32000D0115Rozhodnutí Komise ze dne 24. listopadu 1999 o definicích ukazatelů, seznamu zemědělských produktů, výjimkách z definic a o regionech a okrscích, pokud jde o zjišťování o struktuře zemědělských podniků (oznámeno pod číslem K(1999) 3875)

Publikováno: Úř. věst. L 38, 12.2.2000 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 24. listopadu 1999 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. listopadu 1999 Nabývá účinnosti: 25. listopadu 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1200/2009 Pozbývá platnosti: 4. ledna 2010

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 24. listopadu 1999

o definicích ukazatelů, seznamu zemědělských produktů, výjimkách z definic a o regionech a okrscích, pokud jde o zjišťování o struktuře zemědělských podniků

(oznámeno pod číslem K(1999) 3875)

(2000/115/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 571/88 ze dne 29. února 1988 o organizaci statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků v letech 1988 až 1997 [1], naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 98/377/ES [2], a zejména s ohledem na čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (EHS) č. 571/88 se všechny změny seznamu zjišťovaných statistických ukazatelů, jejich definic a vymezení regionů, okrsků a jiných územních jednotek statistických zjišťování stanovují postupem podle článku 15 uvedeného nařízení, tj. Komise rozhodne o opatřeních poté, co Stálý výbor pro zemědělskou statistiku zaujme stanovisko;

(2) výsledky statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků, stanovených nařízením (EHS) č. 571/88, mohou být v rámci Evropského hospodářského společenství harmonizované pouze v případě, že termíny obsažené v seznamu ukazatelů jsou chápány a používány jednotně;

(3) seznam zjišťovaných ukazatelů byl naposledy pozměněn rozhodnutím 98/377/ES s ohledem na základnízjišťování o struktuře zemědělských podniků v roce 1999/2000, a rozhodnutí Komise 89/651/EHS [3], naposledy pozměněné rozhodnutím 97/418/ES [4], stanovuje definice, seznam ukazatelů, výjimky z definic používaných v některých členských státech, regionech a okrscích, které se mají použít v rámci zjišťování o struktuře v letech 1988 až 1997; v důsledku toho se musí rozhodnutí 89/651/EHS změnit a doplnit;

(4) do seznamu ukazatelů byly přidány nové proměnné; rozvoj zemědělství vedl k nutnosti pozměnit definice některých dosavadních proměnných; příloha I tohoto rozhodnutí Komise proto obsahuje nový seznam definic s ohledem na zjišťování o struktuře v rámci Společenství po roce 1997;

(5) v důsledku zvláštní situace v některých členských státech musí být rovněž revidován seznam zemědělských produktů, na které odkazují definice zemědělských podniků, jakož i seznam výjimek z definic Společenství; tyto revidované seznamy zemědělských produktů a přijatých výjimek k seznamu definic jsou obsaženy v příloze II a III tohoto rozhodnutí Komise;

(6) je potřebné lépe objasnit vztah mezi klasifikací územních statistických jednotek (NUTS) a regiony a okrsky, používanými pro účely zjišťování o zemědělské struktuře; tyto regiony a okrsky je vhodné vymezit v samostatné příloze IV tohoto rozhodnutí Komise;

(7) opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro zemědělskou statistiku,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Definice Společenství, které se mají použít pro statistická zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků podle nařízení (EHS) č. 571/88, jsou uvedeny v příloze I spolu s příslušnými vysvětlivkami a příklady.

Článek 2

Seznam zemědělských produktů vztahující se k definici zemědělských podniků podle přílohy I je uveden v příloze II.

Článek 3

S ohledem na specifické podmínky v některých členských státech se přijímají výjimky k seznamu definic uvedené v příloze III.

Článek 4

Seznam regionů a okrsků pro účely statistických zjišťování Společenství o struktuře zemědělských podniků, na které odkazuje definice okrsku zjišťování v příloze I, je uveden v příloze IV.

Článek 5

Rozhodnutí 89/651/EHS se zrušuje.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 24. listopadu 1999.

Za Komisi

Pedro Solbes Mira

člen Komise

[1] Úř. věst. L 56, 2.3.1988, s. 1.

[2] Úř. věst. L 168, 13.6.1998, s. 29.

[3] Úř. věst. L 391, 30.12.1989, s. 1.

[4] Úř. věst. L 177, 5.7.1997, s. 26.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

DEFINICE A VYSVĚTLIVKY TÝKAJÍCÍ SE SEZNAMU UKAZATELŮ POUŽÍVANÝCH PO R. 1997 PRO ZJIŠŤOVÁNÍ SPOLEČENSTVÍ O STRUKTUŘE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Viz nařízení Komise (ES) č. 1444/2002 ze dne 24. července 2002, kterým se mění rozhodnutí Komise o definicích ukazatelů, seznamu zemědělských produktů, výjimkách z definic a o regionech a okrscích, pokud jde o zjišťování o struktuře zemědělských podniků, Úř. věst. L 216, 12. 8. 2002, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

A. SEZNAM ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ [1]

01.1 | | Produkty plodin pěstovaných na orné půdě, tržní produkce zeleniny, zahradnictví |

01.11 | | Obiloviny a jiné produkty plodin pěstovaných na orné půdě |

01.11 | 1 | Obiloviny |

11 | Pšenice tvrdá 11.1Ozimá11.2Jarní |

12 | Pšenice obecná 12.1Ozimá12.2Jarní |

13 | Kukuřice |

14 | Neloupaná rýže (rýže Paddy nebo nezpracovaná) |

15 | Ječmen 15.1Ozimý15.2Jarní |

16 | Žito a oves 16.1Žito16.11Ozimé16.12Jarní16.2Oves |

17 | Ostatní obiloviny 17.1Zrna čiroku17.2Pohanka17.3Proso17.4Lesknice kanárská17.5Špalda17.6Sourež17.7Tritikale17.8Ostatní |

01.11 | 2 | Ostatní produkty plodin pěstovaných na orné půdě |

21 | Brambory 21.1Rané brambory21.2Ostatní brambory |

22 | Luštěninová zelenina 22.1Hrách pro lidskou spotřebu a krmný hrách22.11Hrách jiný než krmný22.12Krmný hrách22.2Cizrna (Garbanzos)22.3Fazol obecný pro lidskou spotřebu22.4Čočka22.5Bob polní22.6Bob koňský22.7Ostatní luštěniny22.71Vikev22.72Lupina22.73Luštěniny jinde neuvedené, též suché zeleninové a luskoobilné směsi |

23 | Kořeny a hlízy obsahující škrob nebo inulin 23.1Maniok23.2Batáty23.3Topinambur23.4Salep23.5Ostatní kořeny a hlízy |

01.11 | 3 | Olejniny 31Sójové boby32Podzemnice olejná33Netropická olejnatá semena33.1Semeno řepky a řepice33.2Slunečnicová semena33.3Sezamová semena33.4Hořčičná semena33.5Semena světlice barvířské34Semena bavlníku35Tropická olejnatá semena a olejnaté plody35.1Kopra35.2Lněné semeno35.3Palmové ořechy a jádra35.4Semena skočce obecného35.5Ostatní tropická olejnatá semena a olejnaté plody35.51Semeno máku35.52Plody máslovníku (ořechy karite)35.53Ostatní |

01.11 | 4 | Surový tabák |

41 | Tabák, neodřapíkovaný |

42 | Tabák, zčásti nebo úplně odřapíkovaný |

01.11 | 5 | Cukronosné plodiny |

51 | Cukrovka |

52 | Cukrová třtina |

01.11 | 6 | Pícniny |

61 | Obilní sláma a plevy, neupravené |

62 | Ostatní 62.1Tuřín62.2Mangold (řapíkatý)62.3Krmné okopaniny a košťáloviny62.4Seno62.5Vojtěška62.6Jetel62.7Vičenec ligrus62.8Krmná kapusta62.9Krmné lupiny62.10Krmná vikev a ostatní pícniny (včetně kukuřice na zelené krmení) |

01.11 | 7 | Přadné rostliny |

71 | Bavlna, nemykaná nebo nečesaná |

72 | Juta a ostatní přadná lýková vlákna |

73 | Len, konopí a ostatní přadné rostliny 73.1Len, surový nebo máčený73.2Konopí, surové nebo máčené73.3Surový kokos (kokosové vlákno)73.4Surové manilské konopí73.5Ostatní surové přadné rostliny |

01.11 | 8 | Surový přírodní kaučuk |

81 | Surový kaučukový latex |

82 | Přírodní kaučuk v jiných formách |

01.11 | 9 | Produkty technických plodin |

91 | Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny 91.1Kořen lékořice91.2Kořen ženšen91.3Ostatní léčivé, aromatické a kořeninové rostliny |

92 | Semena řepy a pícnin 92.1Semena cukrovky92.2Semena pícnin bez semen řepy92.21Semeno vojtěšky92.22Semeno jetele92.23Semeno kostřavy92.24Semeno lipnice luční92.25Semeno jílku vytrvalého92.26Semeno bojínku lučního92.27Ostatní semena |

93 | Produkty technických plodin jinde neuvedené 93.1Čerstvé chmelové hlávky93.2Ostatní technické plodiny |

01.12 | | Zelenina, zahradnické speciality a produkty školek |

01.12 | 1 | Zelenina |

11 | Kořenová zelenina 11.1Cibule11.2Šalotka11.3Česnek11.4Pór11.5Ostatní cibulová zelenina11.6Mrkev11.7Vodnice11.8Červená řepa11.9Kozí brada11.10Celer bulvový11.11Ředkvičky11.12Ostatní podobná jedlá kořenová zelenina |

12 | Plodová zelenina 12.1Rajčata12.2Okurky salátové a nakládačky12.3Luštěninová zelenina12.31Hrášek12.32Fazole12.33Ostatní luštěninová zelenina12.4Melouny (včetně melounů vodních) |

13 | Ostatní čerstvá zelenina 13.1Kapusta a zelí, květák a ostatní podobné jedlé košťáloviny13.11Květák a hlávková brokolice13.12Růžičková kapusta13.13Ostatní (kedluben, zelí bílé, zelí červené, kapusta kadeřavá atd.)13.2Salát a čekanka13.21Salát13.211Hlávkový salát13.212Ostatní salát13.22Čekanka13.221Čekanka salátová13.222Ostatní čekanka13.3Ostatní zelenina13.31Artyčoky13.32Chřest13.33Lilek, dýně, cuketa a tykev13.34Celer, bez celeru bulvového13.35Houby a lanýže13.351Houby13.352Lanýže13.36Plody papriky (rodu Capsicum nebo Pimenta)13.37Špenát, novozélandský špenát, lebeda zahradní13.38Ostatní (petržel, řeřicha, reveň, salát polní, kardy, španělský artyčok) |

01.12 | 2 | Výpěstky školek, dekorativní rostliny a květiny |

21 | Výpěstky školek, cibule, zelené nebo kvetoucí 21.1Cibule, hlízy, dužnaté kořeny, korunky a oddenky, v klidu, růstu nebo květu21.2Ostatní živé rostliny (včetně kořenů), řízky a odnože21.21Nezakořeněné řízky a odnože21.22Stromy, křoví a keře21.23Rododendrony a azalky21.24Růže21.25Ostatní |

22 | Řezané květiny |

23 | Semena květin nebo plodů |

24 | Zahradnické sazenice a osivo |

01.13 | | Vinné hrozny, ovoce a ořechy; nápojové plodiny a kořeninové rostliny |

01.13 | 1 | Vinné hrozny |

11 | Stolní hrozny 11.1Čerstvé stolní hrozny11.2Sušené stolní hrozny (rozinky, korintky) |

12 | Moštové hrozny |

01.13 | 2 | Ovoce a ořechy |

21 | Různé tropické plody 21.1Kokosové ořechy21.2Para ořechy21.3Oříšky kešu21.4Banány21.5Datle21.6Fíky21.7Ananas21.8Avokádo21.9Guáva, mango a mangostana21.10Ostatní tropické plody |

22 | Citrusové plody 22.1Pomeranče22.2Mandarinky (včetně tanžerinek a satsumas), klementýnky a citrusy "wilkings"22.3Citrony a limety22.4Grapefruity a pomela22.5Ostatní citrusové plody |

23 | Různé ovoce mírného podnebního pásma 23.1Papája23.2Jablka23.3Hrušky23.4Kdoule23.5Meruňky23.6Třešně23.7Broskve (včetně nektarinek)23.8Slívy, renklódy, mirabelky23.9Švestky23.10Ostatní čerstvé ovoce23.101Jahody23.102Maliny, ostružiny a Loganův ostružiník23.103Černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt23.104Brusinky, borůvky a ostatní plody rodu Vaccinium23.105Ostatní23.11Svatojánský chléb, včetně semen |

24 | Ořechy a olivy 24.1Olivy24.2Mandle24.3Lískové ořechy24.4Vlašské ořechy24.5Jedlé kaštany24.6Pistácie24.7Ostatní |

01.13 | 3 | Surová káva, čaj a kakao |

31 | Káva (nepražená, nezbavená kofeinu) |

32 | Čaj (zelený nebo černý) |

33 | Maté (cesmína paraguayská) |

34 | Kakaové boby |

01.13 | 4 | Kořeninové rostliny |

41 | Pepř, vanilka, skořice, hřebíček, muškátový oříšek |

42 | Semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, kmínu a jalovce |

43 | Zázvor, šafrán, tymián, bobkový list |

44 | Ostatní |

01.13 | 5 | Víno z vlastní produkce hroznů |

51 | Hroznový mošt 52.1Jakostní víno52.2Stolní víno52.3Ostatní |

01.13 | 6 | Olivový olej z vlastní produkce oliv |

61 | Olivový olej surový |

62 | Olivový olej nerafinovaný |

01.2 | | Zvířata, mléko, sperma |

01.21 | | Skot, chov skotu na mléko |

01.21 | 1 | Skot |

11 | Dospělý skot 11.1Čistokrevná chovná zvířata11.2Ostatní |

12 | Telata |

01.21 | 2 | Syrové kravské mléko |

01.21 | 3 | Býčí sperma (skot) |

01.22 | | Ovce, kozy a koňovití |

01.22 | 1 | Ovce, kozy a koňovití |

12 | Ovce |

13 | Kozy |

14 | Koně, osli, muly a mezci 14.1Koně14.11Plemenná čistokrevná zvířata14.12Ostatní14.2Osli, muly a mezci |

01.22 | 2 | Syrové ovčí nebo kozí mléko |

21 | Ovčí mléko |

22 | Kozí mléko |

01.22 | 3 | Vlna a zvířecí chlupy a žíně |

31 | Nepraná vlna (střihaná vlna) |

32 | Různé druhy chlupů a žíní (koňské žíně, odpadní, jemné a hrubé chlupy) |

01.23 | | Prasata |

01.23 | 1 | Prasata |

11 | Plemenná čistokrevná zvířata |

12 | Ostatní 12.1Ostatní o hmotnosti méně než 50 kg12.2Ostatní o hmotnosti nejméně 50 kg |

01.24 | | Drůbež a vejce |

01.24 | 1 | Drůbež |

11 | Drůbež rodu Gallus domesticus, kachny, husy, krůty a perličky |

12 | Ostatní |

01.24 | 2 | Vejce |

01.25 | | Ostatní zvířata |

01.25 | 1 | Ostatní hospodářská zvířata |

01.25 | 2 | Různé produkty živočišného původu |

21 | Přírodní med |

22 | Žáby a hlemýždi (kromě mořských hlemýžďů) |

23 | Jedlé produkty živočišného původu |

24 | Kokony bource morušového |

25 | Různé sekrety živočišného původu |

01.25 | 3 | Kožešnické kožky, kůže a kožešiny |

31 | Kožešnické kožky chovaných nebo odchycených zvířat (norek, bobr, ondatra, liška atd.) |

32 | Králičí a jehněčí kožky |

33 | Různé jiné zvířecí kožky |

01.4 | Služby v oblasti rostlinné a živočišné výroby, kromě veterinárních služeb Zemědělské práce vykonávané ve smluvním vztahu – tj. práce běžně prováděné zemědělskými podniky samotnými. Zahrnuje se orání, sečení, mlácení, sušení tabáku, stříhání ovcí, chov zvířat a zakládání nových plantáží a sadů smluvním partnerem nebo zemědělským podnikem samotným. |

01.5 | Lov, odchyt a rozmnožování zvěře, včetně souvisejících služeb |

02.01 | 41 | Ozdoby rostlinného původu |

02.01 | 42 | Různé surové rostlinné materiály (rostlinné materiály používané hlavně pro pletení košikářských a podobných výrobků) 42.1Bambus42.2Rákosí42.3Ostatní (rákos, sítina, vrba košikářská, rafie (lýko), kapok, rostlinné žíně, čirok metlový atd.) |

01.11 | 61 | Obilní sláma a plevy, neupravené |

01.13 | 5 | Víno z vlastní produkce hroznů |

51 | Hroznový mošt 52.1Jakostní víno52.2Stolní víno52.3Ostatní |

01.13 | 6 | Olivový olej z vlastní produkce oliv |

61 | Olivový olej surový |

62 | Olivový olej nerafinovaný |

01.25 | 2 | Různé produkty živočišného původu |

22 | Žáby a hlemýždi (kromě mořských hlemýžďů) |

23 | Jedlé produkty živočišného původu |

24 | Kokony bource morušového |

25 | Různé sekrety živočišného původu |

01.25 | 3 | Kožešnické kožky, kůže a kožešiny |

31 | Kožešnické kožky chovaných nebo odchycených zvířat (norek, bobr, ondatra, liška atd.) |

32 | Králičí a jehněčí kožky |

33 | Různé jiné zvířecí kožky |

01.4 | Služby v oblasti rostlinné a živočišné výroby, kromě vetrinárních služeb |

01.5 | Lov, odchyt a rozmnožování zvěře, včetně souvisejících služeb |

Všechny rostlinné produkty získané z volné přírody |

[1] Seznam je založen na příloze 1-A Seznam charakteristických činností v zemědělství v Manuálu hospodářských účtů pro zemědělství a lesnictví (rev. 1) (1977), anglická verze.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

SEZNAM VÝJIMEK PŘIJATÝCH V SEZNAMU DEFINIC

Viz nařízení Komise (ES) č. 1444/2002 ze dne 24. července 2002, kterým se mění rozhodnutí Komise o definicích ukazatelů, seznamu zemědělských produktů, výjimkách z definic a o regionech a okrscích, pokud jde o zjišťování o struktuře zemědělských podniků, Úř. věst. L 216, 12. 8. 2002, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

Seznam regionů a okrsků pro účely zjišťování o struktuře zemědělských podniků

Kódy NUTS jsou založeny na klasifikaci NUTS z roku 1998.

BELGIQUE/BELGIË

Region | Kódy NUTS | Okres | Kódy NUTS |

Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région Bruxelles-capitale | BE2 + BE1 | Antwerpen | BE21 |

Limburg (B) | BE22 |

Oost-Vlaanderen | BE23 |

Vlaams Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gevest/Région Bruxelles-capitale | BE24 + BE1 |

West-Vlaanderen | BE25 |

Région Wallone | BE3 | Brabant Wallon | BE31 |

Hainaut | BE32 |

Liège | BE33 |

Luxembourg (B) | BE34 |

Namur | BE35 |

DANMARK

Region | Kódy NUTS | Okrsek | Kódy NUTS |

Danmark | DK | Københaven, Frederiksborg, Roskilde | DK001 + DK002 + DK003 + DK004 |

Vestsjællands amt | DK005 |

Storstrøms amt | DK006 |

Bornholms amt | DK007 |

Fyns amt | DK008 |

Sønderjyllands amt | DK009 |

Ribe amt | DK00A |

Vejle amt | DK00B |

Ringkøbing amt | DK00C |

Århus amt | DK00D |

Viborg amt | DK00E |

Nordjyllandss | DK00F |

DEUTSCHLAND

Region | Kódy NUTS | Okrsek | Kódy NUTS |

Baden Württemberg | DE1 | Stuttgart | DE11 |

Karlsruhe | DE12 |

Freiburg | DE13 |

Tübingen | DE14 |

Bayern | DE2 | Oberbayern | DE21 |

Niederbayern | DE22 |

Oberpfalz | DE23 |

Oberfranken | DE24 |

Mittelfranken | DE25 |

Unterfranken | DE26 |

Schwaben | DE27 |

Hamburg, Bremen, Berlin | DE3 + DE5 + DE6 | Hamburg, Bremen, Berlin | DE3 + DE5 + DE6 |

Brandenburg | DE4 | Brandenburg | DE4 |

Region | Kódy NUTS | Okrsek | Kódy NUTS |

Hessen | DE7 |

Darmstadt | DE71 |

Giessen | DE72 | Kassel | DE73 |

Mecklenburg-Vorpommern | DE8 | Mecklenburg-Vorpommern | DE8 |

Niedersachsen | DE9 |

Braunschweig | DE91 |

Hannover | DE92 |

Lüneburg | DE93 | Wesser-Ems | DE94 |

Nordrhein-Westfalen | DEA |

Düsseldorf | DEA1 |

Köln | DEA2 |

Münster | DEA3 |

Detmold | DEA4 | Arnsberg | DEA5 |

Rheinland-Pfalz | DEB |

Koblenz | DEB1 |

Trier | DEB2 | Rheinhessen-Pfalz | DEB3 |

Saarland | DEC | Saarland | DEC |

Sachsen | DED |

Chemnitz | DED1 |

Dresden | DED2 | Leipzig | DED3 |

Sachsen-Anhalt | DEE |

Dessau | DEE1 |

Halle | DEE2 | Magdeburg | DEE3 |

Schleswig-Holstein | DEF | Schleswig-Holstein | DEF |

ELLADA

Region | Kódy NUTS | Okrsek | Kódy NUTS |

Anatoliki Makedonia, Thraki | GR11 | Evros | GR111 |

Xanthi | GR112 |

Rodopi | GR113 |

Drama | GR114 |

Kavala | GR115 |

Kentriki Makedonia | GR12 | Imathia | GR121 |

Thessaloniki | GR122 |

Kilkis | GR123 |

Pella | GR124 |

Pieria | GR125 |

Serres | GR126 |

Chalkidiki | GR127 |

Dytiki Makedonia | GR13 | Grevena | GR131 |

Kastoria | GR132 |

Kozani | GR133 |

Florina | GR134 |

Thessalia | GR14 | Karditsa | GR141 |

Larissa | GR142 |

Magnisia | GR143 |

Trikala | GR144 |

Ipeiros | GR21 | Arta | GR211 |

Thesprotia | GR212 |

Ioannina | GR213 |

Preveza | GR214 |

Kerkyra | GR22 | Kefallinia | GR221 |

Kerkyra | GR222 |

Dytiki Ellada | GR223 |

Lefkada | GR224 |

Achaia | GR23 | Zakynthos | GR231 |

Aitoloakarnania | GR232 |

Ileia | GR233 |

Evvoia | GR24 | Sterea Ellada | GR241 |

Voiotia | GR242 |

Evrytania | GR243 |

Fthiotida | GR244 |

Fokida | GR245 |

Arkadia | GR25 | Peloponnissos | GR251 |

Argolida | GR252 |

Korinthia | GR253 |

Lakonia | GR254 |

Messinia | GR255 |

Voreio Aigaio | GR3 | Attiki | GR3 |

Samos | GR41 | Attiki | GR411 |

Lesvos | GR412 |

Chios | GR413 |

Kyklades | GR42 | Notio Aigaio | GR421 |

Dodekanisos | GR422 |

Lasithi | GR43 | Kriti | GR431 |

Irakleio | GR432 |

Rethymno | GR433 |

Chania | GR434 |

ESPAÑA

Region | Kódy NUTS | Okrsek | Kódy NUTS |

Galicia | ES11 | La Coruña | ES111 |

Lugo | ES112 |

Ourense | ES113 |

Pontevedra | ES114 |

Principado de Asturias | ES12 | Asturias | ES12 |

Cantabria | ES13 | Cantabria | ES13 |

País Vasco | ES21 | Álava | ES211 |

Guipúzcoa | ES212 |

Vizcaya | ES213 |

Comunidad Foral de Navarra | ES22 | Navarra | ES22 |

La Rioja | ES23 | La Rioja | ES23 |

Aragón | ES24 | Huesca | ES241 |

Teruel | ES242 |

Zaragoza | ES243 |

Comunidad de Madrid | ES3 | Madrid | ES3 |

Castilla y León | ES41 | Ávila | ES411 |

Burgos | ES412 |

León | ES413 |

Palencia | ES414 |

Salamanca | ES415 |

Segovia | ES416 |

Soria | ES417 |

Valladolid | ES418 |

Zamora | ES419 |

Castilla-La Mancha | ES42 | Albacete | ES421 |

Ciudad Real | ES422 |

Cuenca | ES423 |

Guadalajara | ES424 |

Toledo | ES425 |

Extremadura | ES43 | Badajoz | ES431 |

Cáceres | ES432 |

Cataluña | ES51 | Barcelona | ES511 |

Girona | ES512 |

Lleida | ES513 |

Tarragona | ES514 |

Comunidad Valenciana | ES52 | Alicante | ES521 |

Castellón de la Plana | ES522 |

Valencia | ES523 |

Islas Baleares | ES53 | Islas Baleares | ES53 |

Andalucía | ES61 | Almería | ES611 |

Cádiz (incluido Ceuta) | ES612 + ES631 |

Córdoba | ES613 |

Granada | ES614 |

Huelva | ES615 |

Jaén | ES616 |

Málaga (incluído Melilla) | ES617 + ES632 |

Sevilla | ES618 |

Murcia | ES62 | Región de Murcia | ES62 |

Las Palmas | ES701 | Canarias | ES701 |

Santa Cruz de Tenerife | ES702 |

FRANCE

Region | Kódy NUTS | Okrsek | Kódy NUTS |

Île-de- France | FR1 | Paris | FR101 |

Seine-et-Marne | FR102 |

Yvelines | FR103 |

Essone | FR104 |

Hauts-de-Seine | FR105 |

Seine-Saint-Denis | FR106 |

Val-de-Marne | FR107 |

Val-d‘Oise | FR108 |

Champagne-Ardenne | FR12 | Ardennes | FR211 |

Aube | FR212 |

Marne | FR213 |

Haute-Marne | FR214 |

Picardie | FR22 | Aisne | FR221 |

Oise | FR222 |

Somme | FR223 |

Haute-Normandie | FR23 | Eure | FR231 |

Seine-Maritime | FR232 |

Centre | FR24 | Cher | FR241 |

Eure-et-Loir | FR242 |

Indre | FR243 |

Indre-et-Loire | FR244 |

Loir-et-Cher | FR245 |

Loiret | FR246 |

Basse-Normandie | FR25 | Calvados | FR251 |

Manche | FR252 |

Orne | FR253 |

Bourgogne | FR26 | Côte-d‘Or | FR261 |

Nièvre | FR262 |

Saône-et-Loire | FR263 |

Yonne | FR264 |

Nord-Pas-de-Calais | FR3 | Nord | FR301 |

Pas-de-Calais | FR302 |

Lorraine | FR41 | Meurthe-et-Moselle | FR411 |

Meuse | FR412 |

Moselle | FR413 |

Vosges | FR414 |

Alsace | FR42 | Bas-Rhin | FR421 |

Haut-Rhin | FR422 |

Franche-Comté | FR43 | Doubs | FR431 |

Jura | FR432 |

Haute-Saône | FR433 |

Territoire de Belfort | FR434 |

Pays-de-la-Loire | FR51 | Loire-Atlantique | FR511 |

Maine-et-Loire | FR512 |

Mayenne | FR513 |

Sarthe | FR514 |

Vendée | FR515 |

Bretagne | FR52 | Côte-d‘Armor | FR521 |

Finistère | FR522 |

Ille-et-Villaine | FR523 |

Morbihan | FR524 |

Poitou-Charentes | FR53 | Charente | FR531 |

Charente-Maritime | FR532 |

Deux-Sèvres | FR533 |

Vienne | FR534 |

Aquitaine | FR61 | Dordogne | FR611 |

Gironde | FR612 |

Landes | FR613 |

Lot-et-Garonne | FR614 |

Pyrénées-Atlantiques | FR615 |

Midi-Pyrénées | FR62 | Ariège | FR621 |

Aveyron | FR622 |

Haute-Garonne | FR623 |

Gers | FR624 |

Lot | FR625 |

Hautes-Pyrénées | FR626 |

Tarn | FR627 |

Tarn-et-Garonne | FR628 |

Limousin | FR63 | Corrèze | FR631 |

Creuse | FR632 |

Haute-Vienne | FR633 |

Rhône-Alpes | FR71 | Ain | FR711 |

Ardèche | FR712 |

Drôme | FR713 |

Isère | FR714 |

Loire | FR715 |

Rhône | FR716 |

Savoie | FR717 |

Haute-Savoie | FR718 |

Auvergne | FR72 | Allier | FR721 |

Cantal | FR722 |

Haute-Loire | FR723 |

Puy-de-Dôme | FR724 |

Languedoc-Roussillon | FR81 | Aude | FR811 |

Gard | FR812 |

Hérault | FR813 |

Lozére | FR814 |

Pyrénées-Orientales | FR815 |

Provence-Alpes-Côte d‘Azur | FR82 | Alpes-de-Haute-Provence | FR821 |

Hautes-Alpes | FR822 |

Alpes-Maritimes | FR823 |

Bouches-du-Rhône | FR824 |

Var | FR825 |

Vaucluse | FR826 |

Corse | FR83 | Corse-du-Sud | FR831 |

Haute-Corse | FR832 |

IRELAND

Region | Kódy NUTS | Okrsek | Kódy NUTS |

Border, midland and western | IE01 | Cavan | IE01101 |

Donegal | IE01102 |

Leitrim | IE01103 |

Louth | IE01104 |

Monaghan | IE01105 |

Sligo | IE01106 |

Laoighis | IE01201 |

Longford | IE01202 |

Offaly | IE01203 |

Westmeath | IE01204 |

Galway County Borough and Galway | IE011301 + IE01302 |

Mayo | IE01303 |

Roscommon | IE01304 |

Southern and eastern | IE02 | Dublin | IE021 |

Kildare | IE02201 |

Meath | IE02202 |

Wicklow | IE02203 |

Clare | IE02301 |

Limerick County Borough and Limerick | IE02302 + IE02303 |

Tipperary North Riding | IE02304 |

Carlow | IE02401 |

Kilkenny | IE02402 |

Tipperary South Riding | IE02403 |

Waterford County Borough and Waterford | IE02402 + IE02405 |

Wexford | IE02406 |

Cork County Borough and Cork | IE02501 + IE02502 |

Kerry | IE02503 |

ITALIA

Region | Kódy NUTS | Okrsek | Kódy NUTS |

Piemonte | IT11 | Torino | IT111 |

Vercelli | IT112 + IT113 |

Novara | IT114 + IT115 |

Cuneo | IT116 |

Asti | IT117 |

Alessandria | IT118 |

Valle d'Aosta | IT12 | Aosta | IT12 |

Liguria | IT13 | Imperia | IT131 |

Savona | IT132 |

Genova | IT133 |

La Spezia | IT134 |

Lombardia | IT2 | Varese | IT201 |

Como | IT202 + IT203 |

Sondrio | IT204 |

Milano | IT205 + IT209 |

Bergamo | IT206 |

Brescia | IT207 |

Pavia | IT208 |

Cremona | IT20A |

Mantova | IT20B |

Bolzano-Bozen | IT311 | Bolzano-Bozen | IT311 |

Trento | IT312 | Trento | IT312 |

Veneto | IT32 | Verona | IT321 |

Vicenza | IT322 |

Belluno | IT323 |

Treviso | IT234 |

Venezia | IT325 |

Padova | IT326 |

Rovigo | IT327 |

Friuli-Venezia Giulia | IT33 | Pordenone | IT321 |

Udine | IT332 |

Gorizia | IT333 |

Trieste | IT334 |

Emilia Romagna | IT4 | Piacenza | IT401 |

Parma | IT402 |

Reggio nell'Emilia | IT403 |

Modena | IT404 |

Bologna | IT405 |

Ferara | IT406 |

Ravenna | 0I407 |

Forlì | IT408 + 409 |

Toscana | IT51 | Massa-Carrara | IT511 |

Lucca | IT512 |

Pistoia | IT513 |

Firenze | IT514 + IT515 |

Livorno | IT516 |

Pisa | IT517 |

Arrezo | IT518 |

Siena | IT519 |

Grosetto | IT51A |

Umbria | IT52 | Perugia | IT521 |

Terni | IT522 |

Marche | IT53 | Pesaro e Urbino | IT531 |

Ancona | IT532 |

Macerata | IT533 |

Ascoli Piceno | IT534 |

Lazio | IT6 | Viterbo | IT601 |

Rieti | IT602 |

Roma | IT603 |

Latina | IT604 |

Frosinone | IT605 |

Abruzzi | IT71 | L'Aquila | IT711 |

Teramo | IT712 |

Pescara | IT713 |

Chieti | IT714 |

Molise | IT72 | Isernia | IT721 |

Campobasso | IT722 |

Campania | IT8 | Caserta | IT801 |

Benevento | IT802 |

Napoli | IT803 |

Avellino | IT804 |

Salerno | IT805 |

Puglia | IT91 | Foggia | IT911 |

Bari | IT912 |

Taranto | IT913 |

Brindisi | IT914 |

Lecce | IT915 |

Basilicata | IT92 | Potenza | IT921 |

Matera | IT922 |

Calabria | IT93 | Cosenza | IT931 |

Catanzaro | IT932 + IT933 + IT934 |

Reggio di Calabria | IT935 |

Sicilia | ITA | Trapani | ITA01 |

Palermo | ITA02 |

Messina | ITA03 |

Agrigento | ITA04 |

Caltanissetta | ITA05 |

Enna | ITA06 |

Catania | ITA07 |

Ragusa | ITA08 |

Siracusa | ITA09 |

Sardegna | ITB | Sassari | ITB01 |

Nuoro | ITB02 |

Oristano | ITB03 |

Cagliari | ITB04 |

LUXEMBOURG

Region | Kódy NUTS | Okrsek | Kódy NUTS |

Luxembourg | LU | Luxembourg | LU |

NEDERLAND

Region | Kódy NUTS | Okrsek | Kódy NUTS |

Noord-Nederland | NL1 | Groningen | NL11 |

Friesland | NL12 |

Drenthe | NL13 |

Oost-Nederland | NL2 | Overijssel | NL21 |

Gelderland | NL22 |

Flevoland | NL23 |

West-Nederland | NL3 | Utrecht | NL31 |

Noord-Holland | NL32 |

Zuid Holland | NL33 |

Zeeland | NL34 |

Zuid-Nederland | NL4 | Noord-Brabant | NL41 |

Limburg | NL42 |

ÖSTERREICH

Region | Kódy NUTS | Okrsek | Kódy NUTS |

Ostösterreich | AT1 | Burgenland | AT11 |

Niederösterreich | AT12 |

Wien | AT13 |

Südsösterreich | AT2 | Kärnten | AT21 |

Steiermark | AT22 |

Westösterreich | AT3 | Oberösterreich | AT31 |

Salzburg | AT32 |

Tirol | AT33 |

Vorarlberg | AT34 |

PORTUGAL

Region | Kódy NUTS | Okrsek | Kódy NUTS |

Norte | PT11 | Minho-Lima | PT111 |

Cávado | PT112 |

Ave | PT113 |

Grande Porto | PT114 |

Tâmega | PT115 |

Entre Douro e Vouga | PT116 |

Douro | PT117 |

Alto Trás-os-Montes | PT118 |

Centro | PT12 | Baixo Vouga | PT121 |

Baixo Mondego | PT122 |

Pinhal Litoral | PT123 |

Pinhal Interior Norte | PT124 |

Dão-Lafões | PT125 |

Pinhal Interior Sul | PT126 |

Serra da Estrela | PT127 |

Beira Interior Norte | PT128 |

Beira Interior Sul | PT129 |

Cova da Beira | PT12A |

Lisboa e Valo de Tejo | PT13 | Oeste | PT131 |

Grande Lisboa | PT132 |

Península de Setúbal | PT133 |

Médio Tejo | PT134 |

Lezíria do Tejo | PT135 |

Alentejo | PT14 | Alentejo Litoral | PT141 |

Alto Alentejo | PT142 |

Alentejo Central | PT143 |

Baixo Alentejo | PT144 |

Algarve | PT15 | Algarve | PT15 |

Açores | PT2 | Açores | PT2 |

Madeira | PT3 | Madeira | PT3 |

SUOMI/FINLAND

Region | Kódy NUTS | Okrsek | Kódy NUTS |

Uusimaa – Etelä-Suomi | FI16 + FI17 + FI12 | Uusimaa + Itä-Uusimaa | FI161 + FI162 |

Varsinais-Suomi | FI171 |

Satakunta | FI172 |

Häme | FI173 |

Pirkanmaa | FI174 |

Päijät-Häme | FI175 |

Kymenlaakso | FI176 |

Etelä-Karjala | FI177 |

Åland | FI2 |

Itä-Suomi | FI13 | Etelä-Savo | FI131 |

Pohjois-Savo | FI132 |

Pohjois-Karjala | FI133 |

Kainuu | FI134 |

Väli-Suomi | FI14 | Keski-Suomi | FI141 |

Etelä-Pohjanmaa | FI142 |

Vaasan rannikkoseutu | FI143 |

Keski-Pohjanmaa | FI144 |

Pohjois-Suomi | FI15 | Pohjois-Pohjanmaa | FI151 |

Lappi | FI152 |

SVERIGE

Region | Kódy NUTS | Okrsek | Kódy NUTS |

Stockholm | SE01 | Stockholms län | SE011 |

Östra Mellansverige | SE02 | Uppsala län | SE021 |

Södermanlands län | SE022 |

Östergötlands län | SE023 |

Örebro län | SE024 |

Västmanlands län | SE025 |

Småland med öarna | SE09 | Jönköpings län | SE091 |

Kronobergs län | SE092 |

Kalmar län | SE093 |

Gotlands län | SE094 |

Sydsverige | SE04 | Blekinge län | SE041 |

Skåne län | SE044 |

Västsverige | SE0A | Hallands län | SE0A1 |

Västra Götalands län | SE0A2 |

Norra Mellansverige | SE06 | Värmlands län | SE061 |

Dalarnas län | SE062 |

Gävleborgs län | SE063 |

Mellersta Norrland | SE07 | Västernorrlands län | SE071 |

Jämtlands län | SE072 |

Övre Norrland | SE08 | Västerbottens län | SE081 |

Norrbottens län | SE082 |

UNITED KINGDOM

Region | Kódy NUTS | Okrsek | Kódy NUTS |

North-east | UKC | Tees-Valley and Durham and Northumberland and Tyne and Wear | UKC1 + UKC2 |

North-west | UKD | Cumbria | UKD1 |

Cheshire | UKD2 |

Greater Manchester and Lancashire and Merseyside | UKD3 + UKD4 + UKD5 |

Yorkshire and the Humber | UKE | East Riding and North Lincolnshire | UKE1 |

North Yorkshire | UKE2 |

South Yorkshire and West Yorkshire | UKE3 + UKE4 |

East Midlands | UKF | Derbyshire and Nottinghamshire | UKF1 |

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire | UKF2 |

Lincolshire | UKF3 |

West Midlands | UKG | Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire and West Midlands | UKG1 + UKG3 |

Shropshire and Staffordshire | UKG2 |

Eastern | UKH | East Anglia | UKH1 |

Bedfordshire and Hertfordshire | UKH2 |

Essex | UKH3 |

London and South-east | UKI + UKJ | Inner London and Outer London and Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire | UKI1 + UKI2 + UKJ1 |

Surrey, East and West Sussex | UKJ2 |

Hampshire and Isle of Wight | UKJ3 |

Kent | UKJ4 |

South-west | UKK | Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset | UKK1 |

Dorset and Somerset | UKK2 |

Cornwall and Isle of Scilly | UKK3 |

Devon | UKK4 |

Wales | UKL | West Wales and the Valleys | UKL1 |

East Wales | UKL2 |

Scotland | UKM | North-Eastern Scotland | UKM1 |

Eastern Scotland | UKM2 |

South-Western Scotland | UKM3 |

Highlands and Islands | UKM4 |

Northern Ireland | UKN | Northern Ireland | UKN |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU