2000/19/ESSměrnice Komise 2000/19/ES ze dne 13. dubna 2000, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 86/298/EHS o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorůText s významem pro EHP.

Publikováno: Úř. věst. L 94, 14.4.2000 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 13. dubna 2000 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. května 2000 Nabývá účinnosti: 4. května 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 167/2013 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2016

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise 2000/19/ES

ze dne 13. dubna 2000,

kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 86/298/EHS o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 74/150/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2000/2/ES [2], a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 86/298/EHS ze dne 26. května 1986 o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů [3], naposledy pozměněnou aktem o přistoupení Rakouska, Finska a Švédska, a zejména na článek 12 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V zájmu zvýšení bezpečnosti je zapotřebí upřesnit metody zkoušení zadních ochranných konstrukcí chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů se zřetelem k širokému rozsahu používaných zařízení.

(2) Metody zkoušení těchto ochranných konstrukcí je třeba harmonizovat s metodami, které stanoví kodex 7 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro úřední zkoušky ochranných konstrukcí zemědělských traktorů.

(3) Směrnici 86/298/EHS je proto třeba změnit.

(4) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro přizpůsobování technickému pokroku zřízeného článkem 12 směrnice 74/150/EHS,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy I až VI směrnice 86/298/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1. Od 1. července 2001 členské státy nesmějí

- odmítnout udělit ES schválení typu nebo odmítnout doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 třetí odrážce směrnice 74/150/EHS nebo udělit vnitrostátní schválení typu pro typ traktoru, ani

- zakázat první uvedení traktorů do provozu,

pokud tento typ traktoru nebo tyto traktory splňují požadavky směrnice 86/298/EHS ve znění této směrnice.

2. Od 1. ledna 2002 členské státy

- nesmějí již vydat doklad uvedený v čl. 10 odst. 1 třetí odrážce směrnice 74/150/EHS pro typ traktoru, který nesplňuje požadavky směrnice 86/298/EHS ve znění této směrnice, a

- mohou odmítnout udělit vnitrostátní schválení typu pro typ traktoru, který nesplňuje požadavky směrnice 86/298/EHS ve znění této směrnice.

Článek 3

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2001. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí takový odkaz být učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. dubna 2000.

Za Komisi

Erkki Liikanen

člen Komise

[1] Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 10.

[2] Úř. věst. L 21, 26.1.2000, s. 23.

[3] Úř. věst. L 186, 8.7.1986, s. 26.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

1.2.3.4. Přílohy I až VI směrnice 86/298/EHS se mění takto:

V příloze 1 se bod 1 nahrazuje tímto:

"1. Použije se bod 1 kodexu 7 OECD (rozhodnutí C(87) 53 konečné znění ze dne 24. listopadu 1987, naposledy pozměněné dne 3. března 1999), s výjimkou bodu 1.1."

Příloha II se nahrazuje tímto:

"

PŘÍLOHA II

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Technické požadavky pro ES schválení typu konstrukční části zadních ochranných konstrukcí při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů odpovídají požadavkům stanoveným v bodě 3 kodexu 7 OECD (rozhodnutí C(87) 53 konečné znění ze dne 24. listopadu 1987, naposledy pozměněné dne 3. března 1999). V technických požadavcích nejsou zahrnuty kapitoly bodu 3 týkající se zkušebního protokolu, drobných úprav a identifikace.

"

Přílohy III, IV a V se zrušují.

V příloze VI se první odrážka nahrazuje tímto:

"— z obdélníku, ve kterém je vepsáno malé písmeno "e" a rozlišovací číslo členského státu, který udělil schválení typu konstrukční části:

1 pro Německo, 2 pro Francii, 3 pro Itálii, 4 pro Nizozemsko, 5 pro Švédsko, 6 pro Belgii, 9 pro Španělsko, 11 pro Spojené království, 12 pro Rakousko, 13 pro Lucembursko, 17 pro Finsko, 18 pro Dánsko, 21 pro Portugalsko, 23 pro Řecko, 24 pro Irsko."

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU