhé větě.

Článek 25

Pokud jde o finanční příspěvek uvedený v čl. 13 odst. 9, Rada přijme na návrh Komise kvalifikovanou většinou předpisy týkající se výjimečných případů, kdy vyšší zájem Společenství odůvodňuje poskytnutí příspěvku ve výši až 70 % přímých výdajů na vylepšení vybavení a zařízení v rámci výdajů vyhrazených na tento účel a za předpokladu, že tím nebudou dotčena rozhodnutí přijatá v souladu s čl. 23 odst. 5 nebo 6.

Článek 26

Nejpozději do 20. ledna 2002 Komise posoudí důsledky používání čl. 13 odst. 9 a čl. 22, 23 a 24 a předloží Radě zprávu s případnými návrhy změn.

Článek 27

Směrnice 77/93/EHS ve znění aktů uvedených v příloze VIII části A se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt provedení a použitelnosti uvedených v příloze VIII části B.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze IX.

Článek 28

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 29

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 8. května 2000.

Za Radu

předseda

J. Pina Moura

[1] Stanovisko ze dne 15. února 2000 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Úř. věst. C 129, 27.4.1998, s. 36.

[3] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 20. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 1999/53/ES (Úř. věst. L 142, 5.6.1999, s. 29).

[4] Viz příloha VIII, část A.

[5] Úř. věst. L 171, 29.6.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) 2674/1999 (Úř. věst. L 326, 18.12.1999, s. 3).

[6] Úř. věst. L 171, 29.6.1991, s. 5.

[7] Úř. věst. L 340, 9.12.1976, s. 25.

[8] Úř. věst. L 117, 8.5.1990, s. 15. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 97/35/ES (Úř. věst. L 169, 27.6.1997, s. 72).

[9] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1.

[10] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ČÁST A ŠKODLIVÉ ORGANISMY, JEJICHŽ ZAVLEČENÍ A ROZŠÍŘENÍ MUSÍ BÝT ZAKÁZÁNO VE VŠECH ČLENSKÝCH STÁTECH

Kapitola I ŠKODLIVÉ ORGANISMY, O NICHŽ NENÍ ZNÁMO, ŽE SE VE SPOLEČENSTVÍ VYSKYTUJÍ A JSOU ZÁVAŽNÉ PRO CELÉ SPOLEČENSTVÍ

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

1. Acleris spp. (neevropský druh)

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3. Anomala orientalis Waterhouse

4. Anoplophora chinensis (Thomson)

5. Anoplophora malasiaca (Forster)

6. Arrhenodes minutus Drury

7. Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace) přenášející virové choroby:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellow virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

8. Cicadellidae (neevropské), o nichž je známo, že jsou nositeli Piercovy choroby (způsobené bakterií Xylella fastidiosa):

a) Carneocephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Ball

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

9. Choristoneura spp. (neevropské)

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

10.1 Diabrotica barberi Smith et Lawrence

10.2 Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3 Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

10.4 Diabrotica virgifera Le Conte

11. Heliothis zea (Boddie)

11.1 Hirschmanniella spp., kromě Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

12. Liriomyza sativae Blanchard

13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

14. Monochamus spp. (neevropský druh)

15. Myndus crudus Van Duzee

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

17. Premnotrypes spp. (neevropské)

18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

21. Spodoptera eridania (Cramer)

22. Spodoptera frugiperda (Smith)

23. Spodoptera litura (Fabricus)

24. Thrips palmi Karny

25. Tephritidae (neevropské):

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b) Anastrepha ludens (Loew)

c) Anastrepha obliqua Macquart

d) Anastrepha suspensa (Loew)

e) Dacus ciliatus Loew

f) Dacus curcurbitae Coquillet

g) Dacus dorsalis Hendel

h) Dacus tryoni (Froggatt)

i) Dacus tsuneonis Miyake

j) Dacus zonatus Saund.

k) Epochra canadensis (Loew)

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi

m) Pardalaspis quinaria Bezzi

n) Pterandrus rosa (Karsch)

o) Rhacochlaena japonica Ito

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

q) Rhagoletis completa Cresson

r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

s) Rhagoletis indifferens Curran

t) Rhagoletis mendax Curran

u) Rhagoletis pomonella Walsh

v) Rhagoletis ribicola Doane

w) Rhagoletis suavis (Loew)

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace)

27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

b) Baktérie

1. Xylella fastidiosa (Well et Raju)

c) Houby

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3. Cronartium spp. (neevropský druh)

4. Endocronartium spp. (neevropský druh)

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

6. Gymnosporangium spp. (neevropský druh)

7. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba et Pouzar

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9. Monilinia fructicola (Winter) Honey

10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito a al.

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12. Phoma andina Turkensteen

13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

15. Thecaphora solani Barrus

15.1 Tilletia indica Mitra

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d) Viry a jim podobné organismy

1. Elm phlöem necrosis mycoplasm

2. Viry bramboru a jim podobné organismy:

a) Andean potato latent virus

b) Andean potato mottle virus

c) Arracacha virus B, oca strain

d) Potato black ringspot virus

e) Potato spindle tuber viroid

f) Potato virus T

g) Neevropské kmeny virů bramboru A, M, S, V, X a Y (včetně Yo, Yn a Yc) a Potato leafroll virus

3. Tobacco ringspot virus

4. Tomato ringspot virus

5. Viry na CydoniaMill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., a Vitis L. a jim podobné organismy:

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Cherry rasp leaf virus (americký)

c) Peach mosaic virus (americký)

d) Peach phony rickettsia

e) Peach rosette mosaic virus

f) Peach rosette mycoplasm

g) Peach X-disease mycoplasm

h) Peach yellows mycoplasm

i) Plum line pattern virus (americký)

j) Raspberry leaf curl virus (americký)

k) Strawberry latent "C" virus

l) Strawberry vein banding virus

m) Strawberry witchesbroom mycoplasm

n) Neevropské viry na CydoniaMill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., a Vitis L. a jim podobné organismy

6. Viry přenášené Bemisia tabaci Genn.:

a) Bean golden mosaic virus

b) Cowpea mild mottle virus

c) Lettuce infectious yellows virus

d) Pepper mild tigré virus

e) Squash leaf curl virus

f) Euphorbia mosaic virus

g) Florida tomato virus

e) Parazitující rostliny

1. Arceuthobium spp. (neevropský)

Kapitola II ŠKODLIVÉ ORGANISMY, O NICHŽ JE ZNÁMO, ŽE SE VE SPOLEČENSTVÍ VYSKYTUJÍ A JSOU ZÁVAŽNÉ PRO CELÉ SPOLEČENSTVÍ

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

1. Globodera pallida (Stone) Behrens

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

3. Heliothis armigera (Hübner)

4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

5. Liriomyza trifolii (Burgess)

6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

6.1 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace)

6.2 Meloidogyne fallax Karssen

7. Opogona sacchari (Bojer)

8. Popilia japonica Newman

8.1 Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

b) Baktérie

1. Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2. Pseudomonas solanacearun (Smith) Smith

c) Houby

1. Melampsora medusae Thümen

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d) Viry a jim podobné organismy

1. Apple proliferation mycoplasm

2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm

3. Pear decline mycoplasm

ČÁST B ŠKODLIVÉ ORGANISMY, JEJICHŽ ZAVLEČENÍ A ROZŠÍŘENÍ MUSÍ BÝT ZAKÁZÁNO V NĚKTERÝCH CHRÁNĚNÝCH ZÓNÁCH

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

Druh | Chráněná(é) zóna(y) |

| |

1. | Bemisia tabaci Genn (evropské populace) | DK, IRL, P (mezi Douro e Minho, Tràs-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior; Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira a Azory), UK, S, FI |

2 | Globodera pallida (Stone) Behrens | FI |

3 | Leptinotarsa decemlineata Say | E (Menorca a Ibiza), IRL, P (Azory a Madeira), UK, S (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands Län, Halland), FI (oblast Alandských ostrovů, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta) |

b) Viry a jim podobné organismy

Druh | Chráněná(é) zóna(y) |

| |

1. | Beet necrotic yellow vein virus | DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), S, UK |

2. | Tomato spotted wilt virus | DK, S, FI |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ČÁST A ŠKODLIVÉ ORGANISMY, JEJICHŽ ZAVLEČENÍ A ROZŠÍŘENÍ MUSÍ BÝT ZAKÁZÁNO VE VŠECH ČLENSKÝCH STÁTECH, POKUD SE VYSKYTUJÍ NA NĚKTERÝCH ROSTLINÁCH NEBO ROSTLINNÝCH PRODUKTECH

Kapitola I ŠKODLIVÉ ORGANISMY, O NICHŽ NENÍ ZNÁMO, ŽE SE VE SPOLEČENSTVÍ VYSKYTUJÍ A JSOU ZÁVAŽNÉ PRO CELÉ SPOLEČENSTVÍ

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

Druh | Předmět napadení |

1.Aculops fuchsiae Keifer | Rostliny Fuchsia L. určené k výsadbě kromě semen |

2.Aleurochantus spp. | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

3.Anthonomus bisignifer (Schenkling) | Rostliny Fragaria L. určené k výsadbě kromě semen |

4.Anthonomus signatus (Say) | Rostliny Fragaria L. určené k výsadbě kromě semen |

5.Aonidella citrina Coquillet | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

6.Aphelenchoïdes besseyi Christie | Semena druhu Oryza spp. |

7.Aschistonyx eppoi Inouye | Rostliny Juniperus L., kromě plodů a semen, původem z neevropských zemí |

8.Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. | Rostliny Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., kromě plodů a semen, a dřevo z jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí |

9.Carposina niponensis Walsingham | Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., kromě semen, původem z neevropských zemí |

10.Diaphorina citri Kuway | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci a M urraya König, kromě plodů a semen |

11.Enarmonia packardi (Zeller) | Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., kromě semen, původem z neevropských zemí |

12.Enarmonia prunivora Walsh | Rostliny Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl.,Prunus L. a Rosa L., určené k výsadbě, kromě semen, a plody Malus Mill. a Prunus L., původem z neevropských zemí |

13.Eotetranychus lewisi McGregor | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

14.Eotetranychus orientalis Klein | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

15.Grapholita inopinata Heinrich | Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., kromě semen, původem z neevropských zemí |

16.Hishomonus phycitis | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

17.Leucaspis japonica Ckll. | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

18.Listronotus bonariensis (Kuschel) | Semena Cruciferae, Graminae a Trifolium spp. původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye |

19.Margarodes,a)Margarodes vitis (Phillipi)b)Margarodes vredendalensis de Klerkc)Margarodes prieskaensis Jakubski | Rostliny Vitis L. kromě plodů a semen |

20.Numonia pirivorella (Matsumura) | Rostliny Pyrus L., kromě semen, původem z neevropských zemí |

21.Oligonychus perditus Pritchard et Baker | Rostliny Juniperus L., kromě plodů a semen, původem z neevropských zemí |

22.Pissodes spp. (neevropský druh) | Rostliny jehličnanů (Coniferales), kromě plodů a semen, neodkorněné dřevo z jehličnanů (Coniferales), samostatná kůra z jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí |

23.Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen, a rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, s kořeny nebo s ulpělým či připojeným pěstebním substrátem |

24.Saissetia nigra (Nietm.) | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

25.Scirtothrips aurantii Faure | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

26.Scirtothrips dorsalis Hood | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

27.Scirtothrips citri (Moultex) | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě semen |

28.Scolytidae spp. (neevropské druhy) | Rostliny jehličnanů (Coniferales) vyšší než 3 m, kromě plodů a semen, neodkorněné dřevo z jehličnanů (Coniferales), samostatná kůra z jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí |

29.Tachypterellus quadrigibbus Say | Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., kromě semen, původem z neevropských zemí |

30.Taxoptera citricida Kirk. | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

31.Trioza erytreae Del Guercio | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci a Clausena Burm. f., kromě plodů a semen |

32.Unaspis citri Comstock | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

Druh | Předmět napadení |

1.Citrus greening bacterium | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

2.Citrus variegated chlorosis | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

3.Erwinia stewartii (Smith) Dye | Semena druhu Zea mays L. |

4.Xanthomonas campestris (všechny kmeny patogenní pro Citrus) | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě semen |

5.Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye et pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye | Semena druhu Oryza spp. |

c) Houby

Druh | Předmět napadení |

1.Alternaria alternata (Fr.) Keissler (patogenní neevropské kultury) | Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill. a Pyrus L., určené k výsadbě, kromě semen, původem z neevropských zemí |

2.Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx | Rostliny Prunus L. určené k výsadbě, kromě semen |

3.Atropellis spp. | Rostliny Pinus L. kromě plodů a semen, samostatná kůra a dřevo Pinus L. |

4.Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi | Rostliny Acer saccharum Marsh., kromě plodů a semen, původem ze Severní Ameriky, dřevo Acer saccharum Marsh., včetně dřeva zbaveného přirozeně zaobleného povrchu, původem ze Severní Ameriky |

5.Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton | Rostliny Pinus L., kromě plodů a semen, a dřevo Pinus L. |

6.Cercospora angolensis Carv. et Mendes | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě semen |

7.Ciborinia camelliae Kohn | Rostliny Camelia L., určené k výsadbě, kromě semen, původem z neevropských zemí |

8.Diaporthe vaccinii Shaer | Rostliny Vaccinium spp., určené k výsadbě, kromě semen |

9.Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes | Rostliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen, a rostliny Citrus L. a jejich kříženci, kromě semen a kromě plodů kromě, ale plody Citrus reticulata Blanco a Citrus sinensis (L.) Osbeck, původem z Jižní Ameriky |

10.Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon | Rostliny Phoenix spp., kromě plodů a semen |

11.Guignardia citricarpa Kiely (všechny kmeny patogenní pro Citrus) | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě semen |

12.Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto | Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., kromě semen, původem z neevropských zemí |

13.Puccinia pittieriana Hennings | Rostliny Solanaceae, kromě plodů a semen |

14.Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers | Rostliny Pinus L., kromě plodů a semen |

15.Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto | Rostliny Pyrus L., určené k výsadbě, kromě semen, původem z neevropských zemí |

d) Viry a jim podobné organismy

Druh | Předmět napadení |

1.Beet curly top virus (neevropské kmeny) | Rostliny Beta vulgaris, určené k výsadbě, kromě semen |

2.Black raspberry latent virus | Rostliny Rubus L., určené k výsadbě |

3.Blight a podobné | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

4.Cadang-Cadang viroid | Rostliny Palmae, určené k výsadbě, kromě semen, původem z neevropských zemí |

5.Cherry leafroll virus | Rostliny Rubus L., určené k výsadbě |

6.Citrus mosaic virus | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

7.Citrus tristeza virus (neevropské kmeny) | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

8.Leprosis | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

9.Little cherry pathogen (neevropské kmeny) | Rostliny Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum. a jejich kříženci a kultivary, určené k výsadbě, kromě semen |

10.Naturally spreading psorosis | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

11.Palm lethal yellowing mycoplasm (mykoplasma smrtelného žloutnutí palmy) | Rostliny Palmae určené k výsadbě, kromě semen, původem z neevropských zemí |

12.Prunus necrotic ringspot virus | Rostliny Rubus L., určené k výsadbě |

13.Satsuma dwarf virus | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

14.Tatter leaf virus | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

15.Witchesbroom (MLO) | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

Druh | Předmět napadení |

1.Aphelenchoides besseyi Christie | Rostliny Fragaria L., určené k výsadbě, kromě semen |

2.Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) | Rostliny Vitis L., kromě plodů a semen |

3.Ditylenchus destructor Thorne | Cibule rostlin a hlízy rodu Crocus L., zakrslé formy a jejich kříženci rodu Gladiolus Tourn. ex L., jako Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L. určené k výsadbě, a hlízy brambor (Solanum tuberosum L.), určené k sadbě |

4.Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev | Semena a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium schoenoprasum L., určené k výsadbě, a rostliny Allium porrum L., určené k výsadbě, cibule a hlízy Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., určené k výsadbě, a semena Medicago sativa L. |

5.Circulifer haematoceps | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

6.Circulifer tenellus | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

7.Radopholus similis (Cobb) Thorne | Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp, Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým či připojeným pěstebním substrátem |

b) Baktérie

Druh | Předmět napadení |

1.Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (Mc Culloch) Davis et al. | Semena druhu Medicago sativa L. |

2.Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al. | Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., určené k výsadbě |

3.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | Rostliny Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. kromě Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. a Stranvaesia Lindl., určené k výsadbě, kromě semen |

4.Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey | Rostliny Dianthus L., určené k výsadbě, kromě semen |

5.Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder | Rostliny Dianthus L., určené k výsadbě, kromě semen |

6.Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. | Rostliny Prunus persica (L.) Batsch a Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim, určené k výsadbě, kromě semen |

7.Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye | Semena Phaseolus L. |

8.Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye | Rostliny Prunus L., určené k výsadbě, kromě semen |

9.Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye | Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. et Capsicum spp., určené k výsadbě |

10.Xanthomonas fragariae Kennedy et King | Rostliny Fragaria L., určené k výsadbě, kromě semen |

11.Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. | Rostliny Vitis L., kromě plodů a semen |

c) Houby

Druh | Předmět napadení |

1.Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter | Rostliny Platanus L., určené k výsadbě, kromě semen, a dřevo Platanus L., včetně dřeva zbaveného přirozeně zaobleného povrchu |

2.Colletotrichum acutatum Simmonds | Rostliny Fragaria L., určené k výsadbě, kromě semen |

3.Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr | Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené k výsadbě, kromě semen, dřevo a samostatná kůra Castanea Mill. |

4.Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx | Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul., určené k výsadbě, kromě semen |

5.Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma | Rostliny Dianthus L., určené k výsadbě, kromě semen |

6.Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě semen |

7.Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae | Rostliny Fragaria L., určené k výsadbě, kromě semen |

8.Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni | Semena Helianthus annuus L. |

9.Puccinia horiana Hennings | Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul., určené k výsadbě, kromě semen |

10.Scirrhia pini Funk et Parker | Rostliny Pinus L., určené k výsadbě, kromě semen |

11.Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold | Rostliny Humulus lupulus L., určené k výsadbě, kromě semen |

12.Verticillium dahliae Klebahn | Rostliny Humulus lupulus L., určené k výsadbě, kromě semen |

d) Viry a jim podobné organismy

Druh | Předmět napadení |

1.Arabis mosaic virus | Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k výsadbě, kromě semen |

2.Beet leaf curl virus | Rostliny Beta vulgaris L., určené k výsadbě, kromě semen |

3.Chrysanthemum stunt viroid | Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul., určené k výsadbě, kromě semen |

4.Citrus tristeza virus (neevropské kmeny) | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

5.Citrus vein enation woody gall | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

6.Grapevine flavescence dorée MLO | Rostliny Vitis L., kromě plodů a semen |

7.Plum pox virus | Rostliny Prunus L., určené k výsadbě, kromě semen |

8.Potato stolbur mycoplasm | Rostliny Solanaceae, určené k výsadbě, kromě semen |

9.Raspberry ringspot virus | Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k výsadbě, kromě semen |

10.Spiroplasma citri Saglioet al. | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen |

11.Strawberry crinkle virus | Rostliny Fragaria L., určené k výsadbě, kromě semen |

12.Strawberry latent ringspot virus | Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k výsadbě, kromě semen |

13.Strawberry mild yellow edge virus | Rostliny Fragaria L., určené k výsadbě, kromě semen |

14.Tomato black ring virus | Rostliny Fragaria L. a Rubus L., určené k výsadbě, kromě semen |

15.Tomato spotted wilt virus | Rostliny Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., všechny odrůdy Impatiens z Nové Guiney, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Nicotiana tabacum L., u nichž musí být zřejmé, že jsou určeny profesionálním producentům tabáku, Solanum melongena L. a Solanum tuberosum L., určené k výsadbě, kromě semen |

16.Tomato yellow leaf curl virus | Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., určené k výsadbě, kromě semen |

ČÁST B ŠKODLIVÉ ORGANISMY, JEJICHŽ ZAVLEČENÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ MUSÍ BÝT ZAKÁZÁNO V NĚKTERÝCH CHRÁNĚNÝCH ZÓNÁCH, POKUD SE VYSKYTUJÍ NA NĚKTERÝCH ROSTLINÁCH NEBO ROSTLINNÝCH PRODUKTECH

a) Hmyz, roztoči a háďátka ve všech stádiích vývoje

Druh | Předmět napadení | Chráněné zóny |

1.Anthonomus grandis (Boh.) | Semena a plody (tobolky) Gossypium spp. a neodzrněná bavlna | EL, E (Andalusie, Katalánsko, Extremadura, Murcia, Valencia) |

2.Cephalcia lariciphila (Klug) | Rostliny Larix Mill., určené k výsadbě, kromě semen | IRL, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey) |

3.Dendroctonus micans Kugelan | Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr. vyšší než 3 m, kromě plodů a semen, neodkorněné dřevo jehličnanů (Coniferales), samostatná kůra z jehličnanů (Coniferales) | EL, IRL, UK |

4.Gilpinia hercyniae (Hartig) | Rostliny Picea A. Dietr., určené k výsadbě, kromě semen | EL, IRL, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey) |

5.Gonipterus scutellatus Gyll. | Rostliny Eucalyptus l'Hérit., kromě plodů a semen | EL, P |

6.a)Ips amitinus Eichhof | Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. a Pinus L. vyšší než 3 m, kromě plodů a semen, neodkorněné dřevo jehličnanů (Coniferales), samostatná kůra z jehličnanů (Coniferales) | EL, F (Korsika), IRL, UK |

b)Ips cembrae Heer | Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr. vyšší než 3 m, kromě plodů a semen, neodkorněné dřevo jehličnanů (Coniferales), samostatná kůra z jehličnanů (Coniferales) | EL, IRL, UK (Severní Irsko a ostrov Man) |

c)Ips duplicatus Sahlberg | Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. a Pinus L. vyšší než 3 m, kromě plodů a semen, neodkorněné dřevo jehličnanů (Coniferales), samostatná kůra z jehličnanů (Coniferales) | EL, IRL, UK |

d)Ips sexdentatus Börner | Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. a Pinus L. vyšší než 3 m, kromě plodů a semen, neodkorněné dřevo jehličnanů (Coniferales), samostatná kůra z jehličnanů (Coniferales) | IRL, UK (Severní Irsko a ostrov Man) |

e)Ips typographus Heer | Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr. vyšší než 3 m, kromě plodů a semen, neodkorněné dřevo jehličnanů (Coniferales), samostatná kůra z jehličnanů (Coniferales) | IRL, UK |

7.Matsucoccus feytaudi Duc. | Samostatná kůra a dřevo jehličnanů (Coniferales) | F (Korsika) |

8.Pissodes spp. (evropské druhy) | Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. a Pinus L., kromě plodů a semen, odkorněné dřevo jehličnanů (Coniferales), samostatná kůra z jehličnanů (Coniferales) | IRL, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey) |

9.Sternochetus mangiferae Fabricius | Semena Mangifera spp., původem ze třetích zemí | E (Grenada a Malaga), P (Alentejo, Algarve, Madeira) |

10.Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) | Rostliny Pinus L., určené k výsadbě, kromě plodů a semen | E (Ibiza) |

Druh | Předmět napadení | Chráněné zóny |

1.Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones | Semena Phaseolus vulgaris L. a Dolichos Jacq. | EL, E, P |

2.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | Části rostlin kromě plodů, semen a rostlin určených k výsadbě, včetně živého pylu určeného k opylování Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. kromě Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. a Stranvaesia Lindl. | E, F [Champagne-Ardenne, Alsasko (kromě departementu Bas-Rhin), Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes (kromě departementu Rhône), Burgundsko, Auvergne (kromě departementu Puy-de-Dôme), Provence-Alpes-Côte dAzur, Korsika, Languedoc-Roussillon], IRL, I, P, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy), A, FIN |

c) Houby

Druh | Předmět napadení | Chráněné zóny |

1.Glomerella gossypii Edgerton | Semena a plody (tobolky) Gossypium spp. | EL |

2.Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet | Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., určené k výsadbě, kromě semen | IRL, UK (Severní Irsko) |

3.Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller | Rostliny Populus L., určené k výsadbě, kromě semen | IRL, UK (Severní Irsko) |

d) Viry a jim podobné organismy

Druh | Předmět napadení | Chráněné zóny |

Citrus tristeza virus (evropské kmeny) | Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, s listy a stopkami | EL, F (Korsika), I, P |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

ČÁST A ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY, JEJICHŽ ZAVLEČENÍ MUSÍ BÝT VE VŠECH ČLENSKÝCH STÁTECH ZAKÁZÁNO

Označení | Země původu |

| |

1. | Rostliny Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., kromě plodů a semen | neevropské země |

2. | Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., s listy, kromě plodů a semen | neevropské země |

3. | Rostliny Populus L., s listy, kromě plodů a semen | země Severní Ameriky |

4. | Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales) | neevropské země |

5. | Samostatná kůra Castanea Mill. | třetí země |

6. | Samostatná kůra Quercus L., kromě Quercus suber L. | země Severní Ameriky |

7. | Samostatná kůra Acer saccharum Marsh. | země Severní Ameriky |

8. | Samostatná kůra Populus L. | země amerického kontinentu |

9. | Rostliny Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. a Rosa L., určené k výsadbě, kromě rostlin ve vegetačním klidu prostých listů, květů a plodů | neevropské země |

9.1. | Rostliny Photinia Ldl. určené k výsadbě, kromě rostlin ve vegetačním klidu prostých listů, květů a plodů | Spojené státy americké, Čína, Japonsko, Korejská republika a Korejská lidově demokratická republika |

10. | Hlízy Solanum tuberosum L. | třetí země kromě Švýcarska |

11. | Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů Solanum nebo jejich kříženců, určené k sadbě, kromě hlíz Solanum tuberosum L. uvedených v příloze III části A bodě 10 | třetí země |

12. | Hlízy druhů Solanum L. a jejich kříženců, kromě těch uvedených v bodě 10 a 11 | Bez dotčení zvláštních požadavků pro hlízy brambor uvedené v příloze IV části A kapitole I, třetí země kromě Alžírska, Kypru, Egypta, Izraele, Libye, Malty, Maroka, Sýrie, Švýcarska, Tuniska a Turecka a země kromě třetích zemí kontinentální Evropy, které byly postupem podle článku 18 uznány za prosté Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann a Kotthoff) Davis et al., nebo v nichž se dodržují ustanovení, jež jsou považována za odpovídající ustanovením Společenství pro boj proti tomuto organismu postupem podle článku 18 |

13. | Rostliny Solanaceae určené k výsadbě, kromě semen a produktů uvedených v příloze III části A bodech 10, 11 nebo 12 | Třetí země kromě evropských a středomořských zemí |

14. | Zemina a pěstební substrát, tvořený zcela nebo zčásti zeminou nebo organickou hmotou jako jsou části rostlin, humusu (včetně rašeliny nebo kůry) kromě těch, které jsou tvořeny výhradně z rašeliny | Turecko, Bělorusko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Moldávie, Rusko, Ukrajina a třetí země, které nepatří do kontinentální Evropy, kromě Kypru, Egypta, Izraele, Libye, Malty, Maroka a Tuniska |

15. | Rostliny Vitis L., kromě plodů | Třetí země |

16. | Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženci, kromě plodů a semen | Třetí země |

17. | Rostliny Phoenix spp. kromě plodů a semen | Alžírsko, Maroko |

18. | Rostliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L. a jejich kříženci a Fragaria L., určené k výsadbě, kromě semen | Bez dotčení zákazů použitelných na rostliny uvedené v příloze III části bodě 9, pokud je to nutné, neevropské země kromě středomořských zemí, Austrálie, Nového Zélandu, Kanady a kontinentálních států USA |

19. | Rostliny čeledi Gramineae, určené k výsadbě, kromě semen a okrasné vytrvalé trávy podčeledi Bambusoideae, Panicoideae, druhů Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L., určené k výsadbě, kromě semen | Třetí země kromě evropských a středomořských zemí |

ČÁST B ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY, JEJICHŽ ZAVLEČENÍ DO NĚKTERÝCH CHRÁNĚNÝCH ZÓN MUSÍ BÝT ZAKÁZÁNO

Označení | Chráněné zóny |

| |

1. | Bez dotčení zákazů použitelných na rostliny uvedené v příloze III části A bodech 9 a 18, pokud je to nutné, rostliny a živý pyl určený k opylování Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. kromě Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. a Stranvaesia Lindl., kromě plodů a semen, původem ze třetích zemí kromě těch, které byly uznány za prosté Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. postupem podle článku 18 | E, F [Champagne-Ardenne, Alsasko (kromě departementu Bas-Rhin), Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes (kromě departementu Rhône), Burgundsko, Auvergne (kromě departementu Puy-de-Dôme), Provence-Alpes-Côte d’Azur, Korsika, Languedoc-Roussillon], IRL, I, P, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy), A, FIN |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

ČÁST A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY, KTERÉ MUSÍ VŠECHNY ČLENSKÉ STÁTY ULOŽIT PRO DOVOZ ROSTLIN, ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ A JINÝCH PŘEDMĚTŮ A JEJICH UVEDENÍ DO OBĚHU NA JEJICH ÚZEMÍ

Kapitola I ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY PŮVODEM Z NEČLENSKÝCH ZEMÍ SPOLEČENSTVÍ

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty | Zvláštní požadavky |

1.1Dřevo jehličnanů (Coniferales) kromě Thuja L., s výjimkou dřeva ve formě:dřevěných štěpků, třísek, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z jehličnanů,beden, přepravek nebo sudů,palet, ohradových palet nebo jiných přepravních podložek ze dřeva,prokladů, nosníků a vzpěr,ale včetně toho, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem z Kanady, Číny, Japonska, Koreje, Tchaj-wanu a Spojených států amerických | S pomocí systému ukazatelů, schváleného postupem podle článku 18, pro dřevo musí být prokázáno, že prošlo příslušnou tepelnou úpravou, při které je třeba dosáhnout minimální teploty jádra dřeva nejméně 56 °C po dobu 30 minut. |

1.2Dřevo jehličnanů (Coniferales) ve formě dřevěných štěpků, třísek, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z jehličnanů původem z Kanady, Číny, Japonska, Koreje, Tchaj-wanu a Spojených států amerických | a)Úřední potvrzení, že produkt byl podroben vhodné fumigaci na palubě lodi nebo v kontejneru před nakládkou ab)produkt je přepravován v zaplombovaných kontejnerech nebo jiným způsobem, který vylučuje jakékoli napadení |

1.3Dřevo jehličnanů (Coniferales), kromě Thuja L., ve formě beden, přepravek, sudů, palet, ohradových palet nebo jiných přepravních podložek ze dřeva, prokladů, nosníků a vzpěr, včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem z Kanady, Číny, Japonska, Koreije, Tchaj-wanu a Spojených států amerických | Dřevo je odkorněné a prosté požerků působených larvami rodu Monochamus spp. (neevropský druh), které jsou pro tento účel definovány jako požerky o průměru větším než 3 mm, jehož vlhkost v době zpracování, vyjádřená v procentech sušiny, je menší než 20 %. |

1.4Dřevo Thuja L., včetně toho, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem z Kanady, Číny, Japonska, Korei, Tchaj-wanu a Spojených států amerických | Dřevo je odkorněné a prosté požerků působených larvami rodu Monochamus spp. (neevropský druh), které jsou definovány jako požerky o průměru větším než 3 mm. |

1.5Dřevo jehličnanů (Coniferales), kromě dřeva ve formě dřevěných štěpků, třísek, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z jehličnanů, ale včetně toho, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem z neevropských zemí kromě Kanady, Číny, Japonska, Korei, Tchaj-wanu a Spojených států amerických | a)Dřevo je odkorněné a prosté požerků působených larvami rodu Monochamus spp. (neevropský druh), které jsou pro tento účel definovány jako požerky o průměru větším než 3 mm,nebob)dřevo nebo jeho obal musí být opatřeno značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. |

2.1Dřevo Acer saccharum Marsh., včetně toho, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, kromě dřeva určeného k výrobě dýh, původem ze zemí Severní Ameriky | Dřevo nebo jeho obal musí být opatřeno značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. |

2.2Dřevo Marsh. původem ze zemí Severní Ameriky, kromě dřeva uvedeného v bodě 2.1 | Průvodními dokumenty nebo jiným způsobem musí být doloženo, že dřevo je určeno k výrobě dýh. |

3.Dřevo Castanea Mill. a Quercus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem ze zemí Severní Ameriky | Dřevo je odkorněné a a)hraněnénebob)opatřené úředním potvrzením, že vlhkost vyjádřená v procentech sušiny nepřekračuje 20 %,neboc)opatřené úředním potvrzením, že dřevo bylo vhodně dezinfikováno horkým vzduchem nebo horkou vodou,nebo v případě řeziva, jak odkorněného tak i se zbytky kůry, opatřené označením "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným na dřevě nebo na obalu podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. |

4.Dřevo Castanea Mill. | Bez dotčení požadavků použitelných pro rostlinné produkty uvedené v příloze IV části A kapitole I bodě 3, úřední potvrzení: a)že dřevo pochází z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill) Barrnebob)že dřevo je odkorněné. |

5.Dřevo Platanus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem ze Spojených států amerických nebo Arménie | Dřevo nebo jeho obal musí být opatřeno značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. |

6.Dřevo Populus L., původem ze zemí amerického kontinentu | Dřevo je odkorněné. |

7.Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Platanus L., Populus L. a Quercus L., původem z neevropských zemí, a z jehličnanů (Coniferales), původem z neevropských zemí kromě Kanady, Číny, Japonska, Koreje, Tchaj-wanu a Spojených států amerických | Produkt byl získán výhradně ze dřeva odkorněného nebo při zpracování uměle vysušeného na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, anebo podrobeného vhodné fumigaci na palubě lodi nebo v kontejneru před nakládkou; je přepravován v zaplombovaných kontejnerech nebo jiným způsobem, který vylučuje jakékoli napadení. |

8.1Rostliny jehličnanů (Coniferales), kromě plodů a semen, původem z neevropských zemí | Bez dotčení zákazů případně použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1, úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a že místo produkce je prosté Pissodes spp. (neevropský druh). |

8.2Rostliny jehličnanů (Coniferales) vyšší než 3 m, kromě plodů a semen, původem z neevropských zemí | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodě 8.1 v případě nutnosti, úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a že místo produkce je prosté Scolytidae spp. (neevropský druh). |

9.Rostliny Pinus L. určené k výsadbě, kromě semen | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1 a 8.2 úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers nebo Scirrhia pini Funk et Parker. |

10.Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., určené k výsadbě, kromě semen | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1 a 8.2 nebo 9, úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen. |

11.1Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., kromě plodů a semen: | Bez dotčení zákazů použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 2: |

a)původem z neevropských zemí | úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Cronartium spp. (neevropský druh), |

b)původem ze zemí Severní Ameriky | úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblastí prostých Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. |

11.2Rostliny Mill. a L., určené k výsadbě, kromě semen | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 2 a v příloze IV části A kapitole I bodě 11.1, úřední potvrzení: a)že rostliny pocházejí z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill) Barrnebob)že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. |

12.Rostliny Platanus L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze Spojených států amerických nebo Arménie | Úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter. |

13.1Rostliny Populus L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze třetích zemí | Bez dotčení zákazů použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 3, úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen. |

13.2Rostliny Populus L., kromě plodů a semen, původem ze zemí amerického kontinentu | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 3 a v příloze IV části A kapitole I bodě 13.1, úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Mycosphaerella populorum G. E. Thompson. |

14.Rostliny Ulmus L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí Severní Ameriky | Úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Elm phlöem necrosis mycoplasm. |

15.Rostliny Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L., určené k výsadbě, kromě semen, původem z neevropských zemí | Bez dotčení zákazů použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 9 a 18 a v části B bodě 1 v případě nutnosti, úřední potvrzení: že rostliny pocházejí z oblasti prosté Monilinia fructicola (Winter) Honeynebože rostliny pocházejí z oblasti, která byla uznána za prostou Monilinia fructicola (Winter) Honey postupem podle článku 18, a že v místě produkce nebyly zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení tohoto organismu. |

16.Plody Prunus L., od 15. února do 30. září, původem z neevropských zemí | Úřední potvrzení: že plody pocházejí ze země prosté Monilinia fructicola (Winter) Honeynebože plody pocházejí z oblasti, která byla uznána za prostou Monilinia fructicola (Winter) Honey postupem podle článku 18nebože plody byly před sklizní a/nebo vývozem podrobeny kontrole nebo účinnému ošetření proti Monilinia spp. |

16.1Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem ze třetích zemí | Plody jsou bez stopek a bez listů a na obalech je vyznačen původ zboží. |

16.2Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem ze třetích zemí | Bez dotčení ustanovení použitelných pro plody uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 16.1, 16.3, 16.4 a 16.5, úřední potvrzení: a)že plody pocházejí ze země, která byla uznána za prostou Xanthomonas campestris (všechny kmeny patogenní pro Citrus) postupem podle článku 18,nebob)že plody pocházejí z oblasti, která byla uznána za prostou Xanthomonas campestris (všechny kmeny patogenní pro Citrus) postupem podle článku 18, a která je uvedena na osvědčeních stanovených v článcích 7 nebo 8 této směrnice,neboc)buďže na pěstební ploše ani v jejím bezprostředním okolí nebyly podle kontrolního řízení a úředních zkoušek zjištěny od začátku posledního ukončeného vegetačního období žádné příznaky napadení Xanthomonas campestris (všechny kmeny patogenní pro Citrus)ažádný z plodů sklizených na pěstební ploše nevykazoval příznaky napadení Xanthomonas campestris (všechny kmeny patogenní pro Citrus)aže plody byly ošetřeny např. ortofenylfenolátem sodíku, jak je uvedeno v osvědčeních stanovených v článcích 7 nebo 8 této směrniceaže plody byly baleny v místech nebo expedičních střediscích zaregistrovaných k tomuto účelu,nebože byla dodržena ustanovení certifikačního systému, která byla uznána jako odpovídající výše uvedeným ustanovením postupem podle článku 18. |

16.3Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem ze třetích zemí | Bez dotčení ustanovení použitelných pro plody uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 16.1, 16.2, 16.4 a 16.5, úřední potvrzení: a)že plody pocházejí ze země, která byla uznána za prostou Cercospora angolensis Carv. et Mendes postupem podle článku 18,nebob)že plody pocházejí z oblasti, která byla uznána za prostou Cercospora angolensis Carv. et Mendes postupem podle článku 18, a která je uvedena na osvědčeních stanovených v článcích 7 nebo 8 této směrnice,neboc)že na pěstební ploše ani v jejím bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Cercospora angolensis Carv. et Mendesaže žádný z plodů sklizených na pěstební ploše nevykazoval při úřední zkoušce příznaky napadení tohoto organismu. |

16.4Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů Citrus aurantium L., původem ze třetích zemí | Bez dotčení ustanovení použitelných pro plody uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 16.1, 16.2, 16.3 a 16.5, úřední potvrzení: a)že plody pocházejí ze země, která byla uznána za prostou Guignardia citricarpa Kiely (všechny kmeny patogenní pro Citrus) postupem podle článku 18,nebob)že plody pocházejí z oblasti, která byla uznána za prostou Guignardia citricarpa Kiely (všechny kmeny patogenní pro Citrus) postupem podle článku 18 a která je uvedena na osvědčeních stanovených v článcích 7 nebo 8 této směrnice,neboc)že na pěstební ploše ani v jejím bezprostředním okolí nebyl od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorován žádný příznak, Guignardia citricarpa Kiely (všechny kmeny patogenní pro Citrus) a že u žádného z plodů sklizených na pěstební poše nebyly zjištěny při úřední zkoušce příznaky napadení tohoto organismunebod)že plody pocházejí z pěstební plochy ošetřené proti Guignardia citricarpa Kiely (všechny kmeny patogenní pro Citrus)aže u žádného z plodů sklizených na pěstební poše nebyly zjištěny při úřední zkoušce příznaky napadení tohoto organismu. |

16.5Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem ze třetích zemí, ve kterých se vyskytují Tephritidae (neevropské druhy) | Bez dotčení ustanovení použitelných pro plody uvedené v příloze III části B bodech 2 a 3 a v příloze IV části A kapitole I bodech 16.1, 16.2 a 16.3, úřední potvrzení: a)že plody pocházejí z oblasti prosté uvedených organismů nebo, pokud tento požadavek nelze splnit,b)že v místě pěstování ani v jeho bezprostředním okolní nebyly při úředních kontrolách vykonaných alespoň jednou měsíčně v průběhu posledních tří měsíců před sklizní zjištěny žádné příznaky napadení těmito organismy od začátku posledního ukončeného vegetačního období, a že žádný z plodů sklizených v místě produkce nevykazoval při úřední zkoušce příznaky napadení těmito organismy, nebo pokud nelze vyhovět ani tomuto požadavku,c)že úřední zkouška reprezentativního vzorku plodů prokázala, že plody jsou prosté všech vývojových stádií těchto organismů, nebo pokud nelze uspokojit ani tento požadavek,d)že plody byly vhodným způsobem ošetřeny horkou párou, podchlazením nebo rychlým zmrazením, pokud se toto ošetření ukázalo proti uvedeným organismům jako účinné, aniž by poškozovalo plody nebo, pokud není vhodné, že byly ošetřeny chemicky podle předpisů Společenství. |

17.Rostliny Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., kromě Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. a Stranvaesia Lindl., určené k výsadbě, kromě semen | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 9 a 18 a v části B bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodě 15 v případě nutnosti, úřední potvrzení: a)že rostliny pocházejí ze země, která byla uznána za prostou Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.postupem podle článku 18,nebob)že rostliny v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolní, které vykazovaly příznaky napadení Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., byly zničeny. |

18.Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a semen a rostlin Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. a Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým či připojeným pěstebním substrátem | Bez dotčení zákazů použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 16 v případě nutnosti, úřední potvrzení: a)že rostliny pocházejí ze země prosté Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thornenebob)že reprezentativní vzorky půdy a kořenů z místa produkce byly v období od začátku posledního ukončeného vegetačního období podrobeny úřednímu nematologickému testování alespoň na Radopholus citrophilus Huettel et al. a Radopholus similis (Cobb) Thorne a tyto testy prokázaly, že vzorky jsou prosté uvedených škodlivých organismů. |

19.1Rostliny Crataegus L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 9 a v příloze IV části A kapitole I bodech 15 a 17, úřední potvrzení, že v místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. |

19.2Rostliny Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují na uvedených druzích tyto škodlivé organismyZjištěné škodlivé organismy: pro Fragaria L.:Phytophtora fragariae Hickman var. fragariae,Arabis mosaic virus,Raspberry ringspot virus,Strawberry crinkle virus,Strawberry latent ringspot virus,Strawberry mild yellow edge virus,Tomato black ring virus,Xanthomonas fragariae Kennedy et King,pro Malus Mill.:Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.,pro Prunus L.:Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye,pro Prunus persica (L.) Batsch:Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,pro Pyrus L.:Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.,pro Rubus L.:Arabis mosaic virus,Raspberry ringspot virus,Strawberry latent ringspot virus,Tomato black ring virus,pro všechny druhy:jiné neevropské viry a podobné organismy | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 9 a 18 a v příloze IV části A kapitole I bodech 15 a 17 v případě nutnosti, úřední potvrzení, že na rostlinách v místě pěstování nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy. |

20.Rostliny Cydonia Mill. a Pyrus L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Pear decline mycoplasm | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 9 a 18 a v příloze IV části A kapitole I bodech 15, 17 a 19.2, úřední potvrzení, že z místa produkce a jeho bezprostředního okolí byly v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období odstraněny rostliny, u kterých byly zjištěny příznaky vzbuzující podezření na Pear decline mycoplasm. |

21.1Rostliny Fragaria L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují zjištěné škodlivé organismyZjištěné škodlivé organismy: Strawberry latent "C" virus,Strawberry vein banding virus,Strawberry witches broom mycoplasm | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 18 a v příloze IV části A kapitole I bodě 19.2, úřední potvrzení: a)že rostliny, kromě těch, které byly vypěstovány ze semen:byly úředně uznány podle certifikačního systému vyžadujícího, aby rostliny byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy, které byly shledány prosté těchto organismů,nebobyly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy, které byly shledány prosté těchto organismů;b)že na rostlinách v místě produkce ani na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy. |

21.2Rostliny Fragaria L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Aphelenchoides besseyi Christie. | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 18 a v příloze IV části A kapitole I bodech 19.2 a 21.1, úřední potvrzení: a)že na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Aphelenchoides besseyi Christienebob)že v případě rostlin z tkáňových kultur rostliny pocházejí z rostlin, které odpovídají ustanovením bodu a) nebo které byly vhodnou nematologickou metodou úředně testovány a shledány prostými Aphelenchoides besseyi Christie. |

21.3Rostliny Fragaria L., určené k výsadbě, kromě semen | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 18 a v příloze IV části A kapitole I bodech 19.2, 21.1 a 21.2, úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblasti prosté Anthonomus signatus Say a Anthonomus bisignifer (Schenkling). |

22.1Rostliny Malus Mill., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné organismy na Malus Mill.Škodlivé organismy: Cherry rasp leaf virus (americký),Tomato ringspot virus | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 9 a 18, části B bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 15, 17 a 19.2, úřední potvrzení: a)že rostliny:byly úředně uznány podle certifikačního systému vyžadujícího, aby rostliny byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy, které byly shledány prosté těchto organismů,nebobyly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy, které byly shledány prosté těchto organismů;b)že na rostlinách v místě produkce ani na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky chorob působených uvedenými škodlivými organismy. |

22.2Rostliny Malus Mill., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Apple proliferation mycoplasm. | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 9 a 18, části B bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 15, 17, 19.2 a 22.1, úřední potvrzení: a)že rostliny pocházejí z oblasti prosté Apple proliferation mycoplasmnebob)aa)že rostliny, kromě těch, které byly vypěstovány ze semen:byly úředně uznány podle certifikačního systému vyžadujícího, aby rostliny byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Apple proliferation mycoplasm, které byly shledány prosté tohoto organismu,nebobyly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních šesti ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Apple proliferation mycoplasm, které byly shledány prosté tohoto organismu;bb)že na rostlinách v místě produkce ani na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky choroby působené Apple proliferation mycoplasm. |

23.1Rostliny následujících druhů Prunus L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Plum pox virus:Prunus amygdalus Batsch,Prunus armeniaca L.,Prunus blireiana Andre,Prunus brigantina Vill.,Prunus cerasifera Ehrh.,Prunus cisterna Hansen,Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,Prunus domestica ssp. domestica L.,Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,Prunus glandulosa Thunb.,Prunus holosericea Batal.,Prunus hortulana Bailey,Prunus japonica Thunb.,Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,Prunus maritima Marsh.,Prunus mume Sieb. et Zucc.,Prunus nigra Ait.,Prunus persica (L.) Batsch,Prunus salicina L.,Prunus sibirica L.,Prunus simonii Carr.,Prunus spinosa L.,Prunus tomentosa Thunb.,Prunus triloba Lindl.,jiné druhy Prunus L. náchylné k Plum pox virus | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené příloze III části A bodech 9 a 18 a v příloze IV části A kapitole I bodech 15 a 19.2, úřední potvrzení: a)že rostliny, kromě těch, které byly vypěstovány ze semen:byly úředně uznány podle certifikačního systému vyžadujícího, aby rostliny byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Plum pox virus, které byly shledány prosté tohoto organismu,nebobyly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Plum pox virus, které byly shledány prosté tohoto organismu;b)že na rostlinách v místě produkce ani na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky choroby působené Plum pox virus;c)že rostliny v místě produkce, které vykazovaly příznaky chorob působených jinými viry nebo obdobnými patogenními faktory, byly odstraněny. |

23.2Rostliny Prunus L., určené k výsadbě:a)původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy na Prunus L.;b)kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy;c)kromě semen, původem z neevropských zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy.Příslušné škodlivé organismy jsou následující: pro případ uvedený pod písmenem a):Tomato ringspot virus,pro případ uvedený pod písmenem b):Cherry rasp leaf virus (americký),Peach mosaic virus (americký),Peach phony rickettsia,Peach rosette mycoplasm,Peach yellows mycoplasm,Plum line pattern virus (americký),Peach X-disease mycoplasm,pro případ uvedený pod písmenem c):Little cherry pathogen | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 9 a 18 a v příloze IV části A kapitole I bodech 15, 19.2 a 23.1, úřední potvrzení: a)že rostliny:byly úředně uznány podle certifikačního systému vyžadujícího, aby rostliny byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy, které byly shledány prosté těchto organismů,nebobyly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy, které byly shledány prosté těchto organismů;b)že na rostlinách v místě produkce ani na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky choroby působené příslušnými škodlivými organismy. |

24.Rostliny Rubus L., určené k výsadbě:a)původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy na Rubus L.;b)kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy;Příslušné škodlivé organismy jsou následující: pro případ uvedený pod písmenem a):Tomato ringspot virus,Black raspberry latent virus,Cherry leafroll virus,Prunus necrotic ringspot virus,pro případ uvedený pod písmenem b):Raspberry leaf curl virus (americký),Cherry rasp leaf virus (americký) | Bez dotčení požadavků použitelných na rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodě 19.2: a)rostliny musí být prosty mšic i jejich vajíček;b)úřední potvrzení:aa)že rostliny:byly úředně uznány podle certifikačního systému vyžadujícího, aby rostliny byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy, které byly shledány prosté těchto organismů,nebobyly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na příslušné škodlivé organismy, které byly shledány prosté těchto organismů;bb)že na rostlinách v místě produkce ani na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky choroby působené příslušnými škodlivými organismy. |

25.1Hlízy Solanum tuberosum L., původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival | Bez dotčení zákazů použitelných pro hlízy uvedené v příloze III části A bodech 10, 11 a 12, úřední potvrzení: a)že hlízy pocházejí z oblastí, které byly uznány za prosté Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (všech patotypů jiných než patotyp 1, který je společným evropským patotypem), a že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku odpovídajícího období zjištěny žádné příznaky napadení Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percivalnebob)že v zemi původu byla dodržena ustanovení, která jsou považována za rovnocenná ustanovením Společenství pro boj proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival postupem podle článku 18. |

25.2Hlízy Solanum tuberosum L. | Bez dotčení ustanovení uvedených v příloze III části A bodech 10, 11 a 12 a v příloze IV části A kapitole I bodě 25.1, úřední potvrzení: a)že hlízy pocházejí ze zemí prostých Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kothoff) Davis et al.nebob)že v zemi původu byla dodržena ustanovení, která jsou považována za rovnocenná ustanovením Společenství pro boj proti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. postupem podle článku 18. |

25.3Hlízy Solanum tuberosum L., kromě raných brambor, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato spindle tuber viroid. | Bez dotčení ustanovení použitelných pro hlízy uvedené v příloze III části A bodech 10, 11 a 12 a v příloze IV části A kapitole I bodech 25.1 a 25.2, ošetření proti klíčení. |

25.4Hlízy Solanum tuberosum L., určené k sadbě | Bez dotčení ustanovení použitelných pro hlízy uvedené v příloze III části A bodech 10, 11 a 12 a v příloze IV části A kapitole I bodech 25.1, 25.2 a 25.3, úřední potvrzení, že hlízy pocházejí z pozemků prostých Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens a aa)že hlízy pocházejí z oblastí prostých Pseudomanas solanacearum (Smith) Smithnebobb)že v oblastech, ve kterých se vyskytuje Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, pocházejí hlízy z místa produkce, které bylo uznáno za prosté Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, nebo je za prosté považováno v důsledku zavedení programu eradikace Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, který bude stanoven postupem podle článku 18,acc)že hlízy pocházejí ze zón prostých Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všech populací) a Meloidogyne fallax Karssendd)v zónách, ve kterých se vyskytuje Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace) a Meloidogyne fallax:že hlízy pocházejí z místa produkce, které bylo na základě ročního sledování hostitelských kultur, vizuální kontrolou hostitelských rostlin ve vhodných termínech a vizuální kontrolou povrchu a řezu hlíz po sklizni brambor v místě produkce shledáno prostým Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všech populací) a Meloidogyne fallax Karssen,že hlízy byly po sklizni namátkově vzorkovány a buď zkontrolovány na přítomnost příznaků napadení po použití vhodné metody, která jejich vývoj podporuje, nebo byly laboratorně testovány, a kromě toho že byla ve vhodných termínech, a v každém případě v okamžiku uzavírání obalů nebo kontejnerů před jejich uvedením do oběhu podle ustanovení směrnice Rady 66/403/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění sadby brambor na trh týkajících se uzávěru, provedena vizuální kontrola povrchu a řezu hlíz a hlízy byly shledány prostými Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všech populací) a Meloidogyne fallax Karssen. |

25.5Rostliny Solanaceae, určené k sadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato stolbur mycoplasm | Bez dotčení ustanovení použitelných pro hlízy uvedené v příloze III části A bodech 10, 11, 12 a 13 a v příloze IV části A kapitole I bodech 25.1, 25.2, 25.3 a 25.4, úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Potato stolbur mycoplasm. |

25.6Rostliny Solanaceae, určené k sadbě, kromě hlíz Solanum tuberosum L. a semen Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Potato spindle tuber viroid. | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 11 a 13 a v příloze IV části A kapitole I bodě 25.5 v případě nutnosti, úřední potvrzení, že na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Potato spindle tuber viroid. |

25.7Rostliny Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. a Solanum melongena L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 11 a 13 a v příloze IV části A kapitole I bodech 25.5 a 25.6 v případě nutnosti, úřední potvrzení: a)že rostliny pocházejí z oblastí prostých Pseudomonas solanacearum (Smith) Smithnebob)že na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. |

25.8Hlízy Solanum tuberosum L., kromě hlíz určených k výsadbě | Bez dotčení ustanovení použitelných pro hlízy uvedené v příloze III části A bodě 12 a v příloze IV části A kapitole I bodech 25.1, 25.2 a 25.3, úřední potvrzení, že hlízy pocházejí z oblastí prostýchPseudomonas solanacearum (Smith) Smith. |

26.Rostliny Humulus lupulus L., určené k výsadbě, kromě semen | Úřední potvrzení, že na rostlinách chmelu v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold a Verticillum dahliae Klebahn. |

27.1Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. a Pelargonium l'Hérit. ex Ait., určené k výsadbě, kromě semen | Úřední potvrzení: a)že v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Heliothis armigera Hübner nebo Spodoptera littoralis (Boisd.)nebob)že rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti těmto organismům. |

27.2Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. a Pelargonium l'Hérit. ex Ait., kromě semen | Bez dotčení požadavků použitelných na rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodě 27.1, úřední potvrzení: a)že v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera frugiperda Smith nebo Spodoptera litura (Fabricius)nebob)že rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti těmto organismům. |

28.Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul., určené k výsadbě, kromě semen | Bez dotčení požadavků použitelných na rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodě 27.1 a 27.2, úřední potvrzení: a)že rostliny jsou nejvýše třetí generací a odvozené od materiálu, který byl testován na Chrysanthemum stunt viroid a byl shledán prostým tohoto viru, nebo že pocházejí přímo z materiálu, z něhož byl v období kvetení úředně prohlédnut reprezentativní vzorek nejméně 10 % rostlin a vzorek byl shledán prostým tohoto viru;b)že rostliny a řízky:pocházejí z podniků, ve kterých byly vykonány v průběhu tří měsíců před odesláním nejméně jednou měsíčně úřední kontroly, při nichž nebyly zjištěny v tomto období žádné příznaky napadení Puccinia horiana Hennings a v jejichž bezprostředním okolí nebyly po dobu tří měsíců před vývozem zjištěny žádné příznaky napadení Puccinia horiana Hennings,nebobyly proti Puccinia horiana Hennings vhodným způsobem ošetřeny;c)že v případě nezakořeněných řízků nebyly na nich, ani na matečných rostlinách, z nichž byly řízky získány, zjištěny žádné příznaky napadení Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx, nebo že v případě zakořeněných řízků nebyl na nich, ani v místě zakořenění zjištěn žádný z těchto příznaků. |

29.Rostliny Dianthus L., určené k výsadbě, kromě semen | Bez dotčení požadavků použitelných na rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 27.1 a 27.2, úřední potvrzení: že rostliny pocházejí přímo z matečných rostlin, u kterých bylo úředně uznaným testováním uskutečněným nejméně jednou v průběhu předcházejících dvou let prokázáno, že jsou prosté Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder a Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma,že na rostlinách nebyly zjištěny žádné příznaky napadení výše uvedenými škodlivými organismy. |

30.Cibule Tulipa L. a Narcissus L., kromě těch, u nichž je zřejmé podle způsobu balení nebo jiných příznaků, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří nejsou zapojeni do obchodní produkce řezaných květin | Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Ditylerichus dipsaci (Kühn) Filipjev. |

31.Rostliny Pelargonium l'Hérit. ex Ait., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Tomato ringspot virus: | Bez dotčení požadavků použitelných na rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 27.1 a 27.2: |

a)ale ve kterých se nevyskytuje Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace) nebo jiní přenašeči Tomato ringspot viru; | úřední potvrzení, že rostliny: a)pocházejí přímo z míst produkce, která jsou prostá Tomato ringspot virus,nebob)jsou nejvýše čtvrtou generací odvozenou z matečných rostlin, které byly podle úředně uznaného virologického testování shledány prostými Tomato ringspot virus; |

b)a ve kterých se vyskytuje Xiphinema americanum Cobb sensu lato (neevropské populace) nebo jiní přenašeči Tomato ringspot viru | úřední potvrzení, že rostliny: a)pocházejí přímo z míst produkce, ve kterých jsou půda i rostliny prosté Tomato ringspot virus,nebob)jsou nejvýše druhou generací odvozenou z matečných rostlin, které byly podle úředně uznaného virologického testování shledány prostými Tomato ringspot virus. |

32.1Rostliny Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Capsicum annuum L., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. a jeho kříženců, Exacum spp. Gerbera Cass., Gypsophila L., Lactuca spp., Leucanthemum L., Lupinus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Solanum melongena L., Tanacetum L. a Verbena L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, které byly uznány postupem podle článku 18 za prosté následujících škodlivých organismů:Amauromyza maculosa (Malloch),Liriomyza bryoniae (Kaltenbach),Liriomyza huidobrensis (Blanchard),Liriomyza sativae Blanchard,Liriomyza trifolii (Burgess) | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 11 a 13 a v příloze IV části A kapitole I bodech 27.1, 27.2, 28 a 29 v případě nutnosti, úřední potvrzení: a)že v místě produkce nebyly při úředních prohlídkách uskutečněných alespoň jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před sklizní zjištěny žádné příznaky napadení příslušnými škodlivými organismynebob)že rostliny byly zkontrolovány bezprostředně před vývozem, shledány prostými příslušných škodlivých organismů a byly podrobeny vhodnému ošetření k jejich eradikaci. |

32.2Rostliny druhů uvedených v příloze IV části A kapitole I bodě 32.1, určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí Ameriky nebo z jiných třetích zemí, na které se uvedený bod nevztahuje | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 11 a 13 a v příloze IV části A kapitole I bodech 27.1, 27.2, 28, 29 a 32.1 v případě nutnosti, úřední potvrzení, že v místě produkce nebyly při úředních prohlídkách uskutečněných alespoň jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před vývozem zjištěny žádné příznaky napadení Amauromyza maculosa (Malloch), Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae Blanchard nebo Liriomyza trifolii (Burgess). |

32.3Rostliny bylinných druhů neuvedených v příloze IV části A kapitole I bodě 32.1, určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, na které se uvedený bod nevztahuje | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 11 a 13 a v příloze IV části A kapitole I bodech 27.1, 27.2, 28 a 29 v případě nutnosti, úřední potvrzení: a)že v místě produkce nebyly při úřední prohlídce provedené před sklizní zjištěny žádné příznaky napadení Amauromyza maculosa (Malloch) nebo Liriomyza sativae Blanchardnebob)že rostliny byly zkontrolovány bezprostředně před vývozem, shledány prosté uvedených škodlivých organismů a podrobeny vhodnému ošetření k jejich eradikaci. |

33.Rostliny s kořeny, vysazené nebo určené k pěstování, pěstované ve volné půdě | Úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Clavibacter michiganensis ssp. sependoniscus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. |

34.Zemina a jiné pěstební substráty ulpělé na rostlinách nebo přidružené k rostlinám, tvořené zcela nebo částečně zeminou nebo pevnými organickými hmotami, jako jsou části rostlin, humus (včetně rašeliny a kůry) nebo jakoukoli pevnou anorganickou hmotou, určené k udržení životaschopnosti rostlin, původem:z Turecka,z Běloruska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Moldávie, Ruska a Ukrajiny,z neevropských zemí kromě Kypru, Egypta, Izraele, Libye, Malty, Maroka a Tuniska | Úřední potvrzení: a)že při vysázení byl pěstební substrát:prostý zeminy a organických látekneboprostý škodlivého hmyzu nebo háďátek a byl podroben kontrole nebo vhodnému tepelnému ošetření nebo fumigaci tak, aby bylo zabezpečeno, že je prostý ostatních škodlivých organismů,nebopodroben vhodnému tepelnému ošetření tak, aby bylo zabezpečeno, že je prostý škodlivých organismů,b)aže od vysázení:byla buď přijata vhodná opatření k zajištění toho, že pěstební substrát zůstal prostý škodlivých organismů,nebo rostliny byly v průběhu dvou týdnů před odesláním zbaveny přebytečného pěstebního substrátu tak, že zůstalo pouze minimální množství substrátu nezbytné pro udržení vitality rostlin během přepravy a v případě, že rostliny byly přesazeny, použitý pěstební substrát výslovně odpovídá požadavkům uvedeným pod písmenem a). |

35.1Rostliny Beta vulgaris L., určené k výsadbě, kromě semen | Úřední potvrzení, že v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Beet curly top virus (neevropské kmeny). |

35.2Rostliny Beta vulgaris L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Beet leaf curl virus | Bez dotčení požadavků použitelných na rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodě 35.1, úřední potvrzení: a)že v oblastech produkce nebyl zjištěn výskyt Beet leaf curl virusab)že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Beet leaf curl virus. |

36.1Rostliny Ficus L., určené k výsadbě, kromě semen | Úřední potvrzení: a)že při úředních kontrolách uskutečněných alespoň jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před vývozem bylo místo produkce shledáno prostým Thrips palmi Karnynebob)že zásilka byla podrobena vhodnému ošetření zajišťujícímu nepřítomnost Thysanopteraneboc)že rostliny byly vypěstovány ve sklenících, ve kterých bylo na základě úředních opatření zajištěno sledování výskytu Thrips palmi Karny během příslušného období a po tuto dobu nebyl výskyt Thrips palmi Karny zjištěn. |

36.2.Rostliny jiné než Ficus L., určené k výsadbě, kromě semen | Úřední potvrzení: a)že rostliny pocházejí z oblasti prosté Thrips palmi Karnynebob)že při úředních kontrolách uskutečněných alespoň jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před vývozem bylo místo produkce shledáno prostým Thrips palmi Karnyneboc)že zásilka byla podrobena vhodnému ošetření zajišťujícímu nepřítomnost Thysanoptera. |

37.Rostliny Palmae, určené k výsadbě, kromě semen, původem z neevropských zemí | Bez dotčení zákazů použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1, úřední potvrzení: a)že rostliny pocházejí z oblasti prosté Palm lethal yellowing mycoplasm a Cadang-Cadang viroid a že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení;nebob)že na rostlinách nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Palm lethal yellowing mycoplasm ani Cadang-Cadang viroid, že rostliny, které v místě produkce vykazovaly příznaky napadení uvedenými organismy, byly zničeny a že rostliny byly vhodným způsobem ošetřeny proti Myndus crudus Van Duzee;c)v případě rostlin z tkáňových kultur, že pocházejí z rostlin vyhovujících požadavkům uvedeným v bodech a) a b). |

38.1.Rostliny Camellia L., určené k výsadbě, kromě semen, původem z neevropských zemí | Úřední potvrzení: a)že rostliny pocházejí z oblastí prostých Ciborinia camelliae Kohnnebob)že v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Ciborinia camelliae Kohn. |

38.2.Rostliny Fuchsia L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze Spojených států amerických a Brazílie | Úřední potvrzení že v místě produkce nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Aculops fuchsiae Keifer a že rostliny byly bezprostředně před vývozem zkontrolovány a shledány prostými Aculops fuchsiae Keifer. |

39.Stromy a keře, určené k výsadbě, kromě semen a rostlin z tkáňových kultur, původem ze třetích zemí jiných než evropských a středozemních | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 a 18, v části B bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 a 38.2, v případě nutnosti, úřední potvrzení, že rostliny: jsou čisté (zbavené všech rostlinných zbytků) a prosté květů i plodů,byly vypěstovány ve školkách,byly ve vhodných termínech před vývozem zkontrolovány a bylo shledáno, že jsou prosté příznaků napadení bakteriemi, viry a podobnými škodlivými organismy, a buď byly shledány též prostými příznaků napadení škodlivými druhy háďátek, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření proti těmto organismům. |

40.Listnaté stromy a keře, určené k výsadbě, kromě semen a rostlin z tkáňových kultur, původem ze třetích zemí jiných než evropských a středozemních | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 a 18, v části B bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2 a 39, v případě nutnosti, úřední potvrzení, že rostliny jsou ve vegetačním klidu a bez listů. |

41.Jednoleté a dvouleté rostliny, kromě rostlin čeledi Gramineae, určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí kromě evropských a středozemních | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 11 a 13 a v příloze IV části A kapitole I bodech 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2, v případě nutnosti, úřední potvrzení, že rostliny: byly vypěstovány ve školkách,jsou zbavené všech rostlinných zbytků a prosté květů i plodů,byly před vývozem zkontrolovány ashledány prostými příznaků napadení bakteriemi, viry a podobnými škodlivými organismy,shledány prostými příznaků napadení škodlivými druhy hád'átek, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření proti těmto organismům. |

42.Rostliny čeledi Gramineae okrasných vytrvalých druhů podčeledi Bambusoideae, Panicoideae a rodu Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí kromě evropských a středozemních | Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 33 a 34, v případě nutnosti, úřední potvrzení, že rostliny: byly vypěstovány ve školkáchajsou zbavené všech rostlinných zbytků a prosté květů i plodůabyly ve vhodných termínech před vývozem zkontroloványshledány prostými příznaků napadení bakteriemi, viry a podobnými škodlivými organismy,shledány prostými příznaků napadení škodlivými druhy háďátek, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření proti těmto organismům. |

43.Rostliny, jejichž růst je přirozeně nebo uměle potlačen, určené k výsadbě, kromě semen, původem z neevropských zemí | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 a 18, v části B bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 a 42, v případě nutnosti, úřední potvrzení: a)že rostliny, včetně rostlin sklizených přímo v přírodních stanovištích, byly pěstovány, uchovávány a upravovány nejméně dva po sobě následující roky před odesláním v úředně registrovaných školkách se stanoveným režimem úředního dozoru;b)že rostliny ve školkách uvedených pod písmenem a):aa)byly alespoň v průběhu období uvedeného pod písmenem a):nahrnkovány do květináčů, které byly umístěny na regály ve výšce nejméně 50 cm nad zemí,vhodným způsobem ošetřeny tak, aby byly prosté neevropských rzí s tím, že aktivní látka, koncentrace a datum provedení tohoto ošetření jsou uvedeny v kolonce "deratizace a/nebo dezinfekce" na rostlinolékařském osvědčení stanoveném v článku 7 této směrnice,úředně kontrolovány nejméně šestkrát za rok ve vhodných intervalech na výskyt škodlivých organismů uvedených v přílohách této směrnice. Tyto kontroly, které byly současně uskutečňovány na rostlinách v bezprostřední blízkosti školek uvedených pod písmenem a), sestávaly alespoň z vizuální kontroly každého řádku pole nebo školky a všech částí rostlin vystupujících nad úroveň povrchu pěstebního substrátu, na podkladě namátkových vzorků nejméně z 300 rostlin jednoho rodu, pokud celkový počet rostlin tohoto rodu nepřevyšuje 3000 kusů, nebo z 10 % rostlin, pokud celkový počet rostlin tohoto rodu je vyšší než 3000,při těchto kontrolách shledány prostými škodlivých organismů uvedených v předcházející odrážce, napadené rostliny byly odstraněny a zbylé rostliny případně účinně ošetřeny a po určitou dobu zadrženy a sledovány, aby bylo zajištěno, že jsou prosté uvedených škodlivých organismů,pěstovány buď v umělém nebo přírodním substrátu, který byl zaplynován nebo vhodným způsobem tepelně ošetřen a po následné kontrole byly shledány prostými škodlivých organismů,uchovávány za podmínek zaručujících, že pěstební substrát zůstal prostý škodlivých organismů, a že byly v průběhu dvou týdnů před odesláním:oklepáním a omytím čistou vodou zbaveny původního pěstebního substrátu a uchovány s holými kořeny nebooklepáním a omytím čistou vodou zbaveny původního pěstebního substrátu a přesazeny do substrátu splňujícího podmínky uvedené pod písmenem aa), páté odrážce nebovhodným způsobem ošetřeny tak, aby byly prosté škodlivých organismů s tím, že aktivní látka, koncentrace a datum provedení tohoto ošetření jsou uvedeny v kolonce "deratizace a/nebo dezinfekce" na rostlinolékařském osvědčení stanoveném v článku 7 této směrnice,bb)zabaleny do uzavřených kontejnerů, které byly úředně zapečetěny a označeny evidenčním číslem školky, přičemž stejné číslo, umožňující identifikaci zásilky, musí být uvedeno v kolonce "dodatkové prohlášení" na rostlinolékařském osvědčení stanoveném v článku 7 této směrnice. |

44.Bylinné vytrvalé rostliny, určené k výsadbě, kromě semen, z čeledí Caryophyllaceae (kromě Dianthus L.), Compositae (kromě Dendranthema (DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae a Rosaceae (kromě Fragaria L.), původem ze třetích zemí kromě evropských a středozemních. | Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 32.1, 32.2, 32.3, 33 a 34, v případě nutnosti, úřední potvrzení, že rostliny: byly vypěstovány ve školkách,jsou zbavené všech rostlinných zbytků a prosté květů i plodů,byly ve vhodných termínech před vývozem zkontroloványshledány prostými příznaků napadení bakteriemi, viry a podobnými škodlivými organismyashledány prostými příznaků napadení škodlivými druhy háďátek, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření proti těmto organismům. |

45.Rostliny Eurphorbia pulcherima Willd., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace) | Úřední potvrzení: že rostliny pocházejí z oblasti prostých Bemisia tabaci Genn.nebože na rostlinách v místě produkce nebyly při úředních prohlídkách vykonaných alespoň jednou měsíčně v průběhu posledních tří měsíců před vývozem zjištěny žádné příznaky napadení Bemisia tabaci Genn. |

45.1Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., určené k výsadbě, kromě semen, původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Tomato Yellow Leaf Curl Virus: | Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 13 a v příloze IV části A kapitole I bodech 25.5, 25.6 a 25.7, v případě nutnosti: |

a)a ve kterých se nevyskytuje Bemisia tabaci Genn.; | úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Tomato Yellow Leaf Curl Virus; |

b)a ve kterých se vyskytuje Bemisia tabaci Genn. | úřední potvrzení: a)že na rostlinách nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Tomato Yellow Leaf Curl Virus aaa)že rostliny pocházejí ze zón prostých Bemisia tabaci Genn. nebobb)že při úředních kontrolách uskutečněných alespoň jednou měsíčně v průběhu posledních tří měsíců před vývozem bylo místo produkce shledáno prostým Bemisia tabaci Genn.nebob)že v místě produkce nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Tomato Yellow Leaf Curl Virus a že místo produkce bylo vhodně ošetřeno a sledováno, aby byla zaručena nepřítomnost Bemisia tabaci Genn. |

46.Rostliny určené k výsadbě, kromě semen, cibulí, hlíz a oddenků, původem ze zemí, ve kterých se vyskytují příslušné škodlivé organismy.Příslušné škodlivé organismy jsou následující: Bean golden mosaic virus,Cowpea mild mottle virus,Lettuce infectious yellows virus,Pepper mild tigré virus,Squash leaf curl virus,Jiné viry přenášené Bemisia tabaci Genn. | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 13 a v příloze IV části A kapitole I bodech 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45 a 45.1, v případě nutnosti: |

a)V místech, kde se Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace) nebo jiní přenašeči příslušných škodlivých organismů nevyskytují | úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu příslušných škodlivých organismů; |

b)V místech, kde se Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace) nebo jiní přenašeči příslušných škodlivých organismů vyskytují | úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly během odpovídajícího období pozorovány žádné příznaky výskytu příslušných škodlivých organismů a a)že rostliny pocházejí ze zón prostých Bemisia tabaci Genn. a jiných přenašečů příslušných škodlivých organismůnebob)při úředních kontrolách vykonaných ve vhodných termínech bylo místo produkce shledáno prostým Bemisia tabaci Genn. a jiných přenašečů příslušných škodlivých organismůneboc)že rostliny byly ošetřeny způsobem vhodným k eradikaci Bemisia tabaci Genn. |

47.Semena Helianthus annuus L. | Úřední potvrzení: a)že semena pocházejí z oblastí prostých Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toninebob)že semena, s výjimkou semen odrůd rezistentních ke všem rasám Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni vyskytujícím se v místě produkce, byla vhodně ošetřena proti tomuto organismu. |

48.Semena Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. | Úřední potvrzení, že semena byla získána vhodnou kyselinoextrakční metodou nebo obdobnou metodou schválenou postupem podle článku 18 a a)že semena pocházejí z oblastí prostých Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Deye a Potato spindle tuber viroidb)nebo že na rostlinách v místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob působených těmito škodlivými organismyc)že reprezentativní vzorek semen byl podroben úřednímu testování nejméně na příslušné škodlivé organismy a za použití vhodných metod a tento test prokázal, že semena jsou prostá příslušných škodlivých organismů. |

49.1Semena Medicago sativa L. | Úřední potvrzení: a)že v místě produkce nebyly od počátku posledního vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev a že Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev nebyl zjištěn ani při laboratorním testu provedeném na reprezentativním vzorkunebob)že před vývozem byla provedena fumigace. |

49.2Semena Medicago sativa L., původem ze zemí, ve kterých se vyskytuje Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. | Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodě 49.1, úřední potvrzení: a)že v hospodářství ani v jeho bezprostřením okolí nebyl v průběhu posledních deseti let zjištěn výskyt Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.;b)buďže kultura patří k odrůdě, která je uznána jako vysoce resistentní proti Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.nebože v době sklizně kultury ještě nezačalo její čtvrté úplné vegetační období od doby výsevu, a že kultura poskytla nejvýše jednu předcházející sklizeň semennebože obsah inertních částic v osivu, stanovený podle pravidel pro uznávání osiv uváděných na trh ve Společenství, nepřevyšuje 0,1 % jeho hmotnosti;c)že v místě produkce ani na okolních přiléhajících porostech Medicago sativa L. nebyly během posledního, popřípadě dvou posledních ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky napadení Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.;d)že porost byl založen na pozemku, na kterém během posledních tří let před výsevem nebyla pěstována žádná kultura Medicago sativa L. |

50.Semena Oryza sativa L. | Úřední potvrzení: a)že semena byla úředně testována podle vhodných nematologických metod a byla shledána prostými Aphelenchoides besseyi Christienebob)že semena byla ošetřena horkou vodou nebo jiným vhodným způsobem proti Aphelenchoides besseyi Christie. |

51.Semena Phaseolus L. | Úřední potvrzení: a)že semena pocházejí z oblastí prostých Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dyenebob)že reprezentativní vzorek semen byl testován a shledán prostým Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. |

52.Semena Zea mays L. | Úřední potvrzení: a)že semena pocházejí z oblastí prostých Erwinia stewartii (Smith) Dyenebob)že reprezentativní vzorek semen byl testován a shledán prostým Erwinia stewartii (Smith) Dye. |

53.Semena rodu Triticum, Secale a X Triticosecale, původem z Afganistánu, Indie, Iráku, Mexika, Nepálu, Pakistánu a Spojených států amerických, kde byl hlášen výskyt Tilletia indica Mitra | Úřední potvrzení, že semena pocházejí z oblasti, kde nebyl hlášen výskyt Tilletia indica Mitra. Název oblasti se zapíše do rostlinolékařského osvědčení uvedeného v článku 7. |

54.Zrno rodu Triticum, Secale a X Triticosecale, původem z Afganistánu, Indie, Iráku, Mexika, Nepálu, Pakistánu a Spojených států amerických, kde byl hlášen výskyt Tilletia indica Mitra | Úřední potvrzení: i)že zrno pochází z oblasti, kde nebyl hlášen výskyt Tilletia indica Mitra. Název oblasti nebo oblastí se zapíše do kolonky "Původ" rostlinolékařského osvědčení uvedeného v článku 7 neboii)že na rostlinách v místě produkce nebyly během posledního úplného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Tilletia indica Mitra a že kontrolami reprezentativních vzorků zrn odebraných jednak v dobí sklizně a jednak před odesláním bylo zjištěno, že zrna jsou prostá Tilletia indica Mitra, co musí být potvrzeno na rostlinolékařském osvědčení uvedeném v článku 7, v kolonce "Název produktu" slovy "testováno a shledáno prostým Tilletia indica Mitra". |

Rostliny, rostlinné produkty a jiné produkty | Zvláštní požadavky |

1.Dřevo Castanea Mill. | a)Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,nebob)dřevo je zbaveno kůry. |

2.Dřevo Platanus L., včetně toho, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch | a)Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter,nebob)dřevo nebo jeho obal musí být opatřeno značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. |

3.Samostatná kůra Castanea Mill. | Úřední potvrzení: a)že kůra pochází z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill) Barrnebob)že zásilka byla fumigována nebo vhodně ošetřena proti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. |

4.Rostliny Pinus L., určené k výsadbě, kromě semen | Úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Scrirrhia pini Funk et Parker. |

5.Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., určené k výsadbě, kromě semen | Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodě 4 v případě potřeby, úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen. |

6.Rostliny Populus L., určené k výsadbě, kromě semen | Úřední potvrzení, že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Melampsora medusae Thümen. |

7.Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., určené k výsadbě, kromě semen | Úřední potvrzení: a)že rostliny pocházejí z oblastí prostých Cryphonectria parasitica (Murrill) Barrnebob)že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. |

8.Rostliny Platanus L., určené k výsadbě, kromě semen | Úřední potvrzení: a)že rostliny pocházejí z oblastí prostých Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walternebob)že v místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Ceratocystis fimbriataf. sp. platani Walter. |

9.Rostliny Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., kromě Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. a Stranvaesia Lindl., určené k výsadbě, kromě semen | Úřední potvrzení: a)že rostliny pocházejí ze zón, které byly shledány prostými Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. postupem podle článku 18,nebob)že rostliny v místě produkce nebo v jeho bezprostředním okolní, které vykazovaly příznaky napadení Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., byly zničeny. |

10.Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, kromě plodů a semen | Úřední potvrzení: a)že rostliny pocházejí ze zón prostých Spiroplasma citri Saglio etal., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli a Gikashvili, Citrus vein enation woody gall a Citrus tristeza virus (evropské kmeny)nebob)že rostliny prošly certifikačním systémem vyžadujícím, aby byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod, schválených postupem podle článku 18, alespoň na Citrus tristeza virus (evropské kmeny) a Citrus vein enation woody gall, a aby byly vypěstovány ve skleníku nepřístupném pro hmyz nebo izolovaně pod krytem, kde nebyly pozorovány žádné příznaky napadení Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli a Gikashvili, Citrus vein enation woody gall ani Citrus tristeza virus (evropské kmeny)neboc)že rostliny:prošly certifikačním systémem vyžadujícím, aby byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod, schválených postupem podle článku 18, alespoň na Citrus tristeza virus (evropské kmeny) a Citrus vein enation woody gall, a byly shledány prostými Citrus tristeza virus (evropské kmeny), a současně při úředních testech uskutečněných podle metod uvedených v této odrážce bylo osvědčeno, že jsou prosté tohoto organismu,abyly zkontrolovány a od počátku posledního ukončeného vegetačního období u nich nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli a Gikashvili, Citrus vein enation woody gall ani Citrus tristeza virus. |

11.Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. a Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým či připojeným pěstebním substrátem | Úřední potvrzení: a)že v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Radopholus similis (Cobb) Thornenebob)že reprezentativní vzorky půdy a kořenů uvedených rostlin byly v období od počátku posledního ukončeného vegetačního období podrobeny úředním nematologickým testům alespoň na Radopholus similis (Cobb) Thorne a tyto testy prokázaly, že vzorky jsou prosté tohoto škodlivého organismu. |

12.Rostliny Fragaria L., Prunus L. a Rubus L., určené k výsadbě, kromě semen | Úřední potvrzení: a)že rostliny pocházejí z oblastí prostých příslušných škodlivých organismůnebob)že na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob působených příslušnými škodlivými organismy.Příslušné škodlivé organismy jsou:pro Fragaria L.:Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae,Arabis mosaic virus,Raspberry ringspot virus,Strawberry crinkle virus,Strawberry latent ringspot virus,Strawberry mild yellow edge virus,Tomato black ring virus,Xanthomonas fragariae Kennedy a King,pro Prunus L.:Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye,pro Prunus persica (L.) Batsch:Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,pro Rubus L.:Arabis mosaic virus,Raspberry ringspot virus,Strawberry latent ringspot virus,Tomato black ring virus. |

13.Rostliny Cydonia Mill. a Pyrus L., určené k výsadbě, kromě semen | Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodě 9, úřední potvrzení: a)že rostliny pocházejí z oblastí prostých Pear decline mycoplasmnebob)že z místa produkce a jeho bezprostředního okolí byly v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období odstraněny rostliny, u kterých byly zjištěny příznaky vzbuzující podezření na Pear decline mycoplasm. |

14.Rostliny Fragaria L., určené k výsadbě, kromě semen | Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodě 12, úřední potvrzení: a)že rostliny pocházejí z oblastí prostých Aphelenchoides besseyi Christienebob)že na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Aphelenchoides besseyi Christieneboc)že v případě rostlin z tkáňových kultur rostliny pocházejí z rostlin, které odpovídají ustanovením bodu b) nebo které byly vhodnou nematologickou metodou úředně testovány a shledány prostými Aphelenchoides besseyi Christie. |

15.Rostliny Malus Mill., určené k výsadbě, kromě semen | Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodě 9, úřední potvrzení: a)že rostliny pocházejí z oblastí prostých Apple proliferation mycoplasmnebob)aa)že rostliny, kromě těch, které byly vypěstovány ze semen:byly úředně uznány podle certifikačního systému vyžadujícího, aby rostliny byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Apple proliferation mycoplasm, které byly shledány prosté tohoto škodlivého organismunebobyly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních šesti ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Apple proliferation mycoplasm, které byly shledány prosté tohoto škodlivého organismu;bb)že na rostlinách v místě produkce ani na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky choroby působené Apple proliferation mycoplasm. |

16.Rostliny následujících druhů Prunus L., určené k výsadbě, kromě semen:Prunus amygdalus Batsch,Prunus armeniaca L.,Prunus blireiana Andre,Prunus brigantina Vill.,Prunus cerasifera Ehrh.,Prunus cistena Hansen,Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,Prunus domestica ssp. domestica L.,Prunus domestica ssp. insititia (L.) C. K. Schneid.,Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,Prunus glandulosa Thunb.,Prunus holosericea Batal.,Prunus hortulana Bailey,Prunus japonica Thunb.,Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,Prunus maritima Marsh.,Prunus mume Sieb. et Zucc.,Prunus nigra Ait.,Prunus persica (L.) Batsch,Prunus salicina L.,Prunus sibirica L.,Prunus simonii Carr.,Prunus spinosa L.,Prunus tomentosa Thunb.,Prunus triloba Lindl. | Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodě 12, úřední potvrzení: a)že rostliny pocházejí z oblastí prostých Plum pox virusnebob)aa)že rostliny, kromě těch, které byly vypěstovány ze semen:byly úředně uznány podle certifikačního systému vyžadujícího, aby rostliny byly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Plum pox virus, které byly shledány prosté tohoto organismu,nebobyly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek a v průběhu posledních tří ukončených vegetačních období nejméně jednou úředně testovaných s použitím vhodných indikátorů nebo jiných rovnocenných metod alespoň na Plum pox virus, které byly shledány prosté tohoto organismu;bb)že na rostlinách v místě produkce ani na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledních tří ukončených vegetačních období zjištěny žádné příznaky choroby působené Plum pox virus;cc)že rostliny v místě produkce, které vykazovaly příznaky chorob působených jinými viry nebo obdobnými patogenními faktory, byly odstraněny. |

17.Rostliny Vitis L., kromě plodů a semen | Úřední potvrzení, že na matečných rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledních dvou ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky napadení Grapevine Flavescence dorée ani Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. |

18.1Hlízy Solanum tuberosum L., určené k sadbě | Úřední potvrzení: a)že byla dodržena ustanovení Společenství týkající se boje proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percivalab)že hlízy pocházejí z oblasti prosté Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., nebo že byla dodržena ustanovení Společenství pro boj proti tomuto organismuac)že hlízy pocházejí z pozemků prostých Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrensad)aa)že hlízy pocházejí z oblastí prostých Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith nebobb)že v oblastech, ve kterých se Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vyskytuje, pocházejí hlízy z místa produkce, které bylo uznáno za prosté Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, nebo je za prosté považováno v důsledku zavedení programu eradikace Pseudomonas solanacearum (Smith) Smithae)že hlízy pocházejí ze zón prostých Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace) a Meloidogyne fallax Karssen nebov zónách, ve kterých se Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace) a Meloidogyne fallax Karssen vyskytuje:že hlízy pocházejí z místa produkce, které bylo na základě ročního sledování hostitelských kultur, vizuální kontrolou hostitelských rostlin ve vhodných terménech a vizuální kontrolou povrchu a řezu hlíz po sklizni brambor v místě produkce shledáno prostým Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace) a Meloidogyne fallax Karssen |

18.2Hlízy Solanum tuberosum L., určené k sadbě, kromě odrůd úředně povolených v jednom nebo ve více členských státech v souladu se směrnicí Rady 70/457/EHS ze dne 29. září 1970 o společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin. | Bez dotčení zvláštních požadavků používaných pro hlízy v příloze IV, části A, kapitole II, bodě 18.1, úřední potvrzení, že hlízy: patří k výběru (tato poznámka musí být uvedena odpovídajícím způsobem na průvodním dokumentu),byly vypěstovány ve Společenstvíabyly získány přímo z materiálů udržovaných za odpovídajících podmínek, které byly podrobeny ve Společenství úředním karanténním testům s použitím vhodných metod, v nichž byly shledány prostými škodlivých organismů. |

18.3Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů Solanum L. nebo jejich kříženců, určené k sadbě, kromě hlíz Solanum tuberosum L. uvedených v příloze IV části A kapitole II bodech 18.1 nebo 18.2 a kultur udržovaných jako materiál v genobankách nebo genetických sbírkách | a)Rostliny musí být udržovány v karanténních podmínkách a testy provedené během tohoto období nesmí prokázat přítomnost škodlivých organismů.b)Karanténní testy uvedené pod písmenem a) musí:aa)být prováděny pod dohledem orgánu ochrany rostlin dotčeného členského státu školenými odbornými pracovníky tohoto nebo jiného úředně oprávněného orgánu;bb)být prováděny v místě s vybavením vyhovujícím pro práci se škodlivými organismy a k udržování materiálů, včetně indikátorových rostlin, aby bylo vyloučeno jakékoli riziko šíření těchto škodlivých organismů;cc)u každého materiálu sestávat:z vizuální prohlídky zaměřené na zjištění příznaků chorob působených škodlivými organismy, jež musí být prováděna v pravidelných intervalech během nejméně jednoho celého vegetačního období, se zřetelem na druh materiálu a jeho vývojové stadium v době testování,ze série testů provedených podle vhodných metod, jež musí být předloženy výboru uvedenému v článku 18, nejména na:v případě veškerého materiálu brambor:Andean potato latent virus,Arracacha virus B., oca strain,Potato black ringspot virus,Potato spindle tuber viroid,Potato virus T,Andean potato mottle virus,běžné viry bramboru A, M, S, V, X a Y (včetně Yo, Yn a Yc) a Potato leaf roll virus,Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.,Pseudomonas solanaceanum (Smith) Smithv případě semen bramboru viry a podobné organismy uvedené v bodech aa) až cc);dd)umožnit pomocí testů určit škodlivé organismy způsobující jakékoli jiné příznaky napadení, které byly zjištěny při vizuální prohlídce.c)Veškerý materiál, který při testování podle bodu b) nebyl shledán prostým škodlivých organismů uvedených ve stejném bodě, musí být okamžitě zničen nebo ošetřen způsobem vedoucím k jejich eradikaci.d)Každá organizace nebo výzkumné pracoviště, která má v držení tento materiál, o tom musí informovat příslušný orgán ochrany rostlin dotčeného členského státu. |

18.4Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů Solanum L. nebo jejich kříženců, určené k sadbě, uchovávané v genobankách nebo genetických sbírkách | Každá organizace nebo výzkumné pracoviště, které má v držení tento materiál, o tom musí informovat příslušný orgán ochrany rostlin dotčeného členského státu. |

18.5Hlízy Solanum tuberosum L., kromě hlízuvedených v příloze IV části A kapitole II bodech 18.1, 18.2 a 18.3 | Na obalu nebo na dopravním prostředku (v případě volně ložených brambor) musí být uvedeno evidenční číslo potvrzující, že brambory byly vypěstovány úředně zaregistrovaným producentem nebo že pocházejí ze společných skladů nebo expedičních středisek úředně zaregistrovaných a umístěných v produkční oblasti, a poznámka, že hlízy jsou prosté Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith a že byla dodržena: a)ustanovení Společenství pro boj proti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percivalab)v případě potřeby, proti Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. |

18.6Rostliny Solanaceae, určené k sadbě, kromě semen a rostlin uvedených v příloze IV části A kapitole II bodech 18.4 nebo 18.5 | Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodech 18.1, 18.2 a 18.3, v případě potřeby, úřední potvrzení: a)že rostliny pocházejí z oblastí prostých Potato stolbur mycoplasmnebob)že na rostlinách v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Potato stolbur mycoplasm. |

18.7Rostliny Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. a Solanum melongena L., určené k výsadbě, kromě semen | Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodě 18.6, v případě potřeby, úřední potvrzení: a)že rostliny pocházejí z oblastí prostých Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith nebob)že v místech produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith |

19.Rostliny Humulus lupulus L., určené k výsadbě, kromě semen | Úřední potvrzení, že na rostlinách chmelu v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold a Verticillium dahliae Klebahn. |

20.Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. a Pelargonium l'Hérit. ex Ait., určené k výsadbě, kromě semen | Úřední potvrzení: a)že v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Heliothis armigera Hübner nebo Spodoptera littoralis (Boisd.)nebob)že rostliny byly proti těmto organismům vhodným způsobem ošetřeny. |

21.1Rostliny Dendranthema (DC.) Des Moul., určené k výsadbě, kromě semen | Bez dotčení požadavků použitelných na rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodě 20, úřední potvrzení: a)že rostliny jsou nejvýše třetí generací a odvozené od materiálu, který byl testován na Chrysanthemum stunt viroid a byl shledán prostým tohoto viru, nebo že pocházejí přímo z materiálu, z něhož byl v období kvetení úředně prohlédnut reprezentativní vzorek nejméně 10 % rostlin a vzorek byl shledán prostým tohoto viru;b)že rostliny a řízky pocházejí z podniků:ve kterých byly vykonány v průběhu tří měsíců před odesláním nejméně jednou měsíčně úřední kontroly, při nichž nebyly zjištěny v tomto období žádné příznaky napadení Puccinia horiana Hennings a v jejichž bezprostředním okolí nebyly po dobu tří měsíců před jejich uvedením do oběhu zjištěny žádné příznaky napadení tímto organismem,nebokde byla zásilka vhodným způsobem ošetřena proti Puccinia horiana Hennings;c)že v případě nezakořeněných řízků nebyly na nich, ani na matečných rostlinách, z nichž byly řízky získány, zjištěny žádné příznaky napadení Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx, nebo že v případě zakořeněných řízků nebyl na nich, ani v místě zakořenění zjištěn žádný z těchto příznaků. |

21.2Rostliny Dianthus L., určené k výsadbě, kromě semen | Bez dotčení požadavků použitých na rostliny uvedených v bodě 20, části A, kapitoly II, přílohy IV, úřední potvrzení: že rostliny pocházejí přímo z matečných rostlin, u kterých bylo úředně uznaným testováním uskutečněným nejméně jednou v průběhu předcházejících dvou let prokázáno, že jsou prosté Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder a Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma,že na rostlinách nebyly zjištěny žádné příznaky napadení výše uvedenými škodlivými organismy. |

22.Cibule Tulipa L. a Narcissus L., kromě těch, u nichž je zřejmé podle způsobu balení nebo jiných příznaků, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří nejsou zapojeni do obchodní produkce řezaných květin | Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev. |

23.Rostliny Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Capsicum annuum L., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. a jejich kříženců, Gerbera Cass., Gypsophila L., Lactuca spp., Leucanthemum L., Lupinus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Solanum melongena L., Spinacia L., Tanacetum L. a Verbena L., určené k výsadbě, kromě semen | Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodech 20, 21.1, a 21.2, úřední potvrzení: a)že rostliny pocházejí z oblasti prosté Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess)nebob)že v místě produkce nebyly při úředních prohlídkách uskutečněných alespoň jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před sklizní zjištěny žádné příznaky napadení Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ani Liriomyza trifolii (Burgess)neboc)že rostliny byly zkontrolovány bezprostředně před jejich uvedením do oběhu, shledány prostými příslušných škodlivých organismů a byly podrobeny vhodnému ošetření k eradikaci Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) a Liriomyza trifolii (Burgess). |

24.Rostliny s kořeny, vysazené nebo určené k pěstování, pěstované ve volné půdě | Místo produkce je prosté Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. |

25.Rostliny Beta vulgaris L., určené k výsadbě, kromě semen | Úřední potvrzení: a)že rostliny pocházejí z oblastí prostých Beet leaf curl virusnebob)že v místě produkce není znám výskyt Beet leaf curl virus a že v tomto místě ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorování žádné příznaky napadení. |

26.Semena Helianthus annuus L. | Úřední potvrzení: a)že semena pocházejí z oblastí prostých Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toninebob)že semena, s výjimkou semen odrůd rezistentních ke všem rasám Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni vyskytujícím se v místě produkce, byla vhodně ošetřena proti tomuto organismu. |

26.1Rostliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., určené k výsadbě, kromě semen | Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodech 18.6 a 23, úřední potvrzení: a)že rostliny pocházejí ze zón prostých Tomato Yellow Leaf Curl Virusnebob)že na rostlinách nebyly po určitou dobu pozorovány žádné příznaky napadení Tomato Yellow Leaf Curl Virusaaa)že rostliny pocházejí ze zón prostých Bemisia tabaci Genn.nebobb)že místo produkce bylo při úředních prohlídkách uskutečněných alespoň jednou měsíčně během tří měsíců před vývozem shledáno prostým Bemisia tabaci Genn.neboc)že v místě produkce nebyly zjištěny žádné příznaky napadení Tomato Yellow Leaf Curl Virus a že místo bylo vhodně ošetřeno a sledováno, aby byla zaručena nepřítomnost Bemisia tabaci Genn. |

27.Semena Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. | Úřední potvrzení, že semena byla získána vhodnou kyselinoextrakční nebo obdobnou metodou schválenou postupem podle článku 18 a: a)že semena pocházejí z oblastí prostých Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. a Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dyenebob)že na rostlinách v místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob působených těmito škodlivými organismyneboc)že reprezentativní vzorem semen byl podroben úřednímu testování nejméně na příslušné organismy a za použití vhodných metod a tento test prokázal, že semena jsou prostá příslušných škodlivých organismů. |

28.1Semena Medicago sativa L. | Úřední potvrzení: a)že v místě produkce nebyly od počátku posledního vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev a že Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev nebyl zjištěn ani při laboratorním testu provedeném na reprezentativním vzorkunebob)že před jejich uvedením do oběhu byla provedena fumigace. |

28.2Semena Medicago sativa L. | Bez dotčení požadavků použitelných pro rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole II bodě 28.1, úřední potvrzení: a)že semena pocházejí z oblastí prostých Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.nebob)že v hospodářství ani v jeho bezprostřením okolí nebyl v průběhu posledních deseti let zjištěn výskyt Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.;a:že kultura patří k odrůdě, která je uznána jako vysoce rezistentní proti Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.nebože v době sklizně kultury ještě nezačalo její čtvrté úplné vegetační období od doby výsevu, a že kultura dosud poskytla nejvýše jednu sklizeň semennebože obsah inertních částic v osivu, stanovený podle pravidel pro uznávání osiv uváděných na trh ve Společenství, nepřevyšuje 0,1 % jeho hmotnosti;že v místě produkce ani na okolních přiléhajících porostech Medicago sativa L. nebyly během posledního, popřípadě dvou posledních ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky napadení Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,že porost byl založen na pozemku, na kterém během posledních tří let před výsevem nebyla pěstována žádná kultura Medicago sativa L. |

29.Semena Phaseolus L. | Úřední potvrzení: a)že semena pocházejí z oblastí prostých Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dyenebob)že reprezentativní vzorek semen byl testován a shledán prostým Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. |

30.1Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců | Na obalech musí být vyznačen původ zboží. |

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty | Zvláštní požadavky | Chráněné zóny |

1.Dřevo jehličnanů (Coniferales) | Bez dotčení požadavků použitelných pro dřevo uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 7 v případě potřeby: a)dřevo je zbavené kůrynebob)úřední potvrzení, že dřevo pochází ze zón prostých Dendroctonus micans Kugelan,neboc)dřevo nebo jeho obal musí být opatřeno značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. | EL, IRL, UK |

2.Dřevo jehličnanů (Coniferales) | Bez dotčení požadavků použitelných pro dřevo uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 7, v případě potřeby, a v části B bodě 1: a)dřevo je zbavené kůrynebob)úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ips duplicatus Sahlberg,neboc)dřevo nebo jeho obal musí být opatřeno značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. | EL, IRL, UK |

3.Dřevo jehličnanů (Coniferales) | Bez dotčení požadavků použitelných pro dřevo uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 7, v případě potřeby, a v části B bodech 1 a 2: a)dřevo je zbavené kůrynebob)úřední potvrzení, že dřevo pochází ze zón prostých Ips typographus Heer,neboc)dřevo nebo jeho obal musí být opatřeno značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. | IRL, UK |

4.Dřevo jehličnanů (Coniferales) | Bez dotčení požadavků použitelných pro dřevo uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 7, v případě potřeby, a v části B bodech 1, 2 a 3: a)dřevo je zbavené kůrynebob)úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ips amitinus Eichhof,neboc)dřevo nebo jeho obal musí být opatřeno značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. | EL, F (Korsika), IRL, UK |

5.Dřevo jehličnanů (Coniferales) | Bez dotčení požadavků použitelných pro dřevo uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 7, v případě potřeby, a v části B bodech 1, 2, 3 a 4: a)dřevo je zbavené kůrynebob)úřední potvrzení, že dřevo pochází ze zón prostých Ips cembrae Heer,neboc)dřevo nebo jeho obal musí být opatřeno značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. | EL, IRL, UK (Severní Irsko a ostrov Man) |

6.Dřevo jehličnanů (Coniferales) | Bez dotčení požadavků použitelných pro dřevo uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 7, v případě potřeby, a v části B bodech 1, 2, 3, 4 a 5: a)dřevo je zbavené kůrynebob)úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Ips sexdentatus Börner,neboc)dřevo nebo jeho obal musí být opatřeno značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. | IRL, UK (Severní Irsko a ostrov Man) |

6.1Dřevo jehličnanů (Coniferales) | Bez dotčení požadavků použitelných pro dřevo uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 7, v případě potřeby, a v části B bodech 1, 2, 3, 4, 5 a 6: a)dřevo je zbavené kůrynebob)úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Pissodes spp. (evropský druh),neboc)dřevo nebo jeho obal musí být opatřeno značkou "Kiln-dried", "KD" nebo jiným mezinárodně uznávaným označením podle běžné obchodní praxe potvrzujícím, že dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení. | IRL, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey) |

6.2Dřevo jehličnanů (Coniferales) | Bez dotčení požadavků použitelných pro dřevo uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 7, v případě potřeby, a v části B bodě 4: a)dřevo je zbavené kůrynebob)úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí prostých Matsucoccus feytaudi Duc. | F (Korsika) |

7.Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m, kromě plodů a semen | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1., 8.2., 9 a 10 nebo v kapitole II bodech 4 a 5, v případě potřeby, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Dendroctonus micans Kugelan. | IRL, UK |

8.Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., vyšší než 3 m, kromě plodů a semen | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1., 8.2., 9 a 10, v kapitole II bodech 4 a 5 a v části B bodě 7, v případě potřeby, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips duplicatus Sahlberg. | EL, IRL, UK |

9.Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m, kromě plodů a semen | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1., 8.2., 9 a 10, v kapitole II bodech 4 a 5 a v části B bodech 7 a 8, v případě potřeby, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips typographus Heer. | IRL, UK |

10.Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., vyšší než 3 m, kromě plodů a semen | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1., 8.2., 9 a 10, v kapitole II bodech 4 a 5 a v části B bodech 7, 8 a 9, v případě potřeby, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips amitinus Eichhof. | EL, F (Korsika), IRL, UK |

11.Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr., vyšší než 3 m, kromě plodů a semen | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1., 8.2., 9 a 10, v kapitole II bodech 4 a 5 a v části B bodech 7, 8, 9 a 10, v případě potřeby, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips cembrae Heer. | EL, IRL, UK (Severní Irsko a ostrov Man) |

12.Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. a Pinus L., vyšší než 3 m, kromě plodů a semen | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1., 8.2., 9 a 10, v kapitole II bodech 4 a 5 a v části B bodech 7, 8, 9, 10 a 11, v případě potřeby, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Ips sexdentatus Börner. | IRL, UK (Severní Irsko a ostrov Man) |

13.Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. a Pinus L., kromě plodů a semen | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1., 8.2., 9 a 10, v kapitole II bodech 4 a 5 a v části B bodech 7, 8, 9, 10, 11 a 12, v případě potřeby, úřední potvrzení, že místo produkce je prosté Pissodes spp. (evropský druh). | IRL, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey) |

14.1Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales) | Bez dotčení zákazů použitelných pro kůru uvedenou v příloze III části A bodě 4, úřední potvrzení, že zásilka: a)byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovcinebob)pochází z oblastí prostých Dendroctonus micans Kugelan. | EL, IRL, UK |

14.2Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales) | Bez dotčení ustanovení použitelných pro kůru uvedenou v příloze III části A bodě 4 a v příloze IV části B bodě 14.1, úřední potvrzení, že zásilka: a)byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovcinebob)pochází z oblastí prostých Ips amitinus Eichhof. | EL, F (Korsika), IRL, UK |

14.3Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales) | Bez dotčení ustanovení použitelných pro kůru uvedenou v příloze III části A bodě 4 a v příloze IV části B bodech 14.1 a 14.2, úřední potvrzení, že zásilka: a)byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovcinebob)pochází z oblastí prostých Ips cembrae Heer. | EL, IRL, UK (Severní Irsko a ostrov Man) |

14.4Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales) | Bez dotčení ustanovení použitelných pro kůru uvedenou v příloze III části A bodě 4 a v příloze IV části B bodech 14.1, 14.2 a 14.3, úřední potvrzení, že zásilka: a)byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovcinebob)pochází z oblastí prostých Ips duplicatus Sahlberg. | EL, IRL, UK |

14.5Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales) | Bez dotčení ustanovení použitelných pro kůru uvedenou v příloze III části A bodě 4 a v příloze IV části B bodech 14.1, 14.2, 14.3 a 14.4, úřední potvrzení, že zásilka: a)byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovcinebob)pochází z oblastí prostých Ips sexdentatus Börner. | IRL, UK (Severní Irsko a ostrov Man) |

14.6Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales) | Bez dotčení ustanovení použitelných pro kůru uvedenou v příloze III části A bodě 4 a v příloze IV části B bodech 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 a 14.5, úřední potvrzení, že zásilka: a)byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovcinebob)pochází z oblastí prostých Ips typographus Heer. | IRL, UK |

14.7Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales) | Bez dotčení ustanovení použitelných pro kůru uvedenou v příloze III části A bodě 4 a v příloze IV části B bodě 14.2, úřední potvrzení, že zásilka: a)byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřenanebob)pochází z oblastí prostých Matsucoccus feytaudi Duc. | F (Korsika) |

14.8Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales) | Bez dotčení ustanovení použitelných pro kůru uvedenou v příloze III části A bodě 4 a v příloze IV části B bodech 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 a 14.6, úřední potvrzení, že zásilka: a)byla fumigována nebo jinak vhodně ošetřena proti kůrovcinebob)pochází z oblastí prostých Pissodes spp. (evropský druh). | IRL, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey) |

15.Rostliny Larix Mill., určené k výsadbě, kromě semen | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1., 8.2. a 10, v kapitole II bodě 5 a v části B bodech 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13, úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a že místo produkce je prosté Cephalcia lariciphila (Klug). | IRL, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey) |

16.Rostliny Pinus L., Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies Mill. a Pseudotsuga Carr., určené k výsadbě, kromě semen | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1., 8.2. a 9, v kapitole II bodě 4 a v části B bodech 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 15, v případě potřeby, úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a že místo produkce je prosté Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet. | IRL, UK (Severní Irsko) |

17.Rostliny Pinus L., určené k výsadbě, kromě semen | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1., 8.2. a 9, v kapitole II bodě 4 a v části B bodech 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 16, úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a že místo produkce i jeho bezprostřední okolí je prosté Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.). | E (Ibiza) |

18.Rostliny Picea A. Dietr., určené k výsadbě, kromě semen | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodě 1 a v příloze IV části A kapitole I bodech 8.1., 8.2. a 10, v kapitole II bodě 5 a v části B bodech 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 16, úřední potvrzení, že rostliny byly vypěstovány ve školkách a že místo produkce je prosté Gilpinia hercyniae (Hartig). | EL, IRL, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Jersey) |

19.Rostliny Eucalyptus Herit., kromě plodů a semen | Úřední potvrzení, že rostliny: a)jsou prosté zeminy a byly ošetřeny proti Gonipterus scutellatus Gyll.nebob)pocházejí z oblastí prostých Gonipterus scutellatus Gyll. | EL, P |

20.1Hlízy Solanum tuberosum L., určené k sadbě | Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 10 a 11 a v příloze IV části A kapitole I bodech 25.1., 25.2., 25.3, 25.4, 25.5 a 25.6 a v kapitole II bodech 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 a 18.6, úřední potvrzení, že hlízy: a)byly vypěstovány v oblasti prosté Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)nebob)byly vypěstovány na pozemku nebo v pěstebním substrátu složeném ze zeminy prosté BNYVV nebo která byla při úředním testu uskutečněném podle vhodných metod shledána prostou tohoto organismuneboc)byly omytím zbaveny zeminy. | DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), S, UK |

20.2Hlízy Solanum tuberosum L., kromě hlíz uvedených v příloze IV části B bodě 20.1 a hlíz určených k výrobě škrobu v zařízeních se schváleným systémem zneškodňování odpadu | Zásilka nesmí obsahovat více než 1 % zeminy z celkové hmotnosti. | DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), S, UK |

20.3Hlízy Solanum tuberosum L. | Bez dotčení požadavků stanovených v příloze IV části A kapitole II bodech 18.1, 18.2 a 18.5, úřední potvrzení, že byla dodržena ustanovení odpovídající směrnici Rady 69/465/EHS ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti háďátku bramborovému pokud jde o Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens. | FI |

21.Rostliny a živý pyl určený k opylování Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. kromě Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. a Stranvaesia Lindl., kromě plodů a semen | Bez dotčení zákazů použitelných pro rostliny uvedené v příloze III části A bodech 9 a 18 a v části B bodě 1, v případě potřeby, úřední potvrzení, že rostliny: a)pocházejí z chráněných zón E, F (Champagne-Ardennes, Alsasko (kromě departementu Bas-Rhin), Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes (kromě departementu Rhône), Burgundsko, Auvergne (kromě departementu Puy-de-Dôme), Provence-Alpes-Côte dAzur, Korsika, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy), A, FInebob)byly vypěstovány nebo, v případě přemístění do "nárazníkové zóny", udržovány nejméně po dobu jednoho roku na pozemku:aa)umístěném v úředně vymezené "nárazníkové zóně" o rozloze nejméně 50 km2, tzn. v zóně, ve které byly hostitelské rostliny zařazeny do úředně schváleného a kontrolovaného ochranného režimu, jehož cílem je omezit nebezpečí rozšíření Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. na zde pěstované rostliny na minimum;bb)úředně schváleném, před počátkem posledního ukončeného vegetačního období, pro pěstování rostlin za podmínek uvedených v tomto bodě;cc)který, stejně jako ostatní části "nárazníkové zóny", byl od počátku posledního ukončeného vegetačního období shledán prostým Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.:při úředních kontrolách uskutečněných nejméně dvakrát (jednou v červenci/srpnu a podruhé v září/říjnu) na samotných pozemcích i v přilehlé zóně v dosahu nejméně 250 mapři namátkových úředních kontrolách v přilehlé zóně v dosahu nejméně jednoho kilometru, uskutečněných nejméně jednou v období od července do října na vybraných místech, zejména tam, kde se vyskytují vhodné indikátorové rostlinyapři úředních testech uskutečněných vhodnými laboratorními metodami na vzorcích úředně odebraných od počátku posledního ukončeného vegetačního období na pozemku nebo v jiných částech "nárazníkové zóny" z rostlin, které vykazovaly příznaky napadení Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.add)ze kterého, stejně jako z ostatních částí "nárazníkové zóny", nebyla odebrána žádná hostitelská rostlina vykazující příznaky napadení Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. bez předchozího úředního šetření nebo schválení. | E, F (Champagne-Ardenne, Alsasko (kromě departementu Bas-Rhin), Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes (kromě departementu Rhône), Burgundsko, Auvergne (kromě departementu Puy-de-Dôme), Provence-Alpes-Côte dAzur, Korsika, Languedoc-Roussillon), IRL, I, P, UK (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy), A, FI |

22.Rostliny Allium porrum L., Apium L., Beta L., Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L., kromě rostlin určených k výsadbě | Zásilka nesmí obsahovat více než 1 % zeminy z celkové hmotnosti. | DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), S, UK |

23.Rostliny Beta vulgaris L., určené k výsadbě, kromě semen, | a)Bez dotčení požadavků použitelných na rostliny uvedené v příloze IV části A kapitole I bodech 35.1 a 35.2, v části A kapitole II bodě 25 a v části B bodě 22, úřední potvrzení, že rostliny:aa)byly úředně testovány a shledány prostými Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)nebobb)pocházejí ze semen odpovídajících požadavkům uvedeným v příloze IV části B bodech 27.1 a 27.2 abyly vypěstovány v oblastech prostých BNYVVnebobyly vypěstovány na pozemku nebo v pěstebním substrátu úředně testovaném podle vhodných metod, který byl shledán prostým BNYVVaz nichž byly odebrány vzorky, které pak byly testovány a shledány prostými BNYVV;b)organizace nebo výzkumné pracoviště, které má v držení tento materiál, o tom musí informovat příslušný orgán ochrany rostlin členského státu. | DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), S, UK |

24.Rostliny Begonia L., určené k výsadbě, kromě semen, hlíz a oddenků, a rostliny Euphorbia pulcherrima Willd., určené k výsadbě, kromě semen a těch rostlin, u nichž je zřejmé podle způsobu balení, stádia rozvoje květu (nebo listenu) nebo jiných příznaků, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří nejsou zapojeni do obchodní produkce rostlin | Úřední potvrzení: a)že rostliny pocházejí z oblasti prosté Bemisia tabaci Genn.nebob)že na rostlinách v místě produkce nebyly při úředních kontrolách uskutečněných alespoň jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před jejich uvedením do oběhu zjištěny žádné příznaky napadení Bemisia tabaci Genn.neboc)že rostliny byly bezprostředně před jejich uvedením do oběhu vhodně ošetřeny k eradikaci Bemisia tabaci Genn., poté zkontrolovány a shledány prostými tohoto živého organismu. | DK, IRL, P (Entre Douro e Minho, Tràs-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior; Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira a Azory), UK, S, FI |

25.1Rostliny Beta vulgaris L., určené k výživě zvířat | Úřední potvrzení, že zásilka byla: a)tepelně ošetřena, aby bylo vyloučeno jakékoli napadení Beet necrotic yellow vein viremnebob)ošetřena tak, aby rostliny byly zbaveny zeminy a vedlejších kořenů a devitalizovány. | DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), S, UK |

25.2Rostliny Beta vulgaris L., určené k průmyslovému zpracování | Úřední potvrzení, že rostliny jsou určeny k průmyslovému zpracování, dodávány do zpracovatelských podniků se systémem kontrolovaného zneškodňování odpadu, aby nedošlo k šíření BNYVV, a přepravovány tak, aby bylo vyloučeno jeho rozšíření. | DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), S, UK |

26.Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy | Úřední potvrzení, že zemina a odpad byly ošetřeny tak, aby bylo vyloučeno napadení virem BNYVV. | DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), S, UK |

27.1Semena cukrové a krmné řepy druhu Beta vulgaris L. | Bez dotčení ustanovení směrnice Rady 66/400/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy na trh, v případě potřeby, úřední potvrzení: a)že semena kategorií "základní osivo" a "certifikované osivo" odpovídají podmínkám uvedeným v příloze I části B bodě 3 směrnice 66/400/EHSb)nebože v případě "dosud neuznaného osiva" semena:odpovídají podmínkám uvedeným v čl. 15 odst. 2 směrnice 66/400/EHS ac)že semena pocházejí z oblasti prosté viru BNYVV. | DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), S, UK |

27.2Semena zeleniny druhu Beta vulgaris L. | Bez dotčení ustanovení směrnice Rady 70/458/EHS ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh, v případě potřeby, úřední potvrzení: a)že zpracovaná semena neobsahují více než 0,5 % hmotnostních inertních částic; v případě ošetřených semen se splnění této podmínky posuzuje před ošetřením nebob)v případě nezpracovaných semen, že semena:jsou úředně zabalena způsobem zajišťujícím nemožnost šíření viru BNYVV ajsou určena ke zpracování podle podmínek uvedených pod písmenem a) a dodávána do zpracovatelského podniku s úředně schváleným zařízením na kontrolované zneškodňování odpadu tak, aby nedošlo k šíření viru BNYVVneboc)že semena pocházejí z kultury pěstované v oblasti prosté viru BNYVV | DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), S, UK |

28.Semena Gossypium spp. | Úřední potvrzení: a)že semena byla vyloupána kyselou cestouab)že v místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny žádné příznaky napadení Glomerella gossypii Edgerton a že prohlídnutý reprezentativní vzorek byl shledán prostým tohoto organismu. | EL |

28.1Semena Gossypium spp. | Úřední potvrzení, že semena byla vyloupána kyselou cestou. | EL, E (Andalusie, Katalánsko, Extremadura, Murcia, Valencia) |

29.Semena Mangifera spp. | Úřední potvrzení, že semena pocházejí z oblastí prostých Sternochetus mangiferae Fabricius. | E (Grenada a Malaga), P (Alentejo, Algarve a Madeira) |

30.Použité zemědělské stroje | Stroje musí být očištěny a zbaveny zeminy a rostliných zbytků. | DK, F (Bretaň), FI, IRL, P (Azory), S, UK |

31.PlodyCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, původem z E a F (kromě Korsiky) | Bez dotčení ustanovení použitelných pro plody uvedené v příloze IV části A kapitole II (bod 30.1): a)plody jsou bez listů a stopek nebob)v případě plodů s listy a stopkami, úřední potvrzení, že plody jsou uloženy v uzavřených kontejnerech, které byly úředně zapečetěny a zůstanou zapečetěny během jejich přepravy přes chráněnou zónu, která byla jako chráněná pro tyto plody uznána, a které jsou opatřeny rozlišovací značkou, jež musí být uvedena též v osvědčení. | EL, F (Korsika), I, P |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY PODLÉHAJÍCÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ KONTROLE V MÍSTĚ PRODUKCE PŘED JEJICH UVEDENÍM DO OBĚHU VE SPOLEČENSTVÍ, POKUD POCHÁZEJÍ ZE SPOLEČENSTVÍ, NEBO V ZEMI PŮVODU ČI V ODESÍLAJÍCÍ ZEMI, POKUD POCHÁZEJÍ Z TŘETÍ ZEMĚ A MAJÍ BÝT VPUŠTĚNY DO SPOLEČENSTVÍ

ČÁST A ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY PŮVODEM ZE SPOLEČENSTVÍ

I. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou možnými přenašeči škodlivých organismů pro celé Společenství a které musí být doloženy rostlinolékařským pasem

1. Rostliny a rostlinné produkty

1.1 Rostliny určené k výsadbě, kromě semen, rodu Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L. kromě Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. kromě Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., a Stranvaesia Lindl.

1.2 Rostliny Beta vulgaris L. a Humulus lupulus L., určené k výsadbě, kromě semen

1.3 Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů Solanum L. nebo jejich kříženců, určené k sadbě

1.4 Rostliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců a Vitis L., kromě plodů a semen

1.5 Bez dotčení níže uvedeného bodu 1.6 rostliny Citrus L. a jejich kříženců, kromě plodů a semen

1.6 Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců, s listy a stopkami

1.7 Dřevo ve smyslu čl. 2 odst. 2 prvního pododstavce:

a) pokud pochází zcela nebo zčásti z některého z následujících rodů:

- Castanea Mill., kromě odkorněného dřeva,

- Platanus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch,

a

b) pokud odpovídá některému popisu uvedenému v příloze I druhé části nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

[1]

:

Kód KN | Popis zboží |

44011000 | Palivové dřevo – polena větve, špalky, otepi nebo podobné: |

44012200 | Dřevěné štěpky nebo třísky |

ex440130 | Zbytky a odpad, neaglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet nebo podobných. |

440399 | Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované: nenatírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředkyjiné než jehličnaté, dubové (Quercusspp.) nebo bukové (Fagusspp.) |

ex44042000 | Štípané tyče; dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané: jiné než jehličnaté |

44061000 | Dřevěné železniční a tramvajové pražce: neimpregnované |

ex440799 | Dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, jiné než hoblované, broušené nebo spojované klínovými ozuby, o tloušťce větší než 6 mm, zejména trámy, fošny, vlysy, prkna, latě; jiné než jehličnaté, z tropického dřeva, dubu (Quercusspp.) nebo buku (Fagusspp.) |

1.8 Samostatná kůra Castanea Mill.

2. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty vyprodukované producenty oprávněnými je prodávat osobám, které se profesionálně zabývají rostlinnou výrobou, kromě rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů připravených a určených k prodeji konečným spotřebitelům, u nichž příslušné úřední subjekty členských států zaručují, že jejich produkce je přísně oddělena od produkce ostatních produktů

2.1 Rostliny určené k výsadbě, kromě semen rodu Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. a kříženců, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., všechny odrůdy kříženců Impatiens L. z Nové Guiney, Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. a Verbena L.

2.2 Rostliny Solanaceae, kromě těch, které jsou uvedeny v bodě 1.3, určené k výsadbě, kromě semen

2.3 Rostliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. a Strelitziaceae, zakořeněné nebo s ulpělým či připojeným pěstebním substrátem

2.4 Semena a cibule Allium ascalonicum L., Allium cepa L. a Allium schoenoprasum L., určené k výsadbě, a rostliny Allium porrum L., určené k výsadbě

3. Cibule a cibulovité oddenky Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, zakrslé formy a jejich kříženci rodu Gladiolus Tourn. ex L., jako Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. a Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Trigridia Juss a Tulipa L., určené k výsadbě, vyprodukované producenty oprávněnými je prodávat osobám, které se profesionálně zabývají rostlinnou výrobou, kromě rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů připravených a určených k prodeji konečným spotřebitelům, u nichž příslušné úřední subjekty členských států zaručují, že jejich produkce je přísně oddělena od produkce ostatních produktů.

II. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou možnými přenašeči škodlivých organismů závažných pro určité chráněné zóny a které musí být při vstupu do dané zóny nebo při jejich uvedení do oběhu v dané zóně doloženy rostlinolékařským pasem platným pro příslušnou zónu

Bez dotčení rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v kapitole I.

1. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

1.1 Rostliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. a Pseudotsuga Carr.

1.2 Rostliny Populus L. a Beta vulgaris L., určené k výsadbě, kromě semen

1.3 Rostliny Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus l'Hérit., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. kromě Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. a Stranvaesia Lindl., kromě plodů a semen

1.4 Živý pyl určený k opylování Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. kromě Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. a Stranvaesia Lindl.

1.5 Hlízy Solanum tuberosum L., určené k sadbě

1.6 Rostliny Beta vulgaris L., určené k výživě zvířat nebo průmyslovému zpracování

1.7 Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (Beta vulgaris L.)

1.8 Semena Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium spp. a Phaseolus vulgaris L.

1.9 Semena a plody (tobolky) Gossypium spp. a neodzrněná bavlna

1.10 Dřevo ve smyslu čl. 2 odst. 2 prvního pododstavce:

a) pokud pochází zcela nebo zčásti z jehličnanů (Coniferales), kromě odkorněného dřeva,

a

b) pokud odpovídá některému popisu uvedenému v příloze I druhé části nařízení (EHS) č. 2658/87.

Kód KN | Popis zboží |

44011000 | Palivové dřevo – polena větve, špalky, otepi nebo podobné |

44012100 | Dřevěné štěpky nebo třísky |

ex440130 | Zbytky a odpad, neaglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet nebo podobných. |

440320 | Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované: nenatírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky |

ex44041000 | Štípané tyče; dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané |

44061000 | Dřevěné železniční a tramvajové pražce: neaimpregnované |

ex440710 | Dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, jiné než hoblované, broušené nebo spojované klínovými ozuby, o tloušťce větší než 6 mm (zejména trámy, fošny, vlysy, prkna, latě) |

ex441510 | Bedny, bedničky, přepravky, sudy |

ex441520 | Palety, ohradové palety a jiné přepravní podložky ze dřeva: jiné než palety a ohradové palety odpovídající normám používaným pro "palety UIC", které mají označení zaručující tuto normu |

1.11 Samostatná kůra jehličnanů (Coniferales)

2. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty vyprodukované producenty oprávněnými je prodávat osobám, které se profesionálně zabývají rostlinnou výrobou, kromě rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů připravených a určených k prodeji konečným spotřebitelům, u nichž příslušné úřední subjekty členských států zaručují, že jejich produkce je přísně oddělena od produkce ostatních produktů

2.1 Rostliny Begonia L., určené k výsadbě, kromě semen, hlíz a oddenkových hlíz, a rostliny Euphorbia pulcherrima Willd., určené k výsadbě, kromě semen

ČÁST B ROSTLINY, ROSTLINNÉ PRODUKTY A JINÉ PŘEDMĚTY PŮVODEM Z JINÝCH ÚZEMÍ, NEŽ JSOU UVEDENY V ČÁSTI A

I. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou možnými přenašeči škodlivých organismů závažných pro celé Společenství

1. Rostliny určené k výsadbě, kromě semen, ale včetně semen Cruciferae, Gramineae a Trifolium spp. původem z Argentiny, Austrálie, Bolívie, Chile, Nového Zélandu a Uruguaye, rodu Triticum, Secale a X Triticosecale původem z Afganistánu, Indie, Iráku, Mexika, Nepálu, Pakistánu a Spojených států amerických, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. a Phaseolus L.

2. Části rostlin, kromě plodů a semen:

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Phoenix spp., Populus L., Quercus L.

- jehličnanů (Coniferales)

- Acer saccharum Marsh., původem ze zemí Severní Ameriky

- Prunus L., původem z neevropských zemí

3. Plody:

- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich kříženců

- Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. a Vaccinium L., původem z neevropských zemí

4. Hlízy Solanum tuberosum L.

5. Samostatná kůra:

- jehličnanů (Coniferales)

- Acer saccharum Marsh., Populus L. a Quercus L., kromě Quercus suber L.

6. Dřevo ve smyslu čl. 2 odst. 2 prvního pododstavce:

a) pokud pochází zcela nebo zčásti z některého z následujících řádů, rodů nebo druhů:

- Castanea Mill.

- Castanea Mill., Quercus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem ze zemí Severní Ameriky

- Platanus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch

- jehličnanů (Coniferales), kromě Pinus L., původem z neevropských zemí, včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch

- Pinus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch

- Populus L., původem ze zemí amerického kontinentu

- Acer saccharum Marsh., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, původem ze zemí Severní Ameriky

a

b) pokud odpovídá některému popisu uvedenému v příloze I druhé části nařízení (EHS) č. 2658/87:

Kód KN | Označení zboží |

44011000 | Palivové dřevo – polena větve, špalky, otepi nebo podobné |

ex44012100 | Dřevěné štěpky nebo třísky: z jehličnanů pocházejících z neevropských zemí |

440122 | Dřevěné štěpky nebo třísky: jiné než jehličnaté |

ex440130 | Zbytky a odpad, neaglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet nebo podobných |

ex440320 | Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované: nenatírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky |

44039100 | Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované: nenatírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky:dubové (Quercus spp.) |

440399 | Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované: nenatírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředkyjiné než jehličnaté, dubové (Quercus spp.) nebo bukové (Fagus spp.) |

ex44041000 | Štípané tyče; dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané: z jehličnanů pocházejících z neevropských zemí |

ex44042000 | Štípané tyče; dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané: jiné než jehličnaté |

44061000 | Dřevěné železniční a tramvajové pražce neimpregnované |

ex440710 | Dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, jiné než hoblované, broušené nebo spojované klínovými ozuby, o tloušťce větší než 6 mm, zejména trámy, fošny, vlysy, prkna, latě: z jehličnanů pocházejících z neevropských zemí |

ex440791 | Dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, jiné než hoblované, broušené nebo spojované klínovými ozuby, o tloušťce větší než 6 mm, zejména trámy, fošny, vlysy, prkna, latě: dubové (Quercus spp.) |

ex440799 | Dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, jiné než hoblované, broušené nebo spojované klínovými ozuby, o tloušťce větší než 6 mm, zejména trámy, fošny, vlysy, prkna, latě; jiné než jehličnaté, z tropického dřeva, dubové (Quercus spp.) nebo bukové (Fagus spp.) |

ex441510 | Bedny, bedničky, přepravky, sudy, pocházející z neevropských zemí |

ex441520 | Palety, ohradové palety a jiné přepravní podložky ze dřeva, ze dřeva pocházejícího z neevropských zemí |

ex441600 | Dřevěné sudy, včetně dužin, dubové (Quercus spp.) |

Palety a ohradové palety (kód KN ex441520) jsou rovněž osvobozeny od kontroly, pokud odpovídají normám pro "palety UIC" a jsou takto označeny.

7. a) Zemina a pěstební substrát, tvořený zcela nebo zčásti zeminou nebo organickou hmotou, jako jsou části rostlin, humus včetně rašeliny nebo kůry, kromě substrátu, který je tvořený výhradně z rašeliny

b) Zemina a pěstební substrát ulpělý na rostlinách nebo připojený k rostlinám, tvořený zcela nebo zčásti z hmoty uvedené pod písmenem a) nebo z rašeliny či z jiné pevné anorganické hmoty, určené k udržení životaschopnosti rostlin, původem z Turecka, Běloruska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Moldávie, Ruska, Ukrajiny a neevropských zemí kromě Kypru, Egypta, Izraele, Libye, Malty, Maroka a Tuniska

8. Obiloviny rodu Triticum, Secale a X Triticosecale, původem z Afganistánu, Indie, Iráku, Mexika, Nepálu, Pakistánu a Spojených států amerických

II. Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, které jsou možnými přenašeči škodlivých organismů závažných pro některé chráněné zóny

Bez dotčení ustanovení použitelných pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v kapitole I.

1. Rostliny Beta vulgaris L., určené k výživě zvířat nebo průmyslovému zpracování

2. Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (Beta vulgaris L.)

3. Živý pyl určený k opylování Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. kromě Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. a Stranvaesia Lindl.

4. Části rostlin Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. kromě Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. a Stranvaesia Lindl., kromě plodů a semen

5. Semena Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. a Phaseolus vulgaris L.

6. Semena a plody (tobolky) Gossypium spp. a odzrněná bavlna

7. Dřevo ve smyslu čl. 2 odst. 2 prvního pododstavce:

a) pokud pochází zcela nebo zčásti z jehličnanů (Coniferales), kromě Pinus L., původem ze třetích evropských zemí, a

b) pokud odpovídá některému popisu uvedenému v příloze I druhé části nařízení (EHS) č. 2658/87:

Kód KN | Popis zboží |

44011000 | Dřevo na otop – kulatina, polena, větvičky, otýpky apod. |

44012100 | Dřevěné štěpky nebo třísky |

ex440130 | Zbytky a odpad, neaglomerované ve tvaru špalků, briket, pelet nebo podobných |

440320 | Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované: nenatírané barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými ochrannými prostředky |

ex44041000 | Štípané tyče; dřevěné kůly a kolíky, zašpičatělé, podélně nerozřezané |

44061000 | Dřevěné železniční a tramvajové pražce: neimpregnované |

ex440710 | Dřevo podélně rozřezané nebo štípané, krájené nebo loupané, jiné než hoblované, broušené nebo spojované klínovými ozuby, o tloušťce větší než 6 mm, zejména trámy, fošny, vlysy, prkna, latě |

ex441510 | Bedny, bedničky, přepravky, sudy |

ex441520 | Palety, ohradové palety a jiné přepravní podložky ze dřeva: |

Palety a ohradové palety (kód KN ex441520) jsou rovněž osvobozeny od kontroly, pokud odpovídají normám pro "palety UIC" a jsou takto označeny.

8. Části rostlin Eucalyptus l'Hérit.

[1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s.1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) 2626/1999 (Úř. věst. L 321, 14.12.1999, s. 3).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

ROSTLINY A ROSTLINNÉ PRODUKTY, NA KTERÉ SE MŮŽE VZTAHOVAT ZVLÁŠTNÍ REŽIM

1. Obiloviny a jejich produkty

2. Sušené luštěniny

3. Hlízy manioku a jejich produkty

4. Zbytky z výroby rostlinných olejů

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII

VZORY OSVĚDČENÍ

U dále uvedených vzorů osvědčení je vymezen:

- text,

- formát,

- uspořádání a velikost kolonek,

- barva papíru a barva tištěného textu.

A. Vzor rostlinolékařského osvědčení

+++++ TIFF +++++

B. Vzor rostlinolékařského osvědčení pro zpětný vývoz

+++++ TIFF +++++

C. Vysvětlivky

1. Ke kolonce 2

Evidenční číslo osvědčení sestává z:

- "ES",

- počátečních písmen členského státu,

- identifikační značky jednotlivých osvědčení, složené z čísel nebo kombinací písmen a čísel, přičemž písmena představují oblast, okres, atd. dotčeného členského státu, ve kterém bylo osvědčení vydáno.

2. K nečíslované kolonce

Tuto kolonku vyplní příslušný úřad.

3. Ke kolonce 8

"Popis balení" znamená označení typu balení.

4. Ke kolonce 9

Množství se vyjadřuje buď počtem nebo hmotností.

5. Ke kolonce 11

Pokud místo pro dodatkové prohlášení není dostatečné, pokračujte na rubu.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VIII

ČÁST A

ZRUŠENÁ SMĚRNICE A JEJÍ POZDĚJŠÍ ZMĚNY

(viz článek 27)

Směrnice Rady 77/93/EHS (Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 20) | kromě článku 19 |

Směrnice Rady 80/392/EHS (Úř. věst. L 100, 17.4.1980, s. 32) | |

Směrnice Rady 80/393/EHS (Úř. věst. L 100, 17.4.1980, s. 35) | |

Směrnice Rady 81/7/EHS (Úř. věst. L 14, 16.1.1981, s. 23) | |

Směrnice Rady 84/378/EHS (Úř. věst. L 207, 2.8.1984, s. 1) | |

Směrnice Rady 85/173/EHS (Úř. věst. L 65, 6.3.1985, s. 23) | |

Směrnice Rady 85/574/EHS (Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 25) | |

Směrnice Komise 86/545/EHS (Úř. věst. L 323, 18.11.1986, s. 14) | |

Směrnice Komise 86/546/EHS (Úř. věst. L 323, 18.11.1986, s. 16) | |

Směrnice Komise 86/547/EHS (Úř. věst. L 323, 18.11.1986, s. 21) | |

Směrnice Rady 86/651/EHS (Úř. věst. L 382, 31.12.1986, s. 13) | |

Směrnice Rady 87/298/EHS (Úř. věst. L 151, 11.6.1987, s. 1) | |

Směrnice Komise 88/271/EHS (Úř. věst. L 116, 4.5.1988, s. 13) | |

Směrnice Komise 88/272/EHS (Úř. věst. L 116, 4.5.1988, s. 19) | |

Směrnice Komise 88/430/EHS (Úř. věst. L 208, 2.8.1988, s. 36) | |

Směrnice Rady 88/572/EHS (Úř. věst. L 313, 19.11.1988, s. 39) | |

Směrnice Rady 89/359/EHS (Úř. věst. L 153, 16.6.1989, s. 28) | |

Směrnice Rady 89/439/EHS (Úř. věst. L 212, 22.7.1989, s. 106) | |

Směrnice Rady 90/168/EHS (Úř. věst. L 92, 7.4.1990, s. 49) | |

Směrnice Komise 90/490/EHS (Úř. věst. L 271, 3.10.1990, s. 28) | |

Směrnice Komise 90/506/EHS (Úř. věst. L 282, 13.10.1990, s. 67) | |

Směrnice Rady 90/654/EHS (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 48) | pouze pokud jde o přílohu I bod 2 |

Směrnice Komise 91/27/EHS (Úř. věst. L 16, 22.1.1991, s. 29) | |

Směrnice Rady 91/683/EHS (Úř. věst. L 376, 31.12.1991, s. 29) | |

Směrnice Komise 92/10/EHS (Úř. věst. L 70, 17.3.1992, s. 27) | |

Směrnice Rady 92/98/EHS (Úř. věst. L 352, 2.12.1992, s. 1) | |

Směrnice Komise 92/103/EHS (Úř. věst. L 363, 11.12.1992, s. 1) | |

Směrnice Rady 93/19/EHS (Úř. věst. L 96, 22.4.1993, s. 33) | |

Směrnice Komise 93/110/ES (Úř. věst. L 303, 10.12.1993, s. 19) | |

Směrnice Rady 94/13/ES (Úř. věst. L 92, 9.4.1994, s. 27) | |

Směrnice Komise 95/4/ES (Úř. věst. L 44, 28.2.1995, s. 56) | |

Směrnice Komise 95/41/ES (Úř. věst. L 182, 2.8.1995, s. 17) | |

Směrnice Komise 95/66/ES (Úř. věst. L 308, 21.12.1995, s. 77) | |

Směrnice Komise 96/14/ES (Úř. věst. L 68, 19.3.1996, s. 24) | |

Směrnice Komise 96/78/ES (Úř. věst. L 321, 12.12.1996, s. 20) | |

Směrnice Rady 97/3/ES (Úř. věst. L 27, 30.1.1997, s. 30) | |

Směrnice Komise 97/14/ES (Úř. věst. L 87, 2.4.1997, s. 17) | |

Směrnice Komise 98/1/ES (Úř. věst. L 15, 21.1.1998, s. 26) | |

Směrnice Komise 98/2/ES (Úř. věst. L 15, 21.1.1998, s. 34) | |

Směrnice Komise 1999/53/ES (Úř. věst. L 142, 5.6.1999, s. 29) | |

ČÁST B

LHŮTY PROVEDENÍ A/NEBO POUŽITELNOSTI

Směrnice | Lhůta provedení | Lhůta použitelnosti |

77/93/EHS | 23.12.1980 (čl. 11 odst. 3) 1.5.1980 (další ustanovení) | |

80/392/EHS | 1.5.1980 | |

80/393/EHS | 1.1.1983 (čl. 4 bod 11) 1.5.1980 (další ustanovení) | |

81/7/EHS | 1.1.1981 (čl. 1 bod 1) 1.1.1983 [čl. 1 body 2a), 3a), 3b), 4a), 4b)] 1.1.1983(další ustanovení) | |

84/378/EHS | 1.7.1985 | |

85/173/EHS | | 1.1.1983 |

85/574/EHS | 1.1.1987 | |

86/545/EHS | 1.1.1987 | |

86/546/EHS | | |

86/547/EHS | | Použije se do 31.12.1989 |

86/651/EHS | 1.3.1987 | |

87/298/EHS | 1.7.1987 | |

88/271/EHS | 1.1.1989 | |

88/272/EHS | | Použije se do 31.12.1989 |

88/430/EHS | 1.1.1989 | |

88/572/EHS | 1.1.1989 | |

89/359/EHS | | |

89/439/EHS | 1.1.1990 | |

90/168/EHS | 1.1.1991 | |

90/490/EHS | 1.1.1991 | |

90/506/EHS | 1.1.1991 | |

90/654/EHS | | |

91/27/EHS | 1.4.1991 | |

91/683/EHS | 1.6.1993 | |

92/10/EHS | 30.6.1992 | |

92/98/EHS | 16.5.1993 | |

92/103/EHS | 16.5.1993 | |

93/19/EHS | 1.6.1993 | |

93/110/ES | 15.12.1993 | |

94/13/ES | 1.1.1995 | |

95/4/ES | 1.4.1995 | |

95/41/ES | 1.7.1995 | |

95/66/ES | 1.1.1996 | |

96/14/ES | 1.4.1996 | |

96/78/ES | 1.1.1997 | |

97/3/ES | 1.4.1998 | |

97/14/ES | 1.5.1997 | |

98/1/ES | 1.5.1998 | |

98/2/ES | 1.5.1998 | |

1999/53/ES | 15.7.1999 | |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IX

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 77/93/EHS | Tato směrnice |

Čl. 1 odst. 1 | Čl. 1 odst. 1 první pododstavec |

Čl. 1 odst. 2 | Čl. 1 odst. 3 |

Čl. 1 odst. 3 | Čl. 1 odst. 1 druhý pododstavec písm. b) |

Čl. 1 odst. 3a | Čl. 1 odst. 1 druhý pododstavec písm. c) |

Čl. 1 odst. 4 | Čl. 1 odst. 2 |

Čl. 1 odst. 5 | Čl. 1 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) |

Čl. 1 odst. 6 | Čl. 1 odst. 4 |

Čl. 1 odst. 7 | Čl. 1 odst. 5 |

Čl. 1 odst. 8 | Čl. 1 odst. 6 |

Čl. 2 odst. 1 písm. a) | Čl. 2 odst. 1 písm. a) |

Čl. 2 odst. 1 písm. b) | Čl. 2 odst. 1 písm. b) |

Čl. 2 odst. 1 písm. c) | Čl. 2 odst. 1 písm. c) |

Čl. 2 odst. 1 písm. d) | Čl. 2 odst. 1 písm. d) |

Čl. 2 odst. 1 písm. e) | Čl. 2 odst. 1 písm. e) |

Čl. 2 odst. 1 písm. f) | Čl. 2 odst. 1 písm. f) |

Čl. 2 odst. 1 písm. g) bod a) | Čl. 2 odst. 1 písm. g) bod i) |

Čl. 2 odst. 1 písm. g) bod b) | Čl. 2 odst. 1 písm. g) bod ii) |

Čl. 2 odst. 1 písm. h) | Čl. 2 odst. 1 písm. h) |

Čl. 2 odst. 1 písm. i) | Čl. 2 odst. 1 písm. i) |

Čl. 2 odst. 2 | Čl. 2 odst. 2 |

Čl. 3 odstavce 1 až 6 | Čl. 3 odstavce 1 až 6 |

Čl. 3 odst. 7 písm. a) | Čl. 3 odst. 7 první pododstavec |

Čl. 3 odst. 7 písm. a) | Čl. 3 odst. 7 první pododstavec písm. a) |

Čl. 3 odst. 7 písm. b) | Čl. 3 odst. 7 první pododstavec písm. b) |

Čl. 3 odst. 7 písm. c) | Čl. 3 odst. 7 první pododstavec písm. c) |

Čl. 3 odst. 7 písm. d) | Čl. 3 odst. 7 druhý pododstavec |

Čl. 3 odst. 7 písm. e) | Čl. 3 odst. 7 třetí pododstavec |

Čl. 3 odst. 7 písm. f) | Čl. 3 odst. 7 čtvrtý pododstavec |

Čl. 4 odst. 1 | Čl. 4 odst. 1 |

Čl. 4 odst. 2 písm. a) | Čl. 4 odst. 2 |

Čl. 4 odst. 2 písm. b) | — |

Čl. 4 odstavce 3, 4 a 5 | Čl. 4 odstavce 3, 4 a 5 |

Čl. 4 odst. 6 písm. a) | Čl. 4 odst. 6 první pododstavec |

Čl. 4 odst. 6 písm. b) | Čl. 4 odst. 6 druhý pododstavec |

Čl. 4 odst. 6 písm. c) | Čl. 4 odst. 6 třetí pododstavec |

Čl. 5 odstavce 1 až 5 | Čl. 5 odstavce 1 až 5 |

Čl. 5 odst. 6 písm. a) | Čl. 5 odst. 6 první pododstavec |

Čl. 5 odst. 6 písm. b) | Čl. 5 odst. 6 druhý pododstavec |

Čl. 5 odst. 6 písm. c) | Čl. 5 odst. 6 třetí pododstavec |

Čl. 6 odst. 1 | Čl. 6 odst. 1 |

Čl. 6 odst. 1a | Čl. 6 odst. 2 |

Čl. 6 odst. 2 | Čl. 6 odst. 3 |

Čl. 6 odst. 3 | Čl. 6 odst. 4 |

Čl. 6 odst. 4 | Čl. 6 odst. 5 |

Čl. 6 odst. 5 | Čl. 6 odst. 6 |

Čl. 6 odst. 6 | Čl. 6 odst. 7 |

Čl. 6 odst. 7 | Čl. 6 odst. 8 |

Čl. 6 odst. 8 | Čl. 6 odst. 9 |

Čl. 6 odst. 9 | — |

Čl. 7 odst. 1 první pododstavec | Čl. 7 odst. 1 první pododstavec |

Čl. 7 odst. 1 druhý pododstavec | Čl. 7 odst. 1 druhý pododstavec |

Čl. 7 odst. 1 třetí pododstavec | — |

Čl. 7 odst. 2 | Čl. 7 odst. 2 |

Čl. 7 odst. 3 | Čl. 7 odst. 3 |

Čl. 8 odst. 1 | Čl. 8 odst. 1 |

Čl. 8 odst. 2 první pododstavec | Čl. 8 odst. 2 první pododstavec |

Čl. 8 odst. 2 druhý pododstavec | Čl. 8 odst. 2 druhý pododstavec |

Čl. 8 odst. 2 třetí pododstavec | — |

Čl. 8 odst. 3 | Čl. 8 odst. 3 |

Článek 9 | Článek 9 |

Čl. 10 odst. 1 | Čl. 10 odst. 1 |

Čl. 10 odst. 2 písm. a) | Čl. 10 odst. 2 první pododstavec |

Čl. 10 odst. 2 písm. b) | Čl. 10 odst. 2 druhý pododstavec |

Čl. 10 odst. 2 písm. c) | Čl. 10 odst. 2 třetí pododstavec |

Čl. 10 odst. 3 | Čl. 10 odst. 3 |

Čl. 10 odst. 4 | Čl. 10 odst. 4 |

Čl. 10 odst. 5 | — |

Článek 10a | Článek 11 |

Čl. 11 odst. 1 | — |

Čl. 11 odst. 2 | Čl. 12 odst. 1 |

Čl. 11 odst. 3 | — |

Čl. 11 odst. 3a | — |

Čl. 11 odst. 4 | Čl. 12 odst. 2 |

Čl. 11 odst. 5 | Čl. 12 odst. 3 |

Čl. 11 odst. 6 | Čl. 12 odst. 4 |

Čl. 11 odst. 7 | Čl. 12 odst. 5 |

Čl. 11 odst. 8 | Čl. 12 odst. 6 |

Čl. 11 odst. 9 | Čl. 12 odst. 7 |

Čl. 11 odst. 10 | Čl. 12 odst. 8 |

Čl. 12 odst. 1 | Čl. 13 odst. 1 |

Čl. 12 odst. 2 | Čl. 13 odst. 2 |

Čl. 12 odst. 3 | — |

Čl. 12 odst. 3a | Čl. 13 odst. 3 |

Čl. 12 odst. 3b | Čl. 13 odst. 4 |

Čl. 12 odst. 3c | Čl. 13 odst. 5 |

Čl. 12 odst. 3d bod i) | Čl. 13 odst. 6 první pododstavec |

Čl. 12 odst. 3d bod ii) | Čl. 13 odst. 6 druhý pododstavec |

Čl. 12 odst. 3d bod iii) | Čl. 13 odst. 6 třetí pododstavec |

Čl. 12 odst. 4 | — |

Čl. 12 odst. 5 | Čl. 13 odst. 7 |

Čl. 12 odst. 6 | Čl. 13 odst. 8 |

Čl. 12 odst. 6a | Čl. 13 odst. 9 |

Čl. 12 odst. 7 | Čl. 13 odst. 10 |

Čl. 12 odst. 8 | Čl. 13 odst. 11 |

Čl. 13 první pododstavec | Čl. 14 první pododstavec |

Čl. 13 druhý pododstavec | Čl. 14 druhý pododstavec |

Čl. 13 druhý pododstavec první odrážka | Čl. 14 druhý pododstavec písm. a) |

Čl. 13 druhý pododstavec první odrážka první pododrážka | Čl. 14 druhý pododstavec písm. a) bod i) |

Čl. 13 druhý pododstavec první odrážka druhá pododrážka | Čl. 14 druhý pododstavec písm. a) bod ii) |

Čl. 13 druhý pododstavec první odrážka třetí pododrážka | Čl. 14 druhý pododstavec písm. a) bod iii) |

Čl. 13 druhý pododstavec druhá odrážka | Čl. 14 druhý pododstavec písm. b) |

Čl. 13 druhý pododstavec druhá odrážka první pododrážka | Čl. 14 druhý pododstavec písm. b) bod i) |

Čl. 13 druhý pododstavec druhá odrážka druhá pododrážka | Čl. 14 druhý pododstavec písm. b) bod ii) |

Čl. 13 druhý pododstavec třetí odrážka | Čl. 14 druhý pododstavec písm. c) |

Čl. 13 druhý pododstavec čtvrtá odrážka | Čl. 14 druhý pododstavec písm. d) |

Článek 14 | Článek 15 |

Čl. 15 odst. 1 | Čl. 16 odst. 1 |

Čl. 15 odst. 2 písm. a) | Čl. 16 odst. 2 první pododstavec |

Čl. 15 odst. 2 písm. b) | Čl. 16 odst. 2 druhý pododstavec |

Čl. 15 odst. 2 písm. c) | Čl. 16 odst. 2 třetí pododstavec |

Čl. 15 odst. 3 | Čl. 16 odst. 3 |

Čl. 15 odst. 4 | Čl. 16 odst. 4 |

Článek 16 | Článek 17 |

Článek 16a | Článek 18 |

Článek 17 | Článek 19 |

Článek 18 | Článek 20 |

Článek 19 | — |

Čl. 19a odst. 1 | Čl. 21 odst. 1 |

Čl. 19a odst. 2 | Čl. 21 odst. 2 |

Čl. 19a odst. 3 | Čl. 21 odst. 3 |

Čl. 19a odst. 4 | Čl. 21 odst. 4 |

Čl. 19a odst. 5 písm. a) | Čl. 21 odst. 5 první pododstavec |

Čl. 19a odst. 5 písm. b) | Čl. 21 odst. 5 druhý pododstavec |

Čl. 19a odst. 5 písm. c) | Čl. 21 odst. 5 třetí pododstavec |

Čl. 19a odst. 5 písm. d) | Čl. 21 odst. 5 čtvrtý pododstavec |

Čl. 19a odst. 6 | Čl. 21 odst. 6 |

Čl. 19a odst. 7 | Čl. 21 odst. 7 |

Čl. 19a odst. 8 | Čl. 21 odst. 8 |

Článek 19b | Článek 22 |

Čl. 19c odst. 1 | Čl. 23 odst. 1 |

Čl. 19c odst. 2 první odrážka | Čl. 23 odst. 2 písm. a) |

Čl. 19c odst. 2 první odrážka první pododrážka | Čl. 23 odst. 2 písm. a) bod i) |

Čl. 19c odst. 2 první odrážka druhá pododrážka | Čl. 23 odst. 2 písm. a) bod ii) |

Čl. 19c odst. 2 první odrážka třetí pododrážka | Čl. 23 odst. 2 písm. a) bod iii) |

Čl. 19c odst. 2 první odrážka čtvrtá pododrážka | Čl. 23 odst. 2 písm. a) bod iv) |

Čl. 19c odst. 2 druhá odrážka | Čl. 23 odst. 2 písm. b) |

Čl. 19c odst. 2 třetí odrážka | Čl. 23 odst. 2 písm. c) |

Čl. 19c odst. 3 | Čl. 23 odst. 3 |

Čl. 19c odst. 4 | Čl. 23 odst. 4 |

Čl. 19c odst. 5 | Čl. 23 odst. 5 |

Čl. 19c odst. 6 | Čl. 23 odst. 6 |

Čl. 19c odst. 7 | Čl. 23 odst. 7 |

Čl. 19c odst. 8 | Čl. 23 odst. 8 |

Čl. 19c odst. 9 | Čl. 23 odst. 9 |

Čl. 19c odst. 10 první pododstavec první odrážka | Čl. 23 odst. 10 první pododstavec písm. a) |

Čl. 19c odst. 10 první pododstavec první odrážka první pododrážka | Čl. 23 odst. 10 první pododstavec písm. a) bod i) |

Čl. 19c odst. 10 první pododstavec první odrážka druhá pododrážka | Čl. 23 odst. 10 první pododstavec písm. a) bod ii) |

Čl. 19c odst. 10 druhý pododstavec | Čl. 23 odst. 10 druhý pododstavec |

Čl. 19c odst. 10 třetí pododstavec | Čl. 23 odst. 10 třetí pododstavec |

Článek 19d | Článek 24 |

— | Článek 25 |

— | Článek 26 |

Článek 20 | — |

— | Článek 27 |

— | Článek 28 |

— | Článek 29 |

Příloha I část A | Příloha I část A |

Příloha I část B a) 1 | Příloha I část B a) 1 |

Příloha I část B a) 1a | Příloha I část B a) 2 |

Příloha I část B a) 2 | Příloha I část B a) 3 |

Příloha I část B d) | Příloha I část B b) |

Příloha II část A kapitola I | Příloha II část A kapitola I |

Příloha II část A kapitola II a) | Příloha II část A kapitola II a) |

Příloha II část A kapitola II b) 1 | Příloha II část A kapitola II b) 1 |

Příloha II část A kapitola II b) 2 | Příloha II část A kapitola II b) 2 |

Příloha II část A kapitola II b) 3 | Příloha II část A kapitola II b) 3 |

Příloha II část A kapitola II b) 4 | Příloha II část A kapitola II b) 4 |

Příloha II část A kapitola II b) 5 | Příloha II část A kapitola II b) 5 |

Příloha II část A kapitola II b) 7 | Příloha II část A kapitola II b) 6 |

Příloha II část A kapitola II b) 8 | Příloha II část A kapitola II b) 7 |

Příloha II část A kapitola II b) 9 | Příloha II část A kapitola II b) 8 |

Příloha II část A kapitola II b) 10 | Příloha II část A kapitola II b) 9 |

Příloha II část A kapitola II b) 11 | Příloha II část A kapitola II b) 10 |

Příloha II část A kapitola II b) 12 | Příloha II část A kapitola II b) 11 |

Příloha II část A kapitola II c) | Příloha II část A kapitola II c) |

Příloha II část A kapitola II d) | Příloha II část A kapitola II d) |

Příloha II část B | Příloha II část B |

Příloha III | Příloha III |

Příloha IV část A kapitola I body 1.1 až 16.3 | Příloha IV část A kapitola I body 1.1 až 16.3 |

Příloha IV část A kapitola I bod 16.3a | Příloha IV část A kapitola I bod 16.4 |

Příloha IV část A kapitola I bod 16.4 | Příloha IV část A kapitola I bod 16.5 |

Příloha IV část A kapitola I body 17 až 54 | Příloha IV část A kapitola I body 17 až 54 |

Příloha IV část A kapitola II body 1 až 16 | Příloha IV část A kapitola II body 1 až 16 |

Příloha IV část A kapitola II bod 18 | Příloha IV část A kapitola II bod 17 |

Příloha IV část A kapitola II bod 19.1 | Příloha IV část A kapitola II bod 18.1 |

Příloha IV část A kapitola II bod 19.2 | Příloha IV část A kapitola II bod 18.2 |

Příloha IV část A kapitola II bod 19.3 | Příloha IV část A kapitola II bod 18.3 |

Příloha IV část A kapitola II bod 19.4 | Příloha IV část A kapitola II bod 18.4 |

Příloha IV část A kapitola II bod 19.5 | Příloha IV část A kapitola II bod 18.5 |

Příloha IV část A kapitola II bod 19.6 | Příloha IV část A kapitola II bod 18.6 |

Příloha IV část A kapitola II bod 19.7 | Příloha IV část A kapitola II bod 18.7 |

Příloha IV část A kapitola II bod 20 | Příloha IV část A kapitola II bod 19 |

Příloha IV část A kapitola II bod 21 | Příloha IV část A kapitola II bod 20 |

Příloha IV část A kapitola II bod 22.1 | Příloha IV část A kapitola II bod 21.1 |

Příloha IV část A kapitola II bod 22.2 | Příloha IV část A kapitola II bod 21.2 |

Příloha IV část A kapitola II bod 23 | Příloha IV část A kapitola II bod 22 |

Příloha IV část A kapitola II bod 24 | Příloha IV část A kapitola II bod 23 |

Příloha IV část A kapitola II bod 25 | Příloha IV část A kapitola II bod 24 |

Příloha IV část A kapitola II bod 26 | Příloha IV část A kapitola II bod 25 |

Příloha IV část A kapitola II bod 27 | Příloha IV část A kapitola II bod 26 |

Příloha IV část A kapitola II bod 27.1 | Příloha IV část A kapitola II bod 26.1 |

Příloha IV část A kapitola II bod 28 | Příloha IV část A kapitola II bod 27 |

Příloha IV část A kapitola II bod 29.1 | Příloha IV část A kapitola II bod 28.1 |

Příloha IV část A kapitola II bod 29.2 | Příloha IV část A kapitola II bod 28.2 |

Příloha IV část A kapitola II bod 30 | Příloha IV část A kapitola II bod 29 |

Příloha IV část A kapitola II bod 31.1 | Příloha IV část A kapitola II bod 30.1 |

Příloha IV část B | Příloha IV část B |

Příloha V | Příloha V |

Příloha VII | Příloha VI |

Příloha VIII | Příloha VII |

— | Příloha VIII |

— | Příloha IX |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU