2000/4/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/4/ES ze dne 28. února 2000, kterou se mění směrnice Rady 74/60/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střechy nebo posuvné střechy, opěradel a zadní části sedadel)

Publikováno: Úř. věst. L 87, 8.4.2000, s. 22-31 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 28. února 2000 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 8. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 8. dubna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/4/ES

ze dne 28. února 2000,

kterou se mění směrnice Rady 74/60/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek, uspořádání ovládačů, střechy nebo posuvné střechy, opěradel a zadní části sedadel)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Je žádoucí zavést do směrnice Rady 74/60/EHS [4] požadavky týkající se elektricky ovládaných oken s cílem omezit nebezpečí pro děti, které může vzniknout při zavírání oken. Podobné požadavky by se měly vztahovat i na elektricky ovládané systémy střešních panelů a systémy přepážek; z toho důvodu by se měl změnit název a oblast působnosti směrnice 74/60/EHS.

(2) Směrnice 74/60/EHS je jednou ze zvláštních směrnic týkajících se postupu ES schvalování typu zavedeného směrnicí Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [5]. Ustanovení směrnice 70/156/EHS týkající se systémů vozidel, konstrukčních částí a samostatných technických celků se proto vztahují i na směrnici 74/60/EHS.

(3) Podle čl. 3 odst. 4 a čl. 4 odst. 3 směrnice 70/156/EHS je zejména nutné, aby byl ke každé zvláštní směrnici připojen informační dokument obsahující odpovídající body přílohy I a certifikát schválení typu podle přílohy VI uvedené směrnice, aby schválení typu mohlo být zpracováno výpočetní technikou.

(4) Je důležité, aby vozidla jiných kategorií než je M1, zejména vozidla kategorií M2 a N1, byla co možno nejdříve schopna poskytovat řidiči a cestujícím, zvláště pak dětem, takovou úroveň bezpečnosti, jakou zajišťuje směrnice 74/60/EHS; pro tento účel by mělo být možné postupem stanoveným v článku 13 směrnice 70/156/EHS rozšířit oblast působnosti směrnice 74/60/EHS i na uvedená vozidla.

(5) Změny směrnice 74/60/EHS se týkají pouze správních ustanovení a elektricky ovládaných oken, systémů střešních panelů nebo přepážek. Není proto třeba rušit platnost stávajících schválení typu podle směrnice 74/60/EHS ani bránit registraci, prodeji nebo uvádění do provozu u nových vozidel, která nejsou elektricky ovládanými okny, systémy střešních panelů nebo přepážek vybavena a na která se taková schválení typu vztahují.

(6) V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v čl. 5 třetím pododstavci Smlouvy nepřekračují opatření této směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Smlouvy,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 74/60/EHS se mění takto:

1. Nadpis se nahrazuje tímto:

"Směrnice Rady 74/60/EHS ze dne 17. prosince 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel."

2. Články 1, 2 a 3 se nahrazují tímto:

"Článek 1

Pro účely této směrnice se "vozidlem" rozumí každé vozidlo podle definice v článku 2 směrnice 70/156/EHS.

Článek 2

Členské státy nesmějí odmítnout udělit ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu pro typ vozidla z důvodů týkajících se vnitřního vybavení, pokud toto vybavení splňuje požadavky stanovené v přílohách této směrnice.

Článek 3

Členské státy nesmějí odmítnout nebo zakázat registraci, prodej, uvedení do provozu nebo užívání vozidla z důvodů týkajících se vnitřního vybavení, pokud toto vybavení splňuje požadavky stanovené v přílohách této směrnice."

3. Zrušují se články 4 a 5.

4. Přílohy se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1. Od 8. dubna 2001 nesmějí členské státy z důvodů týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel

- odmítnout udělit ES schválení typu nebo vnitrostátní schválení typu pro typ vozidla ani

- zakázat registraci, prodej nebo uvedení do provozu vozidla,

pokud toto vozidlo splňuje požadavky směrnice 74/60/EHS.

2. Od 8. dubna 2002 již členské státy nesmějí z důvodů týkajících se vnitřní výbavy udělit ES schválení typu pro nový typ vozidla, pokud nejsou splněny požadavky směrnice 74/60/EHS.

3. Od 8. dubna 2003 členské státy

- považují prohlášení o shodě doprovázející nová vozidla podle směrnice 70/156/EHS za neplatná pro účely čl. 7 odst. 1 uvedené směrnice a

- mohou odmítnout registraci, prodej nebo uvedení do provozu nových vozidel, která nejsou doprovázena prohlášením o shodě podle směrnice 70/156/EHS, pokud není použit čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice,

z důvodů vnitřního vybavení vozidel, pokud jsou vozidla vybavena elektricky ovládanými okny, systémy střešních panelů nebo přepážkami a nejsou splněny požadavky směrnice 74/60/EHS.

4. Tato směrnice neruší platnost schválení typu udělených dříve podle směrnice 74/60/EHS vozidlům, v nichž nejsou namontována elektricky ovládaná okna, systémy střešních panelů nebo přepážky, ani nebrání rozšiřování těchto schválení typu podle směrnice 74/60/EHS, podle níž byla původně udělena.

Článek 3

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 8. dubna 2001. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

3. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 28. února 2000.

Za Evropský parlament

předsedkyně

N. Fontaine

Za Radu

předseda

J. Pina Moura

[1] Úř. věst. C 149, 15.5.1998, s. 10.

[2] Úř. věst. C 407, 28.12.1998, s. 56.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 9. listopadu 1999 (Úř. věst. C 150, 28.5.1999, s. 26), společný postoj Rady ze dne 28. října 1999 (Úř. věst. C 346, 2.12.1999, s. 17) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 3. února 2000.

[4] Úř. věst. L 38, 11.2.1974, s. 2. Směrnice ve znění směrnice Komise 78/632/EHS (Úř. věst. L 206, 29.7.1978, s. 26).

[5] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/91/ES (Úř. věst. L 11, 16.1.1999, s. 25).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

ZMĚNY PŘÍLOH SMĚRNICE 74/60/EHS

1. Mezi články a přílohu I se vkládá tento seznam příloh:

"

SEZNAM PŘÍLOH

| |

| |

PŘÍLOHA I: | Oblast působnosti, definice, žádost o ES schválení typu vozidla, požadavky, ES schválení typu vozidla, úpravy typu a změny schválení typu a shodnost výroby |

Dodatek 1: | Informační dokument |

Dodatek 2: | Vzor certifikátu ES schválení typu |

Dodatek 3: | Umístění válcové zkušební tyče v rozevření otvíratelné střechy a v rozevření okna |

Dodatek 4: | Značka pro spínač ovládaný řidičem |

PŘÍLOHA II: | Stanovení zóny nárazu hlavy |

PŘÍLOHA III: | Postup zkoušení materiálů pohlcujících energii |

PŘÍLOHA IV: | Postup stanovení H-bodu a skutečného úhlu opěradla sedadla a ověření vzájemné polohy R-bodu a H-bodu a vztah mezi konstrukčním a skutečným úhlem opěradla sedadla |

Dodatek: | Součásti trojrozměrné figuríny a rozměry a hmotnosti figuríny |

PŘÍLOHA V: | Metoda měření výčnělků |

Dodatek: | Přístroj pro měření výčnělků |

PŘÍLOHA VI: | Přístroj a postup pro použití bodu 5.2.1 přílohy I |

"

2. Příloha I se mění takto:

a) Zrušuje se poznámka pod čarou 1.

b) Nadpis se nahrazuje tímto:"".

c) Bod1 se nahrazuje tímto:

"1. OBLAST PŮSOBNOSTI

Tato směrnice se vztahuje na vozidla kategorie M1 podle definice v příloze II části A směrnice 70/156/EHS."

d) Body 2.1 a 2.2 se nahrazují tímto:

"2.1 "Vnitřní výbavou" se rozumí:

2.1.1 vnitřní části prostoru pro cestující kromě vnitřních zpětných zrcátek;

2.1.2 uspořádání ovládačů;

2.1.3 střecha nebo otvíratelná střecha;

2.1.4 opěradlo a zadní část sedadel;

2.1.5 elektricky ovládaná okna, střešní panely a přepážky.

2.2 Typem vozidla z hlediska vnitřní výbavy prostoru pro cestující se rozumějí motorová vozidla, která se neliší v takových zásadních hlediscích, jako jsou:"

.

e) Vkládají se tyto nové body:

"2.2.3 střecha nebo otvíratelná střecha;

2.2.4 opěradlo a zadní část sedadel;

2.2.5 elektricky ovládaná okna, střešní panely a přepážky"

.

f) Vkládají se tyto nové body:

"2.10 "Elektricky ovládanými okny" se rozumějí okna, která jsou zavírána elektrickým zdrojem z vozidla.

2.11 "Systémy elektricky ovládaných střešních panelů" se rozumějí pohyblivé panely střechy vozidla, které jsou zavírány elektrickým zdrojem z vozidla buď klouzavým pohybem, nebo sklápěním, a které nezahrnují střešní systémy kabrioletů.

2.12 "Systémy elektricky ovládaných přepážek" se rozumějí systémy, které rozdělují prostor osobního automobilu nejméně na dvě oddělení a které jsou zavírány elektrickým zdrojem z vozidla.

2.13 "Rozevřením" se rozumí maximální otvor bez překážek mezi horním okrajem nebo vodicím okrajem — závisí na směru zavírání — elektricky ovládaného okna, přepážky nebo střešního panelu a konstrukcí vozidla, která tvoří okraj okna, přepážky nebo střešního panelu při pohledu z vnitřku vozidla nebo u systému přepážky ze zadní části prostoru pro cestující.

Pro měření rozevření se do rozevření umístí kolmo k oknu, střešnímu panelu nebo přepážce zkušební válcová tyč (bez vyvození síly) podle obrázku 1, zkušební tyč se vkládá z vnitřku vozidla nebo popřípadě ze zadní části prostoru pro cestující."

g) Body 3 až 3.3 se nahrazují tímto:

"3. ŽÁDOST O ES SCHVÁLENÍ TYPU VOZIDLA

3.1 Žádost o schválení typu vozidla podle článku 3 odst. 4 směrnice 70/156/EHS z hlediska jeho vnitřního vybavení podává výrobce.

3.2 Vzor informačního dokumentu je uveden v dodatku 1.

3.3 Technické zkušebně provádějící zkoušky pro schválení typu se předloží:"

.

h) Vkládají se tyto nové body:

"5.5.2 Systémy elektricky ovládaných střešních panelů

5.5.2.1 Dále musí systémy elektricky ovládaných střešních panelů a jejich ovládače splňovat požadavky bodu 5.8."

i) Body 5.8 a 5.8.1 se přečíslují na body 5.9 a 5.9.1.

j) Vkládají se tyto nové body:

"5.8 Elektricky ovládaná okna, systémy střešních panelů a systémy přepážek

5.8.1 Níže uvedené požadavky se vztahují na elektricky ovládaná okna/systémy střešních panelů/systémy přepážek proto, aby se minimalizovala možnost zranění vyvolaných nahodilým nebo nevhodným ovládáním.

5.8.2 Požadavky na obvyklé ovládání

S výjimkou bodu 5.8.3 mohou být elektricky ovládaná okna/systémy střešních panelů/systémy přepážek zavírány za jedné nebo více z následujících podmínek:

5.8.2.1 pokud je klíček zapalování vložen do ovládače zapalování v kterékoliv poloze pro užívání;

5.8.2.2 svalovou silou bez posílení výkonovým napájením z vozidla;

5.8.2.3 plynulou aktivací zamykacím systémem z vnějšku vozidla;

5.8.2.4 v době mezi okamžikem přepnutí zapalování z polohy "zapnuto" do polohy "vypnuto" nebo vyjmutí klíčku a okamžikem, kdy ani jedny z obou předních dveří nejsou ještě dostatečně otevřeny tak, aby umožnily vystoupení cestujících;

5.8.2.5 když je pohyb pro zavírání elektricky ovládaného okna/systému střešního panelu/přepážky zahájen při rozevření nepřesahujícím 4 mm;

5.8.2.6 když se elektricky ovládané okno dveří vozidla bez horního dveřního rámu zavírá automaticky, kdykoliv jsou příslušné dveře zavírány; maximální rozevření před zavíráním okna podle definice bodu 2.13 nesmí v tomto případě překročit 12 mm.

5.8.2.7 Dálkové zavírání je přípustné při plynulé aktivaci dálkového ovládače za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

5.8.2.7.1 dálkový ovládač není schopen vyvolat zavírání elektricky ovládaných oken/střešních panelů/přepážek ze vzdálenosti větší než 11 metrů od vozidla;

5.8.2.7.2 dálkový ovládač není schopen vyvolat zavírání elektricky ovládaných oken/střešních panelů/přepážek:

- pokud jsou dálkový ovládač a vozidlo odděleny neprůhledným povrchem

a

- pokud je vzdálenost mezi dálkovým ovládačem a vozidlem větší než 6 metrů.

5.8.2.8 Zavírání na jeden dotyk je přípustné pouze u elektricky ovládaného okna dveří řidiče a u střešního panelu, a to pouze v době, kdy je klíček zapalování v poloze pro chod motoru.

5.8.3 Požadavky na samočinný zpětný chod

5.8.3.1 Žádný z požadavků bodu 5.8.2 se nepoužije, pokud jsou elektricky ovládané okno/střešní panel/přepážka vybaveny zařízením se samočinným zpětným chodem.

5.8.3.1.1 Takové zařízení musí obrátit pohyb elektricky ovládaného okna/střešního panelu/přepážky dříve, než vyvine přítlačnou sílu větší než 100 N, přičemž rozevření od horního okraje elektricky ovládaného okna/přepážky nebo před vodicím okrajem posuvného střešního panelu nebo před dosedací plochou sklopného panelu střechy je v rozsahu od 200 mm do 4 mm.

5.8.3.1.2 Po takovém samočinném zpětném chodu se okno nebo střešní panel nebo přepážka rozevře do jedné z následujících poloh:

5.8.3.1.2.1 do polohy, která umožní zasunout do rozevření ve stejném dotykovém místě (místech) užitém (užitých) pro stanovení vlastností zpětného chodu podle bodu 5.8.3.1.1 polotuhou válcovou tyč o průměru 200 mm;

5.8.3.1.2.2 do polohy, která odpovídá přinejmenším původní poloze před tím, než bylo zahájeno zavírání;

5.8.3.1.2.3 do polohy nejméně o 50 mm více rozevřené, než je poloha, kdy byl zahájen zpětný chod;

5.8.3.1.2.4 do maximálního úhlového rozevření při sklopném pohybu střešního panelu.

5.8.3.1.3 Ke zkoušení elektricky ovládaných oken/systémů střešních panelů/systémů přepážek se zařízeními se samočinným zpětným chodem se do rozevření vloží zevnitř vozidla nebo u přepážky ze zadní části prostoru pro cestující měřicí zařízení/zkušební tyč tak, aby se válcový povrch tyče dotýkal kterékoliv části konstrukce vozidla, která tvoří okraj rozevření okna/střešního panelu/přepážky. Poměr síly a deformace měřícího zařízení nesmí překročit hodnotu 10 N/mm. Poloha zkušební tyče (obvykle umístěné kolmo na okno/střešní panel/přepážku) je vyobrazena v dodatku 3, obrázek 1.

5.8.4 Umístění a ovládání spínače

5.8.4.1 Spínače elektricky ovládaných oken/střešních panelů/přepážek se umístí a ovládají tak, aby se co nejvíce snížilo nebezpečí náhodného zavření. S výjimkou bodů 5.8.2.6, 5.8.2.8 nebo 5.8.3 se pro zavírání vyžaduje trvalé působení na spínač.

5.8.4.2 Všechny spínače zadních oken/střešních panelů/přepážek určené pro cestující v zadní části vozidla musí být možno vypojit spínačem ovládaným řidičem; tento spínač se umístí před svislou příčnou rovinou procházející R-body předních sedadel. Řidičem ovládaný spínač není požadován, pokud jsou zadní okna/střešní panel/přepážka vybaveny zařízením pro samočinný zpětný chod. Pokud však řidičem ovládaný spínač existuje, nesmí potlačit funkci zařízení pro samočinný zpětný chod.

Spínač ovládaný řidičem musí být umístěn tak, aby se minimalizovala možnost jakéhokoli nahodilého ovládání. Musí být označen značkou uvedenou v doplňku 4.

5.8.5 Ochranná zařízení

Veškerá ochranná zařízení užitá k zábraně poškození napájecího zdroje při přetížení nebo zablokování musí být při stisknutém spínači pro ovládání okna/střešního panelu/přepážky schopna samočinného uvedení do výchozího stavu.

5.8.6 Instrukce v příručce

5.8.6.1 Návod k obsluze vozidla musí obsahovat srozumitelné pokyny týkající se elektricky ovládaných oken/střešního panelu/přepážky, včetně:

5.8.6.1.1 vysvětlení možných důsledků (zachycení),

5.8.6.1.2 použití spínače ovládaného řidičem,

5.8.6.1.3 "UPOZORNĚNÍ" poukazujícího na nebezpečí hrozící zejména dětem v případě nevhodného užití/ovládání elektricky ovládaných oken/systémů střešních panelů/systémů přepážek. Tato informace by měla obsahovat odpovědnost řidiče, včetně pokynů pro ostatní cestující a doporučení, aby se z vozidla vystupovalo pouze v případě, kdy je ze spínací skříňky zapalování vyjmut klíček.

5.8.6.1.4 "UPOZORNĚNÍ" poukazujícího na potřebu zvláštní péče při užívání systému dálkového zavírání (viz bod 5.8.2.7), např. aby bylo aktivováno pouze tehdy, pokud má jeho uživatel nerušený výhled na vozidlo, a tak, aby si byl jist, že nikdo nemůže být zařízením elektricky ovládaných oken/střešního panelu/přepážky zachycen."

k) Body 6, 7 a 8 se nahrazují tímto:

"6. ES SCHVÁLENÍ TYPU VOZIDLA

6.1 Jsou-li splněny odpovídající požadavky, udělí se ES schválení typu vozidla podle čl. 4 odst. 3 směrnice 70/156/EHS.

6.2 Vzor certifikátu ES schválení typu je uveden v dodatku 2.

6.3 Pro každý schválený typ vozidla se přidělí číslo schválení podle přílohy VII směrnice 70/156/EHS. Tentýž členský stát nesmí přidělit stejné číslo jinému typu vozidla.

7. ÚPRAVY TYPU A ZMĚNY SCHVÁLENÍ TYPU

7.1 V případě úprav typu schváleného podle této směrnice se použije článek 5 směrnice 70/156/EHS.

8. SHODNOST VÝROBY

8.1 Opatření k zajištění shodnosti výroby jsou obecně přijímána v souladu s článkem 10 směrnice 70/156/EHS."

l) Vkládají se následující dodatky: "

Dodatek 1

+++++ TIFF +++++

Dodatek 2

+++++ TIFF +++++

Dodatek 3

+++++ TIFF +++++

Dodatek 4

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU