2000/300/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. dubna 2000, kterým se mění rozhodnutí 2000/86/ES, kterým se stanoví o zvláštních podmínkách dovozu produktů rybolovu pocházejících z Číny (oznámeno pod číslem K (2000) 831) (Text s významem pro EHP) (2000/300/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 97, 19.4.2000, s. 15-15 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 18. dubna 2000 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1001 Nabývá účinnosti:
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 18. dubna 2000,

kterým se mění rozhodnutí 2000/86/ES, kterým se stanoví o zvláštních podmínkách dovozu produktů rybolovu pocházejících z Číny

(oznámeno pod číslem K(2000) 831)

(Text s významem pro EHP)

(2000/300/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/493/EHS ze dne 22. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění produktů rybolovu na trh [1], naposledy pozměněnou směrnicí 97/79/ES [2], a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle rozhodnutí Komise 2000/86/ES [3] je "State Administration for Entry/Exit Inspection and Quarantine (CIQ SA)" v Číně příslušným úřadem pro ověřování a potvrzování shody produktů rybolovu a akvakultury s požadavky směrnice 91/493/EHS.

(2) Před vstupem rozhodnutí 2000/86/ES v platnost byl dovoz produktů rybolovu pocházejících z Číny povolen z provozoven schválených jednotlivými členskými státy v zásadě za podmínek stanovených rozhodnutím Komise 97/296/ES [4], naposledy pozměněném rozhodnutím 2000/170/ES [5].

(3) V zájmu usnadnění přechodu k režimu stanovenému rozhodnutím 2000/86/ES a. s. cílem předejít narušení obchodu, je třeba stanovit omezené přechodné období pro dovoz produktů rybolovu, které obdržely osvědčení příslušného čínského úřadu nejpozději dne 2. února 2000 a byly dovezeny do Společenství nejpozději dne 1. března 2000.

(4) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rozhodnutí 2000/86/ES se doplňuje nový článek 4a, který zní:

"Článek 4a

Členské státy mohou povolit dovoz produktů rybolovu pocházejících z Číny a dovážených z provozoven, které nejsou uvedeny na seznamu v příloze B tohoto rozhodnutí, jsou-li splněny tyto podmínky:

1. provozovny byly schváleny dovážejícím členským státem ke dni 22. prosince 1999,

2. příslušný čínský úřad vydal osvědčení o zdravotní nezávadnosti nejpozději dne 2. února 2000 a

3. dotčené produkty rybolovu byly dopraveny na stanoviště hraniční kontroly Společenství nejpozději dne 1. března 2000 a uvedeny na trh výhradně na území dovážejícího členského státu nebo jiných členských států, které schválily provozovnu, ze které produkty pocházejí."

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. dubna 2000.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 15.

[2] Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 31.

[3] Úř. věst. L 26, 2.2.2000, s. 26.

[4] Úř. věst. L 122, 14.5.1997, s. 21.

[5] Úř. věst. L 55, 29.2.2000, s. 68.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU