2000/78/ESROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 17. prosince 1999, kterým se mění rozhodnutí 97/365/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz výrobků z hovězího, vepřového, skopového a kozího masa a z masa koňovitých (oznámeno pod číslem K (1999) 4688) (Text s významem pro EHP) (2000/78/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 30, 4.2.2000, s. 37-38 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 17. prosince 1999 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. prosince 1999 Nabývá účinnosti: 15. prosince 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2014/160/EU Pozbývá platnosti: 21. března 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 17. prosince 1999,

kterým se mění rozhodnutí 97/365/ES, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz výrobků z hovězího, vepřového, skopového a kozího masa a z masa koňovitých

(oznámeno pod číslem K(1999) 4688)

(Text s významem pro EHP)

(2000/78/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 95/408/ES ze dne 22. června 1995 o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže [1], ve znění rozhodnutí 98/603/ES [2], a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) rozhodnutí Komise 97/222/ES [3] stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz masných výrobků;

(2) pro země uvedené v tomto seznamu stanoví rozhodnutí Komise 97/221/ES [4] požadavky na veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz masných výrobků;

(3) rozhodnutí Komise 97/365/ES [5] stanoví prozatímní seznamy zařízení třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz výrobků z hovězího, vepřového, skopového a kozího masa a z masa koňovitých;

(4) Komise obdržela od Bulharska seznam zařízení se zárukami, že plně vyhovují hygienickým požadavkům Společenství;

(5) Společenství provedlo kontrolu na místě, která prokázala, že hygienická úroveň těchto zařízení je dostatečná a že tedy mohou být uvedena v prvním seznamu zařízení, ze kterých může být povolen dovoz masných výrobků;

(6) pro Bulharsko tedy lze stanovit prozatímní seznam zařízení, která vyrábějí masné výrobky;

(7) opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze rozhodnutí 97/365/EHS se vkládá příloha tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 15. prosince 1999.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 17. prosince 1999.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 17.

[2] Úř. věst. L 289, 28.10.1998, s. 36.

[3] Úř. věst. L 89, 4.4.1997, s. 39.

[4] Úř. věst. L 89, 4.4.1997, s. 32.

[5] Úř. věst. L 154, 12.6.1997, s. 41.

--------------------------------------------------

ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXOLIITEBILAGA

"País: BULGARIALand: BULGARIENLand: BULGARIENΧώρα: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑCountry: BULGARIAPays: BULGARIEPaese: BULGARIALand: BULGARIJEPaís: BULGÁRIAMaa: BULGARIALand: BULGARIEN

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

21 | Mecom Ltd. | Silistra | | 6" |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU